capaCITY SEAP knjižica za usposabljanje

capaCITY SEAP
knjižica za
usposabljanje
Povzetki celovitega evropskega programa
za krepitev kapacitet za vse faze razvoja in
implementacije Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (Sustainable Energy
Action Plan -SEAP).
Navodila za politike, odločevalce in
občinske uslužbence.
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
www.covenant-capacity.eu
CapaCITY za ukrepanje
Krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti za izboljšanje
lokalnih podnebnih in energetskih ukrepov - od
načrtovanja do izvajanja in spremljanja - je primarni
cilj enega najbolj pomembnih evropskih projektov, ki so
bili kdaj sofinancirani v okviru programa Inteligentna
energija za Evropo. Covenant capaCITY prevzema
nujni izziv za razvoj in krepitev trajnostne energetske
skupnosti po vsej Evropi. To pomaga pri ustvarjanju
regionalne verige dodane vrednosti skozi izboljšanje
energetske učinkovitosti in uporabo lokalnih obnovljivih
virov energije.
Obstaja neverjetno zanimanje kakor tudi pritisk na ravni
lokalnih skupnosti za doseganje energetske varnosti za
gospodarstvo in hkrati cenovno ugodne oskrbe občanov
z električno energijo in ogrevanjem. Ključna rešitev za
oba izziva je vpostavitev pametnega, decentraliziranega
in učinkovitega energetskega sistema, ki se napaja iz
lokalnih obnovljivih virov energije. Urbani in ruralni
preporod ob tem z nizkimi emisijami ogljika prispeva
k širšim ciljem in k jedru delovanja ICLEI, in sicer s
trajnostno rabo naravnih virov, vključno z našim
podnebjem in zagotovljanjem, da politični, gospodarski
in socialni sistemi zagotavljajo visoko kakovost življenja
za vse.
Pomanjkanje ozaveščenosti, znanja in sposobnosti
so prve ovire lokalnih skupnosti, pri odločnješem
spopadanju s podnebnimi in energetskimi izzivi. Zato
je bil razvit poseben pristop, da se preseže običajne,
ad hoc koncepte k posameznim temam. Covenant
CapaCITY je obsežen, dobro strukturiran evropski
program za usposabljanje političnih in tehničnih
občinskih odločevalcev, ki podpira vse faze izvajanja
trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP).
Pri tem vodilnem projektu smo še posebej ponosni, da
so vključena strokovna znanja 19 uglednih evropskih
partnerjev, združene priročne informacije in pripravljeni
primeri za uporabo v 8 tematskih modulih. Rezultat
je edinstvena spletna interaktivna platforma za
usposabljanje, tako za začetnike, kot tudi bolj napredne
lokalne skupnosti. S tem capaCITY paketom in podporo
naših nacionalnih capaCITY trenerjev, je že na desetine
lokalnih skupnosti pridobilo zaupanje in sposobnost,
da si postavljajo bolj ambiciozne cilje in izvajajo svoje
SEAP ter za predstavitev svojih dosežkov v ključnih
pobudah, kot je Konvencija županov in Register ogljično
klimatskih mest.
Rad bi vam zaželel navdihujoče misli, medtem ko berete
to knjižico, da posnemate in doprinesete k trajnostno
energetski tranziciji v vaši skupnosti.
Wolfgang Teubner
Regionalni Direktor Europe and Upravni Direktor Evropskega Sekretariata ICLEI – Local Governments for
Kaj ponuja Covenant capaCITY?
V sklopu projekta Covenant CapaCITY smo razvili brezplačno spletno platformo za usposabljanje lokalnih politikov in zaposlenih
v občinah. Platforma nudi kratke, enostavne in razumljive učne module, ki se osredotočajo na 8 ključnih in za občine pomembnih
vprašanj na področju lokalnega energetskega načrtovanja. Platformo, ki je sedaj dosegljiva v jezikih 12 držav (Bolgarija, Hrvaška,
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Poljska, Romunija, Slovenija, Švedska in Velika Britanija), so razvili strokovnjaki na
področju energetike, lokalne samouprave in izobraževanja odraslih. Platforma je na razpolago tudi v splošni evropski različici.
Namenjena je tako občinam, ki načrtujejo naprednejše trajnostno energetske akcijske načrte 2. generacije (SEAP), kot tudi
tistim, ki so šele začele raziskovati lokalne podnebne razmere in ukrepe za trajnostno rabo energije.
Moduli nudijo usmeritve, ideje, nasvete in orodja za delo z deležniki, strukturami in postopki. Z zaključenim programom
usposabljanja bodo zaposleni v lokalni samoupravi pridobili vsa ustrezna znanja za razvoj SEAP. www.covenant-capacity.eu
“Covenant capaCITY nam je omogočil, da podpremo Okrajni svet Wychavon pri razvoju njihovih lokalnih načrtov
varčevanja energije, to pa je privedlo do uvajanja in izvajanja kotlovne sheme visokega izkoristka za občane.”
Rachel Jones, capaCITY vodja, Energetski zakon, Velika Britanija
“Spletna platforma CapaCITY je odlično orodje, s katerim se lokalne skupnosti naučijo kako začeti ali izboljšati
celoten sklop trajnostnega energetskega načrtovanja in implementiranja ukrepov na lokalni ravni.”
Daniela Luise, Vodja urada Agenda21 Office, Mesto Padova, Italija
“Vzpostavitev trajnostnih energijskih načrtov uvaja nove prakse energetskih politik in upravljanja z okoljskimi
in družbenimi procesi v mnogih evropskih mestih. Takšne prakse v zvezi s podnebnimi in energijskimi vprašanji
so primeri odličnih družbenih inovacij: izboljšujejo reševanje problemov in sprejemanje sprememb v upravah in
zadevah rezidenčnega prebivalstva, kar vodi do koristnih socialnih in ekoloških vplivov tudi izven lokalne skupnosti.“
Univ. Prof. Dr. Josef Hochgerner, Center za družbene inovacije, Avstrija
“Zahvaljujoč Covenant capaCITY so poljske občine pridobile priložnost za celovit pogled na to, kako razviti in
izboljšati nizko emisijske ekonomske načrte za bolj zeleno in trajnostno okolje za njihove občane.”
Piotr Pawelec, capaCITY Trener, predsednik Inštituta dobrih eko solucij, Poljska
K a z alo vsebine - Povzetki capaCITY modulov
I) SEAP razvoj in izboljšanje........................................................................................................................... 7
II) Evidenca toplogrednih plinov ...................................................................................................................
III) Vključevanje deležnikov ............................................................................................................................
IV) Zelena javna naročila ...............................................................................................................................
V) Stavbe ................................................................ ................................................................. .............................
VI) Mobilnost ....................................................................................................................................................
VII) Odpadki .......................................................................................................................................................
20
27
34
41
46
52
VIII) Voda............................................................................................................................................................. 58
IX) Povezave k ukrepanju .................................................................................................................................. 64
X) capaCITY kontakti po državah ..................................................................................................................... 66
7
I) R a z voj in nadgradnja SEAP
Kaj je Trajnostni energetski akcijski načrt
(SEAP)?
orodje za različne skupine: lokalne interesne skupine,
razni deležniki, ki so neposredno ali posredno povezani.
SEAP je uradni planski (strateški) dokument,
pripravljen s strani in za lokalno skupnost - s strokovno
podporo, kot je potrebno – za predstavitev občinskega
trajnostnega energetskega prehoda in kako zmanjšati
emisije toplogrednih plinov (TGP), zlasti ogljikovega
dioksida (CO2) in metana. Povzema kako občina
namerava doseči zmanjšanje emisij s spremembo
načina rabe energije v celotni skupnosti v določenem
časovnem obdobju.
Razvoj SEAP bi moral vključevati tako politične kot
tehnične sodelavce lokalne skupnosti:
• Vloga župana in svetnic ter svetnikov je, da kot
politični voditelji občine sprejemajo odločitve
o smeri razvoja občine in s tega vidika je SEAP
politično strateški dokument, ki ga sprejme
občinski svet.
• Občinski uslužbenci potrebujejo SEAP kot dokument
za načrtovanje in spremljanje - od tehničnega
osebja (ki se ukvarjajo z energijo, mobilnostjo,
zgradbami, odpadki, vodo, urbanističnim
načrtovanjem) do občinskih strokovnjakov za
odnose z javnostmi, ki ga potrebujejo za obveščanje
in ozaveščanje občank in občanov ter zasebnega
sektorja.
• Vsi občinski oddelki morajo biti vključeni v
določenem obsegu in zahtevajo prave informacije
in orodja za sodelovanje, ob pravem času - z SEAP
kot akcijskim priročnikom.
S političnega vidika je potrebno vključiti tudi opozicijo,
saj je le z vzajemnim celostnim pristopom mogoče,
da SEAP postane izhodišče za trajnostno, dolgoročno
strategijo.
Razviti ustrezen, celovit in vključujoč SEAP je kompleksna
naloga. Kljub temu je SEAP tudi dragoceno orodje,
ki se lahko uporablja za načrtovanje in spremljanje
napredka na vseh območjih ali v sektorjih, kjer se
uporablja energija in za zagotovljanje vključenosti
ključnih akterjev v primernem času.
SEAP temelji na oceni problema in raziskovanju možnih
rešitev. Običajno sledi popisu emisij TGP na celotnem
območju občine (geopolitično območje uprave) in
oceni pomembnih vidikov, kot je energetska varnost
(stabilna oskrba z energijo, energetska dostopnost,
itd.). Ti rezultati pomagajo opredeliti številne dejavnosti
- imenovane tudi ukrepi – z določenim časovnim
obdobjem, in vsak ukrep z določenim vodjem (glavni
odgovorni) ter sodelujočo skupino ali več skupin.
SEAP se lahko uporablja tudi kot močno komunikacijsko
Zakaj bi morale lokalne skupnosti razvijati SEAP?
Podjetja običajno pripravijo načrt za načrtovanje
uspešnosti, ki opisuje njihove cilje in način kako jih bodo
“Če ne veste, v
katero pristanišče
plujete, ni ugoden
noben veter”
Seneca
8
COVENANT CAPACITY
“Sprejem je SEAP je odlično orodje za povezovanje ljudi, ki nimajo
veliko priložnosti, da se
med seboj pogovarjajo
drugače. Kljub temu pa
je sprejem le prvi korak:
SEAP je v prvi vrsti orodje
za upravljanje, kar pomeni, da namenimo čas in
energijo za razvoj novih
navad in mesektorsko komunikacijo znotraj organizacije! SEAP mora zato
določiti kratkoročne cilje
in ohranjati dolgoročna
prizadevanja za čas trajanja mandata.”
Damien Dussut, SEAP
uradnik,
Agglomération Plaine
Commune, Francija
capaCITY Module: SEAP razvoj in izboljšanje
dosegla, z oceno stroškov in časovnim razporedom.
To je dobra poslovna praksa.
Enako bi lahko rekli za občine, ko gre za razvoj SEAP.
V vlogi voditelja lokalne skupnosti je naloga občine
raziskati in opredeliti, v katero smer gre skupnost,
kako priti do tja in koliko bo to stalo - na način, ki
omogoča, da se lahko prizadevanjem pridruži veliko
ljudi za dosego skupnih ciljev in ohranjanje dobre
kakovosti življenja.
Vsakdo potrebuje energijo za življenje, za ogrevanje,
hlajenje in električno energijo. Goriva, ki se trenutno
uporabljajo so večinoma fosilna in neobnovljiva (npr.
uran za jedrsko energijo). Fosilna goriva so omejena
in zaloge se krčijo, konkurenca za njihovo pridobitev
raste, cene energije pa naraščajo. Energetska revščina
se bo verjetno povečala in načrtovanje, kako uporabljati
energijo bolj trajnostno postaja vedno bolj pomembno,
tako kot energija, ki postaja vedno bolj dragoceno
blago. To je izhodišče, ki vpliva na celotno skupnost.
Načrtovanje in spremljanje procesa prehoda je
kompleksen proces, ki zahteva celovit pristop. To
pomeni načrtovanje, izvajanje in spremljanje dejavnosti,
ki:
• zmanjšujejo rabo energije (z izklopom in uporabo
energije bolj učinkovito),
• podpirajo bolj varno lokalno proizvodnjo za
zmanjšanje izgub pri prenosu,
• zagotavljajo bolj optimalno uporabo lokalnih virov zlasti kombinacijo lokalnih obnovljivih virov energije
(veter, sončna energija, male hidroelektrarne,
geotermalna energija, itd.)
9
Neposredne in posredne koristi so pomembne za širšo
skupino in lahko na primer prispevajo k ustvarjanju
novih delovnih mest ter ohranjajo denar v lokalnem ali
regionalnem gospodarstvu, saj se energije ali storitev
ne uvaža iz tujine - idealni kazalniki za nadziranje.
Če pripravljate SEAP niste sami!
SEAP bi bilo najbolje vključiti v obstoječa občinska
programska orodja. To pomaga, da se medsebojno
povežejo oddelki, ter da se SEAP utrdi v občinskih
strukturah upravljanja.
Če se želite povezati z drugimi občinami in njihovimi
somišljeniki, je pravi naslov Konvencija županov,
ustanovljena leta 2008. To je gibanje mest iz vse Evrope,
ki se prostovoljno zavežejo k preseganju EU cilja, to
je 20% zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020. Mnoge
občine podpisnice Konvencije županov so si zadale
določene cilje tudi po letu 2020 in predložile svoje
SEAP, ki odražajo njihove namere doseganja teh ciljev.
Evropska komsija je 15. decembra 2011 sprejela
Časovni načrt za energetiko do leta 2050 “Energy
Roadmap 2050”. Evropska unija (EU) je tako zavezana
k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov za 8095% do leta 2050, pod raven, ki je bila leta 1990.
To je zelo ambiciozno, vendar po mnenju različnih
strokovnjakov tudi res potrebno. Načrt prav tako
zahteva aktivno sodelovanje vseh vladnih ravni z
lokalnimi skupnostmi, ki so najbližje prebivalstvu, v
najboljšem primeru je potrebno tesno sodelovanje
nacionalnih in podnacionalnih ravni.
Številne mreže lokalnih skupnosti v zvezi s tem
proučujejo vlogo občin, mest in njihovih podpornikov.
Koristno je raziskati, kaj vam lahko ponudijo tako
evropske, kot tudi nacionalne ali tematske mreže, saj
ima vsaka svojo specializacijo in veščine. Kot koristno
izhodišče se priporoča tudi vpogled v razpoložljive
metodologije, ki zbrane v spletni orodjarni (online
Toolbox).
Kaj je potrebno storiti, preden začnete s SEAP?
Preden se lotite priprave SEAP je idealno, da za območje
občine vzpostavite Osnovno evidenco emisij (OEE).
Zakaj? Rezultati OEE so koristno izhodišče za SEAP, ki
opisuje, kje prihaja do izpustov toplogrednih plinov
po sektorjih.
Poleg tega je potrebno narediti energetsko oceno in
raziskavo, od kod energija prihaja, kako zanesljiva je,
kakšen je lokalni potencial obnovljivih virov energije,
vpliv podnebnih sprememb, itd. Priporočljivo je narediti
SWOT analizo, ki opredeljuje prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti.
Kateri so ključni elementi SEAP?
Dve poglavji sta ključni
v SEAP: eno obravnava
dejavnosti občine in
drugo dejavnosti v
celotni lokalni skupnosti.
Dejavnosti občine so
del celotne skupnosti,
ALI STE VEDELI?
V povprečju so
emisije iz poslovanja
lokalnih skupnosti
(npr. elektrika
in ogrevanje za
občinske zgradbe,
vodenje občinskega
voznega parka, ulična
razsvetljava itd) za od
3% - 10% vseh emisij
občinskega ozemlja
(več podrobnosti
o tem v modulu o
Evidenci emisij TGP).
To je področje, kjer
ima lokalna skupnost
100% nadzor in se
lahko enostavno
vključi v ukrepanje.
To tudi pomeni, da je
vključevanje celotne
skupnosti ključnega
pomena, saj 90+%
zahteva aktivno
angažiranje občank
in občanov, podjetij
in lokalne industrije.
Statistike kažejo, da v
EU skoraj 40% emisij
nastane v zasebnih
gospodinjstvih in
poslovnih stavbah.
Z izvedbo popisa
toplogrednih plinov
je treba ugotoviti, kje
prihaja do največjih
izpustov toplogrednih
plinov v občini.
10
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module:SEAP razvoj in izboljšanje
vendar je za neposredno reševanje lažje to ločiti in v
ločenem poglavju obravnavati neposredne dejavnosti
občine.
Določitev cilja(-ev): v najboljšem primeru na sektor in
določeno leto, kot jasno vizijo potenciala za zmanjšanje
emisij.
Opredelitev vrste ukrepov (aktivnosti), ki se
bodo izvajale za dosego teh ciljev, vključno z:
• kaj bo narejeno po sektorjih, vključno z “mehkimi
ukrepi”, kot so izmenjava informacij in ozaveščanje,
• kdo vodi posamezne ukrepe (npr. ekipa v občini),
• katere deležnike je potrebno vključiti – tako v
občini kot zunanje,
• zagotovitev kadrovskih zmogljivosti,
• predvideni stroški financiranja in viri,
• časovni okvir za načrtovanje, izvajanje, spremljanje,
ocenjevanje in poročanje.
Kaj se mora obravnavati v SEAP?
SEAP vključuje tako dolgoročne strategije, kot tudi
kratko in srednjeročne ukrepe, za katere bodo potrebni
tudi občinski finančni viri. Ta kombinacija pomaga
zagotoviti vizijo, kot tudi praktični akcijski načrt.
Na splošno je treba v ciljna področja SEAP vsekakor
vključiti tudi področja, kjer lahko občine dolgoročno
vplivajo na rabo energije (npr. prostorsko načrtovanje,
storitve, ki jih ponujajo za skupnost), kjer lahko
spodbujajo razvoj trga proizvodov in storitev z
izboljšano energetsko učinkovitostjo in uporabo
obnovljivih virov energije (npr. javna naročila) in kjer
lahko prispevajo k spremembam potrošniških navad
(npr. sprememba obnašanja z vključevanjem lokalnih
zainteresiranih deležnikov).
SEAP zajema celotno geografsko območje v lokalni
skupnosti. Zato bi moral vključevati ukrepe, ki se
nanašajo tako na javni kot zasebni sektor. Glavna
področja ki jih je treba obravnavati v SEAP so zgradbe,
oprema in javni prevoz. Vendar pa bi morali obravnavati
tudi energijo in odpadke ter vodo, kot tudi različne
skupine deležnikov: občani (gospodinjstva), podjetja
in industrija.
SEAP lahko pokriva tudi več občin, ki se skupaj odločijo
za pripravo in izvedbo njihovih energetskih ukrepov
z izmenjavo znanja, spretnosti in (finančnih) sredstev
in tako okrepijo vpliv ukrepov, kot tudi možnosti za
obseg in uspeh.
Obstajata dve možnosti za skupni SEAP:
11
Možnost 1: Vsak podpisnik skupine občin se posebej
zavezuje k zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do
leta 2020. Vsi podpisniki navedejo svoje obveznosti
in zagotovijo svoje podatke o izpustih CO2 in rabi
energije. Z možnostjo 1 se zmanjšanje emisij, ki izhajajo
iz skupnih dejavnosti ugotovljenih v skupnem SEAP,
razdeli med podpisnike in vključi v vsako predlogo SEAP.
Skupni SEAP mora odobriti vsaka sodelujoča občina.
Možnost 2: Skupina podpisnikov se skupaj zavezuje k
zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do leta 2020.
Tako cilji kot zavezanosti se razdelita med občine.
Skupni SEAP mora odobriti vsaka sodelujoča občina.
So katera področja pomembnejša od ostalih?
Določanje pomembnosti področij je odvisno
od rezultatov OEE, ki kažejo kje se sprosti največ
toplogrednih plinov. To je najverjetneje promet, stavbe
in / ali industrijski sektor.
Občine imajo običajno vsaj en pomemben gospodarski
sektor, na primer turizem, kmetijstvo, storitveni
sektor, ki je ključnega pomena za nadaljnji obstoj
občine ali mesta. Poznavanje možnosti za zmanjšanje
toplogrednih plinov v tem specifičnem sektorju (-ih)
je bistvenega pomena.
Občinsko poslovanje - to je področje, kjer ima občina
100% nadzor. Predstavlja enostavno izhodišče za
začetek zmanjševanja toplogrednih plinov, poleg
prevzemanja odgovornosti za TGP emisije zaradi
lastnega poslovanja / opravljene storitve in predstavlja
vzor ostalim.
Zelena javna naročila (GPP) je mogoče zanesljivo
uporabljati kot način za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov. Javna naročila predstavljajo skoraj 20% BDP
EU, in to predstavlja velik delež gospodarstva EU.
Oglejte si modul Zelena javna naročila za več informacij.
Promet oz. mobilnost mora biti vključena. Mestni
promet predstavlja 30% končne porabe energije v EU. To
je zagotovo tudi eno izmed najbolj zahtevnih področij,
saj zahteva velike spremembe vedenja - spraviti ljudi
iz osebnih avtomobilov. To področje zahteva tudi
obsežne investicije v javnem prevozu in drugih bolj
trajnostnih alternativah, kot sta kolesarjenje in pešpoti.
Stanovanjski sektor (gospodinjstva) predstavlja 40%
celotne porabe energije v EU in je eden od glavnih
ciljev v SEAP. Ukrepi na tem področju lahko vključujejo
med drugim: strožje predpise za nove / prenovljene
stavbe in njihovo izvrševanje, pomoč z navodili kako
spremeniti vedenje, finančne spodbude (subvencije in
krediti) za energetsko učinkovitost in obnovljive vire
energije v zasebnih stavbah
Industrija je ponavadi velik izziv, vendar ima tudi velik
potencial za zmanjšanje emisij. Zelo priporočljivo je
sodelovanje v razpravah z lokalno industrijo ali vsaj
njihovo vključevanje v ozaveščevalne dejavnosti.
Kdo je vključen v razvoj SEAP?
Lokalni odločevalci: oblikovanje politične zaveze s
svojim prispevkom in potrditev končnega SEAP.
Občinski uslužbenci:
• skupina ali oddelek, ki vodi postopek (npr. strateška
12
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: SEAP razvoj in izboljšanje
/ energetska / podnebna / okoljska služba ali
oddelek),
• Služba za odnose z javnostmi,
• pisarna Lokalne Agende 21 ali podobna služba za
sodelovanje z občani,
• sektorski oddelki / pisarne / službe: mobilnost,
stavbe, infrastruktura, urbanistično načrtovanje,
okolje, finančna služba.
Lokalne interesne skupine, kot so strokovnjaki (vseh
zgoraj navedenih področij), agencije, organizacije civilne
družbe, trgovinska in obrtna združenja / zbornice,
podjetniki, finančne institucije itd.
Zunanja strokovna podpora (če je to potrebno, v
skladu z lokalnimi potrebami in viri), ki nudi podporo
pri določeni stopnji ali pri celotnem procesu, npr.
izvedba popisa toplogrednih plinov in podpora SEAP
razvojnemu procesu. To je lahko strokovnjak, lokalna
energetska agencija, univerza, podporniki in / ali
koordinatorji Konvencije županov, itd. Vendar pa je
treba poudariti, da je “lastništvo” nad SEAP občinsko,
kar je zelo pomembno in zahteva tesno in aktivno
sodelovanje občinskih uslužbencev v procesu razvoja
SEAP.
Razpoložljiva orodja za razvoj SEAP
Kot izhodišče lahko uporabite navadno preglednico
SEAP iz Konvencije županov, ki je zadostuje za pridobitev
hitrega pregleda nad tem, kar bi SEAP moral vključiti
kot minimum. Nadalje lahko uporabite smernice »Kako
razviti Trajnostni energetski akcijski načrt«, ki ponujajo
celovite informacije za podporo tehničnemu osebju
pri razvoju SEAP. Smernice vključujejo vse potrebne
informacije o zahtevah Konvencije županov in korake
za razvoj SEAP.
• V procesu Konvencije županov, preglednica SEAP
vključuje del za OEE, ki se ločeno obravnava v
drugem modulu Covenant capaCITY platforme
za usposabljanje.
• Drugi tematski moduli tega programa usposabljanja
poudarjajo posebne področna vprašanja.
Covenant capaCITY spletna platforma za usposabljanje
zagotavlja podroben, »korak za korakom« pristop
k različnim temam, ki se obravnavajo v SEAP. Na
primer, kako razvijati, izvajati in spremljati energetske
ukrepe in vključevati zainteresirane strani. Ciljna
skupina uporabnikov platforme so lokalni politiki in
občinski uslužbenci na osnovni in višji ravni. Cilj je
tudi uporabniku zagotoviti prijazen pristop do vsebin
in napotkov kako vzpostaviti notranje procese za
trajnostno upravljanje z energijo.
Kakšna vrsta zaveze je potrebna Konvenciji županov
od lokalnih skupnosti?
SEAP mora odobriti občinski oz. mestni svet. Običajno
bi proces razvoja SEAP lahko trajal med 6 do 18
mesecev. V kolikor župan podpiše Konvencijo županov
je potrebno SEAP predložiti v roku 12 mesecev od
dneva pristopa. Zato bi si morala občina zagotoviti
popolno, dolgoročno politično podporo preden podpiše
Konvencijo županov, prav tako pa zmogljivost za razvoj
SEAP v 12 mesecih. Podpisnik Konvencije županov bo
nadalje moral vložiti poročilo o nadzoru vsako drugo
leto po predložitvi SEAP.
13
Zavezo ne bi smeli obravnavati zlahka. Priprava SEAP
je zahteven proces, ki zahteva znanje in sodelovanje
vseh ustreznih zainteresiranih strani. Prepričajte se,
da so tako oblikovalci politik in uslužbenci v občini
pripravljeni prevzeti ta izziv.
Proračunsko načrtovanje
Nosilci političnih odločitev bi naj načrtovali finančni in
kadrovski proračun za razvoj SEAP (cca. 12 mesecev)
kot del občinskega načrta, prav tako pa implementacijo
proračuna, pomembno za kratkoročni, srednjeročni
in dolgoročni načrt proti letu 2020. Stroške, ki jih je
treba upoštevati, vključujejo:
• čas za notranje osebje,
• tehnične svetovalce (kot opcija) za OEE, akcijsko
načrtovanje in finančno načrtovanje,
• pospeševalce/moderatorje (kot opcija) za dogodke
in delavnice, odprte za deležnike in občane,
• strokovnjake za komunikacije (kot opcija).
Razvoj SEAP in priprava njegove implementacije
potrebujeta prilagajanje upravnim strukturam
(imenovanje koordinatorja SEAP, upravni odbor, ena
ali več delovnih skupin namenjenih posameznim
temam, itn.), zato je potrebno že na začetku načrtovati
zadostne človeške vire. Interno naj se oceni, ali je
potrebna zunanja tehnična podpora.
Lahko bi raziskali možnosti za sponzorstvo, na primer
povabila za sklade in lokalne zasebne deležnike za
prispevanje k stroškom razvoja in implementacije
SEAP, v zameno za vidnost.
Uspešna implementacija je neposredno povezana s
pametnim načrtovanjem proračuna. Ker je tekma za
vire skupen in trajni problem, pomaga pri izračunu
stroškov vlaganja, ne samo v finančnem smislu, temveč
tudi ob upoštevanju stranskih koristi za aktivnosti
“Projekt
Covenant capaCITY je
podprl okrajno upravni
odbor Gävleborg,
pri doseganju večje
učinkovitosti občine na
njihovem območju, s
prilagojenimi smernici
ter orodji za ustvarjanje
njihove lokalne
energetske in podnebne
strategije.”
Malin Norling, podnebna
strateginja, Oddelek za
okolje, Mesto Malmö,
Švedska
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: SEAP razvoj in izboljšanje
PROCES SEAP: FAZE RAZLIČNIH KORAKOV
KORAK
ČAS
FAZA: Začetek
Politična zaveza in podpis Konvencije
Sprejem občinske administrativne strukture
Gradnja podpore deležnikov
g
Politično vključenost in gradnjo podpore
deležnikov je treba razumeti kot stalen
proces. Občinske strukture se lahko pojavljajo v rednih časovnih obdobjih, kadar je to
potrebno.
FAZA: Planiranje
Presoja trenutnega stanja: Kje smo?
Postavitev vizije: Kam želimo?
Izdelava načrta: Kako pridemo tja?
Odobritev načrta in predložitev
FAZA: Implementacija
Implementacija
Izvajanje ukrepov
Mreženje z drugimi podpisniki Konvencije
FAZA: Nadziranje in poročanje
Nadziranje
Poročanje in predložitev implementacijskega
poročila
Pregled
1 leto
2 leto
povratne zanke
Vir: Kako razviti trajnostni energetski akcijski načrt - vodnik, Evropska unija, 2010.
14
15
implementacije, npr. zaposlitev, zdravje, kakovost
življenja, itn.
in koristno je, da se SEAP izvaja iz vidika stalnega
izboljševanja.
SEAP vključuje specifične kratkoročne in srednjeročne
aktivnosti, za katere sta najbrž potrebna finančni vložek
občine in odobritev občinskega sveta. To finančno
načrtovanje se lahko opravi na različne načine, glede
na vrsto predvidenih vlaganj. Tukaj naštevamo nekaj
primerov:
SEAP je proces, ki ga je treba nadzirati in revidirati,
kadarkoli je to potrebno, še posebej pa po novem
popisu toplogrednih emisij in scenariju.
• Občinski energetski projekti (za OVE in tudi za
energetsko pogodbeništvo)
• Sheme financiranja s strani tretjih oseb (relevantno
s hitrimi roki vračila, tj. < 4-5 let)
• Družbe energetskih storitev (pogodbe o dobavljanju
elektrike, beli certifikati)
• Leasing (kapitalski in operativni najem)
• Javno zasebna partnerstva
• Skladi EU (MLEI, ELENA, ELENA-kfw, EEEF, …) za
sprožitev vlaganj z začetkom iz SEAP
• Opcije nacionalne ravni ali ravni EU, npr. v povezavi
s strukturnimi skladi, itn.
• Dodatno na razpolago – glej vodič za financiranje
v spletni platformi za usposabljanje na
www.covenant-capacity.eu
Za boljše razumevanje procesa SEAP
SEAP ni projekt (z jasnim začetkom in zaključkom)
temveč proces.
Demingov cikel predstavlja dobro sintezo SEAP procesa
Revizija SEAP lahko pomeni:
• Revizija enega ukrepa (novi viri, cilji, kazalniki
uspešnosti)
• Revizija niza ukrepov (uvedba novega sektorja ni
vključena pred uvedbo večih ukrepov v določenem
sektorju, na podlagi rezultatov nove evidence TGP)
• Revizija in/ali okrepitev politične zaveze občine po
novi evidenci TGP in/ali novem političnem okviru
• Revizija strukture občinskega upravljanja z energijo
(energetsko podnebna ekipa, postopki za notranje
sodelovanje, vloge in odgovornosti, zunanji
svetovalci ipd.),
• Revizija notranjih procesov krepitve zmogljivosti
(stopnja notranje in zunanje pristojnosti, ukrepi
za usposabljanje, itd)
• Revizija / uvedba sistema spremljanja (orodja in
postopki, vloge in odgovornosti, sodelovanje na
politični / upravljavski ravni na neki točki)
• Uvedba bolj intenzivnega vključevanja
zainteresiranih strani v fazi izvajanja in spremljanja
(ravnovesno posvetovalne mize, itd.)
• Izboljšanje notranje in zunanje komunikacije
(osebje bi bilo treba obvestiti in skupnost mora
biti obveščena in angažirana)
Namig: Kdo naj bo
vključen v občini?
Ker je energetika
medsektorsko
področje, je
pomembno vzeti
v obzir vse tekoče
aktivnosti in
projekte v občinskih
oddelkih (ne samo na
energetskem in/ali
okoljskem področju).
V idealnem primeru
bi jih bilo treba čim
bolj vključiti v SEAP,
ki bi ga v zameno
povezali z obstoječimi
orodji za načrtovanje
(prostorski načrti
in raba zemljišč,
stavbne kode, itd.).
V ta namen imajo
pogovori z vsakim
oddelkom bistven
pomen.
16
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: SEAP razvoj in izboljšanje
Revizija je priložnost za povečanje obsega vašega
SEAP
Dodajanje novih sektorjev:
• Sedaj je čas za nagovor sektorjev, ki še niso bili
nagovorjeni.
• Industrija: sedaj, ko imate boljši pregled nad
emisijami v svoji skupnosti, je morda pravi čas za
vključitev / povečano vlogo lokalnega industrijskega
podjetništva.
Primer: PadovaFIT!
- MLEI-PDA
prenova zasebnih
stanovanjskih stavb
Občina Padova,
Italija, je vzpostavila
konzorcij lokalnih in
zasebnih akterjev
(banke, družbe
za energetske
storitve, svetovanje
in izobraževalni
center) in energetsko
revizijskih zasebnih
gradbincev in
združila ukrepe do
16 milijonov evrov.
Delo se bo izvedlo z
ESCO (ali podobnim
modelom), izbranim
s konkurenčnim
dialogom in z
mehanizmom plačajkolikor-prihraniš.
Izboljšati postavljanje ciljev v sektorjih
• Zasebna gospodinjstva: poskrbite, da bodo vaši
ukrepi za njihovo vključevanje stvarni in ciljni
Politična zaveza
Energetsko Podnebna ekipa
Izhodiščna emisijska evidenca (IEE)
Vključenost zainteresiranih strani
akcijsko načrtovanje
Dokončanje SEAP in politična odobritev
Nadaljnja potrditev človeških in finančnih virov
Nadaljnje izvajanje ukrepov
Nadaljnje sodelovanje zainteresiranih
strani
PLANIRAJ
UKREPAJ
(skupine potrošnikov, bolj premišljeni nakupi
proizvodov, ki rabijo energijo ali so s tem povezani,
spodbude in omejitve gradbenih predpisov, ipd.
glej namenske module).
• Pritegnite gospodinjstva v spremljanje in poročanje
o njihovi porabi energije (npr. prek spletnih portalov
in lokalnih tekmovanj)
• Mobilnost je tudi težaven sektor za spremljanje
in ocenjevanje ukrepov v zvezi z zmanjšanjem
emisij toplogrednih plinov, ni enostavno in včasih
je skoraj nemogoče. Bolj realne podatke kot jih
lahko pridobite o različnih vidikih mobilnosti, lažje
bo z oceno rezultatov svojih ukrepov. Ukrep za
spremljanje dejanskega pretoka prometa v vaši
občini bi lahko bil eden od načinov, da pridobite
prave podatke.
NAREDI
PREVERI
Izbor prednostnih ukrepov
Potrditev / iskanje kadrov
Potrditev / iskanje finančnih virov
Usposabljanje (če je potrebno)
Izvajanje ukrepov
Vključenost zainteresiranih stran
Spremljanje ukrepov
Ocenjevanje ukrepov
Pregled IEE
Sorazmerje med vloženimi sredstvi
izvedenimi ukrepi in pregled IEE
Pregled SEAP
Vključenost zainteresiranih strani
17
Primer: Ustanovitev skupnosti za izkoristek lokalnih obnovljivih virov energije
Prehod Ladock in Grampound Road (Svet Cornwall, Velika Britanija) je bil ustanovljen za obravnavo naraščajočih cen
energentov in problematiko podnebnih sprememb. Pobuda se je začela kot prehodna skupnost, nato so postavili vetrne
elektrarne, 12 solarnih nizov, 4 solarno-termalne nize, 2 sistema za ogrevanje na biomaso, 2 toplotni črpalki - zrak in 2 toplotni
črpalki - tla. Low Carbon Ladock Ltd. bencom (družba ustanovljena za korist skupnosti) je bila ustanovljena za tehnično in
finančno upravljanje naprav. Drugo podjetje, Ladock Carbon Co-operative Ltd. upravlja porazdelitev sredstev prosilcem za
energetsko učinkovitost in obnovljivo energetsko opremo in razporeja izvajalce, ki to nameščajo. Vsakdo, ki živi ali dela v
območju je povabljen, da postane član zadruge in bencoma, kar jim omogoča, da imajo besedo pri odločanju. Trenutno je
okoli 130 članov.
• Vsi ukrepi morajo vključevati inovativne cilje, kot
so npr. nova zelena delovna mesta in drugo.
Institucionalizacija SEAP
Institucionalizacija SEAP pomeni, da se omogoči
sodelujočemu procesu akcijskega načrta vstop v
politično in tehnično sfero občine ter da rezultati
procesa vplivajo na prihodnje oblikovanje politik in
tehničnih odločitev v dolgoročni perspektivi. Med
drugim se to naredi z dejavnim vključevanjem vsakega
občinskega oddelka oz. službe v SEAP in nastavljanjem
energetskega in podnebnega področja neposredno
pod vodstvo najvišjega politika ali direktorja.
Kljub temu politična odobritev in nadzor ne zadoščata,
da bi se zagotovila institucionalizacija SEAP. Treba je
imeti jasne notranje postopke glede energetskega
akcijskega načrtovanja.
V nekaterih primerih lahko standardizirani sistemi
upravljanja z energijo podpirajo notranje strukturiranje
v občini in postopek SEAP v vseh fazah.
Obstaja več mednarodnih shem:
• European Energy Award (EEA):
www.european-energy-award.org
• ISO 50001:2011:
http://www.iso.org/iso/home/standards/
management-standards/iso50001.htm
• EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/
Standard ISO 50001 lahko zagotovi znatno pomoč za
javne organe v formaliziranju ukrepov in aktivnosti,
povezanih z izvajanjem in spremljanjem SEAP. Lahko
18
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: SEAP razvoj in izboljšanje
se uporablja za podporo načrtovanju SEAP, izvajanju
in vzdrževanju skozi perspektivo EnMS (sistem za
upravljanje z energijo).
Namen standarda ISO 50001 je podpora energetskim
pregledom in merljivim izboljšavam energijske
učinkovitosti. Obvezuje organizacije, da vnaprej določijo
merila za nadzor in vrednotenje rezultatov načrtovanih
aktivnosti, da opredelijo skupne ustrezne kazalnike in
sprejemajo odločitve temelječe na izmerjenih rezultatih
in količinsko pričakovanih rezultatih. Na ta način lahko
ISO 50001 zagotovi ključno podporo pri pridobivanju
kvantitativne ocene zmanjšanja emisij ekvivalenta CO2
doseženih zaradi odobrenih SEAP.
“ Zahvaljujo č EnMS
(sistem za upravljanje z
energijo) občine, je bil
proces sistematičnega
spremljanja izveden
na podlagi kazalcev
uspešnosti, opredeljenih
v SEAP tako, da se lahko
izvaja akcijski načrt in
spoštujejo roki”
Claudio Magro, Župan
Moneglia, Italija
Če želite izvedeti več, si oglejte smernice, izdelane
v okviru projekta Energy for Mayors: Kako razviti
SEAP integriran s sistemom za upravljanje z energijo,
ki temelji na standardu ISO 50001, ali obiščite:
www.50001-seap.eu.
Standardi upravljanja z energijo običajno uporabljajo
ciklus Planiraj-naredi-preveri-ukrepaj in imajo jasno
usklajenost s procesom SEAP.
Namig: Raziskovanje medsebojne povezanosti
politik in izboljšave
Tehnično osebje in odločevalci morajo raziskati, če so
pomanjkljivosti v obstoječih politikah, orodijih in predpisih, ter jih obravnavati v okviru celostnega pristopa
pri upravljanju s preučevanjem možnosti za:
• gradbene predpise
• orodja za rabo tal / prostorskega načrtovanja
• načrti za mobilnost / politike
• javna naročila
• sredstva za urbane / podeželske prenove
Priporočena Gradiva
Orodja - Vodnik za pripravo SEAP
Primeri dobrih SEAP:
• Dublin, Irska,
• Birmingham, UK,
• Občina Burgas (Bolgarija),
• Mesto Miskolc (Madžarska) in
• Občina Rosignano Marittimo (Italija).
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY online
platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
19
20
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Evidenca toplogrednih plinov
II) Evidence toplogrednih plinov
Če ne morete
izmeriti,
ne morete
kontrolirati!
a) Osnove– Raven 1
Evidenca TGP je pregled porabljene energije, nastalih
odpadkov in drugih virov emisij iz poslopij občin ali
vseh izpustov v občini, za izbrano leto analize, skupaj
z uporabo dogovorjenih dejavnikov emisij, za izračun
izhodišča, iz katerega se lahko oceni “velikost emisij”.
Zagotavlja izhodišče za nadaljevanje meritev pri
doseganju zmanjšanja emisij, ki jih dosežemo z uporabo
lokalnih ukrepov (ali “aktivnosti”) zmanjšanja emisij – v
tem sklopu se imenujejo Osnovna evidenca emisij (OEE).
Evidence emisij, ki se izvajajo za spremljanje OEE
se imenujejo Evidence o nadziranju emisij (ENE).
Te uporabljamo za redno preverjanje napredka in
nadziranje zmanjšanja, doseženega po implementaciji
ukrepov za evidenco TGP – idealno vsako leto ali
najmanj vsako tretje leto.
Občine, kot raven vlade, odgovorne za specifično
geografsko območje, mestne občine, mesta in
regionalni sveti, potrebujejo Evidenco TGP za oceno
velikosti emisij.
OEE zagotavlja tudi izhodišče od koder merimo
zmanjšanje emisij, ki jih dosežemo ob implementaciji
ukrepov ali “aktivnosti”.
Evidence je koristno razdeliti na; eno za lokalno
raven in na drugo za celotno skupnost, vendar se
je pomembno zavedati, da sta to dve sestavini
celotne evidence za občino, katero opredeljeljujejo
z geopolitične meje pravne pristojnosti, namreč:
• Evidenca “občinskih ukrepov” – ta zagotavlja
izhodišča in dovoljuje primerne ukrepe za merjenje
rezultatov ukrepov, ki vključujejo zgradbe, poslopja
“Pomembno se nam zdi, da kot občina poznamo proizvedene emisije toplogrednih plinov, kot način za spremljanje
svojih energetskih in podnebnih ukrepov. Celotna skupnost “prispeva” k emisijam in popis le-teh lahko del lahko
deluje kot središče vseh okoljskih del, od ugašanja žarnic z iskanjem podpore za nove in inovativne rešitve. Tudi, če
poznamo in spremljamo svoje emisije je lažje, če o rešitvah razpravljamo z drugimi akterji.”
Lars Nerpin, okoljski inženir, Oddelek za okolje, Mesto Malmö.
21
in vozila v lasti ali upravljanju občin. Ta evidenca
občinskih ukrepov uporablja podatke, ki jih občina
že ima, zato bi jo moralo biti enostavno izdelati.
• Evidenca “skupnosti” je izračun (ali ocena) vseh
virov emisij znotraj geopolitičnih meja občine, tj.
znotraj celotne lokalne skupnosti.
• Evidenca “občinskih ukrepov” je vedno podrejen
sklop evidence “skupnosti”.
Izhodišča so potrebna za nadziranje okoljevarstvenega
projekta, da razumemo s čim primerjamo bodoči razvoj.
Energetska učinkovitost in nizka proizvodnja CO2
spadajo v to kategorijo – želimo vedeti, kje nastopijo
realna znižanja TGP, dodatno pa lahko spremljamo
druge vidike, kot so lokalno ustvarjanje delovnih mest,
itn.
b) Ključna vprašanja– Raven 1
Kakšno podporo potrebuje občinsko tehnično osebje
pri izdelavi evidence?
Za pridobitev pregleda in boljšega razumevanja
glavnih vprašanj, katere je treba obravnavati znotraj
evidence TGP, Globalni Protokol za emisije TGP na ravni
skupnosti (Global Protocol for Community-scale GHG
Emissions) ponuja pregled TGP, meje, ravni in vidike,
ki jih je treba upoštevati pri obravnavanju evidence
lokalne skupnosti. To ponuja dobro izhodišče, tako
za občinsko tehnično osebje, kakor tudi za nosilce
političnih odločitev, ki morajo pridobiti vpogled v
zapleteno zadevo.
Konvencija županov (Covenant of Mayors) je tudi
objavila priročnik za razvoj Trajnostnih energetskih
akcijskih načrtov (SEAP) in Osnovnih evidenc emisij
(OEE), s praktičnimi navodili za lokalne oblasti. Ta
priročnik priporočamo kot orodje za tehnično osebje
in osebe, ki vodijo procese znotraj občine.
Za vodenje OEE in sledenje OEE-jev so potrebnifinančni
in kadrovski viri . To naj bo sestavni del letnega
občinskega proračuna, ki namenja primerne vire za
omogočanje izvedbe nalog.
Občinsko tehnično osebje morda nima potrebnega
strokovnega znanja za vodenje OEE in morda potrebuje
zunanjo pomoč – npr. svetovalcev in/ali koordinatorjev
in podpornikov Konvencije županov. Podpora je na
razpolago, vendar je lahko plačljiva, odvisno od tega,
kdo nudi pomoč. Pri zunanji pomoči je pomembno
vedeti ali so vključena orodja za izračun TGP, podpora
za zbiranje podatkov, vnos podatkov v računalo, ocena
rezultatov, poročanje občinskemu svetu, itn.
Ravni in sklopi – kateri so to?
Ravni: se nanašajo na zaupanje, ki ga imate v vašo
oskrbo s podatki.
Sklopi (sklop 1, 2 in 3): definirajte, ali so emisije
povzročene neposredno (na primer Sklop 1 gorenje
plinov v občinskem kotlu) ali posredno (na primer Sklop
2 elektrika proizvedena v elektrarni na premog na
drugem kraju). Emisije Sklopa 3 so tiste, ki jih povzroča
nekdo drug, ki opravlja dejavnosti v podporo občini (na
primer dizel, ki ga uporabijo tovornjaki, ki prevažajo
izdelke izven naše občine).
ALI STE VEDELI?
Raziskave so
pokazale, da občine,
ki so izdelale
evidenco kot del
procesa, ustvarjajo
bolj konsistentna in
trajnostna zmanjšanja
emisij kot tiste, ki
niso izdelale evidence
in implementirajo
ad hoc aktivnosti.
Tisoče občin po
svetu je izdelalo
evidence TGP. To so
na primer storile kot
del svoje vključitve
v Kampanji mest za
zaščito podnebja
ICLEI, ki je bila začeta
v letu 1993 (Cities for
Climate Protection
Campaign). Mnogi
evropski udeleženci
CCP so najprej
podpisali Konvencijo
županov, skupaj s
številnimi občinami
in mesti, ki so se
pridružile po njenem
začetku v letu 2008
(sedaj jih je več kot
5.500, podatek iz
aprila 2014).
22
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Evidenca toplogrednih plinov
c) Priporočeni koraki in postopki– Raven 1
GreenClimateCities Europe (GCC Europe) je celovit
program, razvit za lokalne skupnosti, katerega cilj je
reševanje vprašanj podnebnih sprememb, hkrati z
blažitvijo učinkov ter perspektivo prilagajanja. Pobuda
gradi na dvajsetih letih strokovnega znanja kampanje
ICLEI Mesta za varstvo podnebja. Zasnovan je tako, da
podpira ambiciozno lokalno ukrepanje proti podnebnim
spremembam skozi proces prilagojen potrebam in
zahtevam lokalnih in sub - nacionalnih organov. GCC
uporablja jasno in prilagodljivo metodologijo, ki zajema
tri faze : Analizo, Ukrepanje in Pospeševanje.
Tri faze so sestavljena iz 9 korakov in 27 podprogramov
za vodenje lokalne skupnosti skozi celovite in
samostojne procese, ki se začnejo s podporo občinam
od izvornega stanja v občini. Vsak korak metodologije
omogoča dostop in povezave do uporabnih napotkov
in orodij, opisuje kako je mogoče opredeliti možnosti
za znižanje emisij, kot tudi strateško prilagajanje in
vključevanje v politike za razvoj mestnih območij ,
načrtov in procesov.
GCC Evropa zajema vse države v Evropi, nove neodvisne
države, Severno Afriko in Bližnji vzhod. Vse lokalne in
sub-nacionalne oblasti na tem geografskem območju
so dobrodošle, da se pridružijo GCC Evropa.
GCC Evropa je zagotovil izboljšan in integriran pristop
k lokalnim ukrepom za podnebne spremembe
lokalne oblasti postajajo del mreže, ki se osredotoča
na občinsko infrastrukturo, politike, ljudi in naložbe.
GCC Evropa si prizadeva za optimizacijo sinergij med
blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem
nanje, za zagotavljane boljše prihodnosti za skupnost.
Vključevanje pravih oseb ob pravem času
Lokalni nosilci odločitev morajo razumeti kaj je
evidenca TGP, kaj je njen namen in kako se ujema s
strateškim razvojem občine kot orodje, ki ga lahko
redno uporabljamo za nadzor. Kot tako zahteva poročilo
po izvedbi OEE, za prikaz sproščenih TGP v celotni
skupnosti (rezultati evidence), idealno skupaj z analizo
trendov, ki kaže, kako visoke bi bile vrednosti TGP v
primerjavi običajnega stanja in različnim scenarijem
zmanjšanja TGP. To lahko prispeva k informiranem
23
odločanju, z razpravami načrtovanimi med rednimi
sejami občinskega sveta ali v izrednih prioritetnih sejah,
ki se jih skliče, ko so na razpolago rezultati
Osebje občine potrebuje za začetek takšnega procesa
znanje, pričakuje se njihovo medsebojno sodelovanje.
Tehnično osebje mora razumeti, kaj vsebuje naloga,
katera orodja je treba izbrati in uporabiti, kako
zbirati podatke in oceniti rezultate skozi uporabljeno
orodje. Nadalje je pomembno vedeti, kako poročati
občinskemu svetu na način, ki bo pripomogel k
informiranem odločanju. Izbrano orodje lahko olajša
proces z izdelavo informativnih grafov, itn..
Kdo bi moral biti vključen?
Občinski svet: naj bo vključen od začetka procesa,
ker je to strateška odločitev in mora razumeti časovni
potek in obsežne stroške, z dodatkom izidov, ki jih lahko
uporabijo za usmeritve občinske strategije.
Občinski oddelki:
• Vodilna odgovorna skupina, ki naj bo tesno
povezana z uradom župana ali vodilnim kadrom
v predmetnem oddelku , naj ima pristojnosti
interdissiplinarnega povezovanja oddelokov in
naj bo oblikovana na začetku procesa.
• Vsi občinski oddelki naj bodo obveščeni o novem
razvoju in njegovem pomenu.
• Vključeni naj bodo številni ključni občinski oddelki
/ enote / skupine, ki se ukvarjajo s financiranjem,
naročanjem in sektorji (energija, zgradbe, urbano
načrtovanje, prevoz, odpadki, voda) – od tega naj
bo ena skupina jedro, ki bo vključeno v proces
razvoja SEAP.
Partnerstvo z zasebnim sektorjem (poslovneži in
industrija): v mnogih primerih so TGP sproščeni v
poslovnih objektih in industrijskih sektorjih, kar zelo
pomembno vpliva tudi z vidika naraščajočih stroškov
za energijo. Obstajajo mnogi načini za ukvarjanje s temi
sektorji, idealno tudi zgodaj v procesu, ker bo tako
mogoče pridobiti zbrane podatke o porabi energije, če
to ni na razpolago iz drugih virov. Na razpolago so tudi
računala za poslovne subjekte, ki bi jih lahko integrirali
v njihove načrte trajnostnega razvoja.
Vključevanje skupnosti (občanov): Idealno je, da
se interes in vključevanje te skupine sproži zgodaj v
procesu, s stalnim spodbujanjem njihovega interesa
in ponudbo možnosti za vključevanje, npr. računala
za izračun CO2 za gospodinjstva.
24
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Evidenca toplogrednih plinov
Lokalno-regionalno sodelovanje: za optimiziranje
evidenc TGP, kakor tudi za razvoj SEAP, ter za podporo
procesov zbiranja podatkov, lahko povezava med
občino in njenimi sosedi, in/ali naslednjo ravnjo oblasti,
pomaga pri optimiziranju pristopov in sodelovanju.
Podatki na regionalni ravni so najbolj koristni.
Več idej in metodologij: je na razpolago na online
Toolbox (www.energyformayors.eu/toolbox)
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega načrta–
Raven 2
Izboljšanje evidenc TGP z izboljšanjem razpoložljivosti
in kvalitete podatkov
Dostop do vseh ustreznih in zahtevanih podatkov
• Razpoložljivost podatkov – ali je optimalna? Kaj
manjka? Kdo je lastnik podatkov in kdo vam lahko
zagotovi dostop do teh podatkov? Ali je v pravilnem,
uporabnem formatu? Da bi lahko spremljali razvoj
emisij toplogrednih plinov (v idealnem primeru
zmanjševanje emisij, vendar pa tudi morebitno
zviševanje emisij, predvsem tam, kjer ukrepi niso
učinkoviti), morate imeti vzpostavljen sistem za
zbiranje in shranjevanje potrebnih podatkov in do
njih dostopati, ko se izdeluje evidenca.
• Gospodarsko / okoljsko / trajnostno nadziranje
in poročanje – poglejte ostala obstoječa poročila
oziroma sisteme poročanja. Kako ti delujejo? Ali
lahko uporabite tam zbrane podatke oziroma
najdete idejo, ki bi bila primerna za evidentiranje
emisij toplogrednih plinov? Ali lahko v idealnem
primeru povežete te sisteme?
Dostop do kakovostnih podatkov
• Dodajte podatke, ki so manjkali v prvi evidenci
emisij toplogrednih plinov
• Poskušajte izločiti podatke za bolj ciljno spremljanje
• Ustanovite operativne delovne skupine z
lastniki podatkov (energetska podjetja, lastniki
nepremičnin, promet, ulična razsvetljava itd.)
• Sklenite dogovor z lastniki podatkov o izmenjavi
oziroma souporabi podatkov (oblikujte skupni cilj
za občino).
Preučitev obstoječih orodij in metodologij, ki lahko
dvignejo raven ambicij
• Kateri dodatni toplogredni plini se lahko vključijo v
evidenco (poleg CO2)? Spremljanje izpustov metana
(npr. iz starega odlagališča) je koristno, ker so to
onesnaževalci, ki so pomembni za kakovost zraka.
Z znižanjem emisij različnih toplogrednih plinov,
nastajajo številne koristi za lokalno skupnost –
vključno z zdravjem (izboljšana kakovost zraka).
Zato je smiselno imeti širši, vseobsegajoč pristop.
• Raziščite vključitev emisij področja 3 in analizo
stroškov življenjskega cikla (Scope 3 emissions
and life cycle analysis (toplogredni plini na osnovi
končne rabe).
• Opredelitev razpoložljivih standardov, metodologij
in orodij evidentiranja toplogrednih plinov za
obravnavo bolj dovršenih pristopov TGP.
25
poudarek na cilju za leto 2020, ki obravnava vlogo
lokalnih oblasti (kjer toplogredni plini izhajajo
iz lastne dejavnosti) in obravnavi možnosti v širši
lokalni skupnosti, z opazovanjem nekaj scenarijev
za zmanjševanje toplogrednih plinov kot izhodiščno
točko in spremljanjem stroškov. Ko se dvigne
raven ambicij je koristno določiti teoretični cilj –
npr. toplogredno uravnotežena družba do leta
2050 in raziskovati, kako je to mogoče doseči.
Priporočljivo je, da se razširi nabor scenarijev na vsaj
dva: na običajno stanje (Business as Usual: BaU) in
na en nizko-ogljični scenarij. Če občinskemu svetu
ponudite širši nabor možnosti, lahko to pomaga pri
njihovem razumevanju različnih vidikov, ki vplivajo na
doseganje toplogredne uravnoteženosti v prihodnosti.
Postavljanje bolj ambicioznih ciljev
Zato, da bi postavili nove, bolj ambiciozne cilje v
vašem revidiranem akcijskem načrtu je pomembno,
da razumete obseg toplogrednih plinov v celotni
skupnosti. Odločite se, kako nameravate razširiti
vaše področje. Kaj se lahko razširi ali doda v vašo
evidenco toplogrednih plinov? Upoštevajte naslednje:
• Dodatni toplogredni plini in dodatna področja, ki
predhodno niso bila obravnavana, npr. odpadki
ali vodni sektor
• Področje 3 / emisije življenjskega cikla npr. v
proizvodih, hrani ipd.
Razvoj dolgoročnih scenarijev (do leta 2050)
Pri izdelavi vaše prve generacije SEAP je bil verjetno
Primer: Uppsala Podnebni protokol
Občina Uppsala v srednji Švedski se je skupaj z 22 udeleženci
znotraj geografskega območja občine zavezala k podnebnemu
protokolu za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Akterji
predstavljajo široko paleto različnih interesnih skupin, vključno
z občino, javnim zdravstvom, univerzo, GJS za odpadke in
vodo, lastniki nepremičnin, gradbenimi podjetiji itd. Vsi
so zavezani, da izračunajo svoje najpomembnejše emisije
toplogrednih plinov, kar predstavlja 12% skupnih emisij v
geografskem območju. V letu 2011, ko so bile ciljne emisije
toplogrednih plinov 3,7%, so le-te zmanjšane za 7,6%. Več na:
www.uppsala.se/klimatprotokollet
26
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Evidenca toplogrednih plinov
e) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
Poglete na carbonn City Climate Registry www.carbonn.org – za seznam izračunov
(kalkulatorjev), ki so bili identificirani v Evropi
s povezavami na orodja, ki so dostopna tudi v
spletni orodjarni metodologij: online Toolbox of
Methodologies.
Poglejte Global Protocol for Community-scale GHG
Emissions in SEAP Guidebook za bolj podrobne
informacije glede sektorjev priporočenih za vaše
evidence. Na voljo je tudi Priročnik Kako pripraviti
SEAP v slovenskem jeziku.
Za prebivalce je na voljo več dostopnih orodij –
preverite v zbirki primerov: collection of examples.
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY
online platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
27
III) Vkl jučevanje deležnikov
a) Osnove– Raven 1
Kako se lotiti vključevanja deležnikov?
Déležniki so posamezniki, skupine posameznikov ali
organizacije, ki lahko vplivajo na poslovanje, izdelke ali
storitve podjetja ali druge organizacije ali poslovanje
podjetja oz. organizacije, ki vpliva na njih (AA1000
Standard za vključevanje deležnikov 2011).
Uspešna vključitev je odvisna od razumevanja zakaj
naj bi se vključili (namen), za kaj se vključujemo (tema)
in kdo naj se vključi (lastništvo, mandati, deležniki).
Namen:
Najprej določite, kaj želite doseči in vrsto podpore
vključitve deležnikov za doseganje tega, npr.:
• Razvoj novega projekta/strategije/akcijskega načrta
• Izboljšanje obstoječega projekta/strategije/
aktivnosti
• Uvajanje operativnih sprememb v organizaciji
(optimizacija učinkovitosti, prestrukturiranje, ...
• Doseganje drugih dosežkov (varnost lokalne
energije, zmanjšanje slabosti energije, izboljšanje
varnosti cest, ..)
V kontekstu razvoja in implementacije lokalnega
Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP),
je treba načrtovati in upravljati vključevanje in
zavzemanje deležnikov – v tem primeru je to občina.
Vključevanje deležnikov je aktivnost, katere vodilo
naj bo zelo dobro opredeljena strategija. Ima naj
jasen sklop ciljev, časovni načrt, proračun in dodelitev
odgovornosti. Vso občinsko osebje naj se zaveda
programa (tudi oni so deležniki!) in razume, zakaj se
izvaja in katere implikacije lahko ima za izide SEAP.
Ob načrtovanju SEAP, so pomembni deležniki tudi
lokalni odločevalci (izvoljeni svetniki in direktorji javnih
podjetij / izvrševalci), osebje občine v vseh oddelkih,
lokalna skupnost, lokalni gospodarski subjekti in
industrija, dobavitelji energije, energetske agencije,
univerze, gradbeništvo, skupine v skupnosti, občani,
itn. Bistveno je, da se jih – in njihove predstavnike –
identificira in vključi v proces v zgodnji fazi načrtovanja
SEAP z namenom njihove vključitve na primernih
področjih.
Tema:
Določite tematsko področje (področja), organizacijske
dele, ki jih morate doseči, geografsko področje in
časovne okvirje:
• Kako se lahko resnično spremenite?
• Ali je primerna udeležba? Ni smisla, če npr. ni
interesa ali če ne zadoščajo viri
• Kakšna so tveganja? Npr. ugled, viri, neuspeh pri
doseganju rezultatov, razmerja – slaba izkušnja
lahko poruši samozavest
• Kontekst – kaj je bilo narejeno prej, značilnosti
področja, politična/kulturna vprašanja?
• Ali je treba upoštevati druga vprašanja?
Uspešen SEAP
– ljudje so ga
omogočili!
“Zainteresirane strani
lahko pomagajo
z i n f o r m a c i j a m i .”
Brez sodelovanja in
zavezanosti ključnih
deležnikov iz celotne
občine, nam ne bi uspelo
oblikovati akcijski načrt
z ustreznimi cilji in
procesi spremljanja, ki
so pomembni za lokalno
območje. Brez tega
bi se morali opreti na
nacionalno spremljanje
podatkov za ključne
sektorje.”
Heather Kresni, Mestni
svet Worcestershire,
Velika Britanija
28
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Vključevanje deležnikov
“Kdo”:
razumevanje tega pove, kdo so pomembni deležniki
in kako ter zakaj bi se želeli vključiti (njihov interes
in motivacija). Ne zadošča, da razumemo skupine
deležnikov, ampak tudi njihove posamezne
predstavnike. Pri ugotavljanju, kdo naj bo vključen,
razmislite o sledečem:
• Kdo je neposredno odgovoren za odločanje o
vprašanju (vprašanjih)?
• Kdo ima vpliv na področju, v skupnosti in/ali
organizaciji?
• Koga bo prizadela odločitev o vprašanju
(posamezniki in organizacije)?
• Kdo vodi organizacijo z relevantnimi interesi?
• Kdo vpliva na to vprašanje?
• Kdo lahko ovira odločanje, če ni vključen?
• Kdo je bil vključen v preteklosti?
• Kdo ni bil vključen, pa bi moral biti vključen?
Ključne deležnike je potrebno prepoznati zgodaj v
procesu
Vključevanje izvoljenih predstavnikov lokalnih skupnosti
je potrebno, da se zagotovi predano obravnavo
podnebnih sprememb v imenu lokalne skupnosti.
Ali trenutno obstaja nosilec političnega odločanja, ki je
odgovoren za energijo? Koristno je imeti ‘šampiona’. Z
zagotavljanjem enega zrelega (političnega) šampiona
– osebe, ki ima izvirni interes za vprašanja energije in
29
podnebnih sprememb in ki ima vpliv znotraj občine
– osebe, ki vidno vodi aktivnosti, si pomagamo graditi
profil za to vprašanje znotraj občine.
Vključitev lokalnih nosilcev političnih odločitev lahko
razvije platformo vodstva, ki bo:
• Predlagala trajnostno vizijo skupnosti.
• Iz aktivnosti zmanjševanja rabe energije in
zmanjševanja CO2 naredila prioriteto za občino.
• Demonstrirala vodenje postopka zmanjševanja
emisij in rabe energije širši skupnosti, poslovnežem,
itn.
• Demonstrirala vodenje znotraj same občine, kar bo
osebje opogumilo za delovanje tako na delovnem
mestu, kakor tudi doma.
• Pomagala zagnati politike in načrte, ki presegajo
raven občinskih služb in področja dela posameznih
nosilcev odločitev.
Občinska uprava: Ekipa na občini običajno odgovarja
za SEAP (npr. podnebna ekipa). Ta razmeroma
majhna ekipa je gonilna sila. Koordinira načrtovanje,
implementacijo in poročanje. Prav tako aktivira druge
ekipe znotraj občine. Delo z občinskimi oddelki, s
čim več sodelavci, je način učinkovitega usklajenega
delovanja na področju energetske učinkovitosti,
obnovljivih virov energij, trajnostne mobilnosti,
trajnostnih odpadkov, itn. v aktivnostih občine. Cilj
je, da vsakdo razume svojo vlogo in delo za doseganje
istega cilja.
Skupnost: Brez udeležbe občanov, poslovnežev in
industrije, ni mogoče postaviti ciljev za vso skupnost ,
niti jih doseči. Informiranje ljudi, pritegnitev njihovega
interesa, vabljenje k sodelovanju in pridobitev njihovega
zavzemanja so bistveni koraki v tem procesu. Vsakdo
lahko sodeluje pri varčevanju z energijo, izboljšanju
energetske učinkovitosti in ustavitvi potratne porabe
energije – tudi poslovneži in industrija.
b) Ključna vprašanja– Raven 1
Postavitev ekipe za vključevanje
Formalna ekipa za načrtovanje vključevanja zagotavlja,
da se proces vzame resno in se programira v delovni
načrt ljudi. Ekipa lahko pridobi zgodnje sodelovanje
30
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Vključevanje deležnikov
tistih, ki morajo upoštevati rezultate procesa (včasih
bo lahko potrebna ločena ‘izvršilna skupina’ za večje
procese, da bi zagotovila vključevanje delov vodstva).
Ekipa za načrtovanje / oblikovanje je lahko sestavljena
iz istih ljudi, kot tistih, ki so odgovorni za postavitev
procesa, lahko pa se ustanovi ločena ekipa. V tem
primeru je treba urediti tesna razmerja sodelovanja
pri delu. Tako načrtovalne, kot tudi izvršne ekipe lahko
vključijo zunanje pogodbene sodelavce, kakor tudi
notranje kolege.
Zunanje sodelovanje strokovnjakov kot so pospeševalci,
se lahko izkaže za dobro, kadar je obravnavano
vprašanje lahko sporno, ali če se lahko pojavi
potreba po neodvisnosti.
D ejav nik v k lju č en os ti v
procesu načrtovanja (tj. načrt
vključevanja) lahko pomaga pri
načrtovanju boljših procesov in
zagotavlja realistično vodenje
tega, kaj se lahko doseže in kako
se to naredi.
Viri
Viri so potrebni za sam proces
vključevanja, vendar tudi
za potrebne spremembe
v odgovorih na rezultate
vključevanja. Rezultati
vključevanja lahko imajo
znatne posledice za strategijo
organizacije in upravljanje
operacij. Zato je pomembno upoštevati izvirne zahteve
teh.
Izvirne zahteve naj se razvijejo in dokumentirajo v
načrtu vključevanja. Viri potrebni za proces vključevanja
bodo vključeni v finančne, človeške (vključujoč krepitev
zmogljivosti) in tehnološke vire, potrebne za tiste, ki
izvajajo vključevanje, kakor tudi za deležnike, ki so
povabljeni k sodelovanju.
Komunikacija
Komunikacija je pomembna skozi proces vključevanja.
Komunikacija je pomembna skozi proces vključevanja.
Dejansko je na začetku potrebno pridobiti interes ljudi,
tako da so obveščeni o tem, kaj se dogaja, tako na
koncu in sproti, da se zagotovi, da se ljudi zavedajo,
kakšna je razlika, ki jo je dosegel proces.
Komunikacijski načrt je tukaj lahko koristen za
dokumentiranje potrebnega procesa in bi moral
vsebovati:
•
•
•
Zahteve po informacijah
Pogostost komunikacije
Kanal uporabljen za komunikacijo.
c) Priporočeni koraki in postopki– Raven 1
Priporočila za korake
1. Priprave – odločite se o nameravanih rezultatih in
prioritetah, ki jih želite doseči,
2. Identifikacija deležnikov – odločite se, koga želite
vključiti (katere deležnike)
31
Izdelajte načrt za vključitev - kdo, kdaj, kaj
Začnite s procesom vključevanja
Ocenite proces
Nadaljujte z vključevanjem deležnikov – in jih
obveščajte!
Prepoznavanje deležnikov
Pri vključevanju različnih skupin ljudi lahko začnete
z uvrščanjem deležnikov v skupine. Za enostaven
način odločanja, katere deležnike želite vključiti, lahko
uporabite kvadrant ‘interesa in moči’ (Bryson 1995),
kjer umestite vsakega deležnika v potrebe Vašega
projekta.
Ta proces bo omogočil postaviti prioritetno središče
vašega dela in vrsto vključevanja, ki je primerna. Ta
proces lahko uporabite za različne vrste deležnikov.
Meet their needs
Key player
Občina ima obstoječe
•  Engage and consult
•  Key players focus
stike in komunikacijske
on interest area
efforts on this group
kanale skupin v lokalni
•  Try to increase level
•  Involve in
of interest
governance/
skupnosti. Te lahko zelo
•  Aim to move into
decision making
učinkovito uporabite v
right-hand box
bodies
procesu SEAP:
•  Engage and consult
regularly
• P a r t n e r s t v a z
zasebnim sektorjem:
Show consideration
Least important
Ključ za proces
•  Inform via general
•  Make use of interest
vključevanja in
communications:
through involvement in
newsletters,
website,
low risk areas
izdelavo rezultatov,
mail
shots
• 
Keep informed and
posebej z vidika
•  Aim to move into
consult on interest
zmanjšanja CO2 je
right-hand box
areas
•  Potential supporter/
v gospodarstvu in
goodwill ambassador
industriji, poskušajte
pridobiti njihovo
zgodnjo podporo
Interest of stakeholders
in vključenost (npr.
formalno soglasje).
• Vključevanje šol: Vključite lahko mladino vseh
starosti, bodisi znotraj formalnih učnih programov
ali skozi zabavo, igre in tekmovanja. Obstajajo
mnogi razpoložljivi materiali – poglejte tukaj.
• Vključevanje skupnosti: Nenazadnje, aktivnosti
za podnebne spremembe ni mogoče doseči z
eno posamezno organizacijo, ampak je potrebna
zavzetost skupnosti, vključitev in popolno lastništvo
projekta in je lahko orodje za razvoj rezultatov/
ciljev. Projekt ENGAGE jerazvil zanimiv pristop
– s primerom iz Heidelberga, ki je na voljo tukaj.
• Lokalno-regionalno sodelovanje: Vsako mesto
ali kraj ima sosede in lahko sodeluje izven svojih
geografskih meja z drugimi – npr. z regionalnim
Influence/Power of stakeholders
3.
4.
5.
6.
32
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Vključevanje deležnikov
načrtom javnega prevoza ali pri nakupu lokalnih
obnovljivih virov. Obstaja veliko primeovi lokalnoregionalnega sodelovanja.
Tehnike
Na razpolago so številne možnosti:
• Informiranje in izobraževanje: brošure, časopisi,
reklame, razstave, obiski lokacij.
• Informiranje in povratne informacije: telefonska
vroča linija, spletna stran, javna srečanja,
telekonference, ankete in vprašalniki, razstave,
naključne mnenjske raziskave.
• Vključevanje in posvetovanje: delavnice,
osredotočene skupine, forumi, razgovori, odprta hiša.
• Razširjeno vključevanje: posvetovalni odbori
skupnosti, načrtovanje realnosti, porote občanov.
• Pristop osebnega razgovora: je odlična priložnost
za zbiranje informacij in gradnjo poročila. Vendar
je zelo časovno zamudno in naj bo pridržano za
ključna vprašanja in najbolj vplivne deležnike.
• Osredotočene skupine: Priskrbijo vam kvalitativne
informacije, ki jih potrebujete za zagotovitev, da se
ključne osebe počutijo vključene in poslušane. Ne
bojte se vključiti težavne deležnike v te skupine, če
boste ta srečanja poenostavljali na dober način,
boste imeli dobre možnosti za spreminjanje teh v
svoje projektne »šampione«. Najmanj kar je, imeli
jih boste lahko »na očeh«.
• Pisma: Izvirno pismo zrelega člana ali že zavzetega
partnerja je lahko koristno kot izvirno orodje, ki
mu potem sledite preko pristopa za osredotočeno
skupino.
• Uporaba tehnologije: Na svoji spletni strani
imejte odsek za projekt, ki ga lahko uporabite za
informiranje deležnikov. Za tiste deležnike, ki so
najbolj vplivni, lahko imate posebno področje, ki
ga lahko uporabite za študije. Lahko, da si boste
želeli ustanoviti forum, ki ga uporabite za pridobitev
mnenj.
Ko boste enkrat začeli komunicirati, se vprašajte,
kakšno metodo bi si deležnik želel za bodoče
sodelovanje in kako pogosto. To bo zagotovilo stalno
podporo vašemu projektu.
d) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
Primer povezave vključevana deležnikov v proces
SEAP– iz projekta Sustainable NOW.
Zanimive povezave:
• Kako pripraviti spodbudne predstavitve
• Kako pisati za ne specializirano publiko
• Vrste orodij za udeleževanje in njihove prednosti
ter slabosti
• Vodnik po primernih metodah sodelovanja za
vaše potrebe
• Več idej na spletnem Orodju metodologij
Če želite izvedeti več, obiščite capaCITY spletna
platforma za usposabljanje: www.covenant-capacity.eu
33
Primer: Uresničevanje energetske učinkovitosti v podeželskih skupnostih
Lokalna energetska dobrodelna organizacija je sodelovala z Mestnim svetom Rugby, v Veliki Britaniji. Obrnila se je na
gospodinjstva v ciljnih območjih in ugotovila možnosti za morebitne izboljšave. Na podlagi teh podatkov je Mestni svet v
sodelovanju s številnimi lokalnimi izvajalci nameščal izboljšave, ki so bile v celoti financirane iz državne podpore.
Projekt, ki se ukvarja z okoli 400 gospodinjstvi je opredelil skoraj 50 takšnih, ki potrebujejo vgradnjo ustreznih izboljšav.
Večinoma so bile to hiše s stenami iz trdne opeke ali betona, zgrajene med leti 1930 in 1950. Projekt je trajal več mesecev,
zagotovil je za 34 hiš izolacijo zunanjih sten, kotle z visokim izkoristkom ter druge izboljšave na izolaciji.
Poleg tega je bila vzpostavljena nova spletna stran www.energysavinghomes.org.uk za pomoč gospodinjstvom pri
ugotavljanju morebitnih izboljšav zase. Cilj je bil zagotoviti lokalno pomembne informacije, ki jih potrebujejo gospodarji, z
zelo malo podrobnostmi, vendar z možnostjo dodajanja več od tistih, ki to lahko zagotovijo. To dokazuje, da se mnogi ljudje ne
zavedajo podrobnosti izgradnje svojih domov, vendar lahko imajo koristi samo s poznavanjem starosti hiše, tipa in števila sob
za izračun potencialnih prihrankov energije. Poleg tega jim spletna stran daje priložnost, da sporočijo povratne informacije o
svojih izkušnjah prenove.
34
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Zelena javna naročila
Iv) Zelena javna naročil a
Uvedimo prakso
trajnostnega
javnega
naročanja v
procese občine
a) Osnove – Raven 1
Kaj je zeleno javno naročilo (ZJN)?
ZJN pomeni upoštevanje “zelenih” in okoljskih
vprašanj v dejavnosti javnih naročil. To pomeni
upoštevanje večih vidikov: natančen razmislek o tem,
kar potrebujete, nakup, najem ali lizing le tistega, kar
res potrebujete, naročanje izdelkov, storitev in dela z
visokim okoljskim učinkom in upoštevanje ekonomskih
učinkov pri odločitvi za nakup.
ZJN običajno izvaja občina, lahko pa se uporablja tudi
za nekatera druga področja, npr javni prevoz. Zelena
javna naročila segajo od majhnih ukrepov, kot so
nakup recikliranega papirja, do velikih projektov, na
primer opremljanje javnih zgradb z visokimi standardi
energetske učinkovitosti ali naročanje energijsko
učinkovitih, trajnostnih prometnih storitev. Vsi ukrepi
ne stanejo veliko (razpon je naveden spodaj), vendar so,
glede na ogromen potencial za dolgoročno zmanjšanje
stroškov, večji projekti pogosto zelo zanimivi za
finančne službe.
To je povezano s standardi, oznakami in certifikati, ki
opisujejo določeno obliko kakovosti. S tako velikim
tržnim deležem, lahko imajo javni organi, vključno
z občinami, velik vpliv na usmerjanje trga v smeri
trajnostnih energetskih rešitev.
ZJN ima lahko velik vpliv in korist - za javni organ, pa
tudi za okolje in širšo družbo, vključno z:
1. Izboljšana finančna učinkovitost
ZJN pomeni učinkovito javno naročanje. Z
osredotočanjem na nakup samo tistega, kar
potrebujete, lahko zmanjšate skupne stroške
in tratenje denarja - s tem pa vplivate na bolj
učinkovito porabo davkoplačevalskega denarja,
zlasti v časih gospodarske krize. Drug vidik, ki ga
lahko raziščemo, so skupna javna naročila - za
35
grosistični nakup izdelkov ali storitev za več občin
skupaj - in s tem zmanjšate stroške na enoto. To
ni vedno mogoče ali enostavno doseči, lahko pa
imate ogromne gospodarske koristi.
2. Plačevanje dejanskih stroškov
Stroški življenjskega cikla izdelka in ne samo nabavna
cena so vse bolj pomembni faktorji. To pomeni, da
moramo upoštevati tudi uporabo, vzdrževanje in
stroške odstranjevanja, ki so v pristojnosti kupca
/ uporabnika. Ta pristop bo prinesel tudi jasne
finančne koristi. ZJN pomeni kupovati kakovostno.
3.Zmanjšanje izpustov CO2 in drugih emisij
ZJN lahko pomaga lokalnim skupnostim zmanjšati
emisije ogljikovega dioksida (CO2) in drugih
emisij, kot so NO (dušikov oksid) in drugi delci.
Z načrtovanjem, izvajanjem in spremljanjem
energetsko učinkovite gradnje in prometa in z
izbiro izdelkov in storitev z nižjim odtisom ogljika in
škodljivih snovi v njihovem življenjskem ciklu, lahko
ZJN učinkovito prispevajo k doseganju ciljev - tako
v lokalnih okoljih kot v celotni družbi.
4.Učinkovita raba virov
Naravni viri postajajo vse redkejši, zato je
smiselno, da uporabite tisto, kar je na razpolago,
bolj učinkovito, na primer z optimizacijo porabe
energije in zmanjšanjem količine odpadkov. Na
to zlahka vplivamo z nakupom, ki ga naredimo
- z izbiro izdelkov, ki so energetsko učinkovitejši,
ali posebnimi storitvami, na primer lokalno
proizvedeno zeleno elektriko. Na ta način lahko
občina aktivno vpliva na učinkovito uporabo virov,
ki vključuje tudi prihranjen denar na dolgi rok.
5. Spodbujanje konkurenčnosti dobavne verige
Spodbujanje izboljšav na področju proizvodov
ALI STE VEDELI?
Javni organi so veliki kupci in kot taki imajo precejšnjo
tržno moč. Po mnenju EU je 2011 bilo več kot 2,1
milijarde EUR porabljenih na področju javnih naročil,
kar je 19% bruto domačega proizvoda (BDP) v Evropski
uniji. Odločitve o nakupih lahko vplivajo na razvoj novih,
bolj trajnostnih izdelkov in storitev
Če bi vsi v Evropi pri nakupu informacijske tehnologije
(IT) sledili vzoru mestnega sveta v Københavnu in
Švedski upravni razvojni agenciji, bi se poraba energije
zmanjša za približno 30 terawatnih ur - približno enako
izhodni moči 4 jedrskih reaktorjev (vir: Nordijski Svet
Ministrov).
in storitev, ki jih ponujajo vaši redni dobavitelji,
pomaga podjetju izboljšati konkurenčnost na
nacionalnih in mednarodnih trgih.
6. Izkazovanje predanosti z ukrepanjem
Z uporabo zelenih javnih naročil, ali še bolje,
izvajanjem politike trajnostnih javnih naročil (TJN),
je možno na zelo viden način pokazati zavzemanje
občine za trajnostni razvoj. Z aktivnim izvajanjem
in jasno izjavo o zavezanosti k temu cilju lahko
motivirate druge, da sledijo vašemu zgledu.
Kateri so osnovni pravni principi ZJN?
“Javni organi v Evropi so
glavni potrošniki. S svojo
kupno močjo in izbiro
okolju prijaznih izdelkov,
storitev in dela, lahko
pomembno prispevajo
k trajnostni potrošnji
in proizvodnji - to, kar
imenujemo zelena javna
naročila ali ZJN.”
Okoljska merila so lahko vključena v javna naročila,
dokler niso v nasprotju z osnovnimi načeli enakega
obravnavanja, nediskriminacije, preglednosti in
sorazmernosti.
Janez Potočnik, EU
komisar za okolje.
36
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Zelena javna naročila
• Vsa merila morajo biti izrecno navedena v razpisni
dokumentaciji in / ali obvestilu o naročilu.
• Merila se morajo nanašati na predmet naročila.
• Merila morajo biti specifična in preverljiva - to
pomeni, da organ ne more imeti brezpogojne
svobode pri odločanju.
Ali se lahko uporabi znak Eu za okolje in eko-standarde
pri ZJN?
Znak za okolje tipa I (po ISO 14024), kot tudi standarde
ISO, AFNOR in DIN se lahko uporablja za določitev
okoljskih meril v javnih razpisih. Tudi merila se lahko
uporabijo, dokler se spoštujejo temeljna načela zgoraj.
Vendar pa ne morete zahtevati, da ima izdelek poseben
znak za okolje, izpolnjevati mora le kriterije. Znake za
okolje lahko uporabljajo tudi dobavitelji kot dokaz, da
izpolnjujejo merila, vendar morate sprejeti tudi druga
ustrezna dokazila.
Pogosto je sklicevanje na energetsko učinkovitost
naprave, na primer prenosni računalnik, izvedeno s
pomočjo oznake Energy Star, kot minimalna zahteva v
tehničnih specifikacijah. Če želijo uporabniki poudariti
pomen energetske učinkovitosti, lahko izvajalci
dodatno vključijo “merila nagrade” na primer takšna,
ki se nanašajo na merila Energy Star. To pa zahteva še
boljše dosežke (v odstotkih), kar pomeni preferiranje
visoko energetsko učinkovitih izdelkov v fazi oddaje
javnega naročila.
b) Ključna vprašanja– Raven 1
Katera vrsta pogodbe bi povečala učinkovitost?
Eden od načinov za povečanje učinkovitosti javnih
razpisov pri izvajanju zelenih javnih naročil je lahko
dodelitev okvirnih sporazumov. Okvirni sporazum
omogoča več naročil, ki se oddajo brez ponavljanja
celotnega postopka javnega naročanja. Okviri lahko
prispevajo k ZJN, saj omogočajo večjo prožnost pri
oddaji naročil in v nekaterih primerih z združevanjem
povpraševanja med številnimi organi, ali v daljšem
časovnem obdobju.
S tem povezan je koncept skupnega naročanja, ki bi
lahko bil zanimiv predvsem za manjše lokalne skupnosti.
Skupno javno naročanje pomeni združevanje ukrepov
za oddajo javnih naročil dveh ali več naročnikov. Ključna
značilnost je, da mora biti objavljena samo ena ponudba
v imenu vseh sodelujočih organov.
c) Priporočeni koraki in postopki– Raven 1
Priporočila po korakih:
1. Razvoj politike in strategije zelenega javnega
naročanja
2. Vzpostavitev delovne skupine za ZJN
37
3. Identifikacija prioritetnih področij ZJN
4. Izhodiščni popis
5. Identifikacija kriterijev za ZJN
6. Vključevanje na trg
7.Določanje ciljev ZJN
8. Spremljanje uspešnosti
9. Mreženje in sodelovanje
Izobraževanje in usposabljanje
Za uspešno izvajanje ZJN morajo nosilci političnih
odločitev razumeti pomen in možnosti za zelena javna
naročila. Osebje mora imeti tudi ustrezno znanje,
tehnično podkovanost in dostop do informacij. Politični
odločevalci morajo zagotoviti, da je predvidenega
dovolj časa in sredstev npr. pri razvoju strategije ZJN.
Usposabljanje in usmerjanje bi lahko bilo potrebno
pri naslednjih vprašanjih:
• Kako vključiti okoljske vidike v razpisne postopke
• Kje najti pomoč pri razvoju okoljskih meri
• Kako oceniti in preveriti okoljska zagotovila
ponudnikov
• Kako oceni stroške življenjskega cikla v javnem
razpisu.
Kako financirati ZJN?
Primeri po vsej Evropi jasno kažejo, da so po začetnih
investicijskih stroških, na primer za usposabljanje
osebja, lahko ZJN prispevala k nižjim letnim stroškom
organizacije. Prihranki se lahko dosežejo z zmanjšanjem
stroškov za energijo (zaradi večje učinkovitosti), tudi
z manjšo količino odpadkov na proizvode in storitve
(nabava le tistega, kar res potrebujete).
5
1
Preparation
Monitor
progress &
report results
2
Target setting
4
Implement
Action Plan
3
Develop
Action Plan
38
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Zelena javna naročila
Z uvedbo življenjskega cikla korak-za-korakom,se lahko
v lokalnih skupnostih stroški povečajo za nekatere
skupine izdelkov, kot so hrana in gostinske storitve.
Vendar pa so prihranki stroškov v skupinah proizvodov
in storitev, kot so zgradbe in IKT oprema, večji ob
upoštevanju skupnih prihrankov.
Med raziskovanjem področja hrane in gostinstva,
lahko zahteva po zmanjševanju živilskih odpadkov in
prehod na živila, pridelana v regiji ali lokalnem okolju,
prispeva k spodbujanju in ohranitvi denarja v lokalnem
gospodarstvu.
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega načrta–
Raven 2
Glavni dejavniki uspeha omenjenega primera zgoraj
vključujejo::
• Uslužbenci na oddelku za okolje in prostor se redno
usposabljajo na področju zelenih javnih naročil.
• Vsi glavni javni razpisi morajo vključevati merila
zelenih javnih naročil. Uslužbenci imajo pripravljena
merila, vsi razpisi se preverjajo s strani oddelka
za okolje in prostor.
• Mesto Kolding organizira za vsako skupino izdelkov
skoraj letne “tržne dialoge”, pri čemer so ključni
dobavitelji pravočasno vključeni in vnaprej
obveščeni o novih trajnostnih zahtevah.
• Mesto Kolding je “Team-worker” in sodeluje
na nacionalni (skupina za javna naročila) in
mednarodni ravni (Procura+ Campaign). Na ta način
je mesto obveščeno o vseh najnovejših dogodkih
, pristopih in razvoju zelenega javnega naročanja
in ima priložnost kopiranja dobre prakse v Evropi.
Nadaljnji ključni vidiki na poti k 99% zelenih javnih
naročil vključujejo integracijo konceptov življenjskega
39
ciklusa (LCC) in zgodnje vključevanje na trg v vseh
dejavnostih javnega naročanja.
Lokalne skupnosti lahko prihranijo energijo in denar
z ZJN, še posebej z uporabo pristopa vrednotenja
stroškov življenjskega cikla (Life-Cycle-Costing LCC).
Kaj je LCC pristop?
Vrednotenje stroškov življenjskega cikla (LCC) je orodje,
katerim ocenimo stroške sredstva v njegovem celotnem
življenjskem ciklu.
V skladu s predpisi EU o javnih naročilih, se lahko
naročilo izda na osnovi najugodnejše ponudbe. Tukaj
so lahko s tem povezani stroški izračunani na osnovi
celotnega življenjskega cikla izdelka, storitve ali dela,
kar pomeni, da so vkalkulirani tudi stroški, povezani
z uporabo, vzdrževanjem in stroški ob koncu cikla
izdelka.
Kaj je zgodnja vključitev trga in zakaj bi morala lokalna
skupnost to narediti med uvajanjem zelenega javnega
naročanja?
Zgodnja vključitev trga – izvesti dialog ali pogovor
s trgom pred objavo javnega razpisa – ta način je
bil sprejet s strani veliko evropskih javnih organov.
Primer: Dobra
praksa ZJN
Mestni svet
Kolding ima 8.000
zaposlenih in je
največje posamezno
poslovno podjetje v
regiji južne Danske.
Njihovo zeleno javno
naročanje se je začelo
s sprejetjem občinske
politike javnega
naročanja v letu 1998.
Danes je zeleno javno
naročanje vključeno v
nabavo blaga, storitev
in gradbeništvo –
skoraj 100% razpisov
zagotavlja skladnost z
okoljskimi zahtevami,
kakor tudi uporablja
okoljska nagrajevana
merila. Kolding velja v
mednarodnem merilu
za pionirja med
lokalnimi oblastmi
pri uvedbi zelenega
javnega naročanja.
Energetska in
podnebna politika
mesta Kolding
vključuje cilj za
znižanje CO2emisij
za 75% do leta
2020 (v primerjavi z
letom 1990). Takšno
bistveno zmanjšanje
je možno doseči le z
uporabo najnovejših
tehnologij in rešitev.
Javno naročanje je
pot k inovacijam v
občini.
40
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Zelena javna naročila
Uporablja se veliko različnih pristopov, od individualnih
srečanj do delavnic z javnimi uslužbenci, odgovornimi
za javno naročanje in dobavitelji. Zgodnja vključitev
trga odpira priložnosti, da se izve, kateri inovativni in
visoko energetsko učinkoviti proizvodi in storitve so
na razpolago. Na voljo je vodnik z informacijami, ki je
na voljo v SMART-SPP project.
www.procuraplus.org
• Trajnostno naročanje gradbeništvo in inovacije:
Procuring Sustainable Construction & Innovation
- SCI-network
• Najboljše prakse ZJN: implementation of GPP
e) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
• Center za trajnostno naročanje:
www.sustainable-procurement.org
• Splet Evropske komisije za ZJN:
http://ec.europa.eu/environment/gpp
• 2. izdaja priročnika za zeleno nakupovanje: Buying
Green Handbook
• Kampanja za trajnostno naročanje Procura:
“Z aktivno vključitvijo
trga smo ugotovili, da so
dobavitelji, ki razumejo
, da se pokažejo rešitve,
ki jasno kažejo, kako
hitro se lahko povrnejo
stroški kapitala in
kako je mogoče doseči
zniževanje ogljikovih
emisij.”
Dave Starling, Vodja
naročanja, London
Borough of Bromley
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY
online platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
41
v) Stavbe a) Osnove– Raven 1
Pomen stavb v trajnostnem kontekstu
Na kaj se je potrebno osredotočati v konceptu stavb?
Stavbe se smatrajo za enega glavnih porabnikov
energije v urbanem kontekstu (Stavbe so odgovorne
za 42% končne porabe energije EU in 35% vseh
emisij toplogrednih plinov, istočasno pa predstavljajo
priložnost za prihranek energije od 5 – 30%).
• “element stavbe” pomeni tehnični stavbni sistem
ali element ovoja stavbe; to so različni deli, ki
tvorijo ovoj stavbe, vključno z okni, stenami, streho
in tlemi.
• “ovoj stavbe” pomeni vgrajene elemente stavbe,
ki ločujejo njeno notranjost od zunanjega okolja;
to so vgrajeni elementi (stene, okna, strehe,
strešna okna, itd) in materiali (izolacija, parne
ovire, obloge itd), ki obdajajo stavbo. Ovoj stavbe
je toplotna pregrada med notranjimi in zunanjimi
okolji in je ključni dejavnik za trajnost objekta.
Dobro oblikovan ovoj stavbe bo porabo energije
za ogrevanje in hlajenje naredil neodvisno, ter
spodbujal pritok naravne svetlobe.
• “energetska učinkovitost stavbe” pomeni
izračunano ali izmerjeno količino energije, potrebno
za zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z
običajno uporabo stavbe, ki med drugim vključuje
energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo
vodo in razsvetljavo. Energetsko učinkovitost je
mogoče meriti z merjenjem porabe energije v stavbi
ali pa se lahko izračuna z uporabo programske
opreme in modeli rabe energije. Izračun mora
vključevati konstrukcijo stavbe, mesto, nameščene
sisteme in standardizirane vzorce uporabe.
Moj dom je moja
graščina
(učinkovitosti)
Stare stavbe imajo običajno visoko raven energetske
neučinkovitosti in zahtevajo pogosta vzdrževalna
dela. Obstaja velik potencial za ukrepanje tako, da se
zmanjša povpraševanje po energiji in nižajo emisije
toplogrednih plinov. Nekatere od teh starih stavb so
objekti kulturne dediščine, ki predstavljajo potrebo
po ohranitvi vseh vrednot kulturne dediščine, ki so
sestavni elementi v stavbah.
Nekatere od teh starih stavb so objekti kulturne
dediščine, ki predstavljajo potrebo po ohranitvi vseh
ALI STE VEDELI?
Več kot 50% vseh materialov, pridobljenih iz zemlje, se pretvorijo v gradbene materiale
in izdelke za dejavnosti gradnje in rušenja, predstavljajo tudi okoli 33% nastalih odpadkov
letno.
Uporaba standarda pasivnosti povečuje stroške gradnje le za okoli 5% - 15% in sanacijske
odhodke za 12% - 18% v primerjavi s sedanjimi obveznostmi energijskih standardov.
Povračilna doba dodatnih naložb se že dogaja srednjeročno (cca. 10 let). Preprosto
pleskanje strehe z belo barvo lahko zmanjša segrevanje stavbe med 16 ° C - 22 ° C. Učinki
zelene strehe so še boljši, dnevne potrebe po energiji za klimatizacijo poleti zmanjšujejo za
več kot 75%.
42
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Stavbe
zato je pomembno ob njihovi gradnji posvetiti
pozornost energijski porabi povezani z njo.
Kakšna je vloga občin v tem kontekstu?
• so lastnik ali vzdrževalec velikega števila objektov,
• Oblikujejo lokalne strategije in politike
• Se ukvarjajo z urbanističnim in prostorskim
načrtovanjem;
• Predstavljajo in uveljavljo gradbene predpise;
• Načrtujejo prehod na trajnostno energijo v
skupnosti (LEK ali SEAP);
• Zmanjšujejo porabo energije v občinskih stavbah
in prehajajo na OVE
• Spodbujajo lokalno okolje k prehodu v trajnostno
energetsko prihodnost.
vrednot kulturne dediščine, ki so sestavni elementi
v stavbah (vendar je teh relativno majhno število).
Možne rešitve za stavbe za energetsko učinkovitost
in trajnostno vključujejo:
• Dodatno opremljanje (vključno z izolacijo sten,
oken, izboljšati prezračevanje in stiskanje zraka).
• Pasivne rešitve za energetsko učinkovitost (izhajajo
iz oblikovanja in sprememb v vedenju uporabnikov)
• Aktivne rešitve energetske učinkovitosti, kar
pomeni izboljšanje energetske učinkovitosti
(tehnologije) in proizvodnjo obnovljive energije
za električno energijo, ogrevanje vode in hlajenje
prostora.
• Stavbe zgrajene danes bodo tukaj naslednjih 50
do 100 let porabljale (ali proizvajale) energijo,
Analize stroškovne učinkovitosti jasno kažejo, da vsak
evro investiran v občinski energetski menedžment,
na koncu prihrani do tri evre.
Katere so glavne naloge občin za boljše upravljanje
z energijo v njihovem stavbnem fondu?
Uvajanje energetskega knjigovodstva
• To je funkcija za sistematično zbiranje in
vrednotenje podatkov o energiji v stavbah, da bi
lahko opredelili učinkovite ukrepe za varčevanje
z energijo in stroški.
• pomaga v zpostaviti preglednost nad
povpraševanjem po energiji.
• biti mora ocenjena na mesečni osnovi.
• druge koristi energetskega knjigovodstva in
spremljanja podatkov:
43
• Optimizacija pogodb za dobavo energije.
• Poročanje o pridobljenih izkušnjah in uspehih.
Optimizacija rabe stavb
Tehnologijo je treba prilagoditi uporabi oz. neuporabi
stavbe, kot tudi dejanskim potrebam. Optimizacija
je najbolj učinkovita, kadar je narejena skupaj z
uporabnikom stavbe. Priporoča se namestitev
centraliziranega nadzornega sistema.
Vpliv na spremembe obnašanja
Dvig ozaveščenosti in spremembe obnašanja
uporabnikov javnih zgradb skupaj vplivata v povprečju
na prihranek energije in vode za približno 10%, brez
porabe dodatnega denarja.
Analizirajte stavbe in načrtovane ukrepe
Inšpekcijski protokol izpostavlja očitne potenciale
in opazne težave. Ustrezni vprašalnik mora zajemati
vsaj naslednje elemente:
•
Osnovni podatki
•
Splošni pogoji
•
Splošna uporaba
Ko se podatki zberejo in so vneseni v bazo podatkov, jih
lahko zunanje in notranje primerjamo z povprečnim in
energetsko učinkovitim izvajanjem in posledično lažje
opredelimo prednostne stavbe za obnovo.
Naročanje obnovljivih virov energije
Z boljšim poznavanjem dejanskih potreb po energiji v
javnih stavbah, se lahko učinkoviteje pogaja in sklepa
energetske pogodbe. Skupna javna naročila potrebnih
nosilcev energije pomaga še k nadaljnjemu zmanjšanju
stroškov.
b)
Ključna vprašanja– Raven 1
O kakšnih ukrepih SEAP politik za učinkovite stavbe
morajo razmišljati občine?
Obstajajo tri pomembne hierarhične stopnje, ki jih
morajo lokalne skupnosti upoštevati v svojih političnih
ukrepih, vključno s standardi (minimalna zmogljivost
energetskih potreb) in oznakami (S&L politike), ko se
ukvarjajo z javnimi in zasebnimi stavbami: zadostnost,
učinkovitost in obnovljivi viri energije.
Primer: Uvajanje
sistema upravljanja
z energijo v občini
Škofja Loka
Občina Škofja Loka
je prepoznala rabo
in strošek energije
javnih objektov
v lasti občine kot
pomemben dejavnik
optimizacije. S tem
namenom je začela
aktivno uvajati sistem
upravljanja z energijo,
najprej v osnovnih
šolah in vrtcih, nato
pa tudi v drugih
občinskih stavbah.
Sistem temelji na
vzpostavljanju
sistema odgovornosti
za rabo in
strošek energije
ter akcijskemu
planu ukrepanja
v energetsko
učinkovitost. K
spremljanju rabe
in stroška energije
so povabljeni tudi
drugi javni objekti
na območju loške
občine. Že kmalu
po vzpostavitvi
energetskega
informacijskega
sistema, v katerega
je aktivno vključeno
vodstvo in upravljavci
občinskih objektov, je
ta prispeval k nižanju
rabe energije in vode,
na podlagi uvedenih
organizacijskih
ukrepov in dobrega
upravljanja.
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Stavbe
1
Reduce Energy
Needs
2
Energy
efficiency
Reduce
Energy
Consumption
Policy
Instrument
Energy
Strategy
Energy
sufficiency
Land use policies
Building Energy
codes
Building Energy
codes
S & L policies
Policy measure
44
Bioclimatic
design principles
Use of passive
solutions
Mandatory S&L for:
-  Overall building
energy performance
-  building elements
and equipment
Source: Sustainable
Building Centre, International Energy Agency
(IEA)
3
Renewable
energy
Supply with
Renewable
Energy
Land use policies
Building Energy
codes
S&L policies for
equipment
Mandatory share of
supply from renewable
energy sources
Mandatory S&L for
equipment
Katera so vodilna načela za trajnostno načrtovanje
občinskih stavb?
• Naslednji vidiki so ključnega pomena:
• Uskladitev optimizacije stavbe z obnovljivimi
potenciali in dostopom do javnega prevoza,
• Arhitektura (funkcionalna stavba),
• Toplotna izolacija / zaščita in trajnostni gradbeni
material,
• Vrsta vira ogrevanja in sistema,
• Vgradnja učinkovite opreme,
• Uvajanje obnovljivih energijskih rešitev.
c) Priporočeni koraki in postopki –
Raven 1
Priporočeni koraki
1. Vzpostavitev delovne skupine za koordinacijo in
načrtovanje
2. Razvoj in ocena energetske učinkovitosti izhodišč
za stavbe
• Zbiranje podatkov o energiji za vse ali izbrane
stavbe in vodenje izhodiščnega inventarja.
• Dokumentiranje obstoječega udobja in sistemskih
pogojev / težav.
• Ocena energetske učinkovitosti z uporabo notranje
in zunanje primerjalne analize v zvezi z uporabo
stavb.
Primer: Pilotni projekt za nizko-energijske objekte v občini Gabrovo (Bolgarija)
Občina Gabrovo je ena izmed najnaprednejših občin v Bolgariji pri uvajanju politik energetske učinkovitosti. Izgradnja
“sončnega” vrtca v pasivno hišo je temeljni element krovne politike občine Gabrovo za promocijo energetsko učinkovitih
stavb. Glede na visoke zahteve za energetsko učinkovitost, sta oblika in usmerjenost dvonadstropne stavbe ter notranje
razporeditve prostorov, omogočile maksimiranje toplote iz sončne svetlobe z minimalnimi toplotnimi izgubami. Koncept
projekta je doseči energijski razred “A” za neto potrebe po energiji v skladu z bolgarskim predpisi in hkrati zagotavljanje
celoletnega udobja ob minimalnih stroških, po konceptu in v skladu s standardi za pasivne hiše.
Ker je bil postopek javnega naročanja izveden na podlagi merila “najnižje cene”, je bilo za občino težko uresničiti standard
pasivne hiše. Občina se je strinjala, da bo pokrila razliko do minimalnih zahtev do standarda pasivne hiše iz lastnega
proračuna. Za več informacij kontaktirajte [email protected]
45
3. Postavitev ciljev in načrtovanje ukrepov
• Razvoj podrobnega načrta dela.
• Prepoznavanje trenutnih problemov in razvoj
ustreznih rešitev.
• Ugotavljanje možnih stroškovno učinkovitih
ukrepov za energijo, ki spremeni prioritete obnove
in obnašanja.
• Razvoj ali izboljšanje energetsko nadzornega
sistema.
4. Izvajanje energijskih ukrepov
• Pridobitev soglasja občinskega sveta za obsežnejše
ukrepe prenove, medtem ko so redno obveščani
med fazami načrtovanja.
• Izvajati pasivne in aktivne energijsko učinkovite
rešitve v skladu s prednostnim seznamom
stroškovne učinkovitosti.
• Izvajati energijski nadzorni sistem z dobro poučenim
osebjem.
• Spodbujati spremembe obnašanja s pomočjo
ozaveščanja in spodbud.
5. Spremljati, ocenjevati in poročati izboljšave za
udobje in varčevanje z energijo.
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega
načrta– Raven 2
Evropske finance za energetsko učinkovite stavbe
• EU kohezijska politika financiranja za 20142020 je namenila več milijard evrov za trajnostne
energetske naložbe.
• 265 milijonov evrov Evropskega sklada za
energetsko učinkovitost (EEEF) jamstev in/ali
kapitala za lokalne in regionalne javne oblasti.
Namen financiranja je energetska učinkovitost
(70%), obnovljivi viri energije (20%) in čisti mestni
promet (10%) projektov.
• V okviru programa Obzorje 2020 se bo v obdobju
2014-2020 6,5 milijard € dodelilo za raziskave in
inovacije v “varno, čisto in učinkovito energijo”.
e) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
• Build Up Portal - energetske rešitve za boljše stavbe
- usposabljanja, publikacije, študije primerov,
orodja, financiranje, okrožna dejstva, povezave,
dogodki in še več.
• Green Building Specification Platform - za dostop
do podrobnih informacij in se zgleduje o najnovejših
zelene stavbe načrtovanje, izdelkov, materialov
in še več.
• Construction21.eu - Evropska platforma za zelene
stavbe - vam ponuja študije primerov in z njimi
povezane inovativne gradbene proizvode in ponuja
dostop do forumov.
• Naročanje inovativne in trajnostne gradnje - vodnik
za evropske javne organe, sci-Network, 2012.
• Izboljšanje energetske učinkovitosti naših stavb Vodnik za prikaz energijskih izkaznic in svetovalnih
poročil za javne zgradbe, Oddelek za skupnosti in
lokalno samoupravo, Velika Britanija, 2012.
• Več informacij in virov, vključno z dobrimi praksami
za občine v spletni orodjarni metodologij - online
Toolbox of Methodologies.
“V mestu Padova je
proces Lokalne Agende 21
učinkovito uporabljen ne
le za razvoj SEAP, ampak
tudi za sodelovanje z
zainteresiranimi stranmi
pri razvijanju novega
občinskega predpisa za
stavbe, ki zdaj postavlja
ambiciozne standarde
glede energetske
učinkovitosti”
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY online
platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
Michele Zuin, Oddelek
za okolje, Mesto Padova,
Italija
46
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Mobilnost
vi) Mobilnost
Mobilnost je
del mestnega
življenja, tako
bi moralo biti
tudi oblikovanje
nizko ogljične
mobilnosti.
a) Osnove– Raven 1
Kaj je trajnostna mobilnost?
Trajnostni promet se nanaša na širok predmet prometa,
ki je ali se približa temu, da bo trajnosten. Vključuje
vozila, energijo, infrastrukturo, ceste, železnice, vodne
poti, kanale, cevovode in terminale. Vključene so
operacije prometa in logistika, kakor tudi razvoj
usmerjen v tranzit. Trajnost prometa se na veliko
meri z učinkovitostjo prometnega sistema, kakor tudi
okoljskim učinkom sistema.
EcoMobilnost je potovanje skozi možnosti
integriranega, socialno vključujočega in okoljsko
usmerjenega prometa, vključno s hojo, kolesarjenjem
in potovanjem kot sopotnik. Z usposabljanjem občanov
in organizacij za dostop do dobrin, storitev in informacij
na trajnosten način, podpira EcoMobilnost kakovost
življenja ljudi, povečuje izbiro potovanja in spodbuja
socialno kohezijo.
Zakaj vključiti mobilnost v Trajnostni energetski
akcijski načrt?
Pomembno je upoštevati neposredni mandat občine –
tj. kaj lahko naslovimo neposredno? Promet in ceste ne
spadajo vedno v odgovornost občin, ker je to pogosto
odgovornost regionalne ali državne ravni.
Vendar je kakovost zraka običajno lokalna odgovornost.
To je lahko idealna vstopna točka, ker se nanaša na
emisije in onesnaževalce, ki so pa spet povezani z
evidencami TGP in lokalnimi aktivnostmi.
Za občino je pomembno, da oblikuje trajnostne rešitve
za mobilnost v skupnosti – ker je to velik sektor, ki
prispeva k sproščanju TGP in je pomemben za vse
ljudi in organizacije v lokalni skupnosti.
Občinske operacije: Občina sama uporablja prevoz
in lahko enostavno spremeni svoj pristop in lastne
operacije. V to naj vključi delo z osebjem in lokalnimi
voditelji, uporabo postopkov naročanja, prevzemanje
47
odgovornosti in delovanje za zmanjšanje občinskih
ogljičnih odtisov. Za to je potrebna odločitev občine
in ustrezno ukrepanje.
Skupnost: Ljudi in organizacije v širši skupnosti prav
tako prispevajo k emisijam s tem, ko uporabljajo
motoriziran prevoz. Treba jih je spodbujati in jih
mobilizirati k spremembi obnašanja – jih odvrniti od
onesnažujoče mobilnosti in jih spodbuditi k trajnostni
mobilnosti. To lahko storimo z uporabo občinskih
spodbud in drugih ukrepov (»korenček in palica«).
Primer: Brixton
CAFOD
Lokalne skupnosti lahko za SEAP uporabijo aktivnosti iz
Trajnostnih načrtov urbane mobilnosti ali iz Trajnostnih
načrtov urbanega prometa. V mislih je treba imeti, da
se trajnostna mobilnost v SEAP ukvarja z merjenjem
ALI STE VEDELI?
Sektor prometa predstavlja približno 30 % končne
porabe energije v Evropski uniji. Analitiki predvidevajo
da bo mobilnost v prihodnosti največja težava za
evropsko nizkoogljično usmeritev do leta 2050, saj
emisije tega sektorja neprestano rastejo (čeprav bi se
lahko znižali za več kot 60% iz ravni leta 1990 do leta
2050). Mobilnost v mestih predstavlja 40% vseh emisij
CO2 iz cestnega prometa in do 70% drugih onesnaževal
iz cestnega prometa. To ima negativen vpliv na zdravje
državljanov in okolje.
Ob primerjanju porabe goriva motornih vozil, lahko
zmanjšamo emisije CO2 za dva primerljiva vozila
(motorno fosilno vozilo in hibridno vozilo) za 50 %.
Učinkovita vožnja vozil lahko zmanjša TGP emisije za do
15 %.
porabe energije (zmanjšanje in premik na obnovljive
vire energije) – in doslednim zmanjšanjem emisij CO2.
To pomeni, da je potrebno najti način za izračun emisij s
prometom in redno spremljati razvoj. Onesnaževanje bi
lahko oz. morali meriti in zagotavljati integriran pristop.
b) Ključna vprašanja– Raven 1
Na kakšen način lahko občine vidno razlikujejo emisije
prometnega sektorja?
Nekateri ukrepi, ki naj bi občinski odločevalci
upoštevali:
Zagotavljanje spodbud skupnosti
• zagotavljanje dostopa do zanesljivih javnih
prevoznih sredstev tudi za invalidne osebe;
• spodbujanje zdrave mobilnosti, vzpostavitev
V Veliki Britaniji
(Brixton CAFOD)
so podvojili število
kolesarjev za prevoz
na delo z uvedbo
aktivnega načrta
mobilnosti. Vseboval
je naslednje ukrepe:
• Vgradnja 10.
varnih kolesarskih
stojal;
• Vzpostavitev
sistema
Cycle2work,
ki omogoča
zaposlenim nakup
koles in poplačilo
prek mesečne
plače;
• Uvedba izposoje
koles za
zaposlene;
• Namestitev tušev
in garderob;
• Uvedba obvestil o
potovalnih informacijah.
48
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Mobilnost
zemljišč;
• visoki davki na vozila, ki onesnažujejo okolje;
• omejeno število parkirišč in visoka cena parkiranja
v mestnem središču;
• dostop do mestnih območij z omejitvami za
avtomobile z velikimi izpusti toplogrednih plinov.
c) Priporočeni koraki in postopki– Raven 1
prehodov za pešce in kolesarskih poti;
ponujanje celostnih rešitev za mobilnost ustvarjanje vozlišč, kjer se stekajo pešpoti in
kolesarske steze z javnim prevozom in kolesarskimi
garažami;
spodbujanje prevoza koles na javnih prevoznih
sredstvih;
ustvarjanje nakladalnih območij za dostavo blaga
v mestna središča;
brez davkov za čista vozila;
nižja parkirnina za čista vozila.
Priporočeni koraki za občine.
1.Začnite: Zavzemite se za zavzemanje za trajnostno
mobilnost – sprejmite politično odločitev. Tehnično
osebje naj oceni obstoječe politike, načrtovanje
in/ali tehnične dokumente na lokalni in širši ravni
(območja, ki prizadevajo raven lokalne skupnosti)
2. Izvedite evidence TGP v sektorju prometa – od
kod prihajajo emisije?
3. Identificirajte količinske cilje: ali obstajajo dobre
prakse?
4. Analizirajte razpoložljive podatke in identificirajte
vrzeli v podatkih ter kako jih lahko zapolnite (od
spodaj navzgor, od zgoraj navzdol)
5. Identificirajte izzive in priložnosti – tudi v pomoč
načrtovanju aktivnosti in identifikaciji deležnikov
6. Prevzemite odgovornost – postavite si cilj
zmanjšanja TGP
7. Predstavite aktivnosti v SEAP
8. Vzpostavite proces spremljanja & poročanja
Uporaba omejevalnih ukrepov:
• plačevanje cestnin in visoke cene cestnin na
določenih cestah ali območjih;
• izvzete cone in drugi pristopi načrtovanja rabe
Transparentnost pri zbiranju podatkov je potrebna, tako
za sprejetje s strani deležnikov, kot tudi za ponavljanje
v bodočih letih. Potrebno je imeti jasno sliko o tem od
kod izvirajo podatki in kako zanesljivi so.
•
•
•
•
•
49
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega načrta–
Raven 2
Kako okrepiti akcijski načrt?
Bistveno je, da dobite največji možen vpliv za
porabljena sredstva. To zahteva osnovno oceno
možnosti s poudarkom na stroških in koristih.
Priporočljivo se je učiti iz izkušenj tistih, ki so že izvedli
inovativne ukrepe, o katerih razmišljate v vašem
lokalnem kontekstu.
S tem se izognete “odkrivanju tople vode” in stroškom
zaradi napak, s katerimi so že srečali drugi:
• Sodelujte v regionalni, nacionalni, evropski,
mednarodni mreži občin ali mest, kot so
ecomobility, v omrežnih dogodkih, kot so Evropski
teden mobilnosti ali v pobudah, kot je CIVITAS.
• Benchmark vprašanja in primeri v vašem mestu
/ regiji
• sodelujte s sosednjimi občinami na skupnih
strategijah za mobilnost in projektih, ki zahtevajo
širšo pozornost
Zelo zanimiv vidik je lahko raziskava potreb podjetij
(javnih in zasebnih) po prevozih znotraj meja občine. S
preprostimi raziskavami je mogoče prepoznati začetni
uspeh ukrepov, nato pa v nadaljevanju doseganje
ambicioznejših ciljev.
Drugi možni ukrepi so: spodbujanje delitve koles,
ustvarjanje kolesarskih parkirišč, namestitev tušev v
pisarnah, spodbujanje varnostnih jopičev za državljane
in zaposlene, izboljšanje učinkovitosti in stroškovne
učinkovitosti prevoza.
Sistem delitve koles je storitev, v kateri so kolesa na
voljo kolesa za skupno uporabo posameznikom, za zelo
kratko časovno obdobje. Osrednji koncept sistema je
zagotoviti brezplačen ali cenovno ugoden dostop do
kolesa, za kratke poti na mestnem območju
Možno je tudi ukrepati na vrsto uporabljenih goriv.
Možne alternative so: elektrika in biogoriva. Vendar ne
pozabite, električna energija ni čista energija sama po
sebi. Vse je odvisno od vira iz katerega prihaja. Zaradi
doslednosti politike je potrebno razvoj električnih vozil
povezati z razvojem lokalne proizvodnje obnovljive
električne energije, ki naj bi pokrila potrebe teh vozil.
50
COVENANT CAPACITY
Primer: Mesto
Göteborg doseglo
100 električnih
avtomobilov v
dveh letih
Občina Göteborg,
Švedska, si je v letu
2012 zastavila cilj,
da bo v javni upravi
dosegla 100 električnih
avtomobilov do leta
2015. Dve leti pred
rokom je cilj dosežen.
Zmagovalni koncept
je bilo sodelovanje.
Medtem ko je urad za
mobilnost usklajeval
nalogo, je javno
energetsko podjetje
oskrbelo mesto s
potrebno električno
infrastrukturo
in javni uradi in
sodelavci so pokazali
veliko zavezanost
in pripravljenost,
da zamenjajo svoje
stare avtomobile
na fosilna goriva za
podnebju prijazna,
pametna električna
vozila. Danes imajo vse
pisarne javne uprave
na nivoju okoliša
električne avtomobile.
capaCITY Module: Mobilnost
Biogoriva so goriva, proizvedena iz organskih
proizvodov. Trenutno sta glavni biogorivi rastlinsko
olje (zamenjava za dizel) in etanol (ki nadomešča
bencin). To so tako imenovane prve generacije biogoriv.
To pomeni, da so izdelani iz prehrambenih surovin (v
glavnem soja, koruza, pšenica, sladkorna pesa in oljna
repica). Vendar pa je glede prve generacije biogoriv
burna razprava glede njihovih vplivov na energijo
in emisije toplogrednih plinov. Mnoge nevladne
organizacije, pa tudi znanstvene študije se sprašujejo
o vplivu in povezavah na spremembe v rabi zemljišč,
ki so jih sprožile tržne spodbude za doseganje ciljev za
biogoriva. Zato morajo občine razmisliti o morebitnih
negativnih vplivih na svetovni ravni (cene hrane, krčenje
gozdov, opuščanje zemljišč), poslušati morajo kampanje
in znanstvene argumente, preden vključijo biogoriva
v svoj SEAP portfolio. Druga generacija SEAP mora
poskušati uskladiti CO2 z nizom indikatorjev drugih
onesnaževalcev zraka. Večina virov prometa danes
oddaja podobna onesnaževala, čeprav se spreminja
relativna številčnost teh, odvisno od točne sestave
goriva in podrobnostih pogojev zgorevanja.
e) Komunikacija – Raven 2
Kako vključiti več ljudi in organizacij?
Kljub dobrim namenom in inovativnim idejam za
pospeševanje preusmeritev v mestu, se lahko politiki
in zaposleni soočajo s težavami, nerazumevanjem in
celo odporom. Zato je priporočljivo uporabiti zabaven
in humoren način za odpravo zadržkov občanov.
Komuniciranje o mobilnosti se lahko osredotoči na
posamezne kategorije (podjetja, starejše, gibalno
ovirane, ...) ali na promocijo posameznih storitev.
Tukaj je nekaj idej:
• Odstranitev psiholoških ovir v javnem prometu: Cilj
ukrepa je analizirati in razumeti ovire za uporabo
javnega prevoza za neuporabnike, zlasti v zvezi
s posebnimi dogodki in priprava celovite slike o
potrebah uporabnikov v Bielefeldu v Nemčiji.
• Komunikacija s starejšimi potniki v Salzburgu:
projekt javnega prevoza v Salzburgu je bil
uspešen pri doseganju starejših z upoštevanjem
njihovih posebnih potreb. To dokazuje, da se JPP
podjetje lahko prilagodi zahtevam različnih skupin
uporabnikov.
• Informacije za ljudi z invalidskimi vozički: Praški
javni prevoz služi mnogim s slabšo mobilnostjo,
51
vključno s tistimi s kroničnimi posebnimi
potrebami, kot so slepota, kratko/daljnovidnost,
gluhost ali z začasnimi izzivi, kot so nosečnost ali
dojenčki v vozičkih. Eden glavnih ciljev družbe
v zadnjih letih je bil, da postane javni prevoz
dostopen, razpoložjiv in enostaven za te potnike.
• Prikažite podjetjem in njihovim zaposlenim
privlačnost sistemov javnega prevoza v primerjavi
z uporabo osebnih avtomobilov. Obravnavajte
prednosti in si prizadevajte doseči preusmeritev od
avta nazaj k javnemu prevozu. S tem procesom bi
dosegli pomembne prihranke energije, zmanjšanje
emisij in znižanje stroškov.
• Konkurenca za spodbujanje sprememb: V Regiji
Emilia sta bila izvedena dva projekta z nizkimi
stroški, in sicer “Pedibus in Bicibus” in “Zberimo
zelene milje”. Obravnavata spremembo vedenja,
zdravega življenja in zmanjševanje ogljičnega
odtisa šolskega prevoza - s kolesarjenjem in hojo
ter spodbujanjem drugih načinov trajnostne
mobilnosti.
ambiciozne prometne ukrepe in
politike za trajnostno mobilnost
v mestih
• Trajnostni urbani načrti
mobilnosti opredeljujejo
sklop medsebojno povezanih
ukrepov za zadovoljitev potreb
po mobilnosti ljudi in podjetij
danes in jutri.
• EPOMM je Evropska platforma
za upravljanje mobilnosti, mreža
vlad v evropskih državah, ki
so vključene v upravljanje
mobilnosti (MM).
Sistemi za nadzor prometa in igre:
• Simulacija aktivnega upravljanja
prometa
• Ramp Metering Traf f ic
Simulation
• Grr-Grr-Bike! je zabaven način
za spoznavanje urbane vožnje s
kolesom in podpora boljšemu
kolesarjenju v vaši skupnosti.
f) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
Moving Sustainably – Smernice za mestne planerje,
administratorje in odločevalce o tem, kako odgovarjati
na te izzive skozi proces načrta trajnostnega mestnega
prometa (Sustainable Urban Transport Plan).
Globalna mreža in »hub« za dobre prakse trajnostne
mobilnosti:
www.ecomobility.org
• ELTIS, portal mobilnosti v mestih
• CIVITAS pobuda za podporo mestom, da uvedejo
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k
obisku capaCITY online platforme
za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
52
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Odpadki
Vii) Odpadki
Pospeševanje
in optimizacija
procesov –
zmanjšaj,
ponovno uporabi,
recikliraj, obnovi!
a) Osnove– Raven 1
Odpadki so lahko vir tako za zaslužek, kot tudi za
prihranke v lokalnem gospodarstvu. Povezuje se z
ljudmi (generatorji odpadkov), zdravjem (izogibanje
boleznim z odstranjevanjem odpadkov), vodnim
sektorjem (odpadne vode), in energetiko (pridobivanje
energije). Emisije toplogrednih plinov (TGP) iz odpadkov
praviloma ne predstavljajo zelo visokega odstotka vseh
toplogrednih plinov sproščenih v celotni skupnosti.
Vendar, če upoštevamo naslednje, odpadki očitno
predstavljajo pomemben sektor v SEAP. Svetovni viri
so omejeni, njihova cena konstantno raste in mnogi
nimajo alternativne zamenjave.
Optimiziran pristop k odpadkom se prvo nanaša na
preprečevanje nastajanja odpadkov (učinkovita raba
virov), sledi zbiranje čim več odpadkov, kot je to mogoče
(za ponovno uporabo odpadkov in za pridobivanje
energije) in kot zadnja stopnja je odgovorno odlaganje
v skladu z ekološkimi načeli Ponovna uporaba je proces,
ki omogoča uporabo odpadnih materialov, včasih tudi
v kombinaciji z drugimi materiali, za ustvarjanje novih
izdelkov z novimi funkcijami. Odpadki za pridobivanje
energije (alias energije iz odpadka) je proces ustvarjanja
energije v obliki elektrike in/ali toplote iz virov ravnanja
z odpadki (predvsem s pomočjo anaerobnega gnitja
bioloških odpadkov za pridobivanje bioplina in sežiganja
preostalih trdnih odpadkov).
Ravnanje z odpadki in njene politike vključujejo široko
paleto javnih organov. Najprej je potrebno tesno
javnofinančno sodelovanje med lokalno in regionalno
ravnjo.
53
Kako lahko lokalna uprava izboljša sedanji sistem
ravnanja z odpadki?
• Občine vplivajo z nekaterimi pravnimi, ekonomskimi
in prostovoljnimi instrumenti na ravnanje z odpadki
kot z viri;
• Občine so blizu občanom in v najboljšem položaju,
da jim zagotovijo zanesljive informacije (tesno
sodelovanje z oddelkom za izobraževanje je
ključnega pomena);
• Občine so posrednik med ključnimi akterji na lokalni
ravni;
• Občine so same pomemben potrošnik, lahko
delujejo kot vzor in vplivajo na razvoj novih trgov
za okolju prijazne proizvode.
Občine lahko običajno vplivajo z naslednjimi
instrumenti:
•
•
•
•
•
•
povezovanje in obvezna uporaba;
oblike zbiranja in posredovanja;
zagotavljanje odpadkov;
obvezno ločevanje odpadkov za recikliranje;
odstranjevanje odpadkov;
pristojbine za odpadke.
Občine običajno delujejo v ozračju finančnih omejitev.
To pogosto bistveno vpliva na kakovost in obseg storitev
odpadkov. Tako se občine soočajo s situacijo, v kateri
morajo izboljšati raven pokrivanja stroškov in finančno
uspešnost svojih storitev glede odpadkov. Poleg tega
je oddelek za odpadke zmeraj v dveh bitkah: na eni
strani mora zagotoviti prihodke od odjemalcev, na
drugi strani pa mora zagotoviti sredstva iz občinskega
proračuna. To lahko privede do konfliktov in ohromi
načrtovanje in izvajanje ukrepov za ravnanje z odpadki.
Vse pogodbe za storitve ravnanja z odpadki se morajo
oblikovati na način, da aktivno podpirajo zmanjšanje
Primer: Plačilni sistem za največje možno preprečevanje kot tudi za pridobivanje
energije
Nemško mesto Freiburg zagotavlja gospodinjstvom ločene zaboje za papirj in biološke
odpadke. Kovine in embalaža se zbirajo v rumenih plastičnih vrečkah. Električni odpadki ali
stara oblačila se zbirajo centralno (ponavadi v peš oddaljenosti). Enako velja za steklo, ki se
zbira glede na njegovo barvo, da bi v postopku recikliranja prihranili toliko energije, kot je
le mogoče.
Koš za preostale odpadke se individualizira na gospodinjstvo. Tisti, ki ločujejo in reciklirajo
več, plačajo manj. Fina nastavitev sistema zbiranja odpadkov v Freiburgu je v zadnjih
15 letih je privedla do zmanjšanja iz 190 kg na 109 kg odpadkov na prebivalca na leto.
Preostale odpadke sežigajo in ustvarjajo 15 MW električne energije. Bioplin iz komunalnih
bioloških odpadkov se uporablja za sistem daljinskega ogrevanja.
54
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Odpadki
količine odpadkov in ne omejujejo finančne spodbude
za vzdrževanje ali povečujejo količine odpadkov.
Da bi razvili vzdržen finančni okvir za ravnanje z
odpadki, bi morali pridobiti jasno sliko o naslednjih
treh zadevah:
ALI STE VEDELI?
Vsako leto samo v
gospodarskih panogah
in gospodinjstvih
Evropske unije
generiramo približno
2.570 ton odpadkov.
Povprečno je v tem
znesku 5,1 tona
komunalnih odpadkov
vsako leto.
Letno gre 11 milionov
ton hrane v Nemčiji v
smeti. S tem bi lahko
napolnili 275,000
kamionov, ki bi v
vrsti eden za drugim
povezali Madrid preko
Berlina do Aten (4,500
km).
Recikliranje samo ene
plastenke prihrani
enako količino
energije, kot je
potrebna da bi 60
vatna žarnica svetila
6 ur.
• prepoznavanje političnih in institucionalnih
sprememb, virov prihodkov in možnosti za povračilo
stroškov, ki so potrebni za ohranjanje dolgoročnih
stroškov poslovanja, kot tudi zadovoljevanje
kratkoročnih potreb za naložbe;
• opredeliti ukrepe, ki so potrebni za krepitev
finančne uspešnosti in odgovornost oddelka za
ravnanje z odpadki;
• bolj se osredotočiti na zahteve ljudi pri storitvah
ravnanja z odpadki.
b) Ključna vprašanja– Raven 1
Kateri so tipični izzivi pri upravljanju z odpadki v zvezi
z zbiranjem in odstranjevanjem?
Da bi omogočili družbi nadaljnji razvoj je potrebno
zagotoviti vzdržen sistem in odpadki z upoštevanjem
naslednjih stvari predstavljajo velik problem:
• stroški, ki so tudi posledica rasti cen goriva za
pogon tovornjakov za zbiranje smeti, naraščajo
in predstavljajo vedno večji delež občinskega
proračuna;
• količine komunalnih odpadkov rastejo hitreje kot
raste sposobnost občin za ravnanje z njimi;
• obstoječa odlagališča so skrb vzbujajoča iz
političnih, okoljskih, javno zdravstvenih in
varnostnih razlogov in iskanje novih lokacij je vedno
težje zaradi pomanjkanja zemljišč in opozicij.
c) Priporočeni koraki in postopki– Raven 1
1) Mobilizacija notranjih in zunanjih deležnikov za
proces planiranja
2)Definiranje izhodiščnih vrednosti povezanih z
lokalnim upravljanjem z odpadki
3)Določitev okvira za strateško načrtovanje v okviru
in/ali izven SEAP
4) Prepoznavanje in ocenjevanje možnosti
5) Razvoj strategije
6) Priprava in razvoj akcijskega načrta za odpadke in
z njimi povezane energetske ukrepe
7) Izvajanje stateškega načrta
8) Monitoring in evalvacija
Zainteresirane strani imajo pogosto nasprotujoče
si interese. Zato je priporočljivo, da so pomembni
deležniki vključeni v proces od začetka. To sicer
ne pomeni, da je potrebno vedno vključevati vse
skupine. Odvisno od faze planiranja in implementacije
je potrebno zagotoviti najboljši način interakcije
– informiranje, posvetovanje in/ali sodelovanje –
med različnimi deležniki ob različnih fazah. Interes
deležnikov je možno prepoznati preko ciljanih raziskav,
ki si prizadevajo pridobiti vpogled v obstoječo raven
zadovoljstva strank, bodoča prednostna področja,
in pripravljenost plačila za določene izboljšave na
področju storitev povezanih z odpadki.
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega načrta–
Raven 2
Štiri z energijo povezane metodologije za podporo
optimizaciji komunalnih odpadkov:
1) Celostna strategija za ravnanje z odpadki
Da bi zagotovili tako preglednost, kot tudi doslednost
energije (podatkov) za sektor odpadkov v vašem
55
SEAP, je pomembno določiti obseg odpadkov v
zvezi s postopkom ravnanja s komunalnimi odpadki.
Za napredne lokalne skupnosti je primerna za
vključitev vseh odpadkov, tako tistih, ki nastajajo v
gospodinjstvih, kot tudi ne-gospodinjske odpadke
(javne stavbe, trgovina, kmetijstvo, industrija), ki
so zbrane s strani ali v imenu občin. Načrt ravnanja
z odpadki kot sestavni del ali pa (še bolje) kot
ločeni dokument SEAP-a, mora zagotoviti naslednje
podatke:
• Opis organizacije / akterji / odgovornosti
sistema ravnanja s komunalnimi odpadki;
• Vrsta obstoječih tokov odpadkov znotraj lokalne
skupnosti s podrobnostmi o zmanjševanju
odpadkov, ponovni uporabi, recikliranju,
energetski predelavi in odstranjevanju;
• Število gospodinjstev / javnih in zasebnih
objektov v povezavi s številom oseb in
ustvarjenimi odpadki;
• Skupna prostornina; prostorska razporeditev
posod; intervali zbiranja;
• Zbiralna vozila (število, volumen, goriva,
izkoristek).
2) Metodologija pred-odpadkov - varčevanje z
energijo in viri, z vplivnimi načrti in ukrepi za
preprečevanje
3) Izboljšanje gospodarskih in finančnih analiz
4)Zeleno urbano gospodarstvo
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY online
platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
Da bi okrepili sistem občine lahko: spodbujajo trgovine
z rabljenim blagom; ustvarjajo lokalne programe s
»cashback« spodbudami za večkratno uporabo,
pospešujejo kompostiranje; krepijo recikliranje in
preprečevanje nastajanja odpadkov pri nakupovanju,
povečujejo ozaveščenost v vrtcih in šolah, optimizirajo
omrežja centrov za recikliranje; uravnovešajo sistem
zbiranja in ločevanja odpadkov na javnih prostorih
ali objektih, razvijajo trgovino in koncepte za za
posamezne sektorje industrijskih odpadkov skupaj
z zainteresiranimi stranmi; in razvijejo načrt za
preprečevanje odpadne hrane.
e) Izboljšanje monitoringa in evalvacije–
Raven 2
Indikatorji so pogosto kompromis med različnimi
dejavniki, vključno s proračunom za njihovo merjenje.
Poleg tega je težko postaviti izbrane kazalnike
v korelacijo in izračunati formate. Strokovnjaki za
odpadke predlagajo tri skupine kazalnikov:
1. Kazalniki virov: finančni viri, osebje, komunikacijska
orodja, oprema;
2. Kazalniki rezultatov: spremembe vedenja
56
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Odpadki
(ozaveščenost ljudi, sodelovanje v okviru
preprečevanja nastajanja odpadkov), evolucija
nastajanja odpadkov (zbrane količine, potencialne
in količine, ki se jih je dalo učinkovito izogniti, itd.);
3. Kazalniki učinka: okoljski kazalci (npr. poraba
materiala ali energije, emisije toplogrednih plinov),
finančni kazalniki (npr. stroški izravnave, dohodki
in prihranki, itd.), socialni kazalci (zaposlitvene
možnosti, itd.)
f) Komunikacija – Raven 2
Kako izvesti komunikacijo?
V zvezi z optimizacijo zmanjševanja odpadkov je
priporočljivo, da vaša strategija zajema (vsaj) naslednje
vidike zunanjega komuniciranja z deležniki:
• Poseben koledar odpadkov za ciljno publiko (za
gospodinjstva, trgovine in industrijo) s pojasnili
za ločevanje odpadkov, nasveti za recikliranje in
informativnimi dogodki;
• Tematska spletna stran (v različnih jezikih, če je
potrebno) s kratkimi in jedrnatimi informacijami
in stiki, vključno z “zelenimi stranmi”, ki dajejo
pregled nad lokalnim recikliranjem, popravili in
najemom storitev;
• Brošure in letaki o posameznih vprašanjih, kot
so na primer brezplačno zbiranje jedilnega olja
ali maščob za lokalne restavracije ali daljinsko
ogrevanje z biološkimi odpadki;
• Redna sporočila za javnost o novih razvojnih
projektih, odpadkih in ponudbah;
• Pogovorne okrogle mize, predavanja, razstave
in tekmovalne, vključujoče dejavnosti, kot so
npr. najboljše pisarne, ki ločijo največ odpadkov,
oz. katera družina proizvede najmanj plastične
embalaže, ker uporablja raje embalažo za ponovno
uporabo;
• Organizacija eksperimentalnega učenja in
izobraževalne dejavnosti o odpadkih in materialih
za lokalne šole;
• Vodeni ogledi na objekte za ravnanje z odpadki in
za odlaganje odpadkov;
• Svetovanje o vseh vprašanjih, za ravnanje z odpadki
s pomočjo “telefona za odpadke”.
Lokalne oblasti imajo funkcijo vzornika in bi morale biti
zgled v (javno obiskanih) občinskih službah in objektih
v lasti, z uvedbo visokih standardov recikliranja in
zmanjšanja odpadkov, trajnostnega javnega naročanja
in spodbujanja ustreznih sprememb vedenja v okviru
občinskega osebja. Poleg teh notranjih ukrepov, ki kljub
temu pošiljajo močne signale javnosti lahko odobrijo
aktivnosti, kot so kulturni dogodki in festivali, ki se
dogajajo v skupnosti le, če imajo na mestu tudi strategijo
upravljanja z odpadki (zmanjšanje). Organiziranje javnih
prireditev predstavlja občini dragoceno priložnost
za povečanje ozaveščenosti interesnih skupin, s
predstavitvijo dobre prakse in komuniciranje nove
kulture z manj odpadki in učinkovito rabo energije.
Tako gostitelji kot tudi udeleženci so lahko deležni
številnih koristi, npr.:
• Prihranek stroškov - s pomočjo energetske
učinkovitosti, zmanjšanja odpadkov, potrošnjo
lokalnih proizvodov.
• Okoljska inovativnost - spodbujanje inovativnih
tehnologij / tehnik, ki pomagajo do bolj učinkovite
porabe sredstev.
• Ugled in ozaveščanje - med udeleženci, osebjem,
ponudniki storitev in lokalnimi skupnostmi,
spodbujanje ljudi, da bi sprejemali odgovorne
odločitve in širili dobre prakse.
• Vplivanje na odločitve - navdih za spremembe
z vključitvijo zainteresiranih strani, delitvijo
standardov in uvajanjem novih načinov obnašanja.
57
g) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
Vodniki, priročniki:
• Popis politik in deležnikov preprečevanja
nastajanja odpadkov v Evropi, RREUSE
• Evropski teden zmanjševanja odpadkov - Vodnik
dobre prakse, EWWR.
• Priročnik o trajnostni rabi toplote iz bioplinarne
in primeri dobrih praks, Biogasheat.
• 33 primerov dobrih praks za preprečevanje
nastajanja odpadkov v Evropi in zunaj nje,
Generalni direktorat za okolje.
• Integrirana politika izdelkov in okoljski vidiki
življenjskega ciklusa, Stališče Evropske komisije,
RREUSE.
Orodja:
• Variabilne cene, ki temeljijo na Plačaj-kolikorzavržeš, TU Dresden
• Miniwaste orodje za podporo občinam,
zadolžen za preprečevanje nastajanja odpadkov
za opredelitev, izvajanje in oceno ukrepov za
zmanjšanje organskih odpadkov, ACR +.
Mreže:
• ACR+, Združenje mest in regij za recikliranje in
trajnostno upravljanje virov
• Zero Waste Europe
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY
online platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
58
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Voda
viii) Voda
Ne razvodenite
svojih podnebnih
ciljev.
a) Osnove – Raven 1
Kaj je besedna zveza “voda-energija”?
Ta termin se uporablja za opis močne soodvisnosti
med vodo in energijo pri njuni proizvodnji, distribuciji
in uporabi. Da bi ohranili zadostno dobavo teh dveh
dragocenih virov (voda in energija) v prihodnosti, vez
med vodo in energijo spodbuja učinkovito in trajnostno
porabo vode in energije v mestih. SEAP je odlično
orodje za upravljenje procesov, ki vključujejo občine,
ustrezne gospodarske javne službe (energija in voda)
in potencialne druge deležnike.
Izhodišče za lokalno samoupravo o medsebojni
povezavi med vodo in energijo je raziskati možnosti
za pridobivanje energije ob prečiščevanju vode in
črpanju vode, kot tudi učinkovita raba vode, predelava
in ponovna uporaba ter uporaba vode za pridobivanje
energije (hidroelektrarne).
Znižanje vodne in energetske porabe lahko neposredno
ali posredno znatno vpliva na zmanjšanje emisij CO2
v skupnosti in pomaga omiliti negativne učinke
podnebnih sprememb.
Povečanje učinkovitosti na področju energije in vode:
Številna mesta so prekomerno izkoriščala svoje vire
sveže vode. Najpogosteje se primanjkljaj (kadar ni
dovolj vode), nadomesti s povečanjem rabe energije
zaradi dostave vode iz povodij in rezervoarjev (velike
razdalje) ali s črpanjem vode iz neobnovljivih fosilnih
vodonosnikov.
Številna mesta razvitega sveta izgubljajo vodo, ki je
“izgubljena” še preden pride do potrošnika, v višini 20
do 40 odstotkov. Vodo lahko izgubljamo zaradi lukenj
v vodnih napeljavah, prekomerne izrabe na strani
potrošnikov in neučinkovitega sistema dobave vode.
Voda kot obnovljivi vir energije
Voda se lahko uporablja za proizvodnjo energije naj bo to z valovi ali plimovanjem, z mikro ali malimi
hidroelektrarnami ali iz odpadnih voda. V mnogih
59
primerih ima lokalna skupnost vodne vire, ki bi jih
lahko uporabila v ta namen.
Sektorji in akterji na področju strategij za komunalne
vode in energetsko učinkovitost
Proizvodnja energije iz naslova čiščenja odpadne
vode: obdelava odpadne vode je lahko zelo visoko
potrošna energetska dejavnost , saj so običajne čistilne
naprave odvisne od zanesljive oskrbe z energijo, včasih
kar večje kot 1,3% letne nacionalne porabe energije. Po
drugi strani pa lahko tudi čistilne naprave proizvajajo
energijo z razgradnjo odpadne vode , kar se lahko
uporablja kot obnovljiv vir energije.
To je ključnega pomena za razumevanje vloge in
odgovornosti, povezane z upravljanjem, delovanjem
in uporabo vodnih ter energetskih virov. Vključuje
vladne agencije, zasebni sektor, kot tudi posamezne
uporabnike. Soodvisnost med vodo in energijo nas
usmerja k izvajanju načrtovanja in delovanja na tak
način, da sledimo vodnim in energijskim tokovom.
Zato je pomembno, da so vključeni:
• energetske službe (ponudniki hlajenja, elektrike,
ogrevanje...)
• vodne javne službe
• gospodarske javne službe za odpadne vode
b) Ključna vprašanja- Raven 1
Kako strategije za učinkovitost vode in energije
povezati z občinskimi procesi?
• Večsektorsko občinsko načrtovanje: te strategije
zahtevajo integriran planski pristop, ki vključuje
številne občinke oddelke, kot je energetski,
prostorski, stavbni, vodni z vključno odpadnimi
vodami
• Dobava storitev: potrebno bo izboljšanje
obstoječega sistema, da bi dosegli zastavljene
cilje. Na primer, vzpostavitev sistema za odkrivanje
uhajanja vode, torej za preverjanje puščanja vode
cevi, namestitev pametnih števcev in izboljšanje
energetske učinkovitosti vodnih črpališč.
• Upravljanje in vzdrževanje: strategija mora
uveljaviti redno vzdrževanje in nadgradnjo opreme
za zagotovitev najvišje možne učinkovitost sistema.
To se povezuje s strategijo javnega naročanja.
Primer: Postati samozadostni obrat za energetsko
obdelavo
Cilj glavne čistilne naprave za odpadne vode na
Dunaju v Avstriji je doseči neodvisno pokritje celotne
porabe energije. To je delno doseženo z novogradnjo
za obdelavo blata iz čistilne naprave. Integrirani blok
postaje za toploto in električno energijo uporablja plin
iz čistilnih naprav za pridobivanje 78 GWh električne
energije in 82 GWh proizvedene toplote iz približno
20 milijonov m³ metana letno. Poleg obnovljivih
virov energije je poraba energije bistveno zmanjšana
z optimizacijo procesov in infrastrukturnimi ukrepi
(varčne sijalke, ogrevalna tehnika). Zaradi visoke
lastne produkcije in nizke porabe energije, ti ukrepi
proizvajajo presežek v višini približno 15 GWh
električne energije in 42 GWh toplote letno (Vir: www.
umwelttechnik.at).
ALI STE VEDELI?
IEA je opozoril, da
energetski sektor
predstavlja že 15%
svetovne porabe
vode, napovedujejo,
da bo do leta 2035
porabil 20%.
Poraba energije v
večini vodovodnih
sistemov (javne
službe) po vsem svetu
se lahko zmanjša vsaj
za 25 odstotkov, s
pomočjo stroškovno
učinkovitih ukrepov .
Upravljanje voda
/ odpadne vode
prispeva približno
5-7% skupnih emisij
toplogrednih plinov
na svetu.
V gospodinjstvih
se največja količina
emisij CO2 povzroči
med segrevanjem
vode za domačo
rabo, od tega 46% za
ogrevanje prostorov,
uporaba pomivalnega
stroja prispeva 17%
in pralnega stroja
proizvede 11%
vseh emisij CO2 iz
gospodinjstev
60
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Voda
• Zasebni sektor (uporabniki vode), vključno z občani,
podjetji in industrijo
• zgradbe
c) Priporočeni koraki in postopkiRaven 1
i.Ocenite porabo vode in energije v mestu in
ugotovite osnovno vrednost.
• Vključite prepoznavanje izzivov in priložnosti (na
primer raziščite možnosti rabe obnovljivih virov
energije za pridobivanje električne energije in
vode).
ii.Določite smernice in cilje za vodo, energijo in
zmanjšanje emisij CO2 za neposredne in posredne
porabnike energije
iii. Vzpostavite celostno strategijo rabe vode in
energije in:
• Zagotovite in vzpostavite integrirano projektno
skupino za energetsko učinkovitost vode in
energentov;
• Zagotovite politično voljo za strategijo preko
odločitve občinskega sveta;
• Pridobite sprejemanje strategije s strani civilne
družbe (informiranje, sodelovanje).
iv. Implementirajte primerne ukrepe.
v. Vzpostavite procesni monitoring in poročanje.
vi.Ocenite napredek in dosežke strategije.
vii.Orišite in izvajajte korektivne ukrepe za doseganje
ciljev.
Cilji za izboljšanje akcijskega načrta
Določitev splošnih in posebnih ciljev je koristno, saj
nam omogoča jasno osredotočenost in spremljanje
razvoja dogodkov, na primer:
• doseganje 15% znižanja vodnih uhajanj v sistemih
za oskrbo do leta 2020;
• izboljšanje energetske učinkovitosti vodnih črpalk
za 12% leta 2015;
• vgradnja novih in učinkovitih naprav za varčevanje
z energijo in vodo v 30% domov, pisarn in trgovskih
podjetij v lokalni skupnosti do leta 2025.
Proces spremljanja je tesno povezan z vidikom politike,
saj gre za povratne informacije, ki se jih posreduje
občinskemu svetu.
61
d) Ocena stanja in krepitev akcijskega
načrta– Raven 2
Prepoznavanje izboljšav in sprememb v delovanju
obratov
• Ustrezna velikost/zmogljivost opreme in
avtomatizacija. Z uporabo dveh manjših črpalk
namesto ene večje, se lahko pri prekomerni
kapaciteti ena črpalka izklopi. Izklapljanje nebistvene opreme, še posebej v obdobjih nižje
obremenitve.
• Vgradite motorje z visokim izkoristkom. Izredno
učinkoviti motorji (premium) so za 2-10% bolj
učinkoviti kot standardni motorji.
• Zagotovite redno vzdrževanje črpalk –
zbirajte ustrezne podatke in izdelajte krivuljo
delovanja črpalke, pravilno vzdržujte črpalke.
Prihranki vzdrževanja stroja lahko znašajo od
2- 30% celotne energije motornega sistema.
• Namestite tehnologije s spremenljivo hitrostjo
(variable-speed technologies) za izboljšanje
učinkovitosti sistema – npr. uvedba Variable
Frequency Drives (VFDs) za ujemanje hitrosti z
zahtevami črpalk. Uporaba VFD lahko prinese
prihranke motorne energije od 10-50% in se
povrne v 1-8 letih. Izognite se zmanjševanju črpalne
količine, saj lahko to zagotovi prihranke za okoli
50% črpalne energije.
• Zmanjševanje potreb po energiji za distribucijo
vode z uvedbo distribucije glede na povpraševanje
(demand driven distribution) in ukrepi za
upravljanje tlaka. Z zmanjševanjem tlaka v
vodovodnem omrežju, na primer med 23.00
in 07.00 uro, ko je poraba najnižja, se lahko
dosežejo bistveni prihranki. Prav tako se lahko
občutno zniža količina vode, ki kaplja skozi večje
reže kakor tudi skozi manjše neodkrite luknje v
vodovodnem omrežju. Upravljanje s tlakom znižuje
tudi pogostost poškodb vodovodnega omrežja, kar
doprinese k prihrankom pri stroških vzdrževanja.
• Naravni čistilni sistemi lahko zagotavljajo občutne
koristi pri porabi energije in operativnih stroškov.
Varčevanje z vodo
Prihranek vode je prihranek energije. V vašem SEAP
lahko na tem področju uvedete številne ukrepe:
• Uvedite natančen program odkrivanje kapljanja
62
COVENANT CAPACITY
capaCITY Module: Voda
& popravila / zamenjave, da bi se izognili izgubam
vode brez prihodka.
• Namestite učinkovite naprave in zagotovite točne
merilnike pri potrošnikih, zato da lahko ugotavljate
ponudbo in povpraševanje.
• Spodbujajte varčevanje z vodo pri potrošnikih.
• Učinkovito upravljanje porabnikov večjih količin
vode, kot so športni parki in bazeni.
ločene od tokov odpadnih vod že v samih zgradbah ali
okrožjih. Koncentrirane fekalne vode se lahko pretvorijo
v električno energijo in toploto preko soproizvodnje
toplote in električne energije.
Uporaba obnovljivih energetskih virov
Energija iz odpadne vode “greywater” je pogosto
neizkoriščen potencial. „Greywater” je odpadna voda,
ki ni zelo onesnažena in največ nastaja v gospodinjstvu
in sicer pri tuširanju (41%) in drugih ponorih (27%),
sledijo pralni stroji (12%) in pomivalni stroji (10%).
Obnovljiva energija iz fekalnih voda “blackwater”
pomeni doprinos za zelene domove in zelene okoliše.
Kemična energija, vezana v organskem materialu
se lahko uporabi preko anaerobne obdelave za
pridobivanje bioplina. Zato, da bi lahko učinkovito
dostopali do tega vira energije, morajo biti fekalne vode
Solarno sušenje blata je inovativna tehnologija,
ki je bila razvita za obdelavo komunalnega blata.
Tradicionalno se je blato večinoma odlagalo na
odlagališčih in sežigalo. Sežiganje blata je energetsko
zelo intenzivno, zato je solarno sušenje blata bistveno
znižalo porabo energije.
63
Soproizvodnja energije iz čistilnih naprav: Sodobne
čistilne naprave niso več samo porabniki energije,
temveč vedno bolj tudi proizvajalci energije. Energija
se ponovno pridobiva med obdelavo odpadnih vod
za pridobivanje bioplina ali / in električne energije.
Črpalne hidroelektrarne (ČHE): gre za proizvodnjo
električne energije z uporabo koncepta uravnotežene
obremenitve. S to metodo je potencial energije
shranjen v obliki vode, ki se črpa nazaj iz nižjega
nivoja rezervoarja v višjega, z uporabo nižjih stroškov
električne energije za obratovanje črpalke. V obdobju
velikega povpraševanja po električni energiji, se
shranjena voda sprosti skozi turbine za proizvodnjo
energije.
e) Usmeritve, nasveti in orodja- Raven 1-2
Najdite dobre prakse v “The European Green Capital
Award”, kjer so navedeni primeri mest Mälmo, Vicotia
Gastez, Nantes in Barcelona. (best practice)
• Uporabna orodja: Global Water Partnership
Toolbox
• Izračunajte: The Water efficiency calculator for
new dwellings
• Raziščite mikro hidroelektrarne z nasveti projekta
RESTOR: www.restor-hydro.eu
Da bi izvedeli več, ste vabljeni k obisku capaCITY online
platforme za usposabljanje:
www.covenant-capacity.eu
64
COVENANT CAPACITY
ix) Povez ave k ukrepom
Pomembne pobude
Uporabna projektna gradiva
Covenant of Mayors
Evropsko gibanje lokalnih in regionalnih
oblasti in njihovih podpornih
organizacij, ki se prostovoljno zavežejo,
da bodo dosegli zmanjšanje emisij CO2
za najmanj 20% do leta 2020.
www.iclei-europe.org
ENERGY for MAYORS
Orodjarna metodologij za podnebje
in energijo in podporni paket za
koordinatorje in podpornike Covenant
www.energyformayors.eu
Mexico City Pact
Globalni pakt lokalnih in regionalnih
oblasti, zavežejo se k blažitvi
podnebnih sprememb in prilagajanju
nanje.
LG Action
Rezultati EU in mednarodenga
energetsko podnebnega
zagovorniškega procesa; 30 študij
primerov, 3 pozicijski dokumenti, 30
profilov držav in 5 primerjalnih analiz
lokalno - nacionalnih dialogov.
www.lg-action.eu
Green Climate Cities Europe
Podporni program za občine in mesta,
za podporo k večji blažitvi podnebnih
sprememb in prilagajanju, so v skladu
s svetovnimi standardi, poročajo
globalnim platformam, izmenjave in
mreže.
www.iclei.org/our-activities/our-agendas/low-carbon-city/gcc.html
Community Power
Dobre prakse in politična priporočila
za mobilizacijo javno-zasebnega
financiranja za lokalne energetske
projekte..
www.communitypower.eu
carbonn City Climate Registry
cCCR je vodilna platforma za globalno
poročanje lokalnih ukrepov za
podnebne spremembe.
www.citiesclimateregistry.org
100% RES Communities
Ukrepi za 100 % OVE občin – 4 ključne
storitve na podeželju: OV kvantifikacija,
metodološka podpora, prepoznavanje,
mreženje.
www.100-res-communities.eu
Local Government Climate Roadmap
MESHARTILITY
Praktična in politična navodila kako
izboljšati kvaliteto podatkov za
evidence TGP in izboljšanje sodelovanja
med občinami in energetskimi
postrojenji.www.meshartiliy.eu
Široka podnebno zagovorniška koalicija
mrež lokalnih skupnosti za priznavane
ukrepov na lokalni ravni, s katerimi
se ukvarjajo in so pooblaščeni v okviru
globalnega podnebnega režima.
www.iclei.org/climate-roadmap/home.
html
65
REGIONS 202020
Gradivo za navdih regij pri doseganju
EU 20-20-20 podnebnih in energetskih
ciljev.
www.regions202020.eu
OPTIMUS
Optimizacija rabe energije v mestih
s pomočjo pametnega podpornega
sistema odločanju.
www.optimus-smartcity.eu
EC-LINC
Gradivo za usposabljanje energetskih
“skavtov” za izvedbo energijskih
pregledov v gospodinjstvih z nizkimi
dohodki.
www.ec-linc.info
SMART SPP
Smernice na področju javnih naročil in
orodja za izračun stroškov življenjskega
cikla in emisij CO2 izdelkov in storitev.
www.smart-spp.eu
CONURBANT
Vpogled kako velika mesta sodelujejo s
svojimi predmestji pri razvoju skupnih
SEAP ukrepov.
www.conurbant.eu
topten.eu
spletni portal, ki vodi občine k najbolj
energetsko učinkovitim napravam v
Evropi.
www.topten.eu
RESCUE
Podporni paket za daljinsko hlajenje za
lokalne skupnosti, vključno z orodjem
za podporo odločevalskemu procesu.
www.rescue-project.eu
SCI-Network
Celovito gradivo o uvajanju inovativnih
in trajnostnih konstrukcijskih rešitev.
www.sci-network.eu
Ecoheat4eu
Statistična podatkovna baza za
daljinsko ogrevanje in hlajenje.
www.ecoheat4.eu
Clean Fleets
Podpora občinam za nakup in najem
čistih in energetsko učinkovitih javnih
vozil.
www.clean-fleets.eu
3EnCULT
Pasivne in aktivne rešitve za ohranjanje
in energetsko učinkovitost zaščitenih
zgodovinskih stavb.
www.3encult.eu
ENDURANCE
Pomoč za mesta in regije pri razvoju
načrtov trajnostne mobilnosti v mestih
http://epomm.eu/endurance/index.php
66
COVENANT CAPACITY
x) capaCIT Y kontakti po dr ž avah
Avstrija, Nemčija in Slovaška
Giorgia Rambelli - ICLEI Europe, Germany
[email protected]
Carsten Rothballer - ICLEI Europe, Germany
[email protected]
Bolgarija
Kalinka Nakova – EcoEnergy, Bulgaria
[email protected]
Ivaylo Trendafilov – City of Burgas, Bulgaria
[email protected]
Georgi Stefanov – WWF Danube Bulgaria
[email protected]
Hrvaška
Nebojša Kalanj – City of Koprivnica, Croatia
[email protected]
Estonija
Reljo Saarepera –ERKAS, Estonia
[email protected]
Poljska
Dorota Zawadzka-Stepniak – WWF Poland
[email protected]
Romunija
Ion Dogeanu – AEEPM, Romania
[email protected]
Slovenija
Saša Kek – SOS, Slovenia
[email protected]
Švedska
Malin Norling – City of Malmö, Sweden
[email protected]
Linda Scott Jacobsson – CM, Sweden
[email protected]
Velika Britanija
Rachel Jones – Act on Energy, UK
[email protected]
Finska
Milla Toivonen – FCG, Finland
[email protected]
Francija
Nicolas Szczepan –CAN-F, France
[email protected]
Grčija
Nikolaos Zografakis – REAC, Greece
[email protected]
Do celotnega seznama capaCITY trenerjev
lahko dostopate preko:
www.covenant-capacity.eu
Consortium
ICLEI European Secretariat (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org
Centre for Social Innovation (ZSI)
www.zsi.at
Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy
www.ecoenergy-bg.net
City of Burgas
www.burgas.bg
WWF Danube-Carpathian Program Bulgaria (WWF DCP Bulgaria)
www.wwf.bg
City of Koprivnica
www.koprivnica.hr
Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)
www.erkas.ee
Contact
FCG Finnish Consulting Group (FCG)
www.fcg.fi
ICLEI Europe
Giorgia Rambelli
Carsten Rothballer
Tel: +49 761 36892-0
E-mail: [email protected]
Web:www.covenant-capacity.eu
© 2014
ICLEI European Secretariat, Freiburg, Germany
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or copied in any
form or by any means without written permission of the ICLEI
European Secretariat.
Photos: Dreamstime, Fotolia, iStock & Stephan Köhler
Design: Rebekka Dold / www.rebekkadold.de
Marek Mihok | [email protected]
This leaflet is printed on 100% recycled and totally chlorine free
(TCF) paper and meets the criteria of the Blue Angel and Nordic
Swan.
This project is co-funded by the European Commission under
the “Intelligent Energy – Europe” (IEE) Programme.
Disclaimer
The sole responsibility for the content of this publication lies
with the authors. It does not necessarily reflect the opinion
of the European Union. Neither the EACI nor the European
Commission are responsible for any use that may be made of
the information contained therein.
Climate Action Network – France (CAN-F)
www.rac-f.org
Region of Crete – Energy Agency (REAC)
www.crete.gov.gr
COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE
City of Padova
www.padovanet.it
Sogesca
www.sogesca.it
WWF Poland
www.wwf.pl
Agency for Energy Efficiency and Environment Protection (AEEPM)
www.managenergy.ro
Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS)
www.skupnostobcin.si
City of Malmö
www.malmo.se/sustainablecity
The Climate Municipalities (CM)
www.klimatkommunerna.se
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
www.ihs.nl
Act on Energy
www.actonenergy.org.uk
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union