Spolno prenosljive bolezni - 2.del

TRIHc]LOGIJA
IN
MEDICINSKA
KOZMETOLOG;TJA
Seollno pronosllj
iveboll
V prejinji itevilki smo dali pregled vseh spolno prenosljivih bolezni (SPB). Dones bomo opisali bolj podrobno tiste,
koterim pri nas 5e vedno dojemo premalo pozornosti!
I. KLAIIIIDIJSKE II{FEKCIJE
Klamidijeso posebnavrstazelomajhnih
bakterij.Imajo tudi nekaterebioloSkeznadilnostivinrsov.Od vsehvrst klamidij (Chlamidia
trachomatis,Chlamidia!sittaci in Chlamidia
pneumoniae)je za na5epodrodjepomembna
C. trachomatis,ki ima l5 serotipov.SerotipiD
do K povzrodajourogenitalneinfekcije,
serotipi Ll do L3 pa dimeljsko limfogranulomatozo (lymphogranulomainguinale).
V razvitem svetu so okuZbes klamidijami
najpogostneiSa
oblika SPB.Porodilaiz
SeverneAmerikein skandinavskih
drZav
kaZejona strm vzpon incidencebolezniin
vedanieStevilahudih zapletov,posebno
pri Zenskah(sterilnost).Ker v vseh
drZavahSPB,povzrodenihs klamidifami,
ne prijavljajo,si za zdaj5ene moremo
predstavliatipraverazseZnosti
te
bolezni.V Slovenijije prijavaobvezna,
vendarje prijavnicmalo.
OkuZbas klamidijo kot povzroditeljico
SPBje vselejspolni stik. V majhnem
odstotkunajdemoklamidijena sluznicah
spoloviltudi pri zdravihmoSkihin
Zenskah.Inkubacijatraja dva tedna.Po
videzuin potekuje bolezenzelo
podobnagonoreji,vendarje simptomatika bolj hlagain znamenjaso manj
izrazila.Pri moSkihserazvijevnetje
sluznicesednice(klamidijskiuretriris).
Infekciiase Siriiz sednicetudi v obmoprizadetost
prostateSe
dek (epididymis),
ni zanesljivopotrjena.Bolezenska
znamenjavdasihtudi brez zdravljenja
samapo sebiizginejo,vendarse rada
ponavljajo.SubjektivneteZaveso
minimalne(srbeZ,pekodaboledinapri
uriniranju),objektivnopa vidimo serozno
sluzastizcedekiz uretre.
Pri Zenskahzbolitanajprejsednica
(uretritis)in hkrati sluznicacervikalnega
kanala(cervicitis).Od tam se bolezenSiri
prek maternicev jajcevode.TeZaveso v
zadetkuzelo majhne,izcedekiz zunanjega
spolovila(fluor) ni obilen.Vnetjejajcevodov
in okolnegatkiva (klamidijskiadneksitis)je
bolj izrazito:boledine,zvedanatelesna
temperatura,
sploSnaznamenjainfekcijeipd.
Nastaneiozapleti,kot sta zunanjematernidna
noseinostin sterilnost,ki ju je po razpoloZljivih podatkih Cedaljeved.
Nosednica
s klamidijskimvnetjemrodil med
porodompreneseklamidijena odesnoveznico
rojendka,poznejepa selahko razvijejotudi
vnetjazgornjihdihal s pliudnrco.
Pri rnoSkihkot pri Zenskahsevedkratpoiavlja
tudi klamidijskiproktitis (vnetjedanke),ki pa
44
ne dajenobenihznamenj.
Povezava
klamidijskeinfekcijez Reiterjevo
boleznijo,ki jo nekateri imenujejo spolno
pridobljeni reaktivni arttritis, in ki se kaZes
hkratnim uretritisom, konjuktivitisom in
artritisom, 5eni dokondnoraztiSdena.
Dejstvoje, da najdemo klamidije na sluznici
uretre pri 30-40 % bolnikov z Reiterjevo
boleznijo.
Kliniinarazpoznava
bolcznini mogoea.
lahkosamosumna klamidijsko
Obstaja
infekcijo.Odlodilenje dokazpovzroditelja.
Za
neposredendokazje zelo pomembenpravilen
odvzemkuZnine.
klamidijskihinfekcijv Sloveniji.Edinopravilno
je partnersko
zdravljenje.
Tuditegaje Zalpri
nasvelikopremalo.Poslediceso vdasih (kot
ie Ze omenjeno)Iahko zelo hude - sterilnost!
Pri zdravljenjuuporabljamotetracikline,
e r i l r o m i c i n7 - 1 4 d n i t e ra z i t r o m i ci n .
2. GONOREJA (Gonorrhoea, kapavical
Gonorej aj e razS i rj enapovsod po sv etu. S pada
med naj bol j pogosrnespol ne okuZbe. K ot z a
druge S P B ,za gonorej o pa 5e posebejv el j a, da
omogodaj o5i rj enj ebol ezni soci al no-medi c i nski dej avni ki , kot so nevezanospol n o Zi v l j eni e,
promiskuiteta in prostituciia, alkoholizem
in narkomanija, migracija prebivalstva
in slabazdravstvenaprosvetljenost
prebivalstva. Tirdi nizek Zivlienjski
standardin slabehigienskerazmere
prispevajok Sirjenjubolezni.
Med ll. svetovnovojno in neposrednopo
njejje bilo obolelihzeloveliko.Udinkovij e za kr a j Si
t o z d r a v l j e n jsep e n i c i l i n o m
C a sz m a n j 5 a loob o i e v n o srt 'en
, d ajre
spetzadelanakrivuljaobolevnosti
r a S i a t iv, e r j e t n oz z b o l i S a n j e Zi
m vl j e n r m g a tj vn r h
s k i hr a z m e ri n p o r a v l j a n j e ne
dejavnikov,ki so s tem povezani.Zadnjih
10let pa seStevilookuZbspetposlopoma
in vztrainozmanjSuje.Verjetnoje temu
vzrok vedjazdravstvenaprosvetljenost
in strah pred AIDS-om(uporaba
kondomov).Polegtegaobstajasploino
mnenje, da o gonoreji vsi vse vedo in se
veliko pacientovzdravi "samostojno".
Taki primeri se ne prijavljajo in to tudi
vpliva na navideznoniijo Stevilo
okuZb.
Povzroditelj
kapaviceje gonokok
(Neisseria
gonorrhoeae),
diplokokoblike
kavnegazrna.Barvase po Gramu
negativnoali z metilenskimmodrilom.V
preparatusogonokoki
mikroskopskem
v grudein so
znadilnorazporejeni
l{a voljoJe ved moinosti:
povediniv levkocitih.
- najbolj zanesljivametodaje ta dasneposre- Diagnozagonorejesloni na dokazupovzroditeden dokazklamidijv razmazubrisaali kulture lja v mikroskopskempreparetuali v kulturi na
s fluorescentnozaznamovanimi
monoklonski- gojiSiu.Priakutnigonorejiin posebelpri
mi protitelesi
gonorejiZenskpa je nujen dokazpovzroditelja
- zelo doberje tudi dokazklamidijv celidni
preiskavo
s kulturo.KuZninoza bakterioloSko
kulturi po Mc Coyu
odvzamemopri moSkemiz kanalaspolovila.
- serolo5kidokazprotitelesz reakcijovezave
Pri kronidnigonorejinaj se,deje le mogode,
komplementapride v poStevpri zapletih
izvrSipregledzjutrajpredprvim uriniranjem.
klarnidijskeokuZbein pri razpoznavilyrnpho- Pri prostatitisupreiSdemo
eksprimatprostate.
je tudi
granuloma
inguinale.Zelozanesljiv
Pri Zenskiodvzamemomaterialza preiskavo
mikroimuni f Iuorescentnitest (MIF).
iz ureterein cervikalnega
kanala(preiskavas
Za\, zelomalozdravnikovpo5iljamaterialna
spekuli!),morebititudi z mesta,kjer seizliva
naStetepreiskave,zato nimamopravega
izvodiloBartholinoveZleze.Pri kronidnem
vpogledav dejanskostanieglederazSirjenosti cervitisu,ki gabakteriolo5ko
vdasihteZko
je potrebenodvzemkuZnineiz
dokaZemo,
cervikalnegakanalanekajdni po kondani
menstruaciji.Pri sumu na gonoroidniproktitis
je potrebenpregledsekretadanke.Pri
gnojiz
vulvovaginitisu
deklicodvzamemo
vagine.(Odvzem
materialaza preiskavoiz
vaginepri odrasliZenskije brezpomena!).Pri
je porreben
gonoroiinemkonjuktivirisu
pregledgnojaz oeesneveznice.
Gonorejaseprena5as dlovekana dlovekas
spolninrstikom. Neposredna
nespolna
okuZbaje redka.Prenoss predmetije sprido
velikeobdutljivostigonokokoVsicerv nadelu
moZen,vendarizjemen.
G onoko kip ovzro Cljo
a ku tnognojnov net je
sluznic(pre dvse m
tistih .ki s o pr ek r it is
cilindridnimepitelijem).
Akutnovnetjepreide
po nekajtednihv kronidno;dolgotrajajode
vnetjepa ima lahkoza posledico
zoZenjeali
celoobliteracijokanalovprizadetihorganov.
poroeajo
e edaljepogosteje
o primerih
gonoreje,
ki potekajopovsembrezklinidne
gonoreja);takih
simptomatike(asimptomatska
primerovje posebnovelikomed Zenskami(do
50 %), nisopa nobenaredkosttudi pri moSkih
(do l0 %).
je pri go no rejikr at k ain t r aja
lnkubacija
povpredno2-3 dni, redko4 ali celo5 dni. Po
okuZbiso najprejin najboljprizadete
sluznice
Kotso uretrain
s cilindridnimepitelijem.
cervikalnikanal.Z mestaprimarneIokalizacije
po k analih
lehkopo vzro cite lji
asce nd ir ajo
traktan.rvzgor.
Posledica
urogenitalnega
so
gonokoknizapleti,pri moSkempredvsemna
prost atiin ep idid inrisih,
pri Zens kpa
i na
sluznicimaternicein jajcevodov.
V zeloredkih
primerihselahkogonokokiraznesejo
tudi po
krvi v oddaljeneorgane.
n e za pu Sda
imu nos t i;ponov nJ
Corroreja
infekcijapotekaenakokot prva.Zdravljenjeje
vedno(deje moZno)partnersko.
Individualno
gr doloiazdra vn ikgle den a s t ar os ts, polt er
oblikogonoreje.
Uporabljajo
seskorajvsi
je potrebnapri
pozornost
antibiotiki.Posebna
gonorejinosednice.
Zaradipogosteistoiasne
infekcijes klamidijoje potrebnozdravititudr
to. Pacientiz gonorejoso zelopromiskuitetne
osebeirrje potrebnapri vsakigonoreji
preiskava
seroloSka
na sifilisin AIDS!Ne
pozabimo,da je tudi nepravilnozdravljena
gonorejavelikokrat vzrok sterilnostirnoSkega
in Zenske!
ki jih daneslahkolodimos posebnimiimunofIuorescednimi
tehnikamiv zatospecializiranih
laboratorijih.PoznamoZepribliino 60
razlidnih tipov HPV,ki se prenaiajo z
neposrednimstikom z osebena oseboin s
samookuZbo(z ene lokalizacijena drugo).
Vrsta bradavice je odvisna od tipa HPV
spola, starosti,imunskegastanjaorganizma
ter lokalizacije.Inkubacija (dasod okuZbe
do pojavavidne bradavice)je pribliZno od
Stiri tedne do osem mesecev.Cepljenjekot
preventivapri bradavicahmedicinskoni
smiselno.
GENITALNEbradavicepovzrodaHPV 6, I I ;
redko 16,18,31.Ta oblikabradavicsodimed
spolnoprenosljive
bolezni.Doloienitipi
(HPV3f) lahko predvsempri Zenskih
genitalijahsproZijorakastoobolenje,zato ie
potrebnatudi natandnaginekoloSkaobdelava (PAPA-test...)ter pregledpartneria.
Genitalnebradaviceso mehke,skupinske,
konidaste
in pecljate.
Naredijosena mestih,ki
so vednovlaZna(spremembaPH proti
nevtralnemuali luZnemu;"kislost" koZe
vdor mikroorganizmov).
onemogoda
Zatosote
sre
br adav icpogo
e
n a z u n a n i e mi n n o t r a n j e m
spolovilumoSkega
in Zenske.Nastanejotudi
ob predeluanusa (pogostopri homoseksualcih ter pri sumu spolnezlorabeotroka).
Podobneso bradavicam,ki jih videvamov
drugemstadijusifi)isa.
Zarojc potrehna
preiskava
serolo5ka
na sifilisin AIDS.V
doloeenjhprimerih(bradavicc
v predelu
anusa)je zaradipotencialne
kancerogenosti
potrebna
rektoskopija.
Zdravljenje:tudi tu je izrednopomernbno
zdravljenjeobeh partnerjev.Prepridansem,de
sebi ta doktrinavednoupo5tevala,
bi bilo v
Slovenijivelikomanj Zensk,pri katerihje bila
potrebnaodstranitev
kompletnihrodil!
Za zdravijenjeimamo na razpolagoved
sredstev:kemidna(Podofilin10-25 o/o,
Podofilotoksin0,5 0/o- prepovedana
v
noseinosti),
kirurSka(termokoagulacija.
krioterapijater laserJ.
pri Zenastaliinfekcijiposku5amozdravitis
aciycloviromv visokihdozahveddni do ved
mesecevpod nadzoromzdravnika.
5. HEPATITISB
NajpogostejSi
naCinprenosavirusa hepatitisa
B (HBV) je spolni stik. Prenoss krvjo in
krvnimi derivati,ki je bil vdasihpogost,je
danesredekzaradiugotavljanjaplaSdnega
in
sredi5dnega
antiBenav krvi krvodajalcev.
Med
narkomani se Siri HBV z okuZenimi oz. s
premalo odi5denimiiglami. Na isti nadin se
prena5aHBV pri tetoviranju ali z initrumenti v zobozdravstvenihustanovah.Prenos
prekoposteljicematere,ki je nosilkavirusa
hepatitisa
B, je vzrokza okuZboplodu.
Novorojendek
sepogostookuZitudi ob
je izredno
porodu.Prenosprekoposteljice
pomembenz epidemioloSkega
vidika,sai na ta
nadinStevilonosilcevI'lllV ki prenadajo
okuZbo.modnonaraste.
VirusB-hepatitisa
s HBV nara5Ca
s starostjo.
V
ZDA so otroci od 5. do 9. leta prekuZeniv 3
%, osebe,ki so stareokrog 50 let pa pribli2no
30 %. Pri usluZbencihv zdravstvenihstrokah
je prekuZenostvedjakot v drugih strokah.
Negovalkein zdrar,niki,posebnotisti, ki
delajona dializnih in na onkolo5kihenotah,
imajo zatovedstikovz okvarienimirnunskim odgovorom,so pogostejenosilci HBV in
sepogosteieokuZijo z virusom hepatitisaB.
Veije SteviloprekuZenihugotavljajotudi pri
kirurgih, initrumentarkah in usluZbencihv
kliniinih laboratorijih.
prekuZenosr
V Sloveniii
pri 16%
so ugotavljali
krvodajalcev.
Cepljc'nje
udinkovitozaSditi
ogroZene
skupine.
V i r u sh e p a t i t i sB
a l a h k oo s t a j .vr o r g a n i zr uiur r
povzroda
kronodnonosilstvo
FIBV.V Iivropije
0,I do 5 % prebivalcev
kronidnihnosilcevllB\/.
V SlovenijiI doZo/0,
medtemko jt na daljnenr
Vzltoduod 25 do 60 0'rvsi,BJprelrir.tlslr'.r
trajnihnosilcevvirusahepatitisa
B. \'lenijo,d,:
ie na svetuvedkot 200miliionovnosilcevllBV
4. HERPESSIMPLEX
OkuZbes humanimiherpesvirusispadajo
med najpogostejSe
viroze.Lokalizacija
herpes
virusana spolovilu(pri moSkempenis,redko
uretra;pri Zenskizunanjigenital,vagina,vrat
maternice)je dovolj pogostna,{,idornogoda
prenospri spolnemstiku.Zaradispremenjenih
3. GENITALNEBRADAVICE
navadpri spolnemobdevanjuse he'rpeskot
Bradaviceso majhni nalezljivibenigniizrastki spolnoprenosljiva
bolezenpojavljatudi ob
na ko2iin sluzniciz moZnostjo
spontane
zadnjikuaii pri oralnernstiku v podrodjuustne
ozdravitve.
Povzroditelji
bradavicsot.i.
votline.Vedinagenitalnih herpesovpovzroda
humani papilloma virusi (HPV) razlidnih
herpessimplex - tip 2 (vedkot 80 %,
tipov.Virusiso mikroorganizmi,ki iih medicina preostalihmanj kot 20 % pa tipl). OkuZenost
"ne zna ubjt ', zatoseproti resnimvirusninr
v zadnjih desetletiihzelo naraida. Pri spolno
boleznimpreventivnocepimo(otroSkebolezni neaktivnih ljudeh so naSliprotitelesaproti
n lrvo zn n
no, r lion; o
. . .I / . \ /,i , ru sl za svo le
tipu 2 samov 3 %, pri prostitutkah pa kar 70
o/o.Tip2 nekateriraziskovalciStejejov
preZivetje potrebujejo Zivo celico, zunaj nje
"gostitelii"
Zivijo zelo kratko. Njihovi naravni
predvsempri Zenski.
kancerogenega,
s o dlov ei k e c e l i c e k o Z e i n s l u zn ice ka ko r tu d i
Zdravljenje:je zeloteZavno,ker virusa
c elic e v s e h d o m a d i h Z i v a l i ( g o ve d o ,p si,
sodobnamedicina5ene zna ubiti.Zatoie
madk e, k o n j i . . . ) . Z a r a d i t e g a so b r a d a vica m 5 e najbolj5e
previdnost
pri spolnih
zdravljenje
pos ebejizp o s t a v l j e n im e s a r ji,km e tje , Z ivin o stikih (razlidneranicein rnehurjina genitalu
rejc i . . . P a p i l l o m as o d i j o m e d t.i. DNA- vir u se ,
so lahkoznakaktivnega
herpesa).
Kljubternu
dr. med.
Slobodan
VujasinoviE
spec. dermatovenetolog
ZdraviliSEe
Sveia herpetidna infekcija
Laiko