MBCT – na čuječnosti temelječa kognitivna terapija

Promocija
Preventiva
- Univerzalna
- Selektivna
- Indicirana
Intervencije:
- Javnozdravstvene
- Klinično
usmerjene
Evalviranje in
raziskovanje
Slovenski center za raziskovanje samomora
• Čuječnost (budistična filozofija)
• MBSR – na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa
(mindfulness based stress reduction)
• Vedenjsko-kognitivna terapija
Trije izvori MBCT
•
•
•
•
•
•
•
Neobsojanje
Potrpežljivost
Otroška radovednost
Zaupanje
Neprizadevanje
Sprejemanje
Nenavezanost
Čuječnost
MBSR
• Kronične bolečine (Jon Kabat - Zinn): drugačen
odnos do bolečine za učinkovitejše soočanje s
stresom
• Bolečina se ne zmanjša, jo je pa lažje prenašati
• Ruminiranje in premlevanje
–
–
–
–
SPIRALA NEGATIVNIH MISLI
POZORNOST NA NEGATIVNE DOGODKE
OBČUTEK: NIKOLI NE BO BOLJŠE
Odrivanje misli  ne smem misliti tako!
• Izkustveno izogibanje
DEPRESIJA
• Dojemljivost za negativne misli in čustva v kritičnem
obdobju, ko obstaja tveganje za ponoven pojav depresije
• Odzvati se na misli in čustva na način, ki omogoča
prekinitev procesa premlevanja
Problem VKT:
Zakaj se depresija ponovno prične?
Čuječnost in VKT
• MBCT kot ena izmed modernejših VKT pristopov
• Nekoliko drugačen fokus:
– Doing vs. being (stanje delanja vs. stanje biti)
– Senzorične informacije
• Strukturiran program
• VB: priporočeno s strani UK government National
Institute for Health and Clinical Excellence
• S pomočjo preprostih vaj meditacije in usmerjanja
pozornosti se učimo čuječnosti – zavedanja in
sprejemanja svojih misli, čustev in telesnih občutkov
v sedanjem trenutku.
• To pomaga pri oblikovanju novih, bolj učinkovitih
načinov za spoprijemanje s stresnimi dogodki ali
depresivnim počutjem.
MBCT – na čuječnosti temelječa kognitivna terapija
• RCT (Segal, Williams, Teasdale, 2002): depresivni
pacienti (prva ali več epizod) TAU vs. MBCT.
• Po 60 tednih:
– TAU: 66% ponovitev depresije
– MBCT: 37%
Ker deluje 
Čuječnost vs. Sproščanje
Namen
Metoda
Čuječnost
Biti pozoren na izkušnjo Vračanje pozornosti k
vsakega novega
sidru zavedanja – vedno
trenutka, koliko najbolje znova in znova
zmoremo, s prijaznostjo,
radovednostjo in
zavedanjem
Relaksacija
Postati bolj sproščen
Različne tehnike, npr.
napenjanje in
popuščanje mišic
1. Stanje avtopilota / rozine in telo
2. Soočanje z ovirami: doživljanje “skozi misli” / telo,
dihanje
3. Tuhtati o preteklosti in prihodnosti / hoja
4. Ostajati prisoten: načini izogibanja neprijenostim /
gibanje
5. Odnos sprejemanja: želja po tem, da spremenimo stvari
/ težave
6. Misli niso dejstva / misli
7. Kako poskrbim zase oz. kdaj sem neprijazen do sebe /
načrt za naprej
8. Uporaba naučenega za prihodnje
8-tedenski program
• Cca. 8 ur brez komuniciranja
• Pozornost nase
• Prakticiranje vaj
Dan v tišini
• Vzpostavljanje drugačnega, sprejemajočega, odnosa
do sebe in svojih težav
• Predvsem preko
–
–
–
–
Izkustvenega učenja v srečanjih (in med)
Doživljanja prijaznosti
Krepitev moči posameznika (opolnomočnje)
Voditelj pooseblja filozofijo
Kaj torej želimo doseči?
SLOVENSKE IZKUŠNJE
Po MBCT principih
Program NARA
Obvladovanje stre
sa in depresije
skozi čuječnost
Program obsega 8 srečanj,
in sicer po 2 – 2, 5 uri na
teden,
ter eno razširjeno
celodnevno srečanje.
Skupinsko delo: do 15 ljudi
Kdaj:
December 2012 – marec
2013
2014: April - junij
Izvaja
SCSR, Inštitut Andrej Marušič
Univerza na Primorskem
Muzejski trg 2, 6000 Koper
www.zivziv.si, www.iam.upr.si
Sofinancer: ARRS (J5-3638)
!
@CE!EK!7 3 " L 3 C:
@[email protected]" !7" [email protected]!7 3 " L 3 C:
!MC3 CN!
&
N!
&
&
*+&7*, - .&4( &I &&I B&J&=.*&+$&8- 6- +B&
&
!!!" #$%
&' ( $&) *+!, -.+, &!/) !!
!
!
!
!
!
!
!
!
0&
!
!
1 - 2 - 3%
&4.( 5.$2 $&4.- 678$#3%
$&! " #
$#
#%&' ! $($) ! " #(*+" , $-" &$3*&9 : ; 1 &
<9 *+6)=33+- 77>: $7- 6&; ( 5+*8*#- &1 ?- [email protected]&&
' C=4*+- &D( 6( &( D3*C( #$+- &8$C( B&6$&D( 6( &#$+%
-&
&
&
@' ( !/6$&*&!A.( <.&8 N!!
E.( 5.$2 &*"#$%
$&7C=4*+$&=+*#- ."*8- 8+( &
6*43( 2 *.$+*? &47*? ( 3( 5( #B&C*&7( &7- &6#- &3- 8*&
&
6.0&E$8.*"*- &; ( 33$.6
"&+( #*2 *B&"+$+78#- +( &4( 8.%
- +*2 *&74( "+$+%
*&
C( 5+*8*#+- &8- .$4*%
- B&-+- &+$%
D( 3%
&=#- 3%
$#3%
- +*?&
( D3*C&47*? ( 8- .$4*%
- 0&&&
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
0&
!
@&-+.+!-+8 +!#( 8 ( !( #.&$) &$&%
/!$!A.( <.&8 ; N&!
K$C( &7- &D( 3%
&,- 3( 78+( &"$#- 6$8*&*+&D*8*&
4.*7( 8+*&<8=C$%
&*+&7- 6$%
A0&
!
&
,&
#
#
!
.&/ ! #0" 1" (23 $! ! #
#
&
&
K$C( &4.- 4( "+$8*&*+&74.- 2 - +*8*&#"( ., - &
&
0!
!
!"#$%
$&
1213 4!
!
5 ) /$+.6&!) &!7 ./8 ( .,9+8 !!
: ; 6+*,9/!-.<!=4!>[email protected]( A+.!
B B B 06/$6/$0,/4!B B B 0/&8 0; A.0,/!
74( 4.*%
- 2 $+%
- &7&78.- 7+*2 *&6( 5( 6C*&$3*&
&
&
!
!
&
2 *0&
!
!
4( +( #+( &
E.( 5.$2 &F GHG&
!
' ( )*+$+, - ./&C3 3 1!DEFGH>HI J!
&
&
&
4.*6( D3%
- +*?&"+$+%
&*+&74.- 2 3%
$+%
$&+$4.- 6C$0&
!
%
*? &D( 6( &3$?C( &( D*7C( #$3*&
7C=4*+0&
• Intervencija: Program NARA – Obvladovanje stresa in
depresije skozi čuječnost
• Namenjen: ranljivim skupinam
• LJUBLJANA
–
–
–
–
–
Center dnevnih aktivnosti Fužine - 3
Bolniki z rakom (psihoonkologija) - 2
Bolniki rehabilitacijskega centra SOČA – 1
Skupina za ljudi s kroničnimi težavami z depresijo (DAM) – 3
* stres in depresija - 1
• MARIBOR
–
–
–
–
Dnevni center Ozara Maribor + Ptuj - 1
Skupina študentske psihološke svetovalnice - 1
Skupina za ljudi s kroničnimi težavami z depresijo (ZD MB) - 2
* stres in depresija - 1
Od 2012: 15 skupin (>130)
• Zadovoljni udeleženci
• Spremembe v duševnem zdravju
• Želja: kontrolirana študija
Pred - Po
• Izvajalci (univ. dipl. psih.)
–
–
–
–
–
Izkušnja z osnovnim programom
Enoletno lastno izvajanje programa
Teden v tišini (1x letno)
Izobraževanje za učitelje 1 (+2 + 3)
Supervizija in stalna podpora
Izobraževanje
www.zivziv.si/nara2014
Čuječa družba