LETNI DELOVNI NAČRT Vrtci Osnovne šole Miren Šolsko

LETNI DELOVNI NAČRT
Vrtci Osnovne šole Miren
Šolsko leto 2010/2011
Pripravila Majda Škarabot,
Danijela Kosovelj,
pomočnica ravnateljice za vrtce
ravnateljica
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Vrtec Kostanjevica, Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica
Oddelki:
Ţogice
Zajci
Jeţi
Vrtec Opatje selo, Opatje selo 9, 5291 Miren
Oddelek:
Medvedi
Vrtec Bilje, Bilje 185, 5292 Renče
Oddelki:
Muce
Pikapolonice
Ţabe
Vrtec Miren, Miren 140, 5291 Miren
Oddelki:
Polţi
Račke
Pikapolonice
Metulji
Stran 2 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
KAZALO:
1.
2.
3.
4.
PREDNOSTNA NALOGA NAŠIH VRTCEV .............................................................................................................. 5
1.1
GIBANJE ..................................................................................................................................................... 5
1.2
OPISMENJEVANJE V VRTCU ........................................................................................................................ 6
1.3
IKT V VRTCE ............................................................................................................................................... 6
1.4
SAMOEVALVACIJA ŠR (MAREC 2011) ......................................................................................................... 6
1.5
VODA IN VODNJAKI V NAŠEM KRAJU – VRTEC OPATJE SELO ...................................................................... 6
1.6
EKO VRTEC ................................................................................................................................................. 7
1.7
ČASOVNICA ZA IZVAJANJE PREDNOSTNE NALOGE ..................................................................................... 8
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCEV .......................................................................................................... 9
2.1
POSLOVNI ČAS VRTCEV .............................................................................................................................. 9
2.2
URNIK DEJAVNOSTI .................................................................................................................................... 9
2.3
POSLOVNI ČAS ENOT .................................................................................................................................. 9
2.4
POSEBNOSTI POSLOVANJA VRTCEV ..........................................................................................................10
PROGRAMI VRTCA.............................................................................................................................................11
3.1
PREDSTAVITEV PROGRAMOV....................................................................................................................11
3.2
ODDELKI VRTCA Z METODOLOGIJO KORAK ZA KORAKOM ........................................................................12
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ............................................................................................................................12
4.1
TE AKTIVNOSTI SO: ...................................................................................................................................12
4.2
A SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – VSAKODNEVNO UMIVANJE............................................................................12
4.3
A LUTKOVNE IGRE, OBISKI, NASTOPI, …, ...................................................................................................13
4.4
A ZLATI SONČEK – A PROGRAM ZA PETLETNE OTROKE .............................................................................13
4.5
A BRALNA ZNAČKA IN KNJIŽNI NAHRBTNIK...............................................................................................14
4.6
RAČUNALNIŠKE URICE ...............................................................................................................................14
4.7
B BIVANJE V NARAVI .................................................................................................................................14
4.8
C DODATNE DEJAVNOSTI SO: ....................................................................................................................15
4.9
D VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC ...........................................................15
5.
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE ...................................................................................................................16
6.
ZAPOSLENI V ODDELKIH IN ENOTAH ..................................................................................................................19
7.
6.1
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH ........................................................................................................................19
6.2
OSTALI ZAPOSLENI ....................................................................................................................................24
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV .........................................................................................................24
Stran 3 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
8.
SODELOVANJE S STARŠI .....................................................................................................................................25
8.1
SVET ZAVODA ...........................................................................................................................................25
8.2
SVET STARŠEV VRTCA................................................................................................................................25
8.3
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI ...................................................................................26
9.
SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI .......................27
9.1
VRTEC – ŠOLA............................................................................................................................................27
9.2
VZGOJITELJICE – DELAVCI ŠOLE .................................................................................................................28
9.3
VRTEC IN ZDRAVSTVENE USTANOVE .........................................................................................................28
9.4
V VRTCU SKRBIMO ZA ZDRAVJE OTROK ....................................................................................................28
9.5
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ............................................................................................29
10.
AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE ..........................................................................................29
11.
SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK ................30
12.
PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA .................................................................30
13.
PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA .........................................................................................31
13.1
SEJE STROKOVNIH DELAVK VRTCEV OŠ MIREN (VZGOJITELJICE, SVETOVALNA SLUŽBA, POMOČNICE
VZGOJITELJIC), NA KATERIH SE: .............................................................................................................................31
13.2
STROKOVNI AKTIV (VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC GLEDE NA STAROSTNO STOPNJO OTROK
V ODDELKIH) .........................................................................................................................................................31
13.3
ODDELČNI TANDEM, TIM TVORITA VZGOJITELJICA IN POMOČNICA ENEGA ODDELKA...............................32
13.4
KOLEGIJ RAVNATELJA OŠ MIREN ...............................................................................................................32
13.5
AKTIV VODIJ VRTCEV.................................................................................................................................32
13.6
NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA .............................................................33
14.
DRUGA STROKOVNA SREČANJA ....................................................................................................................34
15.
MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA URESNIČITEV VZGOJNEGA PROCESA .....................................34
16.
PROSTORSKI POGOJI .....................................................................................................................................35
Stran 4 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
September 2010
Letni delovni načrt je dokument, ki nam sluţi kot vodilo delovanja vrtca za celo šolsko leto. V njem
so zastavljene naloge, opredeljeni so programi in dejavnosti,organizacija in ustvarjanje pogojev za
celoletno delo in ţivljenje v vrtcu.
1.
PREDNOSTNA NALOGA NAŠIH VRTCEV
1.1
GIBANJE
Cilji:
Osveščati otroke, starše in zaposlene o pomenu gibanja,
Privzgojiti potrebo po gibanju in oblikovali zdrav ţivljenjski slog,
Posvečati pozornost gibalni dejavnosti otrok (vadbene ure, aktivni sprehodi, gibalne
minute, gibalni odmori);
Izobraţevati strokovne delavce vrtca,
Izboljšati timsko delo, ki bo slonelo na sodelovanju strokovnih delavk: z izmenjavo mnenj in
primerov dobre prakse, razvijati osebnostni in strokovni razvoj strokovnih delavk, kar bo
pripomoglo k dvigu kakovosti našega dela
Strokovne delavke bomo sklopu gibanja bi sledili kaj počnemo na prostem vsak dan, koliko časa
smo na prostem. Otrokom bomo popestrili bivanje na prostem z različnimi načrtovanimi
dejavnostmi. Zunaj naj bi izvajali čim več dejavnosti iz različnih področij Kurikuluma: npr. - Druţba:
Promet, Praznovanja roj. dni na prostem, … Narava: Prisluhni, poduhaj, poglej in opazuj, razstava
kaj vse najdemo v določenem letnem času na prostem, Drevo, … Gibanje: poligoni, Zlati sonček.
Praznovanje pomladi v marcu 2011 – nastop za starše v stilu Gibanja.
Svetovni dan gibanja – 10.5.2011
Miniolimpijske igre v Opatjem.
Stran 5 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
1.2
OPISMENJEVANJE V VRTCU
Cilji:
prepoznavanje porajajoče se pismenosti
razvijanje ustrezne spretnosti in znanja pri otroku
Strokovne delavke bomo oblikovati okolje, ki bo delovalo spodbudno na razvoj pismenosti
1.3
IKT V VRTCE
IKT tim vrtcev OŠ Miren bo odgovoren za uporabo oglasne deske na spletnih straneh vrtca in
posnetkov za uporabo pri sodelovanju staršev: VRTEC BILJE ( Amelija Tribušon, Iduna Bernardis,
Tatjana Mozetič), VRTEC KOSTANJEVICA ( Majda Janjevski, Vesna Gregorič, Marija Vergolini,
Adrijana Kodre), VRTEC MIREN ( Jana Ţorţ, Sara Murovec, Doris Vuk, Nevenka Zorič), VRTEC
Opatje selo (Mojca Ivanc), Majda Škarabot in Mojca Stariha.
Raba spletne učilnice (oglasne deske) za vrtec.
Uporaba videoposnetkov pri VIZ delu v vrtcu.
Uporaba IKT pri sodelovanju s starši in pri načrtovanju VIZ dela.
1.4
SAMOEVALVACIJA ŠR (MAREC 2011)
Vključitev v usposabljanje za samoevalvacijo – zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraţevalnih organizacij. Priprava samoevalvacijskega poročila
v skladu z določili 49. člena ZOFVI. » GIBANJE«
1.5
VODA IN VODNJAKI V NAŠEM KRAJU – VRTEC OPATJE SELO
v projekt bodo vključeni starši, krajani, lokalni umetniki…)
Stran 6 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
1.6
EKO VRTEC
EKO VODJA ZA VRTCE – Murovec Sara
Zeleni nahrbtnik – marec – ekologija na temo gibanje
Zgodnje naravoslovje:
Ekoopazovalni dnevnik – drevo - Miren, Kostanjevica ( saditev drevesa)
Polţ – Polţi Miren
Zdrav način ţivljenja obsega:
dan medu z obiskom čebelarja - november,
umivanje rok in vzgajanje higienskih navad,
Varno s soncem,
gibanje za zdravje.
ODPADKI (vse enote vrtcev)
zbiranje papirja (jeseni in spomladi),
tonerjev (za fotokopiranje in šolski sklad) in
zamaškov (za Mio)….
biološki odpadki (zbiranje v kuhinjah)
Stran 7 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
1.7
ČASOVNICA ZA IZVAJANJE PREDNOSTNE NALOGE
OKTOBER
NOVEMBER
•
Teden otroka: Tačke pomagačke, 113 + Policija, Začetek Bralne značke,
Pohod na Cerje – starejše skupine.
•
Gledališče- november
•
zbiralna akcija starega papirja za vrtec in RS.
•
19. november 2010: En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev. Povabilo
Ţupanu na medeni zajtrk v Opatje selo.
•
Jesenska ali decembrska delavnica s starši ali starimi starši.
•
14.12. 2010 ogled Glasbenega nastopa v KD Nova Gorica Bisergora.
•
Obisk dedka Mraza po vrtcih
•
Zbiralna akcija starega papirja za vrtec in RS; nastop Račk staršem
MAREC
•
Zeleni nahrbtnik, Nastop v Biljah GIBANJE npr. 24. marca
APRIL
•
popoldanska EKO delavnica s starši
•
Dan gibanja 10. maj 2011,
•
MINI OLIMPIJSKE IGRE z različnimi gibalnimi igrami in s podelitvijo
Zlatega sončka na prireditvi v Opatjem selu 26. maja 2011.
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAJ
Stran 8 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
2.
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCEV
Vrtci delujejo v sklopu OŠ Miren.
2.1
POSLOVNI ČAS VRTCEV
Programi in dejavnosti so jedro dogajanja v vseh naših vrtcih. Vrtci poslujejo celo leto vsak dan
razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dnevni in poldnevni programi se pričnejo vsako leto 1.
septembra in se zaključijo 31. avgusta. V te programe so zajeti vsi otroci, ki jih starši vpišejo v
vrtec in ga potem obiskujejo do izpisa oziroma do vstopa v šolo.
Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev. Zaradi racionalizacije
poslovanja lahko v dogovoru s starši in ustanoviteljem enoto vrtca tudi zapremo. Zavod v tem
primeru določi deţurni vrtec.
2.2
2.3
URNIK DEJAVNOSTI
do 8.30
prihajanje v vrtec in dejavnosti po ţelji otrok
od 8.30 do 9.15
malica, sprostitev in gibanje na prostem
od 9.15 do 11.30
vzgojne dejavnosti otrok v igralnici in na prostem
od 11.30 do 12.30
kosilo
od 12.30 do 13.00
poslušanje pravljic
od 13.00 do 14.00
počitek ali umirjene dejavnosti
od 14.00 do
nadaljevanje dejavnosti in odhajanje otrok domov
POSLOVNI ČAS ENOT
Poslovni čas se spreminja glede na frekvenco prihodov in odhodov otrok. Pred spreminjanjem
poslovnega časa je potrebno pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
Poslovni čas enot vrtca:
Miren (6.45–16.30),
Bilje (6.30–16.00),
Opatje selo (6.30–15.45),
Kostanjevica (6.30–16.30)
Stran 9 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
2.4
POSEBNOSTI POSLOVANJA VRTCEV
Orientacija pri oblikovanju poslovanja vrtcev je šolski koledar. V času šolskih počitnic je v vrtcu
manj otrok, zaposleni v vrtcu koristijo redni letni dopust. Tedaj vrtec na podlagi prijavljenih otrok
(najmanj 10 otrok, vrtec Opatje selo najmanj 7 otrok) določi deţurne enote z različnim, lahko tudi
krajšim delovnim časom. Prav tako bomo izvedli anketo prisotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu
2011. Glede na letne dopuste bomo zaradi ekonomičnosti zdruţevali oddelke. V času zdruţevanj
oddelkov bodo delavci vrtca koristili svoje letne dopuste.
ŠOLSKE POČITNICE V LETU 2010/11, KO BOMO ZBIRALI V VRTCIH PRIJAVE:
•
Jesenske počitnice od 25.10. do 29. 10. 2010.
•
Novoletne počitnice od 27. 12. do 31. 12. 2010.
•
Zimske počitnice od 21. 2. do 25. 2. 2011.
•
Prvomajske počitnice od 26. 4. do 29. 4. 2011.
POMEMBNI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2010/11
•
Sreda, 1. september 2010,
•
Teden otroka od 4. 10. do 8. 10.2010,
•
Petek, 19.11.2010 – Medeni dan
•
Sobota, 25. 12. 2010 – Boţič,
•
Sobota, 1. 1. 2011 – Novo leto,
•
Torek, 8. 2. 2011 – Prešernov dan,
•
25. 4. 2011 – Velikonočni ponedeljek,
•
Sreda, 27. 4. 2011 – Dan upora proti okupatorju
•
Torek, 10.5.2011 – Svetovni dan gibanja
•
Sobota, 25. 6. 2011 – Dan drţavnosti,
•
Ponedeljek, 15.8.2011 – Marijino vnebovzetje
Stran 10 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
3.
PROGRAMI VRTCA
A) DNEVNI PROGRAM
B) POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM
C) POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA
Programi so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 1 do 6 let in zajemajo vzgojo,
varstvo in nekateri tudi prehrano (samo malico ali malico, kosilo in popoldansko malico).
Cene programov sprejema občina Miren – Kostanjevica na predlog Osnovne šole Miren. Občina
določi prispevek staršev na podlagi Pravilnika o plačilih staršev. Ceno programov krijejo starši
(oziroma zakoniti zastopniki otroka) in občina.
3.1
PREDSTAVITEV PROGRAMOV
Programi vrtcev so usklajeni s cilji, predpisanimi z Zakonom o vrtcih, in so namenjeni vsem
predšolskim otrokom.
Z našimi programi naj bi otroci pridobivali mnoge izkušnje in potrebno znanje za vključevanje v
okolje ter za uspešno nadaljevanje v šolanje.
Otrokom v vrtcu dajemo moţnost pridobivanja najrazličnejših znanj, izkušenj in spretnosti, ki jih
uveljavljajo z igro.
Vzgojno delo načrtujemo na podlagi Kurikuluma za vrtce in z oblikovanju oddelkov, osredotočenih
na otroke.
Vzgojno delo temelji na poznavanju in upoštevanju otrokovega razvoja. Pri dejavnostih samih
"izhajamo iz otroka" le, če otroka spoznamo in vemo kaj se z njim dogaja. Otrokom bomo dali
moţnosti zadovoljevanja ne le osnovnih razvojnih potreb, temveč tudi trenutnih ţelja, interesov,
idej.
V predšolskem obdobju je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje druţbo svojih sovrstnikov, s
katerimi navezuje prijateljstva. Raziskuje svet okrog sebe in spoznava raznolikost medsebojnih
odnosov. Namen vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja.
Vsebina vzgojno izobraţevalnih programov je zgoščena v dopoldanskem času. Starši lahko
izbirajo med naslednjimi:
A) DNEVNI PROGRAM
V okviru dnevnega programa lahko vaš otrok biva v vrtcu 9 ur v času poslovanja vrtca in se v
celoti prehranjuje (dopoldanska in popoldanska malica, kosilo).
Vsakodnevno je otrok prisoten pri branju pravljice pred počitkom, v popoldanskem času pa se
ali nadaljuje s počitkom ali dokončuje dopoldanske aktivnosti.
Stran 11 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
B) POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM
C) POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA
3.2
ODDELKI VRTCA Z METODOLOGIJO KORAK ZA KORAKOM
Metodologija KORAK ZA KORAKOM je zasnovana na tezi, da otrok najbolje raste in se razvija, če
je notranje vpleten v lastno učenje. Pazljivo načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se
uči in kreira. KORAK ZA KORAKOM temelji na konceptu, da se otroci uče skozi igro. Tak način
ţivljenja v vrtcu doseţemo z raznovrstnimi sredstvi, aktivnostmi in opremo, razporejeno v igralne
kotičke; ti so: dom – druţina, kotiček za opismenjevanje, igra s peskom/vodo, umetniški kotiček,
gradnja s kockami, namizne igre. Metodologija zagotavlja, da imajo otroci dovolj časa za
raziskovanje okolja, moţnost učenja z igro, s kuhanjem, pisanjem, gradnjo, dramatizacijo,
rokodelstvom, igro s peskom in vodo, umetniškimi dejavnostmi in naravoslovjem. Otroci imajo
moţnost izbire aktivnosti in varen prostor, kjer uporabljajo svoja čutila, delajo napake in rešujejo
konflikte. Zelo poudarjena je individualizacija otroka, pomoč otroku in sodelovanje druţine z
vrtcem.
4.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so občasne aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajamo v okviru izvedbenega kurikula vrtca. Izvajajo jih
strokovne delavke vrtcev v času predpisane obveznosti dela z otroki. Po potrebi vključimo v
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo teh aktivnosti tudi zunanje strokovnjake, vendar je nosilec
dejavnosti vzgojiteljica in ne zunanji strokovnjak.
4.1
TE AKTIVNOSTI SO:
4.2
A SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – VSAKODNEVNO UMIVANJE.
Vrtec otrokom priskrbi zobno ščetko, ki jo bo otrok uporabljal v vrtcu pri
vsakodnevnem umivanju zob po malici (zob si ne umivajo v oddelkih od 1 do 3
let). Starši v dogovoru z vzgojiteljico v oddelku kupijo zobno pasto. Zobe si
umivajo: Metulji in Medvedi.
ZD Nova Gorica izvaja predavanje z diapozitivi o pravilnem umivanju, nadzoruje
umivanje s testnimi tabletami za zobe 1x mesečno in otrokom podeli pohval
(samo za petletne otroke).
Stran 12 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
4.3
A LUTKOVNE IGRE, OBISKI, NASTOPI, OGLEDI, ŠPORTNI DOPOLDNEVI IN
POPOLDNEVI, NASTOPI GLASBENE MLADINE, KONCERTI …,
s katerimi obogatimo naše delo. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe vrtca,
plačajo starši, saj niso všteti v ceno programa vrtca.
Glasbena mladina: Bibamica na koncertu (KD Nova Gorica, 14.12.2010), predvideni Koncerti v
vrtcih (za otroke 2005, 2006): Medvedka na potepu, Trobila za najmlajše, Čmrljčki za otroke.
4.4
A ZLATI SONČEK – A PROGRAM ZA PETLETNE OTROKE
A-program za petletne otroke (izleti; plavanje; rolanje, kotalkanje ali kolesarjenje; smučanje ali
drsanje in spretnost z ţogo). Za opravljene naloge pridobi otrok nalepko oz. malo modro medaljo,
če se vključi v vadbo štirih nalog izmed petih. Podelitev priznanj organiziramo na popoldanskem
srečanju s starši in z vsemi vključenimi v Zlati sonček (prireditveni prostor Opatje selo).
5 izletov (eden jeseni, eden pozimi, trije spomladi);
plavanje: drsenje v vodi z lahtmi naprej in vztrajanje v tem poloţaju najmanj pet
sekund;
rolanje - kotalkanje: voţnja na razdalji 200 m, med voţnjo počep pod prečko
kolesarjenje: otrok se prosto vozi dve minuti po prostoru 20 × 20 m, med
voţnjo ne sme stopiti na tla;
smučanje: v stopničastem koraku se s smučmi povzpne na zasneţen kup, ki je
visok vsaj en meter, in se nato spusti po nagibu; ali hoja in tek na smučeh na
razdalji 500 m ali
drsanje: voţnja na razdalji 25 m, med voţnjo počep pod prečko in voţnja po eni
nogi na razdalji dveh metrov;
spretnost z ţogo: otrok voditi ţogo na razdalji 10 m in jo vreţe z razdalje dveh
metrov v koš in v paru petkrat poda ţogo na razdalji najmanj dveh metrov.
PLAVALNI TEČAJ – enotedenski tečaj za petletnike v mesecu marcu 2011 v
bazenu v Novi Gorici.
Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe vrtca, plačajo starši saj niso vračunani v
ceno programa vrtca.
Stran 13 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
4.5
A BRALNA ZNAČKA IN KNJIŢNI NAHRBTNIK
Petletniki enkrat tedensko obiščejo šolsko knjiţnico in si izposodijo knjige. Izposojo vodi šolska
knjiţničarka, v oddelku v vrtcu Opatje selo pa vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice. Starši jim
pravljico preberejo doma, otroci pa vsebino s svojimi besedami pripovedujejo v vrtcu. Za pripoved
vsebine štirih pravljic in deklamiranje ene pesmice dobi otrok bralno značko na podelitvi ob koncu
šolskega leta. Tako se otroci navajajo na primerno ravnanje s knjigo in vsakodnevno poslušanje
različnih vsebin. Starši poskrbijo, da doma pravilno ravnajo s knjigo in jo vrnejo v vrtec. Bralno
značko izvajajo z otroki rojenimi 2005.
Knjiţni nahrbtnik je organiziran zato, da razvijamo bralno kulturo druţine; otroci odnašajo nahrbtnik
domov. V njem sta dve slikanici, knjiga za starše s tematiko o vzgoji in razvoju otroka, lahko pa
tudi risanka, v katero otrok kaj nariše. Knjiţni nahrbtnik potuje pri: Polţih, Račkah, in Pikah Miren;
v vseh oddelkih v vrtcu Bilje in Kostanjevica.
4.6
RAČUNALNIŠKE URICE
Sodelovali bodo lahko otroci rojeni v letu 2005. Urice bodo potekale na OŠ Miren, na POŠ Bilje in
na POŠ Kostanjevica. V skupini bodo predvidoma 4 otroci.
Kratek opis ciljev:
Uporabljali bomo programe ( Miškina mala šola, Timi v ţivalskem vrtu, Medvedek Popi
praznuje rojstni dan, Slikar…),ki so namenjeni uvajanju otrok v svet računalništva, ter
razvijajo orientacijo na ploskvi (levo, desno, zgoraj, spodaj) s katero usklajujemo oko –
roko, natančnost, vztrajnost, uporaba miške, tipkovnice…
Prepoznavanje temeljnih elementov računalnika in poimenovanje opravil.
Spoznavali različne moţnosti uporabe računalnika.
Nekateri trdijo, da računalnik ni primeren za uporabo v predšolskem obdobju, da bo uničil vso
čarobnost otroštva…(Rado Wechtersbach).
Naš cilj bo usmerjen k pribliţevanju nove tehnologije našim otrokom, predvsem pa k pravilni in
zmerni uporabi le-te.
4.7
B BIVANJE V NARAVI
Bivanje v naravi obsega:
ZIMOVANJE z moţnostjo smučanja – Rakitna udeleţijo se otroci letnika 2005.
LETOVANJE - Pacug - udeleţijo se otroci letnika 2005, v mesecu juniju 2011.
Stran 14 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
4.8
C DODATNE DEJAVNOSTI SO:
plesna šola
učenje italijanščine, angleščine
telovadba za predšolske otroke
Dodatne dejavnosti bodo potekale, ko se konča program vrtca, če bo zanje interes. Stroške za
izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo starši. Nosilec dejavnosti je zunanji izvajalec.
4.9
D VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
Te dejavnosti zajemajo:
igralne urice v vrtcu bodo potekale 1 x tedensko 1,5 uro v popoldanskem času od 1. oktobra
do 31. maja. Vodila jih bo Adrijana Kodre
obdaritev s prihodom dedka Mraza
kulturne in druge prireditve vrtca
Stran 15 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
5.
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
VRTEC MIREN – POSLOVNI ČAS 6.45–16.30
Oddelek
Polţi
Račke
Pomočnica
Število
vzgojiteljice
otrok
Kristina Silič
Jana Ţorţ
12
Almira Batistič
Mary Otilija Mrhar
14
Nevenka Zorič
17
Vzgojiteljica
heterogeni oddelek
1. star. obdobja
homogeni oddelek
1. star. obdobja
Pikapolonice
heterogeni oddelek
2. star. obdobja
Doris Vuk
Metulji
Heterogeni oddelek
2. star. obdobja
Sara Murovec
Metka Istenič
Valentina Kavčič
Skupaj otrok
24
67
VRTEC OPATJE SELO – POSLOVNI ČAS 6.30 –15.45
Oddelek
Vzgojiteljica
Pomočnica
Število
vzgojiteljice
otrok
Sneţana Kavčič
Medvedi
kombiniran oddelek
Mojca Ivanc
Daša Švagelj
Skupaj otrok
Stran 16 od 37
16
16
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC BILJE – POSLOVNI ČAS 6.30–16.00
Oddelek
Vzgojiteljica
homogeni oddelek
Muce
Karmen Krţič
Pomočnica
Število
vzgojiteljice
otrok
Janja Toroš
7
1. star. obdobja
Pikapolonice
Ţabe
kombinirani oddelek
Tatjana Mozetič
heterogeni oddelek
Amelija
Tribušon
2. star. obdobja
Joţica Trampuţ
18
Iduna Bernardis
21
Skupaj otrok
46
Pomočnica
Število
vzgojiteljice
otrok
VRTEC KOSTANJEVICA – POSLOVNI ČAS 6.30–16.30
Oddelek
Ţogice
Vzgojiteljica
heterogeni oddelek
Adrijana Kodre
Gregorič Vesna
12
Marija Vergolini
Mojca Šinigoj
15
Majda Janjevski
Lea Ličen
20
Skupaj otrok
47
1. star. obdobja
homogeni oddelek
Zajci
1. star. obdobja
Jeţi
heterogeni oddelek
Odd. na šoli
2 .star. obdobja
Stran 17 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
ŠTEVILO OTROK V ŠOLSKEM LETU 2010/11 PO VRTCIH
V oddelkih so otroci razporejeni v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih in
Zakonom o vrtcih. Kjer število presega zakonski normativ za 1 ali 2 otroka, je urejeno s soglasjem
ustanovitelja za fleksibilni normativ. Sestava in število oddelkov je bila predhodno usklajena z
ustanoviteljem.
Miren
Bilje
Opatje selo
Kostanjevica
Skupaj
67
46
16
47
176
VSI OTROCI PO PROGRAMIH
PROGRAM
MIREN
BILJE
OPATJE S.
KOST.
SKUPAJ
9 urni prog.
59
38
15
45
157
6 urni
7
7
1
2
17
4 urni
1
1
/
/
2
SKUPAJ
67
46
16
47
176
Stran 18 od 37
6.
ZAPOSLENI V ODDELKIH IN ENOTAH
6.1
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH
VRTEC OPATJE SELO
ODDELEK
MEDVEDI
6.30 – 15.45
DELOVNO MESTO
ZAPOSLENA
DELOVNI ČAS
pom. vzgojiteljice
Sneţana Kavčič
6.30 – 14.00
vzgojiteljica
Mojca Ivanc
7.00 – 13.30
pom. Vzgojiteljice
Daša Švagelj
13.45 – 15.45
SOČASNA
PRISOTNOST V URAH
62. čl. KP
ODMOR
9.00 – 9.30
7.00 – 13.30 (-1)= 5,5
/
12.00 – 12.30
15.45 – 16.15
Marjana Mozetič – kuharska pomočnica in perica od 6.00 do 14.00 ure (odmor od 9.00 – 9.30). Čiščenje vrtca opravi Daša Švagelj od 16.15 do
17.45.
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC MIREN
ODDELEK
DELOVNO MESTO
vzgojiteljica
ZAPOSLENA
Kristina Silič
DELOVNI ČAS
8.30 – 15.00
POLŢI
8.00 – 15.30
62. čl. KP
ODMOR
13.30 – 14.00
13.00 – 13.30
/
12.30 – 13.00
8.00 – 15.30(-1,5)= 6
pom. vzgojiteljice
Jana Ţorţ
8.00 – 15.30
vzgojiteljica
Almira Batistič
8.30 – 15.00
RAČKE
6.30 – 16.30
PIKE
7.30 – 16.00
SOČASNA
PRISOTNOST V URAH
pom. vzgojiteljice
Mary O. Mrhar
6.30 – 12.45
7.30 – 8.00
12.45 – 16.30
vzgojiteljica
Doris Vuk
7.30 – 14.00
13.00 – 13.30
8.00 – 15.30(-1)= 6,5
/
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
8.15 – 14.00(-1)= ,75
/
pom. vzgojiteljice
Nevenka Zorič
8.15 – 15.45
12.30 – 13.00
vzgojiteljica
Sara Murovec
7.30 – 14.00
8.00 – 8.30
Istenič M.
7.45 – 15.15
Kavčič Valentina
12.30 – 16.30
METULJI
7.30 – 15.30
8.00 - 14.00(-1,25)= 4,75
/
12.30 – 13.00
pom. vzgojiteljice
12.00 – 12.30
Otroke se zbira in oddaja pri Račkah
Jana Ţ. od 8.00 do 8.30 pri Račkah in od 15.00 do 15.30 pri Račkah
Metka I. od 7.30 do 8.00 pri Račkah
Valentina K. od 16.00 do 16.30 pri Račkah
Kavčič Valentina je zaposlena na upravi šole od 8.30 do 12.00. Sanela Husejnagić – čistilka vrtca – 13.00 – 21.00 (čiščenje učilnic na šoli, jedilnice in
vrtca) – odmor od 15.30 do 16.00.
Stran 20 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC BILJE 6.30 – 16.00
ODDELEK
DELOVNO MESTO
vzgojiteljica
ZAPOSLENA
Krţič Karmen
DELOVNI ČAS
SOČASNA
PRISOTNOST V URAH
8.45 – 15.15
MUCE
6.30 – 15.30
62. čl. KP
ODMOR
12.00 – 12.30
9.30 – 10.00
8.45 – 12.30(-1,5) = 2,25
pom.vzgojiteljice
Toroš Janja
6.30 – 12.30
vzgojiteljica
Mozetič Tatjana
8.00 – 14.30
PIKE
7.30 – 16.15
9.00 – 9.30
13.30 – 14.00
12.30 – 13.00
8.30 – 14.30(-1,5) = 4,5
pom. vzgojiteljice
Joţica Trampuţ
8.30 – 16.00
13.00 – 13.30
vzgojiteljica
Amelija Tribušon
7.30 – 14.00
12.30 – 13.00
ŢABE
7.45 – 15.30
8.15 – 14.00(-1) = 4,75
pom. Vzgojiteljice
Iduna Bernardis
8.15 – 15.45
13.0 – 13.30
Otroke zbiramo pri Mucah, oddaja se jih pri Pikah
Amelija T. pride iskat otroke v vrtec in ob 7.30 do 7.45 odidejo na šolo.
Iduna B. pride s šole v vrtec od 15.30 do 15.45
Snjeţana Zupan – gospodinjec, ki čisti vrtec, pripravi malice in razdeli kosilo za šolo in vrtec ter pomije posodo v vrtcu od 6.00 do 14.00 z odmorom
med 10.30 in 11.00.
Stran 21 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC KOSTANJEVICA
ODDELEK
ŢOGICE
6.30 – 16.30
DELOVNO MESTO
ZAPOSLENA
DELOVNI ČAS
pom. Vzgojiteljice
Daša Švagelj
6.30 – 9.30
vzgojiteljica
Adrijana Kodre
8.30 – 15.00
pom. Vzgojiteljice
Vesna Gregorič
9.00 – 16.30
vzgojiteljica
Marija Vergolini
7.30 – 14.00
pom. Vzgojiteljice
Mojca Šinigoj
8.00 – 15.30
vzgojiteljica
Majda Janjevski
7.30 – 14.00
ZAJCI
8.00 – 15.00
JEŢKI
7.30 – 15.30 na šoli
SOČASNA
PRISOTNOST V URAH
62. čl. KP
ODMOR
V Opatjem selu
8.30 – 15.30 (-1) = 6
/
13.00 – 13.30
12.30 – 13.00
7.30 – 14 (-1,5) in
8.00 – 8.30
od 15.00 do 15.30 = 5,5
13.00 – 13.30
12.30 – 13.00
9.00 – 9.30
13.00 – 13.30
8.15 – 14 (-1,5)= 4,25
pom. vzgojiteljice
Lea Ličen
8.15 – 15.45
12.30 – 13.00
Otroke se zbira in oddaja pri Ţogah; Daša Švagelj od 6.30 do 9.00 pri Ţogah, od 9.00 do 9.30 pri Jeţih;
Vergolini M. je od 7.30 do 8.00 pri Ţogah, kot tudi Šinigoj M. od 15.00 do 15.30.
Jeţi so od 7.30 do 15.30 na šoli.
Pomočnice se izmenjujejo za zapiranje vrtca tedensko.
Anica Mozetič – kuharica od 7.00 do 15.00 ure, Andreja Vidmar – kuharica od 6.30 (vez pralnica vrtci) do 11.00 odpelje kosilo v Opatje selo in
nadaljuje svoje delo v kuhinji v Mirnu (odmor od 9.30 do 10.00).
Urška Okretič 0,5 kuharska pomočnica in 0,5 čistilka, ki čisti vrtec s stopniščem, jedilnico in kuhinjo ter igralnico z WCji na šoli od 6.00 do 8.00 ure in
od 10.00 do 16.00 ure (odmor od 13.30 do 14.00).
Stran 22 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Drugo delo strokovnih delavk
Strokovne delavke opravijo:
vzgojiteljice še 1,5 ur drugega dela
pomočnice vzgojiteljic še 0,5 ur drugega dela.
strokovna delavka, ki je zadolţena za posamezni kabinet ali zbirko did. pripomočkov ima naslednje naloge: skrbi za urejenost nahajališča,ima
pregled nad izposojo in vračanjem, predlaga dopolnjevanje (nabava, izdelava), seznanja z novostmi in načinom - pravili uporabe. Zbirke ali
prostore urjajo delavke med delom izven oddelka po 62. čl. KP, ali ko upade število otrok v oddelku zaradi bolezni.
ZADOLŢITVE
OPATJE SELO
MIREN
BILJE
KOSTANJEVICA
KNJIGE – 1. star.obd.
Mojca
Almira
Janja
Majda
KNJIGE – 2. star.obd.
Mojca
Doris
Karmen
Majda
KNJIGE – Strokovna l.
Mojca
Sara
Tatjana
Marija
TELOVADNI R.
Sneţana
Mary
Joţica
Mojca Š.
LIKOVNI MATERIAL
Mojca
Kristina
Amelija
Majda
VIDEOKASETE
Sneţana
Doris
Iduna
Marija
ODPADNI N. M.
Mojca
Nevenka
Amelija
Vesna
OGLASNA DESKA
Mojca
Almira - Sara
Tatjana
Marija
ZAMAŠKI
Sneţana
Jana
Amelija
Adrijana
KARTUŠE
Sneţana
Metka
Tatjana
Lea
Stran 23 od 37
6.2
OSTALI ZAPOSLENI
Kuharsko osebje je v sluţbi v različnih časovnih mejah, in sicer od 6.30 do 15.30 ure:
Herta Brisko – kuharica, vodja kuhinje
Silva Boštjančič – kuharica
Borut Šajina – kuhar
Andreja Vidmar – kuharica
Anica Pahor – kuharska pomočnica
Hišniška dela opravljata David Olivo in Lavro Gimpelj izmenično od 6.00 do 14.00 oziroma od 7.30
do 15.30.
7.
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV
Pomočnica ravnateljice: vodi delo vzgojiteljskega zbora; pripravlja publikacijo vrtca in letni
delovni načrt; skrbi za sodelovanje vrtca s starši; prisostvuje pri vzgojnem delu v oddelkih in
spremlja delo strokovnih delavk; skrbi za sodelovanje vrtca s šolsko svetovalno sluţbo in z
učiteljicami prvega triletja; skrbi za izvajanje metodologije Korak za korakom; vzpodbuja,
organizira in spremlja strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; kot
pedagoški vodja je odgovorna za uresničevanje vzgojnih ciljev in za organizacijo vzgojno
varstvenega dela v vrtcih ...
Vodja enote vrtca: organizira in vodi delo enote; skrbi za sodelovanje z ostalimi enotami in šolo;
obvešča starše o delu enote; daje predloge za razvoj enote.
Pedagoginja: svetuje strokovnim delavkam pri reševanju vzgojne problematike; sodeluje na
vzgojiteljskih zborih; vodi in spremlja izvajanje prednostne naloge vrtca, organizira in spremlja
strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
Vzgojiteljica se pripravlja na vzgojno delo, s pomočnico načrtuje in izvaja vzgojno delo v oddelku,
ga evalvira, vodi dokumentacijo oddelka, vodi in organizira sodelovanje s starši, se udeleţuje
strokovnih aktivov, vzgojiteljskih zborov vrtca in timskih srečanj; se strokovno izobraţuje.
Pomočnica vzgojiteljice: sodeluje z vzgojiteljico pri načrtovanju, pripravi in evalvaciji vzgojnega
dela, skrbi za estetsko in funkcionalno ureditev igralnice oz. vrtca, samostojno izvaja posamezne
elemente dela v dogovoru z vzgojiteljico, skrbi za izvajanje dnevnih opravil (prehrana, higiena,
počitek), sodeluje pri srečanjih s starši, sodeluje na strokovnih aktivih, timskih srečanjih; se
strokovno izpopolnjuje.
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
8.
8.1
SODELOVANJE S STARŠI
SVET ZAVODA
Svet zavoda je organ OŠ Miren, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela in
ţivljenja v vrtcu in šoli. V svetu zavoda Osnovne šole Miren je predstavnica staršev vrtcev Maja
Gatej.
8.2
SVET STARŠEV VRTCA
Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca. To so:
MIREN
Polţi:
Račke:
Pikapolonice:
Metulji:
Predstavnik:
Valter Povšič
Namestnica:
Urška Krţič Stegovec
Predstavnica:
Tamara Koron
Namestnica:
Vanesa Komel
Predstavnica:
Helena Pikula
Namestnica:
Tina Hren
Predstavnica:
Manuela Špacapan
Namestnica:
Anja Pirec
Predstavnica:
Maja Usenik
Namestnica:
Nemec Vesna
Predstavnica:
Šalini Goljevšček Mozetič
Namestnica:
Tanja Čermelj
Predstavnica:
Tanja Harej
Namestnica:
Sonja Leon
BILJE
Muce
Pikapolonice:
Ţabe:
Stran 25 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
OPATJE SELO
Medvedi:
Predstavnica:
Irena Veselič
Namestnica:
Tanja Gaeta
Predstavnica:
Ana Masten
Namestnica:
Petra Lapanje
Predstavnica:
Karmen Urdih
Namestnica:
Andreja Bratuţ Čotar
Predstavnica:
Maja Gatej
Namestnica:
Klara Levstek
KOSTANJEVICA
Ţogice:
Zajci:
Jeţki:
8.3
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje vrtca s starši je nujno za dopolnjevanje druţinske in vrtčevske vzgoje, zato imajo
starši pravico:
do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora z vzgojiteljico o otroku
sodelovati pri načrtovanju ţivljenja v vrtcu in skupini
v dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu
Načini sodelovanja
Informativna srečanja:
uvodni roditeljski sestanek v vrtcu Miren za starše novosprejetih otrok
individualni pogovori s starši novincev
roditeljski sestanki, ki so namenjeni staršem (2 x letno)
pogovorne ure (1 × mesečno v dogovoru s starši v popoldanskem času)
vsakodnevne informacije preko oglasnih desk (ob prihodu in odhodu) ter nujne
telefonske informacije
svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca in šole
svet zavoda, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela in ţivljenja v
vrtcu in šoli
Stran 26 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Druţabna srečanja:
praznovanje rojstnega dneva otroka
druţinska srečanja na pobudo staršev: Vrtec Kostanjevica na temo Gibanje: aerobika,
kolesarjenje in rolanje, pohod in štafetne igre, zaključek šolskega leta;Miren: Račke
nastopajo staršem; Bilje: delavnica z babicami.
Kulturna srečanja:
razne prireditve in nastopi otrok na prireditvah (praznovanje 150 letnice šole v Biljah,
Opajski semenj in kulturni praznik,8. marec ali Materinski dan v Opatjem selu, praznik
špargljev v Orehovljah)
obisk gledališke predstave
starši nastopajo otrokom vrtca Kostanjevica ob obdaritvi dedka Mraza.
Izobraţevalna srečanja:
predavanja za starše ŠOLA ZA STARŠE:
SREČANJA
ČAS
TEMA
prvo
oktobru
Pravljica
drugo
novembru
Predavanje B. Ţorţa - plačajo prijavljeni starši.
tretje
januarju
Predavanje Maure Arh o zdravi prehrani - plačajo prijavljeni starši
9.
SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŢEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI
9.1
VRTEC – ŠOLA
Otroci si izposojajo knjige v šolski knjiţnici 1 x tedensko (v vrtcu Opatje selo in pri
Pikapolonicah v Mirnu izposoja vzgojiteljica).
Nudimo jutranje in popoldansko varstvo šolarjev, dokler je vrtec odprt (vsi vrtci).
Organiziramo srečanja z učenci 1. razredov.
Šolarji nastopajo v otrokom v vrtcu: Teden otroka Kostanjevica, dedek Mraz Miren,
Pripravimo srečanje s starši otrok, ki vstopajo šolo.
Stran 27 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
9.2
VZGOJITELJICE – DELAVCI ŠOLE
Danijela Kosovelj – ravnateljica OŠ Miren
Borut Vodopivec – pomočnik ravnateljice OŠ Miren
Neva Humar – pedagoginja, sodeluje na roditeljskem sestanku za starše novo sprejetih v
vrtce,pripravi predavanje za starše vseh vrtcev in starše otrok, ki vstopajo v 1. razred
Elvira Brumat Medvešček – knjiţničarka: nabavlja knjige, kasete, zgoščenke za vrtce,
pomaga in svetuje otrokom pri izbiri in izposoji knjig, organizira ure pravljic po vrtcih in v
knjiţnici, vodi Bralno značko za petletnike; na pedagoški konferenci 1 x letno predstavi
novosti v strokovni literaturi
Tatjana Bavdaţ,– poslovna sekretarka OŠ Miren
Damijana Ukmar, Valentina Kavčič – knjigovodkinja OŠ Miren
Majda Obreza – računovodkinja na OŠ Miren
Mojca Stariha – računalničarka
9.3
VRTEC IN ZDRAVSTVENE USTANOVE
Otroci vstopajo v vrtec z obveznim zdravniškim spričevalom lečečega zdravnika.
Skrbimo za zobno preventivo z vsakodnevnim umivanjem zob in preverjanjem pravilnega
umivanja,kar izvede ZD Nova Gorica.
Pediatrinji za naše območje (Otroški dispanzer Šempeter, Zdravstveni dom, Rejčeva 4,
Nova Gorica) vsak začetek šolskega leta pošljemo publikacijo.
9.4
V VRTCU SKRBIMO ZA ZDRAVJE OTROK
Upoštevamo osnovne potrebe otrok po gibanju, igri, prehrani, počitku, bivanju na sveţem
zraku in spoštujemo njihov bioritem.
Zagotavljamo dobre medsebojne odnose med vsemi delavci vrtca in otroki ter otroki
samimi, ki zagotavljajo zdravo ţivljenje in varno ter prijetno počutje otrok.
Navajamo otroke na pravilno vedenje pri prehranjevanju in na uţivanje raznovrstne hrane.
V vsaki igralnici imajo otroci vsakodnevno na razpolago dopoldanski napitek in košarico
sezonskega sadja.
Malice se pripravlja po vseh enotah z moţnostjo izbire namaza (samopostreţen način pri
mizi).
Vse kuhinje izvajajo HACCP sistem.
Stran 28 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
9.5
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
Občina Miren – Kostanjevica omogoča:
izvedbo Zlatega sončka A program za 5-letne otroke ( okrog 46 otrok). V marcu
2011 bomo organizirali plavalni tečaj za petletnike v bazenu v Novi Gorici.
Stroške prevoza nam bo krila občina Miren – Kostanjevica;
obisk ţupana po vrtcih in 1. razredih ob novem letu;
brezplačen ogled gledališke predstave za otroke in starše v SNG Nova Gorica;
brezplačen avtobusni prevoz na zaključno prireditev Zelenega nahrbtnika za
starejše otroke vrtcev;
organizacijo in izvedbo malih olimpijskih iger za nas ob zaključku šolskega leta
s podelitvijo Zlatega sončka in glasbeno animacijo za otroke;
MIKA šport rekreacija – pomaga pri izvedbi plavalnega tečaja in organizaciji malih OI ter
podelitvi Zlatega sončka v juniju na prireditvenem prostoru v Opatjem selu.
Donacije, sponzorstvo, finančna pomoč obrtnikov, Rdečega kriţa, drugih organizacij
vrtcem.
Krajevne skupnosti v katerih delujejo vrtci.
MDZPM Nova Gorica – nam pomaga pri organizaciji Tedna otroka, različnih delavnic v vrtcih.
Glasbena mladina Slovenije – bogati naš program z nastopi po vrtcih ali v Kulturnem domu v
Novi Gorici.
Mestna galerija Nova Gorica – otroške likovne delavnice – november 2010 KOLAŢ.
10. AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE
Da bi se vrtec vključil v okolje,
pripravljamo boţično-novoletno praznovanje vseh otrok iz KS z obdaritvijo;
z otroki sodelujemo na krajevnih prireditvah kamor nas povabijo: vrtec Bilje – 150 letnica
šolstva, vrtec Opatje selo - Opajski semenj, Kulturni dan, 8. marec ali Materinski dan,
vrtec Miren - praznik špargljev v Orehovljah.
Stran 29 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
11. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŢUJEJO DELAVCE ZA POTREBE VZGOJE
PREDŠOLSKIH OTROK
V ta namen:
študentke, napotene v vrtec s strani Pedagoške fakultete, seznanjamo z načinom dela v
vrtcu,
dijakinjam in dijakom vzgojiteljske šole omogočamo spoznavanje našega dela in načina
dela v vrtcu. V 4. letniku opravljajo dijakinje praktično usposabljanje. Dijakinje opravijo tudi
tri praktične nastope za maturo.
o
Saksida Tina – Miren Pikapolonice – mentor Vuk Doris
o
Frančeškin Kris – vrtec Kostanjevica – mentor Majda Janjevski
o
Vecchiet Karin – vrtec Kostanjevica – mentor Marija Vergolini
o
Klemše Mojca – vrtec Opatje selo – mentor Mojca Ivanc
12. PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
Ţivimo v času, ko je stalno strokovno izobraţevanje nujno in je tesno povezano s strokovno
avtonomijo in profesionalno odgovornostjo. Pravica in dolţnost strokovnih delavk je, da se
izobraţujejo 40 ur letno. V vrtcu bomo organizirali:
delavnice Korak za korakom za vse strokovne delavke (12 ur) pod vodstvom koordinatorke
Neve Humar,
IKT – oglasna deska (4 ure – oktober 2010), Video v ţepu – januar 2011 ( 4 ure seminar +
8 ur na daljavo + 4 ur seminarja), ter krajše vsebine svetovanja računalničarke.
tematsko konferenco Gibanje (8 ur v novembru), ki jo bo izvajala Fakulteta za šport
Ljubljana,
predstavitev priročnika z delavnico – Plesna vzgoja v vrtcu (3 ure)
Aktivno učenje – Sara Murovec, Jana Ţorţ
Igrišča – Lavro Gimpelj, Majda Škarabot
izbrano vsebino za Haccp za vse delavke vrtcev in ostale delavce (kuhinja, čistilke, hišnika
- 1 ura),
Študij ob delu:
Pedagoška fakulteta – Predšolska vzgoja: Jana Ţorţ, Metka Istenič, Vesna Gregorič in Mojca
Šinigoj.
Stran 30 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
13. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA
13.1 SEJE STROKOVNIH DELAVK VRTCEV OŠ MIREN (VZGOJITELJICE, SVETOVALNA
SLUŢBA, POMOČNICE VZGOJITELJIC), NA KATERIH SE:
obravnava in odloča o vprašanjih, povezanih z vzgojno izobraţevalnim delom
daje mnenje o letnem delovnem načrtu vrtca
predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
odloča o posodobitvah programov vzgoje in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
daje pobude za napredovanja strokovnih delavcev, mnenje o predlogu za imenovanje
ravnatelja
odloča o vzgojnih ukrepih
Na sejah bomo razpravljali o:
1. organizaciji dela v novem šolskem letu(avgust)
2. letnem delovnem načrtu (LDN) v septembru
3. prednostnih nalogah: Gibanje,Opismenjevanje, IKT v vrtcih, Eko vsebine ter obisk
knjiţničarke s predstavitvijo strokovne literature (november),
4. pohvalah, ki se nanašajo na vsak oddelek, in morebitni teţave v njem (februar)
5. informacijah v zvezi z vpisom (maj)
6. analizi LDN (junij)
13.2 STROKOVNI AKTIV (VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJIC GLEDE NA
STAROSTNO STOPNJO OTROK V ODDELKIH)
NALOGE strokovnega aktiva:
obravnava vzgojno delo
vzgojiteljskemu zboru daje predloge za izboljšanje vzgojnega dela
obravnava pripombe staršev
sprejema in obravnava Letni delovni načrt vrtca
na aktivu se posreduje strokovna spoznanja iz seminarjev, s srečanj in dogovarja o
vnašanju novih spoznanj v prakso,
dogovori, planiranje in izvedba akcij na ravni vrtca (teden otroka, novo leto, pust,
druţinski dan, zaključek šolskega leta …).
Stran 31 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Aktiv 1. starostnega obdobja - vodja aktiva: Batistič A.
Batistič A., Mrhar M., Silič K., Ţorţ J., Krţič K., Toroš J., Vergolini M., Šinigoj M., Kodre A.,
Gregorič V., Mozetič T., Trampuţ J..
Aktiv 2. starostnega obdobja - vodja aktiva: Tribušon Amelija
Janjevski M., Ličen L., Ivanc M., Kavčič S., Murovec S., Istenič M., Kavčič V., Vuk D., Zorič N.,
Tribušon A., Bernardis I.
Strokovne delavke se bodo srečevale 1 x mesečno in vodile zapisnik srečanj. Vsebina srečanj je
poleg načrtovanja in priprav na akcije v vrtcih lahko tudi izmenjava izkušenj, metodičnih postopkov
vzgojnega dela ali predstavitev zanimivih uspelih zaposlitev ali nalog, načrtovanje skupnih oblik
sodelovanja...
13.3 ODDELČNI TANDEM, TIM TVORITA VZGOJITELJICA IN POMOČNICA ENEGA
ODDELKA.
Vzgojno delo izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. V 1. starostnem obdobju upoštevamo
hkratno prisotnost obeh delavk v oddelku 6 ur, v kombiniranem je 5 urna sočasnost, v 2.
starostnem obdobju pa 4 ure.
Načrtovanje vzgojno – izobraţevalnega dela v tandemu izvajata vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice. Načrtujeta in se dogovarjata za delo, zadolţitve ter naloge na ravni oddelka in vrtca.
Hkrati tudi delo planirata za daljše časovno obdobje, si sprotno dnevno pripravita sredstva za
vzgojno delo, skrbita za sodelovanje s starši, pravilen odnos do otrok in med otroki. Delo tudi
evalvirata.
Otroke načrtno tudi opazujeta, opaţanja zapisujeta in spremljata razvoj otrok.
13.4 KOLEGIJ RAVNATELJA OŠ MIREN
Se sestaja vsakih 14 dni. Sestavljajo ga ravnateljica, vodje podruţnic ter RS in PS Miren, oba
pomočnika in ŠSS. Obravnava organizacijo dela zavoda in tekočo problematiko. Vodijo se
zapisniki.
13.5 AKTIV VODIJ VRTCEV
Srečanja bodo potekala po potrebi v zvezi z usklajevanjem in organizacijo del in nalog iz Letnega
delovnega načrta.
Stran 32 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
13.6 NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA
NAČRTOVANJE
Strokovne delavke načrtujejo delo na osnovi Kurikula za vrtce in Metodologije KZK oddelkov,
osredotočenih na otroke. Vse delavke načrtujejo letni delovni načrt oddelka na začetku šolskega
leta ter v letnem poročilu poročajo o vzgojnem delu v oddelku ob koncu šolskega leta. Pri
načrtovanju strokovne delavke upoštevajo prednostno nalogo vrtcev. Vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic praviloma načrtujejo enkrat tedensko. Skupaj se dogovarjajo, planirajo za daljše
časovno obdobje, si sprotno dnevno pripravijo sredstva za vzgojno delo, skrbijo za sodelovanje s
starši, skrbijo za pravilen odnos do otrok in med otroki. Po realizaciji načrtovanega opravijo
strokovne delavke analizo, refleksijo in evalvacijo vzgojnega dela.
SPREMLJANJE IN EVALVACIJA
STROKOVNE DELAVKE
Vzgojno delo v oddelku spremljata, reflektirata in evalvirata obe delavki oddelka. V tandemu
oddelka delavki izvajata:
podrobnejšo analizo načrtovanega dela, reflektirata in evalvirata vzgojno-izobraţevalno delo
oddelka,
izmenjata opaţanja o otrokovih odzivih pri dejavnostih , spremljata razvoj otrok in zapisujeta
otrokove odzive v mapo opazovanj,
si poročata o temah na seminarjih, sestankih, aktivih,
zapisujeta komentarje k otroškim izdelkom.
POMOČNICA RAVNATELJICE ALI PEDAGOGINJA:
spremlja prakse in nastope učenk SVŠ in mentorstva vzgojiteljic,
pregled vodenja dokumentacije, usklajenost pisnih priprav in vodenih dejavnosti. Pregled
izpolnjevanja predpisanih rubrik v skladu z navodili ( januar 2011).
spremlja nastope za opravljanje strokovnega izpita,
pedagoginja spremlja delo v oddelkih, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami vsaj
enkrat mesečno,
Pri spremljanju vzgojnega dela v oddelku bosta pomočnica ravnateljice in pedagoginja v letošnjem
letu pozorni na spremljanje, načrtovanje, reflektiranje in dokumentiranje aktivnosti na temo
Vključevanje otrok v načrtovanje smiselnega in aktivnega učenja.
Hospitacije bodo izvedene v vsakem oddelku po enkrat, in sicer od januarja do maja 2011.
Stran 33 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
14. DRUGA STROKOVNA SREČANJA
AKTIVI ravnateljev , pomočnikov ali vodij VRTCEV OE Nova Gorica – vodja Majda
Škarabot – srečanja naj bi potekala 3-krat letno ( oktober, januar, april) oz. po potrebi,
kjer naj bi se pogovarjali o aktualnih temah in problemih v zvezi z delom. Srečanja z
članico Skupnosti vrtcev Slovenije Meri Uršič
SREČANJA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV VRTCEV NA
ZAVODU ZA ŠOLSTVO NOVA GORICA
SREČANJA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV VRTCEV –– 2-krat
letno (jeseni in pomladi), ki izvajajo na otroke osredotočeno metodologijo Korak za
korakom
SREČANJA ZHR DELAVK – srečanja organizira Martina Kumer iz vrtca Nova Gorica
STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJEV VRTCEV V PORTOROŢU – oktober 2010
15. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA URESNIČITEV VZGOJNEGA
PROCESA
Delovna obutev za strokovne delavke vrtcev – nakup januar 2012 (vsaki dve leti)
Delovna obleka za strokovne delavke vrtcev – nakup poleti 2012 (vsaka tri leta)
Stran 34 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
16. PROSTORSKI POGOJI
Vsak oddelek ima svojo igralnico opremljeno z igralnimi kotički in garderobo ter atrij za izvajanje
vzgojnega dela skozi celo šolsko leto. V igralnici so organizirani stalni kotički in priloţnostni kotički,
ki se spreminjajo glede na vsebino dejavnosti. Igralni kotički so lahko organizirani tudi v
garderobah pred igralnico, da se s tem poveča igralni prostor posameznega oddelka. Otroci imajo
moţnost izbire dejavnosti in sredstev, ki so na dosegu otrok.
Poleg zgoraj navedenih prostorov bodo oddelki za svoje dejavnosti koristili tudi prostore izven
vrtca – bazen, kulturne institucije ter druge zunanje površine.
VRTEC MIREN
POVRŠINA v m2
PROSTORSKI POGOJI
3 igralnice
133,00
1 igralnica z WC in vhodom
83,40
jaslični vhod
32,92
1 garderoba s skupnim prostorom
107,80
1 umivalnica z WC
13,73
1 shramba za čiščenje
6,71
1 pisarna
16,03
1 WC za osebje
7,07
1 atrij pred igralnicami
84,00
1 igrišče
1050,00
1 peskovnik 4.20 x 4.20 m
1 peskovnik
Stran 35 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC BILJE
POVRŠINA v m2
PROSTORSKI POGOJI
2 igralnici z umivalnico, WC – otroci
107,93
1 garderoba
22,00
1 vetrolov
7,43
1 pedagoška soba (za starše)
8,77
1 mala soba za material
3,96
1 garderoba, umivalnica z WC-osebje
8,68
1 čajna kuhinja s shrambo
10,68
hodnik 1 in hodnik 2
23,46
razdelilna postaja
2,34
shramba ob kuhinji
0,78
čistila
0,44
skupaj
196,47
skupaj kuhinja s shrambo
6,05
1 atrij
104,00
1 dvorišče
470,00
1 peskovnik 2.74 x 2.74 m
Stran 36 od 37
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC OPATJE SELO
POVRŠINA v m
PROSTORSKI POGOJI
1 igralnica
57,30
1 garderoba
13,20
1 vetrolov
5,60
1 umivalnica z WC – otroci, WC osebje
11,00
1 čajna kuhinja s shrambo
16,89
1 pralnica
22,80
1 pisarna
11,80
1 asfaltirana ploščad
85,00
1 igrišče
2
1554,00
pralnica
1 peskovnik 5.80 x 4.00 m
VRTEC KOSTANJEVICA
POVRŠINA v m
PROSTORSKI POGOJI
2 igralnici z umivalnico, WC – otroci
102,46
1 garderoba
29,00
1 kuhinja
43,92
1 shramba
7,68
1 garderoba z WC odrasli
11,01
1 vetrolov
1,55
1 previjalnica
4,50
1 shramba za material
6,45
1 stopnišče s hodnikom
18,66
vrtec skupaj
143,96
kuhinja s stopniščem
70,00
igrišče
1 peskovnik 5.60 x 5.00 m
Stran 37 od 37
2