Sklep o potrditvi IP

Občina Pivka
INVESTICIJSKI PROGRAM OPERACIJE
»CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE«
- 1. faza
junij 2013
Občina Pivka
INVESTICIJSKI PROGRAM Z VKLJUČENO ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI ZA OPERACIJO »CELOVITA
UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE« - 1. faza
(Vsebina je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in št. 54/10, Raziskovalno
nalogo: Strokovne podlage za izdelavo uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja na področju kulture, izdelal Prometni inštitut Ljubljana
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, marec 2005 in Delovnim dokumentom 4, Navodilo za
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, programsko obdobje 2007-2013,
Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ljubljana 2008)
__________________________________________________________________________
IZDELOVALEC:
Družba:
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
Direktor:
mag. Boštjan Požar
Izdelali, vsebinski del:
dr. Dunja Mahne
finančni del:
mag. Alenka Volk
__________________________________________________________________________
INVESTITOR:
OBČINA PIVKA
Kolodvorska 5
6257 Pivka
Naziv operacije:
»Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza
Šifra operacije:
Podpis in žig investitorja:
1
_______________________
Občina Pivka
VSEBINA
1. KRATEK OPIS INVESTICIJE S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PREDSTAVITEV
INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ............................................................... 8
2.
1.1
OPIS INVESTICIJE ..................................................................................................................... 8
1.2
PREDSTAVITEV INVESTITORJA ................................................................................................. 8
1.3
PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .............................................. 10
1.4
NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA......................................................................... 11
1.5
PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA .............................................................................................. 12
POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA .................................................................................... 13
2.1
CILJ INVESTICIJE ..................................................................................................................... 13
2.2
STROKOVNE PODLAGE .......................................................................................................... 13
2.3
OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ................ 14
2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .................. 16
2.5
OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE, PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA .................... 16
2.6
ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV, UPRAVIČENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ... 17
3. SNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI
ODGOVORNIH OSEB............................................................................................................................. 19
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJILA INVESTICIJA,
USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI
TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN
DEJAVNOSTI ......................................................................................................................................... 21
4.1
ZGODOVINSKI ORIS ............................................................................................................... 21
4.2
OBSTOJEČE STANJE OBJEKTOV V KOMPLEKSU ..................................................................... 24
Objekt št. 7.................................................................................................................................... 24
III. paviljon .................................................................................................................................... 25
Paviljon A ...................................................................................................................................... 26
Rekonstrukcija in razširitev mostu čez železnico.......................................................................... 28
Kotlovnica in toplovod .................................................................................................................. 28
Izgradnja ceste s parkiriščem, povezovalno cesto in parkiriščem za avtodome .......................... 28
Zunanja ureditev ........................................................................................................................... 28
2
4.3
KONSERVATORSKI PROGRAM IN KULTURNO VARSTVENI POGOJI ....................................... 29
4.4
PRIKAZ POTREB PO INVESTICIJI ............................................................................................. 29
4.5
RAZVOJNO PLANSKI DOKUMENTI, POVEZANI Z INVESTICIJO ............................................... 31
Občina Pivka
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ZA DEJAVNOSTI, OD KATERIH SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S
PRODAJO STORITEV ALI PROIZVODOV ................................................................................................ 32
5.1
6.
7.
Analiza povpraševanja........................................................................................................... 32
TEHNIČNI IN VSEBINSKI DEL ......................................................................................................... 36
6.1
PAVILJON A ............................................................................................................................ 36
6.2
OBJEKT ŠTEVILKA 7 – CUK PVZ - 1. faza................................................................................. 37
6.3
CESTE IN PROMET - CUK PVZ - 1. faza ................................................................................... 37
6.4
III. paviljon – nadaljnje faze projekta CUK PVZ ..................................................................... 38
6.5
MOST ČEZ ŽELEZNICO – nadaljnje faze projekta CUK PVZ .................................................... 38
6.6
KOTLOVNICA IN TOPLOVOD – nadaljnje faze projekta CUK PVZ .......................................... 39
6.7
PRENOVA EKSPONATOV........................................................................................................ 39
6.8
ZUNANJA UREDITEV - CUK PVZ - 1. faza in nadaljnje faze projekta ...................................... 39
ALTERNATIVA »Z« IN »BREZ« INVESTICIJE, Z ANALIZO ZAPOSLENIH ........................................... 44
7.1
Varianta BREZ investicije ....................................................................................................... 44
7.2
Varianta Z investicijo ............................................................................................................. 45
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, UPRAVIČENI IN PREOSTALI
STROŠKI, NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO .......................................................................... 48
9.
8.1
NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA UPORABLJENE OCENE ................................................... 48
8.2
PRIKAZ UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH (NEUPRAVIČENIH) STROŠKOV INVESTICIJE .............. 53
8.3
IZRAČUN VIŠINE SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV NALOŽBE ............................. 53
ANALIZA LOKACIJE, PROSTORSKI AKTI.......................................................................................... 57
9.1
ANALIZA LOKACIJE ................................................................................................................. 57
9.2
PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKIH PARCEL....................................... 58
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO
NEGATIVNIH VPLIVOV .......................................................................................................................... 59
10.1 PRIČAKOVANI VPLIVI NA OKOLICO V ČASU GRADNJE IN ČASU OBRATOVANJA................... 59
10.2 PRIČAKOVANI VPLIVI NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST NEPREMIČNIN V
OKOLICI GRADBENIH POSEGOV ....................................................................................................... 59
10.3 PRIČAKOVANI VPLIVI OPERACIJE V POVEZAVI S POŽARNO VARNOSTJO.............................. 60
10.4 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLJE ......................................................................... 61
10.5 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI DELU ....................................... 63
10.6 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM
TOPLOTE ........................................................................................................................................... 64
10.7 OCENA STROŠKOV NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE ......................................................... 64
3
Občina Pivka
10.8 PRIČAKOVANI POZITIVNI VPLIVI OPERACIJE ......................................................................... 64
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA VODENJA
OPERACIJE, ANALIZA IZVEDLJIVOSTI .................................................................................................... 66
11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE.................................................................................. 66
11.2 ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI ......................................... 68
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA...................... 72
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE
ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................... 76
13.1 STROŠKI POSLOVANJA ........................................................................................................... 78
13.2 PRIHODKI IZ POSLOVANJA..................................................................................................... 80
13.3 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA KOMPLEKSA PVZ ZA OBDOBJE
EKONOMSKE DOBE OPERACIJE ........................................................................................................ 80
14. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, IZRAČUN KAZALNIKOV V FINANČNI IN EKONOMSKI ANALIZI .. 85
14.1 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA ............................................................................................. 85
14.2 EKONOMSKA ANALIZA .......................................................................................................... 90
15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ........................................................................... 94
16. PREDSTAVITEV REZULTATOV ........................................................................................................ 97
17. VIRI IN LITERATURA ...................................................................................................................... 99
4
Občina Pivka
KAZALO SLIK
Slika 1: Kompleks vojašnic v Pivki v obdobju pred 2. svetovno vojno. ................................................ 22
Slika 4: Objekt številka 7, zadnja stran................................................................................................. 25
Slika 5: Območje, kjer bo stal III. paviljon. ........................................................................................... 26
Slika 6: Objekt številka 4. ..................................................................................................................... 27
Slika 7: Objekt številka 5. ..................................................................................................................... 27
Slika 8: Obstoječi most čez železnico. .................................................................................................. 28
Slika 9: pogled na objekt številka 6 in obnovljena I. in II. paviljon ter podmornico. ........................... 30
Slika 10: Pogled na območje bivših vojašnic v Pivki. ............................................................................ 57
Slika 11: Umestitev kompleksa Park vojaške zgodovine v širše območje. .......................................... 58
5
Občina Pivka
KAZALO TABEL
Tabela 1: Podrobnejša struktura posameznih postavk po stalnih cenah (januar 2013) in tekočih
cenah. ................................................................................................................................................... 49
Tabela 2: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah
(januar 2013). ....................................................................................................................................... 50
Tabela 3: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah.
.............................................................................................................................................................. 51
Tabela 4: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah
(januar 2013). ....................................................................................................................................... 52
Tabela 5: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah
(januar 2013). ....................................................................................................................................... 52
Tabela 6: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v STALNIH cenah. ......................................... 54
Tabela 7: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v TEKOČIH cenah. ........................................ 55
Tabela 8: Izračun finančne vrzeli.......................................................................................................... 55
Tabela 9: Upravičeni stroški in sofinanciranje EU, v TEKOČIH CENAH. ............................................... 56
Tabela 10: Časovni načrt izvedbe investicije. ...................................................................................... 67
Tabela 11: Pregled že izvedenih javnih naročil. ................................................................................... 70
Tabela 12: Pregled predvidenih javnih naročil. ................................................................................... 71
Tabela 13: Upravičeni in neupravičeni stroški po financerjih, v TEKOČIH cenah. ............................... 72
Tabela 14: Financiranje MK: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v
TEKOČIH cenah..................................................................................................................................... 73
Tabela 15: Financiranje EU: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v
TEKOČIH cenah..................................................................................................................................... 74
Tabela 16: Finančni tok Občine Pivka v TEKOČIH cenah...................................................................... 75
Tabela 17: Predvidena stopnja in višina amortizacije.......................................................................... 79
Tabela 18: Projekcija stroškov delovanja kompleksa PVZ, ki izhaja iz operacije CUK PVZ. ................. 80
Tabela 19: Izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na operacijo. ............................ 82
Tabela 20: Izračun likvidnostnega toka in preverjanje finančne pokritosti – vzdržnosti projekta. ..... 86
Tabela 21 Izračun neto denarnega toka operacije .............................................................................. 87
Tabela 22 Izračun diskontiranega neto denarnega toka projekta ....................................................... 88
Tabela 23: Izračun donosnosti kapitala. .............................................................................................. 89
Tabela 24: Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala....................................................... 90
Tabela 25: Izračun ekonomskega toka................................................................................................. 92
Tabela 26: Vpliv na finančno neto sedanjo vrednost. ......................................................................... 95
Tabela 27: Vpliv na finančno interno stopnjo donosa. ........................................................................ 95
Tabela 28: Vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost. ..................................................................... 95
Tabela 29: vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa. .................................................................... 95
6
Občina Pivka
Tabela 30: Pregled rezultatov izračunov.............................................................................................. 97
Tabela 31: Merljivi kazalci projekta. .................................................................................................... 98
7
Občina Pivka
1. KRATEK OPIS INVESTICIJE S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA,
PREDSTAVITEV
INVESTITORJA,
IZDELOVALCA
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
1.1 OPIS INVESTICIJE
Operacija z naslovom »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza« (v
nadaljevanju CUK PVZ – 1. faza) zajema gradnjo muzejskega Paviljona A, izgradnjo infrastrukture ter
delno prenovo objekta številka 7. V okviru operacije bo tako prenovljen ovoj objekta št. 7, ki je
zgrajen v stilu italijanske vojaške arhitekture. V tem objektu bodo do izvedbe nadaljnjih faz,
skladiščeni eksponati, ki ne bodo uvrščeni v razstavo in razna oprema, ki je potrebna za turistično
izrabo muzejskega kompleksa.
Nov paviljon bo zgrajen v spodnjem delu kompleksa, kjer se trenutno nahajajo objekti številka 3, 4
in 5, ki so predvideni za rušenje. V novo postavljenem razstavnem paviljonu bodo razstavljeni
nekateri pomembnejši, večji eksponati iz nacionalne vojaške zgodovine. Poudarek bo na podmornici
P-913, kot edinstvenem vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu, da predstavlja osrednji
eksponat Parka vojaške zgodovine, danes neustrezno hranjena na odprtem in izpostavljena
vremenskim vplivom.
V novem razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in nekatera vozila iz
nacionalne vojaško zgodovinske dediščine. Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala
razstava, ki bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški zgodovini ali v vojaški
zgodovini našega prostora.
V okviru operacije bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura, ki bo
omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa.
1.2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA
Občina Pivka je bila ustanovljena z Zakonom o lokalni samoupravi, leta 1994. Občina je nastala z
delitvijo bivše občine Postojna. Obsega površino 223 km2 in ima skoraj 6000 prebivalcev. V
občinskem središču živi 2000 prebivalcev, ostali prebivalci pa so naseljeni v 29 večjih ali manjših
vaseh in zaselkih.
Območje občine je bilo poseljeno že v prazgodovini, o čemer pričajo najdbe v Parski golobini, o
kasnejših poselitvah s svojimi imeni pričajo številna gradišča. Pomemben strateški položaj in
prehodnost ozemlja so doumeli že graditelji starorimskih cest pred 2000 leti.
Pomemben mejnik predstavlja dograditev železnice Dunaj–Trst 1857 leta in njenega odcepa Št.
Peter–Reka nekaj let pozneje, ozavestil pa ga je znameniti Pivški tabor na Kalcu poleg Zagorja, 9.
maja 1869. V tem času se je gospodarsko in kulturno življenje spreminjalo v temeljih. Zunanji znak
razvoja je bilo ustanavljanje prvih lesnoindustrijskih obratov (Križaj in Medica v Št Petru) in razmah
trgovine. Kljub vmesnim kriznim letom in prvemu valu izselitev čez morje, je Pivška kotlina doživela
prvi opazen razcvet prav v zadnjem desetletju avstro-ogrskega cesarstva, malo pred izbruhom 1.
svetovne vojne, ki je hudo prizadela tudi tukajšnje ljudi.
Sledili sta več ko dve črni desetletji italijanske okupacije in fašističnega raznarodovanja, ki pa so se
mu Pivčani tigrovsko upirali. Na težke čase med svetovnima vojnama danes spominjajo velike
8
Občina Pivka
vojaške utrdbe v prevrtanem in zabetoniranem Primožu in pod Habjanovim hribom; bile so del
velikanskega Alpskega obrambnega zidu.
Pivka je edino mestno naselje v občini in občinsko upravno središče; proti vzhodu je Zgornja Pivka,
obrobljena z gozdnatim hribovjem, ki se na jugovzhodu postopoma vzpenja proti 1796 m visokem
Snežniku, proti zahodu je Košanska dolina z obrobji v brkinskem hribovju in Vremščici (1027 m).
Ločuje ju Taborski greben (751 m), ki je skupaj s Primožem (718 m) in Osojnico (820 m) tudi
razvodje med porečjema reke Pivke in reke Reke in s tem tudi med bližnjim Jadranskim in zelo
daljnim Črnim morjem.
Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera, med katerimi sta največji Petelinjsko in Palško.
Pivška občina je na zanimivem jadransko-črnomorskem razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v
Črno morje, del pa v Reko in nato v Jadransko morje.
V današnjem času so pomembne industrijske panoge predvsem tiste iz lesne in prehrambne
industrije. V letu 2003 se je začel projekt izgradnje Industrijsko-obrtne cone Neverke, ki je sedaj
manjša razvita obrtna cona. V okviru strategije izvajanja projektov za vzpostavitev ugodnega okolja
za razvoj gospodarstva, bo v okviru cone vzpostavljen še Podjetniški inkubator za novonastala
podjetja, v Krpanovem domu v Pivki pa bo nastalo osrednje poslovno-izobraževalno vozlišče v
občini. Poleg gospodarske dejavnosti sta na območju občine razviti tudi kmetijska in gozdarska
panoga, v zadnjem obdobju pa je v vzponu tudi turizem.
Osnovni podatki investitorja:
Naziv:
Občina Pivka
Naslov:
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Občina:
Pivka
Odgovorna oseba:
Robert Smrdelj
Telefonska številka:
05 721 01 00
Fax:
05 721 01 02
Elektronski naslov:
[email protected]
Matična številka:
5883563
Davčna številka:
57255440
Vodja operacije:
Metka Iskra
Telefonska številka:
05 7210 100
Fax:
05 721 01 02
Elektronski naslov:
[email protected]
9
Občina Pivka
1.3 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge
regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin
Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Predstavlja operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo
razvoju regije z naslednjimi storitvami:
─ priprava, izvajanje in spremljanje projektov,
─ usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih
sredstev,
─ koordinacija med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj,
─ svetovanje in izobraževanje,
─ informiranje, komuniciranje in promocija regije.
RRA NKR deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu. Pri tem
opravlja naslednje naloge:
─ opravlja storitve s področja priprave in izvajanja projektov ter regionalne strukturne
politike;
─ pospešuje lokalni in regionalni razvoj na gospodarskem, socialnem, prostorskem in
okoljskem področju;
─ opravlja svetovanja in pospešuje razvoj malega gospodarstva;
─ vodi štipendijsko shemo za Notranjsko-kraško regijo;
─ svetuje na področju inovacij in tehnološkega razvoja;
─ pripravlja, koordinira in spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa;
─ izvaja programe usposabljanj;
─ izvaja druge aktivnosti za razvoj regije.
RRA opravlja tudi ostale poslovne storitve.
RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega
partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi
nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v mednarodnih
projektih (npr. znotraj programov INTERREG III A, INTERREG III B, MEDITERAN), pri čemer je imela
tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna institucija, ki med drugim promovira principe
trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in implementacijo transnacionalnih in med
regionalnih projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena
skrb za varovanje okolja.
10
Občina Pivka
Osnovni podatki:
Naziv:
RRA Notranjsko – kraške regije, d.o.o.
Naslov:
Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Telefon:
05 71 12 240
Telefax:
05 72 12 245
E-naslov:
[email protected]
Spletni naslov:
www.rra-nkr.si
Direktor:
mag. Boštjan Požar
Izdelava investicijskega programa: vsebinski del
dr. Dunja Mahne, [email protected]
finančni del
mag. Alenka Volk, [email protected]
1.4 NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Cilj investicije so naslednji:
─ Izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa Park vojaške zgodovine (v nadaljevanju PVZ),
ki pomeni prvi korak k njegovi preobrazbi v pomembno muzejsko turistično središče,
─ postaviti novo stavbo – Paviljon A za potrebe muzejskih zbirk,
─ obnoviti ovoj objekta številka 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic,delno urediti
parkirna mesta in cestno infrastrukturo
─ prenoviti muzejske eksponate,
─ postaviti zbirko oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil,
─ postaviti atraktivno muzejsko razstavo.
Namen investicije je dvojni. Z izvedbo 1. faze vzpostavitve muzejsko-turističnega centra želimo
ohraniti zgodovinski spomin na slovensko vojaško zgodovino in slovensko osamosvojitveno vojno
ter povečati pestrost turistične ponudbe, tako iz regionalnega kot tudi iz nacionalnega vidika.
Uresničitev namena bo izkazana preko doseganja učinkov operacije – izvedbe 1. faze celovite
ureditve muzejsko-turističnega središča v opuščenih pivških vojašnicah. Park vojaške zgodovine bo z
izvedbo operacije predstavljal:
─ osrednji nacionalni vojaško-zgodovinski muzejski center,
─ osrednjo nacionalno muzejsko predstavitev osamosvojitvenega procesa in
osamosvojitvene vojne,
─ pomembno regionalno turistično središče,
─ pomembno popestritev turistične ponudbe tako iz regionalnega kot iz nacionalnega
vidika,
─ pomembno gospodarsko spodbudo v Notranjsko-kraški regiji.
11
Občina Pivka
1.5 PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Investitor Občina Pivka bo za upravljanje kompleksa »Park vojaške zgodovine« pooblastila javni
zavod »Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka« (v nadaljevanju »Zavod za turizem
Pivka«), s sedežem v Pivki, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.
Zavod za turizem Pivka je bil v letu 2010 ustanovljen z namenom upravljanja s turističnimi
zanimivostmi v občini Pivka ter izvajanja nalog načrtovanja, spodbujanja razvoja ter organizacijo
dogodkov in promocijo turizma. Njegove aktivnosti so namenjene varovanju, predstavitvi in
promociji naravne in kulturne dediščine prostora, v katerem deluje.
Naloga zavoda je upravljanje s kulturno in naravno dediščino ožjega in širšega območja, kreiranje
turističnih projektov, njihovo vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod
za turizem Pivka deluje tudi kot lokalna turistična organizacija, katere namen je oblikovanje celovite
turistične ponudbe območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične
dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih prireditev, spremljanje podatkov o turističnem
prometu in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti.
12
Občina Pivka
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2.1 CILJ INVESTICIJE
Osnovni cilj investicije je izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa »Park vojaške zgodovine«, ki
bo omogočila ohranjanje in predstavitev vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine
Republike Slovenije.
Cilj investicije so naslednji:
─ Izvedba 1. faze celovite ureditve kompleksa Park vojaške zgodovine (v nadaljevanju PVZ),
s katero bo postal pomembno muzejsko turistično središče,
postaviti novo stavbo – Paviljon A za potrebe muzejskih zbirk,
─ obnoviti ovoj objekta številka 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic,urediti parkirna
mesta, komunalno in cestno infrastrukturo
─ prenoviti muzejske eksponate,
─ postaviti zbirko oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil,
─ Postaviti atraktivno muzejsko razstavo.
2.2 STROKOVNE PODLAGE
Kot strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa je služila naslednja projektna in ostala
dokumentacija:
─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7,
projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper.
─ Kotlovnica, deponija za sekance, toplovod po PVZ, projekt PGD št. 18/2011-S, november
2011; ENERGETIKA B.B. – Tomaž Biščak s.p..
─ Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova
d.o.o. Koper.
─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o.,
Pristaniška 12, Koper.
─ Izgradnja mostu v PVZ, projekt št. 26/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper.
─ Izgradnja paviljona III. s platojem v PVZ, projekt št. 25/2012, oktober 2012; Tringrad
Nova d.o.o. Koper.
─ Zunanja ureditev - na podlagi dejanskih izmer na terenu in popisa del za investicijsko
vzdrževalna dela.
─ Izgradnja mostu v PVZ, projekt št. 26/2012, oktober 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper.
(Izgradnja mostu ni predmet celotne operacije CUK PVZ in bo izveden v lastni režiji
Občine Pivka. Rekonstrukcija je pomembna z vidika komunalnih priključkov.)
─ Celovita ureditev PVZ Pivka - Koncept idejne zasnove – paviljon III in objekt 7, januar
2013; Zavod TRANS, Zavod za prostor in vsebino, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana.
─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p.
13
Občina Pivka
Naslednja gradbena dovoljenja bodo zaradi okrnjene izvedbe v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza
spremenjena:
─ Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad Nova
d.o.o. Koper.
─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o.,
Pristaniška 12, Koper.
─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7,
projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper.
Za izvedbo CUK PVZ – 1. faza bodo od zgoraj naštetih uporabljene naslednje strokovne podlage:
─ Paviljon A - Skladišče za muzejske eksponate, projekt št. 23/2012, oktober 2012; Tringrad
Nova d.o.o. Koper.
─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o.,
Pristaniška 12, Koper
─ Rekonstrukcija objekta 7 in postavitev steklenega paviljona med objektoma 6 in 7,
projekt PGD št. 06/2011, junij 2012; Tringrad Nova d.o.o. Koper.
─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p.
2.3 OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE
V Investicijskem programu sta bili obdelani dve varianti. Varianta brez investicije, ki ohranja stanje
kompleksa PVZ v današnji obliki in pomeni, da preostali objekti v sklopu starih pivških vojašnic,
predvsem pa vsi ne obnovljeni eksponati ostajajo v nespremenjenem stanju in tako še naprej
propadajo. Druga varianta je izvedba 1. faze prenove kompleksa, ki zajema izgradnjo Paviljona A za
postavitev muzejskih zbirk, prenovo ovoja objekta št. 7 in pa izgradnjo infrastrukture. V
nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na
lokalno in regionalno skupnost po varianti brez investicije:
─ Brez izvedbe investicije bo del kompleksa starih pivških vojašnic prepuščen propadu – s
tem bo izgubljena celovitost enega zadnjih ohranjenih kasarniških kompleksov na
Slovenskem.
─ Propadel bo del eksponatov iz nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine, saj brez
izvedbe operacije preprosto ni druge rešitve, ki bi pripeljala do njihove obnove in
predstavitve javnosti.
─ Sloveniji brez izvedbe tega projekta še precej časa ne bo uspelo vzpostaviti nacionalne
vojaško-zgodovinske zbirke, ki bi predstavljala pomembno turistično atrakcijo. Pestra
vojaška zgodovina je namreč ena glavnih značilnosti slovenskega prostora, ki jo velja
izkoristiti tudi kot turistični produkt.
─ Notranjsko-kraška regija bo s turističnega vidika še naprej ostala izrazito prehodna regija,
kjer turisti na poti proti morju obiščejo kvečjemu Postojnsko jamo in se ne zadržijo dlje
od nekaj ur. Brez razvoja pestre in atraktivne turistične ponudbe, bo Notranjsko-kraška
regija razvojno še naprej nazadovala, v smeri najmanj razvite slovenske regije.
14
Občina Pivka
─
─
Občini Pivka brez celovite prenove Parka vojaške zgodovine ne bo uspel razvojni preboj
na področju turizma. Občina, ki leži v neposredni bližini Postojnske jame, kot ene glavnih
turističnih atrakcij na nacionalnem nivoju in skozi katero se vije ena glavnih turističnih
magistralnih cest, ki vodi iz notranjosti Evrope proti Kvarnerju, bo dejansko imela od
turizma le gnečo na cestah, saj ne bo imela dovolj velike turistične atrakcije, s katero bi
zaustavila veliko množico turistov.
Park vojaške zgodovine bo sicer ostal prepoznavno turistično muzejsko središče, vendar
bo njegova atraktivnost začela počasi upadati, saj mu ne bo uspel preboj na tuja tržišča,
slovensko tržišče pa je zaradi majhnosti močno omejeno.
Obdelana je bila tudi varianta z investicijo, ki je podlaga za pričujoči dokument. V nadaljevanju po
alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv na lokalno in
regionalno skupnost po varianti z investicijo:
─ Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno rešen
pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za prihodnje generacije
delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem, ki
poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja pomembno arhitekturno dediščino
območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je prav iz teh vojašnic 26. junija 1991
začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo.
─ Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine.
Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno
predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija.
─ Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in
brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji
ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in
vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi.
─ Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila
obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen,
bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične
ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno
atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za
ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta.
─ Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju
turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z
izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra
izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo
naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka.
─ Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji
muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem
delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po
Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov,
ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške
15
Občina Pivka
zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v
skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja.
2.4 ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Za izdelavo posamezne dokumentacije so odgovorne naslednje osebe:
Investicijski program: dr. Dunja Mahne za vsebinski del, mag. Alenka Volk za finančni del, RRA
Notranjsko-kraške regije, d.o.o..
Projektna dokumentacija: Darko Žitko, univ. dipl. inž. grad, Tringrad Nova d.o.o. Koper,., Arno
RUPNIK, univ. dipl. inž. grad., PS Prostor d.o.o., Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta:
Metka Iskra, inž. grad. Občina Pivka.
2.5 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE, PREDVIDENA FINANČNA KONSTRUKCIJA
Celotna vrednost operacije znaša 4.211.618 € po stalnih cenah (junij 2013), oziroma 4.301.191 € po
tekočih cenah (z vključenim DDV). Ta vrednost upošteva že nastale stroške za koordinacijo projekta,
projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobljene predračune in ocene za gradbenoobrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije, nakup zemljišč, restavratorsko-konservatorska
dela, opremo, nadzor in projektiranje, informiranje in obveščanje ter ocenjene stroška za vodenje
projekta.
Financiranje upravičenih stroškov operacije je predvideno iz proračuna Ministrstva za kulturo v
višini 533.700,00 € in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Operativnega
programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje
kulturnih potencialov, v višini 3.024.300,00 €. Pri izvajanju operacije bodo upoštevani predpisi, ki
veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Financiranje neupravičenih stroškov, to
je DDV, v višini 731.191 € in urejanja brežin na lastniških parcelah v višini 12.000 € bo zagotovila
Občina Pivka.
16
Občina Pivka
Tabela prikazuje upravičene in neupravičene stroške po financerjih, v tekočih cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
9
10
11
II.
TEKOČE CENE
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
oprema: IKT in multimedijske naprave
nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
investicijska, projektna in druga
dokumentacija
informiranje in obveščanje
plače in drugi stroški dela
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ
DDV
SKUPAJ Z DDV
% sof.
MK
SKUPAJ v €
EU skupaj v €
% sof. EU
MK skupaj v €
2.186.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
75.000
40.000
3.177.000
1.848.580
140.420
144.500
55.250
255.000
148.750
63.750
34.000
2.690.250
84,53%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
84,68%
326.220
24.780
25.500
9.750
45.000
26.250
11.250
6.000
474.750
14,92%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
14,94%
161.250
60.000
171.750
393.000
3.570.000
731.191
4.301.191
137.063
51.000
145.988
334.050
3.024.300
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
84,71%
24.188
9.000
25.763
58.950
533.700
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
14,95%
3.024.300
70,31%
533.700
12,41%
Občina Pivka
skupaj v €
% sof. OP
12.000
0,55%
12.000
0,38%
12.000
731.191
743.191
0,34%
100%
17,28%
2.6 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV, UPRAVIČENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
PREGLED REZULTATOV IZRAČUNOV
Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV
Vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV
Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV
Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV
Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih
cenah
Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih
cenah
Finančna Neto sedanja vrednost investicije
Finančna Interna stopnja donosnosti investicije
Relativna Neto sedanja vrednost investicije
Ekonomska Neto sedanja vrednost
Ekonomska Interna stopnja donosnosti
Razmerje koristi/strošek
─
17
VREDNOST
4.211.618
3.495.661
4.301.191
3.570.000
3.483.661
3.558.000
-4.014.852
-6,92%
-1,03
453.412,77
8,37%
1,58
Glavnina investicije bo realizirana v letih 2013 do 2015. Operacija CUK PVZ je neprofitna.
Rezultati finančne analize, ki je bila narejena na podlagi poslovnega izida lastnika
premičnin in nepremičnin kažejo, da je finančna neto sedanja vrednost negativna, prav
tako je negativna finančna interna stopnja donosnosti. Po drugi strani pa ekonomski
kazalniki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti, saj je ekonomska neto sedanja
vrednost pozitivna, pozitivna in večja od diskontne stopnje pa je tudi ekonomska interna
stopnja donosnosti. Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1.
Občina Pivka
─
─
─
─
─
faza delno rešen pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za
prihodnje generacije delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških
kompleksov na Slovenskem, ki poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja
pomembno arhitekturno dediščino območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je
prav iz teh vojašnic 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar
osamosvojeno Republiko Slovenijo.
Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine.
Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno
predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija.
Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in
brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji
ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in
vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi.
Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila
obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen,
bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične
ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno
atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za
ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta.
Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju
turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z
izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra
izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo
naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka.
Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji
muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem
delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po
Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov,
ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške
zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v
skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja.
1. FAZA
Z izpeljavo vseh investicij v okviru operacije CUK PVZ bo vzpostavljen muzejsko-turistični center. Tu
bodo mesto dobile zbirke, ki bodo na enem mestu predstavljale slovensko vojaško zgodovino. S
tem bo povečana pestrost turistične ponudbe, tako iz regionalnega kot tudi iz nacionalnega vidika,
ter bo v Notranjsko-kraški regiji, kot eni najmanj razvitih regij, uvedena pomembna gospodarsko
spodbuda za intenzivnejši razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti.
18
Občina Pivka
3. SNOVNI
PODATKI
O
INVESTITORJU
IN
PRIHODNJEM
UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB
INVESTITOR
Naziv:
Naslov:
Občina Pivka
Občina Pivka
Kolodvorska cesta 5
6257 Pivka
telefon:
telefaks:
e – naslov:
spletna stran:
05 721 10 100
05 721 01 102
[email protected]
http://www.pivka.si
odgovorna oseba:
Robert Smrdelj, župan
matična številka:
davčna številka:
ID za DDV:
šifra dejavnosti:
transakcijski račun:
odprt pri banki:
5883563
57255440
57255440
75.110
01000 - 0100016298
Banka Slovenije
ODGOVORNE OSEBE:
Odgovorna oseba za izvedbo investicije: ROBERT SMRDELJ, župan
Podpis: ___________________ Žig: ____________________
Skrbnica investicijskega projekta: METKA ISKRA
Podpis: ___________________ Žig: ____________________
19
Občina Pivka
PRIHODNJI UPRAVLJAVEC KOMPLEKSA »PARK VOJAŠKE ZGODOVINE«
Naziv:
Naslov:
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Kolodvorska cesta 51
6257 Pivka
telefon:
telefaks:
e – naslov:
spletna stran:
05 05 721 21 80
05 05 721 21 80
[email protected]
http://www.parkvojaskezgodovine.si/Default.aspx
odgovorna oseba:
mag. Janko Boštjančič
matična številka:
davčna številka:
ID za DDV:
šifra dejavnosti:
transakcijski račun:
odprt pri banki:
ODGOVORNE OSEBE:
Odgovorna oseba: mag. JANKO BOŠTJANČIČ
Podpis: ___________________ Žig: ____________________
20
Občina Pivka
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO
ZADOVOLJILA INVESTICIJA, USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI
TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ
POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI
4.1 ZGODOVINSKI ORIS
OBDOBJE PRED POSTAVITVIJO KASARN
V Sloveniji verjetno ni pokrajine, ki bi bila tako močno zaznamovana z vojsko in vojaškimi
aktivnostmi, kot je to Pivška kotlina. Zlasti v 20. stoletju je bila okolica Pivke, zaradi velikega števila
vojakov – na trenutke je le to presegalo število lokalnega prebivalstva – in velikega obsega vojaških
objektov, nekakšna »vojna krajina«. Prisotnost vojske je pogosto predstavljala razvojno oviro, zlasti
na področju turizma. S padcem železne zavese, demokratizacijo in osamosvojitvijo Slovenije, zlasti
pa z vstopom Slovenije v EU in NATO, se je vojaško - strateški pomen območja zmanjšal. Tako je bilo
veliko število objektov izvzetih iz vojaške rabe.
OBDOBJE DO LETA 1945
Vojašnica v takratnem Šempetru na Krasu z imenom “Principe di Piemonte”, je bila zaradi obrambe
vzhodne meje Kraljevine Italije zgrajena v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja, po vzpostavitvi
Rapalske meje.
V okviru vojašnice je bilo že med drugo svetovno vojno postavljena muzejska zbirka z naslovom
»Vojaški muzej Šempeter na Krasu« (Museo Storico Militare di San Pietro del Carso), ki ga je pred
70-imi leti, aprila 1941, ustanovil Diego de Henriquez. Le ta je dobil pooblastilo za zbiranje vojnega
plena po celem okupiranem območju, ustrezno opremo in ekipo sodelavcev. Aktivno je deloval na
obeh straneh Rapalske meje. Velik poudarek je dajal tudi fotografiranju in tako je ustvaril dragocen
fotoarhiv medvojnega dogajanja v Št. Petru na Krasu, Ljubljani in drugih krajih, ki so jih zasedli
Italijani. To je bil edini muzej na Slovenskem, ustanovljen med drugo svetovno vojno in eden prvih
muzejev, ustanovljenih v 20. stoletju. Z zbiranjem in dokumentiranjem raznovrstnega gradiva je
Diego de Henriquez zapustil osupljive vire predvsem za zgodovino Pivke med leti 1941 in 1943 (pa
tudi za celotno italijansko zasedbeno območje), ki jih danes hrani Mestni muzej vojne za mir »Diego
de Henriquez« v Trstu, del pa Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.
21
Občina Pivka
Slika 1: Kompleks vojašnic v Pivki v obdobju pred 2. svetovno vojno.
OBDOBJE JLA
V času druge Jugoslavije (1945-1991) je bilo širše območje Postojnskih vrat trdnjava Jugoslovanske
armade proti zahodna, z veliko koncentracijo vojaštva in vojaške tehnike. Ob koncu II. svetovne
vojne je jugoslovanska vojska sicer zasedla skoraj celotno območje, do nekdanje avstrijskoitalijanske meje iz leta 1914. Tako imenovana Julijska krajina s Trstom je s tem postala eno izmed
prvih žarišč hladne vojne, kjer so se križali strateški interesi donedavnih zaveznikov v borbi proti
Hitlerjevi Nemčiji. Bližina sporne meje, napetosti med vzhodnim in zahodnim blokom ter velik
strateški pomen Postojnskih vrat so pogojevali veliko koncentracijo vojaških enot jugoslovanske
vojske na tem območju. Po sporu med Titovo Jugoslavijo in Stalinovo Sovjetsko zvezo leta 1948 se je
moč Jugoslovanska armade na Postojnskih vratih še povečala. Med leti 1952 in 1957 je Jugoslavija
dobila večje število zahodnih tankov, oklepnih vozil in artilerijskih sredstev, zavezniki pa so
zahtevali, da se sredstva v celoti uporabijo za zaščito naravnih prehodov iz Panonske v Padsko
nižino. Sčasoma so se vojaške napetosti v regiji sicer zmanjšale, vpliv armade na politično in
družbeno življenje Titove Jugoslavije pa je ostal velik vse do razpada Jugoslavije, kar je bilo še
posebej izrazito v »vojaških« mestih kot so bile Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Klana itd. Pivška
vojašnica Jugoslovanske ljudske armade “22. julij”, ki je bila v objektih nekdanje italijanske vojašnice
“Principe di Piemonte”, je bila po številu vojakov ena večjih v Sloveniji. V vojašnici so bile kmalu po
koncu II. svetovne vojne nastanjene oklepne enote. Poveljniški in nastanitveni objekti so bili v starih
italijanskih poslopjih, okoli katerih so zrasli tudi intendantski in drugi pomožni objekti (pralnice,
pekarna, ambulanta etc).
22
Občina Pivka
Velikost in moč enot pivške vojašnice se je skozi čas spreminjala; leta 1991, pred osamosvojitvijo,
sta bila v Pivki tako nastanjena dva tankovska bataljona s tanki T-55, protioklepna enota in enota
protiletalske obrambe.
OBDOBJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE
Objekte nekdanje vojašnice Jugoslovanske armade je po slovenski osamosvojitvi prevzela
Teritorialna obramba. Leta 1992 je bil oblikovan 44. oklepno-mehanizirani bataljon, z glavno nalogo
vzdrževanja bojne tehnike in poveljstvom najprej v Postojni, pozneje pa v Ilirski Bistrici ter
kompleksu stare pivške vojašnice.
Leta 1995 so se pripadniki takratnega oklepno-mehaniziranega bataljona iz objektov italijanske
vojašnice preselili v novi nastanitveni objekt v garažnem delu nekdanjih vojašnic. Leta 2001 se je
pivški oklepno-mehanizirani bataljon preoblikoval v 44. učni bataljon oklepno-mehaniziranih enot,
1. oktobra 2002 pa je bil po postopnem združevanju in preoblikovanju oklepnih enot Slovenske
vojske oblikovan v 45. oklepni bataljon, ki v pivški vojašnici deluje še danes. Leta 2012 je bila
vojašnica preimenovana v Vojašnico Stanislava Požarja.
Septembra leta 2004 je bila med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka podpisana pogodba, v
skladu s katero naj bi kompleks opuščenih pivških vojašnic prešel v upravljanje Občine Pivka. Ta naj
bi ga postopoma preuredila za potrebe muzejske postavitve. Slovenska vojska pa se je s pogodbo
zavezala k pripravi eksponatov, njihovemu transportu in postavitvi. Pogodba zajema tudi seznam
eksponatov, ki so namenjeni postavitvi v muzejski zbirki oz. eventualnim menjavam, ter jih prenaša
v last Občine Pivka. Občina Pivka je z upravljanjem kompleksa pridobila tudi pravico na predmetnih
nepremičninah pridobivati dovoljenja, rušiti in graditi oziroma obnavljati ali prezidati obstoječe
objekte in s tem zagotavljati potrebne prostorske pogoje za postavitev in delovanje muzejske
zbirke.
Septembra leta 2006 je bil odprt I. paviljon (objekt št. 9), s tankovsko-artilerijsko zbirko z
najdragocenejšimi primerki tankov iz zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske.
Februarja leta 2007 se je pričel projekt Prekrižane meje, namenjen predstavitvi večtisočletne
vojaške dediščine teh krajev in razvoju s tem povezane turistične ponudbe. Z evropskimi sredstvi je
bil tako v Parku vojaške zgodovine prenovljen objekt Komanda (objekt št. 2), v katerem je danes nov
turistično-informacijski center, multivizijska dvorana in razstavni ter upravni prostor. Istega leta je
bila odprta pot do Utrdb Alpskega zidu, ki se začne pri I. paviljonu (objekt št. 9) s tankovskoartilerijsko zbirko in vodi preko železniške proge Pivka-Reka, opuščenega vojaškega poligona na koti
110 in nato do Primoža nad Pivko (718m), kjer je italijanska podzemna utrdba.
Septembra leta 2008 je nato sledila otvoritev II. paviljona (objekt št. 8) s tankovsko artilerijsko
zbirko. Prav tako so bili obnovljeni skupni in povezovalni prostori v poslopju Komanda, na novo je
bil zgrajen vodovod po kompleksu in urejeno parkirišče.
Marca 2010 sledi podpis dogovora o skupni izvedbi projekta "Muzejsko depojski kompleks Pivka"
med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za obrambo RS in Občino Pivka.
23
Občina Pivka
4.2 OBSTOJEČE STANJE OBJEKTOV V KOMPLEKSU
Kompleks »Park vojaške zgodovine« v celoti leži ob glavni cesti Postojna – Ilirska Bistrica, na vznožju
vzpetine Primož (GK y:437316, GK x:58606). Glavne fasade so obrnjene proti severozahodu,
retrofasade pa gledajo v hrib.
Trenutno stanje zunanje ureditve povezovalnih poti in zelenih površin nakazujejo spodnje
fotografije.
Objekt št. 7
Obstoječi objekt št. 7 predstavlja stavbo na JV delu kompleksa PVZ. Objekt ima pritličje, dve
nadstropji ter mansardo, dimenzij 52,11 x 18,97 m, s streho je štirikapnico z naklonom 30°. V njem
so bili do osamosvojitve Slovenije nastanitveni prostori bivše JLA. Po umiku JLA je bila odstranjena
vsa oprema in tehnična sredstva.
Objekt ni podkleten, grajen je iz opečnih in kamnitih zidov različnih debelin. Najdebelejši zidovi so
dimenzije od 50 cm do 75 cm. Grajen je z apneno cementnim maltnim vezivom. Temelji so betonski.
Okenske in vratne preklade so armirano betonske. Strešna konstrukcija je lesena in je bila
obnovljena leta 2007. Izvedena je bila nova kritina ter kleparski izdelki. Nosilni konstrukcijski deli
objekta so, glede na starost objekta v dobrem stanju. V objektu so vsi finalni izdelki dotrajani in
neuporabni.
Iz platoja za objektom je vhod v podzemni rov v obliki črke L, ki je armirano betonske izvedbe.
Konstrukcijsko je dobro ohranjen. Služil je tudi kot skladišče razstreliva, zato je v zadnjem delu okoli
rova izdelano prezračevanje – prazen prostor.
Slika 3: Objekt številka 7.
24
Občina Pivka
Slika 4: Objekt številka 7, zadnja stran.
III. paviljon
Prostor, kjer bo postavljen nov III. paviljon, v naravi predstavlja pobočje, ki proti JZ preide v ravno
površino. Poleg predvidenega objekta je območje, ki je namenjeno poligonu za vožnjo s tanki in za
uprizoritve vojaških ponazoritev. Pozicija stavbe III. paviljona je zaradi temeljenja locirana v brežino,
saj je spodnji, ravninski del, nasut. Območje se smiselno navezuje na preostali del kompleksa PVZ z
mostom čez železniško progo.
25
Občina Pivka
Slika 5: Območje, kjer bo stal III. paviljon.
Paviljon A
Na parcelah se trenutno nahajajo dotrajani objekti št. 3, 4 in 5, ki že več let niso v uporabi; so
prazni, brez oken in vrat. Obstoječe objekte je potrebno porušiti, urediti območje in na njihovem
mestu zgraditi muzejski objekt. Pred izvedbo navedenih posegov je potrebno neuporabne in
dotrajane objekte odstraniti. Objekti so izpraznjeni, brez opreme in stavbnega pohištva. Objekti niso
priključeni na komunalno infrastrukturo.
26
Občina Pivka
Slika 6: Objekt številka 4.
Slika 7: Objekt številka 5.
27
Občina Pivka
Rekonstrukcija in razširitev mostu čez železnico
Na območju kompleksa PVZ je za prehod čez železniško progo postavljen most. Most je iz armirano
betonske konstrukcije, širina mostu je 3,7 m vozne površine oziroma 4,1 m zunanjih dimenzij,
vključno z ograjo. Dolžina mostu je 14 m, debelina nosilne konstrukcije je 60 cm. Most je potrebno v
okviru projekta CUK PVZ (neupravičen strošek, ki ga bo v celoti financirala Občina Pivka) razširiti in
tako omogočiti prevoz izrednih tovorov (letala, tanki,…) ter zagotoviti varen prehod za pešce.
Slika 8: Obstoječi most čez železnico.
Kotlovnica in toplovod
V obstoječem objektu št. 7 bo po prenovi izvedena kotlovnica na bio maso, iz nje bo speljan
toplovod do ostalih objektov. Vodna postaja, z novimi črpalkami in novim razvodom vode do
objektov, je že urejena.
Izgradnja ceste s parkiriščem, povezovalno cesto in parkiriščem za avtodome
Sedanji dostop do opuščenih vojaških objektov, ki se nahajajo na koti cca 554,50 m, pod uvozno
potjo v Parku vojaške zgodovine, je mogoč le preko stopnišča. V okviru projekta CUK PVZ je
predvidena nova dostopna pot do teh parcel in nadaljevanje poti do parkirišča za avtodome
jugozahodno od opuščenih vojaških objektov. Teren je apnenčast, zaraščen in strm.
Zunanja ureditev
Obstoječi zidovi so izvedeni po konfiguraciji terena, zid se v enakomernih kaskadah prilagaja terenu.
Višina zidov je različna in sicer so zidovi visoki med 1 m do 4 m. Zidovi so izdelani iz mešanega
materiala, kamna in opeke. Površine so grobo ometane, nekatere površine so dekorativno
ometane. Zidovi so zaključeni s kapo, ki je izdelana iz vezivnega materiala, t.i. »betonska malta«.
28
Občina Pivka
Vsi zidovi so ohranjeni starosti primerno. Zaradi prisotnosti vlage in odsotnosti vzdrževanja imajo na
več mestih oblogo iz mahu, prav tako na več mestih odstopa omet.
Obravnavani so naslednji zidovi:
─ zelo dotrajani zidovi (tik pred porušitvijo) in so nevarni;
─ lokalno poškodovani zidovi, ki so še statično stabilni;
─ nepoškodovani zidovi, delno obnovljeni;
─ žične ograje;
─ zidovi ob platoju in zgornjem stopnišču (ob objektih 6 in 7);
─ zidovi ob spodnjem delu stopnišča (ob objektih 6 in 7);
─ nižji zid ob dostopni cesti.
4.3 KONSERVATORSKI PROGRAM IN KULTURNO VARSTVENI POGOJI
Območje kompleksa »Park vojaške zgodovine« je bilo z sklepom občinskega sveta Občine Pivka
razglašeno za javno infrastrukturo na področju kulture v občini Pivka (Sklep o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v občini Pivka, Ur.l. RS, 52/2012). Za objekte v okviru kompleksa
ne veljajo posebni kulturno varstveni pogoji. Zaradi odsotnosti institucionalnega varovanja ni
potrebna izdelava konservatorskega programa za prenovo objektov.
4.4 PRIKAZ POTREB PO INVESTICIJI
Park vojaške zgodovine je del javne infrastrukture na področju kulture v občini Pivka (Sklep
občinskega sveta občine Pivka iz dne 21.6.2012). Vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine,
vzpostavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine ter
zagotavljanje javne dostopnosti in omogočanje njenega preučevanja, predstavlja del javnega
interesa na področju varstva kulturne dediščine
Glede na dosedanji razvoj Parka vojaške zgodovine velja nesporno dejstvo, da PVZ na nacionalnem
nivoju pomembno prispeva k ohranjanju vojaško-zgodovinske in vojaško-tehnične dediščine ter h
krepitvi domovinske zavesti. Poleg tega predstavlja edino možnost za razvojni preboj Občine Pivka
na področju turizma ter pomembno dopolnitev turistične ponudbe v Notranjsko-kraški regiji, pa
tudi v širšem nacionalnem merilu. Po mnogih kazalcih je Park vojaške zgodovine najhitreje
razvijajoči se muzej na Slovenskem in po številu medijskih objav v letu 2011 najbolj medijsko
zastopan muzej v Sloveniji. Hkrati je to najuspešnejši primer sodelovanja med Slovensko vojsko in
lokalno skupnostjo.
Z izvedbo operacije CUK PVZ - 1. faza, bo v Pivki nastal sodobno zasnovan turistično muzejski
center, ki bo poleg tega, da bo prinašal pomembne gospodarske koristi, v precejšnji meri odpravil
dva velika manjka na nacionalnem nivoju. Prvi je ta, da v Sloveniji nimamo nacionalne vojaškozgodovinske zbirke, ki bi sistematično prikazovala pestro vojaško zgodovino tega prostora, drugi pa
dejstvo, da Republika Slovenija še vedno nima muzeja, kjer bi bil prikazan nastanek slovenske
države in osamosvojitvena vojna leta 1991. Ideja, da se takšen muzejski kompleks postavi prav v
vojašnici, iz katere se je 26. junija 1991 začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar
osamosvojeno Republiko Slovenijo, je zato privlačna in polna simbolike. Hkrati bo imela
vzpostavitev atraktivne, sodobno zasnovane vojaško-zgodovinske muzejske zbirke velik vpliv na
29
Občina Pivka
poznavanje in dojemanje nacionalne zgodovine, saj smo bili, zlasti v 20. stoletju, vzgajani kot
nevojaški narod. V procesu vzgoje in izobraževanja so bila zavestno izpuščena posamezna obdobja
in osebe iz nacionalne zgodovine. Sistematičen prikaz vojaške zgodovine tako slovenskega naroda
kot prostora, ki ga zasedamo, je zato naša dolžnost.
Glede na obseg kompleksa PVZ in predvsem glede na njegov pomen za ohranjanje tehnične vojaške
dediščine ter stroške, ki so nujni za izvedbo naslednjih korakov zagotovitve celovite ponudbe z
doživljajskim delom je jasno, da je investicija v kompleks, ki je predmet operacije CUK PVZ – 1. faza,
državnega pomena. Z izvedeno operacijo bodo povečane razstavne in depojske kapacitete muzeja
in dodane vsebine, ki povečuje število razstavljenih eksponatov in število obiskovalcev v prihodnje,
kar bo neposredno vplivalo na ostale turistične ponudnike v okolici.
Izvedba 1. faze, ki je predmet tega dokumenta, bo delno pripomogla k naštetemu.
Urejenost celotnega kompleksa PVZ bo pomenila preboj širše turistične dejavnosti v občini in v
celotni regiji. PVZ se bo tako pojavil na turističnem zemljevidu kot pomemben akter in tisti, ki
posredno, preko svoje prisotnosti in promocijskih aktivnosti, zagotavlja obiskovalce in goste tudi
drugim ponudnikom s turizmom povezanih dejavnosti v regiji. Ne nazadnje pa bo vzpostavitev
takšnega vojaško-zgodovinskega in vojaško-tehničnega muzejskega kompleksa predstavljala
pomembno popestritev turistične ponudbe tudi za celotno Republiko Slovenijo. Pivka namreč s
svojo ugodno prometno lego predstavlja lahko dostopen cilj, tako za obiskovalce z Obale kakor tudi
iz središča Slovenije. Ugodna prometna lega Pivke se kaže tudi pri privabljanju gostov iz Istre,
Kvarnerja ter Furlanije s Trstom, Gorico in Vidmom.
Uveljavitev PVZ kot pomembnega subjekta bo hkrati pomenila preobrat v miselnosti in dojemanju
dediščine, povezane z dolgoletno vojaško prisotnostjo v tem prostoru. V pretekli in polpretekli
zgodovini je namreč prisotnost številne vojaščine v tem prostoru pomenila razvojno oviro; z
varovanjem, predstavitvijo in promocijo te dediščine pa to oviro spreminjamo v prednost in eno od
stebrov za gospodarski razvoj tega prostora v bližnji prihodnosti.
Slika 9: pogled na objekt številka 6 in obnovljena I. in II. paviljon ter podmornico.
30
Občina Pivka
4.5 RAZVOJNO PLANSKI DOKUMENTI, POVEZANI Z INVESTICIJO
Projekt je v celoti skladen s Strategijo razvoja Slovenije, kot krovno nacionalno razvojno strategijo,
ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo med
razvojnimi prioritetami in sicer pod točko »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega
razvoja«, natančneje »Razvoj nacionalne identitete in kulture«, ki pravi: »celostno ohranjati in
razvijati kulturno dediščino in jo povezovati s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, saj mora družba
našega časa prevzeti odgovornost do naravne in kulturne dediščine in v tem izpolniti svoj moralni
dolg do prihodnjih generacij.«
Projekt je skladen tudi z vsebino Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007 – 2013, ki pravi, da je potrebno v okviru druge razvojne prioritete Slovenija v
obdobju 2007-2013 slediti naslednjemu cilju: Ohranjanje in povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov za razvoj turizma in rekreacije.
Projekt je prav tako skladen z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za
obdobje 2007 – 2013, in sicer z ukrepom »Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo«.
Izvedba operacije »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza je osrednji
razvojni projekt na področju turizma v občini in je v skladu z Načrtom razvojnih programov občine
Pivka za obdobje 2007 – 2013. Prav tako je operacija usklajena z veljavno prostorsko urbanistično
dokumentacijo občine Pivka.
Predvidena operacija, skupaj z ostalimi potrebnimi investicijami v turistično infrastrukturo na
območju Parka vojaške zgodovine, podpira tudi sledeče programe:
─ Načrt razvojnih programov občine Pivka,
─ Regionalni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za obdobje
2007-2013,
─ Strategija turističnega razvoja Notranjsko kraške regije,
─ Nacionalni program razvoja podeželja (podpora celovitim razvojnim programom
podeželja),
─ Strategija razvoja turizma Slovenije.
Skladnost z Nacionalnim programom za kulturo, ki opredeljuje predvsem naslednje javne koristi
varstva kulturne dediščine, ki jih projekt CUK PVZ podpira: ohranitev dediščine in preprečitev
škodljivih vplivov nanjo, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
omogočanje dostopa do dediščine ali informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in
invalidom ter vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje.
Projekt CUk PVZ je skladen tudi s splošnimi usmeritvami EU regionalne politike, ki poudarja skladen
in uravnotežen razvoj regij: Strateške smernice Skupnosti za kohezijo, 2007–2013 - določajo
prioritete EU na področju doseganja ciljev kohezijske politike, to je za doseganje harmoničnega,
usklajenega in trajnostnega razvoja po celotni EU. Smernice je potrdil Evropski svet in so
komplementarne Integriranim smernicam za rast in delovna mesta. Ena od prioritet Smernic, ki je
lahko direktna podlaga za utemeljitev pričujoče operacije, je prav rast števila delovnih mest.
31
Občina Pivka
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ZA DEJAVNOSTI, OD KATERIH SE
PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO STORITEV ALI PROIZVODOV
Objekti in celotno območje kompleksa Park vojaške zgodovine je bil od leta 1991 v lasti Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije (MORS), razen objekta številka 6, ki je od leta 2007 v lasti
Ministrstva za kulturo (MK). Vse stavbe in celotna površina kompleksa so del javne infrastrukture na
področju kulture v občini Pivka (Sklep občinskega sveta občine Pivka iz dne 21.6.2012). S Pogodbo o
brezplačni odsvojitvi iz dne 27.2.2013 (št. 478-1/2013-4) in Pogodbo o neodplačnem prenosu
premičnega premoženja iz dne 28.2.2013 (št. 478-1/2013-5), je bil kompleks v celoti (razen objekta
št. 6) prenesen v last Občine Pivka.
Občina Pivka bo, s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstev MK in iz
proračunskih sredstev občine, v operaciji »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1.
faza izvedla novogradnjo Paviljona A, delno obnovila objekt št. 7 ter uredila infrastrukturo.
Sledi delitev objektov v kompleksu, po celoviti ureditvi, po funkcijah in glede na vsebinske sklope.
Obstoječi objekti, ki niso predmet operacije:
─ Objekt št. 2 – Komanda: polovica objekta je v celoti prenovljena, prenova druge polovice
trenutno poteka. Po zaključku prenove (ki ni predmet operacije), bo v njej gostinska
dejavnost z vojaško »kantino« in prenočitvenimi zmogljivostmi.
─ I. paviljon: objekt je v celoti prenovljen, v njem se nahaja tankovsko – artilerijska zbirka
tankov, oklepnih vozil in topov iz obdobja II. svetovne vojne in obdobja bivše Jugoslavije.
─ II. paviljon: objekt je v celoti prenovljen, v njem se nahaja tankovsko – artilerijska zbirka
tankov, oklepnih vozil in topov iz obdobja hladne vojne in osamosvajanja Slovenije.
Vsi trije našteti objekti so v celoti izvzeti iz projekta CUK PVZ.
V okviru operacije CUK PVZ – 1. faza bo izvedeno:
─ PAVILJON A – na mestu sedanjih, podirajočih se objektov 3, 4 in 5 bo postavljen nov
paviljon namenjen muzejski predstavitvi velikih eksponatov ter muzejski predstavitvi
racionalne vojaške zgodovine s poudarkom na osamosvojitveni vojni.
─ Objekt št. 7: prenova ovoja objekta.
─ Izgradnja infrastrukture
V okviru objekta št. 2 – Komanda, bo po zaključku prenove (ki ni predmet operacije), prisotna
gostinska dejavnost z vojaško »kantino« in prenočitvenimi zmogljivostmi.
Kot kažejo projekcije, navedene v poglavju 7. (Alternativa »z« in »brez« investicije, z analizo
zaposlenih, točneje pod 7.2), bo število obiskovalcev v letih polnega poslovanja Parka vojaške
zgodovine naraščalo, po letu 2025 se predvideva 60.000 obiskovalcev letno.
5.1 Analiza povpraševanja
Po zaključku operacije bo s kompleksom upravljal Zavod za turizem Pivka. Upravljavec bo imel iz
naslova operacije, po njenem zaključku prihodke iz naslova prodaje vstopnic.
32
Občina Pivka
Vstopnina in drugi prihodki dodo dohodek upravljavca, ki bo uporabljen za pokritje tekočih
vzdrževalnih stroškov PVZ ter stroškov dela za administrativno in strokovno upravljanje kompleksa
in turistično vodenje. Vse vrste stroškov in prihodkov so podrobneje opredeljene v poglavju številka
13. Prihodki iz naslova izvedbe operacije bodo računovodsko vodeni ločeno, v skladu z
računovodskimi standardi.
Zavod za turizem Pivka bo kot upravljavec skrbel za celovito upravljanje kompleksa; iz naslova
upravljanja bo imel naslednje stroške: stroški dela, splošni stroški (stroški IKT, ogrevanje, elektrika,
čiščenje prostorov in nakup opreme za vodnike), materialni stroški (pisarniški material, vzdrževanje
okolice in objektov) in stroški storitev: stroški promocije, varovanje, zavarovanje, vzdrževanje
okolice. Občina Pivka bo kot lastnica objektov nosila stroške investicijskega vzdrževanja.
Pri CUK PVZ – 1. faza je treba poudariti, da gre za investicijo, ki je ključna za ohranjanje slovenske
vojaške zgodovine, obenem bo imela s svojimi multiplikativnimi učinki pomembno vlogo pri zagonu
obubožanega gospodarstva v regiji, predvsem na področju razvoja turizma in s tem povezanih
storitvenih dejavnosti. Zaradi naštetega je treba upoštevati ekonomsko analizo, ki vključuje širše
družbeno ekonomske koristi in podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote ter
upošteva, da je CUK PVZ kot celoten projekt prepoznan kot projekt nacionalnega pomena.
Multiplikacijski učinki operacije na razvoj širšega okolja so naslednji: Povišanje zaposlenosti
(ustvarjanje novih delovnih mest, tako neposredno kot tudi posredno!).
─ Pospeševanje razvoja podjetništva in storitvenih dejavnosti v regiji (projekt posebej
prispeva k razvoju turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti).
─ Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, v povezavi z razvojem podeželja
(turizem na kmetiji, tradicionalna obrt, izobraževanje na kmetiji, vožnja na tradicionalen
način, rekreacijske dejavnosti).
─ Vpliv na BDP regije, tako neposreden kot posreden.
─ Vpliv na prepoznavnost in zunanjo podobo regije in države.
─ Vpliv na lojalnost in krepitev nacionalne identitete.
Iz multiplikacijskih učinkov sledijo koristi, ki jih prinaša izvedba operacije: prihranek družbe zaradi
zmanjšanja brezposelnosti (neposredno za upravljanje rezultatov projekta in posredno v drugih
panogah);
─ povečanje prihodka iz naslova nočitev lokalno in širše v regiji;
─ povečanje prihodka iz naslova gostinskih dejavnosti;
─ povečanja prihodka v storitvenem sektorju;
─ povečanje prihodka v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih.
V okviru izvedbe operacije CUK PVZ - 1. faza je prav tako predvidena izvedba aktivnosti obveščanja
in promocije operacije same, ki bo pripomogla k pozicioniranju samega PVZ in celotne destinacije
Zeleni kras.
Iz analize trenutnega stanja kompleksa starih pivških vojašnic in razvoja Parka vojaške zgodovine ter
širokega spektra dragocenih muzejskih eksponatov, ki jih hrani že danes, je razvidno, da obstaja na
33
Občina Pivka
ravni Slovenije izrazita potreba po vzpostavitvi vseslovenskega muzeja, ki bi ohranjal in omogočal
ogled slovenske vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine. V PVZju ogromno energije in
truda vladajo prav v pridobivanje novih muzejskih eksponatov, ki omogočajo širjenje ponudbe in
atraktivnosti zbirk.
Interes in podpora razvoju in širjenju vsebin in ponudbe PVZ s strani lokalne skupnosti je razvidna iz
podpore, ki jo je bil PVZ že deležen v preteklih letih. Občina Pivka je tako, za vso potrebno
dokumentacijo ter stroške za izvedbo 1. faze operacije, povezane z nakupom zemljišč prispevala
150.000 EUR. Lokalna skupnost se namreč zaveda, da je razvoj turizma in z njim posredno in
neposredno povezanih sektorjev v občini vezan skoraj izključno na obisk in uspeh PVZja. Iz
multiplikacijskih učinkov, ki so finančno ovrednoteni v ekonomski analizi, je razvidno, da lahko
lokalna skupnost pričakuje, poleg prihranka družbe zaradi zmanjšanja brezposelnosti, predvsem
povečanje prihodka: iz naslova nočitev lokalno in širše v regiji, povečanje prihodka iz naslova
gostinskih dejavnosti, v storitvenem sektorju in v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih.
Upoštevati moramo tudi širše družbene učinke, ki jih predstavlja prisotnost živahnega turističnega
središča, kakršnega bo PVZ zagotavljal po izvedbi operacije Upoštevati moramo spodbude, ki jih bo
PVZ predstavljal posameznikom, ki razmišljajo, da bi prevzeli ali na novo vzpostavili katero od
turizmu podpornih dejavnosti kot so nočitvene zmogljivosti ali gostinska ponudba. Odprle se bodo
nove možnosti in povpraševanje po lokalnih pridelkih in izdelkih in možnost njihove neposredne
prodaje obiskovalcem PVZ. Predvsem pa, zelo pomembno, prisotnost prenovljenega kompleksa, ki
bo goste sam po sebi zadržal dan ali dva pomeni, da se bodo gostje večkrat odločili za prenočevanje
na tem območju in tako prišli do informacij o ostali turistični ponudbi območja. Tako bodo tudi
ostali ponudniki in turistične točke beležile povečanje števila obiska na račun tistih, ki bodo
primarno prišli zaradi prisotnosti PVZ v regiji.
Poleg tega analiza povpraševanja na področju turizma izkazuje naslednje rezultate. Turizem postaja
vedno pomembnejša gospodarska dejavnost, s številnimi multiplikativnimi učinki. Po oceni
Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja kar 12, % BDP. Po
podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova izvoza potovanj v letu 2011 povečal za 0,5 % v
primerjavi z letom 2010. Rast je malenkostno zmernejša kot rast števila prihodov tujih turistov.
Kljub gospodarski recesiji je torej turizem panoga, ki beleži porast v številu ljudi, ki potujejo in tako
porast prihodka.
Pomembna pa je orientacija novih turističnih produktov in širjenje obstoječih v raznolikost doživetij,
ki jih ponujajo, predstavitvi in trženju novih destinacij, povezovanju mestnega turizma z
odkrivanjem podeželja, specifičnim trgom, ponudbi doživljajskih počitnic, nišnemu trženju in dobro
pozicioniranim destinacijam. Mnogo od naštetega velja tudi za PVZ, saj bo kompleks po celoviti
ureditvi vseboval elemente doživljajskega turizma, glede na lokacijo v osrčju Zelenega krasa se bo
povezoval z lokalnimi turističnimi ponudniki. Hkrati po svoji vsebini, poleg širše publike in šolajočih
nagovarja tudi specifični trg, to je tiste interesne skupine, ki se ukvarjajo z vojaško-zgodovinsko
dediščino. To posledično pomeni, da je za PVZ zanimivo tudi nišno trženje, preko različnih
zgodovinskih društev in veteranskih organizacij.
─ Projekcija števila obiskovalcev je bila narejena na podlagi dosedanjega gibanja števila
obiskovalcev v regiji, višine dosedanjih vlaganj v promocijo in oglaševanje PVZ kot
turistične točke in predvidevanj, kako bo obveščanje o teku izvedbe 1. faze celovite
ureditve ter oglaševanje pred otvoritvijo vplivalo na število obiskovalcev:
34
Občina Pivka
─
─
─
─
35
do leta 2016 bo PVZ obiskalo 33.000 obiskovalcev letno;
obisk do leta 2025 postopno rastel za cca. 5 % letno;
bo v letu 2025 PVZ obiskalo 60.000 obiskovalcev, kar je tudi dolgoročni cilj PVZ;
v obdobju 2026-2033 število obiskovalcev postopno naraslo na 72.000 obiskovalcev
letno.
Občina Pivka
6. TEHNIČNI IN VSEBINSKI DEL
Operacija z naslovom »Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine« - 1. faza« (v
nadaljevanju CUK PVZ – 1. faza) zajema gradnjo novega muzejskega paviljona namenjenega
muzejski predstavitvi velikih eksponatov ter postavitvi muzejske razstave. Obenem bo v okviru
operacije prenovljen ovoj objekta št. 7, ki je zgrajen v stilu italijanske vojaške arhitekture. V tem
objektu bodo, do izvedbe nadaljnjih faz, skladiščeni eksponati, ki ne bodo uvrščeni v razstavo in
razna oprema, ki je potrebna za turistično izrabo muzejskega kompleksa.
V spodnjem delu območja PVZ, se trenutno nahajajo objekti številka 3, 4 in 5, ki so predvideni za
rušenje. V novo postavljenem razstavnem paviljonu bodo razstavljeni nekateri pomembnejši, večji
eksponati iz nacionalne vojaške zgodovine. Poudarek bo na podmornici P-913, kot edinstvenem
vojaško tehničnem eksponatu, ki je, kljub temu, da predstavlja osrednji eksponat Parka vojaške
zgodovine, danes neustrezno hranjena na odprtem in izpostavljena vremenskim vplivom.
V novem razstavnem paviljonu bodo našla prostor tudi vojaška letala in nekatera vozila iz
nacionalne vojaško zgodovinske dediščine. Restavrirane eksponate bo v smiselno celoto povezovala
razstava, ki bo prikazovala vlogo predstavljenih eksponatov v slovenski vojaški zgodovini ali v vojaški
zgodovini našega prostora.
V okviru operacije bodo urejene tudi dostopne poti, parkirišča in ostala infrastruktura, ki bo
omogočala delovanje novozgrajenega dela kompleksa.
Po zaključku 1. faze operacije CUK PVZ bo nastal celovit kompleks, namenjen ohranjanju in
predstavitvi vojaške, tehnične in zgodovinske dediščine tega prostora, ki bo bo odprt za obiskovalce,
nudil jim bo muzejski in doživljajski del obiska, na voljo bo tudi gostinska ponudba.
6.1 PAVILJON A
Na parcelah, kjer je predviden objekt, so danes dotrajani objekti št. 3, 4 in 5. V sklopu operacije CUK
PVZ – 1. faza bo na mestu obstoječih objektov investitor zgradil depojsko razstavni objekt.
Konstrukcija
Armiranobetonski objekt bo pritličen, z ravno pohodno streho, dimenzije 61,12 x 26,16 m. Objekt
bo montažne izvedbe, z izjemo zalednega podpornega zidu, višine 8 m. Stebri bodo vpeti v točkovne
temelje, z globino vpetja 85 cm. Točkovni temelji bodo med seboj povezani s pasovnimi temelji.
Podporna stena objekta bo na zaključku proti obstoječi brežini zaključena s podpornimi AB krili.
Predvideno je, da bo eno podporno krilo potekalo pravokotno na steno in bo dolžine 5,0 m, višine
cca. 8,0 m, drugo podporno krilo pa bo diagonalno na steno dolžine cca. 8,0 m in višine cca. 8,0 m.
Obdelave
Objekt bo zaprt s tipskimi toplotno izolacijskimi paneli.. Streha objekta bo izvedena kot ravna
betonska streha nad votlo ploščo, katere zaključni tlak bodo pohodne prane betonske plošče
36
Občina Pivka
velikosti 50 x 50 cm, debeline 4 cm. Pod zaključnim tlakom bo položena toplotna in hidro izolacija.
Prehodna plošča od objekta do obstoječe dostopne ceste bo zaključena s pranimi betonskimi
ploščami. Ker bo zadnja stena služila kot oporna stena terena, je potrebno steno toplotno in hidro
izolirati ter izvesti ustrezno zaščito. Streha, ki bo služila kot razgledna ploščad, bo zaključena z
zaščitno ograjo v višini 1,00 m, ki bo enake kvalitete in izvedbe kot ostale novo postavljene ograje v
PVZ. Streha objekta bo, zaradi odvodnjavanja meteorne vode, zaključena z žlebovi in odtočnimi
cevmi. Voda iz odtočnih cevi bo speljana preko peskolova in nato v meteorno kanalizacijo. Fekalna
kanalizacija iz sanitarnih prostorov pa bo speljana v jaške in nato v fekalno kanalizacijo.
Vsebina paviljona A:
Nov paviljon bo namenjen celostni predstavitvi zbirke velikih eksponatov iz osamosvojitvene vojne
'91. Le ti se danes namreč nahajajo po različnih skladiščih po Sloveniji in so načeloma nestrokovno
hranjeni in zato kljub veliki zgodovinski vrednosti, žalostno propadajo. Zbirka bo postavljena
atraktivno, v skladu s sodobnimi muzejskimi standardi. Posebej velja izpostaviti scensko postavitev
tankovske kolone Jugoslovanske armade, ki prodira po slovenskih cestah. Razstavo velikih
eksponatov bo dopolnjevala tudi sistematična muzejska razstava o osamosvojitvenem procesu in
osamosvojitveni vojni, ki bo zajemala tudi nadstropje objekta (420m2). Drugi del objekta bo
namenjen muzejski predstavitvi velikih eksponatov iz nacionalne vojaške zgodovine (letala,
podmornica, oklepniki). Dodatno bodo predstavljeni z razstavnimi panoji in tudi krajšimi
multimedijskimi predstavitvami.
6.2 OBJEKT ŠTEVILKA 7 – CUK PVZ - 1. faza
Eden od dveh velikih nastanitvenih objektov starih pivških vojašnic s kvadraturo 3825 m2ima sicer
obnovljeno streho, je pa brez oken iv vrat ter z zelo načeto fasado in dejansko intenzivno propada.
Poleg tega objekt s svojim videzom močno kazi izgled celega kompleksa Park vojaške zgodovine.
Obnova njegove zunanjščine je ena najbolj nujnih investicij. Z njeno obnovo bodo poleg tega, da bo
s tem ohranjen eden zadnjih kasarniških kompleksov na Slovenskem, pridobljeni tudi skladiščni
prostori, ki bodo služili tako shranjevanju eksponatov kot tudi shranjevanju razne opreme, potrebne
za turistično dejavnost v kompleksu Parka.
6.3 CESTE IN PROMET - CUK PVZ - 1. faza
V okviru operacije bo urejen nov dostop v kompleks »Park vojaške zgodovine« - zgrajena bo nova
dostopna cesta do sedanjih objektov 3, 4 in 5 ter urejena parkirišča za avtobuse, avtomobile in
avtodome.
Na trasi bodoče ceste in predvidenega parkirišča za avtodome ležijo objekti, ki so bili v lasti in
uporabi vojske, bivše JLA. Od leta 1991 so objekti opuščeni in izpraznjeni. Pred izvedbo navedenih
posegov je treba neuporabne in dotrajane objekte odstraniti. Objekti so izpraznjeni, brez opreme in
stavbnega pohištva.
Predvideno je parkirišče za 8 avtodomov ter dostopna cesta do tega parkirišča. Dostopna cesta
mora povezovati obstoječi asfaltni plato tik ob glavni cesti, na koti cca 557,00m s platojem za
avtodome na koti 555,50. Projektno je obdelano parkirišče za avtodome in dostopna cesta (os 1) ter
37
Občina Pivka
ločeno dostopna cesta (os 2). Sestavni del projekta so tudi parkirni prostori za avtobuse in osebne
avtomobile ob obstoječem asfaltnem vhodnem platoju.
6.4 III. paviljon – nadaljnje faze projekta CUK PVZ
V sklopu nadaljnjih faz projekta CUK PVZ je predvidena razstava, ki temelji na velikih eksponatih, kot
so tanki, podmornica in letala. Glede na predvideno vsebino je stavba zasnovana dvonivojsko; na
nižjem nivoju je predvidena razstava tankov in podmornice, na višjem nivoju pa je predviden
prostor za eksponate s področja letalstva.
Razstavni predmeti večinoma govorijo sami zase, dopolnjevali pa jih bodo:
─ kvalitetna razstavna osvetlitev (popolnoma ločena od funkcionalne osvetlitve prostora),
─ scenske postavitve (prikaz predmetov v uporabi itd., fizične interakcije),
─ razstavna grafika (tako opisi predmetov kot velika prostorska grafika),
─ multimedia (projekcije, računalniške interakcije, poglobitve na dotikalnih ekranih/mizah,
nadgrajena resničnost),
─ na prostoru pred III. paviljonom bo urejen poligon za ponazoritvene vožnje s tanki in
doživljajski del voženj, ki bo na voljo obiskovalcem,
─ pred III. paviljonom bo na zelenici postavljeno otroško igrišče.
V III. paviljonu bo lociran tudi manjši lokal, katerega urnik bo prilagojen številu obiskovalcev.
Tipologija razstavnih eksponatov zahteva velike razpone (min 16 m za tanke in 25 m za letala).
Prostor za tanke mora biti dostopen iz čim več točk, zaradi enostavnega vnašanja in manipulacije z
razstavljenimi vozili. Spodnji nivo bo tako preko garažnih vrat dostopen neposredno iz platoja pred
objektom in iz bočne strani. Na tem delu so predvidene delavnice za servisiranje in obnovo vozil ter
garaže za vozila, ki so v delovanju in bodo služila za turistične namene. Ti prostori bodo od glavnega
razstavnega prostora ločeni z notranjo steno, ki je deloma odprta, zaradi možnosti ogleda del pri
obnovi. Delu, ki je najbližje mostu, je namenjen sprejemu obiskovalcev, sanitarnemu vozlu in
pomožnim prostorom.
6.5 MOST ČEZ ŽELEZNICO – nadaljnje faze projekta CUK PVZ
V sklopu nadaljnjih faz projekta CUK PVZ je predvidena izvedba novega mostu nad obstoječim.
Obstoječi most bo služil kot podpora novi nosilni konstrukciji mostu in ne bo imel več funkcije
mostu.
Prehajanje peščev preko mostu bo ločeno za obiskovalce z vstopnico in brez vstopnice. Dodatna
razširitev za 160 cm, na levi strani mostu, bo omogočala varen prehod obiskovalcev ob hkratni
vožnji vozila preko mostu.
38
Občina Pivka
6.6 KOTLOVNICA IN TOPLOVOD – nadaljnje faze projekta CUK PVZ
V okviru nadaljnjih faz projekta CUK PVZ bo zgrajena kotlovnica in deponija za potrebe kotlovnice.
Kotlovnica je predvidena v pritličju objekta št. 7, za katero se predvidi dva prostora, ki se ju preuredi
v en prostor št. 5. Deponija sekancev bo popolnoma nov prostor, postavljen 5 m stran vzporedno z
objektom št. 7 in bo vkopan v del dvorišča. Z zgornje strani deponije, ki bo zgrajena v dveh
prostorih, sta predvideni dve odprtini s kovinskimi vrati za vsip sekancev v deponijo.
6.7 PRENOVA EKSPONATOV
Muzejski eksponati bodo v okviru operacije deležni celovite obnove in priprave za muzejsko
predstavitev. Večina eksponatov je, kljub njihovemu izjemnemu vojaško zgodovinskemu pomenu, v
zelo slabem stanju. Že desetletje in več so namreč skladiščeni na odprtem prostoru, izpostavljeni
vremenskim vplivom, občasno tudi vandalizmu in drugim vplivom.
Eksponati bodo morali biti najprej kleparsko obnovljeni. Sledilo bo odstranjevanje starih slojev
barve, novo barvanje, obnova napisov ter nameščanje manjkajočih delov. Posamezni eksponati
bodo obnovljeni tudi znotraj, v skladu z zgodovinsko tehničnim pomenom in predvidenim mestom
postavitve v zbirki. Del eksponatov pa bo znotraj le konzerviran in tako trajno zaščiten pred
propadanjem.
V okviru operacije bodo obnovljeni naslednji eksponati:
─ eksponati, ki bodo nameščeni v tankovski zbirki, npr. tanki, samohodni topi, oklepni
transporterji in oklepni avtomobili, …
─ eksponati, ki bodo predstavljali vozni del muzejskih zbirk Parka vojaške zgodovine, med
njimi tanki in terensko vozilo,
─ eksponat, ki bo nameščen v podmorniški zbirki: podmornica,
─ eksponati, ki bodo nameščeni v letalski zbirki: letala, radarji in protiletalska topa.
6.8 ZUNANJA UREDITEV - CUK PVZ - 1. faza in nadaljnje faze projekta
Zunanja ureditev Parka vojaške zgodovine (PVZ) zajema naslednje posege:
1. FAZA:
─ Sanacija dotrajanih obodnih in opornih zidov.
─ Ureditev neurejenih površin v območju Paviljona A in parkirišč.
─ Ureditev kontrole dostopa na območju Paviljona A.
─ Ureditev sprehajalnih poti in brežin.
─ Izgradnja stopnišč.
─ Zelo dotrajani zidovi v višini do 1,50 m - rušitev in ponovna gradnja: odstranitev zidov,
zgradili se bodo novi AB zidovi z ustreznim sidranjev v obstoječe zidove in v enakih
gabaritih kot so obstoječi. Na te zidove se bo izdelala ustrezna betonska kapa. Betoni
bodo vidni betoni, predvideno je ometanje zidov.
─ Zidovi ob platoju in zgornjem stopnišču ob objektih 6 in 7 – rušitev in ponovna gradnja;
spodnji del zidu se bo ohranil, lokalne dele (poškodovane do take mere, da jih bo
potrebno odstraniti) se bo zamenjalo z novimi - plombe, zgornji del se bo v celoti
39
Občina Pivka
odstranil in nadomestil z novim zidom, ometi se bodo v celoti odstranili in nadomestili z
novimi, odstranijo se zidani pomožni objekti ob objektu 6 (ni predmet operacije).
Ureditev brežin je predvideno tako, da se uredi oz. odstrani panje, grmovje, odvečna manjša
drevesa, večje kamenje. Izvedla se bo zatravitev brežin. Urejene bodo naslednje brežine:
─ brežina med na novo projektirano zunanjo spodnjo cesto (od parkirišča proti parkirišču
za avtodome) in obstoječo glavno cesto,
─ ureditev brežin (delno izkop in humuziranje) in stopnic na parcelah v zasebni lasti
4229/17 in 4138/0 obe k.o. Radohova vas – neupravičen strošek investicije,
─ velika brežina pod zunanjim zidom pod celotnim parkom spomenikov in obstoječo
dostopno cesto iz smeri Neverke-Pivka in do projektiranega parkirišča za avtodome
(trenutno uporabna samo za dostopanje do objektov 5, 4, 3),
Izvedba novih stopnišč: obstoječe stopnice za prehajanje iz dostopne ceste kompleksa do objektov
3 in 4, takoj za glavnim vhodom se porušijo in se po izgradnji Paviljona A zgradijo nove, tik ob
objektu do dostopne ceste.
Sprehajalne poti bodo delno tlakovane, delno pa izvedene v prodcu.
Organizacija gibanja po PVZ-ju: osrednji del PVZ-ja bo v celoti ograjen. Ograjenost PVZ-ja bo
izvedena z obstoječimi zidovi in z žično ograjo. PVZ bo v nočnih urah zaprt in brez dovoljenja vanj ne
bo možen dostop.
Potek gibanja obiskovalca z vstopnico: vhod v PVZ bo po notranji cesti, kjer bodo na začetku
vgrajena večja vhodna vrata, z vrati za osebni prehod. Ob vratih bo nameščen domofon in zvonec
ter senzor, ki bo omogočal, z ustrezno napravo, odpiranje vrat v večernih urah (npr. za goste
hotela). Domofon bo povezan z objektom Komanda (objekt 2), in prostori uprave.
2. FAZA:
V sklopu 2. faze bodo izvedeni preostali elementi zunanje ureditve: ureditev platoja pred I. in II.
paviljonom, amfiteater, ureditev notranjih cest, pešpoti, ureditev brežin,ograj ter kontrola dostopov
po celotnem območju PVZ.
Obodni in oporni zidovi
Območje stare italijanske kasarne je bilo ograjeno z masivnim zidom, ki je varoval in ločeval vojaško
območje. Tudi območje pod škarpo je iz časa začetka 20. stol. – notranji del je bil zaščiten z
masivnim zidom, spodnji, zunanji del, pa z žičnato ograjo. Obstoječi obodni zidovi so sledili
konfiguraciji terena. Obodni zidovi se nahajajo na območju stare italijanske kasarne in na območju
na drugi strani železniške proge.
Na obodnih zidovih je predvidena izvedba naslednjih del:
─ rušitev,
─ rušitev in ponovna gradnja,
─ sanacija notranjih zidov,
40
Občina Pivka
─
─
─
sanacija zunanjih zidov,
žična ograja,
sanacija zidov z dodano mrežno ograjo.
Obodni zidovi
Zelo dotrajani zidovi - rušitev in ponovna gradnja: odstranitev zidov, zgradili se bodo novi AB zidovi
z ustreznim temeljem in v enakih gabaritih kot so obstoječi. Na te zidove se bo izdelala ustrezna
betonska kapa. Betoni bodo vidni betoni, predvideno je ometanje zidov.
Lokalno poškodovani zidovi, ki so še statično stabilni - obnova zunanjih zidov: obnova zidu se bo
izvedla z ustrezno podaljšano cementno malto, večje poškodbe se bodo sanirale, obzidale z opeko
in zaključile z ometom. Poškodovane kape se bodo pokrpale z betonom oz. podaljšano cementno
malto.
Nepoškodovani zidovi: delno so bili obnovljeni že v predhodnih posegih. Estetsko se jih bo samo
obnovilo oziroma pokrpalo z ustrezno malto.
Žične ograje: izvedlo se jih bo tam, kjer ograje ni, oziroma je dotrajana. Na platoju nad železnico je
predvidena izvedba fiksne žične ograje okrog predvidenega objekta III. paviljona in platoja, razen na
južnem delu platoja, kjer se bo izvedla žična ograja z možnostjo demontaže (v dolžini cca. 130 m).
Obstoječa žična ograja ob vhodu v PVZ se bo očistila in na novo prebarvala.
Notranji zidovi
Rušitev obstoječega zidu pri objektu Komanda med urejenim parkom in med predvidenim Parkom
spomenikov:
─ Zidovi ob spodnjem delu stopnišča ob objektih 6 in 7 - sanacija notranjih zidov: spodnji
del je kamnit in se bo v celoti ohranil, na zgornjem delu (nižji del) se bodo sanirale
lokalne poškodbe. Predvideno je pranje kamnitega zidu.
─ Nižji zid ob dostopni cesti, višina do 60 cm – delna sanacija zidu z dodano mrežno ograjo,
delno pa rušitev: predvidena je sanacija zidu, ki je dotrajan, kateremu se bo dodalo še
varovalno kovinsko ograjo, ki bo onemogočala padce ali zdrse po brežini. Rušitev zidu pa
je predvidena na mestu prehajanja obiskovalcev iz dostopne ceste na razgledno ploščad
novo načrtovanega objekta »Paviljon A«.
Ureditev platoja pred objektoma I. in II. paviljon
Na obstoječem platoju se bo odstranilo poškodovane dele asfalta in sloj asfalta nad predvideno
traso meteorne kanalizacije. Na platoju se bo izvedla meteorna kanalizacija, ki bo namenjena
odvodnjavanju platoja. V sklopu meteorne kanalizacije se bo izvedlo ustrezne jaške. Na platoju se
predvidijo požiralniki locirani po sredinskem delu platoja, na zahodnem delu platoja. Pred iztokom v
meteorno kanalizacijo je predviden lovilec maščob.
Pred izvedbo preplastitve, se bo na mestih, ki ne dopuščajo gravitacijskega odvodnjavanja v
požiralnike, izvedla odstranitev zgornjega sloja in poglobitev ter uskladitev višinskih kot skladno s
predvidenimi novimi nakloni platoja.
41
Občina Pivka
Zaradi prehajanja obiskovalcev iz I. paviljona v II. paviljon (tudi ob slabših vremenskih razmerah - ob
dežju in sneženju), bosta na oba vhoda/izhoda nameščena dva steklena nadstreška.
Ureditev malega letnega gledališča ob objektu II. paviljona
Obstoječe betonske stopnice se bo saniralo. Nanje bo možno postaviti montažno-demontažne
sedalne lesene površine, v primerih občasnih predstav. Sedalne površine se bo pričvrstilo. Tako bo
urejen prostor, pripravljen za namene raznih nastopov posameznikov, skupin ali gledaliških
predstav. Prostor se bo primerno osvetlil, postavili se bodo kandelabri. Predvidena je tudi
hortikulturna ureditev in ureditev brežine.
Pešpoti
V okviru II. sklopa izvedbe operacije je predvidena postavitev pešpoti, predvsem v območju, kjer je
predvideno prosto gibanje, se v zgornjem delu parka prične ob objektu 6 in se nadaljuje po robu
platoja do I. paviljona. Nato se pot nadaljuje čez most na plato ob III. paviljonu. Tako bo omogočen
prost dostop sprehajalcem do vzpetine Primož. Pešpot, ki meji na plačljivo območje, je ograjena z
varovalno ograjo.
Ureditev brežin
Brežine se bodo uredile tako, da se bo odstranilo panje, grmovje, odvečna manjša drevesa, večje
kamenje. Izvedla se bo zatravitev brežin.
Tako se bodo uredila naslednja območja:
─ območje, v ograjenem območju PVZ, med obstoječim zunanjim podpornim zidom in
obstoječim podpornim zidom objekta 7 (kjer je s projektom predvideno dostopanje iz
parkirišča v bodočo upravo v objektu 7),
Sanacija obstoječih stopnic
─ obstoječe stopnice izven ograjenega območja PVZ, stopnice od glavnega vhoda v PVZ
zgrajene ob kovinski ograji in speljane do glavne ceste (gledano iz smeri vstopanja v PVZ
na desno) se sanirajo,
─ obstoječa žična ograja ter zidek (od obstoječih glavnih vhodnih vrat v kompleks PVZ,
gledano v desno proti Hrastju) se sanirata.
Kontrole dostopov po celotnem območju PVZ
Obisk in gibanje po PVZ-ju bo ločen na plačljiv in na prosto dostopen del. Ogled razstavnih
eksponatov, v objektih št. 7, I., II. in III. paviljonu, bo plačljiv. Ostali del PVZ-ja bo neplačljiv del (brez
namena ogleda razstavnih eksponatov). Vstopnice za ogled razstav bodo obiskovalci kupili v
Steklenem paviljonu med objektoma 6 in 7.
Zaradi ločitve plačljivega in neplačljivega dela je postavljena zapora na začetku dostopnih poti, ki
onemogoča dostop do plačljivega dela kompleksa. Prav tako je zapora postavljena na koncu poti ob
mostu oz. nadaljevanju I.paviljona.
42
Občina Pivka
Organizacija gibanja po PVZ-ju: osrednji del PVZ-ja bo v celoti ograjen. Ograjenost PVZ-ja bo
izvedena z obstoječimi zidovi in z žično ograjo. PVZ bo v nočnih urah zaprt in brez dovoljenja vanj ne
bo možen dostop.
Potek gibanja obiskovalca z vstopnico: vhod v PVZ bo po notranji cesti, kjer bodo na začetku
vgrajena večja vhodna vrata, z vrati za osebni prehod. Ob vratih bo nameščen domofon in zvonec
ter senzor, ki bo omogočal, z ustrezno napravo, odpiranje vrat v večernih urah (npr. za goste
hotela). Domofon bo povezan z objektom Komanda (objekt 2), Steklenim paviljonom med
objektoma 6 in 7 in prostori uprave. Delno bo kontrola dostopa izvedena že v 1. fazi
Obiskovalci, ki se bodo odločili za ogled razstav, bodo lahko kupili vstopnico v objektu Stekleni
paviljon, ki bo postavljen med objektoma 6 in 7. Z nakupom vstopnice bo pot obiskovalca potekala
po omejenem in ograjenem območju. V tem območju ne bo dodatnih kontrol vstopnic. Možno si bo
ogledati vse razstavne eksponate tako na prostem kot v objektih.
V objektu 7 si bo mogoče ogledati razstave. Pot se bo nadaljevala preko stopnic oz. dvigalne
ploščadi za invalide na zgornji plato pred I. in II. paviljonom, kjer bodo razstavljeni tudi zunanji
eksponati. Nato bo ogled eksponatov možen v I. in II. paviljonu. Pot se bo nadaljevala preko mostu
v ograjen prostor pred III. paviljonom. Nato bo možno vstopati v objekt in v prostore, kjer bodo
razstavljenimi eksponati.
Vračanje proti izhodu bo po isti poti, brez vstopanj v same objekte.
Obisk kompleksa brez vstopnice bo mogoč, vendar bo gibanje za tovrstne obiskovalce omejeno na
območja objekta Komande ( objekt 2) in na plato preko železniške proge, ob objektu III. paviljona.
Prehajanje preko mostu bo za to možno ločeno za obiskovalce z vstopnico in ločeno za obiskovalce
brez vstopnice. Po tej poti, ki bo speljana iz območja Parka spomenikov in za I. paviljonom, bo
možen tudi dostop do prostorov (garderob in sanitarij) ob zaključku objekta III. paviljona. Le-ti bodo
namenjeni uporabnikom dodatnih aktivnosti in sprehajalcem.
Posegi, ki izhajajo iz gradbenih dovoljenj na zemljiščih parcelne številke 4138/0 k.o. Radohova vas in
parcelne številke 4229/17 k.o. Radohova vas, ki niso v lasti Občine Pivka niso upravičen strošek
operacije.
43
Občina Pivka
7. ALTERNATIVA
ZAPOSLENIH
»Z«
IN
»BREZ«
INVESTICIJE,
Z
ANALIZO
7.1 Varianta BREZ investicije
Park vojaške zgodovine je danes že uveljavljen muzejsko turistični objekt na zemljevidu turističnih
točk Slovenije. V letih od odprtja I. paviljona in objekta Komande (objekt 2) je postal privlačna
točka, ki se ji letno povečuje število obiskovalcev; v letu 2011 (doseženih 25.500 obiskovalcev) se je,
glede na prejšnje leto, povečalo za skoraj 70%, vendar so bile te številke dosežene zaradi obsežne
promocije in privlačnosti, ki jo za slovenske obiskovalce predstavlja razstavljena podmornica. Glede
na strukturo obiskovalcev lahko zaključimo, da PVZ kot turistična točka presega tudi okvire
nacionalne prepoznavnosti in postaja samostojna zanimivost za namenske ali tranzitne obiskovalce.
Navkljub naštetim dejstvom ostaja Park vojaške zgodovine kompleks, ki je še vedno v fazi
intenzivnega razvoja; večina objektov v kompleksu in velika večina zunanjih in povezovalnih površin
je še vedno ne-obnovljenih in neurejenih (glej poglavje 4.2).
Glede na izrazit skok letnega števila obiskovalcev v letu (2011) in glede na enako število, ki je bilo
doseženo v lanskem letu (2012) ter ob enaki ponudbi, ki je na voljo danes in primerljivih vložkih v
promocijo in oglaševanje ter brez nadaljnjih investicij pričakujemo, da se bo, število obiskovalcev le
počasi dvigovalo. Dodatna ponudba, širitev razstavnih prostorov in možnosti doživljajskega turizma
so namreč tiste, ki vedno znova privlačijo obiskovalce. To posledično prispeva k občutnemu
povečanju letnega števila obiskovalcev.
V dosedanjem razvoju in prenovi kompleksa PVZ so bile izvedene vse finančno dosegljive investicije.
Ne-obnovljeni so ostali objekti, katerih prenova predstavlja velik finančni zalogaj in ki jih brez velike
operacije ni mogoče izvesti. Prav tako je, zaradi bližine konca finančne perspektive in zaključka
nekaterih programov, ki so do sedaj dajali možnost financiranja manjših investicij v takšne objekte
(kot npr. IPA Slovenija-Hrvaška), v prihodnje pričakovati, da bo na voljo mnogo manj sredstev za
investicije, ki jih tak kompleks potrebuje za celovito ureditev. Na drugi strani EU razpisi praviloma
zagotavljajo nižja, programska sredstva, ki za celovito ureditev parka nikakor ne zadostujejo.
Pomembno je poudariti, da že nekaj časa propadajo številni dragoceni eksponati, med njimi tudi
ponos PVZ – podmornica, saj niso locirani znotraj objektov temveč zunaj in tako izpostavljeni vsem
vremenskim vplivov. Kljub visoki muzejski vrednosti so zaradi temperaturnih nihanj in nihanj v
vlažnosti, izpostavljeni propadu. Brez investicije v celovito ureditev kompleksa, ki bi nudil prostore
na eni strani za ohranjanje vojaško-tehnične dediščine ter ohranil arhitektonsko zasnovo objektov 6
in 7, bo tako sledilo propadanje tako eksponatov, ki bi bili v teh prostorih razstavljeni, kot izguba
kulturne dediščine v obliki zgradb v kompleksu.
Brez investicije bo Park vojaške zgodovine nadaljeval z aktivnostmi, ki so že danes vzpostavljene v
njegovem okviru in zajemajo razstavo v objektu Komande (objekt št. 2) ter ogledna I. in II. paviljon
(objekta št. 8 in 9) in ogled podmornice, ki je razstavljena na ploščadi.
Brez investicije je torej jasno, da se PVZ ne bo mogel razvijati naprej v smislu širitve razstavnih
prostorov, oglednih paviljonov, novih zbirk, ki bi predstavljale nova zgodovinska obdobja in prav
tako ne bo mogoča uvedba doživljajskega dela. Ravno doživljajski del, ki nima primarno
izobraževalne temveč razvedrilno funkcijo, je tisti, ki daje možnost turističnim delavcem, da
obiskovalce zadržijo v okviru kompleksa ves dan.
44
Občina Pivka
V Parku vojaške zgodovine bodo brez novih investicij še naprej zaposleni 4 sodelavci, od tega trije
strokovni sodelavci in vodja. Poleg strokovnega kadra je tu še vodniška služba, ki opravi letno
približno 2700 ur delovnih ur. Večina ur je opravljena v času trajanja turistične sezone, med aprilom
in oktobrom.
V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv
na lokalno in regionalno skupnost po varianti brez investicije:
─ Brez izvedbe investicije bo do danes ne-obnovljeni del kompleksa starih pivških vojašnic
prepuščen propadu – s tem bo izgubljena celovitost enega zadnjih ohranjenih kasarniških
kompleksov na Slovenskem.
─ Propadel bo del eksponatov iz nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine, saj brez
izvedbe operacije preprosto ni druge rešitve, ki bi pripeljala do njihove obnove in
predstavitve javnosti.
─ Sloveniji brez izvedbe te celotnega projekta še precej časa ne bo uspelo vzpostaviti
nacionalne vojaško-zgodovinske zbirke, ki bi predstavljala pomembno turistično
atrakcijo. Pestra vojaška zgodovina je namreč ena glavnih značilnosti slovenskega
prostora, ki jo velja izkoristiti tudi kot turistični produkt.
─ Notranjsko-kraška regija bo s turističnega vidika še naprej ostala izrazito prehodna regija,
kjer turisti na poti proti morju obiščejo kvečjemu Postojnsko jamo in se ne zadržijo dlje
od nekaj ur. Brez razvoja pestre in atraktivne turistične ponudbe, bo Notranjsko-kraška
regija razvojno še naprej nazadovala, v smeri najmanj razvite slovenske regije.
─ Občini Pivka brez celovite prenove Parka vojaške zgodovine ne bo uspel razvojni preboj
na področju turizma. Občina, ki leži v neposredni bližini Postojnske jame, kot ene glavnih
turističnih atrakcij na nacionalnem nivoju in skozi katero se vije ena glavnih turističnih
magistralnih cest, ki vodi iz notranjosti Evrope proti Kvarnerju, bo dejansko imela od
turizma le gnečo na cestah, saj ne bo imela dovolj velike turistične atrakcije, s katero bi
zaustavila veliko množico turistov.
─ Park vojaške zgodovine bo sicer ostal prepoznavno turistično muzejsko središče, vendar
bo njegova atraktivnost začela počasi upadati, saj mu ne bo uspel preboj na tuja tržišča,
slovensko tržišče pa je zaradi majhnosti močno omejeno.
7.2 Varianta Z investicijo
Glede na obseg dosedanjih vlaganj in aktivnosti v Parku vojaške zgodovine ter izjemnih dimenzij
celotnega kompleksa (skupna površina kompleksa znaša 9,95 ha, skupni tlorisi objektov pa 6.750,2
m2), ki je predmet projekta CUK PVZ, lahko zaključimo, da nadaljnji koraki, ki so nujno potrebni za
celovit razvoj turistične točke, presegajo interes lokalne skupnosti in predstavljajo državni interes za
zagotavljanje razstavnih prostorov, ohranjanje in predstavitev eksponatov ter tržno priložnost, ki jo
predstavlja urejen kompleks navedenih dimenzij. Razvojni preboj in konkreten učinek nadaljnjih
vlaganj je tako mogoč le z investicijo.
Poleg tega analiza povpraševanja na področju turizma izkazuje naslednje rezultate. Turizem postaja
vedno pomembnejša gospodarska dejavnost, s številnimi multiplikativnimi učinki. Po oceni
Svetovnega turističnega in potovalnega sveta (WTTC) turizem v Sloveniji ustvarja kar 12, % BDP. Po
podatkih Banke Slovenije se je priliv iz naslova izvoza potovanj v letu 2011 povečal za 0,5 % v
45
Občina Pivka
primerjavi z letom 2010. Rast je malenkostno zmernejša kot rast števila prihodov tujih turistov.
Kljub gospodarski recesiji je torej turizem panoga, ki beleži porast v številu ljudi, ki potujejo in tako
porast prihodka.
Pomembna pa je orientacija novih turističnih produktov in širjenje obstoječih v raznolikost doživetij,
ki jih ponujajo, predstavitvi in trženju novih destinacij, povezovanju mestnega turizma z
odkrivanjem podeželja, specifičnim trgom, ponudbi doživljajskih počitnic, nišnemu trženju in dobro
pozicioniranim destinacijam. Mnogo od naštetega velja tudi za PVZ, saj bo kompleks po celoviti
ureditvi vseboval elemente doživljajskega turizma, glede na lokacijo v osrčju Zelenega krasa se bo
povezoval z lokalnimi turističnimi ponudniki. Hkrati po svoji vsebini, poleg širše publike in šolajočih
nagovarja tudi specifični trg, to je tiste interesne skupine, ki se ukvarjajo z vojaško-zgodovinsko
dediščino. To posledično pomeni, da je za PVZ zanimivo tudi nišno trženje preko različnih
zgodovinskih društev in veteranskih organizacij. Glede na višino sredstev, ki bodo v projekt vložena
v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza, bo pozitiven vpliv na zgoraj našteto sorazmeren višini sredstev,
ki bodo v okviru operacije vložena v kompleks.
V okviru operacije CUK PVZ – 1. faza je predvidena izvedba aktivnosti obveščanja in promocije
operacije same in delno urejenega kompleksa, ki bo pripomogla k pozicioniranju samega PVZ in
celotne destinacije Zeleni kras.
Z investicijo bo v okviru operacije skupno zagotovljenih 2016 m2 razstavnih površin. Ravno tako je
vključena zunanja ureditev 1,78 ha (17.810,00 m2) povezovalnih površin in poti znotraj kompleksa.
Ureditev zunanjih površin bo izvedena delno.
Po dokončani operaciji bo delno urejen kompleks predstavljal največji tovrstni muzej v naši državi,
ki bo v prihodnjih letih privabljal številne obiskovalce. Po predvidevanjih, ki jih nakazujejo projekcije
narejene v ta namen, bo rast števila obiskovalcev naraščala v povprečju za 5-10 % letno. Ob
zaključku operacije, ko bo na voljo ponudba, ki bo vključevala širši muzejski in doživljajski del, se
pričakuje skokovit porast števila obiskovalcev. Število 60.000 obiskovalcev naj bi park dosegel v letu
2025 in ga po tem letu dosegal oziroma minimalno presegal.
V okviru operacije bo potekala tudi promocijska in marketinška dejavnost, ki se bo nadaljevala tudi
po zaključku operacije. Njen cilj bo obvestiti vse tiste, ki PVZ že poznajo, o razširitvi in novih
pridobitvah ter najširšo javnost o celotni ponudbi prenovljenega kompleksa z doživljajskim delom.
Investicija bo kompleks PVZ trdno postavila na zemljevid turističnih zanimivosti z mednarodno
prepoznavnostjo.
V nadaljevanju po alinejah povzemamo stanje v kompleksu »Park vojaške zgodovine« in širši vpliv
na lokalno in regionalno skupnost po varianti z investicijo:
─ Kompleks starih pivških vojašnic bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno rešen
pred propadom do sedaj ne obnovljenih objektov. S tem bo za prihodnje generacije
delno ohranjen eden redkih nespremenjenih kasarniških kompleksov na Slovenskem, ki
poleg tega, da s svojo impozantnostjo predstavlja pomembno arhitekturno dediščino
območja, nosi tudi veliko zgodovinsko težo, saj se je prav iz teh vojašnic 26. junija 1991
začela agresija Jugoslovanske vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo.
─ Z izvedbo operacije bo rešen del vojaško tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine.
Zlasti večji eksponati, ki so danes prepuščeni propadanju, bodo, z obnovo in primerno
predstavitvijo, postali vrhunska turistična atrakcija.
46
Občina Pivka
─
─
─
─
47
Slovenija brez izvedbe operacije, ki predstavlja 1. fazo celovite ureditve kompleksa in
brez izvedbe nadaljnjih faz ne bo uspela izkoristiti priložnosti na področju turizma, ki se ji
ponuja. Tako bo ostala bela lisa na področju turistične izrabe vojaško-tehnične in
vojaško-zgodovinske dediščine enega strateško najpomembnejših območij v Evropi.
Notranjsko-kraška regija bo z izvedbo operacije CUK PVZ – 1. faza delno razširila
obstoječe vsebine v okviru parka. Ko bo projekt celovite prenove v celoti zaključen,
bomo pridobili turistično atrakcijo, ki bo znatno vplivala na pestrost njene turistične
ponudbe. Park vojaške zgodovine bo vplival na prepoznavnost regije in njeno
atraktivnost, tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Posebej atraktiven bo za
ljubitelje vojaške zgodovine iz vsega sveta.
Občina Pivka bo z izvedbo vseh faz projekta CUK PVZ dosegla razvojni preboj na področju
turizma in se dokončno vrisala na turistični zemljevid Slovenije in širše soseščine. Z
izvedbo 1. faze bo to delno doseženo. Z vzpostavitvijo muzejsko turističnega centra
izjemnih dimenzij, bo lokalna skupnost pridobila razvojno hrbtenico, na katero se bo
naslanjal razvoj ostalega, zlasti podeželskega turizma v Občini Pivka.
Park vojaške zgodovine bo z izvedbo celotnega projekta CUK PVZ postal največji
muzejsko-turistični center v RS in tudi največji vojaško-zgodovinski muzejski center v tem
delu Evrope. Kot tak bo s svojimi zbirkami in atraktivnostjo eksponatov prepoznaven po
Evropi in tudi drugod po svetu. Vrhunski turistični produkt bo privlačil množico turistov,
ki se pomika iz notranjosti Evrope proti morju in obratno ter privabljal ljubitelje vojaške
zgodovine iz celega sveta. Izvedba operacije CUK PVZ – 1. faza bo do določene mere, v
skladu z višino investicije, delno pripomogla k dosegu tega cilja.
Občina Pivka
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH,
UPRAVIČENI IN PREOSTALI STROŠKI, NAVEDBA OSNOV IN
IZHODIŠČ ZA OCENO
8.1 NAVEDBA OSNOV IN IZHODIŠČ ZA UPORABLJENE OCENE
Ocena vrednosti za operacijo CUK PVZ je izdelana po stalnih cenah na nivoju maja 2013 ter po
tekočih cenah, kjer je za preračun upoštevana višina predvidene inflacije po podatkih Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012) in sicer za
leto 2014 1,8 ter ocene za leto 2015 1,8.
Osnova za izračun vrednosti posameznih segmentov investicij in celotne operacije so podatki iz
naslednjih dokumentov:
─ Paviljon A (Skladišče za muzejske eksponate), projekt št. 23/2012, oktober 2012;
Tringrad Nova d.o.o. Koper.
─ Ureditev cest in parkirišč, projekt št. NG/083-2011, november 2011; PS Prostor d.o.o.,
Pristaniška 12, Koper.
─ Zunanja ureditev - na podlagi dejanskih izmer na terenu in popisa del za investicijsko
vzdrževalna dela.
─ Komunikacijski načrt operacije »CELOVITA UREDITEV KOMPLEKSA PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE«, KREAKTIVA, Doris Komen s.p.
Ob upoštevanju že nastalih stroškov za koordinacijo projekta, projektno in investicijsko
dokumentacijo ter na podlagi pridobljenih predračunov in ocen za gradbeno-obrtniška dela, elektro
instalacije, strojne instalacije, nakup zemljišč, restavratorsko-konservatorska dela, opremo, nadzor
in projektiranje, informiranje in obveščanje ter ocenjenega stroška za vodenje projekta, znaša
skupna ocena operacije 4.211.618 € po stalnih cenah maj 2013, oziroma 4.301.191 € po tekočih
cenah (z vključenim DDV).
V tabeli 1 so stroški prikazani podrobneje po posameznih postavkah, pri čemer so bile le-te
oblikovane na naslednjih vsebinskih izhodiščih, ki so usklajena tudi s šifrantom programa za
spremljanje in poročanje ISARR:
─ Gradbeno-obrtniška dela: zajemajo gradbena-obrtniška dela v povezavi z operacijo.
─ Elektro instalacije: zajemajo elektro-instalacijska dela v povezavi z operacijo.
─ Strojne instalacije: zajemajo strojno-instalacijska dela v povezavi z operacijo.
─ Nakup zemljišč: zajema strošek nakupa zemljišča, ki je potrebno za izvedbo operacije
(strošek nakupa zemljišč predstavlja manj kot 10 % vrednosti operacije).
─ Restavratorsko-konservatorska dela: zajemajo strošek prevoza, čiščenja ter obnove
eksponatov, ki bodo uporabljeni pri muzejskih postavitvah.
─ Oprema – muzejske postavitve: zajema stroške muzejskih postavitev, kot so grafike,
scene, razstavni elementi in drugo.
─ Oprema – IKT in multimedijske naprave: zajema stroške računalniške opreme,
programske opreme in multimedijskih naprav
48
Občina Pivka
─
─
Nadzor in projektiranje.
Investicijska, projektna in druga dokumentacija: zajema stroške izdelave IP, PZI, PGD,
študij, idejnih zasnov in ostale dokumentacije.
─ Informiranje in obveščanje: zajema strošek postavitve in delovanja spletne strani
operacije, oglaševanja, promocijskih materialov, izvedbe promocijskih dogodkov,
kreative ter priprave komunikacijskega načrta.
─ Povračilo plač in drugi stroški dela.
V povezavi z operacijo bo nastal tudi izdatek za DDV, ki ni upravičen strošek operacije. Finančna
sredstva za kritje izdatka za DDV v višini 731.191 € zagotovi Občina Pivka. Občina Pivka zagotovi tudi
sredstva za ureditev brežin, ki je neupravičen strošek operacije, v višini 12.000 € brez DDV
Komunalni prispevek se, skladno z 19. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Pivka (ur. list št. 80/11), ne odmeri in zato tudi ni predmet sofinanciranja.
Tabela 1: Podrobnejša struktura posameznih postavk po stalnih cenah (junij 2013) in tekočih
cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
I
9
10
11
II
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
oprema: IKT in multimedijske naprave
nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
investicijska, projektna in druga dokumentacija
informiranje in obveščanje
plače in drugi stroški dela
SKUPAJ NEINVESTICIJSKA DELA
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV
stalne cene junij
2013, v €
2.141.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
72.689
39.167
3.107.186
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
delež v
celotni
tekoče cene, v € investiciji
2.186.800
50,84%
165.200
3,84%
170.000
3,95%
65.000
1,51%
300.000
6,97%
175.000
4,07%
75.000
1,74%
40.000
0,93%
3.177.000
73,86%
161.250
3,75%
60.000
1,39%
171.750
3,99%
393.000
9,14%
3.570.000
731.191
4.301.191
83,00%
17,00%
100,00%
V naslednjih tabelah je prikazana dinamika investiranja po stalnih cenah in tekočih cenah za celotno
obdobje naložbe, ki je usklajena s terminskim planom izvajanja posameznih aktivnosti (poglavje 11).
49
Občina Pivka
Tabela 2: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH cenah (maj 2013).
zap.
št.
1
2
3
4
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
5 restavratorsko-konservatorska dela
6 oprema: muzejske postavitve
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
8 nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
10 informiranje in obveščanje
11 plače in drugi stroški dela
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V €
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %
50
realizirano do
stalne cene junij vključno junij
2013, v €
2013
2.141.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
-
72.689
39.167
3.107.186
-
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
85.754
1.860
16.960
104.574
104.574
17.151
121.725
II. kvartal 13
-
III. kvartal 13
-
IV. kvartal 13
120.000
5.000
-
I.kvartal 14
198.428
14.735
-
II. kvartal 14
442.043
39.293
19.646
-
III. kvartal 14
550.098
58.939
41.749
-
IV. kvartal 14
328.880
32.122
41.749
-
I.kvartal 15
308.880
7.722
43.436
-
II. kvartal 15
188.224
4.344
19.305
-
III. kvartal 15
4.826
62.741
skupaj stalne
cene
2.141.379
162.155
165.885
62.741
-
-
25.000
-
17.682
-
58.939
-
39.293
-
34.381
68.762
53.089
67.568
31.853
33.784
32.819
-
293.056
170.114
-
-
2.000
152.000
3.183
234.028
8.016
567.937
10.413
700.492
16.945
6.385
529.224
16.651
5.695
503.041
39.093
3.475
320.078
100.386
72.689
39.167
3.107.186
43.690
5.785
49.475
49.475
9.612
59.087
11.806
17.326
29.132
29.132
2.597
31.729
2.500
16.310
18.810
170.810
33.990
204.800
19.646
4.912
16.008
40.566
274.594
56.889
331.483
9.823
18.461
28.284
596.221
127.107
723.328
9.823
17.020
26.843
727.335
156.269
883.604
9.823
16.022
25.845
555.069
118.590
673.659
9.653
15.730
25.382
528.424
112.793
641.217
7.722
18.140
25.862
345.940
72.116
418.056
2.548
11.153
13.702
114.087
8.842
122.929
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
417.341
10%
2.612.075
62%
1.182.202
28%
4.211.618
100%
Občina Pivka
Tabela 3: Rekapitulacija in kvartalna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
stalne cene junij
2013, v €
realizirano do
vključno junij
2013
II. kvartal 13 III. kvartal 13
IV. kvartal 13
I.kvartal 14
II. kvartal 14
III. kvartal 14
IV. kvartal 14
I.kvartal 15
II. kvartal 15
III. kvartal 15
skupaj tekoče
cene
2.141.379
162.155
165.885
62.741
-
120.000
5.000
202.000
15.000
450.000
40.000
20.000
560.000
60.000
42.500
334.800
32.700
42.500
320.000
8.000
45.000
195.000
4.500
20.000
5.000
293.056
170.114
-
25.000
18.000
60.000
40.000
35.000
70.000
55.000
70.000
33.000
35.000
34.000
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
8 nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
72.689
39.167
3.107.186
2.000
152.000
3.240
238.240
8.160
578.160
10.600
713.100
17.250
6.500
538.750
17.250
5.900
521.150
40.500
3.600
331.600
104.000
75.000
40.000
3.177.000
9 investicijska, projektna in druga dokumentacija
10 informiranje in obveščanje
11 plače in drugi stroški dela
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV
160.896
58.664,00
168.915,00
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
2.500
16.310
18.810
170.810
33.990
204.800
20.000
5.000
16.296
41.296
279.536
57.913
337.449
10.000
18.793
28.793
606.953
129.395
736.348
10.000
17.326
27.326
740.426
159.082
899.508
10.000
16.310
26.310
565.060
120.725
685.785
10.000
16.296
26.296
547.446
116.853
664.299
8.000
18.793
26.793
358.393
74.712
433.105
2.640
11.555
14.195
118.195
9.161
127.356
161.250
60.000
171.750
393.000
3.570.000
731.191
4.301.191
5 restavratorsko-konservatorska dela
6 oprema: muzejske postavitve
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V €
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %
51
85.754
1.860
16.960
104.574
104.574
17.151
121.725
65.000
-
-
43.690
11.806
5.785
49.475
49.475
9.612
59.087
17.326
29.132
29.132
2.597
31.729
417.341
10%
2.659.090
62%
1.224.760
28%
2.186.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
4.301.191
100%
Občina Pivka
Tabela 4: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v STALNIH
cenah (maj 2013).
stroški v letu (stalne cene)
zap.
stalne cene
št.
junij 2013, v €
OPIS POSTAVKE
1 gradbeno obrtniška dela
2.141.379
2 elektro instalacije
162.155
3 strojne instalacije
165.885
4 nakup zemljišč
62.741
5 restavratorsko-konservatorska dela
293.056
6 oprema: muzejske postavitve
170.114
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
72.689
8 nadzor in projektiranje
39.167
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
3.107.186
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
160.896
10 informiranje in obveščanje
58.664
11 plače in drugi stroški dela
168.915
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
388.475
SKUPAJ brez DDV
3.495.661
DDV
715.957
SKUPAJ z DDV
4.211.618
realizirano do
vključno junij
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
120.000
5.000
0
0
25.000
0
0
2.000
152.000
2014
1.519.449
145.089
103.144
0
150.295
68.762
16.945
27.997
2.031.681
2015
501.930
12.066
62.741
62.741
117.761
101.352
55.744
9.170
923.505
skupaj stalne
cene
2.141.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
72.689
39.167
3.107.186
85.754
1.860
16.960
104.574
104.574
17.151
121.725
55.496
2.500
39.421
97.417
249.417
46.199
295.616
19.646
34.381
67.511
121.538
2.153.219
458.856
2.612.075
0
19.923
45.023
64.946
988.451
193.751
1.182.202
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
Tabela 5: Rekapitulacija in letna dinamika nastanka investicijskih stroškov v €, v TEKOČIH
cenah.
stroški v letu (tekoče cene)
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
8 nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
10 informiranje in obveščanje
11 plače in drugi stroški dela
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV
52
realizirano do
stalne cene junij vključno junij
2013, v €
2013
2013
2014
2015
skupaj tekoče
cene
2.141.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
-
120.000
5.000
25.000
-
1.546.800
147.700
105.000
153.000
70.000
520.000
12.500
65.000
65.000
122.000
105.000
2.186.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
72.689
39.167
3.107.186
-
2.000
152.000
17.250
28.500
2.068.250
57.750
9.500
956.750
75.000
40.000
3.177.000
55.496
2.500
39.421
97.417
249.417
46.199
295.616
20.000
35.000
68.725
123.725
2.191.975
467.115
2.659.090
20.640
46.644
67.284
1.024.034
200.726
1.224.760
161.250
60.000
171.750
231.750
3.570.000
731.191
4.301.191
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
85.754
1.860
16.960
104.574
104.574
17.151
121.725
Občina Pivka
8.2 PRIKAZ UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH (NEUPRAVIČENIH) STROŠKOV INVESTICIJE
Ocena investicijskih stroškov vsebuje upravičene stroške in vse preostale stroške oziroma
izdatke, potrebne za izvedbo operacije. Upravičeni stroški so, v skladu z 2. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10), tisti stroški, ki so osnova za izračun sofinancerskega
deleža udeležbe javnih sredstev v operaciji.
Investicija CUK PVZ je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne
usmeritve 3. 2 »Mreženje kulturnih potencialov«.
Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so bila marca 2012 s strani
mag. Radovana Žerjava, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, izdana Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju Navodila), ki so podlaga za opredelitev
upravičenih in neupravičenih stroškov na operaciji.
Upravičeni stroški in izdatki predstavljajo vrsto celotnih stroškov in izdatkov operacije, ki jih
posredniško telo in organ upravljanja potrdita v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir
financiranja ni pomemben. Stroški so upravičeni, če so nastali v obdobju od 1. januarja 2007
do 31. decembra 2015 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o
sofinanciranju za posamezno operacijo. Organ upravljanja določi obdobje upravičenosti
izdatkov v odločbi o dodelitvi sredstev za operacijo.
Višina upravičenih stroškov se zniža pri naložbah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski
dobi investicije. Ureditev operacij, ki ustvarjajo prihodek, določa 55. člen Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999.
Metodologijo za izračun stroškov in koristi investicijskih operacij, ki ustvarjajo prihodke,
določa Delovni dokument št. 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi, ki ga je leta 2008 izdala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj.
8.3 IZRAČUN VIŠINE SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV NALOŽBE
Ob upoštevanju vseh v predhodnem poglavju naštetih izhodišč, so v nadaljevanju opisane
postavke, na osnovi katerih je izračunana višina upravičenih stroškov, ki se financirajo iz
nepovratnih sredstev. V nadaljevanju je najprej prikazana delitev stroškov na upravičene in
neupravičene, v skladu z Navodili.
Med neupravičene stroške sodi DDV:
─ Leto 2013: 63.350 €
─ Leto 2014: 467.115 €
─ Leto 2015: 200.726 €
Skupaj DDV: 731.191 €
53
Občina Pivka
Urejanje brežin, ki bo v celoti izvedeno v letu 2013:
─ Gradbena dela: 12.000 €
Finančna sredstva za pokrivanje plačila DDV, v višini 731.191 € (v tekočih cenah), in ostalih
neupravičenih stroškov v višini 12.000 €, zagotavlja Občina Pivka.
Med upravičene stroške sodijo vsi ostali stroški, ki so potrebni za realizacijo operacije. V
nadaljevanju je prikazana delitev stroškov na upravičene in neupravičene.
Tabela 6: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v STALNIH cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
9
10
11
II.
54
STALNE CENE
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
oprema: IKT in multimedijske naprave
nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
investicijska, projektna in druga
dokumentacija
informiranje in obveščanje
plače in drugi stroški dela
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ Z DDV
SKUPAJ V €
2.141.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
72.689
39.167
3.107.186
160.896
58.664
168.915
388.475
3.495.661
715.957
4.211.618
NEUPRAVIČENI
STROŠKI V €
12.000
12.000
12.000
715.957
727.957
UPRAVIČENI
STROŠKI v €
2.129.379
162.155
165.885
62.741
293.056
170.114
72.689
39.167
3.095.186
160.896
58.664
168.915
388.475
3.483.661
3.483.661
Občina Pivka
Tabela 7: Upravičeni in neupravičeni stroški operacije, v TEKOČIH cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
9
10
11
II.
TEKOČE CENE
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
oprema: IKT in multimedijske naprave
nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
investicijska, projektna in druga
dokumentacija
informiranje in obveščanje
plače in drugi stroški dela
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ Z DDV
SKUPAJ v €
2.186.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
75.000
40.000
3.177.000
161.250
60.000
171.750
393.000
3.570.000
731.191
4.301.191
NEUPRAVIČENI
STROŠKI v €
12.000
12.000
12.000
731.191
743.191
UPRAVIČENI
STROŠKI v €
2.174.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
75.000
40.000
3.165.000
161.250
60.000
171.750
393.000
3.558.000
3.558.000
V skladu z Delovnim dokumentom št. 4 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi, je bil določen znesek donacije EU (pri čemer so bili uporabljeni
podatki iz poglavja 14. Analiza stroškov in koristi, ki prikazuje konsolidiran poslovni rezultat)
in dobljeni so bili naslednji rezultati:
Tabela 8: Izračun finančne vrzeli.
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
Od tega upravičeni stroški (EC)
Diskontirani investicijski stroški (DIC)
Diskontirani neto prihodki (DNR)
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
v EUR
4.211.617,82
3.558.000,00
3.891.113,42
-123.738,34
če je DNR>0: če je DNR<0:
4.014.851,75
4.014.851,75
103%
100%
3.671.145,25
3.558.000,00
85%
85%
3.120.473,46
3.024.300,00
Iz izračuna v tabeli 8 je razvidno, da so diskontirani neto prihodki negativni, kar pomeni, da
je finančna vrzel 100 % in je najvišja stopnja sofinanciranja EU 85 %. V nadaljevanju je
prikazana višina sofinanciranja EU po posameznih postavkah operacije.
55
Občina Pivka
Tabela 9: Upravičeni stroški in sofinanciranje EU, v TEKOČIH CENAH.
TEKOČE CENE
SKUPAJ v EUR
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
9
10
11
II.
56
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
oprema: IKT in multimedijske naprave
nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
investicijska, projektna in druga
dokumentacija
informiranje in obveščanje
plače in drugi stroški dela
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ Z DDV
2.186.800
165.200
170.000
65.000
300.000
175.000
75.000
40.000
3.177.000
161.250
60.000
171.750
393.000
3.570.000
731.191
4.301.191
UPRAVIČENI STROŠKI
upravičeni
stroški po
donacija EU (85
100%
izračunu
% stopnja
finančne vrzeli sofinanciranja)
(100 %)
2.174.800
2.174.800
1.848.580
165.200
165.200
140.420
170.000
170.000
144.500
65.000
65.000
55.250
300.000
300.000
255.000
175.000
175.000
148.750
75.000
75.000
63.750
40.000
40.000
34.000
3.165.000
3.165.000
2.690.250
161.250
60.000
171.750
393.000
3.558.000
161.250
60.000
171.750
393.000
3.558.000
137.063
51.000
145.988
334.050
3.024.300
Občina Pivka
9. ANALIZA LOKACIJE, PROSTORSKI AKTI
9.1 ANALIZA LOKACIJE
Slika 10: Pogled na območje bivših vojašnic v Pivki.
Kompleks starih vojašnic v Pivki se nahaja med železnico in magistralno cesto Pivka-Reka.
Vzpenja se po pobočju v petih terasah oziroma ploščadih. Prva, najnižja, ki leži tik ob cesti, je
namenjena parkiriščem in dovozni poti. Na drugi je sprejemno območje z recepcijo,
nastanitvenimi kapacitetami in upravo v stavbi št. 2 – Komande. Na tretji ploščadi se
nahajata objekta št. 6 in 7. Na četrti, najvišji ploščadi sta I. in II. paviljon, kjer je tankovskoartilerijska zbirka. Nekdanje vadbeno območje na drugi strani železniške proge je
namenjeno postavitvi III. paviljona in prostoru, namenjenega doživljajskim programom.
Kompleks leži ob vznožju vzpetine z imenom Primož, na nadmorski višini med 560 m in 600
m. Glavna dovozna pot v osrednji del kompleksa se od glavne ceste odcepi na
severozahodnem delu kompleksa. Po zaključeni celotni prenovi, se bo dovozna pot do
spodnjega dela kompleksa odcepila od glavne ceste tudi na južnem delu kompleksa.
Podatki o mikrolokaciji kompleksa Park vojaške zgodovine:
─ katastrska občina: Radohova vas
─ številke parcel: 4102, 41341/4, 4130, 4131, 4229/4, 4229/10, 4135/2,
4215/7, 4215/4, 4215/4, 4215/5, 4220/3, 4220/4, 4219, 4220/1, 4229/5,
4229/2, 4215/5, 4215/6, 4212, 4210, 4211, 4217, 4231, 4225, 4209,
4208, vse k.o. Radohova vas.
─ obstoječi objekti: objekt št. 2 (Komanda), objekta št. 6 in 7, I. in II. paviljon,
zapuščen objekt na drugi strani železnice, objekti 3, 4 in 5 pod nivojem ploščadi
komande.
V okviru operacije CUK PVZ - 1. faza bodo gradbeni posegi potekali na naslednjih parcelah:
57
Občina Pivka
4215/7, 4220/4, 4219, 4220/1, 4229/5, 4229/2, 4220/3, 4220/4, 4221/5, 4221/6, 4229/14,
4229/16, 4229/17, 4229/13, 4138, 4137, 4134, 4135/2, 4229/10, 4131/1, 4215/6, 4229/4,
4131/4, 4130, 4221/6, 4229/13 vse k.o. Radohova vas
Slika 11: Umestitev kompleksa Park vojaške zgodovine v širše območje.
9.2 PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKIH PARCEL
Na območju občine Pivka velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Ur. l.
RS 79/10, 79/11).
Za celotno območje kompleksa »Park vojaške zgodovine« velja Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Ur. l. RS 78/2012).
58
Občina Pivka
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV
10.1 PRIČAKOVANI VPLIVI NA OKOLICO V ČASU GRADNJE IN ČASU OBRATOVANJA
Pričakovane vplive na okolje delimo na vplive, do katerih pride v času izvajanja operacije –
rušitve, gradnje in prenove objektov in na tiste, do katerih pride v času obratovanja objektov
v kompleksu.
Možni vplivi na okolico med prenovo in gradnjo objektov:
─ vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici nameravane
gradnje (vpliv rušitvenih del, odstranitve materiala in izkopov ter gradnje),
─ vpliv na varnost pred požarom v okolici nameravane gradnje (morebitna
sprememba režima požarnih poti med gradnjo, spremenjen dostop do objekta),
─ vpliv na okolje (emisije zaradi rušenja, gradnje, povečan nivo hrupa, ipd.).
Možni vplivi na okolico v času obratovanja kompleksa »Park vojaške zgodovine«:
─ vpliv na varnost pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje
(morebitna sprememba režima požarnih poti, dostopa do objekta, vpliv
dejavnikov požara v objektih, ki so predmet investicije, na širjenje požara v
okolici, na stabilnost konstrukcije objektov v okolici, na varno evakuacijo in
reševanje),
─ vpliv na okolje v okolici nameravane gradnje in varovanje okolja (morebitne
emisije plinov, sevanj, odvajanje odplak in odpadkov v času obratovanja, vpliv
osenčenja sosednjih nepremičnin),
─ vpliv na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje (vpliv na
povečanje nevarnosti za okoliške nepremičnine in njihovo uporabo v času
obratovanja),
─ vpliv na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje
(morebitno povečanje hrupa zaradi obratovanja),
─ vpliv objekta na okolico, povezan z energijo in ohranjanjem toplote (vpliv lege ali
uporabe objekta na povečanje potreb po količini energije pri uporabi objekta).
10.2 PRIČAKOVANI VPLIVI NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST NEPREMIČNIN V
OKOLICI GRADBENIH POSEGOV
Med gradnjo
Najbližje naselje je od objektov v PVZ oddaljeno več kot 100 m. Znotraj meja kompleksa, v
bližini objektov številka 3, 4 in 5, za katere je predvidena rušitev in postavitev Paviljona A
stojita dve hiši. Na parceli št. 4221/5 stoji naseljena stanovanjska hiša, ki je od roba vozišča,
ki je predmet operacije, oddaljena 7,5 m. Poleg tega stoji na parceli št. 4162/2 nenaseljen
stanovanjski objekt, ki je od najbližje točke posega v okviru operacije oddaljen 19 m.
59
Občina Pivka
V času izvajanja rušitvenih del (rušenje objektov 3, 4 in 5) in gradbenih del (gradnja Paviljona
A ) na obeh navedenih stanovanjskih objektih ni pričakovati deformacij. Naseljena hiša na
parceli št. 4221/5 je novogradnja, ki mora izpolnjevati vse bistvene zahteve glede stabilnosti
in mehanske odpornosti, v skladu z ZGO1. Rušitvena dela znotraj kompleksa ostalih objektov
ne bodo ogrožala, saj so razdalje med objekti dovolj velike, da ta dela ne bodo vplivala na
statiko preostalih stavb. Gradbena jama za predvideni objekt »Paviljon A « ni predvidena,
ker objekt ne bo podkleten. Dela na gradbišču se bodo izvajala tudi s pomočjo težke
mehanizacije za gradnjo nasipa spodnjega ustroja za cesto, vendar so predvideni vplivi na
okolico gradnje znotraj meja, ki jih predpisuje zakonodaja. Zaradi oddaljenosti se vibracije
ne bodo prenašale na objekte izven kompleksa. Med izvajanjem del je potrebno zavarovati
brežine in onemogočiti usipanje, krušenje ali plazenje terena.
V času obratovanja
V času obratovanja, kljub povečanju prometa zaradi večanja števila obiskovalcev, ne
pričakujemo vibracij in posledičnih deformacij na objektih v bližini mesta izvajanja operacije.
Predvidevamo, da bo vplivno območje obsegalo naslednje parcele:
4237/1, 4229/2, 4229/4, 4229/5, 4220/4, 4220/3, 4221/6, 4229/16, 4229/17, 4229/13,
4130, 4135/2, 4131/1, 4131/4, 4215/7, 4229/14, 4229/10, 4137, 4138, 4134, 4221/5,
4220/1, 4237/1, 4220/4, 4215/6 vse k.o. Radohova vas.
10.3 PRIČAKOVANI VPLIVI OPERACIJE V POVEZAVI S POŽARNO VARNOSTJO
Med gradnjo
Požarno varovanje bo v času gradnje in izvajanja del urejeno v skladu z načrtom ureditve
gradbišča. V času izvajanja gradbenih del je potrebno omejiti morebitno širjenje požara na
parcele v sklopu kompleksa PVZ. Izvajalec mora zagotoviti nemoten intervencijski dovoz na
gradbeno parcelo in vse ostale parcele v sklopu PVZ ter nemoteno evakuacijo in reševanje
pred požarom na zemljiščih in v objektih v sklopu kompleksa. Prav tako je treba je omogočiti
varnost osebam in reševalnim ekipam v primeru kriznega dogodka.
Prenova ovoja objekta številka 7, ki je predmet izvedbe operacije CUK PVZ - 1 . faza, lahko
požarno ogroža objekt št. 2 in I. in II. paviljon v sklopu kompleksa PVZ. S strokovno pravilno
ureditvijo gradbišča, izborom tehnologije dela in pravilnim ravnanjem z vnetljivimi materiali,
mora izbrani izvajalec zagotoviti, da ti vplivi ne bodo segli preko predvidenega vplivnega
območja.
V času obratovanja
Za posamezne objekte je bila v fazi projektiranja PGD, v skladu s Pravilnikom o požarni
varnosti v stavbah (Ur.l. RS 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) izdelana Zasnova oz. študija
požarne varnosti. Investitor in upravljavec morata zagotoviti stalno prisotnost in vzdrževanje
objekta ter morata upoštevati pravila požarnega reda po končani gradnji.
V primeru požara so ogroženi tudi že obstoječi objekti v okviru PVZ, ki niso predmet te
operacije. Predvidevamo, da bo vplivno območje obsegalo naslednje parcele: 4129/1,
60
Občina Pivka
4129/2, 4133/1, 4133/3, 4132, 4136, 4138, 4139, 4237/5, 4149/2, 4149/3, 4148, 4229/6,
4226, 4152, 4151, vse k.o. Radohova vas.
10.4 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLJE
Vpliv gradnje na okolje
Dela v okviru operacije bodo v času izvajanja rušitvenih del (objekti številka 3, 4 in 5 v
spodnjem delu kompleksa) in pa gradbenih del (predvsem urejanje okolice in pa prevoz
materiala) vplivala na stanje okolja v bližini kompleksa in znotraj njega.
Izvajalec mora dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom. Vsi izkopi morajo biti ograjeni z
varnostno ograjo in pravilno označeni. Zavarovati je treba obstoječe komunalne vode, ki
potekajo na območju gradnje.
V času izvajanja del bodo povečane naslednje emisije:
─ poveča se emisija prahu zaradi izkopov, transport izkopov in materialov s težkimi
tovornimi vozili,
─ poveča se emisija izpušnih plinov, posledica povečanega tovornega prometa,
transport in uporaba delovnih strojev,
─ povečana koncentracija prahu, ob izvajanju zemeljskih in gradbenih del,
─ povečan nivo hrupa zaradi uporabe gradbene mehanizacije in prometa tovornih
vozil.
Emisije prahu so najizrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Emisije prahu se bodo lahko
z vetrom disperzno širile v okolico gradbišča, zato je potrebno prašenje s preventivnimi
ukrepi (vlaženje s polivanjem ali drugim ustreznim ukrepom) zmanjšati na čim nižjo raven.
Za rušenje se bodo uporabile klešče za rušenje, ki usmerijo rušenje materiala in tako omejijo
prašenje na neposredno okolico.
Emisije izpušnih plinov zaradi povečanja tovornega prometa in uporabe gradbene
mehanizacije bodo prizadele le okoliške objekte ob transportni poti in neposredni bližini
izvajanja operacije – to so ostali objekti v kompleksu. Izvajalec mora emisije zmanjšati na
čim nižjo raven; predvsem tako, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to
potrebno. Naprav in vozil se ne sme puščati obratovati v prostem teku ter se jih locira čim
dlje od obstoječih objektov v sklopu kompleksa. S pravilno in strokovno ureditvijo gradbišča,
izborom najnovejše tehnologije dela in gradbene mehanizacije, bo izvajalec zagotovil, da ti
vplivi ne bodo segli izven vplivnega območja.
Izvajalec del bo upošteval merila in uredbe, v skladu z veljavno zakonodajo in tako
zagotavljal, da obremenjenost okolja v času gradnje ne bo prekomerna.
Vpliv na okolje v času obratovanja
Objekta, ki sta predmet operacije, bosta skupaj z ostalimi tvorila muzejski in turistični
kompleks PVZ. Med rednim delovanjem kompleksa PVZ emisije in negativni vplivi na okolje
niso pričakovani. Prometna ureditev na območju kompleksa je omejena le na dostavo in
dostopni promet, tako se ne pričakuje povečanih emisij hrupa in izpušnih plinov. Parkirišča
61
Občina Pivka
za obiskovalce (osebne avtomobile in avtobuse) so predvidena tik ob glavni cesti, v izogib
prometu znotraj kompleksa.
Ocenjujemo, da se sevalne obremenitve z obnovo in novim programom ne bodo
spremenile, zato dodatnih omilitvenih ukrepov ne potrebujemo.
Vpliv na tla med gradnjo
Pri zemeljskih delih v času gradnje bo potrebno odstraniti zgornji sloj zemljine z vegetacijo in
njenimi ostanki. Izvajalec mora upoštevati in izvajati dela skladno z varnostnim načrtom.
Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno organizacijo gradbišča ter uporabo ustrezne in
tehnično neoporečne gradbene mehanizacije in materialov, za preprečevanje
onesnaževanja tal in posredno podzemnih voda. Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo
možnost škodljivih vplivov gradbene mehanizacije in odpadkov na tla minimalna.
Izvajalec se mora obvezati, da s pravilnim ravnanjem ne bo presegel meje vplivnega
območja.
Vpliv na tla v času uporabe objekta
Namenska raba prostora bo po končanih delih spremenjena predvsem v tistem predelu, kjer
bo urejeno parkirišče. Vpliv na tla je ublažen z urejenim odvajanjem odpadnih voda (priklop
na čistilno napravo, lovilci olj). Investitor in upravljavec se morata obvezati, da z rednim
vzdrževanjem in izvajanjem dejavnosti ne bosta presegala vplivnega območja.
Vplivi na vode v času gradnje
Največjo nevarnost v času gradnje predstavlja gradbena mehanizacija, kjer obstaja možnost,
da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene mehanizacije ali
transportnih vozil pride do kontaminacije tal ter posledično površinskih vodotokov (razlitje
goriva ali motornega olja) in podzemnih voda. Ta možnost se zmanjša z ustrezno
organizacijo gradbišča in ustreznim vzdrževanjem strojev in vozil. Izvajalec mora dela izvajati
skladno z varnostnim načrtom in se mora obvezati, da bo spoštoval in izvajal ukrepe za
zaščito površinskih voda in podtalnice ter pri gradbenih delih in tako zagotovil odsotnost
negativnih vplivov na vode in meja vplivnega območja ne bo prekoračena.
Vplivi na vode v času uporabe objekta
Odpadne in meteorne vode se bodo odvajale ločeno. Meteorna kanalizacija bo vodena v
ponikanje , fekalna kanalizacija objekta pa bo začasno vodena v lastno čistilno napravo za 50
PE, ki je namenjena obratovanju kompleksa PVZ. Poleg tega bodo vgrajeni komunalni vodi
za usmeritev fekalne kanalizacije v čistilno napravo mesta Pivka. Do pridobitve uporabnega
dovoljenja bodo objekti priključeni na obstoječo čistilno napravo v okviru PVZ. Investitor in
upravljavec bosta upoštevala ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tako podzemnih kot
površinskih voda z rednim vzdrževanjem čistilne naprave in lovilcev olj in tako zagotavljala
odsotnost negativnih vplivov na vode.
62
Občina Pivka
Vplivi na količino odpadkov v času gradnje
V času gradnje in izvajanja del bodo nastali gradbeni odpadki. Odpadki bodo nastali zaradi
rušitve objektov na parcelah št. 4220/1, 4219, 4220/4 in 4229/5 k.o. Radohova vas, prav
tako bodo odpadki nastali zaradi prometne in zunanje ureditve kompleksa in ter zemeljskih
del za zunanjo ureditev. Nevarni odpadki bodo nastali pri rušitvi objektov številka 3, 4 in 5 in
izhajajo iz salonitne kritine teh objektov. Izvajalec del bo zavezan ravnati v skladu s predpisi,
da bo ustrezno organiziral gradbišče, kar vključuje tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst
odpadkov z območja gradbišča na ustrezno mesto ali deponijo, kjer je zagotovljena
minimalna možnost škodljivih vplivov na okolje. Obvezal se bo tudi, da bo z odpadki, ki
vsebujejo azbest, ravnal v skladu s pravili odstranjevanja in odlaganja le teh.
Vplivi na količino odpadkov v času uporabe objekta
V okviru kompleksa PVZ bo zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov iz naslova vodenja
kompleksa in turističnega obiska; za odvoz bo skrbelo pooblaščeno komunalno podjetje.
Elektromagnetno sevanje med gradnjo
Glede na to, da v času izvajanja operacije ni predvidenih novih virov EMS na obravnavanem
območju, ocenjujemo, da poseg ne bo imel vplivov s stališča EMS.
Elektromagnetno sevanje v času uporabe objekta
Na ali v prenovljenih oz. novo postavljenih objektih ni predvidenih naprav, ki bi povzročale
EMS, zato ocenjujemo, da tovrstnih vplivov na okolje ne bo.
Osenčenje med gradnjo
Zaradi oddaljenosti predmeta operacije – gradbišča - od sosednjih parcel ocenjujemo, da
poseg ne bo imel vpliva s stališča osenčenosti okolja v vplivnem območju. Predvidevamo, da
vplivno območje ne bo segalo preko meja kompleksa PVZ.
10.5 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI DELU
Med gradnjo
Izvajalec mora dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom. Vsi izkopi morajo biti ograjeni z
varnostno ograjo in pravilno označeni.
Zavarovati je treba obstoječe komunalne vode, ki potekajo na območju gradnje. Gradbišče,
vključno z deponijami, gradbeno mehanizacijo, začasnim gradbiščnimi objekti ter območji
izvedbe del na komunalnih priključkih, instalacijah in napravah, je treba zavarovati pred
rušitvami in nekontroliranim raznosom zaradi vpliva vetra.
Primerno tretirane meteorne vode iz območja predvidene gradnje je potrebno kontrolirano
odvajali v ponikanje oz. skladno s projektno dokumentacijo. Med izvajanjem del izven
območja gradbene parcele je treba izvajati vse varnostne ukrepe, ki jih predvideva varnostni
načrt in v dogovoru z upravljavcem komunalnih vodov.
63
Občina Pivka
Z ureditvijo gradbišča, izborom tehnologije dela in gradbene mehanizacije, bo izbrani
izvajalec del zagotovil, da vplivi na varnost pri gradnji in izvedbi del na gradbeni parceli in
izven nje ne bodo segli izven vplivnega območja.
V času obratovanja
Po končani operaciji bodo prenovljeni in novo postavljeni objekti statično stabilni. Po
zaključku operacije – CUK PVZ – 1. faza, bodo urejene dovozne poti med objektom Paviljon
A in obema parkiriščema ter priključkom na cesto. Investitor in upravljavec morata
upoštevati navodila, podana v POV dokumentaciji in z rednimi vzdrževalnimi in
obratovalnimi deli skrbeti za trajno urejenost objekta in sproti odpravljati napake in
pomanjkljivosti objekta. Predvidevamo, da vplivno območje ne bo segalo izven parcel, ki so
del kompleksa PVZ.
10.6 PRIČAKOVANI VPLIV OPERACIJE NA OKOLICO V ZVEZI Z ENERGIJO IN
OHRANJANJEM TOPLOTE
V času gradnje
Pričakujemo, da operacija med gradnjo in izvedbo del ne bo imela povečanega vpliva na
okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote.
V času uporabe objekta
Ob uporabi in večanjem števila obiskovalcev v kompleksu »Park vojaške zgodovine« se bo
povečala poraba energije. Načrtovana novogradnja je zasnovana v skladu s Pravilnikom o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010). Vendar pa
operacija pomeni spremembo energetskega vira za ogrevanje, saj se bo novo grajeni objekt
ogreval s toplotnimi črpalkami. Predvidevamo, da vplivno območje ne bo segalo izven
parcel, ki so del kompleksa PVZ.
10.7 OCENA STROŠKOV NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE
V času uporabe, ob upoštevanju vseh predpisov in ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje
vplivov na okolje, se ne pričakuje stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje.
10.8 PRIČAKOVANI POZITIVNI VPLIVI OPERACIJE
Novogradnja Pavlijona A in prenova ovoja obstoječega objekta 7 v okviru operacije CUK PVZ
– 1. faza ter zunanja ureditev z infrastrukturo bo izvedena ob upoštevanju zakonodaje in
sodobnih standardov izvedbe, ki upoštevajo okoljevarstvene ukrepe, kot so učinkovita raba
naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), okoljska učinkovitost
(uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov) in zmanjševanje
negativnih vplivov na okolje. Po zaključku vseh faz celovite ureditve kompleksa »Park
vojaške zgodovine« je povečana obremenitev okolja pričakovana zgolj s stališča povečanja
prometa na račun namenskih obiskovalcev kompleksa.
64
Občina Pivka
Pozitiven vpliv na okolje bo po koncu projekta izhajal iz spremembe ogrevanja – prehod iz
ogrevanja na fosilna goriva na ogrevanje s toplotnimi črpalkami.
Učinkovitost izrabe naravnih virov: za novo grajen objekt bodo uporabljeni okolju prijazni
materiali, to so naravni, zdravju in okolju neoporečni materiali. Gradnja ne bo imela večjih
negativnih vplivov na okolje, morebitni odvečni gradbeni materialni bodo deponirani na
ustrezno deponijo. Zaradi gradnje okolje ne bo prekomerno obremenjeno s hrupom.
Okoljska učinkovitost: pri gradnji in sanaciji objektov v okviru operacije bodo uporabljene
najboljše razpoložljive tehnike in referenčni dokumenti. V kompleksu bo uvedeno ločeno
zbiranje odpadkov (papir, steklo, plastika in biološki odpadki).
65
Občina Pivka
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH
AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJA VODENJA OPERACIJE, ANALIZA
IZVEDLJIVOSTI
11.1 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
V tem poglavju je naveden terminski načrt operacije, prikazane so posamezne aktivnosti
operacije CUK PVZ – 1. faza, ki jih je se treba izvesti za realizacijo naložbe. V terminskem
planu je prikazana tudi odvisnost in časovni potek teh aktivnosti.
Aktivnosti priprave operacije CUK PVZ – 1. faza že potekajo. Izdelana je investicijska in
projektna dokumentacija, pridobljena so vsa (pravnomočna) gradbena dovoljenja.
Po izdaji Odločbe Organa upravljana o potrditvi operacije bodo izvedeni javni razpisi in
sklenjene pogodbe z najugodnejšimi izvajalci del.
V nadaljevanju pri izvedbi del predvidevamo naslednjo časovnico:
─ izvedba razpisnega postopka za izbiro izvajalca del (do oktober 2013)
─ izvedba razpisnega postopka za izbiro izvajalca nadzora (do oktober 2013),
─ izvedba gradbenih del (oktober 2013 – julij 2015),
─ postavitev opreme in razstav (junij 2015).
V letu 2015 je predvidena montaža notranje opreme in postavitev razstave. Uporabna
dovoljenja bo investitor pridobival sukcesivno glede na dokončanje del na posameznem
objektu.
Predviden potek aktivnosti je podrobneje razviden iz terminskega plana v nadaljevanju.
66
Občina Pivka
Tabela 10: Časovni načrt izvedbe investicije.
leto 2013
OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVAJANJA AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI
PROJEKT "Celostna ureditev kompleksa “Park vojaške zgodovine" 1. FAZA
Zap.
št.
Aktivnost
A
B
SPLOŠNO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD
UPRAVNI POSTOPEK
B.1.
GRADBENA DOVOLJENJA (GD)
B.2.
B.3.
B.4.
PRAVNOMOČNOST GRADBENIH DOVOLJENJ
SPREMEMBA GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA PAVILJON A
PRAVNOMOČNOST SPREMEMBE GRADBENEGA DOVOLJENJA
C
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
C.1
IZDELAVA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
C.2
VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN PRIDOBITEV ODLOČBE
D
RAZPISNE DOKUMENTACIJE
D.1
POŠILJANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V PREGLED IN POTRDITEV NA
MK
D.2
PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA NADZOR, IZBOR
IZVAJACA NADZORA
D.3
PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA GRADNJE, IZBOR
IZVAJALCA DEL
D.4.
PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA PROJEKTIRANJE,
IZBOR PROJEKTANTA - DOPOLNITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
D.5.
PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA OPREMO, IZBOR
IZVAJALCA DEL
D.6
PRIPRAVA RD IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JN ZA OBNOVO
EKSPONATOV, IZBOR IZVAJALCA OBNOVE
E.1
GRADNJA
1
2
3
4
- Paviljon A
- cesta in parkirišča - PROMET
- objekt 7
- zunanja ureditev poti in parka
E.2.
PRIDOBITEV UPORABNIH DOVOLJENJ oz. PRIMOPREDAJA
1
2
- cesta in parkirišča - PROMET
3
- objekt 7 (uporabno dovoljenje ne bo izdano - investicijsko vzdrževalna
dela)
- Paviljon A
- zunanja ureditev poti in parka (ne bo uporabnega dovoljenja - dela za
katere ni potrebno gradbeno, posledično uporabno dovoljenje)
4
67
dela
izvedena
do maj
2013
E.3.
NADZOR
E.4.
PRENOVA EKSPONATOV
E.5.
OPREMA
E.6.
PZI PROJEKTI
E.7.
PROJEKTI OPREME (IDZ, PZI)
E.8.
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN PROMOCIJA
E.9.
STROŠKI KOORDINACIJE
E.10.
DOSEDAJ NASTALI STROŠKI
x
x
Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
leto 2014
Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul.
leto 2015
Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept.
Občina Pivka
11.2 ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA IN ANALIZA IZVEDLJIVOSTI
Nosilec operacije CUK PVZ – 1. faza je Občina Pivka. Vlogo za potrditev operacije bo z
Organom upravljanja uskladilo Ministrstvo kulturo (MK), ki sofinancira operacijo v višini
lastne (slovenske) udeležbe. Občina Pivka, ki sofinancira operacijo v višini stroška DDV in
neupravičenih stroškov, bo, kot nosilka operacije, skrbela za celovit pregled nad izvajanjem
investicije, izvedla javna naročila ter skrbela za poročanje posredniškemu telesu (Ministrstvo
za kulturo).
Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne
usmeritve 3. 2 »Mreženje kulturnih potencialov«.
Ekipa, ki bo na Občini Pivka vodila izvedbo predlagane operacije, bo sodelovala z
Ministrstvom za kulturo.
Odgovorni vodja operacije je Metka Iskra.
V skupini so še:
─ Andreja Požar
─ Boštjan Kurent
Vloga in naloga vodje pri izvedbi operacije:
─ zagon operacije, formiranje skupine,
─ priprava vloge za potrditev operacije,
─ vodenje postopka za izbiro izvajalcev in nadzornikov po ZJN,
─ sodelovanje na koordinacijskih sestankih,
─ ocenjevanje doseženih rezultatov operacije glede na zastavljene cilje in ustrezno
ukrepanje v primeru odstopanj,
─ razreševanje problemov znotraj projektne skupine,
─ spremljanje finančnega in terminskega plana.
Vloga in naloge izvajalcev operacije/skrbnika pogodb:
─ izvedba postopka za izbiro izvajalcev in nadzornikov po ZJN,
─ spremljanje izvajalske pogodbe in obveščanje v primeru odstopanj oz.
ugotovljenih kršitev,
─ sodelovanje na koordinacijskih sestankih,
─ sodelovanje pri pripravi in izvajanju plačil,
─ spremljanje in poročanje na ravni operacije in prednostne usmeritve,
─ terenski pregledi/kontrole.
68
Občina Pivka
Investicijski program je izdelala Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije,
d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, odgovorni osebi Dunja Mahne (vsebinski del) in Alenka
Volk (finančni del).
Za izdelavo projektne dokumentacije operacije CUK PVZ – 1. faza so odgovorni naslednji
projektanti:
─ Darko Žitko, TRINGRAD NOVA d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
─ Arno Rupnik, PS Prostor d.o.o., Pristaniška 12, Koper,
Investitor bo z javnim razpisom, v skladu z Zakonom o javnih naročilih, pridobil ponudbe in
izbral najugodnejše izvajalce del v okviru operacije. Prav tako bo z javnim razpisom
pridobljen najugodnejši izvajalec storitev nadzora nad izvedbo del in snovalec notranje
opreme ter postavitve razstave ter projektantski nadzor za objekt in opremo.
Operacija se bo pri investitorju spremljala ločeno od ostalih investicij tako, da bo mogoč
vpogled v finančno stanje naložbe. Skrbniki projekta bodo mesečno, pisno poročali o stanju
na projektu koordinatorju oz. odgovornemu vodji projekta. 0 celovitem stanju na projektu
bo koordinator s pisnimi in ustnimi poročili obveščal pristojno osebo na MK.
Ocenjujemo, da je operacija, glede na dane lokacijske pogoje, tehnične značilnosti objektov
in pričakovanja uporabnikov ter finančnih parametrov, izvedljiva.
69
Občina Pivka
Tabela 11: Pregled že izvedenih javnih naročil.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
OBJAVA KDAJ
VREDNOST brez
DDV
IZVAJALEC
VRSTA POSTOPKA
I. ŽE IZVEDENA JAVNA NAROČILA
I.1.
IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA ŠIRŠE
OBMOČJE PARKA (med Primožem in
Narinom)
NAROČILNICA 2011
5.000,00 €
V PROSTORU d.o.o. Il.
Bistrica
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.2.
IZDELAVA OPPN PVZ
NAROČILNICA 2011
17.280,00 €
V PROSTORU d.o.o. Il.
Bistrica
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.3.
PGD DOKUMENTACIJA (delež Občine
Pivka)
- PAVILJON A (skladišče za muzejske
eksponate)
22.499,00 €
naročilnica 2012
19.500,00 €
TRINGRAD NOVA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
sofinancerska
pogodba z MORS 2011
1.999,00 €
PS PROSTOR d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
- popravek PGD že izdelanega projekta
ceste in parkirišča
naročilnica 2011
1.000,00 €
PS PROSTOR d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.4.
GEODETSKI POSNETEK
naročilnica 2010
2.500,00 €
GPK Bojan Umer s.p.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.5.
IDEJNA ZASNOVA MUZEJSKO
DEPOJSKEGA KOMPLEKSA
POGODBA 2010
975,00 €
TRINGRAD NOVA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.6.
DOPOLNITVE IDEJNIH ZASNOV MDK
PVZ
NAROČILNICA 2011
6.000,00 €
TRINGRAD NOVA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.7.
KOORDINACIJA PROJEKTA,
INŽENIRING PRI PRIDOBIVANJU
GRADBENIH DOVOLJENJ
POGODBA 2012
19.500,00 €
LOKALNI POSPEŠEVALNI
CENTER PIVKA
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.8.
IZDELAVA INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA OPERACIJE
POGODBA 2012
12.000,00 €
RRA NOTRANJSKO KRAŠKE REGIJE PIVKA
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
I.9.
PZI DOKUMENTACIJA in SPREMEMBA
PGD DOKUMENTACIJE
- cesta in parkirišča - PROMET
- Paviljon A sprememba PGD
dokumenatcije
- Paviljon A - PZI dokumentacija
- PZI dokumentacija - ceste in
parkirišča
- PZI dokumentacija - zunanja ureditev
I.10.
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN
PROMOCIJA
- izdelava komunikacijskega načrta in
organizacija ter izvedba aktivnosti v okviru
obveščanja in promocije
70
55.496,00 €
POGODBA 2013
11.806,00 €
TRINGRAD NOVA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
POGODBA 2013
19.000,00 €
TRINGRAD NOVA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
POGODBA 2013
19.200,00 €
PS PROSTOR d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
POGODBA 2013 (delež
k 1. fazi 30% od
18.300,00 €)
5.490,00 €
ACMA d.o.o.
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
POGODBA 2013
19.840,00 €
KREAKTIVA Doris Komen
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
s.p.
Občina Pivka
Tabela 12: Pregled predvidenih javnih naročil.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
OBJAVA KDAJ
VREDNOST brez
DDV
IZVAJALEC
VRSTA POSTOPKA
II. PREDVIDENA JAVNA NAROČILA
E.1
GRADNJA (upravičeni in neupravičeni
stroški)
JULIJ 2013
2.522.000,00 €
JN - ODPRTI POSTOPEK
E.2
STROKOVNI NADZOR PO ZGO
JULIJ 2013
40.000,00 €
JN - ODPRTI POSTOPEK
E.3.
PRENOVA EKSPONATOV
SEPTEMBER 2013
300.000,00 €
JN - ODPRTI POSTOPEK
E.4.
OPREMA
SEPTEMBER 2013
250.000,00 €
JN - ODPRTI POSTOPEK
E.6.
OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN
PROMOCIJA
- ostale aktivnosti in oprema po seznamu
postavke obveščanja in promocije
E.7.
71
PROJEKTI OPREME (IDZ, PZI)
40.160,00 €
OKTOBER 2013
40.160,00 €
JN - ODPRTI POSTOPEK
JANUAR 2014
20.000,00 €
JN - NAROČILA MALE VREDNOSTI
Občina Pivka
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN
VIRIH FINANCIRANJA
Skupna ocena vrednosti investicije CUK PVZ v tekočih cenah z DDV znaša 4.301.191 €.
Financiranje upravičenih stroškov operacije je predvideno iz proračuna Ministrstva za
kulturo v višini 533.700 € in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne
prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3. 2 »Mreženje
kulturnih potencialov«, v višini 3.024.300 €. Pri izvajanju operacije bodo upoštevani predpisi, ki
veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Financiranje neupravičenih
stroškov, to je izdatka za DDV in ureditev dela brežin v skupni višini 743.191 €, bo zagotovila
Občina Pivka. Delitev na upravičene in neupravičene stroške, ki je osnova za izračun deležev
posameznih virov financiranja, je prikazana v poglavju 8 tega investicijskega programa. V
tabeli v nadaljevanju je v tekočih cenah prikazana delitev navedenih stroškov po
investitorjih.
Tabela 13: Upravičeni in neupravičeni stroški po financerjih, v TEKOČIH cenah.
zap.
TEKOČE CENE
št.
OPIS POSTAVKE
SKUPAJ v €
gradbeno
obrtniška
dela
1
2.186.800
2 elektro instalacije
165.200
3 strojne instalacije
170.000
4 nakup zemljišč
65.000
5 restavratorsko-konservatorska dela
300.000
6 oprema: muzejske postavitve
175.000
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
75.000
8 nadzor in projektiranje
40.000
SKUPAJ IZVEDBENA DELA 3.177.000
I.
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
161.250
10 informiranje in obveščanje
60.000
11 plače in drugi stroški dela
171.750
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
393.000
SKUPAJ
3.570.000
DDV
731.191
SKUPAJ Z DDV
4.301.191
EU skupaj v €
1.848.580
140.420
144.500
55.250
255.000
148.750
63.750
34.000
2.690.250
% sof. EU
84,53%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
84,68%
MK skupaj v €
326.220
24.780
25.500
9.750
45.000
26.250
11.250
6.000
474.750
% sof.
MK
14,92%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
14,94%
137.063
51.000
145.988
334.050
3.024.300
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
84,71%
24.188
9.000
25.763
58.950
533.700
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
14,95%
3.024.300
70,31%
533.700
12,41%
Občina Pivka
skupaj v €
12.000
% sof. OP
0,55%
12.000
0,38%
12.000
731.191
743.191
0,34%
100%
17,28%
V tabelah v nadaljevanju je prikazan načrt financiranja upravičenih stroškov, v skladu z
dinamiko operacije in predvidenimi financerji. Izračuni so izdelani najprej po posameznih
postavkah, nato pa še po letih in predvidenih investitorjih.
72
Občina Pivka
Tabela 14: Financiranje MK: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
5 restavratorsko-konservatorska dela
6 oprema: muzejske postavitve
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
8 nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
10 informiranje in obveščanje
11 plače in drugi stroški dela
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V €
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %
73
realizirano do
stalne cene vključno junij
junij 2013, v €
2013
II. kvartal 13
319.407
24.323
24.883
9.411
-
III. kvartal 13
-
IV. kvartal 13
16.200
750
-
I.kvartal 14
30.300
2.250
-
II. kvartal 14
67.500
6.000
3.000
-
III. kvartal 14
84.000
9.000
6.375
-
IV. kvartal 14
50.220
4.905
6.375
-
I.kvartal 15
48.000
1.200
6.750
-
II. kvartal 15
29.250
675
3.000
-
III. kvartal 15
750
9.750
skupaj tekoče
cene
326.220
24.780
25.500
9.750
43.958
25.517
-
-
-
3.750
-
2.700
-
9.000
-
6.000
-
5.250
10.500
8.250
10.500
4.950
5.250
5.100
-
45.000
26.250
10.903
5.875
464.278
-
-
-
300
21.000
486
35.736
1.224
86.724
1.590
106.965
2.588
975
80.813
2.588
885
78.173
6.075
540
49.740
15.600
11.250
6.000
474.750
24.134
8.800
25.337
58.271
522.549
12.863
279
2.544
15.686
15.686
6.554
868
7.421
7.421
1.771
2.599
4.370
4.370
375
2.447
2.822
23.822
3.000
750
2.444
6.194
41.930
1.500
2.819
4.319
91.043
1.500
2.599
4.099
111.064
1.500
2.447
3.947
84.759
1.500
2.444
3.944
82.117
1.200
2.819
4.019
53.759
396
1.733
2.129
17.729
24.188
9.000
25.763
58.950
533.700
51.299
10%
328.796
62%
153.605
29%
Občina Pivka
Tabela 15: Financiranje EU: Rekapitualcija in kvartalna dinamika nastanka stroškov operacije v €, v TEKOČIH cenah.
zap.
št.
1
2
3
4
5
6
OPIS POSTAVKE
gradbeno obrtniška dela
elektro instalacije
strojne instalacije
nakup zemljišč
restavratorsko-konservatorska dela
oprema: muzejske postavitve
7 oprema: IKT in multimedijske naprave
8 nadzor in projektiranje
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
I.
investicijska, projektna in druga
9 dokumentacija
10 informiranje in obveščanje
11 plače in drugi stroški dela
II.
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
SKUPAJ brez DDV
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V €
SKUPAJ VSI STROŠKI PO LETIH V %
74
realizirano do
stalne cene vključno junij
junij 2013, v €
2013
II. kvartal 13 III. kvartal 13 IV. kvartal 13
1.809.972
91.800
137.832
4.250
141.002
53.330
249.098
21.250
144.597
-
I.kvartal 14
171.700
12.750
15.300
-
II. kvartal 14
382.500
34.000
17.000
51.000
-
III. kvartal 14 IV. kvartal 14
476.000
284.580
51.000
27.795
36.125
36.125
34.000
29.750
59.500
I.kvartal 15
272.000
6.800
38.250
46.750
59.500
II. kvartal 15
165.750
3.825
17.000
28.050
29.750
III. kvartal 15
4.250
55.250
28.900
-
skupaj tekoče cene
1.848.580
140.420
144.500
55.250
255.000
148.750
61.786
33.292
2.630.908
-
-
-
1.700
119.000
2.754
202.504
6.936
491.436
9.010
606.135
14.663
5.525
457.938
14.663
5.015
442.978
34.425
3.060
281.860
88.400
63.750
34.000
2.690.250
136.762
49.864
143.578
330.204
2.961.112
72.891
1.581
14.416
88.888
88.888
37.137
4.917
42.054
42.054
10.035
14.727
14.727
24.762
2.125
13.864
15.989
134.989
17.000
4.250
13.852
18.102
237.606
8.500
15.974
24.474
515.910
8.500
14.727
23.227
629.362
8.500
13.864
22.364
480.301
8.500
13.852
22.352
465.329
6.800
15.974
22.774
304.634
2.244
9.822
12.066
100.466
137.063
51.000
145.988
334.050
3.024.300
870.429
3.024.300
290.692
10%
1.863.179
62%
29%
Občina Pivka
V nadaljevanju je prikazan predviden finančni tok po letih in po posameznih financerjih v
tekočih cenah, ki temelji na predvideni plačani realizaciji.
Tabela 16: Finančni tok po financerjih v TEKOČIH cenah.
zap.
št.
OPIS POSTAVKE
SKUPAJ IZVEDBENA DELA
SKUPAJ NEINVESTICIJSKI DEL
I.
II.
75
FINANCIRANJE PO LETIH
TEKOČE CENE, v
€
LETO 2013
LETO 2014
LETO 2015
SKUPAJ
DDV 20%
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV
3.137.000
433.000
3.570.000
17.151
714.040
4.301.191
150.000
203.990
353.990
17.151
46.199
417.340
2.039.750
152.225
2.191.975
947.250
76.785
1.024.035
467.115
2.659.090
200.726
1.224.761
DELEŽ FINANCIRANJA "EU"
3.024.300
300.892
1.852.979
870.430
DELEŽ FINANCIRANJA "MK"
533.700
53.099
326.996
153.605
DELEŽ FINANCIRANJA "OBČINA PIVKA"
743.191
63.350
479.115
200.726
Občina Pivka
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE
EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Projektne napovedi je treba izdelati za obdobje, ki ustreza ekonomsko koristni življenjski
dobi projekta in ki je dovolj dolgo, da še zajame verjetne dolgoročne vplive. Ekonomska
doba oziroma referenčno obdobje se spreminja glede na vrsto investicije. Pred odločitvijo
glede izbire referenčnega obdobja za operacijo CUK PVZ 1. faza so bila najprej preverjena
priporočila, ki izhajajo iz Delovnega dokumenta 4 (SVLR, 2008). V slednjem so sicer navedeni
referenčni časovni horizonti po sektorjih, kot jih priporoča Komisija in ki temeljijo na
mednarodno priznanih izkušnjah, vendar je operacijo CUK PVZ v podane sektorje težko
nedvoumno uvrstiti, najbolj bi sodila v sektor »preostale storitve«.
V dokumentu Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Evropska komisija,
2008) je sektor »preostale storitve« podrobneje razdelan na:
─ vzgojno-izobraževalno infrastrukturo (običajno referenčno obdobje 15-20 let),
─ muzeje in kulturne znamenitosti (običajno referenčno obdobje 10-15 let),
─ bolnišnice in drugo zdravstveno infrastrukturo (običajno referenčno obdobje 20
let),
─ gozdove in parke(običajno referenčno obdobje 25-35 let),
─ industrijske cone in tehnološke parke (običajno referenčno obdobje 20 let).
Relativno kratko običajno referenčno obdobje pri muzejih in kulturnih znamenitosti je
mogoče zlahka razumeti v primerih, ko pretežni del investicije predstavlja postavitev
muzejskih zbirk, nakup opreme, multimedijske postavitve in ostala IKT oprema. V takih
primerih gre dejansko za investicijo, ki se relativno hitro amortizira in tudi iztroši ter je po
10-tih, 15-tih letih ni več mogoče optimalno uporabljati.
V primeru operacije CUK PVZ 1. faza gre za drugačen tip investicije, kjer so rezultat tudi
muzejske postavitve, vendar se pretežni del investicije (skoraj ¾ celotne investicije) nanaša
na gradnjo ali obnovo stavb, katerih ekonomska doba bo, ob uporabi sodobnih gradbenih
elementov in tehnik, najmanj 20 let. Ob upoštevanju zapisanega je pri operaciji CUK PVZ 1.
faza uporabljena ekonomska doba 20 let, kot jo komisija navaja pri vzgojno-izobraževalnih
institucijah oziroma pri bolnišnicah in drugi zdravstveni infrastrukturi, ki je po razmerju med
gradbenimi in ostalimi stroški primerljiva z operacijo CUK PVZ 1. faza.
V skladu s časovnico operacije, ki je predstavljena v poglavju 11, bo novozgrajen in
opremljen kompleks PVZ predan v uporabo avgusta 2015. Do konca leta 2015 bo kompleks
deloval poskusno, testirali se bodo vsi sistemi ter vzpostavljala organizacijska struktura.
Glede na to, da gre za mesece, ko je število obiskovalcev najnižje, bo kompleks sicer odprt
za obiskovalce, vendar pa bo cena vstopnice ostala ista.
Preden preidemo na projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja
investicije, je zaradi transparentnosti potrebno predstaviti dosedanji razvoj Parka vojaške
zgodovine.
V letu 2006 je bil na zgornji terasi kompleksa obnovljen in nato za javnost odprt prvi
muzejski paviljon (objekt št. 9), sofinanciran s sredstvi neposrednih regionalnih spodbud, v
76
Občina Pivka
tistem času je bila urejena minimalna infrastruktura. V tem I. paviljonu je bil v sodelovanju z
Vojaškim muzejem Slovenske vojske in Ministrstvom za obrambo RS postavljen prvi del
oklepno-artilerijske zbirke z najbolj dragocenimi primerki tankov, oklepnikov in topov iz
zapuščine različnih vojska na slovenskih tleh.
V letih 2008 in deloma 2009 so bila v okviru projekta Infrastruktura v Parku vojaške
zgodovine s sredstvi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«, izvedena naslednja dela:
─ obnovil se je objekt Komande, predvsem so se v tej fazi uredili skupni in
povezovalni prostori v objektu,
─ obnovil se je objekt št. 8, objekt je po ureditvi postal II. muzejski paviljon,
─ uredil se je vodovod na parcelah Občine Pivka iz smeri železniške postaje v
Hrastje in v PVZ v skupni dolžini 700 m, ta vodovod pa se je nato razpeljal še po
kompleksu v skupni dolžini cca. 300 m,
─ uredilo se je parkirišče Stražarnica.
V letih 2007 in 2008 je v Parku vojaške zgodovine potekal projekt »Prekrižane meje«,
sofinanciran iz pobude INTERREG IIIA, Sosedskega programa SLO-HU-HR 2004-2006. V
okviru tega projekta so se v objektu Komanda uredili prostori za postavitev muzejskih zbirk,
pripravil se je Akcijski načrt za turistični preboj, postavila se je spletna stran projekta, skupaj
s partnerji so se izoblikovali trije turistični proizvodi.
Danes si obiskovalci v Parku vojaške zgodovine lahko ogledajo razstavo »Regio Carsica
Militaris«, ki jo dopolnjuje multivizijska predstavitev. Poleg tega si obiskovalci lahko ogledajo
tankovsko-artilerijsko zbirko, ki jo sestavljajo najdragocenejši primerki težkega orožja (tanki,
oklepna vozila in topovi), ki so kot pomembna vojaška in tehnična zapuščina različnih vojska
ostali v Sloveniji. Zbirko dopolnjujeta razstavi »Enotni v zmagi«, ki prikazuje slovensko
osamosvojitveno vojno v letu 1991, ter »Tank je bunker in grobnica«, v kateri so
predstavljene zgodbe tankistov s Pivškega med drugo svetovno vojno.
Vse navedeno je postavljeno v objektih imenovanih Komanda, I. in II. paviljon, na zgornji
terasi pa je začasno postavljena podmornica P-913 Zeta, ki je bila del flote jugoslovanske
vojne mornarice in predstavlja izjemen primer tehnične dediščine.
Po obisku muzeja se obiskovalci lahko podajo tudi po tematsko-učni poti do utrdb Alpskega
zidu in se podrobneje seznanijo z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi zanimivostmi
Pivškega, na vodenih izletih pa si lahko ogledajo tudi bližnjo podzemno utrdbo na Primožu.
Upravljavec Parka vojaške zgodovine je že od samega začetka občina Pivka, vodenje pa v
njenem imenu izvaja Lokalni pospeševalni center Pivka. Prihodki od vstopnin za obstoječe
muzejske zbirke gredo neposredno med prihodke občine, povprečna cena vstopnice je v
letu 2012 znašala 5,00 EUR brez DDV.
Po zaključku operacije Celovita ureditev kompleksa Parka vojaške zgodovine 1. faza, bo
kompleks deloval kot celota. Obiskovalec, ki bo obiskal Park vojaške zgodovine, si bo
kompleks lahko ogledal z enotno vstopnico, kar pomeni, da si bo z nakupom enotne
vstopnice ogledal tudi del muzeja oziroma muzejske zbirke, ki niso rezultat operacije CUK
PVZ 1. faza. V sistemu spremljanja prihodkov pa bo zagotovljena delitev prihodkov od
vstopnin na:
77
Občina Pivka
─
prihodke od vstopnin za ogled muzejskih zbirk (in pripadajoče infrastrukture), ki
NI bila financirana iz operacije CUK PVZ 1. faza,
─ prihodke od vstopnin za ogled muzejskih zbirk (in pripadajoče infrastrukture), ki
JE bila financirana iz operacije CUK PVZ 1. faza.
─ Prihodki so prilivi, ki nastanejo zaradi uporabe določene infrastrukture,
subvencija se zato med prihodki ne upošteva.
Pri načrtovanju in vodenju vseh projektov oziroma operacij v PVZ so upoštevana naslednja
načela, ki izhajajo iz postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike:
─ v Parku vojaške zgodovine potekajo projekti, sofinancirani iz namenskih sredstev
Evropske unije, zato je potrebno v vseh fazah poskrbeti, da ne prihaja do mešanja
različnih projektov (tako v fazi planiranja, organiziranja in izvedbe projekta),
─ za posamezen projekt se vodi ločeno knjigovodstvo (to pomeni, da ima
posamezen projekt znotraj poslovnih knjig občine povsem ločene knjigovodske
evidence),
─ za posamezen projekt se verodostojno spremljajo prihodki projekta, odhodki
oziroma stroški projekta, tudi glede na opredelitve v vlogi in pogodbi oziroma
investicijski dokumentaciji,
─ pri posameznem projektu v času trajanja projekta ne sme priti do bistvenih
sprememb projekta, ki bi lahko vplivali na naravo oziroma pogoje izvajanja.
Pomembno je torej poudariti, da je bilo v PVZ-ju izvedenih že kar nekaj investicij, ki danes
ustvarja prihodke iz naslova vstopnin in ostalih dejavnosti in jih je potrebno jasno razmejiti
od operacije CUK PVZ 1. faza. V nadaljnjih projekcijah se bomo pri opredelitvi bodočega
poslovanja Občine Pivka zato osredotočili samo na prihodke in odhodke, ki bodo nastali kot
posledica izvedbe operacije. Kot taki se bodo v prihodnje tudi vodili v poslovnih knjigah
občine.
13.1 STROŠKI POSLOVANJA
Lastnik nepremičnin in premičnin, ki so predmet operacije CUK PVZ 1. faza, bo Občina Pivka.
V skladu z zakonodajo bodo vsa osnovna sredstva zavedena v poslovnih knjigah Občine
Pivka, ki bo na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev obračunala strošek amortizacije.
Za potrebe ocene stroškov je bil narejen poskusni obračun amortizacije, pri čemer so bila
osnovna sredstva sorazmerno obremenjena z ostalimi stroški (nadzor in projektiranje,
investicijska, projektna in druga dokumentacija). Zemljišča in muzejski eksponati se ne
amortizirajo. Skupna višina amortizacije je prikazana v spodnji tabeli.
78
Občina Pivka
Tabela 17: Predvidena stopnja in višina amortizacije.
zap. št.
OPIS POSTAVKE
1 gradbeno obrtniška dela
2 elektro instalacije
3 strojne instalacije
4 nakup zemljišč
5 restavratorsko-konservatorska dela
6 oprema: muzejske postavitve - grafika, scene
7 oprema: multimedijske naprave
8 oprema: IKT
vrednost OS z
letna
mesečni
ekonomska
deležem ostalih stopnja znesek AM v letni znesek AM življenjska doba v
stroškov
AM v %
€
v€
letih
2.297.522
3%
5.744
68.926
33,33
173.979
3%
435
5.219
33,33
177.981
3%
445
5.339
33,33
62.741
0%
303.994
0%
176.463
12%
1.765
21.176
8,33
57.887
20%
965
11.577
5,00
17.515
50%
730
8.757
2,00
SKUPAJ
3.268.082
10.083
120.995
Za celovito upravljanje kompleksa bo skrbel Zavod za turizem Pivka. V spodnji tabeli je
prikazana projekcija stroškov za opazovano obdobje, ki je izdelana na osnovi ocene:
─ stroškov dela: v tej postavki so zajeti stroški zaposlitev iz naslova upravljanja PVZ
po končani investiciji;
─ splošnih stroškov: stroški telefonije, ogrevanja, elektrike, čiščenja prostorov in
nakupa opreme za vodnike;
─ materialnih stroškov: pisarniški material, vzdrževanje okolice in objektov;
─ stroškov storitev: stroški promocije, varovanje, zavarovanje, vzdrževanje okolice.
79
Občina Pivka
Tabela 18: Projekcija stroškov delovanja kompleksa PVZ, ki izhaja iz operacije CUK PVZ.
vrsta stroška
leto
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
stroški dela
v€
104.000
110.300
113.450
116.600
119.750
121.325
122.900
126.050
129.200
135.500
136.130
136.760
137.390
138.020
138.650
139.280
139.910
139.910
splošni stroški
v€
22.650
24.300
25.825
27.350
28.875
30.338
31.800
33.325
34.850
36.500
39.325
42.150
42.175
42.200
43.625
45.050
45.075
45.075
materialni
stroški
v€
23.225
23.700
24.175
24.650
25.125
25.600
26.075
26.550
27.025
27.500
28.450
29.400
29.400
29.400
29.875
30.350
30.350
30.350
stroški storitev
v€
31.000
32.750
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
skupaj po letih
v€
180.875
191.050
208.450
213.600
218.750
222.263
225.775
230.925
236.075
244.500
248.905
253.310
253.965
254.620
257.150
259.680
260.335
260.335
13.2 PRIHODKI IZ POSLOVANJA
Lastnik nepremičnin in premičnin, ki so predmet operacije CUK PVZ 1. faza, Občina Pivka bo
predala upravljanje kompleksa svojemu javnemu zavodu, ki bo imel prihodke iz naslova
operacije .
Struktura prihodkov, ki bodo posledica rezultatov operacije CUK PVZ 1. faza, je naslednja:
Prihodki iz naslova prodaje vstopnic: v projekcijah je upoštevano z dnem 1.1.2016
povišanje povprečne cene obstoječe vstopnice za 3,25 €. Projekcija prihodkov
temelji na predvidevanjih, da bo kot posledica operacije CUK PVZ:
─ v letu 2016 PVZ obiskalo 33.000 obiskovalcev letno;
─ obisk do leta 2025 postopno rastel za cca. 5 % letno;
─ bo v letu 2025 PVZ obiskalo 60.000 obiskovalcev;
─ v obdobju 2026-2033 število obiskovalcev postopno naraslo na 72.000
obiskovalcev letno.
13.3 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA KOMPLEKSA PVZ ZA OBDOBJE
EKONOMSKE DOBE OPERACIJE
Pri projekcijah poslovnega izida so bile uporabljene naslednje predpostavke:
─ V skladu z dokumentom Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects
(EC, 2008) ter z obstoječo prakso na podobnih projektih, je ekonomska doba
80
Občina Pivka
oziroma referenčna doba, za katero so narejene napovedi v analizi stroškov in
koristi za operacijo CUK PVZ 20 let (2013-2033).
─ Investicija bo predana v uporabo septembra 2015, zaradi poskusnega delovanja v
zadnjih mesecih leta 2015 je prvo polno leto poslovanja leto 2016.
V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na
operacijo.
81
Občina Pivka
Tabela 19: Izkaz poslovnega izida Občine Pivka v delu, ki se nanaša na operacijo.
POSTAVKE/LETA
EKONOMSKA DOBA PROJEKTA
2022
2023
2024
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.630.623
1.705.561
925.062
-
-
-
-
36.812
36.812
-
194.620
120.995
73.625
192.126
118.076
74.050
193.937
112.237
81.700
189.337
112.237
77.100
180.878
108.378
72.500
166.922
100.660
66.262
160.685
100.660
60.025
156.085
100.660
55.425
POSLOVNI IZID Z
AMORTIZACIJO
- 2.630.623
-
- - 36.812 - 194.620 - 192.126 - 193.937 - 189.337 - 180.878 - 166.922 - 160.685 - 156.085 - 130.309 - 128.984 - 123.639 - 118.294 - 118.949 - 109.854 - 112.384 - 105.164 - 105.819 - 105.819
POSLOVNI IZID BREZ
AMORTIZACIJE
- 925.062
-
-
skupaj v €
PRIHODKI
ODHODKI
1. amortizacija
2. sredstva za delovanje JZ
82
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
-
-
-
-
-
-
-
-
130.309
79.484
50.825
128.984
79.484
49.500
123.639
79.484
44.155
118.294
79.484
38.810
118.949
79.484
39.465
109.854
79.484
30.370
112.384
79.484
32.900
105.164
79.484
25.680
2032
2033
-
105.819
79.484
26.335
105.819
79.484
26.335
- - 73.625 - 74.050 - 81.700 - 77.100 - 72.500 - 66.262 - 60.025 - 55.425 - 50.825 - 49.500 - 44.155 - 38.810 - 39.465 - 30.370 - 32.900 - 25.680 - 26.335 - 26.335
Občina Pivka
Tabela 20: Izkaz poslovnega izida bodočega upravljalca – občinskega javnega zavoda - v delu, ki se nanaša na operacijo.
POSTAVKE/LETA
PRIHODKI
1. prihodki
2. sredstva ustanovitelja
ODHODKI
1. stroški dela
2. splošni stroški
3. materialni stroški
4. stroški storitev
DOBIČEK ALI IZGUBA IZ
POSLOVANJA
83
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
EKONOMSKA DOBA PROJEKTA
2022
2023
2024
2013
2014
2015
-
-
-
180.875
107.250
73.625
191.050
117.000
74.050
208.450
126.750
81.700
213.600
136.500
77.100
218.750
146.250
72.500
222.262
156.000
66.262
225.775
165.750
60.025
230.925
175.500
55.425
236.075
185.250
50.825
244.500
195.000
49.500
248.905
204.750
44.155
253.310
214.500
38.810
253.965
214.500
39.465
254.620
224.250
30.370
257.150
224.250
32.900
259.680
234.000
25.680
260.335
234.000
26.335
260.335
234.000
26.335
4.220.563
2.305.125
640.488
491.200
783.750
-
-
-
180.875
104.000
22.650
23.225
31.000
191.050
110.300
24.300
23.700
32.750
208.450
113.450
25.825
24.175
45.000
213.600
116.600
27.350
24.650
45.000
218.750
119.750
28.875
25.125
45.000
222.263
121.325
30.338
25.600
45.000
225.775
122.900
31.800
26.075
45.000
230.925
126.050
33.325
26.550
45.000
236.075
129.200
34.850
27.025
45.000
244.500
135.500
36.500
27.500
45.000
248.905
136.130
39.325
28.450
45.000
253.310
136.760
42.150
29.400
45.000
253.965
137.390
42.175
29.400
45.000
254.620
138.020
42.200
29.400
45.000
257.150
138.650
43.625
29.875
45.000
259.680
139.280
45.050
30.350
45.000
260.335
139.910
45.075
30.350
45.000
260.335
139.910
45.075
30.350
45.000
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
skupaj v €
4.220.562
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Občina Pivka
Tabela 21: Konsolidiran izkaz poslovnega izida.
POSTAVKE/LETA
2014
2015
-
-
-
180.875
180.875
191.050
191.050
208.450
208.450
213.600
213.600
218.750
218.750
222.262
222.262
225.775
225.775
230.925
230.925
236.075
236.075
244.500
244.500
248.905
248.905
253.310
253.310
253.965
253.965
254.620
254.620
257.150
257.150
259.680
259.680
260.335
260.335
260.335
260.335
6.851.185
1.705.561
925.062
4.220.563
-
-
36.812
36.812
-
375.495
120.995
73.625
180.875
383.176
118.076
74.050
191.050
402.387
112.237
81.700
208.450
402.937
112.237
77.100
213.600
399.628
108.378
72.500
218.750
389.185
100.660
66.262
222.263
386.460
100.660
60.025
225.775
387.010
100.660
55.425
230.925
366.384
79.484
50.825
236.075
373.484
79.484
49.500
244.500
372.544
79.484
44.155
248.905
371.604
79.484
38.810
253.310
372.914
79.484
39.465
253.965
364.474
79.484
30.370
254.620
369.534
79.484
32.900
257.150
364.844
79.484
25.680
259.680
366.154
79.484
26.335
260.335
366.154
79.484
26.335
260.335
POSLOVNI IZID Z
AMORTIZACIJO
- 2.630.623
-
-
- 36.812
- 194.620
- 192.126
- 193.937
- 189.337
- 180.878
- 166.923
- 160.685
- 156.085
- 130.309
- 128.984
- 123.639
- 118.294
- 118.949
- 109.854
- 112.384
- 105.164
- 105.819
- 105.819
POSLOVNI IZID BREZ
AMORTIZACIJE
-
-
-
-
- 73.625
- 74.050
- 81.700
- 77.100
- 72.500
- 66.263
- 60.025
-
- 50.825
- 49.500
- 44.155
- 38.810
- 39.465
- 30.370
- 32.900
- 25.680
- 26.335
- 26.335
PRIHODKI
1. prihodki Občina Pivka
2. prihodki JZ
ODHODKI
1. amortizacija (Občina Pivka)
2. odhodki Občina Pivka
3. odhodki JZ
925.063
2016
2017
2018
2019
2020
2021
EKONOMSKA DOBA PROJEKTA
2022
2023
2024
2013
skupaj v €
4.220.562
4.220.562
55.425
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Konsolidiran izkaz poslovnega izida izkazuje negativen rezultat poslovanja, kar je glede na neprofitno naravnost investicije kot celote,
katere cilj je ohranjanje vojaško-tehnične in kulturne dediščine ter širši družbeni razvoj, razumljivo.
84
Občina Pivka
14. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, IZRAČUN KAZALNIKOV V
FINANČNI IN EKONOMSKI ANALIZI
Analiza stroškov in koristi oziroma tako finančna kot ekonomska analiza izhajata iz podatkov
v poglavju 5 - Analiza tržnih možnosti, v poglavju 8 Ocena vrednosti po stalnih in tekočih
cenah, upravičeni in neupravičeni stroški ter poglavju 13 Projekcija prihodkov in stroškov
poslovanja po zaključku operacije.
14.1 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA
Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posameznega izida za ekonomsko
dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in
izkaza uspeha. Na podlagi konsolidiranega poslovnega izida, so bili izračunani naslednji
kazalci:
─ Finančna donosnost investicije, ki se jo presoja na podlagi ocenjene finančne
neto sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosnosti investicije
(FNPV/C, FRR/C). Gre za kazalnike, ki pokažejo zmožnost neto prihodkov, da
povrnejo stroške investicije ne glede na to kako so financirani.
─ Finančna donosnost lastnega (nacionalnega) kapitala (FNPV/K, FRR/K), kjer je
treba v projekt vložena finančna sredstva, brez nepovratnih sredstev EU,
upoštevati kot odliv in ne kot investicijske stroške.
─ Finančna trajnost (vzdržnost oziroma pokritost) projekta, ki je ocenjena s
preverjanjem ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v ekonomski dobi
projekta pozitivni. Ti neto denarni tokovi vključujejo investicijske stroške, vse vire
financiranja (nacionalna in EU sredstva) in neto prihodke. Finančna pokritost je
zagotovljena, ko je v vseh obravnavanih letih kumulativa neto prilivov finančnih
tokov pozitivna. V našem primeru je kumulativa skozi obravnavano obdobje
negativna.
V nadaljevanju so prikazani izračuni glavnih finančnih kazalcev obravnavane operacije.
85
Občina Pivka
Tabela 22: Izračun likvidnostnega toka in preverjanje finančne pokritosti – vzdržnosti projekta.
POSTAVKE/LETA skupaj v €
PRILIVI
1. prihodek
2. vir
financiranja:
MK
2014
2015
417.341
2.612.075
1.182.202
522.549
51.299
322.983
148.268
2.961.112
290.692
1.830.236
840.183
727.957
75.350
458.856
193.751
9.357.242
4.211.618
417.341
417.341
2.612.075
2.612.075
5.145.625
-
925.063
3. vir
financiranja: EU
4. vir
financiranja:
Občina Pivka
ODLIVI
1. investicija
2. odhodki iz
poslovanja
(brez
amortizacije)
NETO PRILIV V
€
KUMULATIVA
NETO PRILIVOV
V € (oz.
finančna
pokritost
projekta)
2013
(stalne cene)
8.432.180
4.220.562
2016
2017
2018
2019
2020
EKONOMSKA DOBA PROJEKTA
2022
2023
2024
2021
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
180.875
180.875
191.050
191.050
208.450
208.450
213.600
213.600
218.750
218.750
222.262
222.262
225.775
225.775
230.925
230.925
236.075
236.075
244.500
244.500
248.905
248.905
253.310
253.310
253.965
253.965
254.620
254.620
257.150
257.150
259.680
259.680
260.335
260.335
260.335
260.335
1.182.202
1.182.202
254.500
265.100
290.150
290.700
291.250
288.525
285.800
286.350
286.900
294.000
293.060
292.120
293.430
284.990
290.050
285.360
286.670
286.670
-
-
254.500
265.100
290.150
290.700
291.250
288.525
285.800
286.350
286.900
294.000
293.060
292.120
293.430
284.990
290.050
285.360
286.670
286.670
-
-
-
-
73.625
-
-
-
-
-
73.625
- 147.675
74.050
-
81.700
- 229.375
-
77.100
- 306.475
-
72.500
- 378.975
-
66.263
- 445.238
-
60.025
- 505.263
-
55.425
- 560.688
-
50.825
- 611.513
-
49.500
- 661.013
-
44.155
- 705.168
-
38.810
- 743.978
-
39.465
- 783.443
-
30.370
- 813.813
-
32.900
- 846.713
-
25.680
- 872.393
-
26.335
-
26.335
- 898.728
-
925.063
Finančni oziroma likvidnostni tok je osnova za izračun meril učinkovitosti. Finančni tok zajema vse postavke denarnega oziroma
likvidnostnega toka razen virov financiranja (v prilivih) in obveznosti (v odlivih). V likvidnostnem toku ugotovimo, da je poslovanje v
ekonomski dobi investicije negativno, kar je razvidno iz negativnega neto priliva. Akumulirano izgubo bo krila Občina Pivka z drugimi viri
financiranja.
86
Občina Pivka
Tabela 23: Izračun neto denarnega toka operacije
VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)
Leto
Leto
(zap.št.) (letnica)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
87
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Skupaj
Investicijski
stroški
Operativni
stroški
Prihodki
Ostanek
vrednosti
417.341
2.612.075
1.182.202
4.211.618
254.500
265.100
290.150
290.700
291.250
288.525
285.800
286.350
286.900
294.000
293.060
292.120
293.430
284.990
290.050
285.360
286.670
286.670
5.145.625
180.875
191.050
208.450
213.600
218.750
222.262
225.775
230.925
236.075
244.500
248.905
253.310
253.965
254.620
257.150
259.680
260.335
260.335
4.220.562
1.562.521,30
1.562.521
Neto
denarni tok
-417.341
-2.612.075
-1.182.202
-73.625
-74.050
-81.700
-77.100
-72.500
-66.263
-60.025
-55.425
-50.825
-49.500
-44.155
-38.810
-39.465
-30.370
-32.900
-25.680
-26.335
1.536.186
-3.574.159
Občina Pivka
Tabela 24: Izračun diskontiranega neto denarnega toka projekta
DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)
Leto (zap.št.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Leto
(letnica)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Skupaj
Investicijski
stroški
417.341
2.441.191
1.032.581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.891.113
Operativni
stroški
0
0
0
207.748
194.157
189.013
193.339
181.033
169.510
156.938
145.286
136.043
127.387
122.000
113.654
105.878
99.395
90.221
85.815
78.904
74.081
2.470.401
7%
Prihodki
0
0
0
147.648
137.989
136.216
138.899
133.019
127.314
120.896
114.773
109.711
104.820
101.459
96.530
91.811
86.027
80.606
76.081
71.804
67.276
1.942.878
Ostanek
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.785
403.785
Neto
denarni tok
-417.341
-2.441.191
-1.032.581
-60.100
-56.168
-52.797
-54.440
-48.014
-42.196
-36.042
-30.514
-26.332
-22.567
-20.541
-17.124
-14.067
-13.368
-9.614
-9.734
-7.101
396.980
-4.014.852
V zgornji tabeli so bile vrednosti donosov oziroma prihodkov in vlaganj oziroma odhodkov
(ki se jih lahko smatra kot negativne donose), najprej preračunane na isti časovni trenutek,
na isto leto. Kot je običajno so bili letni donosi in letna vlaganja preračunani na začetno,
nulto leto, to je leto 2013. Na ta način je bila dobljena sedanja vrednost donosov oziroma
vlaganj. Za izračun je bila uporabljena predpisana splošna diskontna stopnja v višini 7 %. Z
zmanjšanjem sedanje vrednosti donosov oziroma diskontiranih neto prilivov za sedanjo
vrednost vlaganja oziroma diskontirane investicijske stroške, je bila izračunana finančna
neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C), ki je negativna in znaša -4.014.852 €, kar
pomeni, da so sedanji investicijski stroški večji od neto prilivov oziroma sedanja vlaganja
večja od sedanjih donosov.
Izračunana je bila tudi relativna neto sedanja vrednost, ki je opredeljena kot razmerje med
sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Da je investicija
sprejemljiva mora biti dobljeno razmerje višje od 0. V obravnavanem primeru je, ob
upoštevanju 7 % splošne diskontne stopnje, relativna neto sedanja vrednost -1,03.
Naslednji kazalec učinkovitosti investicije je finančna interna stopnja donosa investicije
(FRR/C), ki predstavlja tisto diskontno stopnjo, ki izenači vlaganja in sedanjo vrednost
donosov. S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti interna stopnja donosa, ki
dejansko znaša -6,29 %, večja od diskontnega faktorja, torej večja od 7 %.
Na podoben način, kot je bilo opisano do sedaj, je v nadaljevanju izračunana finančna
donosnost lastnega kapitala, kjer se pri odlivih dodatno k stroškom poslovanja upoštevajo še
lastniški kapital investitorja (v primeru, da je izplačan) in nacionalni prispevek ter prihodki
kot priliv. Ne upošteva pa se nepovratna pomoč EU. Finančna stopnja donosa lastnega
88
Občina Pivka
kapitala pove, kakšen je finančni doprinos projekta glede na njegova finančna bremena, ne
glede na investicijske stroške.
Tabela 25:Izračun donosnosti kapitala.
VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)
Leto
Leto
(zap.št.) (letnica)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
89
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Skupaj
Investicijski
stroški
Operativni
stroški
Prihodki
Ostanek
vrednosti
126.649
781.839
342.019
1.250.506
254.500
265.100
290.150
290.700
291.250
288.525
285.800
286.350
286.900
294.000
293.060
292.120
293.430
284.990
290.050
285.360
286.670
286.670
5.145.625
180.875
191.050
208.450
213.600
218.750
222.262
225.775
230.925
236.075
244.500
248.905
253.310
253.965
254.620
257.150
259.680
260.335
260.335
4.220.562
1.562.521,30
1.562.521
Neto
denarni tok
-126.649
-781.839
-342.019
-73.625
-74.050
-81.700
-77.100
-72.500
-66.263
-60.025
-55.425
-50.825
-49.500
-44.155
-38.810
-39.465
-30.370
-32.900
-25.680
-26.335
1.536.186
-613.047
Občina Pivka
Tabela 26: Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala.
DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)
Leto
Leto
(zap.št.) (letnica)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Skupaj
Investicijski
stroški
126.649
730.690
298.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.156.071
Operativni
stroški
0
0
0
207.748
194.157
189.013
193.339
181.033
169.510
156.938
145.286
136.043
127.387
122.000
113.654
105.878
99.395
90.221
85.815
78.904
74.081
2.470.401
7%
Prihodki
0
0
0
147.648
137.989
136.216
138.899
133.019
127.314
120.896
114.773
109.711
104.820
101.459
96.530
91.811
86.027
80.606
76.081
71.804
67.276
1.942.878
Ostanek
vrednosti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403.785
403.785
Neto
denarni tok
-126.649
-730.690
-298.732
-60.100
-56.168
-52.797
-54.440
-48.014
-42.196
-36.042
-30.514
-26.332
-22.567
-20.541
-17.124
-14.067
-13.368
-9.614
-9.734
-7.101
396.980
-1.279.810
Finančna neto sedanja vrednost kapitala (NPV/K): - 1.279.810 €.
Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K): - 2,20 %.
Relativna neto sedanja vrednost kapitala: -1,11.
Gledano s strogo komercialnega vidika nam operacija CUK PVZ 1. faza pričakovano ne
prinaša pozitivnih rezultatov. Vendar pa je treba poudariti, da gre za investicijo, ki je ključna
za ohranjanje slovenske vojaške zgodovine, obenem pa bo imela s svojimi multiplikativnimi
učinki vlogo motorja pri zagonu obubožanega gospodarstva v regiji, predvsem na področju
razvoja turizma in s tem povezanih storitvenih dejavnosti. Zaradi naštetega se je treba
osredotočiti na ekonomsko analizo, ki vključuje tudi širše družbeno ekonomske koristi in
podaja oceno o smiselnosti naložbe z vidika družbe kot celote ter upošteva, da je CUK PVZ 1.
faza prepoznan kot projekt nacionalnega pomena.
14.2 EKONOMSKA ANALIZA
Ekonomska analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov umestitve operacije na
ekonomijo občine, regije ali celo države. Izdelana je v imenu vse družbe in ne zgolj z vidika
lastnika kot v finančni analizi. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče
ekonomske analize. Ekonomska analiza vključuje koristi in družbene stroške, katerih
finančna analiza ne upošteva.
90
Občina Pivka
Multiplikacijski učinek operacije na razvoj širšega okolja:
─ Vpliv na zaposlovanje (ustvarjanje novih delovnih mest, tako neposredno kot tudi
posredno).
─ Vpliv na razvoj podjetništva in storitvenih dejavnosti v regiji (operacija posebej
prispeva k razvoju turističnega sektorja in storitvenih dejavnosti).
─ Vpliv na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi z razvojem podeželja
(turizem na kmetiji, tradicionalna obrt, izobraževanje na kmetiji, vožnja na
tradicionalen način, rekreacijske dejavnosti).
─ Vpliv na BDP regije, tako neposreden kot posreden.
─ Vpliv na prepoznavnost in zunanjo podobo regije in države.
─ Vpliv na lojalnost in krepitev nacionalne identitete.
Bistvo ekonomske analize je ugotoviti ali ima operacija pozitivne neto koristi za družbo in je
posledično upravičena do sofinanciranja s strani EU.
Zato morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
─ da koristi presegajo stroške operacije,
─ sedanja vrednost ekonomskih koristi mora presegati neto sedanjo vrednost
stroškov.
─ Preverjanje navedenih dveh pogojev se izvede s pomočjo izračuna naslednjih
kazalnikov:
─ ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV): da je operacija zaželena z
ekonomskega stališča mora biti večja od 0;
─ ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR): biti mora večja od družbene
diskontne stopnje;
─ razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C): biti mora večje od 1.
V ekonomski analizi so bili na strani stroškov upoštevani ekonomski stroški kapitala brez
DDV in stroškov poslovanja s popravkom tržnih cen. Na strani koristi pa je bil upoštevan:
─ prihranek družbe zaradi zmanjšanja brezposelnosti (neposredno za upravljanje
rezultatov operacije in posredno v drugih panogah);
─ povečanje prihodka iz naslova nočitev;
─ povečanje prihodka iz naslova gostinskih dejavnosti;
─ povečanja prihodka v storitvenem sektorju;
─ povečanje prihodka v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih.
91
Občina Pivka
Tabela 27: Izračun ekonomskega toka.
POSTAVKE/LETA
skupaj v €
KORISTI
14.833.561
1. Povečanje prihodka v turizmu
iz naslova nočitev v NKR
2.povečanje prihodka iz naslova
ogleda drugih zanimivosti v
regiji (upoštevano je polovica
tistih obiskovalcev, ki bodo
ostali čez noč)
3. Povečanje prihodka v turizmu
iz naslova gostinskih dejavnosti
v NKR
4. Povečanje prihodka
storitvenega sektorja v NKR
(turistične agencije, organizacija
dogodkov, prevozi turistov,
trgovine, spominki)
5. Povečanje prihodkov v
kmetijstvu in dopolnilnih
dejavnostih (prodaja domačih
pridelkov in izdelkov, storitve
turističnega vodenja)
2013
2014
2015
-
-
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
EKONOMSKA DOBA PROJEKTA
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
737.280
2.299.801
2.462.400
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
136.800
1.425.600
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
4.082.400
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
226.800
2.916.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
162.000
518.400
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
6. Prihranek družbe: zmanjšanje
brezposelnosti
7. Preostanek vrednosti
projekta
1.866.240
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
103.680
STROŠKI
9.375.744
417.341
2.612.075
1.182.202
1.562.521
1.562.521
255.973
266.581
291.784
292.242
292.700
289.850
287.001
287.459
287.917
294.990
293.943
292.896
294.219
285.597
290.708
285.874
287.197
287.197
1. Stroški investicije
4.211.618
417.341
2.612.075
1.182.202
2. Stroški poslovanja
5.164.126
-
-
-
-
255.973
266.581
291.784
292.242
292.700
289.850
287.001
287.459
287.917
294.990
293.943
292.896
294.219
285.597
290.708
285.874
287.197
287.197
NETO KORISTI
5.457.818 -
417.341 - 2.612.075 - 1.182.202
481.308
470.699
445.496
445.038
444.580
447.430
450.280
449.822
449.364
442.290
443.337
444.384
443.061
451.683
446.572
451.406
450.083
2.012.605
92
Občina Pivka
Glavni rezultat analize stroškov in koristi izračunani na podlagi ekonomske analize so:
─ Ekonomska interna stopnja donosa: 8,37 %.
─ Ekonomska neto sedanja vrednost: 453.412 €.
─ Razmerje koristi/strošek: 1,58.
Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna, kar pomeni, da je družba v boljšem položaju,
če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska
interna stopnja donosa, ki znaša 8,37 %, kar je nad družbeno diskontno stopnjo (7 %).
93
Občina Pivka
15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
Z analizo tveganj se ocenjuje verjetnost, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov.
Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in
obratovanja projekta) ter splošnih tveganj (politična, družbeno-kulturna, gospodarska in
druga tveganja).
Največje tveganje za ta projekt predstavlja pridobitev finančne pomoči iz zunanjih virov , saj
bi morala brez teh financiranje prevzeti Občina Pivka, kar bi odložilo izvedbo investicije za
nedoločen čas. V povezavi s samo izvedbo je največje tveganje morebitni zamik izvedbe
operacije zaradi dolgotrajnih postopkov izvedbe javnih naročil in pritožb na postopke.
Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je gradbeniški sektor v globoki krizi in je na trgu na voljo
le omejeno število podjetij z referencami, za izvedbo tako obsežne investicije v času, ki je na
voljo. Operacija se namreč izvaja v času, ko se zaključuje programsko obdobje 2007-2013 in
je zelo pomemben dejavnik tveganja tudi možnost, da se investicija ne zaključi pravočasno.
Za omejitev tvega tveganja je bila pripravljena natančna časovnica, ki se je bo morala Občina
Pivka dosledno držati.
Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene
dogodke med gradnjo, ki bi lahko podražili projekt. Verjetnost tega je, zaradi zelo
natančnega planiranja višine investicije v pripravljalni fazi, razmeroma nizka, je pa mogoča.
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na
rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Njen namen je opredeliti kritične spremenljivke in
parametre – to je tiste spremembe, pozitivne in negativne, ki najbolj vplivajo na neto
sedanjo vrednost ali interno stopnjo donosa. Kot kritične se smatrajo tiste spremenljivke pri
katerih 1 % spremembe (pozitivne ali negativne) povzroči ustrezno 5 % spremembo osnovne
vrednosti.
Za operacijo CUK PVZ so bile preučevane naslednje spremenljivke:
─ sprememba predračunske vrednosti operacije,
─ sprememba višine prihodkov,
─ sprememba višine odhodkov.
Navedene spremenljivke so bile spreminjane na intervali +-1 %.
Posamezna povečanja in zmanjšanja spremenljivk vplivajo na vrednost finančnih kazalcev.
Navedene spremenljivke so bile, pri nespremenjenih ostalih parametrih, spremljane ločeno,
rezultati so prikazani v nadaljevanju.
94
Občina Pivka
Tabela 28: Vpliv na finančno neto sedanjo vrednost.
Spremenljivka
predračunska
vrednost projekta
prihodki iz
poslovanja
stroški poslovanja
% odstopanja
vpliv na finančno neto sedanjo vrednost
-1%
0
1% % odstopanja
-0,90%
-3.978.897 -4.014.852 €
-4.050.807
0,90%
0,48%
-0,28%
-4.034.281 -4.014.852 €
-4.003.654 -4.014.852 €
-3.995.423
-4.026.049
-0,48%
0,28%
Tabela 29: Vpliv na finančno interno stopnjo donosa.
Spremenljivka
predračunska
vrednost projekta
prihodki iz
poslovanja
stroški poslovanja
% odstopanja
vpliv na finančno interno stopnjo donosa
-1%
0
1% % odstopanja
-0,56%
-6,88%
-6,92%
-6,96%
0,56%
1,39%
-0,41%
-7,02%
-6,89%
-6,92%
-6,92%
-6,82%
-6,95%
-1,39%
0,41%
Tabela 30: Vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost.
Spremenljivka
predračunska
vrednost projekta
prihodki iz
poslovanja
stroški poslovanja
% odstopanja
vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost
-1%
0
1% % odstopanja
9,50%
496.491 €
453.413 €
429.286 €
-5,32%
2,09%
2,09%
462.888 €
462.888 €
453.413 €
453.413 €
462.888 €
462.888 €
2,09%
2,09%
Tabela 31: vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa.
Spremenljivka
predračunska
vrednost projekta
prihodki iz
poslovanja
stroški poslovanja
% odstopanja
vpliv na ekonomsko interno stopnjo donosa
-1%
0
1% % odstopanja
1,67%
8,51%
8,37%
8,29%
-0,97%
0,34%
0,34%
8,40%
8,40%
8,37%
8,37%
8,40%
8,40%
0,34%
0,34%
Iz zgornjih tabel je razvidno, da ima največji značilen vpliv na spremembe ekonomske neto
sedanje vrednosti sprememba predračunske vrednosti in stroškov poslovanja, saj se ob 1 %
95
Občina Pivka
povečanju ali zmanjšanju predračunske vrednosti ali stroškov poslovanja, ekonomska neto
sedanja vrednost spremeni za več kot 5 %.
Kot kritična vrednost je opredeljena predračunska vrednost projekta. Pri izračunu mejnih
vrednosti projekta je bilo ugotovljeno, da povzroči povečanje investicije za 13,75 %
spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti na točko, tik preden slednja postane
negativna.
96
Občina Pivka
16. PREDSTAVITEV REZULTATOV
Tabela 32: Pregled rezultatov izračunov.
PREGLED REZULTATOV IZRAČUNOV
Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV
Vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV
Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV
Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV
Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih
cenah
Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih
cenah
Finančna Neto sedanja vrednost investicije
Finančna Interna stopnja donosnosti investicije
Relativna Neto sedanja vrednost investicije
Ekonomska Neto sedanja vrednost
Ekonomska Interna stopnja donosnosti
Razmerje koristi/strošek
VREDNOST
4.211.618
3.495.661
4.301.191
3.570.000
3.483.661
3.558.000
-4.014.852
-6,92%
-1,03
453.412,77
8,37%
1,58
Vrednost celotne naložbe po tekočih cenah brez DDV znaša 3.570.000 €. Vsi stroški, razen
DDV in ureditve brežine v skupni višini 743.191 €, ki jih financira Občina Pivka, so
upravičeni. V letih 2013 do 2015 bo realizirana glavnina investicije, ki bo sofinancirana s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3 »Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih
potencialov«., v višini 3.024.300 € ter s sredstvi republiškega proračuna v višini 533.700 €.
Operacija CUK PVZ 1. - faza je neprofitna. Rezultati finančne analize, ki je bila narejena na
podlagi konsolidiranega poslovnega izida lastnika premičnin in nepremičnin ter upravljalca
občinskega javnega zavoda kažejo, da je finančna neto sedanja vrednost negativna, prav
tako je negativna finančna interna stopnja donosnosti. Po drugi strani pa ekonomski
kazalniki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti, saj je ekonomska neto sedanja vrednost
pozitivna, pozitivna in večja od diskontne stopnje pa je tudi ekonomska interna stopnja
donosnosti.
Z izpeljavo investicij v okviru operacije CUK PVZ – 1. faza bodo dopolnjene obstoječe
muzejsko-turistične kapacitete PVZ. Tako bo ohranjen in na ustrezen, poučen način
predstavljen del zgodovinskega spomina na slovensko osamosvojitev. S tem bo povečana
pestrost turistične ponudbe, ki bo za Notranjsko-kraško regijo, kot eno najmanj razvitih
regij, pomenila gospodarsko spodbudo za intenzivnejši razvoj turizma in z njim povezanih
dejavnosti v prihodnje.
Muzejsko-turistično središče v nekdaj opuščenih pivških vojašnicah bo kot delno urejen Park
vojaške zgodovine predstavljalo:
─ osrednji nacionalni vojaško-zgodovinski muzejski center,
97
Občina Pivka
─
─
─
─
osrednjo nacionalno muzejsko predstavitev osamosvojitvenega procesa in
osamosvojitvene vojne,
pomembno regionalno turistično središče,
pomembno popestritev turistične ponudbe tako iz regionalnega kot iz
nacionalnega vidika,
pomembno gospodarsko spodbudo v Notranjsko-kraški regiji.
Tabela 33: Merljivi kazalci projekta.
MERLJIVI KAZALCI PROJEKTA
VREDNOST
kvadratura na novo urejenih razstavnih
površin (Paviljon A)
2016
postavljena muzejska zbirka vojaških
muzejskih eksponatov (tanki, topovi, letala, 1
podmornica)
število obnovljenih muzejskih eksponatov
98
38
m2
Občina Pivka
17. VIRI IN LITERATURA
─
─
─
─
─
─
─
99
Arhiv PVZ
Predstavitev projekta Park vojaške zgodovine, več avtorjev, april 2012
http://www.slovenskavojska.si/
Uradni list RS, št. 52/2012 z dne 9. 7. 2012
(http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid=20122209)
NACIONALNI
PROGRAM
ZA
KULTURO
2012–2015
(Osnutek),
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drug
o/aktualno/2011/Osnutek_NPK_november_2011_.pdf
http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/pdf/Henriquez_27_4r.pdf
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012–2016, MGRT, Partnerstvo za
trajnostni razvoj turizma