Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU
JN_________/2013
Uradni vestnik EU, št. TED _______________________
Predmet javnega naročila:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
za obdobje 24 mesecev od 1.1.2014 do 31.12.2015
Prestranek, dne 24.9.2013
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
I.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek, je na Portalu javnih
naročil dne 24.9.2013, pod št. objave JN
/2013 in v Uradnem vestniku EU št.
TED z dne
24.9.2013 objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu
s 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, 12/13-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2) za sukcesivno
dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe šolske kuhinje.
VABIMO VAS,
da skladno z določili ZJN-2, in v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe oddate svojo ponudbo.
Oddana ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 5.11.2013 do
12.00 ure, na naslov naročnika OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258
Prestranek.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani
ponudnika.
Vse prepozne ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil
gospodarskim subjektom.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6.11.2013 ob 14.00 uri v prostorih naročnika.
KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA:
Naziv: OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Sedež: Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
Pooblaščena oseba naročnika: Nataša Režek Donev
Kontaktna oseba: Veronika Švigelj
Tel: 05/6208516
E-pošta: [email protected]
Nataša Režek Donev,
ravnateljica
2
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
II. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. ZAKONSKA PODLAGA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Javni razpis se bo izvedel, upoštevajoč naslednje predpise:
-
Zakona o javnem naročanju,
Uredba o zelenem javnem naročanju,
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja,
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
Obligacijskega zakonika,
Uredbe Sveta ES s področja predmeta naročila,
Zakon o davku na dodano vrednost,
Zakon o veterinarstvu - za živila živalskega izvora,
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
Uredbe Evropske unije za področje higiene živil,
predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil v
Republiki Sloveniji in EU,
predpisov, ki urejajo področje živil v Republiki Sloveniji in EU,
veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila (živil),
ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih naročil.
2. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem naročilu, spletni
naslov: http://www.enarocanje.si in na spletni strani šole http://www.os-prestranek.si
Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za
oddajo ponudb.
3. NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudniki
lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem
javnem naročilu. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za
ponudnike. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do šest dni (6) pred rokom za oddajo ponudb,
pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno. Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki
ga naročnik prejme najpozneje do 30.10.2013 do 10.00 ure.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni
spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil.
3
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
4. NAČIN, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDB
Naročnik določa za prevzemnika in hrambo ponudb: OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja
14a, 6258 Prestranek in sicer poslovno sekretarko go. Cvetko Pahor.
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali priporočeno po pošti, najkasneje do 5.11.2013 do 12.00 ure
na naslov OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek.
Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika, do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani
ponudnika.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Ponudba mora biti zaprta v ovojnici. Na prednji strani mora biti naveden naziv in naslov naročnika,
skupaj z označbo: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ŽIVILA«, na zadnji strani pa mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
Vsi dokumenti ponudbe naj bodo zloženi v mapi (celotna ponudbena dokumentacija). Če ponudnik
ponudbo zveže z vrvico mora biti le-ta dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v
ponudbi. Na začetku ponudbe mora biti priloženo kazalo ponudbe (KROVNA IZJAVA). Ponudba mora
biti naročniku oddana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti
ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata oziroma vrvice,…
Izdelava ponudbe je strošek ponudnika. Ponudnik mora predati naročniku en (1) original ponudbe, ki
mora biti pripravljen v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2).
5. UMIK/SPREMEMBA/DOPOLNITEV PONUDBE
Ponudnik lahko do zaključka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne / spremeni / dopolni, kar mora na
ovojnici označiti na naslednji način: “ NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ŽIVILA ” s pripisom “ UMIK”, “
SPREMEMBA” ali “ DOPOLNITEV”, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane
ponudbe.
6. NAČIN, MESTO IN ROK ODPIRANJA PONUDBE
Javno odpiranje ponudb bo 6.11.2013 ob 14.00 uri, na naslovu naročnika: OSNOVNA ŠOLA
PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pisno pooblastilo ni potrebno, če se
javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika, ki pa se bo moral izkazati z osebnim
dokumentom.
Ponudba ponudnika ali morebiten umik / sprememba / dopolnitev ponudbe bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja ponudb, če:
- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in
ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja
ponudb in jih neodprte vrnil gospodarskim subjektom.
4
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
7. JEZIK IN VREDNOST PONUDBE/ FIKSNOST CEN/ ROK PLAČILA
Jezik
Ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti napisana v SLOVENSKEM JEZIKU.
Zaželeno je, da certifikate in potrdila za posamezna živila ponudnik predloži v slovenskem jeziku. V
kolikor bo ponudnik predložil certifikate ali potrdila v tujem jeziku, naročnik pa bo ob pregledovanju in
ocenjevanju ponudb menil, da je certifikat ali potrdilo, ki ne bo predložen v slovenskem jeziku, potrebno
uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval od ponudnika in mu določil ustrezen rok. Stroški
prevoda v celoti krije ponudnik sam.
Vrednost ponudbe - ponudbena cena
Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih (EUR) z vključenim davkom na dodano vrednost (na dve
decimalni mesti natančno). Ponudniki morajo vpisati v obrazce trenutno veljavne cene na trgu. Cene
morajo biti izračunane na zahtevano mersko enoto: kg, lit, kom,....
Pri opisu MORA (kot pogoj, ki ga je možno dopolniti) biti navedena blagovna znamka artikla, ki v
ponudbeni fazi pomeni zgolj informacijo naročniku, v izvedbeni fazi pa bo moral ponudnik dobavljati
naročniku blagovno znamko, kot je navedel v svoji ponudbi in po cenah iz obrazca Predračun št. 12., ki
so priloga k okvirnem sporazumu.
V Obrazcu št. 3 »Ponudba« mora biti razvidna vrednost za posamezno ponujeno skupino, podskupino
oziroma sklop, za katero ponudnik daje ponudbo (enaka kot v obrazcu Predračun št.12.).
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun
cene: cena živila ali izdelka, popust ali rabat, davek na dodano vrednost, ostale dajatve, prevozni
stroški in fiksnost cen, ki jo ponujajo ipd.
Pri oblikovanju cene ponudbe morajo ponudniki upoštevati, da je vsa dobava živil na naslov naročnik in
sicer na lokacije, ki so navedene v opisu predmeta, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Fiksnost cen
Naročnik zahteva fiksne cene za obdobje štiriindvajset (24) mesecev oziroma za posamezne skupine
treh (3) mesecev (iz razloga sezonskega oblikovanja cen) od dneva sklenitve pogodbe, kar je v skladu s
Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 01/04).
Naročnik od izbranih ponudnikov zahteva da, če bodo prodajali živila, za katera bodo izbrani, po akcijskih
oziroma nižjih cenah od cen iz ponudbenega predračuna ali da bi se cene živil tekom izvajanja naročila
na trgu znižale, da ga o tem pisno obvestijo in mu dobavljajo živila po nižjih cenah.
Ponudbeni predračun se priloži ponudbi obvezno v tiskani obliki. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeni
predračun priloži tudi v elektronski obliki na CD- ju (v tabeli Excel), v kolikor ponudnik z njo razpolaga,
kar pa ni pogoj. V primeru, da se tiskana oblika predračuna razlikuje od elektronske oblike, bo naročnik
upošteval tiskano obliko predračuna.
Rok plačila
Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa, račune pa dobavitelji izdajajo zbirno 1 x mesečno, in sicer 1
zbiren račun razčlenjen po odjemnih mestih naročnika (drugačnih opcij naročnik ne bo upošteval).
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v okvirnem sporazumu naročnik
pooblaščen, da bo na podlagi potrjenega računa neposredno plačeval podizvajalcem. Priloga okvirnega
5
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
sporazuma bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto dobavitelju (izbranemu
ponudniku) poravnaval podizvajalčevo terjatev do dobavitelja (izbranega ponudnika). Neposredna
plačila podizvajalcem so v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2 obvezna.
8. PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Vsi dokumenti ponudbe naj bodo zloženi v mapi (celotna ponudbena dokumentacija). Če ponudnik
ponudbo zveže z vrvico mora biti le-ta dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v
ponudbi. Na začetku ponudbe mora biti priloženo kazalo ponudbe (KROVNA IZJAVA). Ponudba mora
biti naročniku oddana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata oziroma vrvice,…
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je
podpisnik ponudbe in je naveden tudi v Obrazcu št. 2 »Podatki o ponudniku«, kot zakoniti zastopnik
ponudbe oziroma njegov namestnik.
Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati, dodajati ali
popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce.
V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spremenil, dodajal ali kakorkoli popravljal besedilo v
kateremkoli obrazcu (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je naročnik že določil, bo
ponudbo takega ponudnika izločil.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo
računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil
dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v
postavljenem roku - 2 dni ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
9. NEOBIČAJNO NIZKA CENA V PONUDBI
Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, glede na primerljive cene na trgu, bo naročnik od
ponudnika, zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da
ponudnik, ki ga naročnik pozove k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo
posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil oziroma izločil iz
nadaljnjega pregleda in ocenjevanja ponudb.
10. PONUDBA ZA DEL JAVNEGA NAROČILA
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za celotno javno naročilo, za posamezno razpisano skupino,
podskupino ali za posamezna živila znotraj razpisane 6. skupine Sveža zelenjava in sadje in 13. skupine
Ekološka živila in izdelki ( samo ti dve skupini).
6
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
11. VSEBINA PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente (razen obrazcev, pri katerih
je v stolpcu »priloga ponudbe« navedeno, da niso obvezni):
št.
OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT
1.
KROVNA IZJAVA IN KAZALO PONUDBE
2.
OBRAZEC št. 1 – Izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije
3.
OBRAZEC št. 2 – Podatki o ponudniku
DA
4.
OBRAZEC št. 3 – Ponudba
DA
5.
OBRAZEC št. 4 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
DA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Priloga 1 k obrazcu št. 4 – podatki o podizvajalcu, soglasje,
izjava
OBRAZEC št. 5 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga
skupina izvajalcev/ponudnikov
OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudnika
ODLOČBA O STATUSU KMETA (ali izpis iz registra kmetijskih
gospodarstev) in POTRDILO DURS O VIŠINI KD
OBRAZEC št. 7 – Izjava o razpoložljivi tehnični opremi, napravah
in ustreznem voznem parku
OBRAZEC št. 8 – Izjava o kontroli kakovosti živil in izdelkov
Odločba o registraciji objekta pri Veterinarski Upravi RS
oziroma lastna izjava ponudnika
OBRAZEC št. 9– Izjava o uvedbi HACCP sistema in notranjega
nadzora v svojo proizvodnjo oziroma promet z živili
OBRAZEC št. 10 – Izjava o zagotovitvi zahtevanih količin,
ustreznosti in kvaliteti živil ter dobavi
15.
OBRAZEC št. 11 – Vzorec okvirnega sporazuma
16.
OBRAZEC št. 12 – Predračun (tudi v elektronski obliki na CD-ju v
Excel-u)
17.
POTRDILO ALI DRUGO DOKAZILO za ponujena živila z uradno
veljavnimi in priznanimi znaki kakovosti živil, živil iz EKO
proizvodnje ali pridelave in integrirane pridelave
PRILOGA PONUDBE
DA
DA
tudi za podizvajalce / soponudnike
DA
tudi za podizvajalce / soponudnike
DA
samo v primeru skupne ponudbe
DA
tudi za podizvajalce / soponudnike
DA – če je ponudnik kmet
tudi za podizvajalce / soponudnike
DA
DA
DA – za skupino živalskega izvora
tudi za podizvajalce / soponudnike
DA
DA
DA
DA - za sklop za katerega ponudnik
daje ponudbo
DA
- za ponujena živila z uradno
veljavnimi in priznanimi znaki
kakovosti
Ponudnik mora priložiti vse zahtevane dokumente, potrdila (lahko tudi fotokopije) in izpolnjene obrazce.
V skladu z določili ZJN-2 lahko ponudnik dopolni formalno nepopolno ponudbo in sicer v roku 2 dni od
dneva prejema poziva, ki ga naročnik pošlje ponudniku bodisi po elektronski pošti, faxu ali pisno.
Ponudba se ne sme spreminjati v delu cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se
veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi
lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe ponudnika, ki dopolnjuje ponudbo glede na ostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Ponudnik lahko priloži ponudbi tudi
propagandno in ostalo gradivo.
7
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
12. PONUDBA S PODIZVAJALCI, SKUPNA PONUDBA, VARIANTNA PONUBA
Ponudba s podizvajalci
Za podizvajalca se šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in oseba povezana z izbranim ponudnikom,
kateremu je ponudnik del predmetnega javnega naročila s pogodbo odda v podizvajanje.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za
povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V navedenem primeru se za podizvajalca šteje
subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in z osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja
blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 4 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v Prilogi 1 k obrazcu št. 4 – Podatki o
podizvajalcu, podatke o podizvajalcu in podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet,
količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila
sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v okvirnem sporazumu in jih ponudnik brez soglasja
naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta
naročnik in ponudnik (izbrani dobavitelj) sklenila aneks k okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da
naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v okvirnem sporazumu navedenih podizvajalcev.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število
podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje za priznanje
sposobnosti, kot je to navedeno v točki IV. teh Navodil.
Podizvajalce, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem razpisu mora v Obrazcu št. 4 – Izjava o
sodelovanju s podizvajalci navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci in ponudbi za
vsakega od podizvajalcev priložiti naslednje obrazce in dokumente:
-
-
Obrazec št. 1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
Priloga 1 k obrazcu št. 4 – Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega
izvajalca) podizvajalcu,
Obrazec št. 6 – Izjavo o sposobnosti,
Odločbo o statusu kmeta ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in potrdilo DURS o višini KD, v kolikor
je podizvajalec kmet,
V primeru, da bo v postopku javnega naročila Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral imeti izbrani ponudnik ob sklenitvi
okvirnega sporazuma z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Podizvajalec bo moral pred podpisom okvirnega sporazuma med naročnikom in z izbranim ponudnikom
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot
podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.
Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila Sukcesivna dobava
konvencionalnih in ekoloških živil, s katero izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice
povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj:
-
podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavljal podizvajalec,
predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
8
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika in
podizvajalca.
V zgornjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina
pogodbe / okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v
skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne
ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V kolikor ponudnik nastopa s
soponudniki – partnerji v skupini, mora v Obrazcu št. 5 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga
skupina izvajalcev/ ponudnikov navesti s katerimi soponudniki – partnerji v skupini bo sodeloval pri
izvedbi javnega naročila.
Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem, ko
se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.
V primeru, da bo v postopku javnega naročila Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina
ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom okvirnega sporazuma naročniku izročiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju) v kolikor le-ta ne bo že priložen
ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil bo moral
(mora) vsebovati:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna
številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in
vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
-
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupini.
Če predloži ponudbo skupina ponudnikov – skupna ponudba, so poleg Obrazca št. 5 – Pooblastilo za
podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od
ponudnikov v skupini naslednji obrazci in dokumenti:
-
Obrazec št. 1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti,
Odločbo o statusu kmeta ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in potrdilo DURS o višini KD, v
kolikor je podizvajalec kmet,
Možnost variantnih ponudb
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.
9
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
13. USTAVITEV POSTOPKA / ZAVRNITEV VSEH PONUDB / ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA
NAROČILA
Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega
naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.
14. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna)
dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih
nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih
dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.
Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne
dokumentacije.
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil
naročnikovo specifikacijo naročila.
Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z
zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.
Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika v fazi analize ponudb zahteva predstavitev posameznih
ali vseh živil iz ponudbe in v ta namen zahteva deklaracije, proizvodne specifikacije ali vzorce živil.
Ponudnik mora naročniku v primeru poziva k predstavitvi živil le-to omogočiti v roku največ dveh
delovnih dni po prejemu poziva. Vzorci ponujenih živil morajo biti brezplačni.
15. ROK VELJAVNOSTI PONUDB
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 31.12.2015.
Izjema velja za razpisano 6. skupino živil: Sveža zelenjava in sadje in podskupine: 13.8. Ekološka
jabolka, 13.9. Ekološko sadje, 13.10 Ekološka zelenjava, kjer morajo biti cene iz ponudbenega
predračuna fiksne 3 mesece – do 31.3. 2014.
16. PRAVNI POUK
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11ZTP-D v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega
interesa. Zahtevek za revizijo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri naročniku.
V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa
drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo v odprtem postopku, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v
višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih
naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
10
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
III. MERILA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB
Naročnik bo ponudbe, po posameznih skupinah, podskupinah, sklopih in posameznih živilih (po živilih
velja samo za 6. skupino Sveža zelenjava in sadje in 13. skupino Ekološka živila in izdelki) ocenil na
podlagi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba«, in sicer na podlagi naslednjih meril:
MERILO
cena
lastna proizvodnja
kvaliteta
OZNAKA TOČK
M1
M2
M3
ŠTEVILO TOČK DO
75
10
15
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni ponudnik je 100. Skupno število točk (ST) posameznega
ponudnika za posamezno skupino, podskupino, sklop, več živil ali posamezno živilo, bo naročnik dobil s
seštevkom točk posameznega merila, ki bo zaokroženo na dve decimalni mesti. ST = M1 + M2 + M3
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval samo v zgornji tabeli navedena merila (od M1 do M3)
in ne bo upošteval nikakršnih dodatnih popustov na ceno in nikakršnih drugih dodatnih ugodnosti.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov za določen skupino, podskupino, sklop, posamezno živilo ali
več živil zbrala – i, enako skupno število točk, bo naročnik kot ugodnejšega izbral ponudnika, ki je
dosegel večje število točk pri merilu cena. V primeru, da bi bilo tudi to število točk enako bi upošteval
točke merila kvaliteta, in tako naprej (po vrstnem redu od M1 do M3).
Naročnik bo ponudbe ocenil po posameznih skupinah, podskupinah ali po posameznih živilih (po živilih
velja samo za 6. skupino Sveža zelenjava in sadje in 13. skupino Ekološka živila in izdelki). V posamezni
skupini, podskupini, sklopu ali po posameznih živilih bo naročnik praviloma izbral ponudbe dveh
ponudnikov, izjemoma enega, ali izjemoma v primeru, da bi naročnik samo z več kot tremi ponudniki
lahko zagotovil dobavo vseh živil v posameznem sklopu tudi več kot tri ponudnike, na način, ki je
ponudnikom obrazložen v tej razpisni dokumentaciji, ki bodo na podlagi postavljenih meril dosegli višje
število točk v posameznem sklopu.
V primeru, da naročnik dobi ponudbo le za posamezno živilo ali več živil posamezne skupine - 6. skupino
Sveža zelenjava in sadje in 13. skupino Ekološka živila in izdelki si pridržuje pravico, da ocenjuje
(skladno z zgoraj navedenim merilom) ponudbe in sklene pogodbo za posamezno živilo oziroma več
živil, s ponudnikom, ki je ponudil le posamezno živilo ali več živil prej določene skupine.
Skladno z drugim odstavkom 48. člena ZJN-2 se pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil
prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (npr. pridelana živila na integriran način,
pridelana živila na ekološki način ipd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti
živil, in v zvezi z ekološkimi živili, živila pridelana na ekološki način, kot ga določata Uredba Sveta (ES) št.
834/2007 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
11
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
1. MERILO - »cena«
Pri navedenem merilu bo naročnik ocenjeval končno ponudbeno vrednost podskupine, sklopa oziroma
celotne skupine iz predračuna (v primeru, da bodo vsi primerjani ponudniki ponudili vsa živila oz. izdelke
določene podskupine oziroma podskupine). Naročnik bo točkoval ponudbe do 75 točk in sicer tako, da
bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega
najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše število točk, kar je osnova tudi za točkovanje pri
ostalih merilih in sicer:
najnižja ponudbena cena celotne
skupine, podskupine, sklop ali živila
M1 po merilu »cena« = ----------------------------------------------------- x 75
ponudbena cena primerjanega ponudnika
celotne skupine, podskupine, sklopa ali živila
2. MERILO - »lastna proizvodnja«
Po merilu »lastna proizvodnja« lahko ponudnik prejme največ 10 točk.
Pri merilu »lastna proizvodnja« bo naročnik upošteval oznako lastne proizvodnje ponujenega živila, ki jo
bo ponudnik vpisal (označil z »DA« ali «X«) obrazec predračuna, pod »lastna proizvodnja«.
Po navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:
število živil (v skupini, podskupini, sklopu, živilih),
ki jih ponuja ponudnik in za katere
bo označil da so iz lastne proizvodnje
M2 po merilu »lastna proizvodnja« = ------------------------------------------------------------- x 10
število vseh živil (v skupini, podskupini, sklopu, živilih),
ki jih ponuja ponudnik
Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo prejel ponudnik, ki ima lastno proizvodnjo ali
pridelavo ponujenih živil v celoti (torej ponudnik, ki je sam pridelovalec ali proizvajalec) 10 točk.
Način dokazovanja:
Ponudnik, ki v obrazec predračuna »lastne proizvodnje« ne bo označil, po tem merilu ne bo prejel točk.
Lastna blagovna znamka ali druga blagovna znamka se ne šteje za lastno proizvodnjo.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedb ponudnika o lastni proizvodnji posameznega
živila, oziroma živil podskupine ali skupine pri ustreznih organih. Predložitev dokazil o lastni proizvodnji
lahko naročnik od ponudnika zahteva kadarkoli med postopkom pregleda in ocenjevanja ponudb.
3. MERILO - »kvaliteta«
Po merilu »kvaliteta« lahko ponudnik prejme največ 15 točk.
Pri merilu »kvaliteta« bo naročnik upošteval oznako kvalitete ponujenega živila, ki jo bo ponudnik vpisal
v obrazcu predračuna, v stolpcu »znak kvalitete« in za ponujena živila predložil ustrezno potrdilo,
certifikat ali drug dokument iz katerega bo izhajalo, da živilo izpolnjuje pogoje v zvezi z navedenimi
oznakami oziroma živilo ima navedeno oznako, in na katerem bo vpisana zaporedna številka živila iz
ponudbenega predračuna. Pri živilih, kjer je v obrazcu predračuna navedeno, da živilo mora imeti
določeno oznako pridelave, je pogoj, da ponudniki ponudijo navedena živila.
12
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Po navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:
število živil (v skupini, podskupini, živilih),
ki jih ponuja ponudnik in imajo
enega od znakov kvalitete
M4 po merilu »kvaliteta« = ---------------------------------------------------------x 15
število vseh živil (v skupini, podskupini, živilih)
ki jih ponuja ponudnik
Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo ponudnik, ki bo ponudil živila, ki imajo enega od
uradno veljavnih in priznanih znakov kakovosti živil: nacionalni in evropski zaščitni znaki oziroma
simboli kakovosti, evropski oziroma nacionalni zaščitni znaki za zaščitene kmetijske pridelke oziroma
živila, nacionalni zaščitni znak za višjo kakovost, znak varovalno živilo, integrirana pridelava, ekološko
/ bio živilo, v posameznem sklopu, prejel sorazmerno število točk izračunano na podlagi zgoraj
navedene formule.
Naročnik bo po merilu »kvaliteta« upošteval tudi veljaven certifikat IFS - International Food Standard Standard for Auditing Retailer (and Wholesaler) Branded Food products in certifikat GLOBAL G.A.P GLOBALGAP je mednarodno priznan niz standardov, namenjen zagotavljanju dobre kmetijske prakse. V
primeru, da bo ponudnik, priložil veljavni certifikat, potrdilo ponudbi in bo iz certifikata jasno razvidno,
da se nanaša na področje živil, ki jih ponudnik ponuja dobil 15 točk.
Način dokazovanja:
Ob tem bo naročnik izključno upošteval samo vpise v obrazec predračuna v stolpcu »znak kvalitete«,
za katera bo ponudnik ponudbi priložil ustrezno veljavno potrdilo ali drug dokument iz katerega bo
izhajalo, da živila izpolnjujejo navedene zahteve.
Ponudnik mora na certifikatu oziroma dokazilu, ki je izdano s strani neodvisne institucije, vpisati
zaporedno številko živila iz ponudbenega predračuna, ki ga je ponudil in ima znak kvalitete. V kolikor
ponudnik na certifikatu ne bo označil zaporedne številke živila iz ponudbenega predračuna, naročnik
pri ocenjevanju ne bo upošteval. Ponudniku ni potrebno vpisati zaporedne številke živila iz
ponudbenega predračuna na certifikat ali drugo ustrezno dokazilo, v kolikor se certifikat nanaša na
skupino oziroma področje živil, ki jih je ponudnik ponudil v ponudbi (npr. IFS, Global G.A.P.).
Certifikati za ekološko pridelana živila
Naročnik bo kot ekološka živila priznal le živila, za katera bo ponudnik predložil kopijo ustrezno
veljavnega potrdila, da ima blago znak za okolje tipa I (veljavni certifikat, ki dokazuje ekološko kvaliteto
živila). Upoštevajo se ekološka živila, kot ga določajo Uredba (ES) št. 834/2007/ES, Uredba Komisije (ES)
št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov.
Naročnik bo priznal certifikate oz. potrdila, ki jih v RS izdajajo Inštitut KON-CERT, Inštitut za kontrolo in
certifikacijo Univerze v Mariboru, Bureau Veritas in enakovredne certifikate, ki jih izdajajo pooblaščene
organizacije drugih držav.
Dobavljena ekološka živila bodo morala biti pakirana tako, da bo iz deklaracije razvidno ime in koda
nadzorne organizacije. Dobavitelj nepakiranih ekoloških živil bo moral ob vsakokratni dostavi predložiti
kopijo veljavnega certifikata, ki bo dokazoval ekološko kvaliteto dobavljenega blaga.
Dobavitelji – distributerji ekološko pridelanih živil morajo predložiti tudi dokazilo – veljavni certifikat,
da se v kontroli zaradi prodaje ekoloških živil. V kolikor dobavitelj ne predložijo tega certifikata se jim
ne upoštevajo točke iz naslova ekoloških živil.
Kot znak kvalitete (kakovosti) pri posameznem živilu bo naročnik upošteval izključno samo kateregakoli
od zgoraj navedenih znakov ali označb, torej znake, ki so uradno podeljeni (certificirani) in priznani in se
nanašajo izključno na kakovost živil. Drugih znakov kakovosti živil ali blagovnih znamk živil (tudi ne
13
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
navedbe lastna blagovna znamka) ali znakov, ki niso uradno podeljeni, naročnik pri ocenjevanju
ponudb po tem merilu ne bo upošteval.
Prav tako naročnik ne bo upošteval, če bo ponudnik pri živilih navedel I. kvaliteta – le ta je namreč
zahteva in pogoj pri vseh razpisanih živilih. ISO standard, ki se nanaša na urejenost poslovanja,
proizvodnje, skladiščenja ipd. ni znak kvalitete (kakovosti) živil; naročnik prav tako ne bo upošteval
medalje in diplome iz raznih ocenjevanj in certifikatov, ki potrjujejo, da je živilo brez GSO, znaka SQ
naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval.
IV. SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Ponudnik mora priložiti vse navedene dokumente (izjave, priloge in izpolnjene obrazce), zahtevane v
vseh poglavjih razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru v skladu z določili ZJN-2 s
spremembami in dopolnitvami IZLOČEN iz postopka nadaljnjega obravnavanja. Ponudnik lahko priloži
zahtevane dokumente v originalu ali fotokopiji, upoštevati pa mora vrstni red, ki je opredeljen v točki
10 – Vsebina ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvedbe tega javnega naročila preveri resničnost vseh priloženih
dokumentov, potrdil in izpolnjenih obrazcev.
1. SPLOŠNA SPOSOBNOST
a) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo), (tudi podizvajalec in ponudnik
pri skupni ponudbi) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
Če bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj ga bo iz postopka javnega naročanja izločil (velja tudi za
podizvajalce in ponudnike pri skupni ponudbi).
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Za domače pravne in fizične osebe ter njihove zakonite zastopnike: Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti
ponudnika«, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da niso pravnomočno obsojeni zaradi
zgoraj navedenih kaznivih dejanj.
ali
Za pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: predložitev dokazil v originalu, da ni
pravnomočno obsojen zaradi zgoraj navedenih kaznivih dejanj, ki jih izdajajo pristojni organi v državi v
kateri ima ponudnik sedež.
b) Ponudnik (tudi podizvajalec in ponudnik pri skupni ponudbi) na dan, ko poteče rok za oddajo
ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz drugega odstavka 77. a člena ZJN-2. »V evidenco se
uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109. a člena tega zakona ali iz drugega
odstavka 106. a člena ZJNVETPS«.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudnik kot pravna oseba uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz drugega odstavka 77. a člena ZJN-2, ga bo iz postopka javnega naročanja izločil (velja tudi
za podizvajalce in ponudnike pri skupni ponudbi).
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti ponudnika«.
14
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
c) Ponudnik (tudi podizvajalec in ponudnik pri skupni ponudbi) mora imeti veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države, v kateri je registrirana dejavnost
Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
bo naročnik izločil.
Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od
podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo izvajali podizvajalci. Naročnik bo izločil
tudi skupno ponudbo v primeru, da bodo ugotovil, da katerikoli od partnerjev v skupini ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo izvajal
soponudnik (partner v skupini).
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Za pravne in fizične osebe: Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila in navedba registracije. Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti ponudnika«.
d) Ponudnik (tudi podizvajalec in ponudnik pri skupni ponudbi) kot pravna oseba in njegovi zakoniti
zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, ni/niso:
proti njemu ni podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka
prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja; ni v postopku prisilne poravnave ali v
postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku; ni v stečaju; z njegovimi posli iz
drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli
podobnem položaju;
bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
storil veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, ki mu je bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
imel na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem
ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik storil, je v
postopku ali ni izpolnjeval, kaj od zgoraj navedenega, ga bo iz postopka javnega naročanja izločil (velja
tudi za podizvajalce in ponudnike pri skupni ponudbi).
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti
ponudnika«.
2. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
a) Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma
objave javnega naročila na portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih
obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot pet dni.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. V primeru, ponudbe s podizvajalci,
pogoj velja za vse podizvajalce.
V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je imel ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da
ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, kateregakoli
od odprtih transakcijskih računov, v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na
15
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
portalu javnih naročil, blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega
naslova ali naslova sodnih izvršb, več kot pet dni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika (ali skupno
ponudbo oziroma ponudbo s podizvajalcem) izločil.
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti
ponudnika«.
b) Ponudnik (tudi soponudnik) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudbo ponudnika in/ali skupno ponudbo, bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik
in/ali katerikoli od navedenih soponudnikov (partnerjev v skupini) nima plačanih vseh zapadlih
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Naročnik si pridržujejo pravico, do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila, od ponudnika zahtevati
dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja.
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec 6 – »Izjava o sposobnosti
ponudnika«.
ZA NOSILCE KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Odločba o statusu kmeta. Odločba se priloži v originalu ali kopiji. Namesto odločbe o statusu kmeta
lahko ponudnik ponudbi priloži izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Izpis se priloži v originalu ali
kopiji.
Potrdilo DURS o višini katastrskega dohodka za preteklo leto. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji.
Odločba o statusu kmeta, ali namesto le-te, izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in potrdilo DURS o
višini katastrskega dohodka preteklo leto, morata biti priložena ponudbi ne glede na to, ali nosilec
kmetijske dejavnosti nastopa kot ponudnik, kot soponudnik (partner v skupini) ali kot podizvajalec.
3. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI
Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo in zagotoviti dobavo živil, ki jih
ponuja v ponudbi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora zagotoviti v celotnem procesu proizvodnje, predelave, obdelave, pakiranja in
skladiščenja živil, oziroma v delu, ki se nanaša na njegovo dejavnost, poslovanje v skladu z zahtevami
HACCP sistema.
Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni
del te razpisne dokumentacije.
Obrazci morajo biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe in je
navedena v Obrazcu št. 2 – Podatki o ponudbeniku. Ob tem ponudniki upoštevajo navodilo, ki je na
koncu vsakega obrazca.
Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani obrazci:
- Obrazec št. 7 – Izjava o razpoložljivi tehnični opremi, napravah in ustreznem voznem parku
- Obrazec št. 8 – Izjava o kontroli kakovosti živil in izdelkov
16
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
-
Obrazec št. 9 – Izjava o uvedbi HACCP sistema in notranjega nadzora v svojo proizvodnjo
oziroma promet z živili
Obrazec št. 10 – Izjava o zagotovitvi zahtevanih količin, ustreznosti in kvaliteti živil ter dobavi
Odločba o registraciji objekta pri Veterinarski Upravi RS oziroma lastna izjava ponudnika (samo
za ponudnike živalskega izvora)
Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnjeval pogojev za priznanje sposobnosti, bo naročnik izločil.
V. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA
Predmet javnega naročila je »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, ki so znotraj
skupin navedene v javnem razpisu, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 24 mesecev od
1.1.2014 do 31.12.2015.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za:
celotni razpis – vse skupine živil,
posamezno skupino,
posamezno podskupino,
posamezno živilo v 6. skupini Sveža zelenjava in sadje in 13. skupini Ekološka živila in izdelki
Specifikacija živil, okvirne količine živil in zahteve naročnika v zvezi z naročili in predvidenimi dobavami
so razvidne iz obrazca predračuna in zahteve naročnika, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora zagotavljati vsaj 75% artiklov blaga iz posamezne skupine, podskupine oziroma sklopa za
katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo ponudil 75% artiklov iz posamezne skupine, podskupine,
sklopa bo izločen iz nadaljnje obravnave. Posebnost so 6. skupina Sveža zelenjava in sadje in 13.
skupina Ekološka živila in izdelki (samo ti dve skupini), kjer se lahko prijavlja ponudnik za več ali
posamezni artikel.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z dvema (2) izbranima ponudnikoma za obdobje 24 mesecev pri
vsaki skupini, podskupini, sklopu ali za več ali posamezni artikel - 6. skupine Sveža zelenjava in sadje in
13. skupine Ekološka živila in izdelki ( samo ti dve skupini) v skladu s 6. odstavkom 32. člena ZJN-2 oz. s
tolikšnim številom ponudnikov, kolikor jih bo oddalo ponudbo, v primeru, da se za posamezno skupino,
podskupino, sklop niso prijavili trije ponudniki.
Pri dnevnem nakupovanju artiklov, pa bo naročnik lahko kupil posamezen artikel pri drugem podpisniku
okvirnega sporazuma, če bo cena posameznega artikla pri njem nižja od cene pri prvo izbranem
ponudniku.
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev.
Izjema velja za razpisano 6. skupino živil: Sveža zelenjava in sadje in podskupine: 13.8. Ekološka
jabolka, 13.9. Ekološko sadje, 13.10 Ekološka zelenjava, kjer morajo biti cene iz ponudbenega
predračuna fiksne 3 mesece. Cene po ponudbenem predračunu so veljavne dokler dobavitelj naročnika
pisno ne obvesti o spremembi cene, vendar se ne smejo spremeniti do 31.3.2014.
Naročnik bo najave novih cen pri najugodnejšem sklenitelju okvirnega sporazuma /pogodbe po tem
datumu upošteval pri dobavah v naslednjem mesecu, vendar samo v primeru. Če bo njegova ponudba še
vedno najugodnejša. V nasprotnem primeru bo blago kupoval pri naslednjem najugodnejšem sklenitelju
okvirnega sporazuma/pogodbe. Naročnik bo pri teh skupinah upošteval izključno pisne najave cen, ki
jih bo prejel do petega v posameznem mesecu za naslednji mesec. V primeru morebitnega dviga cen,
se cene izdelkov ob posamezni najavi lahko dvignejo maksimalno za 5%. Ponudnik lahko ponudbene
cene tekom enega leta zviša največ dvakrat (2x).
17
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Sklenitelji okvirnega sporazuma/pogodbe morajo zaradi medsebojne primerljivosti spremembo svojih
ponudbenih cen posredovati na ponudbenem obrazcu št. 12, ki so ga prejeli v razpisni dokumentaciji, na
elektronski naslov [email protected]
1. SKUPINE, PODSKUPINE ŽIVIL JAVNEGA NAROČILA
1. Skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
2. Skupina: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1 podskupina: goveje meso
2.2. podskupina: svinjsko meso
2.3. podskupina: meso perutnine in perutninski izdelki
2.4. podskupina: mesni izdelki trajni in poltrajni
3. Skupina: RIBE IN RIBJI IZDELKI
3.1. podskupina: ribe zamrznjeni izdelki, brez kosti
3.2. podskupina: ribji konzervirani izdelki
4. Skupina: JAJCA
5. Skupina: ZAMRZNJENO IN KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
5.1. podskupina zamrznjena zelenjava in sadje
5.2. podskupina: konzervirano sadje in zelenjava
5.3. podskupina: kislo zelje ribano
5.4. podskupina: kisla repa ribana
6. Skupina: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
6.1. podskupina: sadje
6.2. podskupina: jabolka
6.3. podskupina: buče
6.4. podskupina: zelenjava
6.5. podskupina: krompir
6.6. podskupina: oreščki, suho sadje, stročnice
7. Skupina: SADNI SOKOVI, SIRUPI, VODA
7.1. podskupina: 100% sadni sokovi
7.2. podskupina: ustekleničena voda
7.3. podskupina: sadni sirupi
7.4. podskupina: 100% sadni sirupi, brez konzervansov, umetnih sladil
8. Skupina: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
9. Skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10. Skupina: KRUH , PEKOVSKI IZDELKI, SLADICE
10.1. podskupina: kruh, narezan, pakiran
10.2. podskupina: sadni kruh
10.3. podskupina: kruh z manj aditivi in konzervansi
10.4. podskupina: pekovski izdelki
10.5. podskupina: pekovsko pecivo in sladice
18
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
11. Skupina: OSTALO BLAGO
11.1. podskupina: čaj brez filtra, rifuza
11.2. podskupina: začimbe
11.3. podskupina: sladkor in sladki namazi
11.4. podskupina: olje, margarina in majoneza
11.5. podskupina: ostala živila
11.6. podskupina: sadno žitna rezina
11.7. podskupina: vegetarijanski izdelki
12. Skupina: DIETNA PREHRANA
12.1. podskupina: zamrznjeni izdelki brez glutena, mleka, jajc in konzervansov
12.2. podskupina: keksi brez glutena, mleka, jajc, konzervansov
12.3. podskupina: zamrznjeni kruh brez glutena, mleka, jajc in konzervansov
12.4. podskupina: napitki in deserti brez laktoze
12.5. podskupina: sladila in sladki izdelki
12.6. podskupina: izdelki brez glutena
12.7. podskupina: ostali dietni izdelki
12.8. podskupina: sladoledi brez glutena
13. Skupina: EKOLOŠKA ŽIVILA IN IZDELKI
13.1. Podskupina: ekološko mleko
13.2. Podskupina: ekološki mlečni izdelki
13.3. Podskupina: ekološka jajca
13.4. Podskupina: ekološki kruh in pekovsko pecivo
13.5. Podskupina: ekološki biskviti in sladice
13.6. Podskupina: ekološki med
13.7. Podskupina: ekološko meso in mesni izdelki
13.8. Podskupina: ekološka jabolka
13.9. Podskupina: ekološko sadje
13.10. Podskupina: ekološka zelenjava
13.11. Podskupina: drugi ekološki izdelki
13.12. Podskupina: ekološki kis
19
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
1. DODATNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Pri opisu mora biti navedena blagovna znamka artikla, ki v ponudbeni fazi pomeni zgolj informacijo
naročniku, v izvedbeni fazi pa bo moral ponudnik dobavljati naročniku blagovno znamko, kot je navedel
v svoji ponudbi in po cenah iz obrazca Predračun št. 12., ki bo priloga k okvirnemu sporazumu.
Ponudnik mora dostavljati prehrambene artikle pod pogoji in na način, določenih v okvirnem sporazumu
o dobavi živil, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec 11). Ponudnik pogojev sporazuma ne
sme spreminjati. Sporazum pa mora podpisati in parafirati, s čimer potrjuje, da je seznanjen s pogoji
sporazuma in da se z njimi strinja. Ob prevzemu blaga bo navzoča tako oseba s strani ponudnika kot tudi
pooblaščena oseba naročnika, ki bo opravila takojšnjo količinsko kontrolo in kontrolo kakovosti. Ob
morebitni naknadno ugotovljeni napaki na blagu se bo sestavil zapisnik, s katerim se bo uveljavljala
reklamacija.
Ponudnik bo moral v času od podpisa sporazuma na zahtevo naročnika predložiti za vse artikle, ki so
predmet ponudbe, dokazila kakovosti (potrdila, poročila, laboratorijske izvide glede neoporečnosti
posameznih živil, pa tudi energijsko in biološko vrednost). Naročnik bo naročal le artikle, za katere mu
bodo ponudniki dostavili dokazila in podatke o kakovosti.
Ponudniki naj pri svoji ponudbi upoštevajo, da kjer je to mogoče (v primeru, da na trgu obstajajo izdelki),
ponudijo artikle:





v stekleni embalaži, papirni in vračljivi embalaži
ki nosijo znak za posebno kakovost (Varovalno živilo – varuje zdravje, Biodar, integrirani,
ekološki)
ki ne vsebujejo umetnih barv in arom
ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov
s čim manjšo količino aditivov.
Naročnik bo v primeru nepoznavanja ponujenih izdelkov, v roku 5 dni po odpiranju ponudb pozval
ponudnike k predstavitvi ponujenih izdelkov na lokaciji naročnika.
20
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
VI. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA
1. PODIZVAJALCI
V kolikor izbrani ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel podizvajalcev oziroma le-ti ne bodo navedeni v
pogodbi, mora izvajati naročilo sam tekom celotnega obdobja oddaje naročila. Za podizvajalce se ne
štejejo dobavitelji ponudnika ali prevozniki, ki jih ponudnik na svoj račun najame za prevoz živil, s tem da
ponudnik prevzame vso odgovornost za varen in neoporečen prevoz in dostavo živil do naročnika.
2. OKVIRNE KOLIČINE IN ORIENTACIJSKE VREDNOSTI
Okvirne količine za posamezno živilo so navedene v obrazcu predračuna in so ocenjene glede na
trenutne potrebe naročnika ter preračunane za celotno obdobje oddaje naročila. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe količine posameznega živila, kadarkoli tekom izvajana naročila in tudi do
spremembe posameznega živila. Vsaka sprememba bo odvisna predvsem od števila otrok v zavodu,
števila zaposlenih, števila in vrste pripravljenih obrokov, kot tudi od ponudbe živil na trgu v času
izvajanja naročila in finančne zmožnosti naročnika. Na podlagi okvirnih količin in cen posameznega živila,
se je ocenila orientacijska vrednost posamezne skupine, podskupine in sklopa ter predmeta javnega
naročila v celoti.
3. KAKOVOSTNE ZAHTEVE
Vsa ponujena živila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki
veljajo na področju živil (proizvodnje / pridelave, predelave, obdelave, pakiranja, skladiščenja in
transporta) v Republiki Sloveniji in EU.
Ponudniki morajo upoštevati pri pripravi svoje ponudbe vso pozitivno zakonodajo s področja živil ter
njihove omejitve oz. prepovedi, predvsem pa, da:
 živali ne smejo biti krmljene z GS krmo
 živali in izdelki oz. njihovi produkti so hranjeni s krmo brez dodatkov ribje in mesnoperne moke
 ponudniki na zahtevo naročnika posredujejo certifikat, da njihove surovine, izdelki in
derivati (soja, koruza, krompir, ogrščica ipd.) niso gensko spremenjeni.
Živila morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so škodljive zdravju ali sestavin, ki bi z
veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja posameznih sestavin v živilih.
Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle I. kvalitete. Za zagotovitev kvalitete mora
ponudnik zagotoviti tudi, da so prehrambeni artikli v ustrezni embalaži in na ustrezen način pripeljani
naročniku. Podrobnejše zahteve so opisane v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojnoizobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju Priročnik), dostopnem na internetni strani Ministrstva za
zdravje in sicer:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenj
ski_slog/prehrana/publikacije_in_druga_gradiva/
Naročnik zahteva, da ponudnik pri dobavi živil upošteva kakovostna merila, ki so opisana za vsa živila.
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb prednostno upošteval živila, ki so v shemah kakovosti (npr.:
sezonsko pridelana na integriran način in sezonsko pridelana na ekološki način) in živila, kar je skladno z
drugim odstavkom 48. člena ZJN-2 in merili navedenimi v tej razpisni dokumentaciji. Skladno z merili za
ocenjevanje bo naročnik upošteval tudi lastno proizvodnjo živil.
21
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Vsa živila morajo ustrezati naslednjim pravilnikom:
pravilnik o aditivih za živila
pravilnik o aromah
pravilnik o ekstrakcijskih topilih
vsem pravilnikom, ki urejajo področje krmljenja živili
pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov
pravilnik o sladkorjih
pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev,
namenjenih za prehrano
pravilniku o kakovosti soli
pravilniku o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil.
4. NAROČANJE, DOSTAVA IN ODZIVNI ČAS
Naročnik bo živila naročal vsakodnevno po elektronski pošti, telefonu, faxu oziroma glede na dogovor s
ponudnikom.
Kraj dostave in odzivni čas
Ponudnik mora dostaviti blago na spodaj navedena odjemna mesta naročnika glede na dejanske potrebe
naročnika ( fco naročnik skladišče razloženo – Incoterms 2010) do 7. ure za tekoči dan za vse skupine,
podskupine

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
Ponudnik mora naročniku omogočiti tudi dostavo po posameznem komadu določenega živila.
Odzivni čas
Ponudnik mora naročniku dostavljati blago v roku 1 delovnega dneva do 7.00 zjutraj na od prejema
naročila naročnika.
5. PREVZEM ŽIVIL, REKLAMACIJE
Ob prevzemu določenega živila ali izdelka morata biti navzoča tako oseba s strani ponudnika, kot oseba
s strani naročnika. Količine pripeljanih živil ali izdelkov (ki so bile naročene) se kontrolirajo sprotno na
mestu dostave. Določena živila ali izdelki se komadno štejejo, sveže meso, mesni izdelki, sveže in suho
sadje, sveža zelenjava, pa tehtajo (vse nepravilnosti in pomanjkljivosti se s takim načinom lahko rešujejo
sprotno in nekonfliktno).
V primeru, da naročnikova oseba odgovorna za prevzem živil ali izdelkov ugotovi, da posamezno živilo ni
zahtevane kvalitete (spremenjene organoleptične lastnosti) oziroma ni bilo naročeno, ga takoj zavrne z
reklamacijskim zapisnikom. Ponudnik je dolžan nekvalitetno blago nadomestiti z novim blagom, v roku 3
ur od prejema pisne reklamacije.
V izjemnih primerih, pa mora biti vsak ponudnik kateregakoli živila ali izdelka sposoben pripeljati le tega
v roku 2 ur na vnaprej dogovorjeno lokacijo.
Vsako dostavo kateregakoli živila ali izdelka mora spremljati dokument - dobavnica, na kateri mora biti
jasno opisana ime dobavitelja, vrsta in količina živila, cena za posamezno živilo brez DDV, eventuelni
popust pri določenem živilu ali izdelku in končna cena posameznega živila ali izdelka v katero je vključen
DDV. Na dobavnici mora biti naveden podatek o temperaturi dostavljenih živil in sicer za živila, ki to
zahtevajo (meso in mesni izdelki, itd.).
22
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Pri vsakokratni dobavi bo naročnik priznal le neto težo blaga.
6. EMBALAŽA IN PREVOZI
Ponudniki bodo morali dostavljati blago v svoji embalaži, ki jo MORAJO ŠE ISTI DAN OZ. NAJKASNEJE
NASLEDNJEGA DNE PO DOBAVI PREVZETI NAZAJ IN ODPELJATI S PROSTORA NAROČNIKA, tudi v
primeru nepovratne embalaže. V primeru da dobavitelj ne odpelje embalaže lahko naročnik na
stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. Dobavitelj je dolžan tudi redno brezplačno odvažati
vso povratno in nepovratno embalažo.
Embalaža in prevozi (prevozna sredstva in osebe) vseh živil ali izdelkov morajo bit v skladu z veljavno
zakonodajo in izvedeni v primernem prevoznem sredstvu ter v skladu s HACCP sistemom in vsemi
spremljajočimi higienskimi programi, ki veljajo za živila in izdelke v prometu.
Zaželeno je, da so živila in izdelki v embalaži, ki je okolju prijazna (iz recikliranih materialov in obnovljivih
surovin).
7. ZAMENJAVE ŽIVIL IN ENAKOVREDNA ŽIVILA
Zamenjava naročenega živila z drugim (tekom izvajanja naročila) ni dovoljena, razen v primeru da
naročenega živila ni na tržišču in se je ponudnik predhodno dogovoril z naročnikom za dostavo
»enakovrednega« živila po nespremenjeni ceni.
Navedbo »enakovredno« je naročnik uporabil tudi pri posameznih opisih živil. Ponudniki lahko v teh
primerih ponudijo tudi enakovredna živila drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke (drugačno
trgovsko ime živila), vendar pa morajo ta živila po kvaliteti, lastnostih, uporabi v celoti ustrezati
razpisanim živilom.
Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je
sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, ni mogoče
dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost
nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi
»in/ali enakovredno«.
8. DEKLARACIJE
Ponudnik mora za vsako ponujeno živilo na zahtevo naročnika tekom trajanja pogodbe predložiti
deklaracijo ali specifikacijo ali interno izjavo, da živilo ustreza kakovostnim zahtevam naročnika. Vsak
zgoraj navedeni dokument, mora biti žigosan in podpisan s strani pooblaščene oziroma odgovorne
osebe ponudnika.
9. VZORCI ŽIVIL
Naročnik si pridržuje pravico od vsakega posameznega ponudnika kadarkoli v času od odpiranja ponudb
do izdaje obvestil o izbiri ponudnikov, zahtevati brezplačno dostavo vzorcev posameznega živila ali
izdelka. Naročnik si pridržuje pravico od vsakega izbranega ponudnika, zahtevati vzorce posameznega
živila ali izdelka tudi kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja.
Glede na naravo živila ali izdelka se bo naročnik z vsakim posameznim ponudnikom dogovoril o roku
vračanja vzorcev.
23
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
VII. ZAHTEVE NAROČNIKA PO SKUPINAH ŽIVIL
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.
Prehrambeni artikli iz navedene skupine, morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb, ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, posebej pa še:
- pravilniku o kakovosti kefirja
- pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku
- pravilniku o kazeinih in kazeinatih
- pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka
- pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov
- pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
- pravilniku o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne vode
- pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb Sveta in uredb
Komisije.
Dobavitelj sladoleda je poleg izdelka dolžan dostaviti še žličke za enkratno uporabo, dobavitelj tekočih
mlečnih napitkov v embalaži 150-200 ml pa slamico. Naročnik bo naročal mlečne pijače, izdelke iz
fermentiranega mleka in mlečne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolžan prevzeti
transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali držati tudi zahtev glede odvoza povratne in
nepovratne embalaže.
Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
- ki ne vsebujejo umetnih barv in arom
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov
- s čim manjšo količino aditivov.
Mleko in mlečni izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila).
Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in vsemi
veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS. Živila morajo imeti
deklaracijo.
Mleko mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika in brez konzervansov.
Hramba in prevoz pri temperaturi do + 8˚C.
Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov,
aditivov in umetnih sladil, po potrebi različnih okusov in z dodatkom sadja ali sadnega pripravka.
Hramba in prevoz pri temperaturi do +8°C.
Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov in
aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C.
Kisla smetana mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Hramba in prevoz
pri temperaturi od +2°C do +6°C.
Maslo mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Mora biti brez
konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C
Sladoled mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, z raznimi dodatki in
okusi, brez aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi -18°C.
24
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
MESO IN MESNI IZDELKI
Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, posebej pa še:
- pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi,
- pravilniku o razvrščanju in označevanju govejih trupov
- pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov
- pravilniku o označevanju govejega mesa
- pravilniku o označevanju perutninskih mesnih izdelkov
- pravilniku o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
- pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov
- pravilniku o metodah za ugotavljanje deleža mesa
- pravilniku o registraciji posebnega načina reje
Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih
izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kockice, oz. po naročilu, brez kosti, vidne
maščobe in veznega tkiva; narezana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr.
hrenovke, zrezki). Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno meso, ki mora biti označeno s
poreklom oziroma izvorom mesa. Naročnik si pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o
odkupu živine oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.
Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Dobavitelj mora
zagotoviti, da odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak procent pri teži ne
sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih izdelkov.
Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka. Naročnik naroča meso mlade
govedine in teletine I. in II. Kategorije. Pod I. kategorijo je zahtevano le stegno brez bočnika in brez
kosti. Pod II. Kategorijo je zahtevano pleče brez kosti.
Svinjsko meso mora biti I. ali II. kategorije, odvisno od naročila. Pod I. kategorije je zahtevano le
stegno brez kosti, pod II. Kategorijo pa je zahtevano pleče brez kosti.
Dobavitelj je dolžan na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti kategorijo dobavljenega mesa.
Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi
napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore naročnika je po dogovoru oz. ob
uri, ki jo bo določil naročnik.
Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti učencev (manj slani, mastni in začinjeni).
Dobavitelj mesnih izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati naročniku poročila oz. izvide o
rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz. V kolikor tega ne bo storil, bo to razlog za odpoved
okvirnega sporazuma.
Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem
pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega
mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih madežev, brez
zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo
maščobe. Naročnik bo naročal le sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko
zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil.
25
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje.
Dobavitelji so dolžni dostavljati le artikle blagovne znamki, ki jo bodo navedli v ponudbeni
dokumentaciji. Za vse artikle se zahteva, da morajo biti I. kvalitete. Dobavitelj mora na dobavnico
navesti kakovostni razred dobavljenega blaga. Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih
sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.
OLJA
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, posebej še:
- pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
- standardom za mazave maščobe
- pravilniku o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje
deviškega olja.
ZELENJAVA, SADJE, KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO
SADJE, TER SOKOVI
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, posebej še:
- pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov
- pravilniku o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše,
- vsem pravilnikom, ki urejajo področje ekološke pridelave hrane
- pravilniku o integrirani pridelavi poljščin
- pravilniku o integrirani pridelavi sadja
- pravilniku o integrirani pridelavi grozdja in vina
- pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave
- pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
- pravilniku o kakovosti gorčice
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v posameznih letnih
časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naročnik spremljal spreminjanje cen na trgu.
Zaželeno je, da je čim več prehrambenih artiklov slovenskega izvora. Naročnik zahteva od ponudnikov
obvezen odvoz embalaže tako nepovratne kot povratne. Zelenjavo in sadje naročnik naroča po
zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave in sadja, preverjal bo sezonske cene na trgu. V kolikor bo
naročnik posamezne vrste zelenjave in sadja naročal izven sezone, se bo o ceni dogovoril z dobaviteljem
posebej. Naročnik bo priznal le neto težo blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod navedeno skupino, mora
dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto.
Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
- ki ne vsebujejo umetnih barv in arom
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov
- s čim manjšo količino aditivov.
ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE
Naročnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Pri krompirju naročnik izmenično naroča krompir
rdeče, bele ali rumene sorte v nepovratni embalaži, krompir mora biti kalibriran z max 20% odpadka.
26
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
JABOLKA IN HRUŠKE
Naročnik bo naročal jabolka in hruške po zaporedju zorenja posameznih sort. Naročnik zahteva od
ponudnikov jabolka ali hruške navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da velikost (kaliber) jabolk
posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 g, naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in
hruške morajo biti sveža, primerne zrelosti, nepoškodovana in zahtevnega kalibra.
OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE
Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, nepoškodovano in zahtevanega kalibra. Naročnik zahteva
porcijsko sadje, tako da teža posameznega sadeža ne prekorači normativa za prehrano otrok oz. 100120 g, za banane pa 150 g (sadje katero se lahko porcionira). Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti
(breskve, češnje, marelice, slive, jagode, limone, grozdje…). V primeru, da kaliber sadja posamezne
vrst ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber naročnik zahteva sadje I. kvalitete.
Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje, borovnice, maline,
kaki…) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja.
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE
Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se
hladilna veriga ne prekine. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland kategorije.
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
Vsa vložena zelenjava mora biti brez kemičnih konzervansov.
Vse vrste vloženega sadja in marmelad morajo biti brez kemičnih konzervansov in sladil. Sadeži v
hruškovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na polovice, četrtine ali
koščke plodov.
Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne sme vsebovati
več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v kompotih naj bo vsaj 55%.
Vse marmelade morajo imeti najmanj 50% sadnega deleža.
SADNI SOKOVI
Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K sadnemu soku v
nepovratni embalaži 2 dl mora dobavitelj priložiti slamico. Nepovratna embalaža za sokove mora biti
tetra, pure, brick pak ali podobno.
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov
Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti pakirani v papirnatih vrečah zahtevane teže. Dobavitelj je dolžan
v vse kuhinje vrtca dostavljati riž enake sorte. Naročnik naroča le testenine, izdelane iz durum
pšenične moke.
Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naročnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa (cmoki, svaljki
ipd.) omogočati oblikovanje velikosti otroške porcije. Zamrznjena peciva naroča naročnik po komadih
in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih
sredstvih s hladilnimi napravami tako, da se hladilna veriga ne prekine.
Kruh in pečeno pekovsko pecivo – štruce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm
27
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
in pakirane v prozorno folijo. Na željo naročnika je dobavitelj dolžan vse vrste pekovskega peciva
prerezati za pripravo sendvičev. Cena preračunanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v
predračunskem obrazcu.
Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na konkretno
sukcesivno naročilo (narezan kruh, prerezane žemlje…). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran,
dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval
naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev pogodbe. Ponudniki
morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z
normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov
Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predračunskem obrazcu 14 in sicer
tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali drugače poškodujejo.
Dobavitelj je dolžan dostaviti slaščičarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako
da se hladilna veriga ne prekine.
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti čaja
- pravilniku o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja
- pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
- pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov
- pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline
- pravilniku o medu.
Naročnik si pridržuje pravico, da blago naroča po komadih in ni dolžan prevzeti transportnega
pakiranja.
28
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Predmet javnega naročila:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
za obdobje 24 mesecev od 1.1.2014 do 31.12.2015
PONUDNIK:
29
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
KROVNA IZJAVA in KAZALO PONUDBE
Ponudba obsega __________ strani.
Izjavljamo:
 da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom in
 da so vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
KAZALO:
(Ponudnik mora vse gradivo v ponudbi, razen propagandnega gradiva, oštevilčiti ter v nadaljevanju
dopisati v Kazalo z navedbo strani)


























Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
30
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec št. 1
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Zgoraj navedeni ponudnik, pri oddaji ponudbe, na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku za
naročilo prehrambenega blaga po skupinah in podskupinah
izjavljamo





da smo kot ponudnik seznanjeni s pogoji, merili in ostalimi določili iz te razpisne dokumentacije
in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo
ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določili iz
vzorca pogodbe (okvirnega sporazuma) in z njimi soglašamo ter jih v celoti sprejemamo
da bomo ponudbo pripravil in predložil skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu
in v celotni razpisni dokumentaciji
da prevzemamo odgovornost, da so vsi podatki ponudbe resnični in kopije vseh dokumentov
verodostojne
da s to izjavo prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo
S podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost naše ponudbe do
roka, kot je naveden v razpisni dokumentaciji.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Ponudnik / soponudnik / podizvajalec obrazec št. 1 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosan in
podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe / soponudnika / podivajalca. Ponudnik / soponudnik /
podizvajalec s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. V primeru skupne
ponudbe ali ponudbe s podizvajalci je obrazec št. 1 obvezna priloga ponudbi za vsakega od partnerjev v
skupni ponudbi (soponudnika) in/ali za vsakega od podizvajalcev.
31
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec št. 2
PODATKI O PONUDNIKU
naziv ponudnika
naslov ponudnika
poštna številka in pošta
telefon
telefaks
elektronska pošt
matična številka
ID številka za DDV
številka TRR
banka
odgovorna oseba za podpis pogodbe –
zakoniti zastopnik
funkcija odgovorne osebe – zakonitega
zastopnika za podpis pogodbe
odgovorna oseba za podpis ponudbe
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
faks kontaktne osebe
elektronska pošta kontaktne osebe
kontaktna oseba na sprejem naročila
telefon kontaktne osebe na sprejem
naročila
pooblaščena oseba za vročanje
naslov za vročanje*
* Opomba: izpolni se samo v primeru, da naslov za vročanje ni enak naslovu ponudnika (sedežu ponudnika).
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
32
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 3
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
PONUDBA
Opis predmeta javnega naročila: »SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.
Veljavnost ponudbe: 31.12.2015.
izjema skupina 6. SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE in podskupine: 13.8. Ekološka jabolka, 13.9. Ekološko
sadje, 13.10 Ekološka zelenjava, - veljavnost ponudbe 31.3.2014
I.
VREDNOST PONUDBE
SKUPINE IN PODSKUPINE
PONUDBENA VREDNOST Z
DDV
1. Skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
2. Skupina: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1 podskupina: goveje meso
2.2. podskupina: svinjsko meso
2.3. podskupina: meso perutnine in perutninski izdelki
2.4. podskupina: mesni izdelki trajni in poltrajni
3. Skupina: RIBE IN RIBJI IZDELKI
3.1. podskupina: ribe zamrznjeni izdelki, brez kosti
3.2. podskupina: ribji konzervirani izdelki
4. Skupina: JAJCA
5. Skupina: ZAMRZNJENO IN KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
5.1. podskupina zamrznjena zelenjava in sadje
5.2. podskupina: konzervirano sadje in zelenjava
5.3. podskupina: kislo zelje ribano
5.4. podskupina: kisla repa ribana
6. Skupina: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
6.1. podskupina: sadje
6.2. podskupina: jabolka
6.3. podskupina: buče
6.4. podskupina: zelenjava
6.5. podskupina: krompir
6.6. podskupina: oreščki, suho sadje, stročnice
7. Skupina: SADNI SOKOVI, SIRUPI, VODA
7.1. podskupina: 100% sadni sokovi
7.2. podskupina: ustekleničena voda
7.3. podskupina: sadni sirupi
7.4. podskupina: 100% sadni sirupi, brez konzervansov, umetnih sladil
8. Skupina: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
9. Skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
33
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
10. Skupina: KRUH , PEKOVSKI IZDELKI, SLADICE
10.1. podskupina: kruh, narezan, pakiran
10.2. podskupina: sadni kruh
10.3. podskupina: kruh z manj aditivi in konzervansi
10.4. podskupina: pekovski izdelki
10.5. podskupina: pekovsko pecivo in sladice
11. Skupina: OSTALO BLAGO
11.1. podskupina: čaj brez filtra, rifuza
11.2. podskupina: začimbe
11.3. podskupina: sladkor in sladki namazi
11.4. podskupina: olje, margarina in majoneza
11.5. podskupina: ostala živila
11.6. podskupina: sadno žitna rezina
11.7. podskupina: vegetarijanski izdelki
12. Skupina: DIETNA PREHRANA
12.1. podskupina: zamrznjeni izdelki brez glutena, mleka, jajc in konzervansov
12.2. podskupina: keksi brez glutena, mleka, jajc, konzervansov
12.3. podskupina: zamrznjeni kruh brez glutena, mleka, jajc in konzervansov
12.4. podskupina: napitki in deserti brez laktoze
12.5. podskupina: sladila in sladki izdelki
12.6. podskupina: izdelki brez glutena
12.7. podskupina: ostali dietni izdelki
12.8. podskupina: sladoledi brez glutena
13. Skupina: EKOLOŠKA ŽIVILA IN IZDELKI
13.1. Podskupina: ekološko mleko
13.2. Podskupina: ekološki mlečni izdelki
13.3. Podskupina: ekološka jajca
13.4. Podskupina: ekološki kruh in pekovsko pecivo
13.5. Podskupina: ekološki biskviti in sladice
13.6. Podskupina: ekološki med
13.7. Podskupina: ekološko meso in mesni izdelki
13.8. Podskupina: ekološka jabolka
13.9. Podskupina: ekološko sadje
13.10. Podskupina: ekološka zelenjava
13.11. Podskupina: drugi ekološki izdelki
13.12. Podskupina: ekološki kis
SKUPAJ VREDNOST SKUPIN, PODSKUPIN - 24 MESECEV
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
34
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 4
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI
Zgoraj navedeni ponudnik pri oddaji ponudbe, na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku:
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Izjavljamo,

št.
da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
naziv podizvajalca
naslov podizvajalca
1.
2.
3.
4.

da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Obrazec št. 4 izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s
podizvajalci. Za podizvajalce se ne štejejo dobavitelji in prevozniki ponudnika. Izjava mora biti datirana,
žigosana in podpisana. Za vsakega podizvajalca je potrebno izpolniti tudi prilogo k obrazcu št. 4, ki
vsebuje soglasje posameznega podizvajalca.
35
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
priloga 1 k obrazcu št. 4
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
PODATKI O PODIZVAJALCU
naziv podizvajalca
naslov podizvajalca
pošta in poštna številka
telefon
telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik podizvajalca
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: ____________________________________________________
____________________________________________________
KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC: _________________________________________________
_________________________________________________
VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:
postavka
znesek v EUR
vrednost brez DDV
DDV
skupna vrednost z DDV
delež v % glede na vrednost ponudbe
KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: _____________________________________________________
ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: _____________________________________________________
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
36
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
SOGLASJE PODIZVJALCA:
___________________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašamo, da naročnik naše terjatve do ponudnika (pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki
bodo izhajale iz našega opravljenega dela pri izvedbi naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in
ekoloških živil«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki
jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik (pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec) in bodo
priloga njegovim računom, ki jih bo izstavil naročniku.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
IZJAVA PODIZVJALCA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da moramo kot
podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in
ekoloških živil«, pred podpisom pogodbe (okvirnega sporazuma) med naročnikom in izbranim
ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer
v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi.
Pogodba s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice povezane z izvedbo
javnega naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, bo vsebovala (vsebuje)
najmanj:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega
računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vsako vrsto del, ki jih bomo izvedli kot podizvajalec in vsako vrsto blaga (živil), ki ga bomo dobavili kot
podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
navodilo: Prilogo 1 k Obrazcu št. 4 mora izpolniti vsak podizvajalec. Priloga mora biti datirana, žigosana
in podpisana (zgornji del od ponudnika, soglasje od podizvajalca). Zaradi večjega števila podizvajalcev
ponudnik obrazec lahko kopira.
37
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec št. 5
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV/PONUDNIKOV
Podpisani_____________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom______________________iz______________________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)
Podpisani_____________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
z
nazivom______________________iz_______________________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)
Podpisani_____________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom______________________iz______________________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)
Podpisani_____________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom______________________iz______________________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom
pooblaščamo
za vodilnega partnerja:
(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)
38
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
in za podpis skupne ponudbe:
gospo/gospoda_________________________________z nazivom______________________________,
ki se podpisuje_______________________________in parafira_________________________________
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo / dopolnitev / umik ponudbe in da v
našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo
izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklenitev
pogodbe: »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, ki je bil objavljen na Portalu javnih
naročil in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o
poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišemo vsi ponudniki, ki nastopamo v skupni ponudbi.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, če bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred
podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o našem poslovnem sodelovanju pri izvedbi
tega javnega naročila, v primeru, da te pogodbe ali dogovora ne prilagamo že v ponudbi.
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:
 OBRAZEC št. 1 – Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije
 OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti ponudnika
 BON 2 ali potrdilo poslovne banke ali bank (za pravne osebe, obrtnike in samostojne podjetnike
posameznike);
 ODLOČBO O STATUSU KMETA ali IZPIS IZ REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV in POTRDILO
DURS O VIŠINI KD (opomba: priloži podizvajalec, ki ima status kmeta)
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis pooblastitelja
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis pooblastitelja
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis pooblastitelja
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis pooblastitelja
navodilo: Ponudniki morajo izpolniti Obrazec št. 5 v primeru oddaje skupne ponudbe. Pooblastilo mora
biti datirano, žigosano in podpisano s strani vseh ponudnikov pri oddaji skupne ponudbe.
39
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 6
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Odgovorna oseba ponudnika / podizvajalca / soponudnika:
ime in priimek: _________________________________________________________________
izjavljam, da za izvedbo javnega naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, izpolnjujemo pogoje za priznanje
sposobnosti po ZJN-2, in sicer:
kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2:
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje
konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije
(229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba
tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti
(236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242.
člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali
vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega
sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje
daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).žž
-
-
-
-
da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo
sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več;
da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja;da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka; da nismo v postopku prisilnega prenehanja; da nismo v postopku prisilne poravnave; da
nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče
oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;
da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega
Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali
teh informacij nismo zagotovili;
da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
da bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz.
maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma,
40
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
-
-
-
-
ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo
naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz.
po maloprodajnem ceniku;
da naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti
za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev, posebnih
pogojev za posamezne sklope živil in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev;
da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v
skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na
to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa;
da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente,
hkrati pa pooblaščamo naročnika in pooblaščenca naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77.
člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene
pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);
da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil:
naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila
oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.
Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila »Sukcesivna dobava
konvencionalnih in ekoloških živil«, na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju
naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so z nami povezane družbe.
Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila, pred podpisom
okvirnega sporazuma naročniku izročili, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11) izjavo oziroma podatke o udeležbi
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so
povezane družbe z našo družbo. Za fizične osebe bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča
in delež lastništva.
Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Sukcesivna dobava konvencionalnih in
ekoloških živil«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za zastopanje:
opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi
lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot trije, ponudnik obrazec kopira; podatki
so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila;
ime in priimek zakonitega zastopnika
naslov stalnega / začasnega bivališča
datum in kraj rojstva
funkcija pri ponudniku
namen dovoljenja
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«
41
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
podpis zakonitega zastopnika
ime in priimek zakonitega zastopnika
naslov stalnega / začasnega bivališča
datum in kraj rojstva
funkcija pri ponudniku
namen dovoljenja
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«
podpis zakonitega zastopnika
ime in priimek zakonitega zastopnika
naslov stalnega / začasnega bivališča
datum in kraj rojstva
funkcija pri ponudniku
namen dovoljenja
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«
podpis zakonitega zastopnika
ime in priimek zakonitega zastopnika
naslov stalnega / začasnega bivališča
datum in kraj rojstva
funkcija pri ponudniku
namen dovoljenja
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«
podpis zakonitega zastopnika
Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Za tem obrazcem prilagamo:
- odločbo o statusu kmeta ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev
- potrdilo DURS o višini KD za preteklo leto
(opomba: če je ponudnik kmet)
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik obrazec št. 6 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan
in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe / podizvajalca / soponudnika. S svojim podpisom
ponudnik / podizvajalec / soponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. Zaradi večjega števila
podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira. V kolikor je ponudnik /
podizvajalec / soponudnik nosilec kmetijske dejavnosti, temu obrazcu priloži odločbo o statusu kmeta ali
izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in potrdilo DURS o višini KD.
42
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 7
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVI TEHNIČNI OPREMI, NAPRAVAH IN USTREZNEM VOZNEM PARKU
Odgovorna oseba ponudnika, _____________________________________ , izjavljam, da razpolagamo
(ime in priimek odgovorne osebe)
z vso potrebno tehnično opremo oziroma napravami, ki so potrebna za nemoteno izvajanje naročila in
da razpolagamo z ustreznim voznim parkom za prevoz živil, ki so v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji.
Obenem izjavljamo, da je vsa tehnična oprema oziroma naprave v skladu z veljavnimi predpisi v
Republiki Sloveniji, ki urejajo področje živil, in taka, ki zagotavlja varnost živil v vsem procesu pridelave,
predelave, obdelave, pakiranja, skladiščenja in transporta, oziroma v delu, ki se nanaša na našo
dejavnost.
Prav tako izjavljamo, da so skladiščni prostori in vozila za prevoz živil, v skladu z zahtevami HACCP
sistema.
Izjavo dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Obrazec št. 7 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
43
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 8
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O KONTROLI KAKOVOSTI ŽIVIL IN IZDELKOV
Izjavljamo,
da imam organizirano interno službo za kontrolo kakovosti živil in izdelkov (tudi proizvodnje) in
trgovanja (prodaje) z njimi, oz. nam to kontrolo vrši-jo pooblaščen – i zavod – i in druge pristojne službe.
Naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen, če ugotovi, da se za živila in izdelke, ki jih nudimo kontrola
kvalitete/kakovosti ne opravlja.
V nadaljevanju navajamo kdo nam vrši omenjeni nadzor:
naziv zavoda
(organizacije)
naslov
kontaktna oseba
telefon
telefaks
elektronski naslov
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Obrazec št. 8 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
44
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 9
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O UVEDBI HACCP SISTEMA IN NOTRANJEGA NADZORA
V SVOJO PROIZVODNJO OZIROMA PROMET Z ŽIVILI
Izjavljamo,
da v celotnem procesu proizvodnje, predelave, obdelave, pakiranja in skladiščenja živil, oziroma v delu,
ki se nanaša na našo dejavnost, poslujemo v skladu z zahtevami HACCP sistema in da upoštevamo vse
ostale predpise, ki urejajo področje živil in izdelkov ter ravnanja z njimi v Republiki Sloveniji.
Prav tako izjavljamo, da imamo za prevoz vseh živil in izdelkov na razpolago vozila, ki ustrezajo zahtevam
HACCP sistema in ostalim veljavnim predpisom, ki urejajo področje živil in ravnanja z njimi v Republiki
Sloveniji ter da bomo opravljali prevoz živil in izdelkov za potreben naročnika samo s prej navedenimi
vozili. Obenem se obvezujemo, da bomo v primeru kakršnega koli odstopanja od določil HACCP sistema
o tem takoj pisno obvestili naročnika.
Obvezujemo se, da bomo naročniku takoj predložili uradno veljaven dokument iz katerega bo razvidno,
da poslujemo v skladu s HACCP sistemom, v kolikor bo naročnik ta dokument zahteval.
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Obrazec št. 9 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
45
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 10
Ponudnik:
____________________
____________________
____________________
IZJAVA O ZAGOTOVITVI ZAHTEVANIH KOLIČIN, USTREZNOSTI
IN KVALITETI ŽIVIL TER DOBAVI
izjavljamo,
v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za
sklenitev okvirnega sporazuma: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil, ki je bil objavljen
na Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije, da:
-
bomo ves čas trajanja pogodbe (okvirnega sporazuma) zagotavljali zahtevane in naročene
količine živil, ki jih ponujamo v tej ponudbi,
-
bomo dobavljali živila po cenah, ki jih ponujamo v tej ponudbi in v skladu z določili pogodbe
(okvirnega sporazuma) in da cen brez predhodnega pisnega soglasja s strani naročnika ne bomo
povišali,
-
bomo v primeru, da bi tekom izvajanja naročila na trgu prišlo do znižanja cen živil oziroma bi
živila prodajali po akcijskih ali nižjih cenah, kot jih ponujamo v tej ponudbi, naročnika o tem
pisno obvestili in mu dobavljali živila po nižjih cenah,
-
da bodo vsa dobavljena živila odgovarjala zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, da
bodo zahtevane (I. kvalitete), ustrezne in ponujene kvalitete oziroma kakovosti ter ustrezala
predpisom, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh v Republiki Sloveniji,
-
da smo v svoji ponudbi ponudili kvalitetna živila in da imajo vsa živila, pri katerih smo navedli, da
imajo enega od znakov kvalitete (kakovosti) resnično enega od navedenih znakov, oziroma da so
živila iz integrirane ali ekološke pridelave, in jih bomo naročniku ves čas trajanja pogodbe
(okvirnega sporazuma) tudi dobavljali,
-
da bodo vsa živila opremljena z deklaracijami, kot to določajo veljavni predpisi na področju živil v
Republiki Sloveniji,
-
da bomo, v kolikor bi naročnik v času izvajanja naročila zahteval, za dobavljeno živilo predložili
dokazilo/potrdilo ali drug ustrezen dokument, da ima živilo, za katerega smo v ponudbi navedli,
da ima enega od znakov kvalitete (kakovosti) ali je iz integrirane ali ekološke pridelave, ki bo
dokazovalo, da je živilo navedene kvalitete (kakovosti) ali iz navedenega načina pridelave,
-
da bomo naročniku izročili analize izdelkov (živil), ki jih ponujamo v svoji ponudbi in bodo
predmet dobav, v primeru, da bi jih naročnik potreboval za izvajanje HACCP sistema in če bo
naročnik to zahteval,
-
da bomo na podlagi pisne zahteve naročnika predložili dokazila o kakovosti in mikrobiološke
neoporečnosti živil (potrdila, poročila in laboratorijske izvide glede zdravstvene in higienske
46
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
neoporečnosti posameznih živil, dokazilo o poreklu mesa in mesnih izdelkov in o sledljivosti,
potrdilo o energetski in biološki vrednosti živil,...),
-
bomo izvajali dnevno dobavo živil, kjer to zahteva naročnik, vse ostale dobave živil pa večkrat na
teden, tedensko ali mesečno, v skladu z vsemi zahtevami naročnika in da bo vsaka dobava živil
opravljena do ure, ki jo zahteva naročnik v razpisni dokumentaciji oziroma v dogovoru z
naročnikom,
-
bomo dobavljali naročena živila na lokacije naročnika navedene v razpisni dokumentaciji,
dostavljeno v prostore in razloženo – kuhinja ali skladišče,
-
bomo vsa naročena živila dobavili najpozneje v roku enega delovnega dne po naročilu, razen v
primeru, da se z naročnikom ne bi dogovorili drugače,
-
da bomo naročniku dobavljali živila, pri katerih ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe,
-
bomo ves čas trajanja naročila spoštovali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, svojo
ponudbo dano na predmetni javni razpis in določila pogodbe (okvirnega sporazuma).
Kraj in datum: ___________________
žig
__________________________
podpis odgovorne osebe
navodilo: Obrazec št. 10 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
47
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
obrazec 11-VZOREC
Stranki sporazuma
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25, maja 14a, 6258 Prestranek, ki ga zastopa ravnateljica
Nataša Režek Donev
matična številka: 5086949000
davčna številka: 98956574
transakcijski račun: SI56 0129 4603 0675 594
(v nadaljevanju: naročnik)
in
____________________________________________________________________________________,
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa __________________________________________________________________________
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka: ______________
ID za DDV: ______________
transakcijski račun: SI56______________
(v nadaljevanju: dobavitelj)
sklepata naslednji
OKVIRNI SPORAZUM številka ___________
O SUKCESIVNI DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILIH
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, 12/13-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2)
izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklenitev okvirnega
sporazuma »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, ki je bil na Portalu javnih
naročil dne ________ 2013, številka objave JN ____/2013 in Uradnem listu Evropske unije,
številka objave ____________ , z dne ________ 2013
- da je naročnik pri vsakem sklopu posamezne skupine živil, v skladu s 6. odstavkom 32. člena
Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZNJ-2) izbral dva ponudnika oz. tolikšno število
ponudnikov, kolikor jih je oddalo ponudbo v primeru, da se za sklop niso prijavila dva ponudnika.
- izvajalec izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega okvirnega sporazuma in je sposoben izvesti naročilo.
II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Stranki sporazuma soglašata, da je predmet tega okvirnega sporazuma dobava živil iz ___. Skupine,
podskupine, sklopa: ____________________ (v nadaljevanju: živila), kar je razvidno tudi iz Obrazca št. 3Ponudba in Obrazca št. 12. Predračun, ki sta sestavni del dobaviteljeve ponudbe z dne __________ (v
nadaljevanju: ponudba) dane na javni razpis. Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu z
vsemi pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega
okvirnega sporazuma in tem okvirnem sporazumu in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere
je bil izbran.
48
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
3. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavljal kvalitetna in neoporečna živila, ki bodo odgovarjala
vsem veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži živila ter
zahtevam naročnika, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega
okvirnega sporazuma in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.
III. IZVAJANJE NAROČILA
4. člen
Dobavitelj je dolžan vse dobave po tem okvirnem sporazumu izvajati sam.
Dobavitelj ne sme vključiti podizvajalca v dobave po tem okvirnem sporazumu, razen v primeru, da
naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dobave po tem okvirnem sporazumu, s sklenitvijo
aneksa k temu okvirnem sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v
dobave po tem okvirnem sporazumu.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dobave po tem okvirnem sporazumu,
mora dobavitelj pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti naročniku:
-
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava podizvajalčeve
terjatve do dobavitelja,
pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu.
(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končnem okvirnem sporazumu v primeru, da dobavitelj
nima podizvajalcev).
Dobavitelj je dolžan vse dobave po tem okvirnem sporazumu izvajati sam in s podizvajalci, ki jih je
navedel v ponudbi dani na javni razpis.
Dobavitelj bo pri izvedbi tega okvirnega sporazuma sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
- _____________________________________________
- matrična številka: _______________
- ID za DDV: SI_______________
- transakcijski račun: SI56 __________________________
- zakoniti zastopnik: __________________
- vrsta del in vrsta dobav: ______________
- predmet dobav: _________________
- količina: __________________
- vrednost dobav: _________________
- kraj izvedbe dobav: _______________
- rok izvedbe dobav: _______________
podizvajalec __________________ je v ponudbi izvajalca dne ____________ podal soglasje, na podlagi
katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do dobavitelja.
(opomba: podatki bodo vpisani glede na podizvajalce, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi)
Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu.
Dobavitelj v celoti odgovarja za dobave in izpolnitev tega okvirnega sporazuma proti naročniku, ne glede
na število podizvajalcev.
49
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v
dobave po tem okvirnem sporazumu mora dobavitelj pred podpisom aneksa k temu okvirnemu
sporazumu izročiti naročniku:
-
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Dobavitelj je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca)
predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končnem okvirnem sporazumu v primeru, da izvajalec v svoji
ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).
IV. CENA ŽIVIL
5. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo živila, ki so predmet tega sporazuma in njegove ponudbe, naročniku
dobavljal po cenah, ki jih je navedel v Obrazcu št. 12./____ - Predračun, ki je sestavni del dobaviteljeve
ponudbe dane na javni razpis.
Priloga 1 tega okvirnega sporazuma so obrazci s podatki o živilih in cenah živil na enoto mere z DDV iz
Obrazca predračuna št. 12./_____.
V ceno je vključen davek na dodano vrednost.
Končna cena živil vključuje pariteto "dostavljeno na naslov naročnika in razloženo".
Dobavitelj zagotavlja naročniku fiksne cene 24 mesecev (1.1.2014-31.12.2015) od dneva začetka
izvajanja naročila.
Izjema so 6. skupina – sveža zelenjava in sadje, podskupine: 13.8. Ekološka jabolka, 13.9. Ekološko
sadje, 13.10 Ekološka zelenjava. Cene po ponudbenem predračunu so veljavne dokler dobavitelj
naročnika pisno ne obvesti o spremembi cene, vendar se ne smejo spremeniti do 31.3.2014.
Naročnik bo najave novih cen pri najugodnejšem sklenitelju okvirnega sporazuma /pogodbe po tem
datumu upošteval pri dobavah v naslednjem mesecu, vendar samo v primeru. Če bo njegova ponudba še
vedno najugodnejša. V nasprotnem primeru bo blago kupoval pri naslednjem najugodnejšem sklenitelju
okvirnega sporazuma/pogodbe. Naročnik bo pri teh skupinah upošteval izključno pisne najave cen, ki
jih bo prejel do petega v posameznem mesecu za naslednji mesec. V primeru morebitnega dviga cen,
se cene izdelkov ob posamezni najavi lahko dvignejo maksimalno za 5%. Ponudnik lahko ponudbene
cene tekom enega leta zviša največ dvakrat (2x).
Sklenitelji okvirnega sporazuma/pogodbe morajo zaradi medsebojne primerljivosti spremembo svojih
ponudbenih cen posredovati na ponudbenem obrazcu št. 12, ki so ga prejeli v razpisni dokumentaciji, na
elektronski naslov [email protected]
Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet tega sporazuma, naročniku dobavljal po cenah in
blagovnih znamkah, ki so navedene v priloženi razpisnih obrazcih…, ki je sestavni del tega sporazuma.
Vrednost blaga po sporazumu je orientacijska v skladu z razpisnimi pogoji.
Naročnik bo naročal blago pri dobavitelju sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami in
sestavljenimi tedenskimi jedilniki. Količine iz javnega razpisa so okvirne tako, da naročnik ne odgovarja
dobavitelju za nedoseganje količin iz javnega razpisa v primeru, da se količine ne dosegajo, zaradi
zmanjšanja potreb pri naročniku.
50
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
V. PLAČILNI POGOJI
6. člen
Stranki sporazumno soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal en zbirni račun, ki bo zajemal
dobavljeno blago za vsa odjemna mesta enkrat mesečno za pretekli mesec. Iz računa mora biti razvidna
razčlenitev naročil po odjemnih mestih. Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko tega
sporazuma in priloženimi dobavnicami, podpisanimi s strani naročnika. Dobavnice morajo biti računu
priložene po datumih dobave.
Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
(opomba: odstavek bo v končnem okvirnem sporazumu, če bo dobavitelj pri izvedbi naročila sodeloval s
podizvajalci)
Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku do 30 brezobrestnih dni od datuma izdaje vsakega računa,
na transakcijski račun dobavitelja številka SI56 _______________________ pri ____________________.
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dobave, ki jih je opravil podizvajalec
iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, le-te plača, v roku iz prvega odstavka tega člena, nepodredno
podizvajalcu, in sicer: - podizvajalcu __________________ na transakcijski račun številka SI56
______________, pri __________.
(opomba: odstavek bo v končnem okvirnem sporazumu, če bo dobavitelj pri izvedbi naročila po tem
okvirnem sporazumu sodeloval s podizvajalci).
V primeru reklamacije živil se plačilo delno ali v celoti zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
VI. KAKOVOST IN ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST BLAGA
7. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bodo živila, ki jih bo dobavljal naročniku v skladu s predpisi, ki urejajo
področje živil in Navodili tega javnega naročila.
VII. NAROČANJE IN DOBAVA ŽIVIL
8. člen
Dobavitelj bo naročniku dobavljal živila, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi njegovega
naročila dnevno, glede na naročilo tudi večkrat tedensko, tedensko ali mesečno, in sicer do ure, ali v
roku in ob času, ki ga sporazumno dogovorita stranki sporazuma.
Vsa naročena živila bo dobavitelj naročniku dobavljal najpozneje v roku enega delovnega dne od dneva
prejema naročila, razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače.
V primeru nujnih dobav bo dobavitelj dobavil naročniku živila v roku _____ delovnih ur od prejema
naročila. (opomba: ne več kot 6 delovnih ur od prejema naročila)
Ponudnik mora dostaviti blago na spodaj navedena odjemna mesta naročnika glede na dejanske potrebe
naročnika ( fco naročnik skladišče razloženo – Incoterms 2010) do 7. ure za tekoči dan za vse skupine,
podskupine

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
51
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri je
navedena cena z davkom na dodano vrednost in količina blaga. Naročnik mora takoj ob prevzemu blaga
in embalaže opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dobavitelj je dolžan tudi redno brezplačno
odvažati vso nepovratno embalažo.
Dejanske količine se morajo ujemati s količinami navedenimi na dobavnici. Ob prevzemu blaga,
pooblaščeni osebi pogodbenih strank dokument (prevzemnico-dobavnico) podpišeta in vanj vpišeta
morebitne reklamacije.
Stranki sporazuma se dogovorita, da dobavitelj dostavlja blago v svoji embalaži, ki jo mora dobavitelj še
isti nad oz. najkasneje naslednjega dne po dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika. V
primeru, da dobavitelj ne odpelje embalaže, lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira prevoz
embalaže.
Dobavitelj jamči in se obvezuje, da dostavljenih živil ne bo puščal na prostem, pred prostori, v katere
mora biti opravljena dostava ali na kakršen koli drug način, ki ni v skladu s HACCP sistemom in sanitarno
zdravstvenimi predpisi.
Naročila za dobavo blaga bo naročnik posredoval dobavitelju na način, ki je običajen v blagovnem
prometu med strankami (po telefonu, po potniku, faksu in drugo).
Ob vsakokratnem naročilu bo naročnik sporočil dobavitelju tudi lokacijo dobave naročenih živil.
9. člen
S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje tega sporazuma in skrbnik tega okvirnega
sporazuma__________________________________.
S
strani
dobavitelja
je
pooblaščena
oseba
sporazuma____________________________________.
za
izvrševanje
tega
okvirnega
10. člen
Dobavitelj mora v primeru, da po prejemu naročila ugotovi, da naročenega živila iz objektivnih razlogov
ne more dobaviti, o tem obvestiti naročnika, in sicer isti dan, ko je prejel naročilo. Če dobavitelj ne
obvesti naročnika, da mu naročenega živila ne more dobaviti, naročnik pa ga nujno potrebuje, mu ga je
dobavitelj dolžan dobaviti na dan dogovorjene dobave. V primeru, da dobavitelj ne upošteva določbe
tega odstavka, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen iz okvirnega sporazuma.
V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenih živil v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico,
da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja, naroči živila pri drugem dobavitelju.
Zamenjava naročenih živil z drugimi živili ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom in
če s tem soglaša naročnik.
Dobavitelj je dolžan naročniku dobavljati živila, ki glede pakiranja in količin ustrezajo njegovemu
naročilu. V primeru, da dobavitelj dobavi naročniku živila, ki odstopajo od naročenega pakiranja in
količin, ima naročnik pravico tako dobavo zavrniti, brez obveznosti do dobavitelja.
52
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
11. člen
Storitev prevoza živil opravi dobavitelj sam, ali pa za to v svojem imenu in za svoj račun pooblasti
drugega prevoznika. Prevoz živil mora biti v skladu z veljavnimi zdravstveno sanitarnimi in varstvenimi
predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti in zdravstvene neoporečnosti živil ter varnost manipulacije.
Prevoz vseh živil mora biti v skladu s HACCP sistemom.
12. člen
Dobavitelj bo naročniku, v kolikor bo to potrebno, enkrat letno izročil analize živil, ki so predmet tega
okvirnega sporazuma oziroma druga dokazila, če bo tako določal katerikoli veljavni predpis, ki ureja
predmet tega okvirnega sporazuma in v primeru, če jih bo naročnik zahteval.
13. člen
Dobavitelj je dolžan nekvalitetno blago oz. pokvarjeno blago nadomestiti z novim do roka, ki ga
dobavitelju za konkretno dobavo določi naročnik.
Če je predmet sporazuma hitro pokvarljivo blago je dolžan dobavitelj nadomestiti nekvalitetno blago z
novim najkasneje v roku 1 ure od prejema reklamacije.
Stroške, nastale z zamenjavo nekvalitetnega oz. pokvarjenega blaga, vključno s prevoznimi, nosi
dobavitelj.
14. člen
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila oz. izvede o
zdravstveno-higienski neoporečnosti ter energetski in biološki vrednosti), ki ga izda za to pooblaščena
strokovna institucija.
Dobavitelj mora naročniku zahtevana dokazila dostaviti v roku 15 dni od prejema zahteve, razen če se
pogodbeni stranki dogovorita drugače.
15. člen
V primeru, da bi naročnik tekom trajanja tega okvirnega sporazuma potreboval živila, ki niso predmet
tega okvirnega sporazuma, pa jih dobavitelj lahko dobavi, se bo z dobaviteljem dogovoril za dobavo
takega živila. Naročnik in dobavitelj bosta v navedenem primeru dogovorila ceno za živilo, in ga dodala
na seznam živil, ki je Priloga 1 temu okvirnemu sporazumu, medtem ko vsi ostali pogoji vezani na
dobavo živil veljajo iz tega okvirnega sporazuma.
VIII. PREVZEM ŽIVIL
16. člen
Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem živil opravi pri naročniku, na lokacijah iz 8. člena tega
okvirnega sporazuma.
Dobavitelj se obvezuje, da bo vsa živila dostavil na zahtevano lokacijo, v prostore kuhinje ali skladišče in
da v nobenem primeru ne bo puščal dobavljenih živil na prostem in brez nadzora. Za opravljen prevzem
dobavljenih živil se šteje prevzem, ko odgovorna oseba za prevzem živil s strani naročnika podpiše
dobavnico ob prevzemu živil. V primeru, da dobavitelj dobavljenih živil ne dostavi v prostore kuhinje ali
skladišče in v primeru, da bi dobavitelj pustil dobavljena živila na prostem in brez nadzora, se šteje, da
dobava po tem okvirnem sporazumu ni izvršena, naročnik pa ima pravico tako dobavo zavrniti in
uveljavljati reklamacijo.
53
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu živil naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri
bodo navedena dobavljena živila, cena brez davka na dodano vrednost in cena z davkom na dodano
vrednost in prevzeta količina.
Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni
prevzem. Dejanske količine se morajo ujemati z naročenimi količinami in s količinami navedenimi v
dobavnici.
Prevzem živil, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe
s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.
17. člen
Če se ugotovi, da živila niso istovetna z naročenimi, če odstopajo od dogovorjene kakovosti in količine,
lahko naročnik prevzem odkloni. Naročnik bo zavrnil tudi živila pri katerih je preteklo več kot 1/3 roka
uporabe živila, razen v primeru, da dobavitelju pisno dovoli, da lahko dobavi živila pri katerih je preteklo
več kot 1/3 roka uporabe živil.
Naročnik je dolžan takoj, oziroma najpozneje v roku 8. dni, pisno posredovati dobavitelju morebitne
reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.
Če naročnik v kasnejši obdelavi živil ugotovi oporečnost ali nekvaliteto živil ali da živila ne ustrezajo
njegovemu naročilu, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
Vsako prejeto pisno reklamacijo mora dobavitelj rešiti najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu.
O rešitvi reklamacije je dobavitelj dolžan naročnika pisno obvestiti.
V primeru umika ali odpoklica neskladnega živila iz prodaje, mora dobavitelj, ne glede na stopnjo
tveganja, naročnika nemudoma obvestiti o neskladnem živilu in mu predstaviti navodila za ukrepanje. Če
je dobavitelj naročniku že dobavil tako živilo, je dolžan živilo vzeti nazaj, naročniku pa brez kakršnih koli
dodatnih stroškov dobaviti enakovredno neoporečno živilo.
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena
tega okvirnega sporazuma, določil tega okvirnega sporazuma in ne rešuje reklamacij prejetih s strani
naročnika, naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev tega okvirnega sporazuma.
18. člen
Dobavitelj je dolžan oporečna ali nekvalitetna živila oziroma živila, ki ne ustrezajo naročilu, nadomestiti z
novimi, najkasneje pa v roku treh ur od ure prejema reklamacije, razen, če se stranki sporazuma ne
dogovorita drugače glede na lokacijo dobavitelja.
Vse stroške povezane z reklamacijami krije dobavitelj.
Dobavitelj je prav tako dolžan redno in brezplačno odvažati vso povratno embalažo, v skladu s predpisi,
ki urejajo področje odvoza embalaže.
19. člen
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kvaliteti (kakovosti) živil skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije v postopku javnega naročila iz 1. člena tega okvirnega sporazuma.
54
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
IX. ODSTOP OD SPORAZUMA
20. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja živil po tem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih
bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega
sporazuma so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- začetek stečajnega postopka,
- prenehanje poslovanja dobavitelja,
- nezagotavljanje pogojev, ki jih zahteva HACCP sistem,
- dobava živil, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, pakiranju, kakovosti (kvalitete), zdravstveni
neoporečnosti in dobava živil, kjer je rok uporabe pred potekom ali po poteku,
- neupoštevanje reklamacij in nereševanje reklamacij,
- neupoštevanje dogovorjenih cen živil in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen živil,
- nespoštovanje in neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma.
Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku treh
mesecev pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje in četrte alineje prvega
odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma.
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenih
živil, ima dobavitelj pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in
sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom od tega okvirnega sporazuma.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka tega
okvirnega sporazuma odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru mora stranka sporazuma, ki
od njega odstopa o tem pisno obvestiti nasprotno stranko in pri tem navesti razlog za odstop od tega
okvirnega sporazuma, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.
X. POGODBENA KAZEN
21. člen
Naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 10 % vrednosti sporne dobave naročila, ki ni
bilo izvršeno skladno z določili tega sporazuma, v naslednjih primerih:
- če dobavitelj naročniku dobavi živila, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, zahtevani dobavljivi enoti,
kakovosti in jih dobavitelj na zahtevo naročnika ni zamenjal z odzivnim časom kot izhaja iz
določil tega sporazuma – ta živila naročnik dobavitelju na njegove stroške tudi vrne ter niso
predmet obračuna mesečnega zbirnega računa za živila;
- če dobavitelj ne dobavi ali ne preda živila ob dogovorjeni uri, na dogovorjen dan in dogovorjen
način;
- če dobavitelj ne prevzame embalaže v roku, kot je opredeljeno z okvirnim sporazumom oz.
razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila.
Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude v računu, in sicer kot znižanje realizacije v
dogovorjenem znesku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.
Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje dobavitelja od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
55
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (stranke
sporazuma), naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti (obveznosti iz okvirnega
sporazuma) ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika,
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (stranki
okvirnega sporazuma) ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
XII. POSLOVNA SKRIVNOST
23. člen
Podatki iz tega okvirnega sporazuma, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in
njegovo izvajanje se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
štejejo za javne.
Stranki okvirnega sporazuma bosta vse informacije, ki jih bosta pridobili v času izvajanja dobav po tem
okvirnem sporazumu, obravnavali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta posredovali tretji osebi izven
organizacij, ki so neposredno vključene v dela po tem okvirnem sporazumu.
XIII. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
24. člen
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank sporazuma, izvajati pa se začne s 1. 1.
2014.
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas in sicer za čas 24 mesecev od dneva začetka izvajanja
okvirnega sporazuma, to je od 1. 1. 2014 do 31. 12.2015.
Naročnik v posameznem letu veljavnosti tega okvirnega sporazuma prevzame finančno obveznost do
dobavitelja javnega naročila na podlagi ustreznih pravnih podlag (finančni načrt).
XIV. REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega sporazuma reševale sporazumno,
v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu
Republike Slovenije.
26. člen
V kolikor bi v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma prišlo do spremembe statusa dobavitelja
naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na tretjo osebo v skladu s
predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.
27. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v
kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:
56
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku:
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL – OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
-
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje,
da so z njim povezane družbe.
Ta sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po en
(1) izvod.
Prestranek, 24.9.2013
Kraj in datum, ____________________
Naročnik:
OŠ PRESTRANEK
Nataša Režek Donev, ravnateljica
Dobavitelj:
___________________
__________________
____________________
žig
žig
57