Vrednote srce kulture.pdf

Vrednote – srce kulture
Janek Musek
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Pregled vsebine
• Vrednote v medkulturnem raziskovanju
• Model medkulturnega raziskovanja
– dva modela, dve raziskovalni paradigmi
• Lestvice vrednot
• Iskanje univerzalij in razlik
– katere dimenzije vrednot so medkulturno stabilne?
– kako se kažejo medkulturne razlike v vrednotnih
orientacijah?
• Zaključki
Vrednote v medkulturnem raziskovanju
•
•
•
•
Vrednote so svojevrstni identifikacijski znak različnih dob in kultur. V nasprotju z
mnogimi psihosocialnimi pojavi, ki so bistveno bolj spremenljivi, so vrednotne
usmeritve razmeroma stabilne.
V njih se navadno zrcali duh dobe in kulture vse dotlej, dokler se tudi sam bistveno
ne spremeni. Šele ob velikih družbenih spremembah lahko pričakujemo večje
spremembe tudi v vrednotnih usmeritvah. Zato ni presenetljivo, če si od
raziskovanja vrednot obetamo pridobiti nekak "rentgenski" vpogled v anatomijo
določene družbe, kulture ali zgodovinskega obdobja. Tega se npr. dobro zavedajo
raziskovalci kultur in kulturnih razlik.
Po Smithu in Bondu (1998, str. 69) "je najboljši pojmovni okvir za medkulturno
primerjalno raziskovanje, s katerim razpolagamo danes, prav raziskovanje
vrednotnih razlik".
Za osemdeseta in devetdeseta leta bi lahko celo rekli, da je proučevanje vrednot
resnično eminentno zastopano v psiholoških medkulturnih raziskavah (Bond, 1988,
1991; Bond, Leung & Schwartz, 1992; Chinese Culture Connection, 1987; Fiske,
1991, 1992; Hofstede, 1980 1983; Hofstede & Bond, 1988; Kagitçibasi, 1970, 1996;
Hui & Triandis, 1986; Leung & Bond, 1989; Leung, Bond & Schwartz, 1995; Sagiv &
Schwartz, 1995; Schwartz, 1994; Smith & Schwartz, 1997; Smith, Dugan &
Trompenaars, 1996, 1997; Smith, Trompenaars & Dugan, 1993, 1995; Triandis,
1990, 1995; Triandis et al., 1972).
Primerjava dveh modelov
• model I
– kulturni vpliv se kaže v
bazični strukturi –
karakteristikah, ki si jih
delijo pripadniki
• model II
– kulturni vpliv se kaže v
premikanju povprečij pri
univerzalnih dimenzijah
UNIVERZALNI NIVO
univerzalne značilnosti
univerzalne dimenzije
SKUPINSKI NIVO
bazične značilnosti
dimenzijska povprečja
INDIVIDUALNI NIVO
individualne značilnosti
individualne vrednosti
Tihe predpostavke dveh modelov
• MODEL I
– model poudarja razlike
– različno prevladuje nad
skupnim (med kulturami
so temeljne razlike brez
večjih skupnih
imenovalcev)
– nivoji univerzalnega,
skupinskega (kulturnega,
nacionalnega) so
priredni, pojavljajo se pri
vsakem posamezniku
– nivoji so nezdružljivi, se
izključujejo
• MODEL II
– model poudarja skupno
– skupno prevladuje nad
neskupnim (kulture in
posamezniki imajo več
skupnega kot pa
neskupnega)
– nivoji se razlikujejo že po
sebi: univerzalno se nanaša
na kvaliteto dimenzij,
skupinsko in individualno
pa na kvantiteto
– nivoji so združljivi v smislu
preproste statistične
inference
Navzkrižni kritični momenti obeh modelov
•
•
Če velja prvi model, potem bi
moral posameznik imeti
nekatere univerzalne, nekatere
skupinske in nekatere
individualne lastnosti
Toda, če pomislimo na
katerokoli pomembno
osebnostno lastnost (npr.
introvertnost – ekstravertnost),
lahko najdemo le univerzalne
lastnosti, ki se pojavljajo v vseh
kulturah, vendar so lahko od
kulture do kulture različno
poudarjene
•
•
•
•
Če velja prvi model, potem
primerjava različnih kultur NI
mogoča, vsako lahko presojamo
le iz njenega lastnega,
notranjega vidika
Potem pa tudi komuniciranje
med ljudmi, ki pripadajo
različnim kulturam, ni več
mogoče (kar je evidentna
neresnica)
Drugi model omogoča
ugotavljanje tako univerzalnega
kot različnega
Drugi model omogoča
enostavno merjenje in
primerjanje
Drugi model in raziskovanje vrednot:
• Iskanje univerzalnih kategorij vrednot
– identifikacija temeljnih vrednotnih kategorij
• Iskanje razlik med kulturami v
vrednotnih orientacijah
– ugotavljanje, kakšne medkulturne razlike
se pojavljajo pri univerzalnih vrednotnih
kategorijah
Hipotetični model strukture vrednot
4
VREDNOTNE KATEGORIJE
NAJVEČJEGA OBSEGA
VREDNOTNE KATEGORIJE
VEČJEGA OBSEGA
3
2
VREDNOTNE KATEGORIJE SREDNJEGA OBSEGA
1
SPECIFIČNE VREDNOTE
Empirična struktura prostora vrednot
DIONIZIČNE
VREDNOTE
APOLONSKE
VREDNOTE
največji obseg
(velekategorija)
HEDONSKE
POTENČNE
MORALNE
IZPOLNITVENE
kategorija večjega
obsega
čutne
zdravstvene
varnostne
statusne
patriotske
socialne
societalne
tradicionalne
spoznavne
estetske
kulturne
aktualizacijske
verske
kategorija
srednjega obsega
veselje, zabava,
vznemirljivo
življenje, udobje,
uživanje
moč, ugled, slava,
denar, politični
uspeh
ljubezen,
družinska sreča,
raz. s partnerjem
resnica, modrost
posamezne
vrednote
ljubezen do
domovine,
narodnostni
ponos
mir, sloga,
enakost
umetnost, kultura
zdravje
varnost
lepota, narava
samoizpopol.
poštenost,
delavnost
vera, upanje
OSEBNE (PERSONALNE)
aktualizacijske
čutne
HEDONSKE
kulturne
IZPOLNITVENE
spoznavne
DIONIZIČNE
APOLONSKE
socialne
tradicionalne
POTENČNE
MORALNE
statusne
verske
patriotske
NADOSEBNE (TRANSPERSONALNE)
OSEBNE (PERSONALNE)
self-direction
OPENNESS TO
CHANGE
stimulation
hedonism čutne
HEDONSKE
aktualizacijske
SELF-TRANSCENDENCE
universalism
kulturne
IZPOLNITVENE
benevolence
spoznavne
DIONIZIČNE
socialne
POTENČNE
SELF- ENHANCEMENT
achievement
statusne
power
APOLONSKE
tradition
tradicionalne
conformity
MORALNE
security
verske
patriotske
NADOSEBNE (TRANSPERSONALNE)
CONSERVATION
Iskanje univerzalij in razlik
• Univerzalne
(facetne) kategorije
vrednot po Shalomu
Schwartzu (1991,
1992, 1994)
1. kategorija dosežka,
2. kategorija moči,
3. kategorija samousmerjenosti,
4. kategorija stimulacije,
5. kategorija hedonizma,
6. kategorija univerzalizma,
7. kategorija dobronamernosti,
8. kategorija varnosti,
9. kategorija konformnosti,
10. kategorija tradicije,
11. kategorija duhovnosti
Schwartz:
Schwartz: facetne
facetne kategorij
kategorij vrednot
vrednot
samopreseganje
samousmerjanje
stimulacija
univerzalnost
IZP
HED
dobrohotnost
hedonizem
konformnost
tradicija
doseganje
POT
odprtost
spremembam
varnost
moč
MOR
samopoudarjanje
konservacija
Schwartz:
Schwartz: faceti
faceti kulturno
kulturno stabilnih
stabilnih vrednot
vrednot
intelektualna
avtonomija
egalitarna
usmerjenost
afektivna
avtonomija
harmonija
konservativizem
mojstrstvo
hierarhija
Naše raziskave - hipoteze
•prva hipoteza predpostavlja, da so
najkompleksnejše kategorije vrednot
univerzalne in da jih najdemo v vseh kulturnih
okoljih
•druga hipoteza predpostavlja, da so manj
kompleksne kategorije vrednot manj
univerzalne, torej bolj odvisne od kulturnih
vplivov
•tretja hipoteza predpostavlja, da obstajajo med
različnimi kulturnimi okolji razlike v relativnem
vrednotenju istih vrednot in vrednotnih
kategorij
MDS konfiguracija – japonski vzorec
Scatterplot 2D
Final Configuration, dimension 1 vs. dimension 2
1.2
0.8
Dimension 2
0.4
0.0
-0.4
APOLONSKE
VREDNOTE
VERA
SLOGA
MORALA
DOBROTA
PRAVICA
OTROCI
moralne
vrednote
POSTEN
-0.8
-1.2
-1.4
RED
RESNICA
NAR_PON
PATRIOT
ZAKONI
DELAV
UPANJE
SOLIDAR
MODROST
POLIT
LEPOTA
UMETNOST
KULTURA
NAPRED
potenčne
vrednote
POCITEK
HRANA REKORD
SLAVA
NARAVA
ZNANJE UDOBNO
USTVAR
ENAKOST
UGLED
ZVESTOBA
MIR
MOC
LJUBEZ
VARNOST
DENAR
NAC_ENAK DOLGO_Z
DRUZ_SR
POKLIC
SVOBODA
SAMOIZP
DIONIZIČNE
PRIVLAC
SPORT
VREDNOTE
PRIJAT
PROSTO_G
PARTNER
VZN_ZIV
ZABAVA
SPOLNOST
ZDRAVJE
DRUZAB
PROSTI_C
-1.0
izpolnitvene
vrednote
-0.6
-0.2
0.2
Dimension 1
hedonske
vrednote
0.6
1.0
1.4
MDS konfiguracija – slovenski vzorec
Scatterplot 2D
Final Configuration, dimension 1 vs. dimension 2
1.6
SVOBODA
PROSTI_C
ZABAVA
1.2
izpolnitvene
vrednote
Dimension 2
0.8
0.4
0.0
-0.4
-0.8
UDOBNO
HRANA
hedonske
vrednote
POCITEK
DIONIZIČNE
PRIVLAC
ZDRAVJE
MIR
VREDNOTE
MORALA
NAC_ENAK
VARNOST LEPOTA
ENAKOST
moralne
SAMOIZP
PROSTO_G
PRIJAT
NAPRED
PARTNER
vrednote
SPORT
DRUZAB
DENAR
NARAVA
POKLIC
LJUBEZ
RED VZN_ZIVMODROST ZNANJE
SLOGA UPANJE
DRUZ_SR
OTROCI
SLAVA UGLED
UMETNOST
ZAKONI
REKORD
KULTURA
PRAVICA
USTVAR
RESNICA
SPOLNOST
MOC
DOBROTA
SOLIDAR DOLGO_Z
POSTEN
NAR_PON
PATRIOT
VERA
potenčne
ZVESTOBA
DELAV
APOLONSKE
vrednote
VREDNOTE
POLIT
-1.2
-1.4
-1.0
-0.6
-0.2
0.2
Dimension 1
0.6
1.0
1.4
Tree Diagram for 54 Variables
Complete Linkage
1-Pearson r
POSTEN
SOLIDAR
DRUZ_SR
DOLGO_Z
OTROCI
NARAVA
PRIJAT
ZDRAVJE
VARNOST
POCITEK
DOBROTA
DELAV
MORALA
SLOGA
PATRIOT
NAR_PON
ZAKONI
RED
ZVESTOBA
UPANJE
DRUZAB
PARTNER
SPORT
SPOLNOST
MIR
NAC_ENAK
ENAKOST
PRAVICA
RESNICA
SAMOIZP
LJUBEZ
ZNANJE
MODROST
UGLED
POKLIC
DENAR
MOC
SLAVA
REKORD
VERA
POLIT
SVOBODA
PROSTI_C
ZABAVA
UDOBNO
PRIVLAC
LEPOTA
KULTURA
UMETNOST
USTVAR
PROSTO_G
NAPRED
VZN_ZIV
HRANA
0.0
moralne
apolonske
izpolnitvene
potencne
dionizicne
hedonske
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Linkage Distance
JAP
Tree Diagram for 54 Variables
Complete Linkage
1-Pearson r
POSTEN
DRUZAB
SVOBODA
PRIJAT
MOC
SLAVA
POLIT
REKORD
DOLGO_Z
UGLED
PARTNER
DRUZ_SR
POKLIC
ZDRAVJE
SPORT
PROSTI_C
ZABAVA
PROSTO_G
UDOBNO
DENAR
HRANA
USTVAR
SAMOIZP
VZN_ZIV
SPOLNOST
PRIVLAC
OTROCI
PATRIOT
NAR_PON
DELAV
RED
ZAKONI
ZNANJE
NAPRED
UPANJE
RESNICA
MIR
NAC_ENAK
ENAKOST
VARNOST
ZVESTOBA
POCITEK
PRAVICA
DOBROTA
SLOGA
MORALA
VERA
LJUBEZ
NARAVA
KULTURA
UMETNOST
LEPOTA
MODROST
SOLIDAR
potenčne
dionizične
hedonske
moralne
apolonske
izpolnitvene
0.0
0.2
0.4
0.6
Linkage Distance
0.8
1.0
1.2
1.4
SLO
Slovenija
Faktorji
DOBROTA
MIR
DRUZ_SR
PRAVICA
SLOGA
ENAKOST
MORALA
NAC_ENAK
ZVESTOBA
OTROCI
PARTNER
ZAKONI
DELAV
POSTEN
PATRIOT
POCITEK
UPANJE
POKLIC
VARNOST
VERA
ZDRAVJE
RED
PRIJAT
ZNANJE
LJUBEZ
NAR_PON
DOLGO_Z
SVOBODA
ZABAVA
SOLIDAR
RESNICA
NAPRED
UGLED
DRUZAB
PROSTI_C
UDOBNO
NARAVA
SPORT
KULTURA
SAMOIZP
PROSTO_G
LEPOTA
PRIVLAC
SLAVA
HRANA
SPOLNOST
DENAR
UMETNOST
USTVAR
MODROST
VZN_ZIV
POLIT
MOC
REKORD
1
.722998
.705498
.696155
.652789
.632222
.628210
.613601
.594618
.592408
.587532
.541519
.539185
.537777
.512836
.472080
.452756
.437379
.424568
.414780
.388302
.381320
.373985
.373858
.371266
.368934
.348760
.343744
.339543
.332900
.316590
.297177
.287806
.282513
.281344
.277216
.225679
.224467
.197206
.190781
.184362
.147725
.145937
.135445
.114316
.075500
.053382
.052223
.047878
.042207
.002726
-.018188
-.047839
-.063886
-.155481
Japonska
2
-.088766
-.000863
.127790
-.000549
.014355
.082591
.020483
.163410
.089995
.090409
.124586
.214472
.252814
-.090045
.271930
.333250
.270903
.532848
.359106
-.021031
.286293
.281164
.113894
.477761
.077325
.356633
.327379
.123590
.490369
.121081
.372932
.378148
.536798
.243794
.387136
.559104
.162049
.315022
.374282
.545200
.379938
.500897
.625558
.632999
.585736
.466199
.785279
.373066
.606523
.512366
.621341
.504493
.719652
.639306
1
.46601
.63733
.72656
.72000
.59245
.70379
.47704
.68112
.53807
.67937
.44895
.55039
.46576
.62246
.47893
.56273
.44869
.07182
.46458
.26180
.46354
.49922
.71133
.15457
.38172
.49260
.42210
.26802
.17559
.66248
.45660
.20866
.02215
.43674
.27440
.27455
.68286
.38965
.41250
.33524
.29904
.42061
.28174
.19541
.31498
.36172
-.03431
.44269
.30943
.27492
.30614
-.03538
.02514
-.15115
Avstrija
2
.285362
.171959
-.025463
.058781
.252430
.055514
.227048
.010230
.112390
-.119858
.212417
.222887
.300495
-.140196
.279543
.301219
.222879
.797083
.272448
.334380
.177965
.503714
.005447
.720778
.176124
.412315
.147956
.233279
.321526
.157727
.342825
.607998
.805909
.202435
.259461
.275754
.072798
.250091
.374777
.225961
.502167
.426933
.421999
.793388
.344499
.400950
.750041
.366352
.525252
.624003
.485780
.455253
.764147
.741356
1
.55795
.77265
.73424
.85793
.80708
.74536
.59360
.74016
.18218
.65864
.21354
.57540
.61836
.55906
.44883
.17025
.56978
.26159
.29391
.40902
.09685
.47369
.81161
.19350
.18434
-.24887
.07512
.07260
.33159
.59115
.56116
.03624
-.06624
.59549
.07826
.14433
.61408
.39767
.27510
-.06197
-.00285
-.04811
.21956
-.39505
.06885
.06419
-.17803
.17094
.37899
.10609
.38369
-.18363
-.26871
-.30133
2
.019770
-.218373
-.021434
-.108453
-.139076
.013542
.379077
-.267920
.300781
.012687
.463419
-.088709
.240183
-.193513
.352776
.480884
.197982
.253915
.204538
.123887
.403200
.360205
.057226
.023849
.053157
.549024
.301660
.231819
.365876
.401920
.111197
.350373
.720243
.289016
.489336
.620708
-.102662
-.092498
.045746
.542876
.388973
.662021
.425917
.628751
.594270
.479393
.734800
.152202
.454129
.466448
.366734
.457289
.675173
.549336
Korelacije glede na vrstni red vrednot
SLO
AUS
JAP
SLO
1.00
.85
.76
AUS
.85
1.00
.71
JAP
.76
.71
1.00
Korelacije med vrstnim
redom vrednot pri treh
nacionalnih vzorcih
Primerjava kategorij srednjega obsega
verske
aktualizac.
spoznavne
kulturne
tradicion.
JAP
AUS
SLO
socialne
societalne
patriotske
statusne
varnostne
čutne
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
Standardizirane povprečne vrednosti vrednotnih
kategorijsrednjega obsega
Kategorije večjega in največjega obsega
APOLONSKE
DIONIZIČNE
izpolnitvene
moralne
JAP
AUS
SLO
potenčne
hedonske
-1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60
Standardizirane povprečne vrednosti vrednotnih kategorij
večjega in največjega obsega
Zaključki
• najkompleksnejše kategorije vrednot so univerzalne
• univerzalnost vrednotnih kategorij narašča z njihovo
generalnostjo
• med različnimi kulturnimi okolji obstajajo razlike v relativnem
vrednotenju istih vrednot in vrednotnih kategorij
• naš model preskušanja medkulturnih razlik omogoča primerjavo
različnih medkulturnih okolij
• model, ki temelji na tezi, da imajo kulture več skupnega kot neskupnega, je metodološko uporabnejši, je pa tudi boljše
konceptualno izhodišče za zmanjševanje konfliktnosti in
spoštovanje različnosti v medkulturnih odnosih