GLEDALIŠKI LIST - Dve nevesti

»Ljudsko Ljubiteljsko Duhovno Gledališče Stara Loka«
CVETKO GOLAR
DVE
NEVESTI
Ljudska igra s petjem in plesom v 3. dejanjih
Za igranje na prostem igro priredil in režiral
BORUT GARTNER
ILUSTRACIJA: MAKSIM GASPARI
Stara Loka 2013
GLed list za tisk.indd 1
19.8.2013 18:11:30
BESEDA DOMAČEGA ŽUPNIKA
Ponovno bi rad izrazil veliko veselje ob ustanovitvi Ljudskega
ljubiteljskega duhovnega gledališča. V naš čas in prostor, kjer
večina ljudi gleda na vse stvari le skozi denar ter uspeh in
mnogi zastonj niso pripravljeni ne delati ne pomagati, prihaja zopet pravo ljubiteljsko gledališče, ki ne išče materialnih
koristi in lastne zabave, ampak ima za svoje geslo Jezusove
besede: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte«. S svojimi predstavami si prizadeva duhovno dvigati tudi obiskovalce. Ves
morebiten zaslužek želi uporabiti le za pomoč potrebnim. Vsi se dobro zavedajo,
da lahko ta svet spreminjajo le s pričevanjem življenja, le z ljubeznijo, ki je
konkretna, v dejanjih.
Začelo se je z gradnjo in blagoslovom večnamenske dvorane, ki smo jo poimenovali
»Jurjeva dvorana«. Naša želja je bila zgraditi našim otrokom športno in gledališko
dvorano, ki bo služila njihovemu vsestranskemu razvoju. Pa ne le njim, ampak tudi
širši skupnosti faranov in drugih ljudi.Pomagala naj bi obnoviti nekoč cvetoči pravi
ljudski oder, ki je bil z okupacijo ukinjen, stavba kulturnega doma pa leta 1944
od domačih aktivistov požgana. Po 66 letih se je ta obnova končno tudi uresničila.
Blagoslov nove dvorane smo okronali z igro Janeza Veiderja Umorjeni škof. Vse to
nas je spodbudilo, da smo tudi formalno ustanovili Ljudsko ljubiteljsko gledališče
Stara Loka, ki smo mu kasneje dodali še pridevnik »duhovno« (LLDG).
Ob tem ne smemo iti mimo velikega Slovenca Nika Kureta in njegovega priročnika
»Pravi ljudski oder«, ki je izšel leta 1934, naše gledališče pa ima z nim veliko
skupnega. Iz njega smo se navdihovali in učili. In nikakor ne moremo iti mimo
Boruta Gartnerja, ki je po Božji previdnosti in navdihu prišel ravno v pravem času
v našo župnijo, zbral igralce z veliko širino duha in začel ustvarjati. Uspelo mu
je ustvariti velik igralski ansambel in ga povezati med seboj. Naenkrat smo se vsi
začutili bolj prijatelji in bolj povezani.
Zelo razveseljivo je, da naše gledališče hoče svoje sile usmeriti v duhovno raziskovanje, daleč od plehke zabave, ki je sama sebi namen. Zato ni čudno, da so člani
za drugo igro zopet izbrali zahtevno besedilo. Gre za dramo »Pred zlatarno«,
ki jo je napisal kasnejši papež Karol Wojtyla.Vsa je posvečena vrednoti zakona,
zakon in družina pa spadata med najdragocenejše dobrine človeštva. Žal sta danes
ravno ti dve dobrini v največji krizi, nakar kaže poskus redefinicije družine v naši
državi.
Moja želja in želja mnogih je bila, da gledališče nadaljuje s svojim delom. Po
nasvetu Boruta Gartnerja smo tokrat izbrali veseloigro v treh dejanjih »Dve nevesti« domačega pisatelja in dramatika Cvetka Golarja, ki je bil doma v Gostečah
pri Škofji Loki. Verjamemo namreč, da se kristjani znamo tudi smejati. Tudi ta
igra se posveča vprašanju družine in njene sreče. Po zablodah in iskanju le materialnih koristi, poskusu življenja s pomočjo laži in prevar, se zgodba vpletenih
družin vendarle srečno konča v spoznanju resnične modrosti in pravih vrednot. Ta
tematika je aktualna tudi danes. Režiser je s svojim talentom igri vdahnil še tiste
vsebine, ki nam danes morda najbolj manjkajo, to je človeške vrednote, ki so
GLed list za tisk.indd 2
19.8.2013 18:11:30
tudi krščanske, ter vseh vrst odnose.Pri tem ne misli le na odnos do materialnih in
duhovnih dobrin ter narave in dela, ampak še zlasti medčloveške odnose, katerih
pomanjkanje danes najbolj teži sodobnega človeka.
Kot pri prvi igri, je Borutu tudi tokrat uspelo pritegniti širok spektar nastopajočih
in zunanjih sodelavcev ter jih povezati v eno družino. Prepričan sem, da bo to
gledališče še naprej preko umetnosti prinašalo v naš prostor in čas vse tiste vrednote, ki so večne in brez katerih človeštvo nima prihodnosti. Zato mu želim veliko
poguma in vztrajnosti in kličem nanj in na vse sodelavce Božji blagoslov.
Naj ob koncu še enkrat izrečem zahvalo vsem sodelujočim: igralcem, pevcem
škofjeloškega okteta, skupini dekel, folklorni skupini Stara Loka in Starmanovim
godcem, konjenikom in kočijažem, otroški skupini, koreografu, kostumografinji
ter šiviljam, gasilcem PGD Stara Loka ter skavtom, tehničnemu osebju in vsem,
ki skrbijo za ozvočenje in propagando, Bergantovim (Mruščevim), ki so nam ljubeznivo odstopili svojo domačijo za izvedbo igre, domačiji »pr Anzlc« za prostor
in vsemu številnemu strokovnemu in pomožnemu osebju, ki je nujno potrebno pri
taki predstavi.
Alojz Snoj, župnik
KRUH
Kmetič bo nivo posjau.
Bogec nam sončka bo dau.
Vetrček, dežek umes,
da bo rodilo zares.
Prišle žanice so k nam,
žele in vezale snop.
Kmalu bo cepec zapeu,
mlinar bo žito semleu.
Mati so spekli nam kruh.
Kruh pri nas nikdar ni suh.
Prosimo vselej Boga,
da ne bi zmankalo ga.
Družina Snoj
Pesem o kruhu je ena izmed dragocenosti te uprizoritve. Veseli smo, da smo jo
po ustnem izročilu sprejeli od Mete, sestre Alojza Snoja.Njej jo je v rani mladosti
ponosno prepevala njena mati (stoji zgoraj levo). Veseli smo, da smo po zaslugi
Irene Debeljak, vseh pevk, pevcev in tonskih mojstrov, uspeli napraviti zvočni
posnetek te čudovite »izgubljene pesmi«. Naj bo skromno besedilo bogat spomin
in navdih nam vsem »pekom« kruha.
GLed list za tisk.indd 3
19.8.2013 18:11:31
CVETKO GOLAR (1879 – 1965)
Cvetko Golar, slovenski pesnik, pisatelj in dramatik
(4. maj 1879, Gosteče pri Škofji Loki, † 18. december 1965, Ljutomer). Rodil se je v vasi Gosteče pri
Škofji Loki, v družini s sedmimi otroki. Obiskoval je
gimnazijo v Ljubljani. Tu je spoznal Josipa Murna, s
katerim sta prebivala skupaj v ljubljanski Cukrarni.
Ker gimnazije ni dokončal, se je na koncu šestega
letnika preselil v Zagreb, kjer je urejal dijaški list
Nova nada. Bil je tudi vojak med prvo svetovno vojno, služil je v zaledju. Golar je folklorist moderne,
opisovalec narave, kmečkega življenja in dela, ki
posnema in se približuje ljudskemu izročilu ter
uporablja narodopisno barvitost in izrazoslovje v
stiku s prizadevanji moderne. Pisal je pesmi, novele, dramske igre, spise, urejal pa je tudi časopise,
liste in almanahe kot so Domovina, Novi slovenski
Štajerec, Naš list, Na novih potih, Ljubljanski zvon, Slovan, Slovenski narod. Svoja
dela je objavljal tudi v ameriškem izseljenskem listu Glas naroda. V svojih delih
je predvsem slikal motive iz kmečkega okolja, največkrat je novelo ali pesem
postavil na območje Soriškega polja. V prozi, izrazito pa v komediji, so pogosto
uporabljeni ljudski pregovori in reki.
ODRSKA DELA: Vdova Rošlinka, Zapeljivka, Ples v Trnovem in Dve nevesti.
Melharjeva družina
GLed list za tisk.indd 4
19.8.2013 18:11:32
MAKSIM GASPARI (1883 – 1980)
Maksim Gaspari se je rodil 26. januarja 1883 v
Selščku nad Cerknico, umrl pa je 14. novembra 1980 v 98. letu starosti. Za svoja umetniška
dela je leta 1953 prejel Prešernovo nagrado.
Kot eno izmed najbolj znanih njegovih del so
vsekakor ilustracije za knjigo Slovenske narodne pravljice. Za svoje ilustracije je prejel
tudi Levstikovo nagrado, ki jo podeljuje Mladinska knjiga v Ljubljani. Gasparijeva umetnost je
bila vseskozi naslonjena predvsem na domačo
folkloro. Na začetku svoje kariere je še ustvarjal pod vplivom secesijske stilizacije, skozi
osebni razvoj pa so njegove poteze postale
slikovitejše, barvni toni vedno bolj umirjeni, a
kot eden izmed glavnih motivov so ga še vedno
spremljali krajina, portreti in motivi iz slovenske folklore. Kot restavrator v Etnografskem
muzeju se je vseskozi srečeval z raznovrstnim
narodnim blagom, nošami in običaji. Vse to je
pridno skiciral in na podlagi teh zapiskov izoblikoval podobe tipičnega slovenskega
moškega in ženske, ki ju je upodabljal na svojih legendarnih umetniških delih.
Ilustriral je skoraj vse Golarjeve knjižne izdaje.
Vesele dekle
GLed list za tisk.indd 5
19.8.2013 18:11:34
BORUT GARTNER - ljubiteljski režiser
LLDG - Ljudsko Ljubiteljsko Duhovno Gledališče. Ta
naziv uporablja skupina gledališčnikov, ki združuje
igralce, pevce, konjenike, kostumografe, šivilje, gasilce, skavte, fotografe, pesnike, slikarje, vse tehnično
osebje in druge plemenite ljudi znotraj župnije Stara
Loka, ki se zbirajo v široko gledališko skupnost. Cilj,
te skupnosti je, da bi delovala prostovoljno in iz ljubezni; da bi prikazovala poučno domačo ljudsko igro v
pogovornem jeziku in budila narodno zavest s končnim
ciljem, da bi denar, zbran od vstopnine, namenili
ljudem v stiski. Morda je lahko primer delovanja te
gledališke skupine tudi vzorčni primer, kako lahko
znotraj vsake župnije, ob podpori domačega duhovnika, vzorno in plemenito deluje ljudsko gledališče.
Primerno izbrana dramska vsebina, igranje na prostem, združevanje ljudskih množic, vse to je nekakšen privilegij, ki ga ponuja ljudsko gledališče v današnjem času. Naše minulo delo je samo potrdilo, da so se ljudje
željni družiti, da se znajo veseliti, da radi ustvarjajo, da radi delijo mnenja, da so
socialno občutljivi, da radi pomagajo in še in še. »Kdo te kliče in zakaj te kliče!?« To
bo razkrila prihodnost. Ta trenutek je pomembno, da ljudje klice znamo zaznati, jih
čutiti in se nanje primerno odzvati. Vesel sem, da sem bil tudi sam deležen takšnega
klica in da me je ta poslal med ljudi v Staro Loko. V začetku našega druženja je bila
samo beseda, danes pa mirno lahko dopišem, da je beseda meso postala. »Zastonj ste
prejeli, zastonj dajajte« je lepa vzpodbuda, ki je že nekaj časa moje vodilo, katerega
posredujem med ljudi.
Biti bojevit, optimističen, realističen, upajoč in trmast, pomeni biti ljudski igralec.
Pomeni biti usmerjen k dobremu. Nasmejani obrazi, zaupanje, trdo delo, vera v
kvalitetno delo… Vse to boste lahko zaznavali iz obrazov in igre nastopajočih. Vsak
njihov gib, vsaka njihova beseda, vsak njihov pogled, je sad trdega in premišljenega
dela in predstavlja gledališko kvaliteto, ki smo jo ta trenutek sposobni ponuditi Vam,
cenjeni gledalci. Posegli smo po veseli dramski predlogi. Naslovljena je DVE NEVESTI
in je delo domačega dramatika Cvetka Golarja, ki rad opisuje domačega Slovenskega
kmeta. Lik gruntarja in bajtarja ohranja le še naš spomin, ob katerem se tako radi
vračamo v preteklost. Konji, plugi, lesene grablje, mentrge, ganki, marajna…, vse te
besede so nekje obstale. Obstala je tudi naša vera, naši ljudski običaji, naša ljudska
pesem, naš ljudski ples… Vse to skušamo v nekaj urah prebuditi in se vrniti v čase, ki so
izgledali težki, a so vendarle bili boljši, lepši. Glavna tema, ki je burila našo domišljijo
ni poroka, nista dve nevesti, ampak predvsem beseda laž-križ brez boga. Ta je lahko
strah in trepet posamezniku, če je prevelika, če zasvoji posameznika. Imamo tudi male
in nujne laži... Kaj se z lažjo lahko doseže, lahko vidimo vsak dan v naši bližini, v naših
delovnih okoljih… In vendar se nismo zapletli samo v pojem imenovan laž. Razpredali
in premišljevali smo kratke in sila modre stavke, kot so na primer:
MINCA: (Nacetu) Očetu ta pru puvej! On mora zvedt. A mislš, d’ se bova na skrivj
shajala!? O, ne! Jst hočem bit tvoja žena, ne pa lubca. Ne boš me sam objemou! Uzet
me morš!
GLed list za tisk.indd 6
19.8.2013 18:11:34
POTOVKA NEŽA: Toj križ brez Buga!
NAPALJON: Nočm, d’ bi biu svojmu sinu na pot. Nou rod bom ustvaru, tak ki bo delou,
ne se pa skušou z lažjo prebit skoz žiulene.
Te močne izjave so nas zaustavljale. Spraševali smo se, kaj in kdo je križ brez Boga?
Je to lahko trenutno pijan bajtar Luka? Lahko, ker je njegov bog alkohol in ne skrb za
številčno družino. Kaj storiti, da bi ti križi brez Boga izginili? To je stvar posameznika
in družbe. Trčili smo v socialno in versko problematiko.
Izjava Mince, da hoče bit žena in ne lubca, je kar naenkrat zasijala pred nami. Zakaj!?
Zato, ker smo v Minci začutili simbol častnega dekleta. Dekleta z vrednotami, s ponosom in pogumom. Trčili smo na ljubezensko področje. A ljubezen ni »bruhala« samo iz
Mince. Zelo pozorno smo opazovali tudi očetovsko ljubezen med Napaljonom in sinovoma, Napaljonovo ljubezen do zemlje, do domovine in do žene. Njegova izava nam
pričara čase, ko sta se oče in sin odkrito pogovarjala: “Nočm, d’ bi biu svojmu sinu na
pot. Nou rod bom ustvaru, tak ki bo delou, ne se pa skušou z lažjo prebit skoz žiulene.”
Daje nam uvid, kako oče razume svojega sina v mladih letih in kako mu je (čeprav
včasih oster) v oporo pri težkih odločitvah. Daje nam uvid, kako poštenemu Slovencu
ni vseeno, kaj se dogaja z njegovo domovino in premoženjem. Kaj pomeni ustvariti nov
rod, tak ki…? Je mar to ena izmed možnih rešitev za pokop vsega slabega!? Trenutno
stanje v Sloveniji potrebuje prav gotovo nov rod. Tak, ki bo cenil slovensko zemljo!
Tak, ki bo pošteno skrbel zanjo in z njo gospodaril, tak, ki se bo zanjo pripravljen tudi
boriti, ne pa, da si...! Pa smo trčili na čustveno osebna in domovinska področja. Trčili
smo na področje gospodarstva in politike!
Navidezno slabotna ljudska igra nam je prišepnila, da smo se znašli pred izredno preprostim, a bogatim besedilom, ki je povrhu vsega še posejan s slovenskimi ljudskimi
pregovori! Premišljevali smo vsakega posebej.
Veliko smo se ukvarjali z jezikom. Prizadevali smo si, da bodo igralci spregovorili v
pogovornem jeziku kraja, v katerem živijo, in da bi le-ta bil tudi slušno darilo gledalcem in poslušalcem, ki si boste ogledali igro iz drugih krajev Slovenije.
Ne bom se podrobno ustavljal ob posameznih področjih in ljudeh, ki so peki tega
gledališkega kruha. Naj gledališka igra sama potrdi njihov trud in delo. Nepravično bi
bilo poveličevanje posameznika, zato naj bo tudi moj podpis skupen podpis, ki predstavlja vse tisto, kar sem zapisal zgoraj.
Zahvaljujem se vsakemu posamezniku, vsem ljudem iz župnije Stara Loka in vam
gledalci, da se bomo imeli v teh dneh lepo, da se bomo za nekaj časa zbrali na slovenski domačiji in pod našo ljubo lipo poslušali naše pesmi, naš domač jezik in si ogledali
plese slovenskih narodnih noš ter konjenike, ki nam sporočajo, da se človek vrača k
naravi.
Slovo je čudna beseda in solza mi ni tuja.
Prišel je čas, da v njem zažarite Vi - LJUDSKI GLEDALIŠKI UMETNIKI!
Naj vaše trdo delo in dober namen obrodi obilen sad!
Hvala Vsem skupaj, da sem to gledališko leto lahko preživel skupaj z vami.
B.O.R.U.T.
GLed list za tisk.indd 7
19.8.2013 18:11:35
»Ljudsko
Ljubiteljsko Duhovno G
Cvetko Gola
DVE NEVES
GLed list za tisk.indd 8
19.8.2013 18:11:38
Duhovno Gledališče Stara Loka«
Cvetko Golar
E NEVESTI
GLed list za tisk.indd 9
19.8.2013 18:11:41
KRATKA VSEBINA IGRE
1.DEJANJE – PRI BAJTARJU MELHARJU
2.DEJANJE – PRI GRUNTARJU NAPALJONU
3.DEJANJE - PRI GRUNTARJU PODLIPNIKU, »PRI MOČERADNIKU«
1. DEJANJE: Pri bajtarju Melharju nestrpno pričakujejo bogatega hribovskega
kmeta Miho, ki ga je v hribih odkrila in jim ga priporoča potovka Neža. Melharjeva
družina je zelo zadolžena pri bogatem gruntarju Napaljonu in samo premišljena
poroka Melharjeve hčerke Lize lahko družino reši finančnih težav. Z lažno pšenico
bi Melharji radi prevarali snubca,
kateri skupaj s stricem Andrejko
občuduje nevestino bogastvo. Brez
pomislekov hitro sežejo v roke in se
dogovorijo, da Melharji pridejo v nedeljo na oglede v hribe k bodočemu
ženinu. Ko Močeradnikov Miha in njegov stric Andrejka odideta, bajtarja
Luko kmalu obišče Napaljon in ga
pobara, kdaj mu bo vrnil dolg. Napaljonovo pozornost pritegne mlada
in lepa Liza, njegov sin Nace pa je že
dalj časa zaljubljen v Lizino mlajšo
sestro Minco.
2. DEJANJE: Gruntarja Napaljona obiščeta mati Melharica in hčerka Liza. K njemu
prideta prosit denar na posodo, da bi lahko imeli ohcet. Obljubita mu, da mu vse
vrnejo takoj, ko bo bogata ohcet končana. Ko Napaljon izve, da je ženin Močeradnikov
Miha z veseljem obljubi, da posodi denar. Melharica in Liza veseli zapustita Napaljonov grunt, kmalu nato pa
Napaljona obiščeta in prosita za denar še Močeradnikov
Miha in njegov stric Andrejka. Tudi njima obljubi, da
jima bo posodil denar. Vsem
ga bo izročil v nedeljo na
ogledih, seveda če je vse,
kar govorijo, resnično. Napaljonovo srce je vedno bolj
vneto za lepo in pametno
Lizo in tudi Nacetu v resnici
ne oporeka poroke s prisrčno
in pošteno Minco, čeprav mu
včasih pri tem nasprotuje.
GLed list za tisk.indd 10
19.8.2013 18:11:43
3. DEJANJE: Močeradnikov Miha in stric Andrejka nestrpno pričakujeta oglednike.
Rada bi jih prevarala s polnim hlevom živine, velikim številom konj na travniku
in velikim Podlipnikovim gruntom, ki ga skušata prikazati kot Močeradnikovega.
Vendar pa ima laž kratke noge. Resnica kmalu pride na dan. Podivjana živina
postavi Miho na laž in Napaljon pred vsemi razkrije njegovo prevaro. Vsi so zelo
osramočeni in ne vedo kaj bi. Situacijo rešita Napaljon, ki zaprosi Lizo za roko in
njegov sin Nace, ki zaprosi za roko
Minco. Melharja z veseljem privolita
v poroko, saj se zavedata, da je njunih težav konec in da bosta hčerki
lepo živeli. Napaljon tudi ni sovražen
do Mihe in Andrejke. Ponudi jima
priložnost, da svoj dolg odslužita na
njegovem gruntu. Prav tako kot potovko Nežo, ju povabi na ohcet. Napaljon zaključi igro z izredno lepim
stavkom, ko pred vsemi izreče: «Nov
rod bom ustvaril. Tak, ki bo delal,
ne se pa skušal z lažjo prebiti skozi
življenje.«
REŽIJA ............................................................................... BORUT GARTNER
KOSTUMOGRAFIJA ..................................................................... NADA SLATNAR
ŠIVILJE ............................................................................... MARICA BOGATAJ,
TONČKA TRILAR, VIDA ŠUBIC, FRANCKA POKORN, ANDREJA HAFNER, MARA TAVČAR, TONKA
HAFNER
POMOČ PRI OBLEKAH ............................................................ FRANCKA KASTELIC
IZDELAVA MAKETE ................................................................... MARJAN BARIČIČ
IZDELAVA MELHARJEVE BAJTE .................................................. MARJAN BARIČIČ,
ALEŠ JEZERŠEK, SLAVKO DOBRAJC, JOŽE ŽEPIČ, DRAGO PRALICA, MATIJA HIRŠENFELDER
SLIKAR ........................................................................................ EDI SEVER
TON in LUČ ............................................................................ DAVID FOJKAR,
MATJAŽ KOŠIR, JAN PINTAR
VODJI OTROK ........................................................................... MOJCA BERCE,
URŠKA FLORJANČIČ
ZBOROVODKINJA ZBORA OTROK IN DEKEL ........................................ IRENA DEBELJAK
FLAVTISTKE ....................................... JERCA BERCE, MARUŠA BOGATAJ, ZALA ZGAGA
HARMONIKA .......................................................................... ANA JESENOVEC
UREJANJE INTERNETNIH STRANI .................................................... GREGOR BERCE
GASILCI – PGD STARA LOKA
SKAVTI ........................... ANDREJ FRELIH (vodja), BORUT BERNIK (pomočnik) in ostali
VSESTRANSKA POMOČ ................................... TINE OBLAKOVIČ, BERNARDA LENARŠIČ,
HENRIK NEUBAUER, MARJAN KOKALJ
POSEBNA ZAHVALA DOMAČIJI »PR’ MRUŠČEVIH«
ZAHVALA DOMAČIJI »PR’ ALUC«, OBČINI ŠKOFJA LOKA
POZDRAVNI GOVOR .................................................................... MIJA BERGANT
OBLIKOVANJE GLEDALIŠKEGA LISTA ........................................ MATJAŽ MRAVLJA
OBLIKOVANJE PLAKATOV ..................................................... JAKOB PEZDIREC
FOTOGRAFI ........................................ ALEŠ JEZERŠEK, JANA ŠNUDERL IN SIMON
GLed list za tisk.indd 11
19.8.2013 18:11:43
GLed list za tisk.indd 12
19.8.2013 18:11:46
GLed list za tisk.indd 13
19.8.2013 18:11:48
IGRAJO:
LUKA MELHAR ..... bajtar
ŠTEFAN ČADEŽ
MARJANA MELHAR ... njegova žena
IRMA ČADEŽ
LIZA MELHAR ........ njuna hči
EVA TAVČAR
MINCA MELHAR ...... njuna hči
ANKA KOŠIR
OSTALI OTROCI: NEŽA KRAJNIK, ROŽLE ŽAGAR, NEŽA BRADEŠKO,
MARUŠA BOGATAJ, MARUŠA ŽAGAR, JERCA BERCE, MANCA ŽAGAR, NEŽA
BERCE, JAKOB FLORJANČIČ, ZALA ZGAGA, LEON OBLAK, JERCA BOGATAJ, TEJA JEZERŠEK, LUCIJA OBLAK, PAVEL KARLIN, ANDREJ KARLIN,
DEBELJAK IZAK
NAPALJON ........... bogat gruntar
JOŽE URH
MATIJA ............... Napaljonov starejši sin
MATIJA ŽAGAR
NACE ................. Napaljonov mlajši sin
ANDREJ HOIVIK
ANDREJKA ........... Mihov stric
IVAN BRGLEZ
MIHA ................. reven hribovski kmet
SEBASTIJAN ČADEŽ
NEŽA ................ potovka
MINKA ŠTREMFELJ
PETER ................ mlinarjev sin
IZIDOR MIKLAVČIČ
TONE ROŽNIK ....... hribovski kmet
BRANE TAVČAR
ALJAŽ PODLIPNIK ... bogat gruntar
BRANE BERGANT
LUCIJA PODLIPNIK … njegova žena
MIRA BERGANT
ŠPELA .......... dekla pri Podlipniku
ANA FLORJANČIČ
LOVRO ........... hlapec pri Podlipniku
ALOJZIJ PAVEL FLORJANČIČ
LJUDSKI PEVCI, MLINARJEVI POMOČNIKI, HLAPCI (člani Škofjeloškega
okteta, vodja Andrej Žagar):
JANEZ PURGAR - 1.tenor, MATJAŽ DERNOVŠEK - 1. tenor, ROBERT
MALOVRH - 1. tenor, ANDREJ ŽAGAR - 2. tenor, ROK KAFOL - 2. tenor,
PRIMOŽ KALAN - 2.tenor, SILVO POLJANŠEK - bariton, ROK STRAŽAR
- bas, JAN BERTONCELJ - bas, LOVRO SUŠNIK - bas
DEKLE in HLAPCA:
Vodja dekel in dekla - MARIJA OMEJC. Ostale dekle - LARISA DEMŠAR,
TONČKA KRIŽAJ, IVANKA PREZELJ, JANA DAGARIN, JELKA DULC, LUČKA
LANGERHOLC, URŠKA FLORJANČIČ, METKA OBLAK, DRAKSLER VERA.
HLAPCA - IGOR DRAKSLER in MARTIN GOLOB
GLed list za tisk.indd 14
19.8.2013 18:11:48
FS STARA LOKA in STARMANOVI GODCI
VODJA:
KOREOGRAFIJA:
GODCI:
JANEZ TAVČAR
JANEZ KLOBUČAR
SIMON KUMAR
IVAN ARHAR
BERNARDA TAVČAR
Pavla Bergant
Andreja Hafner
Marjanca Trilar
bas
harmonika
klarinet
kitara
vokal
FOLKLORA:
1. PAR
JANEZ in PAVLA BERGANT
2. PAR
MEDARD in HELENA BERGANT
3. PAR
MARJAN in MARJANCA TRILAR
4. PAR
JOŽE in ANDREJA HAFNER
5. PAR
VILI in MATEJA LOGONDER
6. PAR
JANEZ in ANDREJA KOŠIR
7. PAR
MARJAN ŠTREMFELJ in MOJCA URH
8. PAR
BORIS in MATEJA OBLAK
9. PAR
ŠTEFAN ŠINK in VALENTINA MRAZ
KONJENIKI :
ANDREJ ŠTREMFELJ, JERNEJ ŠTREMFELJ, BRANE TAVČAR, META TAVČAR
BOŠTJAN BERNIK, EMA BERNIK, GAŠPER DOLENC, MATEJ DOLENC, FILIP
MARKIČ, KATARINA HAFNER
VPREGA:
JANEZ HAFNER s kobilo GRETO
ZAHVALJUJEMO SE VSEM MEDIJSKIM PODPORNIKOM:
RADIO OGNJIŠČE, RADIO SORA ŠKOFJA LOKA, GORENJSKI GLAS, LOŠKI
UTRIP, TURIZEM ŠKOFJA LOKA IN OSTALIM, KI SO ŽELELI OSTANI
NEIMENOVANI.
DENAR, ZBRAN Z VSTOPNINO, BOMO NAMENILI LJUDEM V STISKI.
GLed list za tisk.indd 15
19.8.2013 18:11:48
P R E D S T A V E
PREMIERA: PETEK, 30. AVGUST OB 18:00 URI
SOBOTA, 31. AVGUST, OB 18:00 URI
NEDELJA, 1. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
PETEK, 6. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
SOBOTA, 7. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
NEDELJA, 8. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
PETEK, 13. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
SOBOTA, 14. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
NEDELJA, 15. SEPTEMBER, OB 18:00 URI
V PRIMERU SLABEGA VREMENA PREDSTAVA ODPADE.
OBLAČILA - Predstava poteka na prostem. Oblecite se dnevnemu
vremenu primerno.
VARNOST – V igri sodelujejo tudi konji. Prosimo za osebno varnost.
PARKIRIŠČA – Obiskovalce iz bližine prosimo, da na prizorišče prihajate peš.Obiskovalce, ki boste prišli iz drugih krajev pa prosimo,
da avtomobile parkirate v okolici Stare Loke. Od glavne avtobusne
postaje v Škofji Loki do prizorišča je 15 minut hoje.
LOKACIJA PRIZORIŠČA – Domačija PRI MRUŠČEVIH v Stari Loki 150
(Bergantovi). Če se boste vračali peš, je primerna tudi nočna
svetilka.
VSTOPNICE - Vstopnice bomo prodajali na dan predstave v dopoldanskem času in sicer pred Jurjevo dvorano med 10.00 in 11.00, uro
pred pričetkom predstave, na vpadnicah, ki vodijo na prizorišče, in
na samem vhodu na prizorišče, do zasedenosti mest.
CENA VSTOPNICE – Je enotna 10 evrov. Otroci, ki sedijo v naročju
staršev imajo ogled brezplačen.
SEDIŠČE – Gasilske klopi. Gledalci se med predstavo dvakrat presedete.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE VSTOPNIC:
051 344 119, 031 467 764 (po 15. uri)
ali 031 467 764
http://www.lldg.zupnija-staraloka.orgl
GLed list za tisk.indd 16
19.8.2013 18:11:51