Nalogo si lahko od 31.3.2014 preberete tudi na spletni strani projekta.

OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE
POLJE 4, 2391 PREVALJE
PO PRAVLJIČNI POTI NARAVE
Avtorji:
URŠKA DRETNIK, 7.B
NUŠA GRZINA, 7.A
TJAŠA KROF, 8.C
ANA MAČIČ KOTNIK, 8.B
Mentorici: HEDVIKA GORENŠEK (učiteljica slovenskega jezika, knjižničarka) - svetovalka,
KLAVDIJA KODRUN (profesorica razrednega pouka)
PREVALJE, 2013/2014
ŠOLA: OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE, Polje 4, 2391 Prevalje
Tel. 02 82 34 500
e-mail: [email protected]
NASLOV RAZISKOVALNO-TURISTIČNE NALOGE:
PO PRAVLJIČNI POTI NARAVE
Avtorji:
1. URŠKA DRETNIK, 7.B
2. NUŠA GRZINA, 7.A
3. TJAŠA KROF, 8.C
4. ANA MAČIČ KOTNIK, 8.B
Mentorici: GORENŠEK HEDVIKA (učiteljica slovenskega jezika, knjižničarka) - svetovalka,
KODRUN KLAVDIJA (profesorica razrednega pouka)
POVZETEK
Po pravljični poti narave je dvodnevni turistični produkt namenjen predvsem otrokom
starim od 9 do 11 let. Z njim želimo mlade povabiti v objem zelene narave in jim pokazati,
kako lahko svoj prosti čas preživijo skupaj z vrstniki, brez elektronskih medijev na aktiven,
zabaven, ustvarjalen in zdrav način. Oblikovali smo turistično pot, skozi katero otroci
spoznavajo našo prelepo, neokrnjeno naravo, naravne znamenitosti in pravljična bitja narave
po poteh treh barvnih kraljestev (zeleno kraljestvo: travniki, gozdovi; rjavo kraljestvo: njive,
vrtovi in črno kraljestvo: premogovništvo). V pravljični svet treh kraljestev in nepozabne
zabave "vstopijo" s pravljico Trije orli in dnevnikom z dnevniškimi namigi ter zemljevidom. V
nalogi smo natančno opisali animacijsko delo na poteh, naravne znamenitosti in posebnosti,
ki jih bodo na poti spoznavali, da pa bi bilo vse skupaj še bolj zabavno, smo dodali tudi stare
igre v novi podobi in z novimi poimenovanji. Predstavljeni so tudi predlogi trženja,
oglaševanja in promocije, pri katerem bodo imele največji delež Občina Prevalje, KD Leše,
Čebelarsko društvo Prevalje in TD Poljana. Vse ideje bomo uresničili že letos v mesecu
septembru, ko na Prevaljah poteka festivala kulture in zabave Jesenska srečanja.
Fotografije za nalogo smo pridobili iz arhivov sodelujočih društev, nekaj fotografij je nastalo
pri pripravi naloge. Nalogo je mogoče prebrati na spletni strani šole, jo prelistati v šolski
knjižnici, izvod pa imajo tudi avtorji in mentorici.
Ključne besede: turistični produkt, turizem na Koroškem, naravna dediščina
KAZALO
1. UVOD ...................................................................................................................... 1
2. NA ZABAVO V NARAVO .......................................................................................... 3
2.1 POMEN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V NARAVI....................................... 3
2.2. NARAVNA DEDIŠČINA IN POSEBNOSTI V OBČINI PREVALJE....................... 3
2.3 Predstavitev turističnega produkta PO PRAVLJIČNI POTI NARAVE .............. 7
2.3.1 PREDSTAVITEV IDEJE...................................................................................... 7
2.3.2 IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA ................................................................ 9
2.3.2.1 ZABAVA V ZELENEM KRALJESTVU............................................................. 10
2.3.2.2 ZABAVA V RJAVEM KRALJESTVU............................................................... 14
2.3.2.3 ZABAVA V ČRNEM KRALJESTVU ................................................................ 20
2.4 PROMOCIJSKI MATERIAL .............................................................................. 23
2.4.1 Dnevnik z dnevniškimi namigi in zemljevidom .................................................. 23
2.4.3 Verižica z obeski "treh kraljestev".................................................................... 23
2.4.4 EKO lahternica (lučka) za svečo ...................................................................... 24
2.5.5 Večnamenske ščipalke z motivom orla ............................................................. 24
2.4.6 Logotip ......................................................................................................... 24
2.4.7 Majice .......................................................................................................... 24
2.4.8 Kostum velikana ajda ..................................................................................... 25
2.5 OGLAŠEVANJE ................................................................................................ 25
2.5.1 Promocija preko spleta ................................................................................... 25
2.5.2 Koroški radio in koroška kabelska televizija ...................................................... 25
2.5.3 Časnik Večer ................................................................................................. 26
2.5.4 Letaki – "flayerji" ........................................................................................... 26
2.5.5 Turistična tržnica ........................................................................................... 26
2.6 TRŽENJE ......................................................................................................... 27
2.7 STROŠKI PROJEKTA ....................................................................................... 27
3. ZAKLJUČEK .......................................................................................................... 29
4. VIRI IN LITERATURA .......................................................................................... 30
5. PRILOGE .................................................................................................................. 31
5.1 Anketni vprašalnik ............................................................................................... 31
5.2 Analiza anketnega vprašalnika .............................................................................. 32
1. UVOD
Na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje smo se že četrtič odločili sodelovati na festivalu
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA.
Mentorici Hedvika Gorenšek in Klavdija Kodrun sta navdušili skupino učencev, da smo postali
pravi mladi turistični navdušenci.
Letošnji naslov Na zabavo v naravo nas je pritegnil, a kaj izbrati za turistični produkt, ni
bila lahka naloga. Najprej smo se morali odločiti, kaj bomo promovirali. Prevalje z okolico
ima številne kulturne in naravne znamenitosti, zato je bila odločitev izredno težka.
Ugotavljamo, da je na turističnem področju v naši občini malo postorjenega, najverjetneje
zato, ker na Prevaljah nimamo turističnega društva in so društva, ki se ukvarjajo s turizmom
samo v krajevnih skupnostih – na podeželju, ki spadajo k občini Prevalje.
Zato smo seveda razmišljali v smeri povezovanja mesta Prevalje s podeželjem. Povezali smo
turistična društva, ki že aktivno delajo in jih poskušali povezati v en turistični produkt.
Povezali smo se z občino in pridobili dokument zaščitene naravne dediščine Občine Prevalje.
Izbrali smo nekaj najpomembnejših naravnih znamenitosti. Ker so Prevalje z okolico tudi
polne storij, pravljic in pripovedk, ki pripovedujejo kako so nekoč mitološka bitja živela v teh
krajih v sobivanju z ljudmi, smo se odločili, da dodamo tudi pravljični svet. Da bi bilo vse
skupaj še bolj pestro in zabavno, smo povprašali še starše in stare starše o starih igrah v
naravi, ki bi jih lahko oživili in produkt naredili razgiban in pester.
V osnovi pa smo želeli, da bi bila to dneva brez elektronskih medijev. Združevala naj bi nas le
zelena narava, pravljična bitja, ustvarjalne delavnice, živa beseda in pozitivna energija vseh
sodelujočih v projektu.
Oblikovali smo tudi anketni vprašalnik
(priloga 1), ki ga je rešilo 97 učencev
naše šole in s katerim smo želeli
izvedeti, koliko učenci sploh poznajo
naravne znamenitosti v občini in za
katero
ciljno
skupino
bi
načrtovali
turistično ponudbo.
Po analizi ankete
kačjo smreko
nepravilno
(priloga 2) smo
ugotovili, da učenci zelo slabo poznajo
Graf 1: Katero izmed smrek, si lahko v resnici ogledaš?
(pajkovo, škratovo, kačjo, zmajevo smreko)
1
našo naravno dediščino, zatorej je prav, da pripravimo tovrstno destinacijo. Prav tako se je
dalo razbrati, da učenci 8. in 9. razredov nimajo želje po preživljanju prostega časa brez
elektronskih medijev, torej lahko sklepamo, da jim to ne bi bila nobena zabava. Zaradi tega
smo se odločili, bomo delali turistični produkt za učence 4., 5. in 6. razredov. Po prebiranju
pravljic smo se odločili, da bo naše ogrodje pravljica domačina Rudija Mlinarja Trije orli.
»Bilo je nekoč, v davnih časih, ko je v teh krajih živelo zelo malo ljudi. V sivih prepadnih
skalah prelepega hriba nad skrivnostno kotanjo je gnezdil par orlov, v podnožju hriba pa so
prebivale vile žal žene….
Izvalili so se trije prelepi orliči, ki sploh niso bili podobni staršem. Eden je bil rjav, drugi
zelen, tretji povsem črn - kot oglje. Rasli so, da je bilo veselje, in kmalu so poleteli visoko v
nebo in zakraljevali nad pokrajino…
Minevala so leta. Orli so se postarali, a še vedno niso vedeli, zakaj se tako razlikujejo od
drugih. Najprej je zelen orel začutil, da se mu bliža smrt. Razprostrl je krila in preletel vso
kotanjo, perje je odpadalo z njega in se spreminjalo v zelenje, trave, gozdove, žita … Za
njim je poletel rjavi orel, tudi on je izgubljal perje, ki se je spreminjalo v njive, prst, v lešnike,
ki so v velikem številu pognali po vsej kotanji.
Ostal je le še črni orel, ki pa ni vedel, kaj na stori. Kamor koli je pogledal, vse sta že postorila
njegova brata. Ker je čutil, da je tudi njegov čas prišel, se je dvignil visoko v nebo, potem je
kakor blisk poletel proti zemlji in se zaril v njene globine. Njegovo črno perje se je v hipu
spremenilo v bleščeč črn premog.
Od tistih dni je bilo v teh krajih veliko zelenja, veliko rodovitnih njiv, lešnikov in leskovja, v
notranjosti kotline je čakal na svoj čas najboljši premog daleč naokoli "(Pravljična vas Leše,
2012).
Simbolično bomo predstavili naš svet narave, ki je sestavljen iz treh barvnih kraljestev:
zeleno kraljestvo (travniki, gozdovi),
rjavo kraljestvi (njive, vrtovi),
črno kraljestvo (premogovništvo).
Naše delo bo potekalo po naslednjem vrstnem redu:
- poiskali bomo informacije v različnih knjižnih in neknjižnih virih šolske knjižnice, Koroške
osrednje knjižnice in Občine Prevalje;
-
k sodelovanju bomo povabili vse organizacije in društva, ki bi nam pri izdelavi naloge in
pri sami promociji lahko pomagali: Čebelarsko društvo Prevalje, Turistično društvo
Poljana sekcijo Povojček, Kulturno društvo Leše, Občina Prevalje, turistične kmetije
Ladra, Papež, Kajžar, OŠ Franja Goloba Prevalje, prevaljski skavti, spletna agencijo SiTEAM, gostinski lokal Škufca, lokal Kocka na Poljani ...
-
Učenci bodo pomoč poiskali tudi pri učiteljih različnih predmetov in bomo tako
medpredmetno sodelovali tudi znotraj šole.
2
2. NA ZABAVO V NARAVO
2.1 POMEN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V NARAVI
"Zakaj na zabavo v naravo, če pa se lahko odlično zabavam doma?" je žal vse prepogosto
razmišljanje in realnost današnjih otrok in mladostnikov. Zaskrbljujoče je dejstvo, da mladi
vse preveč svojega prostega čas preživijo na pasiven način, pred raznoraznimi
multimedijskimi napravami. Vse premalo pa se zavedajo pomena aktivnega in kvalitetnega
preživljanja prostega časa. Številne študije in raziskave govorijo o tem, da je preživljanje
prostega časa v naravi v dobi odraščanja še kako pomembno. Na primer, britanski
strokovnjaki so na podlagi desetih študij, v katerih je sodelovalo 1250 prostovoljcev ugotovili,
da tudi kratkotrajno gibanje v naravi močno izboljša splošno počutje ljudi, še posebej mladih
(Izsledke študij so objavili v reviji Environmental Science and
Technology.http://www.delo.si/clanek/105205.) Aktivno preživljanje prostega časa
pomembno vpliva tudi na osebnostni razvoj, socializacijo, ustvarjalnost, nudi sprostitev, daje
moč, energijo in voljo za opravljanje vsakodnevnih obveznosti. Zaradi premajhne telesne
aktivnosti in neuravnotežene prehrane, je vse preveč osnovnošolskih otrok predebelih.
Podatki Fakultete za šport in njihove podatkovne baze SLOFIT, ki zajame letno okoli 95
odstotkov vseh osnovnošolcev, med drugim kažejo, da telesna dejavnost in zmožnost skrb
vzbujajoče pada.
Zaradi vsega omenjenega želimo s svojim turističnim produktom v naravo zvabiti čim več
osnovnošolskih otrok. Svoj prosti čas bodo tako preživeli zdravo, nič kaj mučno, malo tudi
poučno, predvsem pa aktivno in zabavno.
2.2. NARAVNA DEDIŠČINA IN POSEBNOSTI V OBČINI PREVALJE
V občini Prevalje imamo 8 naravnih vrednot državnega pomena in 23 vrednot lokalnega
pomena. Strokovni predlog je pripravil Zavod republike Slovenije za varstvo narave Območna
enota Maribor.
Na naši poti iz sveta pravljic v svet narave bomo spoznali 3 naravne vrednote državnega
pomena: Poljana – lipa, Volinjak – smreki, Leše – rov Franciscus rov in 6 naravnih vrednot
lokalnega pomena: Kresnikova lipa, Leše – nahajališče premoga, Poljana – nahajališče
kamnin, kačasta smreka, Hermonkov bor, Hermonkovi lipi.
3
Državnega pomena:
POL JANA, LIPA
Opis: trodebelna lipa večjih dimenzij. Je
pomembno vedutno drevo in najdebelejša
lipa v občini Prevalje, ena najdebelejših lip
na Koroškem. Je ambientalna dominanta
širše
okolice
Poljane.
Lipa
je
bila
že
sanirana, vrhovi so med seboj povezani in
tako zavarovani. Okoli lipe je postavljena na
razdalji 3 m varnostna ograda.
O= 689 cm; v= 34 m
Slika1: Trodebelna lipa na Poljani
VOLINJAK, SMREKA
Opis: Smreka izjemnih dimenzij na SV pobočju Volinjaka, južno od Poljane. Sinonima:
Praparjeva smreka, Hermonkova smreka. V neposredni bližini raste še dvodebelna orjaška
smreka.
O= 427 cm; v= 36 m
Lokalnega pomena:
HERMONKOV BOR
Ob kapelici nedaleč od kmetije Hermonko raste v družbi dveh lip tudi rdeči bor, ki je eden
najdebelejših borov v občini in na Koroškem. Skupaj z lipama in kapelico predstavlja
privlačno vedutno dominanto ob vznožju Volinjaka.
O= 276 cm; v: 17, 5 m
HERMONKOVI LIPI
Ob kapelici nedaleč od kmetije Hermonko rasteta dve lipi. Ena je popolnoma suha, vendar je
kljub temu pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato je označena z rumenim
detlom (Zavod za gozdove).
O1= 473 cm, v = 21 m;
O2: 453 cm, v: 21 m
KRESNIKOVA LIPA
Opis: lipa večjih dimenzij pri kmetiji Kresnik na Lešah.
O: 405 cm, v: 27 m
4
KRESNIKOVA KAČASTA SMREKA
Opis:
Zanimiv genetski pojav in rast drevesa, saj raste
le terminalni popek, stranski poganjki pa ne
izraščajo oz. izraščajo zelo redko. Smreka se
nahaja pod gozdno vlako in je ograjena.
O: 175 cm; v: 37 m.
Obstaja sila nenavadno drevo, čudna smrekakačja smreka. Svoje skrivenčene veje prav po
kačje razteza na vse strani, kakor da bi iz debla
izraščale strupene kače. Če bi starodavni
popotnik srečal to prikazen v mesečini noči, bi
od groze odrevenel. Prepričan bi bil, da mu je
pot zastavil sam zli gozdni duh.
Posebnosti kačje smreke so posledica redke
kombinacije dednega zapisa in prav čudežno je,
Slika 2: Kresnikova kačasta smreka
da je tako drugačna preživela. Po podatkih na spletu so v Sloveniji našli samo 4 kačje smreke
in do danes sta preživeli le dve, in ena od teh je na Lešah.
LEŠE, NAHAJALIŠČE PREMOGA
Opuščen Frančiškov rov iz leta 1849 je zadnji ostanek rudniške
dejavnosti na Lešah. Na Lešah je deloval rudnik rjavega
premoga od leta 1818 do 1939 in je bil v petdesetih letih 19.
stoletja največji rudnik na Slovenskem.
Ležišča premoga so nastala v miocenskih molastih sedimentih,
ki se razprostirajo na področju Leš. Premog leži ponavadi na
peščeni glini, kateri sledi bituminozna siva do črna glina in nato
leče premoga.
Slika 3: Rov Franciscus
Premog so kopali v več rovih, ohranjen pa je ostal le še vhod v rov Franciscus, ki je bil
zgrajen leta 1849. Leta 2012 so vhod v rov obnovili in ga malo poglobili. Tako je možen
dostop v rov v globino 15 m, urejen je tudi prostor pred rovom. Vhod v rov je v sklopu
Geoparka in je od leta 2012 del Unesco kulturne dediščine.
5
POL JANA, NAHAJALIŠČA KAMNIN
Na desnem bregu Meže na Poljani izdanja kremenov sericitni filit, ki je v tektonskem
kontaktu s kremenovim porfirjem. Kremenovo – sericitni filit je skrilava kamnina, zaradi
tektonskih procesov je drobno naguban.
TURISTIČNA KMETIJA PAPEŽ
Lastnik kmetije: Žaže Jakob
Kmetija Papež je ena najstarejših kmetij na
Lešah. Med domačini so se širile govorice, da
naj bi bil tu nekoč samostan. O tem naj bi
pričala pripovedka o nastanku cerkva in
oblika hiše z notranjostjo.
Slika 4: Kmetija Papež
Je pa Papeževa kmetija zanimiva predvsem zato, ker je
najverjetneje tu nastajal Le ški roko pis – najstarejši
najobsežnejši rokopis Mežiške doline. Na kmetiji je bil rokopis
najden in tudi v samem rokopisu je mnogokrat omenjena prav
Papeževa kmetija. Kmetija predstavlja tipični koroški celk.
Slika 5: Leški rokopis
KOZOLEC, POLJANA
Kozolec uvrščamo med toplarje in je eden redkih
ohranjenih v dolini Meže. Kozolci so del stavbne
dediščine podeželja, saj sooblikujejo podobo prostora.
Njihova
oblika
se
je
razvila
pod
vplivom
srednjeveškega tesarstva in potrebe po sušenju ter
hranjenju poljedelskih pridelkov. Strešna kritina so
skodle. V zadnjih letih je novo vsebino kozolcu dalo
Turistično društvo Poljana in sekcija Povojček.
Slika 6: Kozolec toplar na Poljani
6
ČEBELARSKO - SADJARSKI UČNI CENTER NA FARI
Čebelarsko-sadjarski center Na Fari na Prevaljah se nahaja v bližini cerkve Marije Device na
jezeru in je namenjen izobraževanju čebelarjev, ogledom šolskih skupin ter odraslim. V
centru je postavljen tipični slovenski čebelnjak z učno sobo ter nakladnimi panji ter
opazovalnim panjem. V sklopu centra je cvetlični vrt, kjer raste preko 45 vrst medovitih
rastlin, ki so opremljene z botaničnimi tablami, zraven so zasajena drevesa starih sadnih sort.
Postavljen je tudi kozolec s klopmi in mizami za 20 obiskovalcev. Do centra je možen dostop
z avtobusom.
2.3 PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA PRODUKTA PO PRAVLJIČNI
POTI NARAVE
2.3.1 PREDSTAVITEV IDEJE
Po pravljični poti narave je turistični produkt, ki je namenjen predvsem osnovnošolskim
otrokom. Mladim želimo približati naravo in jim pokazati, da se lahko v današnjem,
modernem času odlično zabavamo tudi brez telefonov, interneta, televizije in vseh drugih
multimedijskih pripomočkov, ki so preplavili naš planet.
Pripravili smo dvodnevni turistični produkt, ki je prav gotovo inovativna in nepozabna
turistična novost v naši regiji. Na potovanju po občini Prevalje, skozi mesto Prevalje, Poljana
in Leše otroci ves svoj prosti čas preživijo z vrstniki, v objemu zelene narave, na aktiven,
ustvarjalen in zdrav način. Po poti jih skupaj z dvema animatorjema "spremljajo" trije orli
(zelen, rjav in črn), ki simbolizirajo tri kraljestva: zeleno, rjavo in črno. V vsakem kraljestvu
otroci preko iger in delavnic začutijo naravo, jo izkustveno doživijo, svoji domišljiji in
radovednosti pa lahko pustijo prosto pot.
Pri oblikovanju, snovanju produkta nam je bila v
pomoč analiza ankete, ki smo jo izvedli na naši šoli.
Anketo je rešilo 97 učencev 3. - 9. razreda in
izkazalo se je, da je 67% učencev od 3. - 7. razreda
pripravljenih za dva dni svoje "moderno " življenje
zamenjati za zdravo, aktivno, zeleno ter resnično in
ne fiktivno pustolovščino.
Graf 2: Ali bi se udeležil dvodnevne zabave v
naravi?
7
Med drugim smo s pomočjo ankete, prišli do spoznanja, da mladi zelo slabo poznajo naravne
posebnosti,
znamenitosti
v
svojem
kraju oz. okolici. In zaradi vsega
naštetega je ideja dozorela: narediti
turistični produkt, ki bo otroka brez
pomislekov zvabil iz hiše, mu omogočil
nepozabno druženje z vrstniki in pisano
dogodivščino prepleteno z naravnimi
Graf 3: Kaj je koln?
posebnostmi.
Dvodnevna zabava v naravi je namenjena skupini najmanj 15 in največ 30 otrok, starih od 9
do 11 let. Svoj turistični produkt bomo promovirali z letaki in vabili ter radijskim in spletnim
oglaševanjem predvsem v času Jesenskih srečanj na Prevaljah. Ta naš produkt bi bil
vsebinska dopolnitev že tradicionalnemu festivalu zabave in turizma Jesenska srečanja
Prevalje in festivalu Pravljična vas Leše. Zabava v naravi ne bo samo enkraten dogodek, saj
jo bomo organizirali vsaj dvakrat na začetku Jesenskih srečanj in ob zaključku. Ker pa si
želimo, da bi se glas o našem dogodku širil po vsej Sloveniji, bodo prijave možne tudi preko
spletnih strani www.pravljicna-vas.si, www.os-prevalje.mojasola.si, www.prevalje.si. Po
dogovoru s KD Leše (tel. 02 82 31 774, 031 686 191) se lahko vse od meseca maja do konca
oktobra dogodek organizira tudi kot dvodnevni naravoslovni dan, zaključna šolska ekskurzija
ali kot ena izmed ponudb v okviru interesnih dejavnosti.
Ostalo je odprto le še eno vprašanje, preden vas "odpeljemo" v zeleno naravo. Kaj je
obvezna oprema oz. česa ne smemo pustiti doma? Ker se zabava skoraj večino časa dogaja
na srednje strmih travnatih in gozdnih površinah, na katerih ni posebnih nevarnosti, je
potrebna primerna obutev (pohodni čevlji, superge), primerna obleka, vetrovka, dežnik,
pribor za osebno higieno, krema za sonce, pršilo proti klopom, zdravstvena kartica, plastenka
za pijačo in pokrivalo za sonce. Opreme lahko imajo največ toliko, kolikor je lahko spravijo v
en nahrbtnik, ki ga udeleženci nosijo sami. V njem oz. na njem pa morajo imeti še spalko, da
bo spanec pod milim nebom oz. na seniku prijetnejši. "Vstopnica" na zabavo pa je dobra
volja, pozitivna energija in nasmejani obrazi.
8
2.3.2 IZVEDBA TURISTIČNEGA PRODUKTA
KDAJ?
KJE?
KDO?
9:00-11:00
Čebelarsko sadjarski učni center
Na Fari
čebelnjak, cvetlični vrt in
sadovnjak, delavnica vlivanja
sveč iz voska, pokušina
medenih izdelkov, zgodba Trije
orli
1. dnevniški namig
iskanje zaklada
čebelar, Krojaček
Hlaček (učenec OŠ
Franja Goloba
Prevalje), animatorja
(predstavnika KD
Leše)
11:00-12:00
pot Prevalje -Poljana
2. dnevniški namig:
igra poišči, razišči in spoznaj
drevesa
animatorja
12:00-14:30
kozolec na Poljani
kosilo; delavnici izdelovanja
naglavnih venčkov in šopkov iz
listov listavcev,
igra Lipko stoj,
3. dnevniški namig
TD Poljana − sekcija
Povojček,
1.
14.30-15.00
ob reki Meži
15:00-16:00
gozdna pot
Poljana-Leše
D
A
KAJ?
16:00-17:00
leški cerkvi
N
17.30-18.00
pot leški cerkvi Hermonkova kapelica
ajdovska deklica,
nahajališče kamnin
animatorja
kamnita skulptura,
iskanje zaklada
animatorja
5. dnevniški namig,
animatorja,
malica,
6. dnevniški namig
kmetica z ekološke
kmetije Kralj,
animatorja
animatorja
7. dnevniški namig
Hermonkova smreka izjemnih
dimenzij, orjaška dvodebelna
smreka,
rdeči bor in lipi,
igra prisluhnimo naravi
kmetija Papež
senik (priprava ležišč), večerja
19:00-21:45
travnik pri kmetiji
Papež
priprava kurišča in tabornega
ognja;
peka sadov rjavega kraljestva
(koruza, krompir, korenje);
gost,
pripovedovanje nenavadnih
pravljic,
pospravljanje kurišča,
umivanje in priprava na spanje,
pravljica za lahko noč
kmetija Papež
predstavnica TD
Poljana, animatorja
4. dnevniški namig,
igra iskanje gozdnih zakladov
velikana oče ajd in ajdovska
deklica
18:30-19.00
21:45-22:45
animatorja
predstavnika KD
Leše,
animatorja,
gospodinja
skavt Miha,
animatorja
Primož Suhodolčan
skavt Miha, kurjači,
animatorja
9
KDAJ?
KJE?
7:00-8:30
kmetija Papež
8:30-9:30
pot kmetija Papež pegasti gozd
pot pegasti gozd Štorov travnik
2.
D
9:30-10.30
A
10:30-11:00
Kačja smreka
N
11:00-12:00
pravljični gozd
12:00-14:00
gozdnata pot, rov
Franciscus
KAJ?
KDO?
jutranja telovadba,
pospravljanje ležišča,
zajtrk
8. dnevniški namig
animatorja
Leškir na konju
gospodinja
Leškir na konju
animatorja
slovenska orhideja −
kukavičevka,
igra gnilo jajce,
igra kača strupenjača,
9. dnevniški namig,
10. dnevniški namig,
iskanje premoga,
igra gozdni pikado,
zadnji dnevniški namig,
iskanje zaklada,
malica,
kviz
animatorja
animatorja
animatorja
animatorja,
rudarski škrat
(učenec OŠ Prevalje),
Leškirka s turistične
kmetije
Tabela 1: Prikaz izvedbe turističnega produkta po pravljični poti narave
2.3.2.1 ZABAVA V ZELENEM KRALJESTVU
Najavljeni turisti se zberejo ob 9. uri pri Čebelarskem centru na Prevaljah Na Fari. Avtomobile
ali avtobus lahko parkirajo na parkirišču pred centrom. Tam jih pričakajo in prijazno
pozdravijo predstavnik Čebelarskega društva Prevalje − oblečen v čebelarsko opremo, dva
animatorja – člana KD Leše, ter knjižni junak Krojaček Hlaček. Krojaček Hlaček jim ob
pozdravu pove, da je prišel iz sveta pravljic v svet narave. Da bi skupaj odkrivali koroško
zeleno kraljestvo. Pokaže jim, da jim je pripravil čisto pravi dnevnik, ki ga mora vsak imeti
ves čas pri sebi, saj so v njih
zapisane vse pomembne
informacije za raziskovalno
potovanje. Razdeli jim
dnevnike s svinčniki in nato
povabi čebelarja, da jih
odpelje v prijetno dišeč
Slika 7: Čebelarski center na Prevaljah
10
čebelnjak obdan s cvetličnim vrtom in sadovnjakom.
Vsi skupaj se odpravijo v Čebelarsko-sadjarski center, kjer spoznajo življenje čebel, njihov
razvoj in pomen v naravi, si ogledajo različne panjske sisteme ter se seznanijo s čebeljimi
proizvodi in njihovo uporabo. Čebelar jim pokaže in predstavi rumenkasto snov, ki jo čebele
delavke v določenem starostnem obdobju v obliki voščenih ploščic izločajo iz voskovnih žlez
na zadku za gradnjo satja in voščenih prizidkov in jim pove, da je to čebelji vosek.
Sledi ustvarjalna delavnica, kjer si skupaj s
čebelarjem
vsak
udeleženec
izdela
voščeno
svečo, ki jo potem shrani v nahrbtnik, saj jo bo
zvečer potreboval.
Potem jih Krojaček Hlaček odpelje še na zeliščni
vrt, kjer jim pripoveduje o zeliščih in njihovi
uporabi v vsakdanjem življenju.
Slika 8: Voščene sveče
V litrski kozarec si natočijo med, ki jim ga čebelar podari z namenom, da si ga bodo za
večerjo oz. zajtrk namazali na kruh ali pa si bodo z njim sladkali čaj.
Animatorja otroke popeljeta skozi sadovnjak, zasajen s starimi drevesnimi sortami. Pod
krošnjo stare jablane se posedejo na travo in Krojaček Hlaček jim pripoveduje pravljico
Rudija Mlinarja: Trije orli. In jim sporoči, naj vzamejo dnevnike in sledijo že prvemu namigu.
1. DNEVNIŠKI NAMIG
V zelenem kraljestvu raste zeleno drevo. V krošnji je orlovo gnezdo, v katerem so verižice
z obeski zelenih "orlovih" peres. Najdi gnezdo in verižice z obeski. Vsak udeleženec
raziskovalnega pohoda v naravo si vzame eno verižico z zelenim peresom. Verižico imaš
vseskozi obešeno okrog vratu. Na nadaljevanju poti boš moral poiskati še obeska z
rjavim in črnim orlovim peresom, vsakega izmed njih pa boš našel v drugem kraljestvu.
(Gnezdo in peresa prej pripravita animatorja, člana KD Leše)
Otroci poiščejo drevo in si obeske obesijo okrog vratu.
Krojaček Hlaček in čebelar se poslovita in otroke usmerita naprej po zelenem kraljestvu.
Skupaj z animatorjema in s pomočjo zemljevida, ki je narisan v dnevniku, se orientirajo in
nadaljujejo pot po pločniku (mimo zidu iz žlindre) skozi Prevalje, mimo tovarne Lek in
bencinske črpalke, kjer zavijejo levo po mostu čez reko Mežo. Od tod naprej je asfaltnih poti
konec in korak po zelenem kraljestvu je tako mehkejši in prijetnejši.
11
Na travniku ob robu gozda se ustavijo. Animator otroke razdeli v skupine po pet in sicer s
pomočjo žrebanja. Vsak otrok iz vrečke potegne kartonček, na katerem je zapisano ime
enega izmed listnatih dreves, ki rastejo ob poti (bukev, hrast, lipa, javor, kostanj). Otroci, ki
izžrebajo ime istega drevesa so člani iste skupine. Vsaka skupina mora nekje ob poti poiskati
svoje drevo, ga skupini predstaviti, nabrati listje, si v dnevnik narediti listni relief, odtis
drevesne skorje "prstne odtise" drevesa in zapisati približno starost drevesa. Navodila za
vsako nalogo imajo zapisana v dnevniku.
2. DNEVNIŠKI NAMIG
Drevo se predstavi
"Prstni odtisi drevesa"
Vzorec skorje, ki ga otipamo s prsti, je pri vsakem drevesu nekoliko drugačen. Skupaj s
prijateljem zapiši "prstne odtise" tvojega drevesa. Prijatelj naj list položi na deblo in ti ga
pridrži. S svinčnikom pobarvaj del lista in izrisal se ti bo relief drevesne skorje.
Starost drevesa
Z merilnim trakom (dobiš ga pri animatorju) izmeri obseg drevesa 1 m od tal. Približno
2,5 cm obsega ustreza enemu letu starosti rasti.
Poišči list listavca po katerem je poimenovana tvoja skupina. Izberi list z močnimi žilami
in izrazitim rebrom. Položi ga pod papir, tako da bo s spodnjo stranjo obrnjen navzgor. S
svinčnikom osenči ves list. Postopno se bo prikazal listni relief.
Po približno uri in pol hoje prispejo do kozolca toplarja na Poljani. Tam jih pričakajo
predstavniki Turističnega društva Poljana, člani sekcije za zdravilne rastline z imenom
Povojček, ki so v lanskem letu izdali brošuro z naslovom Povojčkove kuharije iz kozolca, v
kateri je zbranih 33 receptov.
Otroci si sami izberejo eno
jed iz receptov, potem pa
skupaj
po
teh
receptih
pripravijo okusno kosilo, ki ga
potem pojedo kar v kozolcu.
Slika 9: Različni zeliščni namazi, ki jih pripravijo člani sekcije Povojček
12
Sledi
ustvarjalna
delavnica
izdelovanja šopkov iz listov
listavcev in delavnica pletenja
naglavnih venčkov. Delavnici
vodijo članice
TD
Poljana.
Liste imajo učenci že nabrane,
Slika 10: Šopek iz listov
saj so jih nabirali po poti.
Cvetje za venčke pa spletajo
Slika 11: Naglavni venček
z rožicami, ki so na travnatih površinah okrog kozolca.
Po delavnicah sledijo naslednjemu navodilu zapisanem v dnevniku.
Poiskati morajo posebno drevo, ki raste le nekaj metrov stran od kozolca, to je častitljiva
trodebelna lipa, ki je najdebelejša lipa v občini Prevalje in med največjimi v Sloveniji.
3. DNEVNIŠKI NAMIG
Drevo, ki ga iščeš se imenuje trodebelna lipa. Njen naslov je: od vrat kozolca 20 korakov
naravnost, proti glavni cesti, nato previdno čez cesto, išči v bližini lokala. Izračunaj
približno starost drevesa. Pomagaj si z vrvico. V višini 1m od tal izmeri obseg drevesa.
Približno 2,5 cm obsega ustrezata enemu letu rasti". Podatek zapiši v dnevnik.
Za zabavo se gredo še staro igro, ki pa so jo preimenovali v Lipko stoj.
Animatorja otrokom razložita pravila igre Lipko stoj. S kamenčki označijo velikost igralne
površine. Z izštevanko določijo dva otroka, ki lovita. Trije otroci imajo na glavi venček, ki so
si ga spleti na delavnici. Preostali otroci so brez njih. Lovca lahko lovita samo otroke, ki so
brez venčkov. Ko katerega izmed njih ulovita, se ga dotakneta, rečeta Lipko stoj. Ulovljeni se
ustavi, da noge narazen, roke dvigne v zrak in jih sklene, kot bi naredil krošnjo drevesa −
spremeni se v lipo. Reši ga lahko le otrok z venčkom na glavi in sicer tako, da si sname
venček z glave in ga da na glavo ulovljenemu otroku.
Ko z igro zaključijo, se člani TD Poljana poslovijo od skupine in jim v slovo podarijo zeliščne
namaze za večerjo oz. zajtrk.
13
S pomočjo zemljevida nadaljujejo pot po kamniti
cesti proti reki Meži. Že od daleč zagledajo
neobičajno veliko deklico s klobukom na glavi, ki se
kamenčka ob rečni strugi Meže. Ko se ji približajo,
jih prijazno pozdravi in se jim predstavi. Pove jim,
da je ajdovska deklica, potomka velikanov ajdov, ki
so nekoč prebivali v teh krajih. Da se zelo rada
zadržuje na tem območju, še posebej v bližini
kamnite stene (z roko pokaže na desni breg Meže),
od koder se krušijo lepi in posebni kamni. Otroke
vpraša, kam so namenjeni. Ko ji odgovorijo, jim z
roko pokaže, v katero smer naj nadaljujejo pot.
Pove jim, da je ta pot po zelenem kraljestvu zelo
Slika 12: Nahajališče kamnin
poznana, saj so njeni predniki nosili kamenje po tej
poti in gradili leški cerkvi – bisera cerkvene dediščine na Koroškem.
Predlaga jim, da si na obrežju reke Meže tudi sami naberejo nekaj kamenčkov, ki naj bodo
čim bolj zanimivih oblik in različnih barv in jih odnesejo s seboj na pot. Pove jim, da ne bo šla
z njimi, saj kot velikanka veliko hitreje pride na vrh in jih bo pričakala pri cerkvah. Zaželi jim
še prijetno pot v objemu narave ter se odpravi proti koruznemu polju, v katerem tudi izgine.
Še preden otroci nadaljujejo pot po srednje strmi gozdnati poti, ki pelje do leških dvojčic,
vsaka skupina dobi torbico (torbica Pravljične vasi Leše, promocijski izdelek iz lanskega
projekta Potuj z jezikom).
4. DNEVNIŠKI NAMIG
Na poti proti leškim cerkvam
poišči pet različnih stvari, ki jih
boš našel ob poti. Gozdne
zaklade skriješ v torbico.
2.3.2.2 ZABAVA V RJAVEM
KRALJESTVU
Ko prispejo otroci na travnik pred
cerkvama sv. Ane in sv. Volbenka,
jih že čakata velikana oče ajd in
hčerka ajdinja, ki imata ob sebi
Slika 13: Leški dvojčici
14
skale in kamne. Pozdravita otroke in jim povesta svojo zgodbo − koroško narodno
pripovedko, kako so ajdi nekoč gradili cerkvi iz kamenja, ajdinje so kamenje nosile kar v
predpasniku. Animatorja otroke opomnita na kamenčke, ki so jih nabrali na obrežju reke
Meže. Predlagata jim, da tudi oni vse kamenčke vsujejo na en kup, iz katerega potem vsi
skupaj oblikujejo prav posebno kamnito skulpturo.
Ko postavijo kamnito skulpturo, se otroci
posedejo ob stari lipi. Animator povabi
posamezne skupine, da vstanejo in prinesejo s
sabo tudi torbice z gozdnimi zakladi, ki so jih
morali nabrati po poti. Člani nasprotnih ekip
poskušajo s tipanjem predmetov v vrečki
ugotoviti, kakšni zakladi se skrivajo v njej.
Povabijo tudi ajda, da se poskusi s poznavanjem.
Prepoznavajo storže, plodove, liste, kamne, …
Animator povabi učence, da preberejo naslednji
namig v dnevniku.
5. DNEVNIŠKI NAMIG
Nekje v bližini stare lipe, ki raste pred leškima cerkvama, je
skriti zaklad. To je zaklad rjavega kraljestva. Poišči ta zaklad!
Slika 14: Stara lipa
Ko ga najdeš, se prične zabava v rjavem kraljestvu.
Učenci iščejo. Zaklad je skrit v votlem deblu stare lipe. To so peresa rjavega orla − obeski z
rjavim orlovim peresom. Obesek si obesijo otroci okrog vratu, to je simbolni znak, da so
vstopili v rjavo kraljestvo.
Po cesti mimo cerkve se pripelje kmetica z ekološke kmetije Kralj, p.d.Kajžar, ki jim pripelje
domačo kmečko malico: jabolka, jabolčni sok, kamutov in ržen kruh. Pripoveduje jim o
rjavem kraljestvu. To so njive, na katerih je zraslo tudi žito za ta kruh: kamut in rž. Pogledajo
po oklici, opazujejo koliko njiv in vrtov je v oklici in spoznavajo katere pridelke kmetje in
vaščani pridelujejo na njivah.
6. DNEVNIŠKI NAMIG
Napiši vsaj tri pridelke, ki jih domačini pridelujejo v rjavem kraljestvu.
Na poti rjavega kraljestva, ki vodi do kmetije Papež, se najprej ustavijo pod vznožju
Volinjaka. Prispejo do Hermonkove smreke izjemnih dimenzij in dvodebelne orjaške smreke.
15
7. DNEVNIŠKI NAMIG
PODAJ ROKO DREVESU Ko se ljudje srečamo, si podamo roke, včasih se tudi objamemo.
Podaj roko Hermonkovi smreki in skupaj s prijatelji izmerite, koliko rok sklene drevesno
deblo.
Pot nadaljujejo do Hermonkove kapelice,
kjer rastejo še tri posebna drevesa in
sicer rdeči bor in lipi. Na tem čudovitem
kraju, od koder je prelep pogled na
Peco, Mežico, Volinjak, Leše se otroci
ponovno
razdelijo
v
pet
skupin
in
tekmujejo v igri prisluhnimo tišini.
Za minuto obmolknejo in prisluhnejo
različnim zvokom iz narave. S palico,
vejo, ki jo najdejo na tleh, vsaka skupina
na cesto napiše vse različne zvoke, ki so jih
Slika 15: Hermonkova kapelica z
slišali. Zmaga skupina, katere člani zapišejo
največ različnih zvokov.
Po travniku prispejo na kmetijo Papež, kjer je bil najden najstarejši in najobsežnejši rokopis
Mežiške doline. Na dvorišču jih pričaka in pozdravi gospodinja. Odpelje jih na senik, kamor
odložijo svoje nahrbtnike in si pripravijo ležišče. Na seniku dobijo tudi vsak svojo lahternicolučko (litrski kozarec polepljen s servietno tehniko, izdelek naredijo učenci POŠ Leše na
počitniški delavnici). V stekleno lučko postavijo svečo, ki so jo prinesli z dopoldanske
delavnice pri čebelarjih. Kmetica jih nato povabi v hišo. Poleg večerje, ki jo pripravi kmetica,
otroci jedo tudi med in zeliščni
namaz, ki so ju dobili tekom dva.
Po večerji jih obišče skavt Miha.
Skupaj z njim in animatorjema se
otroci z lahternicami odpravijo na
bližnji travnik, kjer bodo pripravili
taborni ogenj. Ko prispejo na
travnik se z žrebanjem (listki z
napisi:
kurjači,
vejice,
dračje,
drva) razdelijo v štiri skupine.
Slika 16: Senik na kmetiji Papež
16
Vsaka skupina ima svoje zadolžitev. Kurjači skupaj z Mihom poiščejo in pripravijo primeren
prostor za kurjenje. Ostali se z animatorjema odpravijo v bližnji gozd, kjer na tleh poiščejo
vejice iglavcev, dračje (suhe veje iglavcev, ki se
dajo lomiti) in drva (debelejše veje).
Pripravijo ogenj. Gospodinja jim prinese v košari sadove rjavega kraljestva: krompir, koruzne
storže, korenje. Skupaj jih spečejo v ognjeni žerjavici in potem skupaj večerjajo. Po večerji
jih obišče gost, najbolj priljubljen koroški mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, doma v bližini
Prevalj. Pove jim, kako nastane sodobna pravljica. Pripoveduje jim nekaj svojih pravljic iz
sveta narave. Animator motivira otroke, da so tudi sami pravljičarji. Izberejo 3 predmete, ki
so ob tabornem ognju in poskušajo ustvariti pravljico, kjer imajo ti predmeti čudežno moč.
Najboljšemu pravljičarju podarimo knjižno darilo, knjigo pravljic Pravljična vas Leše.
Kurjači skupaj z Mihom pogasijo ogenj in pospravijo
ognjišče, ostali pa se odpravijo do senika, kjer si vzamejo
pribor za osebno higieno. Ker imajo na kmetiji tudi kmečki
turizem, imajo otroci v kmečki hiši na razpolago tudi
sanitarije, kjer se lahko umijejo in pripravijo za spanje. Ko
se vsi ponovno zberejo na seniku, jim animator ob soju
sveč pove zgodbo za lahko noč. Otroci prisluhnejo zgodbi
o treh rudarjih in rudarskem škratu, katere avtor je
domačin Boštjan Gorenšek. Pravljica se dogaja tudi na
delu poti, ki so jo tekom dneva otroci prehodili in pa na
travniku, na katerem so zakurili ogenj. Po pravljici
upihnejo sveče, se prepustijo svežemu zraku in vonju
po senu ter zaspijo.
Slika 17: Odličen prostor za spanje
Zjutraj jih prebudi rezget konja in vriskanje. Na konju prijaha kmet iz sosednje kmetije, ki
prebudi skupino otrok na seniku.
Preden se otroci odpravijo na zajtrk, pospravijo ležišče ter si v nahrbtnik pospravijo vso
opremo in pripomočke. Po pospravljanju sledi še jutranja telovadba – zabavna igra zemljo
krast. Navodila da animator, ki na dvorišču pred skednjem nariše na tla velik krog in ga
razdeli na več približno enakih delov, kolikor otrok je sodelujočih pri igri. Vsak igralec da
svojemu ozemlju ime po enem izmed slovenskih krajev. Z izštevanko določijo nekoga, ki stopi
v sredino kroga, v roki drži leseno palčko in govori: "Zemljo kradem, zemljo kradem".
Medtem ko igralec govori te besede, ostali stečejo iz svojega polja. Ko reče "stop!" se morajo
vsi v hipu ustaviti. Igralec na sredini kroga poskuša z metom palčke zadeti najbliže stoječega
igralca. Če ga zadane, mu lahko ukrade zemljo, vendar le toliko, kolikor se lahko iz svojega
17
dela ozemlja kleče ali leže stegne v polje zadetega igralca in s palčko zariše ukraden del. Če
ga ne zadane, mu zemljo ukrade tisti, ki ga je ciljal. Igro se igrajo 15 minut. Zmaga tisti, ki si
prisvoji vso zemljo oz. največ ozemlja.
Drugo jutranjo igro za razgibavanje na svežem zraku pripravi drugi animator.
Animator prime konec 2-3 m dolgega srobota, ki ga je skupaj z otroki poiskal v gozdu pri
kmetiji, in ga vrti po tleh okoli sebe s preprijemanjem. Sprva vrti nizko, nato pa vedno više.
Otroci
preskakujejo
srobot
s
sonožnimi poskoki. Komur ne uspe
uspešno preskočiti, mora teči krog
okoli kmečke hiše.
Pridruži se jim gospodar na kmetiji
in jih povabi v hlev, da lahko
opazujejo,
kako
poteka
molža
mleka. Otroci se lahko tudi sami
poskusijo pri tem opravilu. Kmet
nese mleko v hišo, otroci mu sledijo.
Slika 18: V objemu dišečega travnika
V kuhinji gospodinja mleko prevre, zraven pa že
praži koruzno moko in kuha žgance. Ker imajo na kmetiji štedilnik na trda goriva, otroci
prinesejo tudi drva iz drvarnice, pomagajo pri kuhi in hkrati spoznavajo postopek dela. Ob
kmečki mizi skupaj s kmetico in kmetom zajtrkujejo. Po končanem zajtrku pomagajo tudi
pospraviti in pomiti posodo.
Poslovijo se. Pristopi kmet,
ki je zjutraj z
vriskanjem prebudil otroke, ob njem je konj.
Pripoveduje jim pravljico Matjaža Pikala: Kako so
otroci leškirjem ukrotili pegaste konje in jim pove,
da bodo obiskali gozd, kjer so nekoč živeli ti
pegasti konji. Konjev ni več, je pa ostal pegasti
gozd.
Kmet na konju jaha spredaj, otroci mu sledijo.
Odpravijo se v smeri pegastega gozda, ki pelje
mimo kmetije Kresnik, kjer raste velika, mogočna
lipa, prispejo do Kresnikovega jezera (zajetje pitne
vode za vas Leše), ki se nahaja nad kmetijo Kresnik in je le
Slika 19: Pegasti gozd
18
minuto stran od pegastega gozda. Ko prispejo v pravljični pegasti gozd, jim leškir na konju
razloži, da je gozd dobil ime po pegastih konjih (konjih z lisami). Pegasti konji so eni izmed
sedmih pravljičnih bitij, ki živijo v pravljični vasi Leše. Ta gozd so si izbrali za svoje kraljestvo,
svoje domovanje, ker je nekaj posebnega. Na deblih dreves so v velikem številu pojavljajo
bele lise, ki spominjajo na njihove pegice.
Umetniško oblikovani krogi in lise na skorji dreves so skorjasti lišaji. Lišaji so tudi pokazatelji
čistega zraka. So zelo dobri bioindikatorji s pomočjo katerih se lahko ugotavlja, ali je zrak
onesnažen. V okolju, kjer je prisotno veliko lišajev, (še posebno grmičastih), je zrak zelo čist.
8. DNEVNIŠKI NAMIG
Stopaš v posebno vrsto gozda. V pravljični, pegasti gozd. Pristopi k enemu izmed dreves
in preštej število peg - do tam, koder sežeš z roko. Napiši v dnevnik število peg na tvojem
drevesnem deblu.
Kmet na konju se poslovi in odjaha v gozd, otroci
po štetju peg pot nadaljujejo po makadamski poti
med travniki, polji in številnimi leskami. Na
Štorovem travniku, ki je zaščiten, se ustavijo. S
pomočjo knjig, ki jih ima animator s sabo, učenci
raziskujejo in prepoznavajo cvetje na travniku.
Animator jim pokaže prijetno dišečo cvetlico,
trizobo kukavico, eno izmed vrst kukavičevk,
zavarovanih slovenskih orhidej. Pogovorijo se kaj
pomeni, če so rastline zavarovane in katere takšne
cvetlice še poznajo.
Slika 20: Kukavica – zaščitena slovenska orhideja
Ker ime te cvetlice spominja tudi na ptico kukavico, animator otroke vpraša ali vedo, po
kateri "negativni lastnosti" so poznane kukavice (samica podtakne jajce ptici druge vrste, ki
potem skrbi za mladiče). Z izštevanko otroci določijo nekoga, ki postane kukavica. Ostali se
primejo za roke, naredijo krog in se usedejo na tla. Igrajo se igro gnilo jajce.
Dobrih pet minut stran od Štorovega travnika je kmetija Jušel. To je kraj, kjer raste še en
biser narave, nenavadna smreka - kačja smreka. Drevo ima za smreko nenavadno dolge,
vijugaste in nepravilno rastoče veje, ki jih širi v vse smeri in popotniku daje občutek, kakor
da bi iz debla izraščale kače.
19
9. DNEVNIŠKI NAMIG
Nariši kačjo smreko, ki jo vidiš. Iz table prepiši tudi
latinsko ime.
Ker je v bližini kačje smreke vse polno primernih
prostorov za skrivanje, eden izmed animatorjev
predlaga igro kača strupenjača - igra skrivalnic. Z
izštevanko določijo otroka, ki prvi miži, postane kača
strupenjača. Dogovorijo se, do katere številke mora
šteti (npr. do 20, 30 ali 50). Eden od otrok se z enim
od prstov dotakne hrbta mižečega. Ta mora ugotoviti
s katerim prstom se ga je dotaknil. Za vsak napačno
pokazan prst šteje 10 sekund več. Nato še določijo
ali naj šteje hitro oz. počasi. Nekdo ga z eno roko
rahlo udari v hrbet. Če mižeči ugotovi s katero roko ga je udaril,
lahko šteje hitro, če ne počasi. Nazadnje ga nekdo zadaj rahlo brcne
Slika 21: Kačja smrka
v nogo. V kolikor ugotovi, s katero nogo ga je brcnil, šteje tiho, če ne glasno. Otrok, ki je
kača strupenjača se nasloni k deblu kačje smreke in začne šteti. Ostali se med tem časom
poskrijejo. Ko prešteje do konca, zavpije "iščem!". Tistega, ki najde prvega, postane kača
strupenjača (naslednji miži).
2.3.2.3 ZABAVA V ČRNEM KRALJESTVU
S pomočjo zemljevida otroci ugotovijo, da se morajo
vrniti nazaj do Štorovega travnika, da bodo lahko našli
še tretje
črno kraljestvo. Animator jih napoti na S
stran, po hribu navzdol v pravljični gozd. Animator jim
pove, da v tem kraljestvu tudi živijo pravljična bitja, to
so hudomušni in nagajivi škratje, ki dobro poznajo
zgodbe črnega podzemlja. Nekajkrat na leto se
kakšnemu gozdnemu obiskovalcu celo pokažejo, ga
prijetno presenetijo, lahko pa mu tudi kakšno pošteno
zagodejo.
Slika 22: Nagajiva škratka
Korak po mehki gozdni poti, ki je ponekod prerasla z
debelim mahom, je nevsakdanji, a prijeten. Gozdne stezice pohodnike na določenem delu
pripeljejo v bližino vaških hiš. Tu postanejo gozdna tla zelo neobičajna in zanimiva. V tleh so
20
pojavijo nenavadni udori, globoki okrog 1m, s premerom 1 m - 2 m. Otroci na glas
razmišljajo in iščejo vzroke zanje. Animator jim razloži, da so pod njimi več kilometrov dogi
rudniški rovi in da se nahajajo na območju, ki je še pred 100 leti v zemlji skrivalo velike
količine premoga. Seznani jih z dejstvom, da je bil v 2. pol 19. stoletja na Lešah največji
premogovnik na Slovenskem. Po njegovem zaprtju leta 1939 so vaščani za svoje potrebe še
nekaj let kopali premog. Iskali so ga tudi v tem gozdu in na tem mestu. Zaradi tega je nastal
ta neobičajni gozdnati relief. Sledijo navodilom v dnevniku in v gozdnih tleh poiščejo koščke
premoga.
10. DNEVNIŠKI NAMIG
V črnem kraljestvu pravljičnega gozda poišči črne sledi premoga. Poišči nekaj najmanjših
koščkov premoga in ga prilepi v dnevnik.
Luknje v tleh so primerne za igro gozdni
pikado. Animatorja s pomočjo vrvice (eden se
postavi v luknjo in prime konec vrvice, drugi
prime drugi konec vrvice in s pomočjo lesene
palice na tla zariše krog s premerom 10 m).
Otroci si med tem časom poiščejo vsak po 10
smrekovih/borovih storžev. S storži se postavijo
za črto narisanega kroga. Z njimi poskušajo
čim večkrat zadeti luknjo v tleh. Animator
otrokom predstavi še eno različico gozdnega
pikada, pri katerem je potrebno s storžem
Slika 23: Iskanje črnega premoga – kolna
zadeti deblo drevesa. Zmagovalec prve različice igre lahko za nagrado določi oz. izbere drevo.
Z dvema trakoma, ki ju priveže na deblo drevesa, označi mesto, ki ga je potrebno zadeti.
Nato s črto, ki jo zariše na tla, določi razdaljo s katere se bo metalo. Vsak si ponovno poišče
10 storžev in igra natančnosti se lahko prične.
Ko zaključijo z igro, jih do zadnjega "prizorišča" dvodnevne pustolovščine loči le še 15 minut
hoje. Zadnji del gozdne poti je dokaj strm in jih pripelje tik pred vhod rov Franciscus, ki je
edini ohranjeni vhod v Leški premogovnik. Na majhnem travniku pred rovom so postavljene
tri mize in šest klopi (pripravi KD Leše). Za eno od miz sedi mlada leškirka Urška, ki prihaja iz
turistične kmetije Ladra. Pohodnike prijazno pozdravi in ker ve, da je za njimi že kar dolga
pot, jim prinese nekaj domačih dobrot, da se lahko vsaj malo okrepčajo: jabolčni in šabesov
sok, rženi kruh, jabolčni zavitek in flancate. Otroci pa iz nahrbtnikov vzamejo še namaze in
21
med, ki jih hranijo še iz prejšnjega dne.
Otroci se posedejo za mize in malicajo. Iz svojih
nahrbtnikov še zadnjič vzamejo dnevnike in rešijo
naloge.
11. DNEVNIŠKI NAMIG
Razišči okolico rova in najdi naslednje podatke.
Katerega leta je bil zgrajen rov Franciscus?
Kako se imenuje učna pot, kjer lahko spoznavamo
rudarsko preteklost?
Katerega leta so leški rudarji nakopali največ premoga in
koliko?
Slika 24: Učna pot Po
stopinjah leških rudarjev
Animator otrokom pove, da se nekje v njihovi bližini skriva še zadnji zaklad, ki ga morajo
poiskati. Nekje so še črna peresa, črnega orla.
Koliko peres je tukaj izpustil črni orel, se ne ve.
Iskanje traja 3 minute, kdor najde več peres je
zmagovalec. Po treh minutah preštejemo peresa in
razglasimo zmagovalca.
Takrat pa se vrata v rov nepričakovano odprejo. Izza vrat
pokuka rudarski škratek. Pove, da je škrat Leško prvi.
Pove jim pravljico Primoža Suhodolčana: Škrat Leško
prvi.
Slika 25: Škratov zaklad
Skupaj s škratom ugotovijo, da je veliko zakladov, a zakladi vseh
zakladov so sreča, zdravje, veselje, prijateljstvo, …
Po pravljici se škrat poslovi. V rovu pa jim pusti še zadnji zaklad, obeske s črnim peresom.
Tako ima vsak svojo verižico z vsemi tremi obeski, ki jo obdržijo za srečo in opomin, da se
sreča lahko skriva tudi v naši prelepi naravi, le poiskati oz. videti jo je treba.
Animatorja povabita vse pohodnike, da se ponovno razdelijo v skupine, tako kot so se na
začetku.
Po skupinah se usedejo okoli miz. Ob koncu druženja se preizkusijo še v kvizu in obnovijo
nova pridobljena znanja dveh dni.
Člani zmagovalne skupine za nagrado dobijo zgoščenko Pravljična vas Leše (KD Leše). Na
zgoščenki je posnetih sedem pravljic, ki med drugim pripovedujejo tudi o treh orlih, škratih,
velikanih ajdih, pegastih konjih, leškirjih ...
22
Ob 14. uri se kviz zaključi in z njim tudi dvodnevna pustolovščina po treh kraljestvih. Na
označenem parkirišču, ki je od rova oddaljen le dobrih 100 m in na katerem je prostora za 20
avtomobilov, skupino že čaka avtobus. Otroci in animatorja se skupaj odpeljejo na kosilo na
Prevalje v gostišče Škufca. Pizzerija Škufca se nahaja v hiši, ki je bila zgrajena leta 1798. Hiša
zaradi prostorskih in oblikovnih vrednot spada med najpomembnejše arhitekturne spomenike
na Prevaljah. V pizzeriji lahko izbirajo med pizzo velikanko - pizza velikanov ajdov, leškirsko
pizzo, pizzo trije orli in rudarsko pizzo.
Po kosilu se animatorja poslovita in njihova skupna pot iz pravljičnega sveta v svet narave se
na tem mestu zaključi.
2.4 PROMOCIJSKI MATERIAL
2.4.1 Dnevnik z dnevniškimi namigi in
zemljevidom
Naša turistična skupina bo pripravila in oblikovala dnevnik v
velikosti A5 formata, ki bo vezan s spiralo. V njem bodo
naloge v obliki dnevniških namigov, po katerih bodo otroci
odkrivali in spoznavali naravne danosti ter posebnosti v občini
Prevalje. Dnevniku bo priložen tudi barvni, slikovni zemljevid,
ki ga je izrisala učenka Ana Mačič-Kotnik. Z njim se bodo
mladi avanturisti orientirali in iskali pot, ki pelje skozi tri
kraljestva.
2.4.2 Zgibanka
Izdelali bomo zgibanko z naslovom Po pravljični poti narave.
Slika 26: Zemljevid treh kraljestev
V njej bomo predstavili pot treh kraljestev in ob njej opisali vse naravne znamenitosti in
posebnosti. Za fotografije in tekst bomo poskrbeli sami, pri oblikovanju se bomo obrnili na
direktorja spletne agencije Si-TEAM, za sofinanciranje pa na OŠ Franja Goloba Prevalje.
2.4.3 Verižica z obeski "treh kraljestev"
V vsakem kraljestvu se skriva zaklad, verižica z obeski treh kraljestev (obeski z zelenimi,
rjavimi in črnimi peresi). Verižice z obeski bodo v času zimskih počitnic izdelali učenci POŠ
Leše in POŠ Šentanel, ki so v okviru projekta Popestrimo šolo vključeni v aktivnost
naravoslovje je uporabno v tehniki in vsakdanjem življenju. Material, ki ga bodo pri tem
23
potrebovali je fimo masa, peresa treh barv, povoščena naravna vrvica za izdelovanje verižic,
kovinski kaveljčki.
2.4.4 EKO lahternica (lučka) za svečo
Lahternice bodo izdelali učenci, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje skupaj z
mentorico. Naredili jih bodo iz litrskih kozarcev s kovinskimi pokrovčki, ki jih bodo učenci
prinesli od doma (na šoli bomo imeli označeno mesto − eko kotiček, kjer bomo zbirali
kozarce). Kozarce bodo prelepili z različnimi servietnimi motivi iz narave (jesensko listje in
plodovi, cvetlice, živali) – servietna tehnika. V kovinske pokrovčke bodo zvrtali luknjice, da
bodo sveče lahko gorele, ob enem pa bodo tako varnejše (pokrovček preprečuje, da bi v
primeru prevrnitve lahternic, goreča sveča padla iz nje in povzročila požar).
2.5.5 Večnamenske ščipalke z motivom orla
Ščipalke bodo izdelali učenci centralne šole v okviru tehniškega dne. Material, ki ga bodo pri
tem potrebovali so: lesene ščipalke, karton z orlovimi motivi, barvni flomastri, akrilne barve,
mekol lepilo, magnetni trak. Ščipalke so zelo priročne, saj si lahko z njimi na nahrbtnik
pritrdiš zemljevid in ti ga tako ni potrebno vsakič znova zlagati in pospravljati vanj. Lahko jih
uporabiš kot knjižno kazalko, z njo si lahko na vrvico pritrdiš mokro oblačilo, tiste z
magnetnim trakom pa ti na hladilniku ali kakšnih kovinski tabli, omarici (npr. šolski omarici, ki
jih imajo učenci za shranjevanje osebne garderobe in šolskih potrebščin) koristno služijo za
držanje listkov s sporočili, obvestili, seznami ...
2.4.6 Logotip
Turistični produkt Po pravljični poti narave bo prepoznaven tudi
po logotipu, ki je na naslovnici naloge. Oblikovala ga je Urška
Kumprej iz 7. a razreda. Logotip se bo pojavljal na vseh
promocijskih izdelkih.
2.4.7 Majice
Majice bodo potiskane z logotipom in posebnim napisom, ki ga bo izbrala turistična skupina.
Natisnil nam jih bo sponzorsko tiskar s Prevalj Igor Senekovič. S prošnjo, ki jo bomo naslovili
na Občino Prevalje in KD Leše, bomo poskušali zbrati sredstva za nakup majic.
24
2.4.8 Kostum velikana ajda
Po slikovni predlogi, ki si jo bodo zamislile in izrisale učenke turistične skupine skupaj z
mentoricama, bo kostum velikana ajda sešila učiteljica naše šole.
Omenjene izdelke bo možno kupiti na sami izvedbi turističnega produkta Po pravljični poti
narave, na pravljični stojnici, ki je sestavni del festivala Pravljična vas Leše. Stojnico bomo
postavili tudi na Prevaljah in sicer na semanji dan, ki je v času Jesenskih srečanj. Tekom leta
bodo izdelki v ponudbi v TIC Prevalje, spominski sobi rudarstva na Lešah, Čebelarskem
centru na Prevaljah in TD Poljana.
2.5 OGLAŠEVANJE
2.5.1 Promocija preko spleta
Učenke turistične skupine bodo ustvarile Facebook stran »Po pravljični poti narave«. Nato
bodo ustvarile odprt dogodek, na katerega bodo povabile svoje prijatelje in znance, ter jih
prosile, da povabilo delijo med njihovo mrežo prijateljev in znancev. S tem bodo poskrbele,
da bo informacija o dogodku krožila po socialnem omrežju in tako dosegla čim večjo skupino
uporabnikov Facebooka.
Na spletni strani www.pravljicna-vas.si bomo produkt predstavili pod sloganom Po
pravljični poti narave.
2.5.2 Koroški radio in koroška kabelska televizija
Sestavili smo oglas za Koroški radio in za kabelsko televizijo
Si želiš zabave?
Želiš srečati velikane, pegaste konje ali škrate, take čisto ta prave?
Želiš objeti smreko velikanko?
Prespati na seniku in reševati uganko?
Brez televizije in mobitela?
Ob tabornem ognju, kjer bo harmonika pela?
Se v naravi igrati in s prijatelji klepetati?
Vzemi nahrbtnik, se primerno obuj in se nam pridruži!
Kdaj? V času jesenskih srečanj (datum določi Občina Prevalje v mesecu aprilu)
Kje? Zbirališče pri Čebelarskem centru na Prevaljah
Koliko časa? 2 dni
25
In kaj še? NIČ, SAMO PRIJAVITI SE ŠE MORAŠ, PA BOMO SKUPAJ ŠLI V NARAVO NA
ZABAVO.
PRIJAVE na spletni naslov: www.pravljicna-vas.si
Z voditeljico priljubljene otoške radijske oddaje Sonček, Mirjam Lapanja smo se dogovorili,
da bomo v tednu pred samim dogodkom gostje v njeni oddaji. Nastopili bomo v rubriki
Sonček raziskovalec, kjer poslušalci spoznavajo in odkrivajo zanimivosti iz sveta ljudi in
narave. Oddaja je na sporedu vsak četrtek, od 18.00 do 19.00 ure.
2.5.3 Časnik Večer
Povezali se bomo z novinarsko hišo Večer. Novinar doma s Prevalj Jurij Berložnik bo pripravil
predstavitev dvodnevnega potepanja po naravi. Članek bo objavljen 14 dni pred izvedbo.
Dogovorjeni smo, da bo sestavil napovednik in ga objavil v časniku, prav tako bo pripravil še
reportažo o dogajanju.
2.5.4 Letaki – "flayerji"
Na šoli bomo razmnožili letake s povabilom na zabavo v naravo in z vsemi pomembnimi
informacijam o samem dogodku. Sedem učencev naše šole bo letake skupaj z velikanom
ajdom delilo med obiskovalce prevaljskega sejma v času Jesenskih srečanj na Prevaljah in
krojačkovih delavnicah v šotoru.
2.5.5 Turistična tržnica
Turistično tržnico bomo postavili z namenom, da obiskovalcem Mercator centra predstavimo
in jih navdušimo za naš produkt Po pravljični poti narave.
Stojnica bo simbolično ponazarjala razlagalno pravljico o treh orlih in nastanku treh
zanimivosti narave v našem kraju: zeleno kraljestvo, rjavo kraljestvo in črno kraljestvo. Tako
bo stojnica prikazovala zeleno zanimivost: kačjo smreko, črno: rov v premogovnik in rjavo:
pridelki njiv in vrtov.
Na stojnici bo mogoče dobiti zemljevid naše poti, ki so ga izdelali učenci, različne spominke s
poti (izdelki učencev), nove zgibanke o pravljični poti – na zgibanki bodo tudi logotipi:
Turistične zveze Slovenije, Turizmu pomaga lastna glava, Občine Prevalje, Osnovne šole
Franja Goloba Prevalje in logotip, ki smo ga za pot pripravili sami (izdelek učencev), za tisk
bo zgibanko pripravila spletna agencija SI- TEAM, izdala pa OŠ Franja Goloba Prevalje v
okviru projekta Popestrimo šolo.
26
Za pokušino bodo tudi drobci kulinarike iz vseh treh kraljestev.
Ob stojnici bodo potekale družabne igre, ki smo jih v nalogi tudi predstavili. Delo ob stojnici
in na hodnikih Mercator centra bodo popestrili pravljični junaki iz naše turistične naloge.
Število sodelujočih na tržnici: 9 učencev in 2 mentorici.
2.6 TRŽENJE
Naš turistični produkt bomo tržili na različne načine.
Dogovorili smo se že z RRA Koroške (Regionalno razvojno agencijo), da bomo z njimi
sodelovali z našim propagandnim materialom na otroških bazarjih v Mariboru in Ljubljani.
Naše zgibanke in letake bomo dali na vse turistično-informacijske centre na Koroškem.
Skupaj z agencijo Naš profit d.o.o. bomo izvajali pravljične izlete po Koroški in dodali naš
program. Te povezave že potekajo in jih bomo s to novo vsebino samo še dodatno obogatili.
Povezali se bomo tudi z lokalnimi turističnimi ponudniki in turističnimi kmetijami, da bodo
lahko stacionarni gostje še dodatno doživeli naravne lepote Koroške.
Ker imamo v bližini dva centra CŠOD jim bomo ponudili našo pravljično pot, da lahko dodajo
vsebine. Dogovorjeni smo, da lahko našo pot tudi skrajšamo, v primeru, da je ne bi želeli
izpeljati v celoti.
Redno pa bodo učenci vse dejavnosti sporočali po socialnih omrežjih Facebook in Twitter.
2.7 STROŠKI PROJEKTA
Materialni stroški izvedbe turističnega produkta se bodo v veliki meri pokrivali s strani
donatorjev, na katere bomo naslovili prijazno prošnjo, v kateri jim bomo naš dogodek
predstavili skupaj s finančno konstrukcijo. Del stroškov nam bodo pokrili: OŠ Franja Goloba
Prevalje, Čebelarsko društvo Prevalje, TD Poljana, KD Leše in Občina Prevalje, delno bodo
sofinancirale tudi turistične kmetije (s tem bodo promovirale svojo turistično ponudbo). Ko
smo preračunali vse materialne stroške (izdelava promocijskih izdelkov, postavitev turistične
stojnice, prehrana za 30 oseb), seveda ob upoštevanju donatorskih sredstev in prostovoljstva
sodelujočih, smo prišli do zaključka, da le ti znašajo 510 €. Ker bomo že udeležencem, ki se
bodo udeležili prvega termina (na začetku Jesenskih srečanj), zaračunali 15 € na osebo, bo
to skupaj prineslo 450 €, s katerimi bomo pokrili skoraj vse nastale stroške. Zabava v naravi
pa ne bo samo enkraten dogodek, saj ga bomo organizirali tudi ob koncu Jesenskih srečanj,
to pa nam bo prineslo še dodatnih 450 €. S tem bodo stroški v celoti pokriti, naš produkt pa
bo poleg promocije krajev prinašal tudi dobiček, s katerim bomo lahko vsebine in aktivnosti
še nadgrajevali in obogatili.
27
KAJ
KOLIČINA
CENA
promocijski izdelki
dnevnik z
zemljevidom
zloženka
verižice
ščipalke (lesene
ščipalke, lepilo,
akrilne barve...)
eko lahternice
(serviete, lepilo ...)
majice
kostum velikana ajda
60
sofinanciranje šola
200
60
60
sofinanciranje šola
30 €
20 €
60
10 €
60
1
letaki
500
350 € + donatorji
sofinanciranje Občina
Prevalje, KD Leše
sofinanciranje šola,
Občina Prevalje
postavitev turistične tržnice na festivalu
Dekorativni in pisarniški material
100 €, sofinanciranje
šola
prehrana in prenočišče
pokušina medenih
izdelkov +delavnica
kosilo
60
malica
60
večerja
60
zajtrk
60
malica 2. dan
60
CENA SKUPAJ
60
sponzorsko čebelarski
center Prevalje
sponzorsko TD
Poljana
sponzorsko ekološka
kmetija Kralj p.d.
Kajžar
sponzorsko turistična
kmetija Papež
sponzorsko turistična
kmetija Papež in
turistična kmetija
Ladra
sponzorsko turistična
kmetija Ladra
510 €
Tabela 2: Stroški projekta Po pravljični poti narave
28
3. ZAKLJUČEK
Ohranjanje in spoznavanje naravne dediščine je čedalje bolj prisotno. Ni nam treba daleč, da
odkrijemo še neodkrito. To smo spoznali tudi mladi raziskovalci ob turistični nalogi. Natančno
smo spoznali naravne znamenitosti v občini Prevalje, ki jih prej nismo niti opazili. Ugotovili
smo, da je naša naravna dediščina bogata in zanimiva in da jo lahko povežemo v celovito
paleto. Seveda pa smo spoznali, da žal samo danosti niso dovolj. Zato smo v nalogi
predstavili naša videnja promocije naših naravnih lepot. Sam projekt nas je zelo navdušil,
upamo, da bomo skupaj z lokalno skupnostjo letos že začeli uresničevati naše ideje. Ker smo
naša videnja gradili na realnih temeljih in ker so nam prisluhnili tudi vsi tisti, ki bi nam pri
tem lahko pomagali od gostincev, kulturnih društev, turističnih društev, šole in lokalne
skupnosti, smo pravzaprav prepričani, da bo naša naloga dober koncept izdelanega
turističnega proizvoda.
Nalogo bomo predstavili tudi na srečanju Generacija generaciji, ki jo vsako leto izvedemo
skupaj z Občino Prevalje in predstavimo različne raziskovalne naloge učencev. Prvič pa bomo
našo nalogo že v realnosti izvedli letos v okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah.
Prvi poizkusi trženja so zastavljeni, ali so dobri, bomo videli čez nekaj časa. Predvidevamo,
da se nam bodo dodatne ideje porajale še sproti, ko bomo na papirju začrtane poti izvajali v
praksi.
Naš osnovni cilj je, našo prelepo nepoznano naravo približati najprej prebivalcem Mežiške
doline, Koroške regije, potem pa nadaljevati promocijo v širši slovenski prostor. Upamo, da
bomo vsaj delno cilj uresničili že v letošnjem letu.
Učenci, ki so pri nalogi sodelovali, so se prvič srečali s tovrstno dejavnostjo. Ob tem so svoje
znanje širili in bili vedno bolj ustvarjalni. Ob izdelavi naloge so se naučili veliko novega in je
bila to čisto nova oblika šolskega dela. Ko se bomo pripravljali še na predstavitev v Velenju,
bodo prav gotovo nastale še nove in nove ideje, ki jih bomo predstavili na tržnici.
Ob zaključku se zahvaljujemo Občini Prevalje za različne posredovane informacije, KD Leše,
Čebelarskemu društvu Prevalje, Turističnemu društvu Poljana in vsem, ki so nam tudi z
majhnimi namigi pomagali.
Pri nastajanju naloge pa je ves čas potekala v šoli medpredmetna povezava z različnimi
predmeti.
29
4. VIRI IN LITERATURA
Danes bo pouk na kmetiji- Po znanje na kmetijo. 2012. Ravne na Koroškem: LAS Mežiške
doline.
Domače igračke. 1991. Kamnik: Harlekin.
HARLOW, R. 1995. Drevesa in listi. Murska sobota: Pomurska založba.
Nekoč je bilo jezero: Storije naše davnine. 2006. Prevalje: Občina.
OSOJNIK, M. 1993. Vodnik po Mežiški dolini. Ravne na Koroškem: Koroška turistična zveza
Ravne na Koroškem.
Po poteh koroške kulturne dediščine. 2006. Prevalje: Občina.
Poskusi še ti.1994. Murska Sobota: Pomurska založba
Povojčkove kuharije iz kozolca. 2013. Prevalje: TD Poljana.
Pravljična vas Leše. 2012. Prevalje: Občina, KD Leše.
Štk smo se špilali. 2010. Prevalje: OŠ Franja Goloba Prevalje.
Turistični vodič Mežiške doline. Med Uršljo in Peco. 2012. Ravne na Koroškem: LAS Mežiške
doline.
WRABER, T.:1990. Sto znamenitih rastlin na Slovenskem. V Ljubljani: Prešernova družba.
Čebelarsko-sadjarski učni center na Fari.
http://www.nafari.si/cebelarji/userfiles/files/zlo%C5%BEenka%202.pdf.14.1.2014
Pet minut gibanja v naravi močno izboljša duševno zdravje.
http://www.delo.si/clanek/105205.7.1.2014
www.prevalje.si
www.pravljicna-vas.si
30
5. PRILOGE
5.1 Anketni vprašalnik
Smo učenke 7. in 8. razreda OŠ Franja Goloba Prevalje. V okviru projekta Turizmu pomaga lastna
glava, ki ga vsako leto razpiše Turistična zveza Slovenije, pripravljamo turistično nalogo z naslovom
Na zabavo v naravo. Cilj naloge je pripraviti nepozaben dvodnevni dogodek, ki bo potekal v
naravi in bo namenjen osnovnošolskim otrokom. Za pripravo naloge potrebujemo tudi tvojo
pomoč, zato te prosimo, da si vzameš nekaj minutk časa in odgovoriš na spodnja vprašanja.
-----------------------------------------------------------------------------------------Obiskujem ___ razred.
1. Ali poznaš Čebelarski center? DA
NE
Kje se nahaja?_______________________________________________
2. Katere izdelke lahko naredimo iz listov listavcev?
____________________________________________________________
3. Kje v občini Prevalje raste najdebelejša smreka?
a) Prevalje
b) Leše
c)Šentanel
č) Poljana
d) Holmec
4. Katero mitološko bitje je gradilo leški cerkvi?______________________
5. Kako se imenuje najstarejši najdeni rokopis v občini Prevalje?__________
6. Ali si že slišal za PEGASTI GOZD?
DA
NE
7. Katero izmed spodaj naštetih naravnih znamenitosti si lahko v resnici tudi ogledaš?
a) pajkovo smreko b) škratovo smreko c) kačjo smreko d) zmajevo smreko
8. Kaj je to koln?______________ Kje bi ga danes lahko še videl ali našel?
9. Ali si se pripravljen za dva dni odpovedati televiziji, internetu, telefonu... in se družil z
vrstniki na "dvodnevni zabavi" v naravi? DA
NA
HVALA ZA ODGOVORE
31
5.2 Analiza anketnega vprašalnika
32
33