ZDRAVA PREHRANA - Društvo Sobivanje

ZDRAVA
PREHRANA
Ljubljana, maj 2012
Zdrava prehrana je eden od temeljev za zdrav razvoj
otrok in zdravega življenja družbe. S tem namenom je
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj v sodelovanju
z družbo Mercator d.d. zasnovalo projekt Zdrava prehrana. Projekt Zdrava prehrana je zasnovan kot natečaj
za vrtce in šole, pri katerem bodo otroci pod mentorstvom učiteljev in vzgojiteljev prek slik in tekstovnih izdelkov izrazili svoj pogled na zdravo prehrano, pomen,
ki ji ga pripisujejo, …
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj je zasnovalo
program Šola sobivanja, ki preko različnih projektov
celostno obravnava področje trajnostnega razvoja,
družba Mercator d.d. pa se s svojima linijama izdelkov
Mercator Bio in Lumpi prav tako zaveda pomena vzgoje in izobraževanja o zdravi prehrani že pri najmlajših.
Z izvedbo projekta smo želeli vzpodbuditi razmišljanje
in aktivnost odgovornih v vrtcih in šolah ter odraslih in
otrok o zdravi prehrani. Zanimalo nas je:
-
Kaj otroci najraje jedo,
-
Kakšna hrana je po njihovo zdrava,
-
Kaj bi pri hrani spremenili, če bi lahko,
-
Česa si želijo več in česa manj,
-
Katero hrano najbolje poznajo, …
Projekt je bil izveden v dveh fazah. V prvi so vrtci in
šole odgovarjali na anketni vprašalnik, v drugi fazi pa
so otroci ustvarjali izdelke na tema zdrave prehrane.
Anketni vprašalnik
V 1. fazi smo po elektronski pošti poslali vrtcem in šolam v Sloveniji anketni vprašalnik. Ta je zasnovan tako,
da lahko več izvemo o sistemu šolskega prehranjevanja, s poudarkom na zdravi prehrani.
Anketni vprašalni je bil poslan vzgojno-izobraževalnim
ustanovam meseca aprila 2012. Nanj je odgovorilo 75
vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Kratek povzetek raziskave
Koliko otrok je v vaši ustanovi vključenih v sistem
šolskega prehranjevanja?
Število otrok v vrtcu oziroma šoli
9
23
14
do 100
od 101 do 250
od 251 do 500
501 in več
29
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da je največ ustanov s
številom vključenih otrok med 251 in 500 in sicer 29. Sledijo
ustanove z več kot 501 otrokom – takšnih je 23, ustanove s
številom otrok med 101 in 250 – takšnih je 14, najmanj pa je
ustanov s številom otrok manjšim od 100 – takšnih je 9.
Pri nakupnih navadah vrtci in šole pazijo tako na ceno
kot na kakovost hrane. So pa zelo neodločeni glede kakovostne razlike med trgovskimi in blagovnimi znamkami. Kar nekaj prostora je tudi pri ekološko pridelani
prehrani, ki jo sicer nudijo v vseh vrtcih in šolah, a ne
ravno pogosto.
Sicer večina anketirancev meni, da je v njihovih ustanovah na jedilniku dovolj zdrave prehrane. Prav tako v
veliki večini menijo, da so otroci zadovoljni s prehrano.
Imajo tudi prilagojeno prehrano za otroke s posebnimi
potrebami, medtem ko za vegane in vegetarijance še
ni ustrezno poskrbljeno.
V večini vrtcev in šol se zavedajo pomena zdrave prehrane za razvoj otrok. Zavedajo se pomena izobraževanje o pravilni, zdravi prehrani in temu področju namenjajo tudi veliko pozornosti.
Natečaj Zdrava prehrana
Pri natečaju smo otroke/skupine pozvali k razmišljanju
o zdravi prehrani. Zanimalo nas je, kaj otroci najraje
jedo, kakšna hrana je po njihovo zdrava, kaj bi pri hrani
spremenili, če bi lahko, česa si želijo več in česa manj,
katero hrano najbolje poznajo, … Izdelki so bili lahko
pisni ali slikovni, nagradili smo najboljše tri v vsaki kategoriji – vrtci in šole. Nagrada za najboljše je »Delavnica priprave jedi z Mercator Bio in Lumpi izdelki« v
prostorih nagrajenca. Vsi sodelujoči pa so prijeli tudi
posebno priznanje za sodelovanje pri projektu Zdrava
prehrana in programu Šola sobivanja.
V nadaljevanju so predstavljena nagrajena dela:
OŠ BRINJE GROSUPLJE
mentorica:
Eva LAJOVIC
2. b razred
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
mentorica:
Sabina Kovačič
6. razred
OŠ SELNICA OB DRAVI
mentorica:
Maja VAČUNC
4. razred
VRTEC MALA NEDELJA
mentorici:
Sandra KOLMANIČ
Bronja DOLAMIČ
VRTEC MAVRICA VOJNIK
mentorici:
Katarina AUTLOGA
Martina GORIŠEK
VRTEC SONČNI ŽAREK
VELIKE LAŠČE
mentorici:
Metka MEHLIN
Jasmina MAVRIN
T: 01 510 88 22
F: 01 519 93 41
www.drustvo-sobivanje.si
Priprava in izvedba:
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana