LETNO POROČILO

2013
Poslovno poročilo pripravila ravnateljica
NADA VERBIČ, prof.soc.ped.
Računovodsko poročilo pripravila računovodkinja
IRENA VIDMAR
Sprejeto na seji Sveta vrtca Jelka, dne _______________
Opomba: V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski.
LETNO POROČILO 2013
VRTCA JELKA ZA LETO 2013
VRTEC JELKA
LETNO POROČILO
0
KAZALO VSEBINE
RAČUNOVODSKO POROČILO
.
UVOD .......................................................................................................................................................................................... 2
1.BILANCA STANJA ............................................................................................................................................................................ 3
1.2.STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV………………5
1.2. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL – 2013 ..................................................... 6
1.3. POJASNILA K BILANCI STANJA ................................................................................................................................................ 7
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV ........................................................................... 11
2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV .............................................................................. 12
2.2. PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI................................................ 19
3.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..... ..21
3.1.
POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ………24
3.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV............................................ 25
4. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ............................................................................................................................. 27
4.1. DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE IN PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU............................................................. 27
4.2. DOLGOROČNE REZERVACIJE ............................................................................................................................................ 27
4.3. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI......................................................................................................................... 27
4.4. METODE VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH PROIZVODOV IN ZALOG NEDOKONČANE PROIZVODNJE ....... 27
4.5. STANJE NEPORAVNANIH TERJATEV ............................................................................................................................... 27
4.6. PODATKI OBVEZNOSTIH TER VZROKIH NEPLAČILA .................................................................................................. 28
4.7. VIRI SREDSTEV UPORABLJENI ZA VLAGANJE V NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA SREDSTVA
28
4.8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV.................................................................................................................... 28
4.9. RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV .............................................................................. 28
4.10. IZVENBILANČNA EVIDENCA ........................................................................................................................................... 28
4.11. POMEMBNEJŠA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA, KI SO ŽE V
CELOTI ODPISANA ...................................................................................................................................................................... 28
POSLOVNO POROČILO
1.SPLOŠNI DEL ................................................................................................................................................................................. 29
1.1.PREDSTAVITEV VRTCA ........................................................................................................................................................ 29
1.2. OPIS RAZVOJA ....................................................................................................................................................................... 29
1.3. OPIS DEJAVNOSTI................................................................................................................................................................. 30
1.4.POMEMBNEJŠI ORGANI VRTCA ......................................................................................................................................... 30
1.5.PREDSTAVITEV VODSTVA .................................................................................................................................................. 31
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH............................................................................................................ 31
2.3. LETNI CILJI .............................................................................................................................................................................. 32
2.4.PROJEKTI , SODELOVANJA IN OBOGATITVENI PROGRAMI VRTCA ............................................................................................... 32
2.5. PROMOCIJA VRTCA .............................................................................................................................................................. 35
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................................................................... 35
4.NASTANEK MOREBITNIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA .............................................................................. 36
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA....................................................................................... 37
6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ..................................................................... 37
7. POMEN ZAVODA ZA OKOLJE ................................................................................................................................................... 37
8. KADROVSKA POLITIKA.............................................................................................................................................................. 38
10. ZAKLJUČEK .................................................................................................................................................................................. 41
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV V LETU 2013 ................................................................................................................................... 42
LETNO POROČILO 2013
2.2. DOLGOROČNI CILJI .............................................................................................................................................................. 31
VRTEC JELKA
2.1. DEJAVNOST ZAVODA ................................................................................................................................................................. 31
1
RAČUNOVODSKO POROČILO
UVOD
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu in s pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk in njihovem kontroliranju smo uporabljali:
 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00),
 Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02),
 Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 110/11in 46/13),
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št.
134/06, 34/04, 13/05, 114/06, 138/0, 120/07,112/09, 58/10 in 97/12),
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Ur. list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,104/11in 97/12),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11),
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Ur. list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06,120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.
list RS, št. 117/02 in 134/03),
 Slovenske računovodske standarde – SRS (Ur. list RS, št. 118/05),
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št.
12/01, 10/06, 8/07in 102/10).
Poročilo obsega:
bilanco stanja (priloga 1) s prilogami:
2.
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3) s prilogami:
2.1 pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
2.2. prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B),
2.3. pojasnila k prilogi 3/B,
3.
izkaz prihoda in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
3.1. pojasnila k prilogi 3/A,
3.2. izkaz račun finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga
3.3. izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2),
4.
druge računovodske informacije.
(priloga 1/A)
3/A-1),
VRTEC JELKA
1.1. stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1.2. stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B),
1.3. pojasnila k bilanci stanja,
LETNO POROČILO 2013
1.
2
1.BILANCA STANJA
NA DAN 31.12.2013
Konto
PRILOGA 1
NAZIV SKUPINE KONTOV
1
2
3
Leto 2013
Leto 2012
Index 13/12
4
5
6
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001
1.301.106,06
1.340.927,33
97
00
NEOPR.SREDSTVA IN DOLG.AKTIVNE ČAS.RAZ.
002
7.395,57
7.395,57
100
01
POPRAVEK VRED. NEOPREDMETENIH SRED.
003
7.395,57
7.395,57
100
02
NEPREMIČNINE
004
1.770.642,11
1.762.084,25
100
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
653.545,64
616.307,80
106
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOV. SRED.
006
1.076.947,23
1.025.598,62
105
05
POPR. VRED. OPREME IN DRUG. OPREDMET.
OSNOV.SRED.
007
893.037,83
830.799,12
107
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
0,00
0,00
0
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0,00
0,00
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
100,19
351,38
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0,00
0,00
0
B) KRATKO.SRED.; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČAS.RAZM. (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012
416.110,30
442.668,98
94
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
013
106,73
213,34
0
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
014
144.739,73
193.944,41
75
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
118.797,33
118.984,28
100
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
0,00
0,00
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
142.917,64
111.258,63
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
0,00
0,00
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
0,00
0,00
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
7.983,84
18.268,32
44
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0,00
0,00
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
1.565,03
0,00
0
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)
023
8.553,61
6.662,51
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0,00
0,00
31
ZALOGE MATERIALA
025
8.553,61
6.613,58
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0,00
48,93
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0,00
0,00
0
34
PROIZVODI
028
0,00
0,00
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0,00
0,00
0
36
ZALOGA BLAGA
030
0,00
0,00
0
37
DRUGE ZALOGE
031
0,00
0,00
0
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)
032
1.725.769,97
1.790.258,82
96
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
494.848,30
494.848,30
100
128
0
129
VRTEC JELKA
128
LETNO POROČILO 2013
99
0
3
Konto
NAZIV SKUPINE KONTOV
1
2
3
Leto 2013
Leto 2012
Index 13/12
4
5
6
034
264.386,69
337.224,55
78
20
KRATKO.OBVEZ. ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0,00
0,00
0
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
122.022,38
148.355,50
82
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
96.811,34
76.249,93
127
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
36.566,27
35.025,42
104
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
731,10
419,28
0
25
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0,00
0,00
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0,00
0,00
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0,00
0,00
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
8.255,60
77.174,42
11
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)
044
1.461.383,28
1.453.034,27
101
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0,00
0,00
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0,00
0,00
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
17.022,47
20.395,66
83
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0,00
0,00
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH
SKLADIH
049
0,00
0,00
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUG.PRAV. OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPRED.
OSNOV.SRED.
050
0,00
0,00
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUG.PRAV.OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAN.
NALOŽBE
051
0,00
0,00
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0,00
0,00
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0,00
0,00
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0,00
0,00
0
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0,00
0,00
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056
1.305.900,84
1.339.213,08
98
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
0,00
0,00
0
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
138.459,97
93.425,53
986
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
0,00
0,00
0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)
060
1.725.769,97
1.790.258,82
96
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
494.848,30
494.848,30
100
99
148
LETNO POROČILO 2013
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
VRTEC JELKA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
4
1.2.STANJE IN GIBANJ E NEOPREDMETENIH SRE DSTEV IN OPREDMETENIH OSNO VNIH SREDSTEV – 2013
PRILOGA 1 /A
ZNESEK
NAZIV
Oznaka
za AOP
Nabavna
vrednost
(1.1.)
Popravek
vrednost
(1.1.)
Povečanje
nabavne
vrednosti
Povečanje
popravka
vrednosti
Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
Zmanjšanje
popravka
vrednosti
Amortizacija
Neodpisana
vrednost
(31.12.)
Prevrednotenje
zaradi
okrepitve
Prevrednotenje
zaradi
oslabitve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 =
(3-4+5-6-7+89)
11
12
I. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)
700
2.795.078,44
1.454.502,49
79.554,03
0,00
19.647,56
29.814,97
129.291,52
1.301.005,87
0,00
0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški
701
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice
702
7.395,57
7.395,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Druga neopredmetena sredstva
703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D. Zemljišča
704
181.909,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.909,37
0,00
0,00
E. Zgradbe
705
1.580.174,88
616.307,80
8.557,86
0,00
0,00
10.167,41
47.405,25
935.187,10
0,00
0,00
F. Oprema
706
1.025.473,24
830.799,12
70.996,17
0,00
19.647,56
19.647,56
81.886,27
183.784,02
0,00
0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
707
125,38
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
125,38
0,00
0,00
II. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)
708
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva v
finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)
716
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
1.2. STANJE IN GIBAN JE DOLGOROČNIH KAPIT ALSKIH NALOŽB IN POS OJIL – 2013
PRILOGA 1 /B
ZNESEK
VRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJIL
1
Oznaka
za AOP
2
Znesek
naložb in
danih
posojil
(1.1.)
Znesek
popravkov
naložb in
danih
posojil
(1.1.)
3
4
Znesek
povečanja
naložb in
danih
posojil
Znesek
povečanj
popravkov
naložb in
danih
posojil
5
6
Znesek
zmanjšanja
naložb in
danih
posojil
Znesek
zmanjšanja
popravkov
naložb in
danih
posojil
7
8
Znesek
naložb in
danih
posojil
(31.12.)
9 (3+5-7)
Znesek
popravkov
naložb in
danih
posojil
(31.12.)
Knjigovodska
vrednost
naložb in
danih posojil
(31.12.)
Znesek
odpisanih
naložb in
danih
posojil
10 (4+6-8)
11 (9-10)
12
I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+811+812+813)
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810)
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Naložbene nepremičnine
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Naložbe v plemenite kovine, drage
kamne, umetniška dela ipd.
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(814+815+816+817)
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(819+828+831+834)
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Dolgoročno dana posojila
(820+821+822+823+824+825+826+827)
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih
papirjev (829+830)
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Dolgoročno dani depoziti (832+833)
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno dana posojila
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Skupaj (800+818)
835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1.3. POJASNILA K BIL ANCI STANJA
(PRILOGA 1, PRILOGA 1/A IN PRILOGA 1/B)
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in njihovih virov na dan 31.12.2013;
prilogi k bilanci stanja sta:
 stanje in gibanje neopredmetnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/a) ter
 stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B).
Stanje sredstev je usklajeno z analitičnimi evidencami ter preverjeno z inventurnim popisom. Bilančna vsota
stanja na dan 31.12.2013 znaša 1.725.769,97 €.
SREDSTVA
A. Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.301.005,87 za 2,96 % manj v
primerjavi s stanjem preteklega leta .
Znesek spremembe
Zemljišča
sed.vred. 1.1.2013
181.909,37
Zgradbe
sed.vred. 1.1.2013
963.867,08
zmanjšanje popr. vrednosti
10.167,41
nabava
8.557,86
amortizacija
Oprema (nad 500 EUR)
Oprema-drobni inventar
47.405,25
sed.vred. 31.12.2013
935.187,10
sed.vred. 1.1.2013
194.674,12
nabava
38.057,88
amortizacija
48.947,98
odpis (nab. = odp.)
6.225,15.
sed.vred. 31.12.2013
183.784,02
100 % odpis
420.490,90
nabava-100 % odpis
32.938,29
odpis (nab. = odp.)
13.422,41
sed.vred. 31.12.2013
Druga opredmetena sredstva
Povečanje-zmanjšanje
sed.vred. 1.1.2013
-28.679,98
-10.890,10
0,00
0,00
125,38
Skupaj sprememba vrednosti sredstev €
-39.570,08
Po pogodbi o financiranju nakupa pohištva in delovnih priprav nam je MOL zagotovila sredstva v višini
5.735 EUR. Iz teh sredstev smo kupili lupilec krompirja za enoto Palčki in obnovili opremo za igralniceotroške mize, stole za vse enote.
Iz presežka prihodkov preteklih let smo obnovili opremo in nabavili novo, v višini 83.986,44 €.
Kupili smo računalniško opremo, interaktivno tablo, tiskalnike, monitor.
Kupili smo nove digitalne fotoaparate in radioaparate za oddelke.
V enoti Vila smo obnovili otroške garderobne omarice, za enoto Palčki pa smo nabavili plezalno steno.
Svojo opremo sproti obnavljamo kar pomeni, da opravljamo dejavnost z razmeroma posodobljeno opremo.
V letu 2013 znašajo naložbe 89.721,44 €.
VRTEC JELKA
Stanje-sprememba
LETNO POROČILO 2013
Naziv
7
B. Kratkoročna sredstva obsegajo:
Stanje 31.12.2013
Skupine kontov
Znesek €
Denarna sredstva v blagajni
206,73
Sredstva na trans. računu
117.166,69
Sredstva na trans. računu-amortizacija
18.285,02
Sredstva na trans. računu-sklad
6.700,26
Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
3.632,42
Sredstva na trans. računu- Naj bo naš svet bolj zelen
-1.044,66
Terjatve do staršev
113.660,55
Terjatev do zunanjih odjemalcev kosila
706,51
Terjatve Bitea
26,25
Terjatev do zaposlenih-kosila
4.404,02
Terjatve do MŠŠ
24.482,73
Terjatve Center RS za mobilnost in evr.programe-Naj bo naš svet bolj zelen
2.600,00
Terjatev do MOL
115.728,64
Kratkoročne terjatve obresti - podračun PU zakladnic
106,27
Terjatev za davek iz dohodka
50,73
Kratkoročne terjatve-refundacija bolniških
7.728,27
Terjatve za DDV
94,84
Terjatev do zaposlenih
110,00
Kratk.odl.odhodki-.Naj bo naš svet bolj zelen
1.044,66
Vrednotnice-znamke, urbane
520,37
Terjatve do MOL obsegajo naslednja sredstva:
Namen
Znesek €
Sredstva za nadomeščanje štud.servis.- november 2013
737,50
Sredstva za nadomeščanje štud.servis – december 2013
1.441,25
Skupaj
115.728,64
C. Zaloge živil in čistil po popisu na dan 31.12.2013:
Zaloga
Enota
Znesek €
Živila
Glavarjeva
3.429,07
Živila
Lavričeva
2.294,82
Čistila
Glavarjeva
1.330,90
Papirna galanterija
Glavarjeva
792,94
Plenice
Glavarjeva
548,12
Sanitarno higienski material
Glavarjeva
157,76
Skupaj
8.553,61
V skupini 32 vodimo tudi drobni inventar, katerega nabavna cena ne presega vrednosti 500 € (do 1. januarja
2007 – 100 €) in ima dobo koristnosti več kot leto dni. Praviloma ga damo takoj v uporabo in obenem odpišemo
in knjižimo med stroške. Zalog na ta način ni. O njem vodimo zunajknjigovodsko količinsko evidenco, po
stroškovnih mestih.
VRTEC JELKA
113.549,89
LETNO POROČILO 2013
Sredstva za plače december 2013
8
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Skupine kontov
Kratkoročne obvez. do zaposlenih – plače, prispevke, davke, prevoz na delo, prehrano med delom
Znesek €
122.022,38
Obveznosti do dobaviteljev
97.542,44
Obveznosti za prispevke delodajalca
19.328,27
Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb
2.262,16
Obveznost za plačilo DDV
5.116,51
Obveznost za odtegljaje delavcev
9.859,33
Na kontih skupine 29 izkazujemo naslednja sredstva:
Naziv programa
Znesek €
Sredstva – projekt Naj bo naš svet bolj zelen
1.555,34
Sklad vrtca Jelka
6.700,26
Skupaj
8.255,60
SREDSTVA SKLAD A VRTC A JELKA
Prihodki v letu 2013
Bazar -Vila
437,10
Bazar-Palčki
391,51
Bazar-Gl.-rumeni del
125,84
Bazar-Gl-modri del
193,21
MOL -75€ neporabljeno
2.100,00
Skupaj prihodki
7.475,88
Odhodki v letu 2013
Glas. predstava . Čebelica -enota Palčki
Druženje – enota Vila
352,62
87,00
Letovanje Poreč – Špadići (4 otroci)
336,00
Skupaj odhodki
775,62
31.12.2013
STANJE SREDSTEV sklada vrtca Jelka
VRTEC JELKA
4.228,22
6.700,26
LETNO POROČILO 2013
1.1.2013 - Otvoritev
9
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konto 920 – sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Stanje – sprememba
Znesek €
Stanje 1.1.2013
3.575,95
Obresti
Stanje 31.12.2013
56,47
3.632,42
Konto 922000 – donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
Stanje – sprememba
Znesek €
Stanje 1.1.2013
9.256,35
Amortizacija v breme virov
Stanje 31.12.2013
-2353,60
9.256,35
Konto 922001 – donacije – sredstva invalidov
Stanje – sprememba
Znesek €
Nabava opreme v letu 2013
5.209,76
Amortizacija v breme virov
-1.076,06
Stanje 31.12.2013
4.133,70
Konto 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
MOL – nabava opreme
Prenos presežka prihodkov
Zmanjšanje stroškov amortizacije
Stanje 31.12.2013
1.305.900,84
5.735,00
83.986,44
-123.033,68
1.305.900,84
Konto 985 – presežek prihodkov nad odhodki
Stanje-sprememba
Stanje 1.1.2013
VRTEC JELKA
Stanje 1.1.2013
Znesek €
Znesek €
93.425,53
Prenos presežka za nakup osnovnih sredstev
-83.986,44
Oblikovanje -poslovni izid 2013
129.020,88
Stanje 31.12.2013
138.459,97
V skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu smo
stanje sredstev uskladili z MOL, Oddelkom za finance.
LETNO POROČILO 2013
Stanje-sprememba
10
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV
Konto
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka za
AOP
Leto 2013
Leto 2012
Index
13/12
1
2
3
4
5
6
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)
860
2.530.347,44
2.601.706,93
97
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZV. IN STORITEV
861
2.530.347,44
2.601.706,93
97
POVEČ. VRED. ZALOG PROIZV. IN NEDOKONČ.
PROIZV.
862
0,00
0,00
0
ZMANJŠANJE VRED. ZALOG PROIZV. IN
NEDOKONČ. PROIZV.
863
0,00
0,00
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA
864
0,00
0,00
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
1.554,23
3.580,06
43
763
C) DRUGI PRIHODKI
866
382,85
2.974,99
0
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI (868+869)
867
0,00
2.423,94
0
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
868
0,00
0,00
0
del 764
DRUGI PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI
869
0,00
2.423,94
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)
870
2.532.284,52
2.610.685,92
97
E) STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR. (872+873+874)
871
570.362,44
615.546,66
93
NABAVNA VRED. PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA
872
0,00
0,00
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
381.227,13
369.076,61
103
461
STROŠKI STORITEV
874
189.135,31
246.470,05
77
F) STROŠKI DELA (876+877+878)
875
1.822.029,90
1.911.903,66
95
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.387.384,42
1.405.003,35
99
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV
877
211.091,34
226.584,74
93
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
223.554,14
280.315,57
80
462
G) AMORTIZACIJA
879
2.828,18
3.143,15
0
463
H) REZERVACIJE
880
0,00
0,00
0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
881
1.020,40
821,03
0
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
56,47
46,92
0
468
L) DRUGI ODHODKI
883
55,82
1.628,80
3
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887)
884
4.648,27
0,00
0
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
0,00
0,00
0
del 469
OSTALI PREVREDNOT. POSL. ODHODKI
886
4.648,27
0,00
0
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+885)
887
2.401.001,48
2.533.090,22
95
760
del 466
del 465
VRTEC JELKA
PRILOGA 3
LETNO POROČILO 2013
od 1. januarja do 31. decembra 2013
11
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888=870-887)
888
131.283,04
77.595,70
174
P) PRESEŽEK ODHODKOV (889=888-870)
889
0,00
0,00
0
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
890
2.262,16
0,00
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (891=888-890)
891
129.020,88
77.595,70
171
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka (892=(889+890)oz. (890-888))
892
0,00
0,00
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
893
0,00
0,00
0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)
892
92
91
101
Število mesecev poslovanja
893
12
12
100
2.1. POJASNILA K POSTAVKA M IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(PRILOGA 3)
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje prihodke in odhodke v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013. Pri ugotavljanju
prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Zajeto je celotno poslovanje vrtca–javna služba
in tržna dejavnost.
A. Poslovni prihodki (prihodki iz poslovanja)
Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so bili 3% nižji od leta 2012. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,92
%, finančni prihodki 0,06 %, drugi prihodki 0,02%,
struktura prihodkov 2013
2%
0%
1%
31%
VRTEC JELKA
6%
60%
MOL
MŠŠ
tržna dejavnost
obresti
drugo
Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Delež tržne dejavnosti je
2,30 %.
Avgusta 2012 smo sklenili sporazum po programu Vseživljensko učenje o dotaciji za projekt Naj bo naš svet
bolj zelen v višini 13.000,00 € za obdobje 1 .avgust 2012 do 31. julija 2014.
Prvo nakazilo v višini 10.400,00 € smo prejeli v letu 2012, končno nakazilo v višini 2.600,00 € pa bomo prejeli
v letu 2014.
LETNO POROČILO 2013
starši
12
Prihodki MOL v višini 1.586.847,04 €, predstavljajo 59,90 % vseh prihodkov poslovanja. Od vseh prihodkov
MOL se 82,72 % vseh prihodkov poslovanja nanaša na doplačilo ekonomske cene, ostalo pa na druga sredstva po
Zakonu o vrtcih.
Osnova za plačilo MOL vrtcem predstavljajo ekonomske cene. Ekonomska cena programov je izračunana na
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih.
V cenah programov v vrtcih po pravilniku o metodologiji so vključeni stroški dela, ki so različni po vrtcih, saj so
odvisni od starosti in delovne dobe zaposlenih, napredovanj, kraja bivališča.
Znesek za materialne stroške in živila je enak za vse vrtce in vse programe.
Izračunane cene po vrtcih so zato različne. Ker pa cene služijo le kot mehanizem za določanje plačila staršev in
doplačila občine, je MOL že v letu 2008 skladno z določbami 20. a člena pravilnika oblikovala enotno ceno za vse
ljubljanske vrtce po programih. Posledica tega je, da starši enako plačajo v vseh vrtcih na območju MOL v enakem
programu, glede na plačilni razred, v katerega so razporejeni na podlagi dohodkov in premoženja družine.
Ekonomska cena je bila spremenjena s 1. avgustom 2012. Dvig cene je bil za 11€ mesečno v postavki stroški
materiala in storitev..
V strukturi cene predstavljajo stroški dela v povprečju 77,03% vseh stroškov v vrtcu, sredstva za materialne
stroške in storitve 13,3% in sredstva za živila 9,67%.
Po Zakonu o vrtcih v ceni niso vključena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, po Pravilniku o
metodologiji pa so izvzeti stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem javne službe-sredstva za obnovo
opreme, pohištva, nadomestila delovnim invalidom, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov
vzgojiteljev , vzdrževanje igrišč, izvajanja nadstandardnih programov v višini 75 € na otroka starega od 5 – 6
let, sredstva za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti in drugo.
Cene predstavljajo osnovo za:
 financiranje vrtca s strani MOL,
 določitev mesečnega plačila staršev iz MOL in izven MOL ter
 račune za doplačilo razlike za druge občine, zavezanke za plačilo, kjer imajo otroci stalno
prebivališče, vrtec pa obiskujejo v Ljubljani – 7,89% otrok v našem vrtcu po stanju 31.12.2013
V okviru opravljanja javne službe smo izvajali naslednje programe:
Cena od 1.8. do 31.12.2013 v €
Max. cena za starše
Min. cena za starše
I. starostna skupina
485,00
373,45
0
II. starostna skupina
3-4 let in kombinirani odd.
346,00
379,00
266,42
291,83
0
0
PLAČILA STARŠEV
S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)m ki je prinesel vrsto
sprememb v odmeri plačila storitev za vrtec. Starši oddajo vlogo za znižanje plačila na enotni vlogi za vse
socialne pravice pri Centru za socialno delo (CSD). Lestvica plačilnih razredov je v ZUPJS spremenjena, tako
da določa 9. dohodkovnih razredov, pri čemer je 1. dohodkovni razred oprostitev plačila vrtca. Sprememba
lestvice je tudi, da temelji na neto dohodkih, ter da je odstotek plačila od 5. dohodkovnega razreda dalje določen
v nižji višini.
Uvedena je bila aplikacija CEUVIZ za prenos podatkov v vrtce o višini plačila. V vrtec smo prve podatke prejeli
v mesecu juniju . Do takrat smo vsem staršem zaračunavali akontacije. S 1. junijem 2012 se je uveljavil Zakon
o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je vnesel spremembo za starše, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva
ali več otrok. Za mlajšega otroka plačila niso več oproščeni, temveč plačajo 30% plačila, ki jim je določeno kot
VRTEC JELKA
Ekonomska cena
LETNO POROČILO 2013
Vrsta programa
13
znižano plačilo, za vsakega nadaljnjega pa so plačila oproščeni. S tem je bila tudi ukinjena pravica znižanega
plačila za en plačilni razred za starejšega otroka.
Vse zakonske spremembe so zelo vplivale na poslovanje vrtcev. Zahtevale so in še vedno zahtevajo ogromno
dodatnega dela in poračunavanja. Število neplačnikov se je močno povečalo. Starši poračune poravnavajo z
zamudo ali pa sploh ne. Nekateri starši so se pritožili na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Večina pritožb še iz leta 2012 ni rešenih.
Struktura plačila staršev za oskrbnino po plačilnih razredih po stanju 31.12.2013
Plač.r.
Štev..
I
11
II
39
III
14
IV
40
V
70
VI
65
VI
120
VIII
40
IX
94
tujci
1
SKUPAJ
494
MŠŠ subvencionira vrtec za 89 otrok.
Mol je s 1. avgustom 2012 sprejela nove cene programov in uvedla nekatere spremembe pri popustih. Uvedene
so bile zaradi upoštevanja dviga cene in učinka nove lestvice. Prvotno enak popust za vse plačilne razrede so od
1. avgusta večji pri plačilnem razredu od 1. do 4. in nekoliko nižji od 5. do 9. plačilnega razreda.
Tudi dodatno znižanje, zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema, za en dohodkovni razred, je
omejen le na do vključno 6. plačilnega razreda.
Sistem izračuna mesečne obveznosti staršev je zaradi različnosti po občinah zelo zapleten in postavlja starše v
neenakopraven položaj.
Enota Jelka, Glavarjeva 18a
Ljubljana
Druge občine
222
198
24
Enota Jelka, Storžki-Savsko naselje
52
47
5
Enota Vila, Staničeva 37a
75
70
5
Enota Palčki, Lavričeva 5a
89
86
3
56
494
54
455
2
39
Enota Sneguljčica, Vodovod. 3a
Skupaj
Prihodki oblikovani iz tržne dejavnosti
Dejavnosti
Kosila – zunanji odjemalci
Kosila – regresirana prehrana
Letovanje Červar
Skupaj
Količina
Znesek v €
Cena/enoto
1.380
5.699,05
4,50
15.528
51.319,11
3,54oz. 3,67
8
1.400
58.418,16
25,0
V letu 2013 cene kosil za iznos zunanjih odjemalcev nismo spreminjali.
Ceno regresirane prehrane smo prilagodili spremembi višine regresa prehrane med delom. V obdobju januar –
junij je bila 3,54 €, v obdobju julijj – december pa 3,67 €.
VRTEC JELKA
Vsi otroci
LETNO POROČILO 2013
Vključenost otrok po stalnem bivališču
Enote
14
Zaradi uveljavitve ZUJF in spremembe Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS se čedalje več
zaposlenih odloča za izplačilo regresa za prehrano in ne koristi možnosti toplega obrok. Število obrokov se je
zato v letu 2012 zmanjšalo za 10%, v letu 2013 pa še za 7 %.
Mol nam je v letu 2013 zagotovila sredstva:
Namen
Znesek €
Sredstva za plače, dr. osebne prejemke in KAD
1.391.078,41
Obračun dela sindikalnega zaupnika
816,50
Stroški sanitarno.-higienskih pregledov
889,90
Nadomeščanje vzgoj. osebja – štud. servis
29.440,66
Ureditev igrišč
4.133,00
Obogatitveni program
3.060,00
Sredstva za izvajanje obogatitvenega programa – 75 €
6.600,00
CAP-program Krepimo družine
588,76
Cicibanove igralne urice
435,01
Izobraževanje
570,00
Invest.vzdr. Sneg.-radiatorji
11.235,06
Prenos sredstev – kratk. odl. prih.
Skupaj
68.000,00
1.516.847,04
Namen
Znesek €
Plačila staršev
redni program
Plačilo staršev
Cicibanove urice
Ministrstvo za šolstvo in šport
plačilo za 2. in nadaljnje otroke
VZAJEMNA – zdrav. zavarovalnica d.v.z.
storitev nakazovanja premij
Com. Naj bo naš svet bolj zelen
vseživljensko učenje 2012/14
5.990,86
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
tradicionalni slovenski zajtrk
245,50
Srednja vzg. šola in Gimnazija Ljubljana
Skupaj
nastopi
174,00
152.555,48
200,48
35,52
952.898,44
namen
Znesek €
Puc Tomaž s.p.
Vzgojno-izobraževalno delo
50,00
Macuka d.o.o.
Vzgojno-izobraževalno delo
100,00
Makom d.o.o.
Vzgojno-izobraževalno delo
140,00
Bitea
Vzgojno-izobraževalno delo
26,25
I.S.E.
Vzgojno-izobraževalno delo
200,00
Makom d.o.o.
Vzgojno-izobraževalno delo
150,00
Satko d.o.o.
Vzgojno-izobraževalno delo
100,00
Macuka d.o.o.
Skupaj
Vzgojno-izobraževalno delo
100,00
866,25
VRTEC JELKA
Donacije - namenske
793.696,60
LETNO POROČILO 2013
Prihodke smo prejeli tudi iz naslednjih virov:
Vir
15
A. Finančni prihodki (prihodki od financiranja)
Finančne prihodke smo prejeli iz naslova prejetih obresti za prosta denarna sredstva na podračunuenotni zakladniški račun.
Skupaj
1.554,23
B. Izredni prihodki
Skupaj
382,85
struktura odhodkov 2013
8%
0%
16%
76%
stroški dela
stroški materiala
stroški storitev
drugo
C. Stroški materiala in storitev
Živila
Znesek
leto 2013
Znesek
leto 2012
Index
13/12
Strukt.
2013
Strukt.
2012
169.437,95
167.699,37
101
44
45
Vzgojni material
43.188,80
47.890,33
90
11
13
Čistila, plenice,…
36.513,83
33.528,22
109
10
9
Elektrika., plin., topl. ogrevanje
72.679,21
69.979,09
104
19
19
Mat.za vzdrževanje
3.716,82
4.545,02
82
1
1
Drobni inventar
3.108,42
5.684,94
55
1
2
52.582,10
381.227,13
39.749,64
369.076,61
132
14
100
11
100
Pisar.mat., naročnine, drugo
Skupaj
LETNO POROČILO 2013
Stroški materiala
VRTEC JELKA
Stroški materiala in storitev predstavljajo 23,75 % vseh odhodkov. Največji delež v njihovi strukturi
predstavljajo živila -29,70 %.
16
Stroški storitve
Znesek
leto 2013
Telefon, prevoz, PTT
Znesek
leto 2012
Index
13/12
Strukt.
2013
Strukt.
2012
9.609,72
8.972,49
107
5
4
Storitve za otroke
11.618,79
17.084,01
68
6
7
Vzdrževanje
94.187,25
128.937,85
73
50
52
1.047,70
1.084,69
97
1
0
Izobr., odvet.stor. in zdrav.pegl.
15.006,50
20.115,57
75
8
8
Komunal. In prevozne storit.
21.401,76
16.343,67
131
11
7
Dnevnice, nočitve, prevoz
10.603,13
16.149,55
66
6
7
Študentski servis
22.730,69
34.567,07
66
12
14
2.929,77
3.215,15
91
2
1
189.135,31
570.362,44
246.470,05
615.546,66
77
93
100
100
UJP in bančni promet
Drugo
Skupaj
Skupaj mat .in storitve
D. Stroški dela
Stroški dela predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 75,88 %.
Leta 2013 je 11 delavcem prenehalo del. razmerje, v večini primerov zaradi pogodbe o zaposlitvi sklenjene za
določen čas oz. zaradi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi na željo delavca; z 11 novimi delavci pa
smo sklenili pogodbe o zaposlitvi, v večini za določen čas – za obdobje nadomeščanja odsotnega delavca.
Na dan 31.12.2013 sta bila zaposlena 102 delavca, od tega je ena delavka v mesecu juliju pričela s poklicno
rehabilitacijo. Delež žensk se je zmanjšal na 86,27 %, delež moških pa povečal je 13,73 % . Večina zaposlenih
ima delovno razmerje sklenjeno za polni delovni čas, delo s polovičnim del. časom pa opravljajo 3 delavke.
V letu 2013 je znašala povprečna bruto plača v vrtcu 1.262,51 € in se je znižala za 1,82 % v primerjavi z
lanskoletno ( 1.285,92 €) . Trend nižanja plač beležimo že od leta 2010, v letu 2013 pa je znižanje vsekakor
posledica uveljavitve Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.
24%
18%
58%
manj kot min.plača 783,66€)
več kot povpr.plača v RS (1.617,19€)
manj ko povpr.plača v RS (1.617,19€)
LETNO POROČILO 2013
višina bruto plač zaposlenih (dec.2013)
VRTEC JELKA
Ostaja tudi trend rasti števila delavcev v našem vrtcu, ki prejemajo plačo, nižjo od minimalne plače: v letu
2011 je bil delež 8 %, v letu 2013 je znašal že 14 %, v letu 2013 pa beležimo porast na 18 %. Le slaba četrtina
zaposlenih je v decembru prejela bruto plačo, ki je bila večja od povprečne plače v RS.
17
višina bruto plač zaposlenih (dec.2011)
8%
34%
58%
manj kot minim. plača ( 748,10€)
manj kot povpr.plača v RS (1.510,44€)
več kot povpr.plača v RS (1.510,44€ )
višina bruto plače zaposlenih (dec.2012)
14%
23%
63%
manj kot min.plača (763,06€)
manj ko povpr.plača v RS (1.611.93€)
več kot povpr.plača v RS (1.611,93€)
Vsakoletni strošek amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij, nadomestimo v breme dolgoročnih
pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz naslova donacij namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije.
Obračunano amortizacijo sredstev za opravljanje dejavnosti na trgu smo prikazali posebej.
Celotna obračunana amortizacija je 129.291,52 €. Strošek amortizacije smo knjižili v breme sredstev za
upravljanje v višini 123.033,68 €, v breme dolgoročnih rezervacij iz naslova donacij pa 3.429,66 € in
amortizacije tržne dejavnosti pa 2.828,18 €.
F. Poslovni izid
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki. Poslovni
izid iz naslova delovanja javne službe znaša 126.294,34 €; pri tržni dejavnosti pa 2.726,54 €. Poslovni izid smo
prenesli na konto 985 – presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo v skladu z 48. členom Zakon o zavodih
uporabili za opravljanje in razvoj dejavnosti.
LETNO POROČILO 2013
Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v
upravljanje, če v cenah storitev ni upoštevana ali če se ne pridobi iz sredstev javnih financ za kritje stroška
amortizacije.
VRTEC JELKA
E. Amortizacija
18
2.2. PRIHODKI IN ODH ODKI DOLOČENIH UPORA BNIKO V PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
AOP
Javna
služba 2013
Javna
služba 2012
Index
13/12
Trg 2013
Trg 2012
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
660
2.471.929,28
2.537.845,75
97
58.418,16
63.861,18
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZV.
IN STORIT.
661
2.471.929,28
2.537.845,75
97
58.418,16
63.861,18
POVEČ. VRED. ZALOG PROIZV. IN
NEDOKONČ. PROIZV.
662
0,00
0,00
0
0,00
0,00
ZMANJŠANJE VREDN. ZALOG
PROIZV. IN NEDOKONČ. PROIZV.
663
0,00
0,00
0
0,00
0,00
761
PRIHODKI OD PRODAJE
MATERIALA IN BLAGA
664
0,00
0,00
0
0,00
0,00
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
1.554,23
3.580,06
43
0,00
0,00
763
C) IZREDNI PRIHODKI
666
382,85
2.974,99
0
0,00
0,00
Č) PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI PRIHODKI (668+669)
667
0,00
2.423,94
0
0,00
0,00
del
764
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
668
0,00
0,00
0
0,00
0,00
del
764
DRUGI PREVREDNOT. POSLOVNI
PRIHODKI
669
0,00
2.423,94
0
0,00
0,00
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
670
2.473.866,36
2.546.824,74
97
58.418,16
63.861,18
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA
IN STORITEV (672+673+674)
671
540.519,83
584.072,63
93
29.842,61
31.474,03
del
466
NABAVNA VREDN. PROD. MAT. IN
BLAGA
672
0,00
0,00
0
0,00
0,00
460
STROŠKI MATERIALA
673
353.795,87
340.011,91
104
27.431,26
29.064,70
461
STROŠKI STORITEV
674
186.723,96
244.060,72
77
2.411,35
2.409,33
F) STROŠKI DELA (676+677+678)
675
1.799.122,51
1.883.313,52
96
22.907,39
28.590,14
del
464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
1.370.556,83
1.384.557,74
99
16.827,59
20.445,61
del
464
PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST
DELODAJAL.
677
208.378,11
223.289,97
93
2.713,23
3.294,77
del
464
DRUGI STROŠKI DELA
678
220.187,57
275.465,81
80
3.366,57
4.849,76
462
G) AMORTIZACIJA
679
0,00
0,00
0
2.828,18
3.143,15
463
H) REZERVACIJE
680
0,00
0,00
0
0,00
0,00
del
465
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
681
906,96
821,03
0
113,44
0,00
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
56,47
46,92
0
0,00
0,00
468
L) DRUGI ODHODKI
683
55,82
1.514,73
4
0,00
114,07
M) PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI (686+687)
684
4.648,27
2.077,91
0
0,00
0,00
del
469
ODHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
685
0,00
0,00
0
0,00
0,00
del
469
OSTALI PREVREDNOT. POSLOVNI
ODHODKI
686
4.648,27
2.077,91
0
0,00
0,00
760
VRTEC JELKA
NAZIV PODSKUPINE
KONTOV
PRILOGA 3/B
LETNO POROČILO 2013
Od 1. januarja do 31. decembra 2013
19
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+
682+683+684)
687
2.345.309,86
2.471.846,74
95
55.691,62
63.321,39
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(688=670-687)
688
128.556,50
74.978,00
171
2.726,54
539,79
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(689=687-670)
689
0,00
0,00
0
0,00
0,00
del
80
Davek od odhodka pravnih oseb
690
2.262,16
0,00
0
0,00
0,00
del
80
Presežek prihodkov obračunskea obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(691=688-690)
691
126.294,34
74.978,00
168
2.726,54
539,79
del
80
Presežek odhodkov obračunskea obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(692=(689+690)oz.(690-688))
692
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
693
0,00
0,00
0
0,00
0,00
POJASNILA K IZKAZU P RIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
(PRILOGA 3/B)
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) je narejen v skladu z računovodskimi standardi
in 23. členom Pravilnika o letnih poročilih in zajema celotno poslovanje.
V prilogi 3/B prikazujemo posebej prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter posebej prihodke in odhodke
od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov.
Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi lahko razdelimo na tri skupine:
1. redna dejavnost javne službe,
2. dejavnost javne službe, ki se prodaja na trgu in
3. dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo, so tržna dejavnost.
Pri razmejitvi med obema dejavnosti smo upoštevali ista sodila kot v preteklih letih, zato so tudi vsi indeksi
primerjav med obema dejavnostima zelo podobni.
Med prihodke od prodaje na trgu smo vključili prihodke od prodaje kosil zunanjim odjemalcem, kuhanje kosil
zaposlenim in letovanje v naših garsonjerah v Červarju. Stroške smo pokrili s prihodki in prikazujemo presežek
prihodkov v višini 2.726,54 €. Tržna dejavnost predstavlja 2,30 % celotne dejavnosti.
Neposredne stroške smo ugotovili na podlag izvirne knjigovodske listine in v celoti bremenijo tržno dejavnost.
Posredne stroške smo razdelili na podlagi sodil, ki temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih, ki jih
povzročajo. Upoštevali smo delež tržne dejavnosti od celotnih stroškov (2,30%) ali pa delež priprave obrokov za
tržno dejavnost v primerjavi z vsemi obroki – 15,37%.
Pri izračunu amortizacije smo upoštevali 15,37% od amortizacije opreme v kuhinjah.
LETNO POROČILO 2013
Dejavnost javne službe je torej določena z zakoni, ki urejajo posamezne dejavnosti.
VRTEC JELKA
Po 22. členu Zakona o zavodih se, kot javna služba, opravljajo dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje
zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto. Njeni prihodki so vsi prihodki za storitev javne službe,
ne glede ali gre za prihodke iz javnih ali zasebnih virov.
20
Posredne stroške materiala in storitev smo najprej razdelili na stroške, ki se nanašajo tudi na tržno dejavnost in
stroške, ki niso povezani s trgom, Izločili smo stroške živil, čistil, elektrike, mrzle in tople vode, plina, delovne
obleke in zdravniških pregledov kuharic, vzdrževanja opreme kuhinj in odvoza organskih odpadkov.
V primeru, da se stroški nanašajo na kuhinjo in pripravo obrokov, smo upoštevali 15,37 %, v kolikor pa stroški
niso določljivi pa 2,30 %.
Stroške dela in druge osebne prejemke smo prikazali v celoti glede na upoštevano sistemizacijo.
3.IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA
PRILOGA 3/A
Konto
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
Leto 2013
Leto 2012
Plan 2013
Inde
x
1312
Index
13plan
1
2
3
4
5
6
7
8
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)
401
2.432.910,15
2.577.073,65
2.456.636,00
94
99
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE (403+420)
402
2.374.944,42
2.511.421,34
2.399.530,00
95
99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
403
1.578.540,58
1.786.209,83
88
101
a. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna (405+406)
404
143.066,13
188.239,40
174.240,00
76
82
del
7400
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
405
143.066,13
188.239,40
174.240,00
84
del
7400
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije
406
0,00
0,00
0,00
0
0
b. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov (408+409)
407
1.435.474,45
1.584.028,59
1.395.548,00
91
103
del
7401
Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za tekočo porabo
408
1.403.916,16
1.544.676,97
1.363.929,00
91
103
del
7401
Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za investicije
409
31.558,29
39.351,62
31.619,00
80
100
c. Prejeta sredstva iz skladov
socialnega zavarovanja (411+412)
410
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo
411
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
412
0,00
0,00
0,00
0
0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov
in agencij (414+415+416+417)
413
0,00
241,84
242,00
0
0
del
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo
414
0,00
241,84
242,00
0
0
del
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije
415
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo
416
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije
417
0,00
0,00
0,00
0
0
82
VRTEC JELKA
1.570.030,00
LETNO POROČILO 2013
Od 1. januarja do 31. decembra 2013
21
418
0,00
0,00
0,00
0
0
741
f. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
419
0,00
13.700,00
0,00
0
0
B) Drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+
428+429+430)
420
796.403,84
725.211,51
829.500,00
110
96
del
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
iz naslova izvajanja javne službe
421
0,00
11.272,63
5.000,00
0
0
del
7102
Prejete obresti
422
1.681,26
3.644,46
3.500,00
46
48
del
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodov nad
odhodki
423
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova
izvajanja javne službe
424
790.617,92
707.607,16
819.000,00
112
97
72
Kapitalski prihodki
425
0,00
0,00
0,00
0
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
4.104,66
2.687,26
2.000,00
153
0
731
Prejete donacije iz tujine
427
0,00
0,00
0,00
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč
428
0,00
0,00
0,00
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
429
0,00
0,00
0,00
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
430
0,00
0,00
0,00
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
431
57.965,73
65.652,31
57.106,00
88
102
del
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu
432
57.965,73
65.652,31
57.106,00
88
102
del
7102
Prejete obresti
433
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja
434
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
435
0,00
0,00
0,00
0
0
del
7141
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz
izvajanja javne službe
436
0,00
0,00
0,00
0
0
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)
437
2.488.586,63
2.536.293,77
2.584.920,00
98
96
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+
469+470)
438
2.436.688,84
2.476.840,97
2.527.814,00
98
96
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
439
1.580.839,29
1.603.641,26
1.620.245,00
99
98
del
4000
Plače in dodatki
440
1.370.497,88
1.385.379,26
1.391.666,00
99
98
del
4001
Regres za letni dopust
441
69.930,05
50.474,49
73.000,00
139
96
del
4002
Povračila in nadomestila
442
135.299,06
146.989,03
150.000,00
92
90
del
4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
0,00
223,78
0,00
0
0
del
4004
Sredstva za nadurno delo
444
664,81
207,52
1408,00
320
47
VRTEC JELKA
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacij
LETNO POROČILO 2013
del
740
22
445
0,00
0,00
0,00
0
0
del
4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
4.447,49
20.367,18
4.171,00
22
107
B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost (448+449+450+451+452)
447
243.328,52
261.108,88
252.688,00
93
96
del
4010
Prispevki za pokojn. in invalidsko
zavarovanje
448
121.449,94
122.836,95
126.400,00
99
96
del
4011
Prispevki za zdravstveno zavarovanje
449
97.235,45
98.375,52
101.313,00
99
96
del
4012
Prispevki za zaposlovanje
450
905,40
832,72
857,00
109
106
del
4013
Prispevki za porodniško varstvo
451
1.373,03
1.388,03
1.430,00
99
96
del
4015
Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
452
22.364,70
37.675,66
22.688,00
59
99
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+
462+463)
453
494.423,68
462.293,06
488.420,00
107
101
del
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
268.087,63
237.825,99
253.000,00
113
106
del
4021
Posebni material in storitve
455
37.453,07
37.243,87
40.000,00
101
94
del
4022
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
456
88.675,16
80.379,53
85.000,00
110
104
del
4023
Prevozni stroški in storitve
457
14.388,96
9.530,78
10.000,00.
151
144
del
4024
Izdatki za službena potovanja
458
10.559,19
15.286,37
16.000,00
69
66
del
4025
Tekoče vzdrževanje
459
31.307,44
30.938,18
26.920,00
101
116
del
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
5.562,40
5.004,51
5.500,00
0
0
del
4027
Kazni in odškodnine
461
0,00
0,00
0,00
0
0
del
4028
Davek na izplačane plače
462
0,00
0,00
0,00
0
0
del
4029
Drugi operativni odhodki
463
38.389,83
46.083,83
52.000,00
83
74
403
D. Plačila domačih obresti
464
0,00
0,00
0,00
0
0
404
E. Plačila tujih obresti
465
0,00
0,00
0,00
0
0
410
F. Subvencije
466
0,00
0,00
0,00
0
0
411
G. Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
467
0,00
0,00
0,00
0
0
412
H. Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
468
0,00
0,00
0,00
0
0
413
I. Drugi tekoči domači transferji
469
0,00
0,00
0,00
0
0
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+
478+479+480)
470
118.097,35
149.797,77
166.461,00
79
71
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0,00
13.180,17
0,00
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
0,00
0,00
0,00
0
0
4202
Nakup opreme
473
58.225,38
35.870,22
66.015,00
162
88
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
0,00
0,00
1.000,00
0
0
VRTEC JELKA
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
LETNO POROČILO 2013
del
4005
23
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in
adaptacije
475
0,00
14.513,87
21.265,00
0
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
58.901,25
86.233,51
78.181,00
68
75
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0,00
0,00
0,00
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
0,00
0,00
0,00
0
0
4208
Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring
479
970,72
0,00
0,00
0
0
4209
Nakup blagovnih rezerv in
intervencijskih zalog
480
0,00
0,00
0,00
0
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA
PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU (482 + 483+ 484)
481
51.897,79
59.452,80
57.106,00
87
91
del
400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
482
19.874,07
25.035,01
25.035,00
79
79
del
401
B. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
483
3.030,40
4.071,28
4.071,00
74
74
del
402
C. Izdatki za blago in storitve iz
naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
484
28.993,32
30.346,51
28.000,00
96
104
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI (401-437)
485
0,00
40.779,88
0,00
0
0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI (437-401)
486
0,00
128.284,00
0
43
55.676,48
3.1. POJASNILA K POSTAVKA M IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO
NAČELU DENARNEGA TO KA ( PRILOGA 3/A)
Osnovni namen je spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Podatki so prikazani v skladu z
določbami 45. in 56. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu.
Sestavna dela tega izkaza sta Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
in Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2).
V izkazu prihodkov in odhodkov predpisanem v pravilniku o letnih poročilih prikazujemo presežek prihodkov
nad odhodki v višini 129.020,88 €, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa presežek
odhodkov nad prihodki v višini 55.676,48 €.
LETNO POROČILO 2013
Prihodki in odhodki so izkazani po načelu denarnega toka, ki se razlikuje od pravil slovenskih računovodskih
standardov (načelo nastanka poslovnega dogodka). Podatki o odhodkih in prihodkih izkazani na predpisanih
evidenčnih kontih zato niso enaki s podatki na kontu skupin 76 in 46.
VRTEC JELKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčen izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o
prihodkih in odhodkih, ki jih izkazujemo po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov.
Razlika med izkazom nastane zaradi posebnosti evidenčnega knjiženja. Nekateri poslovni dogodki so evidenčno
ne knjižijo, pri nekaterih vknjižbah pa so posebnosti.
24
Nekatere poslovne dogodke smo knjižili po posameznih poslovnih dogodkih, druge na podlagi mesečnega
zbirnika. Pri razdelitvi prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti smo uporabili enaka
sodila kot pri izkazu prihodkov in odhodkov izdelanem po slovenskih računovodskih standardih in pravilniku o
sestavljanju letnih poročil in zakonu o računovodstvu.
3.2. IZKAZ RA ČUNA F INANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
1
2
Oznaka
za AOP
3
Leto 2013
Leto 2012
4
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506
+507+508+509+510+511)
500
0
0
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb,
ki so v lasti države ali občin
503
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516
+517+518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
524
0
0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
525
0
0
VRTEC JELKA
PRILOGA 3/A-1
LETNO POROČILO 2013
Od 1. januarja do 31. decembra 2013
25
3.3. IZKAZ RA ČUN FI NANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 1. januarja do 31. decembra 2013
Oznaka
za AOP
leto 2013
leto 2012
50
VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)
550
0
0
500
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
551
0
0
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
552
0
0
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih
skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
558
0
0
501
Zadolževanje v tujini
559
0
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)
560
0
0
550
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
561
0
0
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
562
0
0
5502
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
563
0
0
del 5503
Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
0
0
del 5503
Odplačila kreditov proračunom lokalnih
skupnosti
565
0
0
del 5503
Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja
566
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
568
0
0
Odplačila dolga v tujino
569
0
0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)
570
0
0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560550)
571
0
0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)
572
0
40.780
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)
573
55.677
0
551
VRTEC JELKA
NAZIV KONTA
LETNO POROČILO 2013
ČLENITEV
KONTOV
PRILOGA 3/A-2
26
4. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
4.1. DEJAVNOSTI JAVN E SLUŽBE IN PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na
trgu smo upoštevali enako sodilo kot leta 2012.
V tržno dejavnost smo vključili storitev opravljene osebam, ki niso vključene v programe predšolske dejavnosti.
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki regresirane prehrane zaposlenim, prodaja kosil starejšim občanom
iz okolice in oddaja garsonjer v Červarju in so točno določljivi.
Odhodke smo razdelili po dejanskih stroških (Červar), ostale odhodke pa po odstotku tržne vrednosti.
Razdelili smo jih na neposredne in posredne. Neposredne smo izločili na podlagi knjigovodskih listin, posredne pa
na enak način kot smo navedli pri obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Pri izkazu po
načelu denarnega toka je izvzeta amortizacija, ki se evidenčno ne knjiži.
Med posredne stroške materiala in storitev smo izločili izdatke za porabljena živila, čistila, elektriko,delovno
obleko in zdravniški pregled kuharic in vzdrževanja opreme v kuhinjah, ter izdatke za odvoz organskih odpadkov.
Uporabili smo dva delitvena ključa: 2,38% v primeru izločitve iz vseh izdatkov in 14,75 % v primeru izločitve
izdatkov, ki se nanašajo na kuhinjo. Stroške dela in drugih osebnih prejemkov smo prikazali glede zaposlene
osebe na tržni dejavnosti.
4.2. DOLGOROČNE REZE RVACIJE
Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
4.3. PRESEŽEK ODHODK OV NAD PRIH ODKI
4.4. METODE VRED NOTE NJA ZALOG GOTOVIH PR OIZVODOV IN ZALOG
NEDOKONČANE PROIZVOD NJE
Zaloge proizvodov nimamo, saj se ukvarjamo le s storitveno dejavnostjo.
VRTEC JELKA
Presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov nismo imeli. MOL nam je
zagotovila vsa predvidena sredstva za opravljanje javne službe v skladu z normativi in standardi.
Imamo le kratkoročne terjatve za katere predpostavljamo, da bodo tudi v roku poplačane.
Neporavnane terjatve so le terjatve do staršev. Neplačevanje vrtca se je poslabšalo z razveljavitvijo 16. člena
Pravilnik o plačilu staršev, ki je pred razveljavitvijo dovoljeval izključitev otrok v primeru neplačevanja.
Pri tožbah imamo veliko težav zaradi nezaposlenosti staršev, neizplačevanja plač ali pa obremenitvijo plač z
drugimi terjatvami in smo se zato prisiljeni pri izterjavah poslužiti tudi rubeža.
Nekateri starši-dolžniki se odselijo na neznani naslov, otrok pa preneha obiskovati vrtec brez kakršnekoli odjave,
pojavljajo pa se tudi osebni stečaji.
LETNO POROČILO 2013
4.5. STANJE NEPORAVN ANIH TERJATEV
27
4.6. PODATKI OBVEZNO STIH TER VZROKIH NEP LAČILA
Neporavnanih zapadlih obveznosti nimamo.
Vse obveznosti, ki so v poročilu prikazane, izhajajo izključno zaradi tega, ker še niso zapadle v plačilo.
4.7. VIRI SREDSTEV U PORABLJENI ZA VLAG AN JE V NEO PREDMETEN A
SREDSTVA IN OPREDMET ENA SREDSTVA
Vir
Znesek €
MOL-namenska .sred obnovo opreme
5.735,00
Prenos presežka prihodkov nad odhodki
83.986,44
Skupaj
98.721,44
4.8. NALOŽBE PRO STIH DENARNIH SREDSTEV
Denarna sredstva imamo obrestovana v skladu z določili Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu
enotnega zakladniškega računa.
4.9. RAZLOGI ZA POME MBNEJŠE SPREMEMBE ST ALNIH SREDSTEV
Pomembnejših sprememb stalnih sredstev nismo imeli, saj večjih sprememb glede poslovanja ni bilo.
4.10. IZVENBILANČNA EVIDENCA
Izvenbilančno vodimo vrednost zemljišč.
Matična enota Jelka, Glavarjeva 18 a – povečanje igrišča med bloki
186.788,57
Enota Vila, Staničeva 3a
110.420,93
Enota Palčki, Lavričeva 5a
157.285,63
Enota Sneguljčica, Vodovodna 3a
Skupaj
40.353,17
494.848,30
4.11. POMEMBNEJŠA OPREDMET EN A OSNOVNA SREDSTVA IN
NEOPREDMETENA DOLGOR OČNA SREDSTVA, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA
Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva sproti obnavljamo in skrbimo za njihovo zamenjavo in
posodobitev.
Amortizacijo smo obračunali na podlagi 42. člena Zakona o računovodstvu in Pravilnikom o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Vso nabavo nad 500 €smo
uvrstili med opremo, drobni inventar z dobo koristnosti enim letom, vendar v vrednosti pod 500 € smo
evidentirali v podskupino 041 in v celoti odpisali ob nabavi. Upoštevali smo tudi sodilo istovrstnosti, saj to zelo
olajša delo in izboljša kvaliteto inventurnim komisijam.
VRTEC JELKA
Znesek v €
LETNO POROČILO 2013
Zemljišča
28
POSLOVNO POROČILO
1.SPLOŠNI DEL
1.1.PREDSTAVITEV VRT CA
Sedež:
Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana
Telefon:
01/ 580-91-80
Telefaks:
01/ 534-33-86
Uradni elektronski naslov:
[email protected]
Naslov spletne stran:
www.vrtec-jelka.si
Pričetek poslovanja:
12.12.1996
Matična številka:
5049946000
Šifra dejavnosti in naziv:
85.100 - predšolska vzgoja
Davčna številka:
39675335
Številka podračuna pri
Upravi za javna plačila:
01261-6030636956
Ravnateljica:
Nada Verbič, prof.soc.ped.
Vzgojno izobraževalno delo poteka v štirih enota, od teh je le vrtec na Glavarjevi
namensko grajen za potrebe vrtca.
ENOTA JELKA, ki deluje na Glavarjevi ulici 18 a - 13 oddelkov
in na Matjaževi 4, Ljubljana- 3 oddelki.
ENOTA VILA na Staničevi ulici 37 a, Ljubljana - 4 oddelki.
ENOTA PALČKI na Lavričevi ulici 5 a, Ljubljana - 5 oddelkov.
ENOTA SNEGULJČICA na Vodovodni cesti 3 a, Ljubljana - 4 oddelki.
LETNO POROČILO 2013
Na področju Bežigrada se je prvo in edino organizirano varstvo otrok zaposlenih mater pričelo 15.1.1946 v
"DOMU IGRE IN DELA", v prostorih OŠ Vita Kraigherja. Varstva je bilo deležnih približno trideset
predšolskih in šolskih otrok, ki so imeli na voljo dva oddelka. 1956 leta je na Linhartovi 9 zavod sprejel v varstvo
25 otrok.
Prva ustanoviteljica VVZ Jelka je bila KS Boris Kidrič in sicer 1.2.1966 leta.
Potrebe po varstvu so naraščale, zato so stavbo zdravstvenega doma na Lavričevi 5a, ki je bila zgrajena leta
1938, preuredili za potrebe otrok, ki so jo začeli koristiti 1.9.1964.
1.9.1966 se je priključil VVZ Dunja Ščurk, ki je domoval v stanovanjski hiši z bazenom, zgrajeni leta 1939,
VVZ Jelka.
Vedno večje število predšolskih otrok je potrebovalo varstvo in vzgojo in 25.5.1970 je VVZ Jelka pridobila svoj
prvi namensko zgrajen objekt na Glavarjevi 18a, Ljubljana. Vsi oddelki so se združili pod skupnim imenom
VVZ "JELKA".
V pritličju stanovanjske stolpnice na Vodovodni cesti 3 a smo s 1.10.1974 pridobili še 4 oddelke za predšolske
otroke. Potrebe po varstvu so še vedno naraščale, zato se je 1.9.1980 v Glavarjevi zgradil prizidek, ki je sprejel
60 predšolskih otrok.
V letu 2008 je bilo število vpisanih otrok v velikem porastu. Iskali smo možnosti, da bi lahko sprejeli več otrok
in razbremenili starše stisk in težav, ker veliko otrok ni dobilo mesta v vrtcu. Zato smo 1.11.2008 v OŠ Savsko
naselje, Matjaževa 4 odprli 3 nove oddelke, v februarju 2010 pa smo ob matičnem vrtcu zgradili še prizidek z
dvema oddelkoma, kjer je dobilo prostor 28 otrok prvega starstnega obdobja.
VRTEC JELKA
1.2. OPIS RAZVOJA
29
1.3. OPIS DEJAVNOSTI
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Izvajamo program, ki je zasnovan na
ciljih in smernicah nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce, skupnih izhodiščih vrtca in posebnih usmeritvah
enot. Program posameznega oddelka, v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca in enote, načrtujeta vzgojiteljica
in pomočnica vzgojiteljice ob sodelovanju otrok in staršev.
Osvajali smo nove veščine in znanja po različnih poteh in na različne načine ter se prilagajali družbenim in
tehnološkim spremembam. Pri spoznavanju novih znanj, smo pri vzgojno-izobraževalnem delu uporabljali
računalniško tehnologijo in sami pripravljali vrtčevsko spletno stran. V dnevni program dela smo vpeljevali
novosti in rešitve odličnih praks.
Izvajali smo dnevni program, ki je trajal od 6-9 ur, nekateri naši otroci pa so bili v vrtcu tudi do 11 ur. Prilagojen
program smo v letu 2013 izvajali za skupno 14 otrok s posebnimi potrebami z odločbo. Integrirani so bili v redne
oddelke in imeli individualno pomoč vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč. Od septembra 2013 dalje nudi
strokovno pomoč otrokom s PP tudi specialna pedagoginja iz Viških vrtcev. V proces svetovanja, sistematičnega
spremljanja in načrtovanega dela je bilo vključenih 35 otrok. Dva otroka sta v surdopedagoški in logopedski
obravnavi za katero skrbi surdopedagoginja.
Na dan 31. december 2013 je vrtec obiskovalo 494 od skupno 497 vpisanih otrok, ki so bili razporejeni v
devetindvajset oddelkov v štirih enotah za katere sta skrbela 102 zaposlena.
V enoti Vila, Palčki in Storžek izvajamo na otroka usmerjeno metodologijo – program Korak za Korakom, ki je
bil s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjen kot ena od možnosti izvedbenega Kurikula.
Temeljna naloga vrtca so vzgoja, varstvo in izobraževanje otrok. Naše poslanstvo pa je nuditi otrokom najboljše
pogoje za njihov razvoj ter izvajati kakovostno vzgojo in izobraževanje.
1.4.POMEMBNEJŠI ORGA NI VRTCA




Najvišji organ je Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev
vrtca in trije predstavniki staršev,
ravnateljica, kot pedagoški in poslovodni organ vrtca,
svet staršev, ki je sestavljen iz 29 predstavnikov oddelkov in ima svoje predstavnike v svetu vrtca, Skladu
vrtca in Komisiji za sprejem otrok v vrtec,
vzgojiteljski zbor in aktiv vzgojiteljic pa sta strokovna organa sestavljena iz strokovnih delavcev vrtca.
LETNO POROČILO 2013
V letu 2013 smo bili odzivni na potrebe otrok, staršev in okolja. Pomagali smo staršem pri celoviti skrbi za
otroke, ustvarjali dobre pogoje za razvoj ter skrbeli za dobro počutje otrok. Učili smo se drug od drugega. Kljub
različnosti smo dobro medsebojno sodelovali z zaposlenimi in starši, kot tudi v lokalnem, državnem in
mednarodnem prostoru.
Razvoj vrtca Jelka, kompetenc in ciljev temelji na vrednotah kot so:
 usmerjenost k zadovoljstvu otrok, zaposlenih in staršev,
 učinkovitost,
 timsko delo in dobri medsebojni odnosi,
 spoštovanje vseh različnosti,
 odgovornost,
 lojalnost.
VRTEC JELKA
V vseh teh letih delovanja smo si pridobili določen položaj v okolju. Naša stalna naloga je:
 odzivati se na izzive časa s strokovnimi stališči in pogledi,
 izvajati nove pristope pri vodenju vrtca, učenja in vzgajanja,
 zaposlene vzpodbujati k inovativnosti,
 nuditi jim spodbude, izzive in možnosti za strokovni in osebni razvoj,
 uvajati pozitivne spremembe in novosti.
30
1.5.PREDSTAVITEV VOD STVA



Za poslovodsko in pedagoško vodenje je skrbela ravnateljica Nada Verbič.
Za pedagoško dejavnost - vodenje in vzgojno-izobraževalno delo je bila odgovorna pomočnica ravnateljice,
Petra Kočar.
V vsaki enoti imamo sistemizirano vzgojiteljico z organizacijskimi nalogami, ki je bila zadolžena za
organizacijsko vodenje enote.
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
2.1. DEJAVNOST ZAVOD A
Naše delo smo izvajali na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, Zakona o vrtcih, Sklepa o ustanovitvi javnega VIZ vrtca Jelka, Pogodbe o financiranju z MOL,
Pravilnika o normativih in standardih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnika o sprejemu otrok
in ostalih zakonov, pravilnikov, pravil in dogovorov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju
Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu ter Konvencije o otrokovih pravicah.
Pri načrtovanju smo upoštevali zakonske in konceptualne spremembe zakonodaje. Zastavljali smo si dosegljive
cilje, razvijali strategijo ter notranjo politiko vrtca.
Spremljali smo pedagoško stroko, ustvarjali nove ideje, spodbujali komunikacijo na vseh ravneh. Preko aktivov
strokovnih delavcev in izobraževanj krepili timsko delo, kar je vodilo v novo učenje.
V ospredje smo postavili samoaktivnost zaposlenih in spoznanje, da smo za vseživljensko učenje ter posledično
profesionalni in osebni razvoj, odgovorni delavci sami.
Delovali smo v smeri prepoznavanja in razvijanja ključnih kadrov.
2.2. DOLGOROČNI CILJ I
Izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja vrtca in temeljili na:
 zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka,
 uresničevanju temeljnih otrokovih pravic ter izvajanju etičnega kodeksa,
 stalnem povečevanju kakovosti naših storitev,
 ustvarjanju razmer za kakovostno delo in dobro počutje vseh zaposlenih,
 dobrih medsebojnih odnosih,
 sledenju odličnih praks,
 vseživljenskem učenju, ki bogati naš profesionalni in osebnostni razvoj,,
 spodbujanju timskega dela,
 ozaveščanju in ravnanju pri varovanju okolja in zdravja ,
 razvijanju novih oblik in načinov dela- uporaba multimedijskih sredstev,
 spodbujanju odzivnosti na spremembe, ki prinašajo učinkovito in kakovostnejše delo.
LETNO POROČILO 2013
Sledili smo ciljem in moralnim vrednotam, kot so pravičnost, solidarnost, skrb za druge, dobrota in spoštovanje.
VRTEC JELKA
Pozitivne učinke smo dosegli v skrbi za svoje okolje, odnosom do kulturne dediščine pa tudi pri vključevanju
otrok v različne športne dejavnosti. Želimo, da postanejo otrokom športne navede, odnos do gibanja in zdravega
življenja, sestavni del njihove osebnosti in njihovega sistema vrednot.
Ponosni smo na dobro sodelovanje s starši, ki z nami kakovostno sodelujejo preko različnih oblik
( različne akcije, pogovorna srečanja, delavnice idr.).
31
2.3. LETNI CILJI
Kratkoročni cilji so zapisani v letnem delovnem načrtu in letnem finančnem načrtu vrtca. Dejavnosti smo
usmerjali v skladu s cilji in vizijo vrtca, na strokovne in druge naloge.
Cilji zastavljeni v LDN so bili zasledovani z izvajanjem naslednjih aktivnosti:
 z ustvarjalnostjo in inovativnostjo zagotavljati kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela,
 spremljanje kakovosti in učinkovitosti delovnih procesov,
 motiviranje zaposlenih z lastnim zgledom in nudenjem strokovne pomoči,
 povezovanje vrtca v ožjem in širšem okolju.
Ugotavljamo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, na več področjih pa smo presegli sami sebe. Predvsem
se lahko pohvalimo s pridobivanjem sredstev in sodelovanjem v mednarodnih projektih ter pri izvajanju
dejavnosti, ki so povezovale otroke, zaposlene, starše in okolje.
2.4.PROJEKTI , SODEL OVANJA IN OBO GATITVE NI PROGRAMI VRTCA
UNESCO ASP NET
Ohranjamo mednarodni status in smo izvedli številne akcije in projkete, med drugim
- Moj kotiček je lahko vrtiček,
- Jezik, kultura in tradicija z nastopom otrok na tujejezičnem recitalu,
- Filozofija za najmlajše, modrost za odrasle, Modri stol nas povezuje,
- Solidarnost in prostovoljstvo,
- Pletemo nitje mreže,
- Drevo = življenje,
- Drevo generacij,
- medgeneracijsko sodelovanje,
- Obeležili smo praznovanja svetovnih mednarodnih dni in tednov, kot so Dan vode, zemlje, solidarnosti,
teden otroka, idr.
LETNO POROČILO 2013
GIBALČEK, ŠPO RTNO GI BALNI PROGRAM UČENJ E SKOZI GIBANJE IN IGRO
Izvedli smo številne dejavnosti med drugim:
 projekt MALI SONČEK, pod okriljem Zavoda za šport RS Planica,
 udeležba na spomladanskem in jesenskem krosu,
 Do zdravja skupaj z gibanjem,
 Z roko v roki z znanimi športniki,
 Drug z drugim naprej,
 Ulovimo prosti čas,
 zimski izlet na Pokljuko s sankanjem in spoznavanjem biatlona,
 Pohod ob žici,
 gibalne urice rolanja,
 Igriva košarka,
 Popajev dan, dan Petra Klepca in Martina Krpana,
 Teden mobilnosti smo obeležili s prometnimi poligoni po enotah in skupnimi prometnimi igrami brez meja,
 izlete, sprehode v naravo, gibalne dni odprtih vrat, gibalne dopoldneve in popoldneve, trimčke in različne
gibalne poligone idr.
V sodelovanju z ZLRO smo organizirali:
o tabor Kekčeve vragolije v Zgornjih Gorjah
o letovanje v Poreču-Špadičih
VRTEC JELKA
EKO VRTEC
Vzgajali in ozaveščali smo otroke in starše k odgovornemu ravnanju in skrbi za naravo in okolje. Imamo
certifikat EKO VRTCA in Eko zastavo.
32
CICIBAN PLANINEC IN VANDRAVČEK
Otroci so v okviru planinskega programa spoznavali in se sznanjali s planinarjenjem.
MREŽNI INOVACIJSKI PROJEKT ZRSŠ: IGRAM O SE ANGLEŠKO
Otroci so se na igriv način seznanjali s tujim jezikom, v sodelovanju z ZRSŠ pa smo za partnerske ustanove
izvedli tudi hospitacijski nastop.
INOVACIJSKI PROJEKT V SODELOVAN J U S SVŠGL IN ZRSŠ: ŠAP A MED OTROKI
IN MATEMATIK A
Pod vodstvom vodje projekta in učiteljice matematike Mojce Trampuš smo področje matematike uspešno povezali
z obiski terapevstkega psa, ki so matematiko otrokom še bolj približali.
MEDNARODNO VŽU COMENIUS PARTNERSTVO: NAJ BO NAŠ SVET BOLJ ČIST
IN BOLJ ZELEN
V partnerstvo z ustanovami iz Grčije, Španije, Italije, Poljske, Turčije, Romunije, Litve, Latvije, Norveške in
Francije bomo sledili ciljem ekološkega osveščanja in spodbujali k skrbi za okolje. V tem letu smo v našem vrtcu
gostili tudi partnersko srečanje, mednarodno sodelovanje pa smo na vabilo Evropske komisije uspešno predstavili
na mednarodni konferenci za vodje EU izobraževalnih ustanov v Litvi.
TURIZEM IN VRTEC - Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KO RAKOV
V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije so skupine otrok sodelovale v sklopu tematik Potujmo z jezikom in
Na zabavo v naravo.
ZDRAVA JUHICA
V sodelovanji z gospo Ireno Tomažin in zavodom Kalejdoskop smo otrokom pripravljali juhe iz ekoloških živil,
otroci pa so se preko delavnic seznanjali s pomoenom zdrave prehrane.
BODI EKO, OHRANI ČEB ELO IN SMREKO
Projekt je potekal na pobudo Medexa. V vseslovenski izobraževalni akciji so otroci izdelovali in okraševali
ekološke novoletne smreke, čebelam pa tiste »prave« pustili v naravi, da bodo lahko na njih še naprej našle svojo
pašo.
TRADICIONALNI SLOVEN SKI ZAJTRK
Dan slovenske hrane smo obeležili na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v
sodelovanju s Kmetijsko zbornico,Čebelarsko zvezo Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
PROGRAM CICIUHEC – BEREMO Z MALČKI
V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana smo uspešno izvedli program, redno obiskovali Knjižnico
Bežigrad, otroke obdarili s predstvao Eko pod smreko, v meceu avgustu pa v Knjižnici Bežigrad pripravili tudi
razstavo.
LETNO POROČILO 2013
RAZVOJNO RAZISKOVALN I PROJEKT KORAK ZA K ORAKOM
Program so kot izvedbeno varianto nacionalnega kurikula izvajali oddelki enot Vila, Palčki in Storžek. Za
spremljavo je skrbel Pedagoški inštitut.
VRTEC JELKA
OTROCI SONCA
V okviru projekta, ki je potekal v sodelovanju z DM smo sledili ciljem varnega bivanja na prostem in zaščiti
pred soncem.
33
PROGRAM ZDRAVJE V VR TCU
Preprečevanje in obvladovanje bolezni ter navajanje na zdrav način življenja. Pod okriljem projekta so potekale
številne dejavnosti, med drugim tudi:
 Od njive do mize, Čiste roke,
 Zdrava juhica,
 ogled lutkovnih filmov Ostal bom zdrav in Dobili smo dojenčka,
 zobna preventiva, dnevi zdravja, zdravo praznovanje rojstnih dni, eko dnevi, idr.
PROGRAMA ZELENI NAHRBTNIK IN BRALNA ZNAČKA
sta potekala v sodelovanju z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana. V okviru uspešnega sodelovanja smo
izvedli tudi obiske različnih ustanov kot so Opera, Filharmonija, Gasilsko društvo, Želežniški muzej, idr., gostili
odlična predavanja za starše in izobraževanje za strokovne delavce.
GLASBENE USTVARJALNICE, DELAVNICE IN BOSO PETCI
so potekale kot obogatitev. Otroci so spoznavali slovenske ljudske običaje, plese, otroške pesmi, se igrali rajalne
igre in otroške igre. Sodelovali so na številnih nastopih in medgeneracijskih druženjih.
PLANETU ZEMLJA PRIJA ZEN VRTEC
Dejavnosti so potekale v sodelovanju z društvom Planet zemlja, izvedli pa smo številne ekološke akcije in
delavnice, med drugim Od zrnja do kruha, Ko odpadki postanejo zlato, Eko beri idr.
VRTEC MODREGA JANA
V okviru natečaja smo z ekološko obarvanimi dejavnostmi postali tudi eko vrtec Modrega Jana.
INTERNI PROJEKT OTRO KOVA IGRA
Uspešno smo izvedli tudi projektne dejavnsoti, kjer je poudarek na igri z nestrukturiranim materialom. Izvedli
smo tudi prijateljske strokovne hospitacije.
KAKO VIDIJO SLEPI IN SLABOVDNI
Otroci so se preko delavnic, ki jih je za nas izvedel vodja projekta Marjan Perger preko igre seznanili z
drugačnostjo.
OTROŠKI PUSTNI KARNE VAL V O PATIJI IN ZMA JEV KARNEVAL V LJUBL JANI
Tradicionalno smo sodelovali na otroškem pustnem karnevalu v Opatiji, vrtec pa smo predstavili tudi na
karnevalu v Ljubljani.
OBOGATITVENE DEJAVNO STI RAZPISA MOL
Na razpisu MOL smo pridobili sredstva za dejavnosti, ki so potekale od 1.1.2013 do 31.12.2013:
 Moj vrtiček je lahko vrtiček
 Z glasbo okoli sveta
 Filozofija najmlajših
 Do zdravja skupaj z gibanjem
 Živimo skupaj v Ljubljani
LETNO POROČILO 2013
VESELA KUHINJA - VESOLJE VONJAV, ZDRA VJA IN O KUSOV
Kuharske delavnice za otroke je za vključene skupine izvedla gospa Anka Peljhan iz društva Vesela kuharija.
VRTEC JELKA
ŠOLSKI EKO VRT
Ekološke vrtičke smo uredili v enotah Jelka, Vila, Palčki in Sneguljčica. Sodelujoči strokovni delavci so se v
okviru projekta tudi usposabljali in se seznanjali z ekološkim vrtnarjenjem.
34
2.5. PROMOCIJA VRTCA
Za promocijo vrtca smo najbolj poskrbeli s kakovostnim in profesionalnim delom, pa tudi z različnimi aktivnostmi:
 prireditve, nastopi, razstave po oddelkih in enotah. Razstava in nastop na Festivalu za tretje življenjsko
obdobje, na otroškem bazarju, nastopom otrok na Gospodarskem razstavišču in pred Prešernovim
spomenikom, predstavili smo se na otroškem karnevalu v Opatiji in Zmajevem karnevalu v Ljubljani.
 v okviru mednarodnega sodelovanja smo gostili strokovne delavce partnerskih institucij ter naš vrtec uspešno
promovirali na projektnih srečanjih v partnerskih institucijah in njihovih lokalnih skupnostih,
 na vabilo Evropske komisije smo naše projektno delo predstavili na stojnici mednarodne konference za vodje
evropskih izobraževalnih ustanov v Litvi,
 sprotno urejanje spletnih strani, pisanje strokovnih člankov v revijah,
 objavljanje aktualnih vsebin v časopisu Delo, Dnevnik Žurnal,Kmečki glas,
 prikaz vzgojno izobraževalnega dela na TV Slovenija, oddaja Turbulenca, Studio Kriškraš, POP TV, Planet
TV.
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Zavezanost za kakovostno delo nam nalaga, da iščemo poti za nenehno izboljšanje na osnovi evalvacije in
ustreznega planiranja. Zaradi dobre organizacije dela, z lastnim zgledom, ustreznim odnosom do sodelavcev,
pravilnim vodenjem in usmerjanjem ter razvijanjem sposobnosti, talentov in kompetenc ter pripravljenostjo
zaposlenih in njihove pozitivne naravnanosti, smo bili tudi v letu 2013 uspešni.
Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja in fizičnega razvoja vsakega izmed nas.
Na področju ZHR smo opravili vse zakonsko potrebne zahteve in spodbujali zdrav način življenja za otroke,
zaposlen in starše.
Uspešno je bilo tudi sodelovanje pri pripravi prehrane za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano.
Na jedilnike smo vključevali nove jedi, urnike prehranjevanja prilagajali posebnostim in starosti otrok.
Skrbeli smo za urejenost igrišča v skladu z zakonodajo ( Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
normativih in minimalnih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca) tako, da ustrezajo vsem standardom.
Pri čiščenju prostorov smo upoštevali vse zakonske predpise o zdravem okolju in varnem delu.
Z Zavodom za zdravstveno varstvo, Zdravstvenim inšpektoratom RS ter Inštitutom za varovanje zdravja smo
zgledno sodelovali.
Tudi v letu 2013 je bilo omogočeno vsem zaposlenim v vrtcu cepljenje proti gripi.
Naše enote so že vrsto let povezne z internetom. Vzgojiteljice uporabljajo internet za posredovanje sporočil
staršem ter spremljanje aktualnih novic s področja predšolske vzgoje.
LETNO POROČILO 2013
 Cilje ki smo si jih zastavili v LDN smo realizirali v skladu z načrtovanimi in še v večji meri kot smo
načrtovali, ker smo med letom sprejeli vrsto nalog in jih uspešno uresničili.
 Iz pisnih pohval je razvidno, da nam starši zaupajo in nas cenijo. Z njihovo pripravljenostjo po sodelovanju
pa dokazujejo, da smo vrtci pomembni dejavnik pri vzgoji in izobraževanju njihovih otrok.
 V letu 2013 nam je MIZŠ podarilo priznanje za najbolj športen vrtec, kar pomeni posebno pohvalo in
zahvalo vsem, ki izvajajo športno gibalni program.
 Dobili smo priznanja za uspešno sodelovanje v projektih na naconalni in mednarodni ravni, kot so Turizem
in vrtec, Modri Jan, Medex, Unesco, Planetu prijazen vrtec, Eko vrtec, idr.
 Prejeli smo številna priznanja in pohvale staršev, med drugim pa so straši zahvalo in pohvalo napisali tudi
v reviji Naša Žena.
 Izredno zadovoljstvo z vrtcem so izrazili tudi starši in zaposleni v raziskavi zadovoljstva Mestne občine
Ljubljana.
VRTEC JELKA
V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede smo opravili letne pogovore z vsemi
zaposlenimi in določili letne ocene. Delavci postajajo bolj odgovorni za svoj razvoj, rezultate in pozitivno oceno.
Iz tega izhaja boljša učinkovitost in strokovna rast.
35
Spletna stran je bila redno obiskana s strani staršev. Starši so preko spletnega obrazca sporočali odsotnost otrok,
vzgojiteljem pošiljali sporočila, zastavljali vprašanja, dileme in dajali ideje. Strokovni delavci so objavljali
prispevke in slikovne utrinke v spletni galeriji, pa tudi strokovne prispevke povezane s projektnim delom in
aktualnimi vzgojnimi dilemami. Pogosto je bila staršem v pomoč in podporo tudi pri njihovem delu z otroki
Investicijsko vzdrževalna dela smo izpeljali v skladu z javnimi razpisi tako kot je določeno v Zakonu o javnih
naročilih.
Na centralni enoti Jelka, na Glavarjevi ulici 18a, Ljubljana smo obnovili vodovodni sistem. Opravili smo
sanacijo igrišča za otroke od 1-3 leta starosti. Opravili smo potrebno obrezovanje drevja. Preuredili smo tudi
nadstrešek nad vhodom v zeleni del, kateremu smo dodali brunarico za shranjevanje igrač, ki se uporabljajo za
igro na prostem. V modrem delu vrtca smo naredili zunanji WC za otroke ter namestili plezalno steno. Opravili
smo tudi vsa dela vezana na elektroinstalacije.
V enoti Vila smo sanirali odtoke na igrišču, obrezali drevje, lakirali igralnico in pedagoško sobo, sanirali vhod,
uredili zunanje igrišče za najmlajše otroke, zamenjali garderobne omarice za otroke. Opravili smo tudi vsa
potrebna elektroinstalacijska dela.
V Enoti Palčki smo v treh zgornjih igralnicah in na hodniku položili laminat, tlakovali in zamenjali pralne
plošče pred garažo, namestili plezalno steno na igrišču in opravili vsa elektroinstalacijska dela.
V enoti Sneguljčica smo zamenjali vsa notranja vrata ter dopolnili igrišče s klopmi in mizami.
V enoti Storžek smo opravili potrebna vzdrževalna in elektroinstalacijska dela.
V vseh enotah smo urejali zelenice, peskovnike in gredice.
Osnovna sredstva smo nabavljali po planu, ki ga je sprejel Svet vrtca.
Tudi v letu 2013 smo veliko vzdrževalnih del opravili sami, s pomočjo hišnikov in ostalega osebja kot so beljenje,
popravila igral, urejanje okolice, generalno čiščenje, idr.
Vsako leto imajo zaposleni možnost koristiti skozi celo leto počitniško enoto v Červarju, kar je prednost in
ugodnost. Tudi v letu 2013 je bila enota v juliju in avgustu polno zasedena.
Planirana dela so se odvijala po dogovorjenih načinih ter pravilih upoštevajoč zahteve naše dejavnosti.
Velik problem so predstavljale bolniške odsotnosti strokovnih in drugih delavcev, ki smo jih reševali s
prerazporejanjem , študentskim delom ter dobro organizacijo dela.
Pri oblikovanju jedilnikov smo upoštevali strokovna priporočila ter načela zdrave prehrane. Enkrat tedensko smo
pripravili brezmesni dan, saj želimo otrokom ponuditi čim bolj zdravo hrano. Radi bi nabavljali več BIO oz.
EKO živil, ki pa so draga in jih zato ne moremo kupovati v tolikšni meri, kot bi si želeli.
Pri investicijah in pri izvedbi projektov, bi potrebovali kakovostnejše sodelovanje ter večjo finančno pomoč naše
ustanoviteljice MOL.
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev govori o zagotavljanju
določenih pogojev. Potrebovali bi določena finančna sredstva, da bi dosegli standard, ki si ga želimo. Najbolj
pogrešamo telovadnico.
Zaradi profesionalnega dela in maksimalne vključenosti vseh zaposlenih ter ob pomoči staršev, pa posebnih
težav pri izvajanju programa ni bilo.
LETNO POROČILO 2013
4.NASTANEK MOREBITNIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
VRTEC JELKA
Pomemben dejavnik uspeha je pozitivna klima in dobro delovno okolje kar je temelj za profesionalno delo. Smo
zavzeti in predani otrokom ter delu, ki ga opravljamo.
36
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Dejavnost se financira preko cene programa, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene programov v
vrtcih. Zaposlene imamo strokovno usposobljene in odgovorne ljudi, ki svoje delo opravljajo profesionalno. Smo
interdisciplinarno naravnani, se učimo drug od drugega in svoje kompetence uporabljamo po svojih najboljših
močeh, zato smo učinkoviti.
Gospodarno, odgovorno in racionalno smo ravnali s sredstvi, ki so nam zaupana. Upoštevali normative otrok,
sočasno prisotnost dveh strokovnih delavcev v oddelku, zagotavljali smotrno porabo sredstev v skladu s
postavljenimi cilji in plani. Nadgradili smo strategijo obvladovanja časa z racionalno izrabo delovnega časa vseh
zaposlenih.
Skrbeli smo za stalno obveščanje in osveščanje zaposlenih predvsem v smeri preventivnega ravnanja vseh
udeležencev vzgojno izobraževanega procesa.
Zaradi boljše organiziranosti dela, racionalne nabave hrane ter smotrnega izkoriščanja prostega časa zaposlenih,
smo v poletnih mesecih in pred prazniki, ko je bilo pričakovati zmanjšanje števila otrok, izvedli anketo o
prisotnosti otrok. Če je bilo število otrok manjše od dogovorjenega je bila odprta dežurna enota.
Ocenjujemo, da smo pri svojem poslovanju upoštevali vse, za naše področje določene predpise. Res pa je, da smo
vrtci preobremenjeni s pravnimi predpisi ter zahtevami različnih inštitucij, ki niso medsebojno usklajeni.
Nujno bi bilo vrtcem zagotoviti dobre pogoje za razvoj, ter nas spodbujati, da vnašamo v svoje vzgojno
izobraževalno delo nova strokovna spoznanja.
Zaradi zavzetega dela in maksimalne vključenosti vseh sodelujočih posebnih težav in posledic, ni bilo zaznati.




Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana je tudi v letu 2013 opravila redno notranjo revizijo
poslovanja. Na podlagi določb sedmega odstavka 100. člena Zakona o javnih financah in 10. člena
Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ smo
proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranje revidiranje svojega poslovanja na način, ki zagotavlja
njegovo ustreznost in smotrnost. Podali so nam priporočila za še boljše in kakovostnejše poslovanje,
katera smo upoštevali.
Za strokovno izvajanje varnosti z oceno tvegana skrbi podjetje Borštnar&CO, d.o.o..
Vodja prehrane in ZHR skrbi za izvajanje HACCP sistema v kuhinjah.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je izvajal sistem zunanje kontrole. Opravil je preglede na
snažnost brisov, analizo vzorcev živil in vode.
Zdravstveni inšpektorat RS pa je v skladu z veljavnimi higienskimi in prostorskimi predpisi pregledal obe
centralni kuhinji ter prostore po vseh enotah vrtca in igrišča.
7. POMEN ZAVODA ZA OKOLJE
Zavedali smo se, kako pomemben je vrtec za okolje, kjer deluje. Tudi dogajanja v kraju, kjer ima vrtec svoje
prostore, imajo na otroke in zaposlene velik vpliv. Z zavodi, organizacijami in društvi, z vsemi tistimi, ki so
pripomogli k učinkovitem doseganju naših cilje: MIZŠ, MOL, ZRSŠ, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter
fakultetami v Sloveniji in EU smo zelo dobro sodelovali.
Koristna je bila oblika dela v mreži vrtcev s ciljem izobraževanja in prenosa odličnih praks.
LETNO POROČILO 2013

VRTEC JELKA
6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA
NADZORA
37
Dijaki SVŠ so pri nas opravljali hospitacije. Študentje PF prakso, glasbene izpitne hospitacije in nastope. Dijaki
poklicnega tečaja izpitne nastope, dijaki Srednje zdravstvene šole so izvajali prostovoljno delo.
Za uspešno delo so zaslužni naši vzgojitelji, ki so jim bili mentorji.
Otroke, ki niso obiskovali vrtca smo vabili na prireditve in praznovanja.
Organizirali smo več predavanj, delavnic in pogovornih srečanj za starše.
Udeležili smo se čistilne akcije v okolju, kjer enote domujejo. Sodelovali so otroci, starši in zaposleni.
Starši otrok so nam pomagali na različne načine. Ker nimamo svoje telovadnice so nam jo prijazno odstopili OŠ
Franceta Bevka, Savsko naselje ter Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
Za učinkovito reševanje problematike družin smo se povezovali s Centri za socialno delo in drugimi inštitucijami.
V sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad so naši otroci nastopali na 7. otroškem bazarju, ki je največja
sejemska prireditev za družino.
Kot primer odličnega sodelovanja med generacijami so bili obiski in nastopi otrok varovancem Doma starejših
občanov Bežigrad ter sodelovanje z dedki in babicami naših otrok.
Z babicami in dedki smo vrtnarili in urejali okolico vrtca, se družili na čajankah in skupaj posadili drevo.
Evropski teden mobilnosti smo obeležili s prometno kolesarskim poligonom in igrami brez meja na katere smo
vabili tudi otroke lokalne skupnosti.
Najstarejšim občanom nudimo možnost odjema kosila. Na ta način smo tudi v minulem letu reševali
problematiko starejših v okolju, v zvezi s primerno prehrano.
Tudi v lanskem šolskem letu nam je Ministrstvo za notranje zadeve pomagalo, da smo izvedli zaključni dogodek
v Tacnu. Sodelovali so vrhunski športniki, različna društva, policaji motoristi, starši, bratci, sestrice, stari
starši , idr. Mislim, da smo dodali velik prispevek k dogajanju v našem mestu in vsi skupaj: družine, vzgojno
osebje in vabljeni preživeli skupaj prijetno popoldne.
Delovali smo v smeri izboljšanja ravnanja v skrbi za okolje in v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Otroke,
starše in zaposlene smo spodbujali k pozitivnemu odnosu do narave, sebe, soljudi, do vseh živih bitij. Ločevali
smo odpadke, pazili na porabo energije, vode , skrbeli za videz okolice, odnose.
Vsako leto opozarjamo na problem kratkotrajnega ustavljanja in parkiranja za starše, ki pripeljejo otroke v vrtec.
V enoti Vila in Palčki nimajo starši nobene možnosti parkiranja, kar predstavlja veliko težavo.
Na podlagi potrjene sistematizacije MOL smo otrokom zagotovili ustrezne strokovne, tehnične in
administrativno računovodske delavce.
Za potrebe vrtca smo imeli primerno število zaposlenih; konec obračunskega obdobja, na dan 31.12.2013 smo
imeli zaposlena 102 delavca:




enota Jelka
enota Vila
enota Palčki
enota Sneguljčica
64 zaposlenih
10 zaposlenih
19 zaposlenih
9 zaposlenih
od tega je bilo pet zaposlenih na porodniškem dopustu, dva na daljši bolniški in eden na poklicni
prekvalifikaciji.
LETNO POROČILO 2013
8. KADROVSKA POLITIKA
VRTEC JELKA
V Sneguljčici smo problem delno rešili z dvema parkirnima mestoma, na Glavarjevi pa bi, poleg določenih treh
parkirnih mes , potrebovali vsaj še nekaj dodatnih mest.
38
PRIKAZ KADROVSKE PRI SOTNOSTI V LETU 2013
Mesec
NA DELU
Bolezn. do
30 dni
Bolezn.
nad 30
dni
Nega
Porod.,
staršev.,
očetovski
Poklic.
rehabilit.
Povp.št.
odsotnih
delavcev na
mesec zaradi
bolezni, nege
v%
v%
v%
v%
v%
v%
delavec
Januar
86,22%
5,11%
2,01%
1,64%
5,02%
0,00%
8,72
Februar
82,30%
7,71%
2,05%
3,00%
4,95%
0,00%
12,76
Marec
81,52%
8,24%
2,33%
3,10%
4,81%
0,00%
13,67
April
85,36%
4,73%
3,14%
2,59%
4,18%
0,00%
10,45
Maj
89,11%
2,57%
2,79%
1,53%
4,01%
0,00%
6,87
Junij
89,73%
2,83%
2,10%
1,35%
4,00%
0,00%
6,28
Julij
87,28%
3,77%
2,02%
1,89%
4,52%
0,53%
7,61
Avgust
90,75%
2,04%
1,27%
1,27%
3,67%
1,00%
4,59
Spetember
90,14%
3,84%
1,14%
0,90%
2,99%
1,00%
5,90
Oktober
88,74%
4,15%
1,00%
0,75%
4,37%
1,00%
5,92
November
88,17%
3,32%
0,97%
1,58%
4,98%
1,00%
5,89
December
87,68%
2,08%
1,54%
3,41%
4,30%
1,00%
7,06
letno
povprečje
87,29%
4,17%
1,86%
1,90%
4,32%
0,46%
7,94
V letu 2013 smo imeli celo leto zaposlene 4 invalide in presegali predpisano kvoto zaposlenih invalidov
določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbe o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov.
VII
VII
1
Pomočnica ravnateljice
VII
VII
1
Svetovalna delavka
VII
VII
1
Vodja prehrane in ZHR
VII
VII
1
Vzgojiteljica za DSP
VII
VII
1
Vzgojitelj predšolskih otrok
VII
V
7
VI
2
VII
23
IV
1
V
31
VI
1
VII
3
Pomočnik vzgojitelja
V
LETNO POROČILO 2013
Ravnateljica
VRTEC JELKA
IZOBRAZBENA SESTAV A ZAPOSLENIH PO ZAHT EVANI IN DEJANSKI
IZOBRAZBI - DECEMBER 2013
39
Poslovni sekretar VII
VII
VII
1
Računovodkinja
VI, VII
V
1
Knjigovodkinja VI
VI
VI
1
Kuharica IV- vodja kuhinje
IV
IV
2
Kuharica IV
IV,V
IV
3
V
1
I
3
IV
3,5
V
0,5
II
Kuharski pomočnik II
Hišnik IV
IV
IV
2
Perica II
II
I
1
IV
1
V
0,5
I
3
II
2
IV
2
II
Čistilka II
Invalidi
1,5
Skupaj ( z nadomeščanjem)
102
od 20 do 30 le
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
od 51 do 60 let
STROKOVNI KADER
18
17,65%
26
25,49%
21
20,59
7
6,86%
Tehničnoadministrativni kader
3
2,94%
7
6,86%
13
12,75%
7
6,86%
Skupaj
21
20,59
33
32,35%
34
33,34%
14
13,73%
VRTEC JELKA
SESTAVA ZAPOSLENIH P O STAROSTI - 31. DECEMBER 2013
Nove zaposlitve so posledica nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljše bolniške in porodniške odsotnosti.
Izobraževanje vseh zaposlenih v vrtcu spodbujamo saj prispeva k dvigu kakovosti dela in profesionalnem razvoju
posameznika. Zavedamo se pomembnosti strokovnega znanja, izmenjave izkušenj, medsebojnega učenja in
sodelovanja z znanostjo.
Strokovni izpit je v letu 2013 opravilo šest strokovnih delavcev.
V letu 2013 se je 90,52% delavcev stalno strokovno spopolnjevalo in izobraževalo na raznih seminarjih,
delavnicah, predavanjih, posvetih, kar je vredno pohvale. Veliko izobraževanja izvedejo naši zaposleni, ki so
strokovno usposobljeni. Znanja, ki so si ga pridobivali na seminarjih in delavnicah so posredovali drugim
zaposlenim. Na ta način se racionalno obnašamo do dodeljenih nam sredstev.
LETNO POROČILO 2013
V letu 2013 (na dan 31.12.2013) je bila povprečna starost zaposlenih v vrtcu 39,21 let.
40
Izobraževanje zaposlenih po izobrazbi
stopnja
izobrazbe
VII
VI
V
IV
I-III
Število
delavcev
28
5
48
14
10
Zaposleni so se udeleževali formalnih in neformalnih oblik izobraževanja (mreža vrtcev, študijske skupine,
seminarji, pedagoške delavnice, strokovni posveti). Tudi projekti so pomemben del profesionalnega razvoja in
vseživljenskega učenja. Posebno pozornost posvečamo izobraževanju tehničnega kadra, saj so tudi na tem področju
potrebne spremembe na bolje.
Zavedamo se, da je vse življenjsko učenje nujno za dvig kakovostne predšolske vzgoje. (Izobraževanje delavcev
v letu 2013 je priloga poročilu)
10. ZAKLJUČEK
Zaradi kakovostnega in profesionalnega dela zaposlenih, njihove prizadevnostii in predanosti je bil Vrtec Jelka
tudi v letu 2013 prijazen otrokom in staršem.
Vsak izmed nas je s svojimi pobudami, idejami in željami, pa tudi s svojim vsakodnevnim prispevkom ustvarjal
našo skupno vizijo. Hvala vsem.
Nada Verbič, prof.soc.ped.,
računovodkinja
ravnateljica
LETNO POROČILO 2013
Irena Vidmar,
VRTEC JELKA
Poročilo pripravili:
41
IZOBRAŽEVANJE DELAVC EV V LETU 2013
1.
NASLOV SEMINARJA /POSVETA / STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Število
udeležencev
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv:
49
Kako voditi pogovor s starši – 2.del
2.
Seminar: Letno poročilo
1
3.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv: Ustvarjamo z glasbo
38
4.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv: Varnost v oblaku
39
5.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv: Pravopis za vsakdanjo rabo
36
6.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv:
51
Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela – 1. del
7.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv:
53
Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela – 3. del
8.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv: Upoaba sokovnika v vrtcu
52
9.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv:
27
Seminar: Šolski eko vrt
6
11.
Izobraževalna delavnica – 3D čestitke in dekoracija
1
12.
KZK uvodni seminar – 1.starostno obdobje
4
13.
KZK uvodni seminar – 2.starostno obdobje
4
14.
Seminar: ZDR in ZUTD
1
15.
Seminar: Posredovanje podatkov M4
1
16.
Seminar: Od Malčka do vseznalčka
3
17.
Internetni tečaj: Ekspres angleščina
1
18.
Izobraževalna delavnica: Poletna dekoracija
14
19.
VŽU - Vseživljenjsko učenje-Comenius: »Da bo naš svet bolj čist in bolj zelen«
Projektna strokovna srečanja
2
20.
Zavod RS za šolstvo in interno strokovno izobraževanje – interna strokovna
srečanja/aktivi - IP- IGRAMO SE ANGLEŠKO
5
21.
Unicefov seminar za vzgojitelje
4
22.
Izobraževalne delavnice v okviru F3ŽO
5
23.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv:
Smernice za dobro medsebojno sodelovanje in izvajanje prehransko higienskega
režima
Vsi
strokovni
delavci
24.
Interno strokovno izobraževanje - Strokovni aktiv: Zdravo praznovanje rojstnih dni
42
25.
Seminar Etnika: Ljudski plesi, pesmi in običaji v slovenskem ljudskem izročilu
1
26.
Seminar Etnika: Ljudski plesi, pesmi in glasba v slovenskem ljudskem izročilu
1
27.
Izobraževanje v okviru Kulturnega bazarja
4
28.
Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
1
29.
Izobraževanje: Recpture
1
LETNO POROČILO 2013
10.
VRTEC JELKA
V knjižnici brskamo po knjigah in se seznanimo z novitetami
42
1
31.
Seminar: Ustvarjalni gib
1
32.
Seminar: Urejanje delovnih razmerij
1
33.
Mednarodni strokovni posvet
1
34.
Mednarodni strokovni posvet
1
35.
Mednarodna konferenca za vodje izobraževalnih ustanov
2
36.
Izobraževalna strokovna ekskurzija v Belo Krajino
50
37.
Strokovni posvet za ravnatelje
1
38.
Strokovni posvet za pomočnike ravnateljev
1
39.
Strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima
Slovenije
1
40.
Seminar: Volitve in imenovanja
1
41.
Seminar: Učno okolje za nadarjene otroke
1
42.
Seminar: vidiki novih zaposlitev
1
43.
Izobraževanje za področje čiščenja in vzdrževanja prostorov, opreme , inventarja ter
perila za tehnični kader
Tehnični
kader - vsi
44.
Interno strokovno izobraževanje – prijateljske hospitacije: Otrokova igra
24
45.
Delavnica Planetu zemja prijazen vrtec – Ko odpadki postanjo zlato
36
46.
Delavnica Planetu zemjaprijazen vrtec – Plastenkina zgodba
43
47.
MZPM Ljubljana - Živeti z otrokom in ne za otroka – postavljanje mej
12
48.
MZPM Ljubljana – Učiti jih, da bi bili srečni
11
49.
MZPM Ljubljana –Osebne kompetence otrok kot osebni kapital zdravega razvoja
posameznika
16
50.
MZPM Ljubljana – Konflikti, za nas mala malica
29
51.
Uporaba interaktivne table v vrtcu
41
52.
Predavanje: Varni internet – Varno z mobilnikom na splet
8
53.
Predavanje: Varni internet- Zakaj otroci sploh hrepenijo po spletu
6
54.
Usposabljanje CAP program za prventivo proti zlorabi otrok
3
55.
Usposabljanje Krepimo družine
3
56.
Seminar Zdravje v vrtcu – spomladanska izvedba
15
57.
Seminar Zdravje v vrtcu – jesenska izvedba
13
58.
Seminar za mentorje folklornih skupin
3
59.
Seminar Zgodnje odkrivanje otrok s posenimi potrebami
2
60.
Seminar Zveze Sonček Otrok s posebnimi potrebami - problem ali izziv
4
61.
Seminar Zveze Sonček Otrok s posebnimi potrebami
1
62.
Študijske skupine: Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu v povezavi z medijsko
pismenostjo
16
63.
Delavnica CMEPIUS – predstavitev programa Erazmus +
1
VRTEC JELKA
Seminar: Priprava Polletnega poročila po ZIP
LETNO POROČILO 2013
30.
43