predlog novega statuta stranke

Državljanska lista Gregorja Viranta
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel: 051 352 467
Splet: www.lista-virant.si
E-naslov: [email protected]
Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 103/07) je kongres v Ljubljani, dne 24.4.2012, sprejel
STATUT DRŽAVLJANSKE LISTE
Splošne določbe
1. člen
Državljanska lista (v nadaljnjem besedilu: stranka) je politična stranka. Skrajšano ime stranke je
Državljanska lista. Kratica stranke je DL.
2. člen
Stranka je pravna oseba s sedežem v Ljubljani. Deluje v Republiki Sloveniji, vključuje pa se lahko
tudi v mednarodne ustanove in asociacije političnih strank. Zastopa in predstavlja jo njen
predsednik.
3. člen
(1) Znak stranke (članicam in članom bo predstavljen znak DL na dan 1. izrednega kongresa).
(2) Znak stranke je priloga tega statuta.
4. člen
Članice in člani (v nadaljnjem besedilu: člani) se združujejo v stranko z namenom vplivati na
učinkovito, strokovno, pravično in etično upravljanje javnih zadev ter pri takšnem upravljanju
aktivno sodelovati.
Članstvo
5. člen
(1) Član stranke lahko v skladu z zakonom postane vsaka državljanka in državljan (v nadaljnjem
besedilu: državljan) Republike Slovenije, lahko pa tudi državljan druge države članice Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki mu je v Republiki Sloveniji priznana volilna pravica in ki
sprejme statut in program stranke ter podpiše pristopno izjavo. Član stranke ne more biti hkrati
član druge politične stranke.
(2) Pristopna izjava vsebuje osebno ime in priimek, rojstne podatke, stalno ali začasno
prebivališče, funkcijo, poklic ter sedež zaposlitve.
1
(3) Članstvo nastopi z vpisom v register članov, ki se vodi na sedežu stranke. Stranka osebne
podatke članov uporablja za namen evidence članstva in za omogočanje zagotavljanja članskih
pravic članov (vabila, obvestila...). Stranka s temi podatki ravna v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in v skladu s svojimi akti.
(4) Član stranke je lahko polnoletna oseba ali oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in predloži
pisno privolitev zakonitega zastopnika.
6. člen
Izvršilni odbor stranke lahko v tridesetih dneh po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v
register članov, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo ravnanje podpisnice oziroma
podpisnika pristopne izjave po presoji izvršilnega odbora nasprotuje ciljem in programskim
prizadevanjem stranke.
7. člen
(1) Član stranke ima pravico:
- soustvarjati in uresničevati politiko stranke,
- voliti in biti voljen v organe stranke,
- kandidirati in predlagati kandidatke in kandidate (v nadaljnjem besedilu: kandidate) za
uvrstitev na kandidatne liste stranke za javne funkcije,
- sodelovati pri oblikovanju stališč stranke do aktualnih političnih vprašanj in se
zavzemati za njihovo uresničitev,
- dajati predloge in postavljati vprašanja organom stranke in od njih dobiti odgovore na
postavljena vprašanja.
(2) Član stranke ima dolžnost:
- ravnati po statutu in programu stranke,
- aktivno sodelovati v organih stranke, v katere je bil izvoljen, ter uresničevati sklepe
organov stranke,
- redno plačevati članarino.
(3) Člani stranke, izvoljeni v organe stranke, so odgovorni njenim članom ter organom, ki so jih
izvolili.
8. člen
(1) Letno članarino za člane, ki velja za naslednje leto, določa izvršilni odbor stranke, ki hkrati
določi tudi razmerje razdelitve prihodkov od članarine med državne, regionalne in občinske
organizacijske enote stranke.
(2) Član stranke, ki eno leto ne plača članarine, ne more izvrševati svojih članskih pravic, dokler
ne plača članarine.
(3) Izvršilni odbor stranke lahko člana stranke zaradi težkih materialnih ali drugih okoliščin
oprosti plačila članarine.
9. člen
(1) Članstvo v stranki preneha s pisno izjavo člana o izstopu, z njegovo smrtjo ali izključitvijo.
2
(2) Član je lahko izključen iz stranke na predlog najmanj desetih članov ali organa stranke, če
krši statut stranke ali deluje v nasprotju z njenim programom.
(3) O izključitvi člana stranke odloča na predlog častne razsodišča stranke izvršilni odbor
stranke. Pred odločanjem mora izvršilni odbor dati članu možnost, da se izreče o očitkih, ki so
razlog predloga za izključitev.
Organiziranost stranke
10. člen
(1) Stranka je organizirana na državni, regionalni in občinski ravni.
11. člen
(1) Organe stranke lahko sestavljajo samo člani stranke, razen če ta statut določa drugače.
(2) Mandatna doba članov, izvoljenih v organe stranke, traja štiri leta, razen če jim mandat v
skladu s statutom preneha predčasno. Svojo funkcijo opravljajo do izvolitve novih organov,
razen če ta statut določa drugače.
Notranja ureditev stranke
12. člen
(1) Organi stranke na državni ravni so:
- kongres,
- svet stranke,
- izvršilni odbor,
- predsednica oziroma predsednik stranke (v nadaljnjem besedilu: predsednik stranke).
(2) Stranka ima tudi:
- dve podpredsednici oziroma dva podpredsednika stranke (v nadaljnjem besedilu:
podpredsednik stranke),
- nadzorni odbor,
- statutarno-pravno komisijo,
- častno razsodišče,
- strokovne odbore,
- strokovni svet,
- programskega tajnika,
- izvršnega direktorja.
(3) Člani nadzornega odbora in častnega razsodišča ne morejo biti člani drugih organov stranke.
3
Kongres
13. člen
(1) Kongres je najvišji organ stranke, ki ga sestavljajo člani sveta stranke in izvoljeni delegati
občinskih odborov. Delegate občinskih odborov izvolijo občinski odbori po načelu en delegat na
vsak občinski odbor ter dodaten delegat na določeno število članov občinskega odbora. Svet
stranke, upoštevajoč gibanje članstva, določi število članov občinskega odbora iz prejšnjega
stavka pred vsakim kongresom. Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na štiri
leta. Sklicuje ga izvršilni odbor. Med sklicem kongresa in zasedanjem kongresa mora miniti
najmanj deset dni.
(2) Kongres je sklepčen, če je na njem prisotna najmanj četrtina članov kongresa, odločitve pa
sprejema z večino opredeljenih glasov prisotnih članov, če ta statut ne določa drugače.
(3) Če kongres ne more odločati, ker na kongresu ni prisotna potrebna večina članov, lahko
večina prisotnih članov sklene, da se skliče ponovljeno zasedanje kongresa.
(4) Izvršilni odbor skliče ponovljeni kongres v roku največ 30 dni. Na ponovljenem zasedanju
kongresa se lahko odloča samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red kongresa, ki ni bil
sklepčen.
(5) Vabilo za sklic ponovljenega kongresa mora vsebovati tudi opozorilo, da bo kongres
sprejemal odločitve z večino prisotnih članov.
14. člen
(1) Kongres:
- sprejema statut,
- sprejema program stranke,
- voli in razrešuje voljene člane sveta stranke,
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika stranke,
- odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke,
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom.
(2) Delo kongresa vodi predsedstvo, ki ga na predlog izvršilnega odbora na začetku kongresa
izmed sebe izvolijo predstavniki na kongresu. Kongres lahko sprejme poslovnik o svojem delu;
poslovnik posreduje kongresu v sprejem izvršilni odbor.
15. člen
(1) Na predlog najmanj 100 članov stranke ali sveta stranke skliče izvršilni odbor stranke
izredni kongres stranke, ki obravnava problematiko, zaradi katere je bil sklican.
(2) Izvršilni odbor mora sklicati kongres stranke v roku 30 dni od prejema zahteve iz prejšnjega
odstavka, sicer jo lahko skliče predlagatelj sam.
4
Svet stranke
16. člen
(1) Svet stranke je najvišji organ med kongresoma. Sestavljajo ga:
- člani izvršilnega odbora,
- poslanci stranke v državnem zboru,
- poslanci stranke v Evropskem parlamentu,
- ministri,
- devet regijskih koordinatorjev,
- pet voljenih članov.
(2) Svet stranke je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov, odločitve pa sprejema z
večino opredeljenih glasov prisotnih članov, če ta statut ne določa drugače. Če je število glasov
za in proti odločitvi enako, pretehta glas predsednika stranke.
(3) Kandidate za voljene člane sveta stranke lahko predlaga predsednik stranke ali najmanj
deset članov stranke. Kandidate, ki morajo s kandidaturo soglašati, izvoli kongres.
(4) Če voljeni član sveta stranke odstopi s funkcije ali mu funkcija kako drugače preneha, novega
člana v medkongresnem obdobju imenuje svet. Če se voljeni član sveta stranke v
medkongresnem obdobju dvakrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje sveta stranke, ga
svet stranke razreši in imenuje novega.
(5) Člani sveta stranke izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi svet stranke.
Predsednik sveta stranke skrbi tudi za pripravo sej ter za izvrševanje sklepov sveta stranke.
(6) Na sejo sveta stranke lahko predsednik sveta stranke povabi tudi druge udeležence, ki
utegnejo prispevati h kakovosti obravnave posameznega vprašanja.
(7) Svet stranke lahko sklene, da pred sprejemanjem posamezne odločitve pridobi mnenje
članov stranke.
(8) Svet stranke zaseda po potrebi, praviloma pa enkrat mesečno. Če katerikoli organ stranke,
poslanska skupina ali tretjina članov sveta stranke zahtevajo sklic sveta stranke, ga mora
predsednik sveta stranke sklicati najkasneje v roku štirinajstih dni od prejema zahteve.
17. člen
(1) Svet stranke:
- sprejema programske usmeritve stranke,
- sprejema volilni program stranke,
- odloča o vstopu stranke v koalicijo ali izstopu iz koalicije,
- odloča o vstopu stranke v vlado ali izstopu iz vlade,
- na predlog predsednika stranke imenuje programskega tajnika in izvršnega direktorja,
- obravnava pobude članov ter organov stranke,
- z večino glasov vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so potrebne zaradi
uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe ne posegajo bistveno v vsebino
statuta,
- ustanavlja delovna telesa stranke, določa njihovo sestavo, pristojnosti in mandate ter
imenuje njihove predsednike,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke,
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.
5
(2) Svet stranke lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Izvršilni odbor
18. člen
(1) Izvršilni odbor je izvršilni organ stranke. Sestavljajo ga:
- predsednik,
- podpredsednika,
- programski tajnik,
- izvršni direktor,
- glavni regijski koordinator.
(2) Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov in odloča z večino
opredeljenih glasov. Če je število glasov za in proti odločitvi enako, pretehta glas predsednika
stranke.
(3) Izvršilni odbor sklicuje in vodi predsednik stranke. Predsednik stranke skrbi tudi za pripravo
sej ter za izvrševanje sklepov izvršilnega odbora.
(4) Izvršilni odbor zaseda po potrebi, praviloma pa enkrat mesečno.
19. člen
Če katerikoli organ stranke ali poslanska skupina v državnem zboru zahtevajo sklic izvršilnega
odbora, ga mora predsednik stranke sklicati najkasneje v roku štirinajstih dni od prejema
zahteve.
20. člen
(1) Izvršilni odbor lahko kongresu predlaga v izvolitev enega ali več uglednih predstavnikov
gospodarstva ali civilne družbe, ki niso člani stranke, za svetovalce izvršilnega odbora.
Svetovalec izvršilnega odbora daje mnenja o posameznih vprašanjih iz pristojnosti organov
stranke na lastno pobudo ali na pobudo izvršilnega odbora.
(2) Na sejo izvršilnega odbora lahko predsednik stranke povabi tudi druge udeležence, ki
utegnejo prispevati h kakovosti obravnave posameznega vprašanja.
(3) Izvršilni odbor lahko sklene, da pred sprejemanjem posamezne odločitve pridobi mnenje
članov stranke.
21. člen
(1) Izvršilni odbor:
- skrbi za izvajanje programa stranke,
- sklicuje kongres,
- spremlja in nadzira delo organov ter organizacijskih oblik stranke,
- vodi postopke volitev za vse organe na državni ravni organiziranosti,
- določa kandidate za volitve v državni zbor in Evropski parlament, za volitve
predsednika republike in za volitve v druge predstavniške organe v Republiki Sloveniji
in EU, pri čemer upošteva tudi način uresničevanja zakonskih določb o enakopravni
zastopanosti spolov,
6
-
obravnava pobude članov ter organov stranke,
sprejema pravne akte, ki jih določa zakonodaja in ta statut,
določa predlog statuta in ga posreduje v sprejem kongresu,
določa predlog programa stranke in ga posreduje v sprejem kongresu,
določa predlog znaka oziroma logotipa stranke,
opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.
(2) Izvršilni odbor lahko sprejme poslovnik o svojem delu ter pravilnike, ki podrobneje uredijo
izvrševanje nalog iz prejšnjega odstavka.
Predsednik stranke
22. člen
(1) Predsednik stranke:
- vodi stranko in jo predstavlja v javnosti,
- zastopa stranko v pravnem prometu in je odgovoren za materialno in finančno
poslovanje stranke,
- izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom ter sklepi kongresa, sveta in
izvršilnega odbora stranke.
(2) Predsednika stranke izvoli kongres. Kandidatno listo za volitve predsednika stranke sestavi
izvršilni odbor stranke. Na kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki jih je pisno predlagalo
najmanj 50 članov stranke.
(3) V primeru prenehanja funkcije predsedniku stranke do izvolitve novega predsednika
funkcijo predsednika stranke opravlja podpredsednik stranke ali član izvršilnega odbora, ki ga
za to pooblasti izvršilni odbor. Kongres izvoli novega predsednika stranke najkasneje v šestih
mesecih po prenehanju funkcije dotedanjega predsednika stranke.
Podpredsednik stranke
23. člen
(1) Stranka ima največ dva podpredsednika stranke.
(2) Podpredsednik stranke izvršuje pooblastila, določena s tem statutom, in navodili
predsednika stranke.
(3) V primeru predsednikove odsotnosti predstavlja stranko v javnosti podpredsednik stranke,
ki ga določi predsednik stranke.
(4) Kandidata za podpredsednika stranke lahko predlaga predsednik stranke ali najmanj 30
članov stranke, izvoli pa ga kongres.
(5) Če podpredsednik stranke odstopi s funkcije ali mu funkcija kako drugače preneha, novega
podpredsednika v medkongresnem obdobju imenuje svet.
7
Nadzorni odbor
24. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem stranke ter nad
zakonito in učinkovito rabo sredstev, nadzira realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje
organov skladno s tem statutom. Pri svojem delu lahko nadzorni odbor zaprosi za stališče
statutarno-pravno komisijo stranke.
(2) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih predlaga izvršilni odbor stranke, potrdi pa
svet stranke. Člani nadzornega odbora na predlog predsednika stranke izmed sebe
imenujejo predsednika na svoji prvi, konstitutivni seji.
(3) Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto.
(4) O svojih ugotovitvah nadzorni odbor redno poroča predsedniku stranke, izvršilnemu
odboru stranke, svetu stranke ter kongresu.
(5) Nadzorni odbor poroča kongresu o:
- izvrševanju sklepov organov stranke in
- finančnem poslovanju stranke.
(6) Nadzorni odbor odloča z večino glasov njegovih članov.
Statutarno-pravna komisija
25. člen
(1) Člane statutarno-pravne komisije predlaga izvršilni odbor stranke, potrdi pa jih svet stranke.
Statutarno-pravna komisija ima tri člane. Najmanj dva člana morata imeti univerzitetno
izobrazbo pravne smeri. Člani statutarno-pravne komisije na predlog predsednika stranke
izmed sebe na svoji prvi, konstitutivni seji izvolijo predsednika.
(2) Statutarno-pravna komisija odloča na pobudo članov ali organov stranke.
(3) Statutarno-pravna komisija:
- daje obvezne razlage tega statuta,
- ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom,
- sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke,
- ustreznim organom predlaga uskladitev tistih določb aktov stranke, ki niso v skladu s
tem statutom,
- izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom.
(4) Zoper sklepe statutarno-pravne komisije je mogoča pritožba na svet stranke. Rok za pritožbo
zoper sklepe statutarno-pravne komisije je trideset dni od sprejetja sklepa. Pritožba zadrži
izvršitev sklepa. Odločitev sveta stranke je dokončna.
(5) Statutarno-pravna komisija deluje in odloča v skladu s pravilnikom, ki ga na njihovo pobudo
sprejme svet stranke.
8
Častno razsodišče
26. člen
(1) Člane častnega razsodišča imenuje svet stranke in je odgovorno svetu stranke. Častno
razsodišče stranke sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
(2) Častno razsodišče vodi postopek, ugotavlja odgovornost v zvezi z morebitnimi kršitvami tega
statuta in programa stranke ter presoja ravnanja, ki niso v skladu z vrednotami stranke in
dejanji, ki kakorkoli škodujejo ugledu stranke. Predsednik častnega sodišča stranke mora s
kršitvami seznaniti izvršilni odbor stranke, ki na podlagi podanega mnenja s strani častnega
razsodišča sprejme dokončno odločitev glede izključitve člana iz stranke.
(4) O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča svet na prvem naslednjem zasedanju.
(5) Člani častnega razsodišča se sestajajo po potrebi, praviloma pa enkrat letno.
Strokovni odbori
27. člen
(1) Stranka ima strokovne odbore, ki so strokovna delovna telesa stranke. Svet stranke ustanovi
strokovne odbore, določi njihovo organizacijo in sestavo.
(2) Strokovni odbori obravnavajo posamezne vsebinske zadeve, pripravljajo strokovne podlage
in stališča za odločanje v organih stranke.
(3) Delo strokovnih odborov koordinira programski tajnik.
Strokovni svet
28. člen
(1) Strokovni svet sestavljajo vsi predsedniki strokovnih odborov. Delo strokovnega sveta vodi
programski tajnik.
(2) Strokovni svet:
- pripravlja skupna strokovna stališča, daje pobude, predloge in mnenja organom stranke
in poslanski skupini,
- sodeluje pri pripravi programa stranke in volilnega programa stranke.
Programski tajnik
29. člen
Programski tajnik:
- koordinira delo strokovnih odborov,
- vodi delo strokovnega sveta,
- spremlja uresničevanje programa stranke,
9
-
koordinira pripravo programa stranke,
opravlja druge naloge, povezane s programom stranke.
Izvršni direktor
30. člen
Izvršni direktor:
- v okviru predsednikovega pooblastila zastopa stranko v pravnem prometu,
- pripravlja letni finančni načrt in zaključni račun,
- vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu
stranke iz registra oziroma ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke,
- odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s
tem sprejema ustrezne akte,
- zagotavlja administrativno in organizacijsko podporo organom stranke na državni ravni
organiziranosti,
- izvršuje druga pooblastila, določena s tem statutom ter sklepi kongresa, sveta in
izvršilnega odbora stranke.
Posebne oblike organiziranosti
31. člen
(1) Člani, ki so na listi stranke izvoljeni v predstavniška telesa na ravni države, pokrajin ali
lokalnih skupnosti, ustanovijo skupine stranke (poslanska skupina, svetniška skupna).
(2) Člani teh skupin pri svojem delu upoštevajo statut in program stranke, ob upoštevanju
ustavnega načela, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva.
Teritorialna organiziranost stranke
Regijski odbori stranke
32. člen
(1) Stranka ima devet regijskih odborov. Njihova območja določi svet stranke. Regijski odbori
stranke delujejo samostojno v okviru statuta, programa stranke ter usmeritev in sklepov
kongresa, sveta in izvršilnega odbora stranke. Naloga regijskih odborov je usklajevanje in
povezovanje političnih aktivnosti stranke na območju regije.
(2) V regijske odbore se združujejo predsedniki občinskih odborov z območja regije, ki lahko za
udeležbo na sestanku regijskega odbora pooblastijo tudi drugega člana občinskega odbora.
(3) Regijske odbore vodijo regijski koordinatorji, ki jih izvolijo člani regijskega odbora. Regijski
koordinatorji izvolijo glavnega regijskega koordinatorja.
(4) Natančnejše pristojnosti in organiziranost regijskih odborov ter vprašanja konstituiranja,
trajanja mandata in pristojnosti organov regijskih odborov stranke na predlog izvršilnega
odbora sprejme svet stranke. V aktu iz prejšnjega stavka se določijo tudi pravice članov stranke,
ki imajo na območju regijskega odbora stalno prebivališče.
10
Občinski odbori stranke
33. člen
(1) Organizacijska oblika stranke na lokalni ravni je občinski odbor, ki deluje na območju
posamezne občine. Občinski odbor na območju svoje občine deluje samostojno v okviru statuta,
programa stranke ter usmeritev in sklepov kongresa, sveta in izvršilnega odbora stranke.
Občinski odbor skrbi za izvajanja politike stranke v občini.
(2) Obvezni organi občinskega odbora so zbor članov občinskega odbora, ki je najvišji organ
občinskega odbora in ga sestavljajo vsi člani stranke s stalnim prebivališčem na območju
občinskega odbora, svet občinskega odbora in predsednik občinskega odbora.
(3) Natančnejše pristojnosti in organiziranost občinskih odborov ter vprašanja konstituiranja,
trajanja mandata in pristojnosti organov občinskih odborov stranke na predlog izvršilnega
odbora sprejme svet stranke. V aktu iz prejšnjega stavka se določijo tudi pravice članov stranke,
ki imajo na območju občinskega odbora stalno prebivališče.
Kandidiranje
34. člen
Izvršilni odbor skrbi za pripravo stranke na volitve in usklajuje volilno kampanjo, pri čemer
zagotavlja, da so v vseh kandidatnih postopkih zagotovljene enake možnosti obeh spolov,
upoštevajoč veljavno volilno zakonodajo.
35. člen
(1) Kandidat stranke na volitvah predsednika Republike Slovenije, poslanca državnega zbora,
poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament, župana lokalne skupnosti in člana
občinskega sveta je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v
skladu z zakonom. Kandidat je lahko tudi oseba, ki ni član stranke.
(2) Kandidate lahko predlaga vsak član stranke in vsak organ stranke na državni ali lokalni
ravni. Če se predlagajo liste kandidatov, morajo biti predlogi list kandidatov sestavljeni v skladu
z določbami zakona, ki zagotavljajo enake možnosti obeh spolov. Predlogi kandidatnih list, ki ne
upoštevajo določb zakona, ki zagotavljajo enake možnosti obeh spolov, se ne upoštevajo.
36. člen
(1) Izbor kandidatov stranke za volitve predsednika Republike Slovenije, poslancev državnega
zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, županov lokalnih skupnosti in
članov občinskih svetov izmed predlaganih kandidatov opravi izvršilni odbor stranke z večino
glasov vseh članov. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.
(2) Pri izboru kandidatov se upošteva:
- ugled in prepoznavnost kandidata v Republiki Sloveniji in v določenem volilnem okolju,
- znanje, veščine, sposobnosti in druge kompetence za opravljanje funkcije,
- določbe zakona, ki zagotavljajo enake možnosti obeh spolov.
(2)Vsak kandidat stranke mora pred uvrstitvijo na seznam kandidatov podpisati soglasje h
kandidaturi.
11
Kandidiranje, volitve in imenovanja v organe stranke
37. člen
Postopke in merila za evidentiranje kandidatov, oblikovanje kandidatnih list, volitve, ponovne in
nadomestne volitve, imenovanja individualnih organov, članov kolegijskih organov ter nosilcev
drugih funkcij ter pravico ugovora na potek volitev in ukrepe v primeru ugotovitve nepravilnosti
sprejme svet stranke s pravilnikom.
Izdajateljska in ustanoviteljska dejavnost
38. člen
(1) Stranka lahko skladno s svojim programom in z veljavno zakonodajo izdaja publikacije,
knjige, propagandno gradivo in podobno.
(2) Stranka lahko ustanavlja organizacije, ki podpirajo uresničevanje njenega programa. O tem
odloča izvršilni odbor stranke.
Sodelovanje z drugimi organizacijami
39. člen
Stranka lahko sodeluje s sorodnimi političnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in po svetu.
Spremembe statuta in programa
40. člen
(1) Spremembe in dopolnitve tega statuta oziroma programa stranke se sprejemajo po enakem
postopku kot statut oziroma program, če ni s tem statutom drugače odločeno.
(2) Pisno pobudo za spremembe ali dopolnitve statuta oziroma programa stranke lahko poda
vsak član. Pobuda se posreduje izvršilnemu odboru stranke.
(3) Kongres odloča o predlogu sprememb in dopolnitev statuta oziroma programa na predlog
izvršilnega odbora stranke. Na ta predlog sprememb in dopolnitev statuta oziroma programa
lahko člani na kongresu vložijo amandmaje, vendar najkasneje pet dni pred kongresom.
(4) Izvršilni odbor mora kongresu predlagati v odločanje predloge sprememb ali dopolnitev
statuta oziroma programa, če spremembe ali dopolnitve statuta oziroma programa predlaga
najmanj 25 članov stranke, ki so predlog sprememb ali dopolnitev posredovali izvršilnemu
odboru stranke najkasneje pet dni pred zasedanjem kongresa.
12
Sredstva in financiranje
41. člen
Stranka si zagotavlja materialna in finančna sredstva v skladu z zakonom, ki ureja politične
stranke, iz:
- članarin,
- prispevkov zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb,
- daril,
- volil,
- prihodkov od premoženja,
- dobička iz dohodka podjetja, katere lastnica je,
- proračuna.
Prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev
42. člen
(1) Sklep o začetku postopka za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke sprejme
izvršilni odbor stranke. O prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke odloči kongres z
2/3 večino navzočih članov.
(2) Za odločanje o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke, se ne uporabljata drugi
in tretji odstavek 13. člena tega statuta.
Nasledstvo stranke
43. člen
V primeru prenehanja stranke premoženje in ustanoviteljske pravice preidejo na njenega
pravnega naslednika. Če tega ni, o tem odloči kongres stranke ob sprejemu sklepa o prenehanju
delovanja stranke.
Prehodne in končne določbe
44. člen
(1) Na kongresu, na katerem se sprejme ta statut, se na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi
organi stranke in podpredsednika.
(2) Vsem organom stranke in podpredsednikoma stranke začne z dnem kongresa iz prejšnjega
odstavka tega člena teči štiriletni mandat.
45. člen
Ustanovni člani stranke prvo leto po ustanovitvi stranke niso dolžni plačati članarine.
13
46. člen
(1) Regijski odbor stranke se ustanovi, ko je v regiji ustanovljenih najmanj pet občinskih
odborov stranke.
(2) Do ustanovitve regijskih odborov v skladu s prejšnjim odstavkom, naloge regijskih
koordinatorjev opravljajo člani stranke, ki jih na predlog desetih članov oziroma predsednika
stranke izvoli kongres.
47. člen
Določbi prvega in drugega odstavka 13. člena tega statuta se začneta uporabljati, ko je
konstituiranih najmanj 100 občinskih odborov. Do takrat so člani kongresa vsi člani stranke,
kongres pa je sklepčen, če je vsem članom poslano pisno ali elektronsko vabilo na kongres
najmanj deset dni pred kongresom.
48. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme kongres stranke. Ta statut je sprejel 1. Izredni
kongres stranke, ki je potekal 24. aprila 2012 v Ljubljani.
Predsednik DL
dr. Gregor Virant
14