bilten 2011 - Šolski center Kranj

5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
NASLOV:
UREDNIKA:
IZDAJATELJ:
NAKLADA:
WWW:
BILTEN 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŽNJI Z MOBILNIMI
ROBOTI
MITJA RAUTER, ANDREJ ARH
Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
50 izvodov
http://robobum.tsckr.si
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
007.5(086.82)
REGIJSKO tekmovanje v konstruiranju in vožnji z mobilnimi roboti (5
; 2011 ; Cerklje na Gorenjskem)
Robobum 2011 : bilten 5. regijskega tekmovanja v konstruiranju
in vožnji z mobilnimi roboti, Cerklje na Gorenjskem, 5. 5. 2011 /
[urednika Mitja Rauter, Andrej Arh]. - Kranj : Tehniški šolski
center, 2011
ISBN 978-961-90607-6-6
1. Gl. stv. nasl. 2. Rauter, Mitja
255920384
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
2
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
3
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
POZDRAV UDELEŢENCEM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN
VOŢNJI Z MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011
Robotika se je utrdila v številnih industrijskih procesih. Poleg tega robotika z velikimi
koraki vstopa tudi v naša domovanja. Vse več je robotov, ki nam pomagajo pri
različnih domačih opravilih. Ţe kar nekaj časa so na voljo robotski sesalniki, ki,
medtem ko vas ni doma posesajo stanovanje, robotska kosilnica pokosi travo na
vašem vrtu, spet drugi roboti nam olajšajo upravljanje z različnimi elektronskimi
napravami, ki jih imamo v našem stanovanju. Ob vsem širokem naboru moţnosti, ki jih
danes robotika ponuja, še vedno lahko govorimo o mladi vedi, pred katero je svetla
prihodnost.
Na Tehniškem šolskem centru Kranj imamo štiri enote:




Strokovno in poklicno šolo,
Tehniško gimnazijo,
Višjo strokovno šolo in
Medpodjetniški izobraţevalni center.
Izobraţevanje iz področja robotike je aktivno vključeno v vse štiri enote. Na centru
imamo sodobno opremo, na kateri delajo naši dijaki in študenti. Lahko se pohvalimo
z izjemnimi rezultati, ki jih naši dijaki in študenti dosegajo na tekmovanjih iz robotike.
Prav pred kratkim se je v Novi Gorici odvijalo tekmovanje Slovenske robolige
MikroMiš, kjer so predstavniki naše šole zasedli prvo, tretje in deveto mesto. Naša
dijaka sta v letošnjem šolskem letu izdelala tudi raziskovalno nalogo Šestnogi robot in
z njo osvojila prvo mesto na regijskem srečanju mladih raziskovalcev.
Spodbudno je, da mladi ţe v osnovni šoli začnete spoznavati osnovne zakonitosti
delovanja robotov. Ob tem bi se zahvalil mentorjem, ki na osnovnih šolah skrbijo za
razvoj in promocijo robotike. Učence, ki vas robotika zanima, pa bi spodbudil, da
razmislite o nadaljevanju šolanja na področju tehniških poklicev in na tem področju
vam na Tehniškem šolskem centru Kranj lahko ponudimo veliko.
Naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem, ki ste pripomogli k organizaciji in izvedbi
tekmovanja Robobum 2011.
Joţe Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor TŠC Kranj
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
4
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
POZDRAV UDELEŢENCEM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN
VOŢNJI Z MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011
Dragi učenci tekmovalci na regijskem tekmovanju Robobum 2011!
Leto je naokoli in zopet ste prišli pokazat vaše robote in tekmovati z njimi. Vsako leto
ste boljši in čestitam vam za letošnje izdelke in rezultate. Letos ste se preizkusili tudi v
teoretičnem poznavanju osnov elektronike in robotike in s svojim znanjem ste nas
nekateri prijetno presenetili. Čestitam! Najboljšim ţelim uspešno tekmovalno pot tudi
naprej na drţavnem tekmovanju 12.5.2011 v Mariboru.
Tehnika ţal ni modna muha v naši druţbi, je pa nujno potrebna za razvoj in veseli me,
da tudi vi uţivate v njej. Ţelim vam, da se ob odločanju kam naprej v srednjo šolo
pravilno odločite in morda se nam pridruţite na TŠC Kranj, kjer izobraţujemo za
poklice prihodnosti na področju računalništva, elektrotehnike in mehatronike.
Spoštovani mentorji!
Vaša je zasluga, da smo danes zbrani tu in da občudujemo skupaj znanje in
tekmovalne doseţke vaših varovancev. Hvala tudi mentorjem, ki ste prišli z učenci in
dijaki samo pokazat projekte, ki jih pod vašim vodstvom mladi vedeţi ustvarjajo.
Slovenija potrebuje napredek, tehniko in razvoj. Hvala vam, ker skrbite za vse to tudi
vi!
Iskrena hvala pa seveda tudi OŠ Davorina Jenka, ki nas je sprejela, da smo
organizirali tekmovanje v okviru projekta LIN in Zleta tehniške kulture. Organizacijski
odbor je pod vodstvom g. Andreja Arha odlično izpeljal to prireditev in hvala tudi
dijakom SiPŠ TŠC Kranj, ki so pomagali pri promociji tehnike.
Nepogrešljivi pa ste tudi naši sponzorji, hvala, kajti vaša spodbuda je zelo dobrodošla.
Saša F. Kocijančič, prof.
ravnateljica SiPŠ, OE TŠC Kranj
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
5
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
KAZALO
POZDRAV UDELEŢENCEM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŢNJI Z
MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011 ...................................................................................4
POZDRAV UDELEŢENCEM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŢNJI Z
MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011 ...................................................................................5
KAZALO .................................................................................................................................6
PROJEKT - IZDELAJMO LETALO, ROBOTA, KOLO NA ELEKTRIČNI POGON ......................7
PROGRAM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŢNJI Z MOBILNIMI
ROBOTI ROBOBUM 2011.......................................................................................................9
TEKMOVALNE PROGE ROBOBUM 2011 ...............................................................................9
PRAVILA TEKMOVANJA IN GALERIJA FOTOGRAFIJ ............................................................9
PRIJAVLJENI TEKMOVALCI .................................................................................................10
STATISTIKA ............................................................................................................................12
ORGANIZACIJSKI ODBOR 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŢNJI
Z MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011 ...............................................................................13
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
6
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
PROJEKT - IZDELAJMO LETALO, ROBOTA, KOLO NA ELEKTRIČNI POGON
Ugotavljamo, da otroci, predvsem tisti s podeţelja in okoliških krajev, nimajo dovolj
moţnosti za sodelovanje v kroţkih, prostočasnih aktivnostih, kjer se učijo raznih ročnih
in tehničnih spretnosti. Na Gorenjskem je premalo aktivnosti, ki bi mladino seznanjale
s tehniško kulturo, kjer bi se tudi osnovnošolci praktično preizkusili predvsem v
osnovah uporabne elektrotehnike, mehatronike, robotike, modelarstvu, strojništvu,
fiziki in kemiji. S projektom nameravamo vzpostaviti pilotni model animacije,
motivacije otrok z izdelavo konkretnih tehničnih izdelkov (modeli za letala, vozila na
električni pogon, roboti, drugimi izdelki ter programi). Delo poteka v obliki delavnic,
organiziranih po osnovnih in srednjih šolah. V sklopu projekta bomo organizirali tudi
zlet tehniške kulture.
Prepričani smo, da lahko na ta način prispevamo k dvigu tehnične kulture otrok ter
jih vzpodbudimo k inovativnemu tehničnemu razmišljanju; preko izdelkov pa jim tudi
dvignemo samozavest ter moţnost za nadaljnje izobraţevanje na tem področju.
Na Zletu tehniške kulture, ki bo potekal 5. maja 2011 na Osnovni šoli Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem, bo uvodnem delu potekalo tekmovanje iz robotike
ROBOBUM, ki je namenjeno osnovnošolcem z Gorenjske, ki se ţe ukvarjajo z izdelavo
in programiranjem robotov. V nadaljevanju bomo predstavili mnoţico produktov, ki
jih razvija Tehniški šolski center Kranj v svoji mali hiši eksperimentov (izdelamo robota in
druge tehniške delavnice). Iz Zveze društev za tehnično kulturo Kranj
bo
predstavljeno modelarstvo (materiali, način izdelave, izdelava letal in ranţiranje).
Društvo Vseţivljenjsko Učenje iz Kranja pa bo prikazalo v projektu izdelana električna
vozila. Predstavljeni bodo tudi poklici elektrotehnike, mehatronike, računalništva,
robotike, v okviru le-teh pa tudi strokovno predavanje.
Pričakujemo, da bo „Zlet tehniške kulture” po zaključku projekta postal tradicionalen.
Projekt IZDELAJMO LETALO, ROBOTA, KOLO NA ELEKTRIČNI POGON je delno
sofinanciran s sredstvi LEADER Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbran
je bil s strani LAS Gorenjska košarica. Je del skupka projektov za razvoj podeţelja – LIN
2010. Vodilni partner projekta je Tehniški šolski center Kranj, partnerja v projektu pa
sta tudi Zveza društev za tehnično kulturo Kranj in Društvo vseţivljenjsko učenje iz
Kranja.
V okviru projektu ţe izvajamo kopico delavnic, na katere ste vsi, ki ste stari do 18 let,
še posebej, če ste s podeţelja, prisrčno vabljeni. Nekaj utrinkov z naših delavnic
modelarstva, robotike, izdelave vozil na električni pogon in drugih tehniških aktivnosti:
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
7
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
Vodja projekta: Darka Krmelj
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
8
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
PROGRAM 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN VOŢNJI Z
MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011
CERKLJE NA GORENJSKEM, 5.5.2011
14:30
15:00
15:10
15:30
18:30
Prihod in registracija tekmovalcev Robobum 2011 in njihovih mentorjev
Zbor mentorjev in otvoritev tekmovanja
Preizkusna voţnja
Začetek tekmovanja Robobum 2011
Podelitev nagrad tekmovalcem in zaključek prireditve
Organizator si pridrţuje pravico so spremembe programa!
TEKMOVALNE PROGE ROBOBUM 2011
LEGOBUM 9
LEGOBUM 8, ROBOSLED IN OSTALI
PRAVILA TEKMOVANJA IN GALERIJA FOTOGRAFIJ
Pravila tekmovanja so objavljena na spletni strani
http://robobum.tsckr.si/pravila.html. Galerija fotografij tekmovanja bo objavljena po
tekmovanju na spletni strani http://robobum.tsckr.si/galerija.html.
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
9
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
PRIJAVLJENI TEKMOVALCI
ROBOSLED
Šola
OŠ Bistrica pri Trţiču
Ekipa
Mentor
Edvin Šnobel
OŠBT6
OŠ Janeza Mencingerja
Boh. Bistrica
Tekmovalec 1
Tekmovalec 2
Tekmovalec 3
Dominik Šnobel
Pavel Zupan
OŠJM1
Blaţ Mlakar
OŠJM2
OŠJM3
Ajda Kreslin
Lovro Odar
OŠ Gorje
Ana Marija
Jeršič
Pavel Zupan
Gorje1
Gorje2
Gorje3
Gorje4
Rok Kenda
Aljaţ Komar
Martina Jakopič
Andraţ Černi
Peter Piber
Gorje5
Matija Topolovec Miha Pristov
Jure Černe
Tekmovalec 1
Tekmovalec 2
Tekmovalec 3
Vid Oblak
Anţe Lopatič
OŠFP5
Anţe Verbič
Jaka Marjetič
OŠFP6
OŠFP7
Aleš Jesenovec
Bor Zagoričnik
Lovro Veber
Jaka Grandlič
Klemen Tadel
Sašo Bogataj
Jaka Sajovic
Anţe Sirc
Nik Vrtač
Rok Ferlan
LEGOBUM 8
Šola
OŠ n.h. Maksa Pečarja
Črnuče
Ekipa
Mentor
Aleš Drinovec
OŠMP1
Andrej
Koloţvari
OŠ Franceta Prešerna
OŠ Bistrica pri Trţiču
Lara Kozina
Bubnič
Majda Fiksl
OŠBP3
OŠ Gorje
Pavel Zupan
Gorje6
OŠ Šenčur
Miha Pristov
Špela Jenko
Šenčur3
Kristian Šenk
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
10
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
LEGOBUM 9
OŠ
Ekipa
Mentor
Andrej
Koloţvari
OŠ Franceta Prešerna
OŠFP1
OŠFP2
OŠFP3
OŠFP4
OŠ Bistrica pri Trţiču
Tekmovalec 1
Tekmovalec 2
Tekmovalec 3
Anţe Oštarijaš
Miha Jelovčan
Ţan Jauh
Mark Kolman
Mitja Vodnik
Tim Krampl
Blaţ Stojanovič
Anţe Udir
Igor Čosić
Jaka Kavčič
Klemen Klobučar
Ţan Kriţaj
Mitja Sajovic
Blaţ Gorjanc
Agan Šabani
Jaka Zupan
Matic Bešter
Nejc Blaznik
Aleša Brejc
Tim Kalan
Tadej Aleš
Dominik Kosirnik
Valentina Celjar
Majda Fiksl
OŠBP1
OŠBP2
OŠ Šenčur
Špela Jenko
Šenčur1
Šenčur 2
FISHERTEHNIK IN OSTALI
OŠ
Ekipa
OŠ Bistrica pri
Trţiču
Mentor
Tekmovalec 1
Tekmovalec 2
Tekmovalec 3
Vili Grdič
Alen Bešič
Tekmovalec 4
Edvin Šnobel
OŠBT4
FISHERsled
OŠBT5
FISHERsled
Aleš
Drinovec
OŠ n.h. Maksa
Pečarja Črnuče
OŠMPČ2 FisherTehnik
OŠ Janeza
Mencingerja
Boh. Bistrica
OŠJM4
OŠ Ţiri
Pavel Zupan
FisherTehnik
Dominik
Šnobel
Matej
Jagodic
Lan Medved
Luka
Pepelnjak
Luka Plahuta
Aljaţ Plahuta
Blaţ Mlakar
Lenart Treven
Roţle Namar
Blaţ Demšar
Ina Čarić
Ţiri1
David Perić
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
11
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
STATISTIKA
Osnovne šole
LegoBum8
Število ekip
1
OŠ Bistrica pri Trţiču
OŠ Janeza Mencingerja
Boh. Bistrica
OŠ Gorje
OŠ n.h. Maksa Pečarja
Črnuče
OŠ Franceta Prešerna
OŠ Ţiri
OŠ Šenčur
Skupaj ekip: 29
FisherTehnik
RoboSled LegoBum9
in ostali
Število
Število
ekip
ekip
Število ekip
1
2
2
3
5
1
1
1
3
1
4
1
1
7
2
8
9
5
OŠ Šenčur
OŠ Žiri
OŠ Franceta Prešerna
FisherTehnik in ostali
Legobum9
OŠ n.h. Maksa Pečarja Črnuče
RoboSled
LegoBum8
OŠ Gorje
OŠ Janeza Mencingerja Boh. Bistrica
OŠ Bistrica pri Tržiču
0
1
2
3
4
5
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
12
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
ORGANIZACIJSKI ODBOR 5. REGIJSKEGA TEKMOVANJA V KONSTRUIRANJU IN
VOŢNJI Z MOBILNIMI ROBOTI ROBOBUM 2011
ORGANIZACIJA
Vodja tekmovanja:
Andrej Arh, TŠC Kranj
Predsednica sodniškega odbora:
Saša Kocijančič, TŠC Kranj
Sodniki:
Aleš Ovsenek, TŠC Kranj
Temida Novak, TŠC Kranj
Almira Okršlar, TŠC Kranj
Objava biltena in splet:
Tim Hajšek, dijak SiPŠ TŠC Kranj
Snemanje:
Mitja Rauter, TŠC Kranj
Dominik Tkalec Dolinar, dijak SiPŠ TŠC Kranj
Tehnična podpora:
Mitja Rauter, TŠC Kranj
Ţiga Lausegger, TŠC Kranj
Klemen Petrač, dijak SiPŠ TŠC Kranj
Fotografija:
Mitja Rauter, TŠC Kranj
Gašper Ferdin, dijak SiPŠ TŠC Kranj
Oblikovanje biltena:
Mitja Rauter, TŠC Kranj
Multimedijska podpora, sponzorji in
nagrade:
MIC TŠC Kranj
Urednika biltena:
Andrej Arh, TŠC Kranj
Mitja Rauter, TŠC Kranj
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
13
5. regijsko tekmovanje v konstruiranju in voţnji z mobilnimi roboti
DONATORJI
LPKF Laser & Elektronika d.o.o.
Polica 33
SI-4202 Naklo
Slovenia
T
el.: +386-(0)592-08-800
Fax: +386-(0)592-08-820
Modra št: 080 8131
ZAHVALA
Zahvaljujemo se OŠ Davorina Jenka Cerklje, ki nam je omogočila izvedbo prireditve.
Cerklje na Gorenjskem, 5.5.2011
14