Akademik dr. Jože Bole

©Slovenian Entomological Society, download unter www.biologiezentrum.at
IN M EM ORIAM
Akademik dr. Jože Bole
(1929 - 1995)
Malo pred novim letom, dne 26. XII. 1995, nas je za vedno zapustil akademik dr.
Jo že B ole, u g led n i zn anstvenik in do lg o letn i p re d sto jn ik B iološkega in štitu ta
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tesno je
bil povezan tudi s slovensko entomologijo.
Rodil se je 17. junija 1929. leta v Ljubljani, diplomiral iz biologije leta 1953 in dok­
toriral leta 1960 na ljubljanski univerzi. V študentskih letih je delal kot dem onstrator
na Biološkem inštitutu Medicinske fakultete, po diplomi pa je bil tam zaposlen pet let.
Na vabilo prof. Jovana Hadžija je nato leta 1959 prišel za asistenta na Inštitut za
biologijo SAZU, katerem u je ostal zvest do upokojitve. Leta 1961 je bil izvoljen za
znanstvenega sodelavca, leta 1966 za višjega znanstvenega sodelavca in leta 1972 za
znanstvenega svetnika. Od leta 1973 je bil celih petnajst let upravnik tega inštituta.
Dopisni član Akademije je postal leta 1977, akademik pa leta 1985.
Prvo znanstveno delo je objavil skupaj s pokojnim Štefanom Michielijem leta 1956 v
B io lo šk e m v e s tn ik u . T o je bil č la n e k o m alo z n a n ih ž u ž e lk a h , n o g o p re lc ih
(Em bioptera), o njih je ponovno pisal še čez 22 let. Sicer pa je bila skoraj vsa njegova
strokovna dejavnost posvečena polžem in drugim mehkužcem. Tem je v vseh teh letih
posvetil ogrom no časa in energije, sledil jim je v težko dostopni podzemeljski svet
Slovenije in Balkana ter odkrival njihove skrivnosti. Kar 25 let, od leta 1956 do 1981, je
v raziskavah jam skega živalstva družil moči in izkušnje z drugim velikim slovenskim
speleobiologom, entomologom Egonom Pretnerjem. Skupaj sta prehodila in prevozila
na stotine kilometrov in obiskala do tedaj znane in neznane jam e po Jugoslaviji. Iz vse
te dejavnosti je nastala vrsta temeljnih del o naših jamskih in površinskih polžih ter
hroščih.
Z entomološko dejavnostjo je bil dr. Bole povezan še na en način. Od ustanovitve
e n to m o lo šk e sekcije, k asn ejšeg a S lovenskega ento m o lo šk eg a d ru štv a Š te fa n a
Michielija, okoli leta 1955 (glej članek Jana Carneluttija, Acta entomol. slov. 3(2): 115123) je bil član tega združenja in se je redno udeleževal tako sestankov kot tudi
ekskurzij. Rad je utemeljeval to svojo dejavnost s šegavo domislico, da razen v številu
nog ni bistvene razlike med polži in žuželkami.
Svoja znanstvena in strokovna dela je dr. Bole objavljal predvsem v dom ačih
znanstvenih in strokovnih glasilih. Kljub temu je bil njegov znanstveni ugled v svetu
izredno velik.
Dr. Jože Bole je bil znan in cenjen zaradi svoje bogate biološke razgledanosti in pri­
jaznega, iskrenega odnosa do soljudi. V krogu Slovenske akademije znanosti in um et­
nosti, m ed slovenskimi biologi in tudi entomologi ga bomo zato toliko težje pogrešali.
M atija Gogala
72