15.2.2011 DRUŠTVO MEDIATORJEV SLOVENIJE

Andrej Razdrih, MEDIATOR
DATUM: 15.2.2011
DRUŠTVO MEDIATORJEV SLOVENIJE Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
ZADEVA: kandidatura za člana Etične komisije
Podpisani Andrej Razdrih,
pošiljam kandidaturo za mesto člana Etične komisije naslovnega društva.
Po poklicu sem odvetnik (vpisan v odvetniško zbornico leta 1981), mediator pri
Okroţnem sodišču v Ljubljani od leta 2003 in pri Slovenskem zavarovalniškem
zdruţenju. Dva mandata sem bil član UO DMS.
Moj program: skrb za etično ravnanje mediatorjev.
Soglašam z objavo kandidature na spletni strani z omejitvami sklepa o izvedbi
volitev.
Lep pozdrav!
Mag. Jana Morela
ZADEVA: Kandidatura za članico etične komisije DMS
Podpisana mag. Jana Morela vlagam kandidaturo za članico etične komisije DMS in
soglašam z objavo svoje kandidature na spletni strani DMS.
Izobrazba: Magistrica znanosti
Dosedanje delovne izkušnje:
april 1994 - Abančna borzno posredniška hiša d.d., Pravni oddelek, pripravnica,
nato vodja Pravnega oddelka
november 1995 - Zdruţenje članov borze vrednostnih papirjev - GIZ, generalna
sekretarka
junij 1998 - Nova ljubljanska banka d.d., Investicijsko bančništvo, vodja
Poslovalnice za trgovanje z vrednostnimi papirji
avgust 1999 - Ixtlan Consulting d.o.o., Direktorica sektorja za strateške
projekte
junij 2002 - Abanka Vipa d.d., Pravna svetovalka
oktober 2005 -ljubljanska borza, d.d., ljubljana, Svetovalka uprave, od
septembra 2008 Pomočnica direktorja za Pravne zadeve in organizacijo
september 2009 - Odvetnik Gregor Zupančič, Odvetniška kandidatka
november 2010 - Odvetnik Gregor Zupančič, Odvetnica
Izkušnje s področja mediacij:
Višje sodišče v Ljubljani, Mediatorka - civilno področje, druţinsko področje,
gospodarsko področje; maj 2010 Okroţno sodišče v Ljubljani, Mediatorka - civilno področje, druţinsko področje,
gospodarsko področje (postopek uvrstitve na seznam v teku).
Izobraţevanje s področja mediacij:
Društvo mediatorjev Slovenije, Osnovno izobraţevanje za mediatorje, april 2010;
Union Internationale des Avocates, UIA World Forum of Mediation Centres, junij
2010;
Višje sodišče v Ljubljani, Nadaljevalno izobraţevanje za mediatorje pri Višjem
sodišču v Ljubljani, junij 2010;
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraţevanje v pravosodju, Napotitev na
mediacijo, september 2010,
Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraţevanje v pravosodju, Nadaljevalno
izobraţevanje
za mediatorje s področja druţinskih sporov, november 2010.
Sodelovanje v okviru DMS:
udeleţevanje srečanj s predstavniki tujih delegacij, ki jih je organiziralo DMS,
sodelovanje pri organizaciji sestanka DMS z ţupanom MOL.
Mesto za katerega kandidiram: članica Etične komisije DMS.
V kolikor bi bila izvoljena za članico etične komisije DMS, bi bil moj program
naslednji:
Skrb za kvaliteto mediacije
Varovanje temeljnih načel mediacije
Varovanje dobrega imena DMS
Sestava protokola etične komisije.
Soglašam z objavo svoje kandidature za članico etične komisije DMS na spletni
strani DMS.
mag. Valerija Jelen Kosi
Mesto kandidature: članica v etični komisiji
Izobrazba: magistra prava
Delovne izkušnje:
sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, strokovna sodelavka na
Okroţnem sodišču v Ljubljani, najprej za šest mesecev na oddelku za kazensko
sodstvo, potem pa delo kot strokovna sodelavka na pravdnem oddelku, sodnica na
pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani, sodnica na pravdnem oddelku
Okroţnega sodišča v Ljubljani, sekretarka Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Izkušnje na področju mediacij:
V okviru skupinskega dela teama v Uradu predsednika Okroţnega sodišča v
Ljubljani v okviru sodne uprave sem pomagala pri razvijanju programa
alternativnega reševanja sporov, in sicer sem izdelala etična načela za
mediatorje pri Okroţnem sodišču v Ljubljani, pisala obseţna statistična poročila
o kvantiteti in kvaliteti opravljenih mediacij, sestavljala vprašalnike za
merjenje zadovoljstva strank, sestavljala tabele za beleţenje statističnih
podatkov v zvezi z mediacijami. Zaradi narave dela v zvezi z alternativnim
reševanjem sporov sem bila (takrat še kot strokovna sodelavka) jeseni 2002 tudi
na izobraţevanju v ZDA, in sicer na Superior Court, Washington D.C.,Multi-Door
Courthous. V okviru Su sem v uradu predsednika sodelovala pri organizaciji več
mednarodnih konferenc oz. simpozijev za JV Evropo v zvezi z ARS. V okviru Su sem
bila tudi članica izbirne komisije za izbiro izvajalca programa za reševanje
sodnih zaostankov iz sredstev Phare, in sicer je šlo za javni natečaj v okviru
Evropske unije in po pravilih, ki so podobna našim javnim naročilom. V maju 2003
sem uspešno končala izobraţevanje za mediatorja pri Okroţnem sodišču v Ljubljani
in sem vpisana na listo mediatorjev pri istem sodišču. Trenutno izvajam
mediacije v druţinskih zadevah na Okroţnem sodišču v Ljubljani in klasične
civilne mediacije v okviru programa alternativnega reševanja sporov pri Okrajnem
sodišču v Ljubljani. Pri Društvu mediatorjev Slovenije sem (bila) članica etične
komisije za mediatorje. Aprila 2005 sem uspešno zaključila tudi 24-urno
nadaljevalno izobraţevanje za mediatorje v okviru Okroţnega sodišča v Ljubljani
in sem tako eden izmed komediatorjev, ki ocenjuje mlajše kolege, ko opravijo
prvo mediacijo. Za DMS sem pripravila etični kodeks, ki je bil v tem letu
sprejet s strani OZ DMS.
Program:
Kot članica etične komisije bi si še v bodoče prizadevala za to, da mediacije
pri nas ohranijo najvišji moţni etični nivo, kar je zelo pomembno, saj mediacija
kot taka nima vzvodov moči, kot jih ima sojenje in je le visoka moralno-etična
drţa mediatorjev tista, ki lahko vzdrţuje visok nivo mediacij, ki smo ga v
društvu dosegli. Seveda pa bi v okviru etične komisije opravljale redne naloge
komisije, kot so obravnave kršitve kodeksa itd.
Soglasje: soglašam z objavo kandidature na spletni strani DMS.
Lep mediatorski pozdrav!
Sonja Puppis
Zadeva: kandidatura za člana nadzornega odbora pri DMS.
Sem diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Moje dosedanje delovne izkušnje
obsegajo delo v pravosodju kot sodnica in v odvetništvu. Od leta 2007 delam kot
notarka v Ljubljani.
Od leta 2002 delam kot mediatorka pri Okroţnem sodišču v Ljubljani. Nadalje
delam kot mediatorka pri Zavarovalnem zdruţenju, ter od leta 2010 tudi pri
Višjem sodišču v Ljubljani.
S to prijavo kandidiram za člana nadzornega sveta. Član DMS sem od ustanovitve
dalje. V preteklih štirih letih pa sem bila članica etične komisije društva.
Program dela je v skladu s pravili društva, po katerih nadzorni odbor nadzira:
uporabo pravil in drugih aktov, izvrševanje pravic in obveznosti organov DMS,
materialno in finančno poslovanje in pravilnost uporabe teh sredstev, zakonitost
drugih aktov ter finančno in materialno poslovanjem DMS.
Soglašam z objavo moje kandidature na spletni strani društva.
Dragica Papež
ZADEVA: KANDIDATURA ZA NADZORNI ODBOR DMS
IZOBRAZBA:
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PRAVNICA
DELOVNE IZKUŠNJE:
2007 NOTARKA
1994-2007
ODVETNICA
1989-1994 POMOČNIK TAJNIKA FER, UL
IZKUŠNJE MEDIATORJA:
2003- ZAČETEK DELA KOT MEDIATORKA PREDVSEM NA
PODROČJU DRUŢINSKIH MEDIACIJ, OPRAVLJENIH VEČ KOT
40 MEDIACIJ
2010- ZAČETEK DELA KOT MEDIATORKA NA VIŠJEM
SODIŠČU V LJUBLJANI
DOSEDANJE DELO V KORIST DMS: ČLANICA NADZORNEGA ODBORA DRUŠTVA
PROGRAM:
KOT ČLANICA NO SI BOM PRIZADEVALA ZA PREGLEDNO, ZAKONITO
DELOVANJE DRUŠTVA IN ZA PORABO SREDSTEV V SKLADU S
PRAVILI IN ZAKONI S PODROČJA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
Marko Iršič
Zadeva: Kandidatura za Člana Upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije
Spoštovani!
Pošiljam kandidaturo za Člana Upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije in
dajem soglasje za njeno objavo na spletni strani Društva mediatorjev Slovenije.
Podatki:
mesto za katerega kandidira: Član upravnega odbora
Izobrazba: Master of Educational Studies
Delovne izkušnje:
-učitelj matematike
-vzgojitelj
-organizator izobraţevanja
-predavatelj
-direktor izobraţevalnega zavoda
Izkušnje na področju mediacij:
-Aktiven mediator
-Izvajalec izobraţevalnih programov o mediaciji
-Trener mediatorjev
-Vodja Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov pri Zavodu Rakmo
-Udeleţenec in predavatelj na 1.,2. in 3. dnevih mediacij (v Portoroţu 2007,
Kranjski Gori 2008, v Ljubljani 2009)
-Udeleţenec konference SEEMF v Črni Gori 2007 in v Zagrebu 2009
-Udeleţenec 1., 2. in 3. Evropske konference mediatOljev (Na Dunaju 2007, v
Belfastu 2008 in v Parizu 2010)
-Predavatelj na 3. Evropski konferenci mediatorjev (v Parizu 2010)
Dosedanje delo v korist DMS:
-Soustanovitelj in Predsednik Sekcije za mediatorje v nevladnih in gospodarskih
organizacijah
-Soustanovitelj in Predsednik Sekcije za transformativno mediacijo
-Član sekcije za druţinske mediatorje
-Član sekcije za mediatorje v lokalni skupnosti
-Avtor prispevka v Predlogu bele knjige o mediaciji
Program:
Prizadeval si bom za:
-promocijo in nadaljnji razvoj mediacije v Sloveniji
-vključevanje mediacije oz. moţnosti mediacije v vse ravni druţbe
-osveščanje o moţnostih uporabe mediacije in njenih prednostih
-promocijo in razvoj samostojne mediacije
-povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju
mediacije v Sloveniji in v tujini
-promocijo in razvoj transformativne mediacije
-aktivnejše delovanje društva na področju povezovanja članov
-boljši pretok in posredovanje informacij, povezanih z mediacijo med člani
društva
Gordana Ristin
KANDIDATURA ZA ČLANICO UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA MEDIATORJEV SLOVENIJE
Na podlagi razpisa UO DMS za izvedbo rednih volitev v organe DMS kandidiram na
mesto predsednice DMS.
Podatki po 12. členu sklepa o izvedbi volitev v organe DMS:
Izobrazba: diplomirana pravnica
Delovne izkušnje:
po diplomi in opravljenem pravosodnem izpitu Zavarovalnica Triglav d.d. 19861991 sodnica Temeljno sodišče v Ljubljani in nato (1991-1995) strokovna
sodelavka in nato sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče RS
1995- višja sodnica Višje sodišče v Ljubljani, kjer sedaj tudi vodim Oddelek za
ARS.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
- 2001 osnovno izobraţevanje na študijskem potovanju v Bostonu (ZDA)
- marec 2002 nadaljevalno izobraţevanje za mediatorje v druţinskih sporih (ADR
Bristol) v Ljubljani
- oktober 2002: izobraţevanje za trenerja za mediacije (ADR Bristol)
- nadaljevalno izobraţevanje in izobraţevanje za trenerja za mediatorje v okviru
Phare programa pri Okroţnem sodišču v Ljubljani
- nadaljevalno izobraţevanje na področju gospodarskih mediacij pri DMS (2007) in
nadaljevalno izobraţevanje iz etike mediatorjev pri DMS (2008)
- 6 let izobraţevanja za svetovalca po psihoterapevtski metodi transakcijske
analize
- po povabilu predavala na podiplomskem študiju o ARS pri PF v Ljubljani o
tehnikah v mediaciji
- mediatorka pri Okroţnem sodišču v Ljubljani (od 2001 dalje na vseh področjih
mediacij) in soavtorica učbenika za izobraţevanje mediatorjev
- predavateljica na številnih osnovnih, nadaljevalnih izobraţevanjih za
mediatorje v Sloveniji in v tujini in predavateljica na tečajih train the
trainer
- kot predavateljica sodelovala na številnih konferencah o mediaciji doma in v
tujini (nazadnje Seemf konferenca v Zagrebu, 6.-8. 11.2008)
- povabljena na prestiţno konferenco: The International Mediation Leathership
Summit, 31.10.2008 Hague
- mednarodne mediatorske organizacije: članica upravnega odbora EMNI (European
Mediation Network Initiative), nacionalni koordinator za Slovenijo v Seemf,
članica Gemme (Evropsko zdruţenje sodnikov mediatorjev)
- komediatorka skupaj z Rudijem Tavčarjem v prvi uspešni okolje varstveni
mediaciji v Sloveniji (Tenetiše)
- vodilna in sodelujoča pri projektu »Bela knjiga«
- prva predsednica DMS od ustanovitve dalje
- predsedujoča Seemf
- objavila številne pripsevke v domači in tuji literaturi o mediaciji
- edina iz Slovenije predavala na ABA ADR Conferance, San Francisco 2010.
Dosedanje delo v korist DMS:
- avtorica predloga pravil DMS, ena od ustanovnih članov DMS, odstopam skupaj z
ostalimi predavatelji 20% honorarja za DMS, ko gre za dejavnost DMS, kot
dosedanja predsednica DMS pripravila podlage in pripomogla, da je DMS dobilo
status društva v javnem interesu
- organizirala pridobitev donacije in izvedbo 2 izobraţevanj z ameriško
predavateljico Lynn Cole in 2 hrvaških trenerk za šolsko mediacijo
- vodila delegacijo DMS, ki se je srečala s poslanci evropskega parlamenta
- opravljala dela predsednice DMS (zastopanje, promocija, avtorica idej in
programov sodelovanja za MOL in GZS, opravila številna pogajanja za sodelovanja
na projektih) aktivno sodelovala pri pripravi osnutka pogodbe o mediaciji in
tarife DMS, pripomogla, da je Slovenije postala članica Seemf in da bo od 9. do
10.9.2011 Mednarodna konferenca o mediaciji v Sloveniji.
Program :
- uvajanje in razvijanje mediacij v mestnih četrtih in občinah (člani DMS bi
lahko mediirali) in pri GZS
- uvajanje in razvijanje vseh področij mirnega načina reševanja sporov (zlasti
področje inter-etničnih sporov, rekonciliacije, restorative justicie, sporov v
šolah, kjer je inter-etnično ozadje sporov, delovnih sporov, upravnih sporov)
- organiziranje osnovnih, dodatnih izobraţevanj za mediatorje,
- organiziranje izobraţevanja za predavatelje
- povezovanje in sodelovanje z vsemi mediatorji v Sloveniji (člani in zunaj DMS)
zaradi zagotavljanje skupnih ciljev, zlasti širjenja ideje mediacije, skrbi za
kvaliteto izvajanja mediacij in izobraţevanj in organiziranje okrogle mize o
poloţaju mediatorja v Sloveniji
- ustanovitev centra za mediacijo znotraj DMS, kjer bodo mediacije potekale,
izdelava kriterijev za mediatorja, ki mediira pri DMS in ki bi pomenili, da se
lahko mediator poteguje za prestiţni certifikat mednarodnega mediatorja
(International Mediation Institute) in če bo zakonodaja šla v to smer,
pridobitev koncesije za licenciranje mediatorjev, saj ima DMS status društva v
javnem interesu
- izpeljava 5. Mednarodne konference Seemf v Ljubljani
- povezovanje DMS s tujimi in domačimi organizacijami, ki imajo podobne cilje in
način dela
- delo na prepoznavnosti DMS v medijih
- delo na licenciranju mediatorjev znotraj DMS.
Bojana Ozimek
Zadeva: Kandidatura
Mesto, za katerega kandidiram: član Upravnega odbora DMS
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Delovne izkušnje:
Od 1978 do 1991 sem bila zaposlena na Agenciji za plačilni promet kot vodja
kadrovske sluţbe na Računskem centru, večino časa zaposlitve pa sem bila na
delovnem mestu vodenje upravnega postopka kot davčni inšpektor na prvi in drugi
stopnji. Od 1991 dalje sem samostojna odvetnica s pisarno na Komenskega 14 v
Ljubljani.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
Leta 2001 sem se udeleţila prvih izobraţevanj, mediator sem od leta 2002 in od
leta 2005 tudi trener. Opravila sem več kot 200 mediacij v druţinskih, civilnih
in gospodarskih zadevah na Okroţnem sodišču v Ljubljani, Kranju in Mariboru ter
na Višjem sodišču v Ljubljani, kot trener predavam na izobraţevanjih DMS in
Inštituta pri OZS, v obdobju od 2002 do 2008 sem se izobraţevala pri dr.
Mi1ivojeviču- transakcijska analiza in sem članica Upravnega odbora DMS od
ustanovitve dalje, zadolţena predvsem za področje finančnega poslovanja društva.
Program:
Tudi v naprej ţelim sodelovati v DMS kot članica Upravnega odbora. Predvsem me
zanima področje financiranja DMS ter področje izobraţevanja novih mediatorjev in
bi predvsem na področju izobraţevanja ţelela sodelovati pri pripravi programov
izobraţevanja in povezovanju ter vnašanju praktičnih primerov in strokovnih ter
etičnih problemov v teoretično izobraţevanje. Mediacije morajo postati
kvalitetna moţna izbira in mediatorji moramo zagotoviti, da bodo udeleţenci
mediacij razumeli, da gre za nov pristop v reševanju konfliktov, ki vsem omogoča
več kot sodni postopek.
Mag. Nina Betetto
Zadeva: Kandidatura za članico upravnega odbora DMS
Izobrazba:
-
diploma Pravne fakultete v Ljubljani
magistrica pravnih znanosti
pravosodni izpit
diploma Filozofske fakultete v Ljubljani, francoski jezik - vzporedni študij
mediatorka od 2001, ADR, PHARE (CILC)
Train the Trainers, ADR 2002
Delovne izkušnje: sodnica od leta 1989, in sicer 1989-1998 sodnica na prvi
stopnji (Temeljno sodišče v Ljubljani in Okroţno sodišče v Ljubljani), 1998-2006
na Višjem sodišču v Ljubljani, od 2006 vrhovna sodnica Vrhovnega sodišče
Republike Slovenije. Delam na civilnem oddelku.
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo za DMS:
- aktivna mediatorka v okviru programa sodišču pridruţene mediacije na Okroţnem
sodišču v Ljubljani od uvedbe pilotskega programa 2001, mediatorka v okviru
programa sodišču pridruţene mediacije na Višjem sodišču v Ljubljani od 2010,
- članica programskega sveta programa sodišču pridruţene mediacije na Okroţnem
sodišču v Ljubljani od uvedbe pilotskega programa 2001
- trenerka v mediacijskih izobraţevalnih programih (npr. DMS, TAIEX, CARDS,
PHARE, Svet Evrope, Center za izobraţevanje v pravosodju Ministrstva za
pravosodje) v Sloveniji in tujini, npr. Ukrajini, Črni Gori, Makedoniji, na
Hrvaškem
- publiciranje s področja mediacije v domačih in tujih strokovnih revijah, v
tujini npr. Alan Uzelac and Remco van Rhee (eds.): Public and Private justice
(soavtorica), Intersentia, Antwerpen - Oxford 2007; članek v strokovni reviji za
mediacijo v Turčiji Arche, št. 2
- nosilka številnih referatov na konferencah doma in v tujini, npr. Pravniški
dnevi v Portoroţu 2001, Dnevi mediacij v Kranjski Gori 2007, v tujini npr. v
Litvi, na Hrvaškem
- članica mednarodne skupine za sestavo smernic za boljšo implementacijo
priporočil Sveta Evrope s področja mediacije
- dosedanja aktivna članica UO DMS
- soavtorica »Bele knjige« s področja mediacije, 2008
- predsednica stokovnega sveta Inštituta za mediacijo in arbitraţo Odvetniške
zbornice Slovenije
- predavanja s področja ARS v okviru podiplomskega študija na Pravni fakulteti v
Ljubljani
- članica Sveta za ARS pri Ministrstvu za pravosodje od ustanovitve telesa v
letu 2010 dalje
Program:
- dvig kvalitete profesije
- aktivno sooblikovanje izobraţevalnih programov
- aktivno sodelovanje pri ustanovitvi in delovanju sekcije sodišču pridruţene
mediacije povezovanje z ostalimi ključnimi nosilci mediacije doma in v tujini
- sodelovanje z oblastnimi organi z namenom zagotoviti finančna sredstva za
dolgoročni razvoj mediacije
- dvig kulture mirnega reševanja sporov in povečanje povpraševanja po ARS
ustvarjanje pogojev, ki bodo novim mediatorjem olajšali pridobivanje izkušenj in
nadaljnje delo
Maša Kociper
Zadeva: Kandidatura za članico upravnega odbora društva
Spoštovani,
V skladu z vašim pozivom z dne 15.2.2011, spodaj podpisana Maša Kociper podajam
kandidaturo za članico upravnega odbora društva, ki v skladu z 12. členom Sklepa
o izvedbi volitev članov DMS vsebuje naslednje podatke:
6. mesto za katerega kandidira: članica upravnega odbora Društva mediatorjev
Slovenije
7. izobrazba: univ. dipl. pravnik, pravniški drţavni izpit
8. delovne izkušnje:
• od 1. oktobra 1997 do 1. novembra 2000 - Drţavni zbor Republike Slovenije,
svetovalka v sekretariatu Drţavnega zbora;
• od. 1 novembra 2000 do 1. februarja 2002 - podjetje za komunikacijski
manegement Pristop Communications, vodja projektov na področju javnih, zlasti
vladnih odnosov;
• od 1. februarja 2002 do 1. jan. 2006 Okroţno sodišče v Ljubljani, vodja Sluţbe
za odnose z javnostmi in vodja Sluţbe za alternativno reševanje sporov;
• od 1. jan. 2006 - Okroţno sodišče v Ljubljani, vodja Sluţbe za alternativno
reševanje sporov.
9. izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS:
- skoraj desetletne izkušnje pri vodenju programa mediacij na Okroţnem sodišču v
Ljubljani. V okviru tega programa so sodniški mediatorji v teh letih zaključili
6755 mediacij, od tega se jih 3714 zaključilo uspešno, s sodno poravnavo ali
umikom toţbe.
- sodelovanje na več desetinah domačih in mednarodnih konferenc, seminarjev in
izobraţevanj s področja mediacijskih tehnik in organiziranja mediacijskih
programov; - os~m letne izkušnje kot trenerka mediatorjev - sprva v okviru
Okroţnega sodišča v Ljubljani, kasneje pa v okviru Društva mediatorjev
Slovenije, Centra za izobraţevanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje
Republike Slovenije in Inštitutu za mediacijo in arbitraţo pri Odvetniški
zbornici Slovenije;
- sodelovanje pri pripravi slovenske zakonodaje s področja mediacij, zlasti pri
pripravi Zakona o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah ter Zakona o
alternativnem reševanju sodnih sporov;
- avtorica ali so-avtorica: mediacijskega programa, ki ga uporabljajo vsa
slovenska sodišča, navodil za izvajanje mediacijskih postopkov, dopisov,
obrazcev, vprašalnikov, statistik in ostalih tipskih pisanj, ki se uporabljajo v
mediacijskih postopkih;
- skoraj desetletne mednarodne izkušnje pri predstavljanju slovenskega programa
mediacij v tujini, trenerka mediatorjev v tujini;
- osemletne izkušnje kot mediatorka in kot ocenjevaika mediatorjev v okviru
programa okroţnega sodišča;
- članica Sveta za alternativno reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje
Republike Slovenije.
10. program:
Pri svojem delu v okviru Društva mediatorjev Slovenije si bom zlasti
prizadevala:
- za širjenje ideje mediacije in za promocijo te ideje v javnosti;
- za uveljavitev mediacije kot oblike reševanja nesodnih sporov (se pravi še
pred vključitvijo sodišča);
- za uvajanje mediacij v lokalne skupnosti pri čemer bom tudi aktivno
sodelovala;
- na podlagi lO-letnih izkušenj pri vodenju mediacijskega programa na Okroţnem
sodišču v Ljubljani si bom prizadevala za razvijanje dobrih praks na področju
izvajanja mediacij, kar bo vodilo k bolj enotnemu in kvalitetnemu izvajanju
mediacij tudi v izvensodnem sektorju;
- da zaţivi projekt izvajanja mediacij na Mestni občini Ljubljana. Projekt je
zasnovan tako, da bodo imeli člani društva moţnost, da izvajajo mediacije
brezplačno ali, v primeru, da jih bodo stranke izbrale - tudi proti plačilu. To
bo mediatorjem omogočilo, da bodo pridobili dragocene reference in praktične
izkušnje. Sprejem odloka, ki bo urejal navedeno vprašanje je predviden za mesec
marec ali april.
- za povezovalno vlogo društva, ki naj zdruţuje vse slovenske mediatorje in
predstavlja zlasti zbirališče strokovnega in praktičnega znanja ter izmenjave
izkušenj in dobrih praks pri izvajanju mediacij.
11. soglasje za objavo kandidature na spletni strani:
Soglašam, da se moja kandidatura objavi na spletni strani.
Rudi Tavčar
Kandidatura za mesto člana Upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije
Podatki o kandidatu:
• mesto za katerega kandidira: član UO
• izobrazba: dipl. univ. psiholog, MBA, leta 2003 zaključi študij za Imago
partnerskega terapevta, osnovno izobraţevanje za mediatorje opravil v Ljubljani,
2005. Nadaljevalno izobraţevanje za mediacijo v gospodarskih sporih (Lynn Cole v
Ljubljani 2007 in Bill Marchall, Ljubljana 2008), za mediacijo v druţinskih
sporih v Ljubljani (Concordia, Lisa Parkinson 2008), izobraţevanje za vodenje
delavnic in delo s skupinami, (Imago Relationship International) Imago workshop
presenter - 2006, Imago in organisations (training and coaching) 2006, pridobil
naziv magister managementa 2010. Več na www.ruditavcar.com.
• delovne izkušnje: Poslovno pot je začel v Gorenjskem tisku, kjer je vodil
trţne raziskave, v nadaljevanju pa Studio GT in marketing za tiskarno. V letih
od 1989 do 1991 je bil Direktor Centra za turistično in ekonomsko propagando na
GZS, kjer je vodil zadnji val akcije Slovenija moja deţela pred osamosvojitvijo.
Bil je eden od soustanoviteljev podjetja Gral Marketing, ki je pod njegovim
vodstvom postalo najhitreje rastoče trţno-raziskovalno podjetje v Sloveniji. V
90 letih je bil kot soustanovitelj tudi v podjetju Mediana, Svet glasbe in Gral
Marketing Zagreb. Od leta 1997 dalje je vodil podjetje Gral Iteo oz GfK GralIteo.
V letu 2005 se postopoma vrnil nazaj v »psihološke vode«. V letu 2005/06 je bil
izvršni direktor Društva za marketing Slovenije. Sedaj je direktor zavoda Mirabi
www.mirabi.org.
Ţe 15 let vodi delavnice in usposabljanja v različnih slovenskih in mednarodnih
podjetjih na sledeče teme: poslovna pogajanja (Pogajalska Akademija:
www.pogajanja.si), komuniciranje, reševanje medosebnih konfliktov in konfliktov
v skupinah, mediacije, upravljanje s spremembami, gradnja učinkovitih skupin,
uravnavanje poslovnega in zasebnega ţivljenja. Kot psiholog in izšolani Imago
partnerski terapevt na delavnicah sodeluje s svojo zeno – partnersko terapevtko
v Zavodu Mirabi, kjer vodita delavnice za pare. Je aktiven mediator na
ljubljanskem okroţnem sodišču.
• izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist DMS: Od 2005 aktivno
sodeluje v programu sodišču pridruţene mediacije pri Okroţnem sodišču v
Ljubljani, občasno pa izvaja mediacije tudi na Višjem sodišču in v svoji
privatni praksi. Od ustanovitve dalje je podpredsednik Društva mediatorjev
Slovenije, kjer koordinira osnovna izobraţevanja za mediatorje. Kot predavatelj
sodeluje v osnovnih izobraţevanih za mediatorje v Sloveniji in tujini. Do leta
2010 je skrbel za obveščanje članov in urejanje spletne strani društva. Je
soavtor train the trainers programa (izvedenega v Sloveniji, na Hrvaškem in v
Črni gori). V letu 2007-2008 je sodeloval v prvi slovenski okoljevarstveni
mediaciji - Tenetiše.
• program: Moje delo v društvu temelji na osnovnem mediacijskem načelu
sprejemanja različnosti pogledov na eno realnost. Tako se bom zavzemal za:
- pluralnost in neizključevanje različnih pogledov in različnih akterjev v
razvoju mediacij v Sloveniji
- za čim višjo kvaliteto dela mediatorjev predvsem z uveljavljanjem visokih
standardov v izobraţevanju, rednim kontinuiranim usposabljanjem in stalnim
dialogom z vsemi akterji ter
- za uveljavljanje mediacijskih načel in praks na vsa področja, kjer prihaja do
različnosti interesov in reševanja konfliktov, predvsem v samo delo našega
društva.
V svojem delu bom aktiven predvsem na področju izobraţevanja mediatorjev in
organizacije dogodkov.
S področja izobraţevanja načrtujem sledeče:
- Sodelovanje pri nadaljevanju in nadgradnji rednega osnovnega izobraţevanja
mediatorjev.
- Intenziviranje krajših izobraţevalno/delovnih srečanj članov na konkretne
aktualne teme.
- V sodelovanju s sekcijami in zunanjimi (domačimi in tujimi) izvajalci izvedbo
več dopolnilnih izobraţevanj z različnih področij mediacije. Sam se bom kot
soustvarjalec aktivno vključil predvsem izobraţevanje s področja druţinske
mediacije in na različne teme s področja psihologije, medosebnih in predvsem
druţinskih odnosov in osebnih dilem in rasti mediatorjev.
V sodelovanju z ostalimi mediacijskimi organizacijami v Sloveniji aktivno
soustvarjanje vodil in priporočil za izobraţevanje mediatorjev v Sloveniji.
S področja organizacije dogodkov načrtujem sledeče:
- Aktivno soustvarjanje izobraţevalno promocijskih mediacijskih dogodkov,
srecanj, okroglih miz, konferenc ... v sodelovanju z ostalimi mediacijskimi
organizacijami v Sloveniji in tujini.
- Vsaj enkrat letno organizirati mednarodni dogodek - srečanje ali konferenco v
sodelovanju z mednarodno organizacijo, kot je SEEMF ali EMMNI ali s katero
nacionalno organizacijo iz sosednjih drţav ali drţav EU.
- Prenos dobre prakse s področja izobraţevanje iz razvitejših drţav v Slovenijo.
• soglasje za objavo kandidature na spletni strani, kar pa ne vključuje soglasja
glede objave datuma rojstva, kraja rojstva, naslova bivanja, telefonske številke
in e-maila: Soglašam, da vse moje podatke iz kandidature objavite na spletni
strani društva.
Karmen Pavlin
ZADEVA: KANDIDATURA - prijava
Podpisana Karmen Pavlin kandidiram za mesto članice Upravnega odbora Društva
mediatorjev Slovenije.
Po izobrazbi sem univ.dipl. pravnica, sicer odvetnica s 25 letnim delovnim
staţem v odvetništvu, od lanskega leta pa uvrščena na listo mediatorjev na
Okroţnem sodišču v Ljubljani.
Izrecno soglašam z objavo kandidature na spletni strani.
Program:
• aktivnosti za prepoznavnost, uveljavljanje in krepitev vloge društva,
• širjenje informiranosti o mediaciji v lokalne skupnosti, v šolske skupnosti, v
večje delovne organizacije, interesna zdruţenja in povsod tja, kjer so ljudje
povezani na podlagi določenih interesov in kjer obstaja moţnost nastanka sporov
in potreba po reševanju le-teh,
• promoviranje mediacije kot najprimernejšega načina reševanja sporov,
• priprava standardov, meril in pogojev za vstop novih članov v društvo,
• skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje in pridobivanje novih znanj in veščin
članov . društva,
• podpiranje in izvedba projekta licenciranja mediatorjev,
• skrb za ustrezno vrednotenje in nagrajevanje dela mediatorjev,
• povezava društva z enakimi ali podobnimi asociacijami zunaj meja RS
• da se vzpoStavi dialog z drugimi organizacijami, ki opravljajo mediacije.
V primeru izvolitve in po seznanitvi s programi ostalih članov, bom angaţirano
podajala nove predloge in programske usmeritve.
Gregor Golob
Mesto, za katerega kandidiram:
• Članstvo v upravnem odboru Društva mediatorjev Slovenije.
Izobrazba:
• univerzitetni diplomirani pravnik.
Delovne izkušnje:
• Sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani
• Drţavnotoţilsko pripravništvo na Okroţnem drţavnem toţilstvu v Ljubljani
Izkušnje na področju mediacij in dosedanje delo v korist Društva mediatorjev
Slovenije (v nadaljevanju DMS):
• Osnovno izobraţevanje pri DMS (2007);
• NadaljevaIno izobraţevanje za mediatorje s področja druţinskih sporov (2009);
• Ethics in mediation training (2008);
• Tajnik Društva mediatorjev Slovenije od leta 2009;
• Nacionalni koordinator European Mediation Network Initiative.
Program:
• Podpora pri izvedbi projektov DMS;
• Oţiviti »sekcijo mladih mediatorjev pri DMS«;
• V sodelovanju z DMS vzpostaviti tekmovalno ekipo študentov prava na
mednarodnem tekmovanju iz mediacije v gospodarskih zadevah (international
commercial mediation moot).
Vid Pavlica
Spodaj podpisani Vid Pavlica univerzitetni diplomiran pravnik s pravniškim
drţavnim izpitom s predmetno vlogo vlagam kandidaturo za mesto PODPREDSEDNIKA
DMS.
V času po diplomi sem bil zaposlen kot pravnik, in sicer:
- kot pripravnik (volonter) v okviru Višjega sodišča v Ljubljani,
- kot pripravnik (v delovnem razmerju) v okviru Višjega sodišča v Kopru,
- kot odvetniški kandidat v pisarni odv. Emi1a Mozetiča iz Nove Gorice, kjer sem
se ukvarjal zlasti z gospodarskim, delovnim, kazenskim in civilnim pravom,
- kot strokovni sodelavec (višji pravosodni svetovalec - PDI) na Okrajnem
sodišču v Ajdovščini, kjer sem se ukvarjal z izvršilnim, dednim, nepravdnim,
kazenskim in prekrškovnim pravom in kot strokovni sodelavec (višji pravosodni
svetovalec - PDI) na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Na področju mediacij sem začel delovati v letu 2009, ko sem decembra opravil
osnovno izobraţevanje za mediatorja v organizaciji Ministrstva za pravosodje,
Center za izobraţevanje v pravosodju. Od leta 2010 sem redni član DMS. V letu
2010 sem nadaljeval izobraţevanje na področju mediacije in se maja 2010 udeleţil
mednarodne konference o mediaciji v organizaciji društva EMNI, katerega član
sem, in nato septembra 2010 še nadaljevalnega izobraţevanja o vrstniški
mediaciji v organizaciji DMS. Od opravljenega izobraţevanja o vrstniški
mediaciji v DMS aktivno sodelujem na področju šolske mediacije, in sicer pri
pripravi idejne zasnove za uvajanje pilotnega projekta vrstniške mediacije.
Zaradi izboljšanja svojega poznavanja transakcijske analize sem se julija 2010
udeleţil delavnice z naslovom "Vse o igrah" pod vodstvom dr. Zorana
Milivojevica. Kot eden od predstavnikov DMS sem se udeleţil sestanka z drţavno
delegacijo za mediacijo iz Kosova.
V primeru svoje izvolitve na mesto podpredsednika DMS ţelim nuditi vso potrebno
podporo predsednici pri opravljanju njene funkcije ter se zavezujem k aktivnemu
delovanju v DMS in vestnemu izpolnjevanju dolţnosti podpredsednika DMS, ki so
določene v PRAVILIH DRUŠTVA MEDIATORJEY.
Zlasti bi se kot podpredsednik DMS osredotočil na področje šolske mediacije, in
sicer na uspešno izpeljavo pilotnega projekta uvajanja vrstniške mediacije.
Menim namreč, da je predstavitev alternativnih pogledov in moţnosti za
razreševanje konfliktov mlajšim generacijam bistvena za okrepitev kulture
mirnega razreševanja sporov v prihodnosti.
Soglašam, da se moja kandidatura objavi na spletni strani DMS.
Mirjana Kranjčevič
Zadeva: Prijava na mesto predsednice upravnega odbora DMS
V zvezi z objavljenimi volitvami članov v organe DMS spodaj podpisana Mirjana
Kranjčevič se prijavljam na mesto predsednice upravnega odbora DMS.
Po izobrazbi sem univ. dipl. pravnica in opravljam samostojno odvetniško prakso
v Ljubljani na Tivolski 38. Kot mediatorka delujem od leta 2002, ko sem uspešno
zaključila izobraţevanje pri ADR Group ( Alternative Dispute Resolution) v
Londonu. Potrebna znanja za samostojno vodenje mediacij sem nato pridobivala še
na vseh nadaljevalnih in izpopolnjevalnih tečajih, ki jih je organiziralo
Okroţno sodišče v Ljubljani, dobila pa sem tudi ustrezna znanja za vodenje
izobraţevanja novih mediatorjev na tečaju, ki so ga izvajali nizozemski
predavatelji. Od leta 2002 sem kot mediatorka vključena v program alterantivnega
reševanja sporov pri Okroţnem sodišču v Ljubljani, zadnja leta pa vodim
mediacije tudi v postopkih, ki se rešujejo pri Okroţnem sodišču v Mariboru in v
Kranju. Kot mediatorka sem vrsto let sodelovala pri Slovenskem zavarovalnem
zdruţenju. Z odlokom Vlade R Slovenije pa sem bila imenovana kot mediatorka v
postopkih za uveljavitev avtorskih in drugih sorodnih pravic.
Svoje zanimanje in veselje do mediacij izraţam kot članica Etične komisije
Društva mediatorjev Slovenije, kjer sem delovala v zadnjih dveh mandatih in
predsednica Sekcije mediatorjev v lokalnih skupnostih, kjer sem se z dosedanjo
predsednico društva in ostalimi člani trudila uveljaviti mediacijo tudi v naši
največji lokalni skupnosti. V zadnjih treh letih sodelujem kot predavateljica in
trenerka pri izobraţevanjih, ki jih organizira DMS za nove mediatorje. Bila sem
vključena pri posamičnih projektih, na povabilo dosedanje predsednice društva,
ki so se nanašali na vzpostavitev sodelovanja z mediatorji iz sosednjih drţav. Z
veseljem sem se udeleţevala vseh oblik izobraţevanja, da bi pridobila čim več
znanja in informacij v zvezi z mediacijami.
Glede na dolgoletne izkušnje na področju mediacij in ker si ţelim, da bi se
mediacije kar najbolj razširile ter se vpile v vse pore ţivljenja in delovanja
na območju R Slovenije, ţelim sodelovati in delovati v najvišjem organu društva
kot njegova predsednica.
V dosedanjem obdobju je društvo dobilo veljavo in prepoznavnost in menim, da je
to dobra podlaga za njegovo nadaljnje delo. Kot predsednica bi se zavzemala, da
se dosedanji status ne le ohrani, temveč okrepi in da na območju R Slovenije
postanemo društvo z največjim številom aktivnega članstva. Ker si vsak mediator
ţeli delovati na področju mediacij in svoja znanja praktično preveriti, je
naloga društva, da promovira mediacije ter ljudem v različnih okoljih, kjer se
pojavljajo konflikti, tako pribliţa mediacije, da jih bodo spoznali in priznali
kot primeren način reševanja sporov. Mediacije bi se lahko razširile in za to bi
se posebej zavzela, kot primeren in učinkovit način reševanja sporov ne le v
lokalnih skupnostih širom Slovenije, temveč tudi v šolskih skupnostih, v večjih
podjetjih, interesnih zdruţenjih in povsod tam, kjer so ljudje povezani na
podlagi določenih interesov, ki pa zaradi različnosti posamičnih interesov lahko
privedejo do konflikta.
Poleg promoviranja mediacij, bi se zavzela, da se izpelje projekt licenciranja
mediatorjev, ki je ţe v teku, da se s tem dvigne kakovost mediatorjev, ki jih
društvo lahko ponudi za reševanje sporov.
Kot predsednica društva bi se posebej zavzela, da se vzpostavi dialog z drugimi
ţe obstoječimi organizacijami, ki ponujajo mediacije, saj je v interesu vseh, da
se mediacije kot oblika reševanja sporov uporabnikom pribliţa na način, ki bo za
njih sprejemljiv in ki jih bo prepričal, da je mediacija prava metoda za rešitev
ne le trenutnega spora, temveč za vzpostavitev in ohranjanje medsebojnih stikov.
S takšnim delovanjem bi zagotovo lahko dosegli, da ljudje začnejo med seboj
komunicirati na način, ki bo dolgoročno lahko dvignil ne le sedaj omajano
moralo, temveč bi s tem lahko uveljavljali etična in moralna pravila, ki v
zadnjem času v določenih okoljih nimajo več ustrezne veljave.
DMS je vpeto v evropsko okolje, zato bi se kot predsednica trudila, da se poveţe
z enakimi ali podobnimi asociacijami zunaj naših meja. V tej smeri ţe poteka
organizacija SEEMF konference, ki jo bo potrebno izpeljati na način, da bo s tem
srečanjem tudi Slovenija dosegla prepoznavnost preko našega društva.
Upam, da mi bo s pomočjo ostalih članov UO in članov DMS uspelo uresničiti vse
zadane naloge.
V zvezi z dano kandidaturo soglašam, da se le-ta objavi na spletni strani
društva.