Varnostni list

35.0.19
stran: 1 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· 1.1 Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Uporaba snovi / pripravka:
Biocid
Čistilo
· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
FUCHS MAZIVA LSL D.O.O.
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, Slovenija
Tel.: 07 499 10 30, fax: 07 499 10 40
· Področje/oddelek za informacije:
FUCHS MAZIVA LSL D.O.O., Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, Slovenija
Tel.: 07 499 10 30, fax: 07 499 10 40
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: [email protected], www.fuchs.si
· 1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti
poklicite 112.
Tel. 07/499-10-30
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
C; Jedko
R34:
Povzroča opekline.
R52/53:
·
·
·
·
·
Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje.
Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Proizvod ogroža vode, glej podatke razred nevarnosti za vode (WKG-Nemčija).
Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz
strokovne literature in s podatki firm.
2.2 Elementi etikete
Označitev po smernicah ES:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s proizvodi iz mineralnega
olja oz. kemikalijami.
Proizvod je uvrscen in oznacen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi.
Karakteristična črka in oznaka rizičnosti proizvoda:
C
Jedko
· R-stavki:
34
Povzroča opekline.
52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.
· S-stavki:
26
Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
45
Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po
možnosti pokazati etiketo).
61
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
· Posebna označitev določenih pripravkov:
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o
proizvodu.
Vsebuje D-limonen. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
· 2.3 Druge nevarnosti Proizvod se uporablja le kot raztopina ali emulzija v vodi.
(nadaljevanje na strani 2)
35.0.19
stran: 2 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
(nadaljevanje od strani 1)
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporabno.
· vPvB: Ni uporabno.
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
· 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis: Mešanica na osnovi ionskih in neionskih tenzidov in stabilizatorjev.
· Nevarne sestavine/ oznaka nevarnosti / koncentracija snovi %
EINECS: 266-235-8 Derivat oksazolidina
5 -10%
C R34;
Xn R21/22
R52
EINECS: 218-878-0 Maščobna kislina/monoetanolamin -nevtralizacijski
2,4 -4,9%
produkt
Xi R36/38
2,4 -4,9%
EINECS: 225-878-4 Propilenglikol butil eter
Xi R36/38
EINECS: 205-483-3 Monoetanolamin
2,4 -4,9%
C R34;
Xn R20/21/22;
Xi R37
EINECS: 288-330-3 Natrijev sulfonat
2,5-5%
Xi R38-41
NLP: 500-241-6
Etoksilat
1-2,4%
Xn R22;
Xi R41
0,1-<1%
EINECS: 223-296-5 Piridin, natrijeva sol
Xn R20/21/22;
Xi R36/38;
N R50
EINECS: 227-813-5 D-limonen
0,1-<1%
Xi R38;
Xi R43;
N R50/53
R10
· Dodatni napotki:
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
· Splošni napotki:
S proizvodom prepojena oz onesnažena oblačila in obuvala takoj sleči. S proizvodom
prepojenih krp ne nositi v žepih oblačil.
· v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka.
· če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
· če pride v stik z očmi:
Oči z odprtimi vekami več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z
zdravnikom.
· če snov zaužijemo: Pripeljati v zdravniško oskrbo.
· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Napotki za zdravnika:
Zdravniku predložiti ta varnostni list. Opozoriti, da je proizvod »čistilo«.
· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
· 5.1 Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim
curkom ali z gasilno peno odporno na alkohol.
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 5.3 Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema: Pri gašenju uporabiti samostojen dihalni aparat.
· Drugi podatki Proizvod sam zaradi vsebnosti vode ni gorljiv.
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.
· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
(nadaljevanje na strani 3)
35.0.19
stran: 3 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
(nadaljevanje od strani 2)
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.
· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino,
snov ki veže vse snovi, žaganje).
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.
· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Preprečevati nastajanje aerosola.
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati splošna varnostna navodila za delo z
mineralnimi olji ali kemikalijami.
Upoštevati predpise, ki se nanašajo na vodo mešljiva hladilno-mazalna sredstva.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.
· Napotki za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Upoštevati veljavne predpise v zvezi z ravnanjem in skladišcenjem proizvodov, ki
onesnažujejo vodo.
· Kategorija skladiščenja:
Razred skladiščenja: 12- Negorljivi proizvodi
· 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· 8.1 Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na
delovnem mestu:
Monoetanolamin
MV 2,5 mg/m3, 1 ppm
K, EU
Piridin, natrijeva sol
MV 1 mg/m3
K, Y
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· 8.2 Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s proizvodi iz
mineralnega olja oz kemikalijami.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilom.
Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za čiščenje.
· Zaščita dihal: Ni potrebno.
· Zaščita rok: Rokavice iz PVC ali PE.(SIST EN374)
· Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih
lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja
proizvod pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti.
Zato morate vsake rokavice testirati, preden jih
uporabite.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu
zaščitnih rokavic.
· Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna) (SIST EN 166).
· Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.
(nadaljevanje na strani 4)
35.0.19
stran: 4 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
(nadaljevanje od strani 3)
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:
Oblika:
tekoč
Barva:
rumen
· Vonj:
karakterističen
· Vrednost pH (20 g/l) pri 20°C 9,8 (DIN 51 369)
· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja:
ni določen
Vrelišče/območje vretja:
Ni primerno
· Plamenišče
Ni uporaben.
· Samovžig:
Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije:
Proizvod ni eksploziven.
· Gostota pri 15°C:
1,028 g/cm3 (DIN 51 757)
· Topnost v / se meša s/z
voda:
se popolnoma meša
· Delež hlapnih component (VOC):
4,33 %
· 9.2 Drugi podatki
Druge relevantne informacije niso na voljo.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
10.2 Kemijska stabilnost
Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
10.3 Možnost nevarnih reakcij Korodira aluminij.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.
ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna toksičnost:
Primarno draženje:
na koži: Razjeda kožo in sluznico.
na očeh: Močno razjeda
Preobčutljivost: Učinek senzibilizacije ni znan
Dodatni toksikološki napotki:
Na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v
zadnji veljavni verziji proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti:
Jedko
ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
Toksično delovanje z ekološkega vidika:
Opomba: Škodljivo za ribe.
Obnašanje v čistilnih napravah:
Proizvod se (delno) meša z odpadno vodo. Predstavlja nevarnost za delovanje čistilne
naprave.
Drugi ekološki napotki:
Splošni napotki:
razred nevarnosti za vodo (Nemčija)- WGK 2: ogroža vodo
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
škodljiv za vodne organizme
(nadaljevanje na strani 5)
35.0.19
stran: 5 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
·
·
·
·
·
·
·
·
·
(nadaljevanje od strani 4)
Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse
pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za
detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim
oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na
zahtevo proizvajalca detergentov.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.
12.6 Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v
kanalizacijo.
Pri skladiščenju rabljenih produktov upoštevati kategorije za odpadna olja in
prepovedi glede mešanja.
Oddaja odpadnega olja samo uradno odobrenim zbiralcem.
Neočiščena embalaža:
Priporočilo:
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti. Popolnoma prazna in ocišcena
embalaža se lahko reciklira. Embalažo za enkratno
uporabo odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Klasifikacijska
številka odpadka 15 01 02 plastična embalaža oz.15 01 04 kovinska embalaža
Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 OZN-številka (spodnja na oranžni tablici)
ADR, IMDG, IATA
2735
14.2 Uradno odpremno ime UN
ADR
2735 AMINI, TEKOČI, JEDKI, N.D.N.
IMDG, IATA
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(Oxazolidine derivative)
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
· ADR
·
·
·
·
·
· Kategorija
· Nalepke nevarnosti
· IMDG, IATA
8 (C7) Jedke snovi
8
·
·
·
·
·
·
·
8 Corrosive substances.
8
Class
Label
14.4 Embalažna skupina
ADR, IMDG, IATA
14.5 Nevarnosti za okolje:
Marine pollutant:
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za
uporabnika
· Kemler–št
· EMS-številka:
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s
Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
III
Ne
Pozor: Jedke snovi
80
F-A,S-B
Ni uporaben.
(nadaljevanje na strani 6)
35.0.19
stran: 6 / 6
Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
datum izdaje: 12.12.2012
Sprememba: 12.12.2012
Trgovsko ime: RENOCLEAN SMC
(nadaljevanje od strani 5)
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Državni predpisi:
· Razred nevarnosti za vode –WGK –Nemčija:
razred nevarnosti za vodo (Nemčija)- WGK 2: ogroža vodo
· Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) v skladu z REACH, člen 31
iz aktualnega seznama ni nobena vsebovana.
ODDELEK 16: Drugi podatki
Podatki, navedeni v varnostnem listu so osnovani na trenutnih spoznanjih in ne
predstavljajo nobenega zagotovila o lastnosti proizvoda. Uporabnik je odgovoren za
upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določb glede rokovanja s produktom. Varnostni
list služi kot vodilo o zdravstvenih, varnostnih in ekoloških vplivih produkta in ni
namenjen kot garancija za tehnične karakteristike ali možnosti drugačne uporabe.
· Relevantni stavki (za komponente iz poglavja 3)
R10
Vnetljivo.
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R21/22
Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
R22
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R34
Povzroča opekline.
R36/38
Draži oči in kožo.
R37
Draži dihala.
R38
Draži kožo.
R41
Nevarnost hudih poškodb oči.
R43
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50
Zelo strupeno za vodne organizme.
R50/53
Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje.
R52
Škodljivo za vodne organizme.