NASLOV ŠOLE - Lesarska šola Maribor

Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Lesarska šola Maribor
SREDNJA ŠOLA
Publikacija
za
šolsko leto 2014/2015
-0-
NASLOV ŠOLE:
LESARSKA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA ŠOLA
LESARSKA ULICA 2
2000 Maribor
TELEFONSKE ŠTEVILKE:
tajništvo
faks
ravnatelj
pedagoginja
zbornica
računovodstvo
šolska delavnica
02/ 421 – 66 – 50
02/ 421 – 66 – 75
O2/421 – 66 – 51
02/ 421 – 66 – 56
02/ 421 – 66 – 54
02/ 421 – 66 – 74
02/ 421 – 66 – 70
(g. Žnidarič)
ELEKTRONSKA POŠTA
[email protected]
INTERNET
http://www.lesarska-sola-maribor.net
URADNE URE
TAJNIŠTVO IN BLAGAJNA
vsak dan od 900 do 1300
RAČUNOVODSTVO
PON, SRE, PET od 900 do 1200
PEDAGOGINJA
PON, SRE, PET od 9oo do 11oo
TOR, ČET
od 12oo do 14oo
VODJA ŠOLSKE DELAVNICE
TOR
od 8oo do 1400
ČET
od 8oo do 1000
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
KAZALO
KAZALO ............................................................................................ 1
ORGANIZACIJA ŠOLE ....................................................................... 2
INTERNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ................................................... 3
IZ USTANOVITVENEGA AKTA............................................................ 4
SVET ZAVODA
5
ORGANI SREDNJE ŠOLE MARIBOR
5
SESTAVA SVETA STARŠEV
7
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE ............................................................. 8
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ........................................................... 11
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH........................................................... 11
OKVIRNI ŠOLSKI KOLEDAR ............................................................ 12
PRAKTIČNI POUK IN PRAKSA V PODJETJU
12
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
13
ZAKLJUČNI IN POPRAVNI IZPITI
14
POPRAVNI IZPITI ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
14
ZAKLJUČNI IZPITI IN POKLICNA MATURA
15
ŠOLSKI ZVONEC ............................................................................. 18
RAZREDNIŠTVO IN STIK S STARŠI ................................................. 19
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ....................................................... 20
MALICA .......................................................................................... 21
ŠOLSKA KNJIŽNICA ........................................................................ 22
IZPOSOJA UČBENIKOV NA ŠOLI – UČBENIŠKI SKLAD..................... 23
PROJEKTNO DELO ......................................................................... 23
DEJAVNOSTI DIJAKOV ................................................................... 24
POMEMBNE INFORMACIJE ............................................................. 30
NAVODILA ZA PRAKTIČNI POUK - LESARJI .................................... 32
NAVODILA ZA PRAKTIČNI POUK – GOZDARSKI PROGRAM ............. 33
HIŠNI RED ...................................................................................... 34
HIŠNI RED IN NAVODILA ZA POUK ŠPORTNE VZGOJE .................... 38
ŠOLSKA PRAVILA ........................................................................... 40
ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA .................................. 49
DEŽURSTVO ................................................................................... 56
NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA
56
PRAVILA DEŽURSTVA DIJAKOV
56
NALOGE INFORMATORJA ŠOLE (letos ga na šoli ni)
58
USPEH NA POKLICNI MATURI IN ZAKLJUČNEM IZPITU .................. 59
VOZNI RED MARPROM AVTOBUSA ŠT. 4 ........................................ 60
-1-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
ORGANIZACIJA ŠOLE
Vodstvo in administracija Srednje šole
 421 – 66 – 51
Ravnatelj šole:
Aleš Hus, u.d.i.l.
 [email protected]
Šolska svetovalna
služba:
mag. Cvetka Semlak
Izobraževanje
odraslih:
Vesna Pintar, u.d.i.l.
Vodja šolske
delavnice:
Karel Žnidarič, inž.
les.
Šolska knjižnica:
Zdenka Berko, prof.
kem. in biol.
 421 – 66 – 56

[email protected]
 421 – 66 – 56
 421 – 66 – 70
 421 – 66 – 65

[email protected]
Tajništvo: Dragica Sirc, posl. sekr.
Računovodstvo:
Viktorija Kidrič, oec.
421 – 66 – 74
421 – 66 – 52
-2-
421 – 66 – 50
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
INTERNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
TAJNIŠTVO
FAKS
ZBORNICA
RAVNATELJ VIŠJE ŠOLE
421 – 66
50
75
54
53
421 – 66
71
57
59
60
61
62
63
64
77
72
73
KABINETI
F. Kidrič
Čebulj, J. Korpič, Potisk
Stegne
Stiplovšek, Perič
Krecenbaher, Pintar
F. Korpič, Urlep
Bandur, E. Potočnik
Prelog
Pukl Praček, Suhadolnik Seljak
Praček, Lipušček
Tramšek, Waland
OSTALI PROSTORI
KNJIŽNICA
Šolska delavnica – kabinet
Šolska delavnica – kabinet
Rodošek
Okrepčevalnica Nataša
Fotokopirnica Marksl
Dežurni dijak
-3-
421 – 66
65
69
76
66
67
68
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
IZ USTANOVITVENEGA AKTA
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (UL RS, št.
12/91, 45/94) in 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07)
je Vlada Republike Slovenije na 67. redni seji 24. julija
2014 sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor.
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Lesarska šola Maribor je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pristojnosti za njo uresničuje Vlada
Republike Slovenije.
Zavod
je
ustanovljen
za
opravljanje
vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba
na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih
programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen
za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in
izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene s tem
sklepom.
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:










P/85.320 - srednješolsko, poklicno in strokovno
izobraževanje
P/85.421 - višješolsko izobraževanje
R/91.011 - dejavnost knjižnic
Organizacijska enota SLŠ opravlja tudi druge
dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, in
sicer med drugim:
drugo izobraževanje,
izobraževanje odraslih,
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije,
žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
stavbno mizarstvo,
proizvodnja pohištvenih in drugih lesenih izdelkov,
oblaganje tal in sten.
-4-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola


Zavod ima dve organizacijski enoti (šoli):
Srednjo šolo
Višjo strokovno šolo
Organi zavoda so: Svet zavoda, direktor zavoda,
kolegij in komisija za kakovost zavoda.
SVET ZAVODA
ima 17 članov, in sicer:
 3 predstavniki ustanoviteljice,
 5 predstavnikov delavcev,
 3 predstavniki staršev dijakov,
 2 predstavnika dijakov,
 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole,
 predsednik strateškega sveta, ki je po svojem
položaju član sveta.
Srednja šola ima v Svetu zavoda naslednje člane:
1. Irena Stiplovšek, predstavnica delavcev SŠ,
predsednica sveta zavoda,
2. Vesna Pintar,
predstavnica delavcev SŠ,
namestnica predsednice,
3. Peter Burjek, predstavnik delavcev SŠ
ORGANI SREDNJE ŠOLE MARIBOR







RAVNATELJ
UČITELJSKI ZBOR
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIVI UČITELJEV
KOMISIJA ZA KAKOVOST
KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC
-5-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola

SVET STARŠEV: sestavlja ga po en predstavnik staršev
vsakega oddelka na šoli. Predstavniki staršev se izvolijo
na prvem roditeljskem sestanku. Prvi sestanek sveta
staršev skliče ravnatelj, sicer pa se sestaja po potrebi.
SKUPNOST DIJAKOV



v skladu z 11. členom Pravilnika o šolskem redu v
srednjih šolah mora šola zagotoviti osnovne pogoje
(prostor in potrebne informacije) za delo skupnosti
dijakov. Na naši šoli deluje Dijaška skupnost od leta
1996. Sestavljajo jo predstavniki razredov, ki izvolijo
odbor Dijaške skupnosti. Mentorica je gospa Petra
Urlep. Dijaška skupnost se sestaja in odloča na
sestankih ob četrtkih, od 10.40 do 11.10, ki jih vodi s
strani dijakov izvoljeno predsedstvo Dijaške skupnosti.
Sestanka se udeležuje vsaj po en predstavnik vsake
oddelčne skupnosti. Ukvarjajo se s problemi, ki pestijo
naše dijake. Prirejajo različne prireditve, predavanja,
omizja in podobno. Učiteljski zbor, Svet staršev in Svet
šole bodo vsaj enkrat letno obravnavali predloge,
mnenja in pobude dijakov, ki jih bo oblikovala Dijaška
skupnost.
SESTAVA DIJAŠKEGA PARLAMENTA SŠ MARIBOR
PREDSEDNIK: Luka Magdič, 1. D
NAMESTNICA: Ana BOŽNIK, 3. A
Letni
program
obsega:
pripravo
in
izvedbo
kostanjevega
piknika,
fazaniranja,
novoletnega
programa, predaje ključa, zaključne prireditve, šolski
radio, sodelovanje pri urejanju spletne strani in
oblikovanje himne.
-6-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
SESTAVA SVETA STARŠEV
Na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru
so starši posamezne oddelčne skupnosti izvolili svojega
predstavnika v Svet staršev.
Letošnja sestava Sveta staršev je naslednja:
Razred:
1. A
1. B
1. C
1. Č
1. D
2. A
2. B
2. C
2. Č
2. D
3. A
3. B
3. C
4. A
Ime in priimek:
Petra Vrbovšek
Barbara Gerečnik
Zdenka Križan
Darja Topler
Marinčič
Damijan Rajtmajer
Alenka Lukič
Hilda Bedrač
Franc Ruhitel
Vida Pavličič
Dušanka Pušaver
Mirjam Šlogar
Slavko Verbič
Vladimir Markuš
Vesna Knuplež
-7-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA
Vodja: Karel ŽNIDARIČ, inž. les.
Peter BURJEK, inž. les.
Tomaž JAVORNIK, les. tehnik
Branko VEILGUNI, inž. les.
Robert KOŠAR, inž. les.
Miro KRAMBERGER, inž. les.
Mirjana KUMER, inž. les.
Boris POTOČNIK, inž. les.
Alojz KOSJEK, u.d.i.gozd.
Alenka TONIJ, inž. les.
Vito WALAND, u.d.i.gozd.
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
UČITELJI STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV
Učitelj
Darja KRECENBAHER, univ. dipl. inž.
les.
Vesna PINTAR, univ. dipl. inž. les.
Gorazd POTISK, univ. dipl. inž. les.
Predmet
OK, PPD, LEL, TVO, TOL,
MOL,
OK, ŽIS, TPL, MAL
LES, OLE, OK, OLP, STP,
SNI
Marjan PRELOG, univ. dipl. inž. les.
OK, PPD
Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les. TKR, OK, KLS, LES, OLE,
IPK/IOPK, BIP, SNI
Petra URLEP, univ. dipl. inž. les.
KLI,
OK, OPI, BIP, SNI,
PRO, KOP
Jolanda TRAMŠEK, univ. dipl. inž. str. LES, OLE, SOL, LOS, OK,
OLP, STP, PRT
Vito Waland, univ. dipl. inž. gozd. GVG/VFG, OK
Mirjana KUMER, inž. les
OK
-8-
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH
PREDMETOV
Učitelj
Predmet
Marta BANDUR, prof. nem. in srbhr. jez.
Zdenka BERKO, prof. kem. in bio.
Meta SUHADOLNIK SELJAK, prof.
šport. vzg.
Maja ČEBULJ, prof. ped. in soc.
NEJ, TZL, IZD
BIO
ŠVZ
SOC, PSI, UME, PK, ŠZŽ,
TRŽ, OK – BIO HIŠE, IPK
Franc KIDRIČ, prof. fiz.
FIZ, MAT, NAR
Vlasta LIPUŠČEK, prof. fiz. in mat. NAR, MAT, KEM
Jožica KORPIČ, prof. zgo. in soc.
ZGO, DRU, GEO, EST, UME
Cvetka SEMLAK, prof. ped. in ang. ANJ
Tatjana PERIČ, prof. slov. jez. in knj.
SLO
Elizabeta POTOČNIK, prof. slov. in
ANJ
ang. jez.
Iztok PRAČEK, dipl. inž. stroj.
MAT
Bojana PUKL PRAČEK, prof. šport.
ŠVZ
vzg.
Irena STIPLOVŠEK, prof. slov.j. in knj. SLO
Legenda:
ANJ
BIP
DRU
EPP
-
EST
FIZ
GEO
IZD
-
KEM
KLI
-
KLS
KOP
-
LEL
-
LES
-
LOS
-
MAL
-
MAT
-
angleški jezik
bivalno pohištvo
družboslovje
ekonomika
proizvodnih
procesov
estetika
fizika
geografija
priprava in
izdelava izdelka
kemija
konstruiranje
lesnih izdelkov
konstr.les.skl
konstruiranje
pohištva
les in lastnosti
lesa
osnove lesarstva
PKV
PPD
PRO
PRT
-
poslovno komuniciranje
podjetje in priprava dela
projektiranje
proizvodna tehnika
PSI
RAČ
SLO
SNI
-
psihologija in vodenje skupin
računalništvo
slovenščina
snovanje izdelka
SOC
SOL
-
sociologija
stroji za obdelavo lesa
STP
ŠVZ
-
stavbno pohištvo
športna vzgoja
ŠZŽ
-
šola za življenje
TKR
-
lesnoobdelovalni
stroji
materiali v
lesarstvu
matematika
TOL
-
tehnično komuniciranje in
up.računal.
tehnologija obdelave lesa
TOV
-
TPL
-
-9-
tehnologija obdelave z varstvom
pri delu
tehnološki procesi v lesarstvu
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
MOL
-
NAR
NEJ
OK
OLE
OLP
-
OPI
-
mehanska
obdelava lesa
naravoslovje
nemški jezik
odprti kurikul
obdelava lesa
obdelava lesnih
plošč
opremljanje
interierjev
TRŽ
-
trženje
TVO
TZL
UME
ZGO
ŽIS
-
tvoriva
temeljna znanja lesarstva
umetnost
zgodovina
žagarstvo in sušenje
VFG
- vzdrževanje funkcij gozda
IOPK
GVG
IPK
- IKT in osnove poslovnega komuniciranja
- gojenje in varstvo gozdov
- informatika in osnove poslovnega komuniciranja
- 10 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Na naši šoli se dijaki izobražujejo za poklice po
naslednjih prenovljenih programih:
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, ki traja dve leti:
- OBDELOVALEC LESA
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, ki traja tri
leta:
- MIZAR
- GOZDAR
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, ki traja štiri
leta:
- LESARSKI TEHNIK
- GOZDARSKI TEHNIK
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, ki traja dve
leti (vpis po zaključenem programu mizar):
- LESARSKI TEHNIK
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Vodja: Vesna Pintar, univ. dipl. inž. les.
Naloge:
- organizacija
in
vodenje
vodenega
samoizobraževanja odraslih,
- organizacija in vodenje mesečnih izpitov za odrasle,
kalkulacija ur in
- vodenje pedagoške in ostale dokumentacije za
odrasle v okviru vodenega samoizobraževanja
odraslih.
- 11 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Uradne ure: vsak petek od 10.30 do 12.30 v
pisarni šolske pedagoginje.
OKVIRNI ŠOLSKI KOLEDAR
Pouk se je začel v ponedeljek, 1. 9. 2014. Zaključek
pouka za dijake zaključnih letnikov in podelitev
spričeval bo v ponedeljek, 25. maja 2015. Zadnji dan
pouka v nezaključnih letnikih bo v torek, 23. junija
2015, v sredo, 24. junija pa bosta podelitev spričeval
in proslava pred dnevom državnosti.
Dan šole določi šola sama.
OCENJEVALNA OBDOBJA
Prvo ocen. obdobje
Drugo ocen. obdobje
1. 9. 2014
16. 1. 2015
15. 1. 2015
23. 6. 2015
Zaključek pouka je v torek, 23. junija 2015.
PRAKTIČNI POUK IN PRAKSA V PODJETJU
PRAKTIČNI POUK ZA 4. A, 2. D, 3. B IN 3. C
Praktični pouk bo v drugem polletju šolskega leta
2014/2015 potekal strnjeno:
4.
2.
2.
3.
3.
A
Č
D
B
C
SSI
NPI
PTI
MIZ
MIZ
od 4. 5. 2015 do 8. 5. 2015
med praktičnim poukom
od 11. 5. 2015 do 15. 5. 2015
od 25. 5. 2015 do 5. 6. 2015
od 8. 6. 2015 do 19. 6. 2015
Zaključne izdelke dijakov ocenijo učitelji po
predloženem dokazilu o plačilu porabljenega materiala.
- 12 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Do torka, 23. junija 2015, ostanejo vsi izdelki na šoli. V
času od 24. 6. do 30. 6. 2015 pa morajo dijaki svoje
izdelke odpeljati. Vse, kar bo ostalo na šoli po 1. 9.
2015, bo last šole.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
2.A (SSI)
od 8. 6. 2015 do 19. 6. 2015
3.A (SSI)
od 8. 6. 2015 do 19. 6. 2015
1.D (PTI )
od 8. 6. 2015 do 19. 6. 2015
1.Č (OL)
od 12. 1. 2015 do 23. 1. 2015
2.Č (OL)
od 12. 1. 2015 do 23. 1. 2015
1. B in C (M) od 20. 4. 2015 do 19. 6. 2015
76 ur
76 ur
76 ur
76 ur
76 ur
304 ure
2. B in C (M) od 12. 1. 2015 do 13. 3. 2015
304 ure
3. B in C (M)
304 ure
POČITNICE
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
poletne
od
1. 9. 2014 do 24. 10. 2014
27. 10. 2014
29. 12. 2014
16. 2. 2015
28. 4. 2015
26. 6. 2015
-
30. 10. 2014
31. 12. 2014
20. 2. 2015
30. 4. 2015
31. 8. 2015
DELA PROSTI DNEVI
petek, 31. 10. 2014 – dan reformacije
četrtek, 25. 12. 2014 – božič
petek, 26. 12. 2014 – dan samostojnosti in enotnosti
četrtek, 1. 1. 2015 – novo leto
petek,
2. 1. 2015 – nadomeščamo 17. 12. (kulturni
dan)
ponedeljek, 6. 4. 2015 – velikonočni ponedeljek
ponedeljek, 27. 4. 2015 – dan upora proti okupatorju
petek, 1. 5. 2015 – praznik dela
- 13 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Šolski koledar si lahko ogledaš na tej povezavi:
HTTP://WWW.MIZS.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/DIREKTO
RAT_ZA_SREDNJE_IN_VISJE_SOLSTVO_TER_IZOBRAZEVANJE_O
DRASLIH/SREDNJESOLSKO_IZOBRAZEVANJE/SOLSKI_KOLEDA
R_ZA_SREDNJE_SOLE/
ZAKLJUČNI IN POPRAVNI IZPITI
-
Izpiti se opravljajo v treh rokih:
zimski rok: 2. 2. – 14. 2. 2015
priprava na PM in ZI : 25. 5. – 29. 5. 2015
(ta termin se šteje kot pouk in je za dijake obvezen)
spomladanski rok: 30. 5. – 22. 6. 2015
jesenski rok: 24. 8. – 2. 9. 2015
POPRAVNI IZPITI ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015
JUNIJ 2015 – SPOMLADANSKI ROK
 zaključni letniki - mizar (3. B, 3. C)
- obdelovalec lesa (2. Č)
ponedeljek, 1. 6. 2015, in
torek, 2. 6. 2015 (po
razporedu)
 zaključni letniki (2. D in 4. A) in vsi nezaključni
letniki
- teorija: od ponedeljka, 29. 6. 2015, do četrtka, 2. 6.
2015 (po razporedu)
- praktični pouk: torek, 30. 6. 2015
AVGUST 2015 – JESENSKI ROK
- teorija: od torka, 18. 8. 2015, do četrtka, 20. 8.
2015
- praktični pouk: torek, 18. 8. 2015
NADOMEŠČANJE POUKA – DELOVNE SOBOTE
V tem šolskem letu ne bo delovnih sobot.
- 14 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
DATUMI REDOVALNIH KONFERENC
1. redovalna konferenca za vse oddelke
četrtek, 15. 1. 2015, ob 14.30 (vsi, razen 3. B
in C)
četrtek, 29. 1. 2015, ob 10.30, za 3. B in C
2. redovalna konferenca
petek, 22. 5. 2015, ob 14.30 za dijake zaključnih
letnikov (2. Č, 2. D, 3. B, 3. C, 4. A).
torek, 23. 6. 2015, ob 14.30 za dijake vseh
ostalih oddelkov
ZAKLJUČNI IZPITI IN POKLICNA MATURA
FEBRUAR 2015 – ZIMSKI ROK
ZAKLJUČNI IZPIT
mizar, mizar (stari program), obdelovalec lesa
Pisni del
ponedeljek
9. februar 2015 – SLO
Ustni del
10. februar 2015 – SLO
torek
11. februar 2015 – zagovor izdelka
sreda
Izdelava izdelka od 2. do 10. februarja 2015 (po dogovoru z
vodjo šolskih delavnic)
POKLICNA MATURA
lesarski tehnik – ssi in lesarski tehnik – pti
Pisni del:
ponedeljek
torek
sreda
2. februar 2015 – SLO
3. februar 2015 – MAT, ANJ, NEJ
4. februar 2015 – LES
- 15 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Ustni del:
četrtek
petek
ponedeljek
torek
5. februar 2015 – SLO
6. februar 2015 – MAT, ANJ, NEJ
9. februar 2015 – zagovor izdelka
10. februar 2015 – LES
Sreda, 4. 3. 2015: seznanitev z rezultati
JUNIJ 2015 – SPOMLADANSKI ROK
ZAKLJUČNI IZPIT
mizar, 3. B in 3. C,
obdelovalec lesa, 2. Č
Pisni del
ponedeljek
Ustni del
torek
torek
četrtek
petek
8. junij 2015 – SLO
9. junij 2015 – SLO (3. B in odrasli)
9. junij 2015 – zagovor izdelka 2. Č
10. junij 2015 – zagovor izdelka (3. B in
odrasli)
22. junij 2015 – zagovor izdelka (3. C)
Izdelava izdelka:
2. Č – med poukom
3. B in odrasli – od 25. maja do 5. junija 2015
3. C – od 8. junija do 19. junija 2015
POKLICNA MATURA
lesarski tehnik – ssi in lesarski tehnik – pti (4. A, 2. D)
- 16 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Pisni del:
sobota
ponedeljek
sobota
ponedeljek
sreda
10. junij 2015 – zagovor izdelka (3. B in odrasli)
22. junij 2015 – zagovor izdelka (3. C)
10. junij 2015 – zagovor izdelka (3. B in odrasli)
22. junij 2015 – zagovor izdelka (3. C)
10. junij 2015 – zagovor izdelka (3. B in odrasli)
Ustni del
4. A
2. D
ponedeljek, 15. junij
SLO
MAT, ANJ,
2015
NEJ
torek,
16.
junij
MAT, ANJ,
LES
2015
NEJ
sreda,
17.
junij
zagovor
zagovor
2015
izdelka
izdelka
četrtek, 18. junij
LES
SLO
2015
Ponedeljek, 6. 7. 2015 – seznanitev kandidatov z
uspehom na POM.
AVGUST 2015 – JESENSKI ROK
ZAKLJUČNI IZPIT
mizar, obdelovalec lesa
Pisni del:
ponedeljek
24. avgust 2015 – SLO
Ustni del:
torek
25. avgust 2015 – SLO
27. avgust 2015 – zagovor izdelka
Izdelava izdelka: od 17. do 21. avgusta 2015.
četrtek
- 17 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
POKLICNA MATURA
lesarski tehnik – ssi in lesarski tehnik – pti
Pisni del:
ponedeljek
torek
petek
ponedeljek
24.
25.
28.
31.
avgust
avgust
avgust
avgust
2015
2015
2015
2015
– SLO
– MAT
– ANJ, NEJ
- LES
Ustni del
torek
25. avgust 2015 – ANJ, NEJ
sreda
26. avgust 2015 – SLO
četrtek
27. avgust 2015 – MAT
torek
1. september 2015 – zagovor izdelka
Ponedeljek, 7. 9. 2015 – seznanitev kandidatov z
uspehom na POM.
ŠOLSKI ZVONEC
TEORIJA
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
800 - 845
850 - 935
940 - 1025
1110 - 1150
odmor
5. ura
1200 - 1245
6. ura
1250 - 1335
7. ura
1340 - 1425
8. ura
1430 - 1515
9. ura
1520 - 1605
10. ura
1610 - 1655
PRAKSA
1. ura
2. ura
3. ura
740 - 825
825 - 910
910 - 955
odmor
4. ura
1025 - 1110
5. ura
1110 - 1155
6. ura
1155 - 1240
odmor
7. ura
1255 - 1340
8. ura
13.40 - 1425
9. ura
1425 - 1510
10. ura 1510 - 1555
11. ura 1555 - 1640
- 18 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
RAZREDNIŠTVO IN STIK S STARŠI
POGOVORNE URE
Starši se lahko vsak teden ob uri, ki jo določi razrednik,
oglasijo pri njem in poizvedo o učno-vzgojnih težavah
svojega otroka. Natančno uro vam bo razrednik sporočil
na začetku šolskega leta. Dijakom priporočamo, da si
dan in uro pogovorne ure vpišejo v tabelo na naslednji
strani.
Skupne pogovorne ure, ko so staršem na razpolago vsi
učitelji, so enkrat mesečno, in sicer praviloma vsak prvi
torek v mesecu, od 16.30 do 17.30. Tega dne se
lahko starši pogovorite tudi z ostalimi učitelji, ki
poučujejo vašega otroka. Za razgovor vam bo na voljo
tudi pedagoginja mag. Cvetka Semlak.
Razpored pogovornih ur razrednikov po oddelkih in
učilnicah bo objavljen na oglasni deski v avli šole.
RAZPORED SKUPNIH POGOVORNIH UR
Vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30
17. 9. je bil skupni roditeljski sestanek.
oktober
november
december
januar
februar
marec
april
maj
junij
- 19 -
7. 10.
4. 11.
2. 12.
6. 1.
3. 2.
3. 3.
7. 4.
5. 5.
jih ni
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Roditeljski sestanki
V šolskem letu 2014/2015 bomo organizirali dva do tri
oddelčne roditeljske sestanke, vsaj enega v vsakem
ocenjevalnem obdobju. Razredniki bodo sklicali
roditeljski sestanek najkasneje 14 dni pred redovalno
konferenco v obeh ocenjevalnih obdobjih. Sodelovanje
med starši in šolo je zelo pomembno za uspešno delo
dijaka, zato želimo, da starši redno obiskujete
roditeljske sestanke in pogovorne ure.
Pred roditeljskim sestankom boste starši prejeli uradno
vabilo s predvidenim dnevnim redom.
Razrednik vodi evidenco stikov staršev s šolo.
Prvi skupni roditeljski sestanek za vse oddelke je bil
v torek, 16. septembra 2014, ob 16.00, razen za 3. B
in 3. C, ki sta bila na praktičnem usposabljanju z
delom pri delodajalcu.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Vodi: mag. Cvetka Semlak
Na šolsko pedagoginjo se lahko obrnete dijaki in starši,
ko želite pomoč pri reševanju učno-vzgojnih in drugih
težav.
Uradne ure šolske svetovalne službe so:
PON, SRE, PET med 9.00 in 12.00 uro, v TO in ČE
med 12.00 in 14.00 uro (ali po vnaprejšnjem dogovoru
zunaj uradnih ur) v pisarni pedagoginje.
Pedagoginja izvaja tudi vpis novincev v prvi letnik, vpis
v poklicno-tehniško izobraževanje, ukvarja se s
poklicnim
svetovanjem,
usmerjanjem
in
preusmeritvami, svetuje pri izbiri višješolskega,
visokošolskega študija idr.
- 20 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Pedagoginja koordinira delo z dijaki s posebnimi
potrebami in z nadarjenimi dijaki.
MALICA
Na
šoli
deluje
moderno
opremljena
šolska
okrepčevalnica Nataša, kjer lahko kupite hladno ali
toplo hrano, napitke ipd. Dijakom ministrstvo
subvencionira vsak dan topli obrok in pijačo (voda ali
nesladkan čaj), ki ustreza zahtevam zdrave prehrane.
Jedilnik za tekoči mesec bo na vidnem mestu. Malico,
toplo ali hladno, pojeste v šolski jedilnici in za seboj
pospravite. Odnašanje hrane in malicanje po
hodnikih v 1. ali 2. nadstropju ni dovoljeno.
Vlogo za subvencionirano prehrano dijaki oddajo na
predpisanem obrazcu na Centre za socialno delo svoje
občine. Prejemanje malice mora dijak obvezno
evidentirati z aktivirano dijaško izkaznico (ima vgrajen
čip) ali z elektronskim ključkom.
Komisija za prehrano:
1. Cvetka Semlak – predsednica
2. Petra Urlep
3. Luka Magdič, 1. D, predsednik Dijaške skupnosti
4. Žiga Grm – študent
- 21 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vodi: Zdenka BERKO, prof. kem. in biol.
Urnik šolske knjižnice je naslednji:
Od ponedeljka do petka
od 730 do 1430,
razen v torek med 8.00 in 9. 45
in v sredo med 9.00 in 10.3 0
Dijakom in študentom šola omogoča uporabo knjižnice,
čitalnice in medioteke. Dijake in druge uporabnike
želimo navaditi na samostojno uporabo knjižnega
gradiva. Pričakujemo, da boste dijaki množično
uporabljali tudi šolsko čitalnico in morebitne proste ure
porabili za branje.
Velja: v knjižnici se ne govori in ne pogovarja
glasno.
PREDSTAVITEV KNJIŽNICE
V okviru ure knjižnične vzgoje bo knjižnica in njena
ureditev dijakom podrobneje predstavljena. Seznanili se
boste z načini iskanja knjižničnega gradiva.
VPISNINA IN URNIK
Vsi dijaki ste člani šolske knjižnice. Izposojevalni rok za
knjige je 21 dni z možnostjo podaljšanja, revije pa si
dijaki lahko izposodite le preko vikendov. Zamudnina
znaša
0,80 € po knjigi za vsak teden zamude.
- 22 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
IZPOSOJA UČBENIKOV NA ŠOLI –
UČBENIŠKI SKLAD
Vodi: Zdenka BERKO, prof. kem. in biol.
Šola omogoča v okviru učbeniškega sklada celoletno
izposojo učbenikov. Izposojevalnina za komplete znaša
največ tretjino maloprodajne cene učbenikov v
kompletu. Ob koncu šolskega leta moraš učbenike
vrniti, v nasprotnem primeru moraš kupiti novo knjigo
ali povrniti ceno manjkajoče knjige.
PROJEKTNO DELO
V tem šolskem letu bo na šoli potekalo več projektov, v
katere bodo vključeni dijaki, profesorji in zunanji
sodelujoči.
Vabimo te, da se priključiš h kateremu od v tabeli
navedenih projektov.
PROJEKT
Izdelava lesene
torbice
MENTOR/ICA
Darja
Krecenbaher
Od
zrna
kruha
Darja
Krecenbaher
do
Ekoremediacija,
rastlinska
čistilna naprava
Maja Čebulj
- 23 -
KRATEK OPIS
Projekt bo izveden v
okviru natečaja za
naziv
Planetu
Zemlja prijazna šola
2014/15.
Projekt bo izveden v
okviru natečaja za
naziv
Planetu
Zemlja prijazna šola
2014/15.
Projekt bo izveden v
okviru natečaja za
naziv
Planetu
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Uporaba lesa pri
gradnji bio in
eko hiš
Maja Čebulj,
Darja
Krecenbaher,
Petra Urlep,
Vesna Pintar
Mladi za mlade
Branko
Veilguni,
Miro
Kramberger
Zemlja prijazna šola
2014/15.
Priprava
na
razstavo maket bio
in
eko
hiš
ter
izdelkov
kulturne
dediščine,
pripravljenih
za
restavriranje.
Razstava
bo
popestrena
s
spremljevalnimi
prireditvami.
V
sodelovanju
z
društvom
INDIJANEZ
bodo
naši dijaki izdelali
samostoječe grede
za
zelišča
in
odlagalne
stenske
police.
DEJAVNOSTI DIJAKOV
ŠOLSKO GLASILO LESAR
Mentorica in lektorica: Elizabeta POTOČNIK
Uredniški odbor:
Ana Božnik (3. A), Leila Bešić (3. A), Karin Novak (4. A),
Klemen Knuplež (4. A)
Lesar je posebna izdaja glasila dijakov in učiteljev
Srednje lesarske šole Maribor, ki redno ugleda luč sveta
vsako šolsko leto. Letos bo izšel v zimskih mesecih. V
- 24 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
njem je zajet utrip šole na raznovrstnih področjih. K
sodelovanju pri nastajanju glasila ste vabljeni vse
dijakinje in dijaki, ki se želite izraziti s pomočjo besede,
slike ali fotografije.
RAZISKOVALNE NALOGE
Mentor: Vlado STEGNE, univ. dipl. inž. les.
Kontakt: [email protected]
Dijakom zaključnih letnikov se raziskovalne naloge
priznajo kot opravljena četrta izpitna enota pri poklicni
maturi. Vabimo te, da se odločiš za izdelavo
raziskovalne naloge, ki jo boš predstavil na tekmovanju
Mladi za napredek Maribora 2015 in na državnem
srečanju mladih raziskovalcev. Rok za prijavo nalog je
10. 11. 2014.
KROŽKI
V preteklem šolskem letu je kar nekaj krožkov in drugih
dejavnosti uspešno delovalo. Letos pričakujemo še
boljši odziv s strani dijakov za obisk raznih dejavnosti.
Želimo si, da bi pobude za krožke prišle tudi iz dijaških
vrst. Ideje povejte razredniku ali razredničarki ali pa jih
izpostavite na sestankih dijaške skupnosti.
REZBARSKI KROŽEK
Mentor: g. Tomaž JAVORNIK
Poteka v prostorih šolske delavnice, dvakrat mesečno,
takoj po pouku. Izvajal se bo v okviru izbirnih vsebin –
prosta izbira.
Pohiti s prijavo, saj lahko skupina šteje le 12 dijakov.
Potrebna oprema: delovna obleka in svinčnik.
- 25 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
INTARZIJSKI KROŽEK
Mentor: Branko VEILGUNI, inž. les.
Izvajal se bo v šolskih delavnicah v okviru izbirnih
vsebin – prosta izbira in bo trajal 40 ur. Zaradi
prostorske omejitve je v skupini lahko le 15 dijakov.
Vsak potrebuje delovno obleko, svinčnik, meter in nož
za intarzije.
Prijavi se čim prej, zanimivo in koristno bo zate.
CNC-KROŽEK
Mentor: Marjan PRELOG, univ. dipl. inž. les.
Poglobljeno boš spoznal področje CNC-tehnologije, še
posebej CNC-stroj v šolski delavnici v povezavi z
razpoložljivo licenčno programsko opremo AutoCAD in
MegaCAD MegaTischlerPro.
MATEMATIČNI KROŽEK
Mentor: Iztok PRAČEK, dipl. inž. str.
Omogočil ti bo poglabljati znanje matematike. Morda
boš v sebi odkril pravega matematičnega genija.
Pripravljali se boste tudi na matematična tekmovanja.
FACEBOOK STRAN LESAR S SRCEM IN HRBTENICO
Mentorica: Maja ČEBULJ, prof. ped. in soc.
FB-stran urejajo dijakinje in dijaki: Leila Bešić, Ana
Božnik, obe 3. A, Klemen Knuplež,4. A, Žan Muhič, 2. A
- 26 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Vabimo te k obiskovanju naše strani z mnogimi
zanimivostmi in informacijami iz dela in življenja naše
šole ter zanimivostmi s področja lesarstva. Všečkaj našo
šolsko FB-stran in pripelji še svoje prijatelje. Naj vidijo,
kaj
delamo
na
naši
šoli.
Na
e-naslov
lesarssrceminhrb[email protected] nam lahko pošlješ
svoje prispevke. Z veseljem jih bomo objavili.
Naš slogan: Lesarska šola Maribor je dejansko kul!
ŠOLSKI RADIO
Mentorica: Petra URLEP, univ. dipl. inž. les.
Pripravlja šolske radijske oddaje in v glavnem odmoru
skrbi za prijetno glasbeno vzdušje. Iščemo nove
sodelavce in te vabimo k sodelovanju. Sodelovanje pri
šolskem radiu se bo priznalo pri OIV – prosta izbira.
TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO
PRIZNANJE
Mentorici: Irena STIPLOVŠEK, prof.
Tatjana PERIĆ, prof.
Tudi v letošnjem šolskem letu vabimo naše dijake, da se
udeležijo Cankarjevega tekmovanja.
Osrednja tema letošnjega tekmovanja je povezovanje
zgodovine in književnosti, naslov tekmovanja pa je
Izročilo knjige.
Na tekmovanje se bomo pripravljali v šoli, zanimali pa
nas bodo naslednji naslovi:
1. skupina: dijaki 1., 2. in 3. letnika srednjega
poklicnega izobraževanja
- 27 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Uroš Topić: Emma Storm –
Bratovščina Culis
2. skupina: dijaki 1. in 2. letnika srednjega
strokovnega izobraževanja
Prežihov Voranc: Doberdob
3. skupina: dijaki 3. in 4. letnika srednjega
strokovnega izobraževanja ter 1. in 2. letnika
poklicno-tehniškega izobraževanja
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro
Če se boš odločil za sodelovanje na tekmovanju, boš
prebral izbrano knjigo, o njej razpravljal z ostalimi in se
pripravljal za pisanje naloge na izbrano temo. Odlična
vaja za boljše delo pri pouku slovenščine! Razmisli o
udeležbi na tekmovanju!
PRIPRAVA RAZSTAV
V našem razstavišču Pod stopnicami pripravljata
srednja in višja šola najrazličnejše razstave. Tudi pri
tem bomo veseli tvojih predlogov in sodelovanja.
ČEBELARSKI KROŽEK
Mentor: Gorazd POTISK, univ. dipl. inž. les.
Strokovni vodja: Žiga Grm, študent
Tudi v letošnjem šolskem letu bo deloval čebelarski
krožek z desetimi člani, med katerimi je pet izkušenih
čebelarjev. Sestanki bodo vsak drugi četrtek ob 14.30 v
učilnici 5. Število čebeljih družin nameravamo povečati
z dveh na štiri. Za vsako družino bosta zadolžena dva
- 28 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
izkušena dijaka: izkušen čebelar in novinec. Nad vsem
bosta bdela mentor in strokovni vodja. Vsi ostali se
veselimo zaključne prireditve v avli šole, s predstavitvijo
dejavnosti čebelarskega krožka in pokušino »šolskega«
medu.
ANGLEŠKI KROŽEK
Mentorica: Elizabeta POTOČNIK, prof. ang. in slov.
jezika
Krožek
bo
ob
sredah,
ob
Namenjen je vsem dijakom,
nadgraditi
svoje
angleškega jezika.
7.15,
ki
v
učilnici
21.
želijo izpopolniti,
znanje
iz
ŠOLSKA LIGA
Mentorici: Bojana PUKL PRAČEK,
SUHADOLNIK SELJAK, prof.
prof.
in
Meta
V šolsko ligo so vključeni vsi razredi in tekmujejo vsi
dijaki naše šole. Tekmujejo v malem nogometu, košarki
(trojke), odbojki in dvoranskem hokeju. Liga poteka od
oktobra do aprila dvakrat tedensko. Dijaki, ki niso
vključeni kot tekmovalci, pomagajo pri zapisniku in
obveščanju rezultatov. V aprilu imamo slavnostno
podelitev in razglasitev najboljših ekip in posameznikov
v vsaki panogi. Vsak dijak prejme diplomo in medaljo za
1., 2. in 3. mesto v posamezni disciplini. Podeljujejo se
tudi pokali za najboljšega strelca v nogometu,
najboljšega košarkarja, nogometaša, odbojkarja in
hokejista. Posebne nagrade dobijo tudi profesorji, ki so
večkrat prisotni na tekmah, in najbolj fair igralec lige.
- 29 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Podeli se tudi pokal najboljšemu športniku šole. Na
finalni tekmi v malem nogometu in slavnostnem
zaključku so prisotni dijaki in učitelji šole.
POMEMBNE INFORMACIJE
PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Kriterije, pravice in dolžnosti, ki urejajo status
športnika, so določene v Pravilniku o pridobitvi statusa
športnika. Dobiš ga lahko v šolski knjižnici.
Vse
informacije
pa
ti
bo,
poleg
razrednika
(razredničarke) nudila profesorica športne vzgoje Bojana
Pukl Praček.
Če izpolnjuješ pogoje, se prijavi čim prej! O podelitvi
statusa športnika odloča tričlanska komisija.
PRIDOBITEV STATUSA KULTURNIKA
Komisija za status kulturnika:
Tatjana Perić, prof. – predsednica
Irena Stiplovšek, prof. – članica
Elizabeta Potočnik, prof. – članica
Status je lahko dodeljen za kulturno delo, ki je
nadpovprečno obsežno in se z njim dijak ukvarja
najmanj štirikrat na teden po dve uri v šolah,
organizacijah, javnih društvih ali drugih institucijah.
Dijak mora imeti tudi primeren učni uspeh.
ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV
Za naše dijake opravlja sistematske preglede
Zdravstveni dom v Vošnjakovi 4 v Mariboru. V ostalih
primerih iščeš zdravstveno pomoč pri svojem osebnem
- 30 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
zdravniku. V Ljubljanski ul. 42 (zraven Živilske šole, na
Taboru) pa deluje zobozdravstvena ambulanta, ki je
namenjena našim dijakom.
Spletna stran Zdravstvenega doma Maribor v Jezdarski
ulici je tukaj http://www.zd-mb.si/index.php?id=432
KAJ STORITI V PRIMERU KRAJE
Ne puščaj svojih stvari kjerkoli v šoli, predvsem denarja
in drugih vrednih stvari. V primeru, da te v šoli
okradejo, o tem nemudoma obvesti razrednika ali
dežurnega učitelja. V zapisnik o kraji med drugim
zapiši, kaj ti je bilo ukradeno in vrednost ukradenega.
Zapisnik odnesi v tajništvo in šola bo poklicala policijo,
ki bo na osnovi razgovora s teboj in z morebitnimi
pričami naredila zapisnik.
Doma poišči račun ukradene stvari in ga oddaj v
tajništvo. Gospa Sirc, tajnica šole, bo prijavila škodo na
zavarovalnico. Za uveljavitev zavarovalnine je policijski
zapisnik obvezen. V primeru, da nimaš računa, priloži
nov račun, če si ponovno kupil enak predmet. V tem
primeru ti zavarovalnica ne bo krila celotnega zneska
računa.
IZSILJEVANJE NA JAVNIH PREVOZNIH SREDSTVIH
Občasno se pojavlja nasilno terjanje denarja od naših
dijakov. Priporočamo ti, da imaš v denarnici majhno
vsoto denarja (ne popolnoma prazno denarnico),
preostali denar pa dobro skrij. Primere nasilništva
sporoči razredniku isti ali naslednji dan, lahko pa tudi
uradni osebi naše šole.
- 31 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
NAVODILA ZA PRAKTIČNI POUK - LESARJI
1. V prostore šolske delavnice vstopaš skozi stranski
vhod, ki je desno od glavnega vhoda in nato po hodniku
do garderob v šolski delavnici. Če boš pustil svoje
osebne stvari v garderobi pri glavnem vhodu v šolo,
moraš vstopiti v šolsko delavnico skozi že omenjeni
stranski – stekleni vhod. V avlo šole je prepovedano
vstopiti v čevljih.
2. Pri praksi moraš imeti obvezno oblečeno delovno
obleko, pri sebi moraš imeti tudi meter, svinčnik in
delavniški dnevnik. Delovne obleke so praviloma
enotne, opremljene s šolskim emblemom. V primeru
izgube ali odtujitve obleke je dijak dolžan nabaviti
enako obleko, za katero poravna stroške v celoti.
3. V delavnicah, kjer je zelo hrupno, moraš imeti v ušesih
čepke za ušesa. Biti moraš tudi obut v čevlje. Brez
navedene opreme ne moreš prisostvovati praktičnemu
pouku.
4. Pri delu moraš upoštevati navodila varstva pri delu, ki
ti jih bo posredoval učitelj, zapisana pa so tudi v
delavniških prostorih. Pred začetkom kakršnega koli
dela se posvetuj z učiteljem. Brez strokovnega nadzora
ne smeš opravljati dela na strojih.
5. Delovno mesto, kjer boš delal, imej vedno pospravljeno
in urejeno. Za seboj počisti.
6. Če boš med opravljanjem dela opazil kakršno koli
napako na orodju, stroju ali drugih napravah, takoj
prekini z delom in s tem seznani učitelja. Sam ne smeš
poskusiti popraviti ničesar.
7. Strojev in drugih delovnih naprav med njihovim
delovanjem ne smeš čistiti z roko. To boš opravil samo s
primernimi pripomočki, ki jih boš dobil od učitelja.
8. V
šolskih
delavnicah
uporabljamo
za
prevoz
obdelovancev stojke in vozičke. Pred prevozom
- 32 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
obdelovancev se posvetuj z učiteljem. Vožnja na stojkah
in vozičkih je prepovedana.
9. V šolski delavnici je kajenje in uporaba odprtega ognja
strogo prepovedana.
10. Zapomni si: šolska delavnica ni igrišče!
11. Brez vednosti učitelja ne smeš delati v delavnici in je ne
zapustiti.
NAVODILA ZA PRAKTIČNI POUK –
GOZDARSKI PROGRAM
1. Dijaki morajo dosledno upoštevati navodila učiteljev in
izvajalcev del na deloviščih.
2. Za odhod na delovišče ali teren je zborno mesto šola
(lahko tudi druga lokacija, če je poprej tako
dogovorjeno), kjer dijaki dobijo potrebna navodila in
orodja (stroje, naprave) od učiteljev praktičnega pouka.
3. Brez vednosti učitelja ni dovoljeno samostojno
opravljanje del, prav tako tudi ne zapuščanje učnih
(delovnih) mest.
4. Na terenu in učnih mestih, kjer poteka učni proces in
ostalo delo, morajo vsi uporabljati predpisano osebno
varovalno opremo (gozdarska čelada, obleka, obutev,
rokavice) potrebno glede na vrsto dela.
5. Pri gibanju po gozdnih poteh in cestah se morajo
upoštevati vsi cestno-prometni predpisi in označbe.
6. Pri gibanju po ostalih gozdnih predelih in delovišču se
morajo upoštevati lastnosti terena in tudi posledice
vremenskih razmer.
- 33 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
7. Delo se mora opravljati tako, da se pri tem ne ogroža sebe
ali drugih oseb.
8. Če se med opravljanjem dela opazi kakršnakoli napaka na
orodju, stroju ali drugih napravah, se takoj prekine z
delom in se o tem seznani učitelja. Kakršnikoli
samovoljni poskusi popravila orodja, strojev ali naprav
niso dovoljeni.
9. Po končanem pouku je treba delovno opremo in ostalo
orodje po načelu dobrega gospodarja pravilno oskrbeti in
shraniti.
HIŠNI RED
1. Pouk se prične ob 800; praktični pouk se prične ob 740.
Pri gozdarjih se prilagajamo vremenu in se zato
izvajanje praktičnega pouka izmenjuje s predmetom
TEO.
2. Glavna odmora sta dva: pri teoriji od 10.25 do 11.10,
pri praksi pa od 9.55 do 1025. Popoldne je odmor od 1240
do 1255. Dijaki pojedo malico v jedilnici. Neprimeren
odnos do šolske malice in neprimerno vedenje v
jedilnici bomo obravnavali kot kršitev.
3. Dijaki vstopajo v šolo skozi glavna vrata v šolsko avlo. V
šolsko delavnico vstopajo pri stranskem steklenem
vhodu desno od glavnega vhoda v šolo.
4. Uporaba dvigala ni dovoljena, razen dijakom, ki jim iz
upravičenih razlogov to ravnatelj dovoli (invalidi,
poškodovanci …).
- 34 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
5. Učilnice so v času odmorov zaklenjene. Dijaki vstopajo
v učilnico za učiteljem in izstopajo pred njim.
6. Ob zvonjenju morajo dijaki učitelja počakati pred
učilnico. Ura pouka traja 45 minut. Med poukom smejo
dijaki zapustiti razred samo z učiteljevim dovoljenjem.
V tem primeru dijak ne sme motiti miru in reda na šoli.
7. V odmorih se lahko dijaki zadržujejo v šoli, pred njo in
na prostoru pri izhodu iz šolske jedilnice. Med prostimi
urami se dijaki zadržujejo v jedilnici šole, v knjižnici ali
pred šolo. V času pouka dijaki ne smejo zapustiti
šolskega prostora.
8. Zadrževanje pred zbornico je dovoljeno le v izjemnih
primerih. Vse informacije, ki se nanašajo na pedagoško
delo, dobijo dijaki pri pouku.
9. Če učitelja pet minut po zvonjenju ni v razred, reditelj
to sporoči v zbornico oz. tajništvo šole.
10. V prostorih šole morajo biti dijaki obuti v šolske copate.
V copatih so lahko tudi na prostoru, ki je pri izhodu iz
šolske jedilnice, vendar to velja samo ob suhem
vremenu. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v
športnih copatih. V delavnicah morajo biti dijaki obuti
v cestne čevlje. Dijaki se preobujejo v garderobah pri
vhodu v šolo. Do ureditve garderob morajo dijaki
obutev hraniti v za to namenjenih vrečkah.
11. Garderobne omarice: dijaki sami skrbijo za red in
čistočo v svojih garderobnih omaricah. Priporočamo, da
v njej ne puščajo osebnih predmetov. Prav tako
priporočamo, da vrednejših predmetov ne nosijo v šolo.
Dijak zaklepa dodeljeno garderobno omarico s svojo
obešanko.
- 35 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
12. Za red in čistočo v učilnici je odgovorna celotna
oddelčna skupnost, neposredno odgovorna pa sta
reditelja in predsednik razreda. Če pride v učilnici do
poškodb, morajo dijaki o tem obvestiti učitelja, ki
poučuje tisto uro. Za nastalo škodo v učilnici odgovarja
tisti oddelek, ki je bil pred obvestilom učitelju nazadnje
v tej učilnici. Učitelj nastalo škodo vpiše v za to določen
zvezek in o tem obvesti ravnatelja.
Vsak dijak mora poskrbeti za čistočo po uporabi
šolskega stranišča in si umiti roke, preden ga zapusti.
Za svoje zdravje dijaki poskrbijo tudi z rednim
umivanjem rok, predvsem pred jedjo.
13. Zbornica je zaklenjena. Dijakom vstop v zbornico ni
dovoljen. Vstop v tajništvo, računovodstvo in k
pedagoginji je dovoljen v času uradnih ur.
14. V šoli ni dovoljeno kričanje, divjanje, pretepanje in
kakršno koli razgrajanje. Prepovedano je namerno
uničevanje šolske lastnine, pisanje, risanje, lepljenje
žvečilnih po zidovih in stenah šole, po klopeh, stolih in
drugi opremi. Škodo, ki je povzročena namerno ali iz
malomarnosti, je storilec oz. njegov skrbnik dolžan
poravnati. Dijaki so s svojim ravnanjem dolžni
prispevati k čistejšemu okolju šole.
15. Nadzor in informiranje v šoli izvajata tudi dežurni
učitelj in dežurni dijak. Zunanje osebe morajo svoj
prihod najaviti dežurnemu dijaku, ki jih vpiše na
dežurni list. Zunanji obiskovalci nimajo pravice vstopa
v učilnice, razen v spremstvu uradne osebe šole
(ravnatelja, pomočnice, pedagoginje, učitelja). Dežurni
dijak mora obiskovalce šole vpisati v dežurni list.
16. V šolskih delavnicah opravljajo dežurstvo učitelji
praktičnega pouka, ki skrbijo za red in čistočo na
hodnikih, prav tako poskrbijo za red v času malice med
- 36 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
10.00 in 10.30 uro. Dijaki, ki imajo praktični pouk,
smejo delavnice zapuščati le z učiteljevim dovoljenjem
in se ne smejo zadrževati na hodnikih.
17. Informiranje dijakov je omogočeno preko oglasne deske
v avli šole, preko šolskega radia, pisnih okrožnic in
osebno preko učiteljev. Veljavne so samo okrožnice, ki
so opremljene z žigom šole in s podpisom uradne osebe
šole.
18. Snemanje, fotografiranje z mobiteli ali drugimi
pripomočki in kakršno koli dajanje podatkov na
medmrežje brez dovoljenja je prepovedano in bo
obravnavano kot težji prekršek.
19. V šolskih prostorih in na šolskih površinah je kajenje,
uživanje in preprodaja drugih opojnih sredstev
prepovedana. Slednje se kaznuje kot najtežja kršitev.
20. Ker se dijaki v odmorih in prostih urah nahajajo zunaj
učilnic, morajo sami poskrbeti za varovanje svoje
lastnine. V nujnih primerih lahko večje vsote denarja
ali druge vredne predmete shranijo v tajništvu šole. V
nasprotnem primeru šola ob odtujitvi (kraji) ne
prevzema odgovornosti.
21. Ko gre za najtežje kršitve šolskega reda in za ogrožanje
varnosti drugih dijakov in zaposlenih na šoli
(posedovanje eksplozivnih in pirotehničnih sredstev,
posedovanje hladnega orožja …), se izvede pregled
šolskih garderobnih omaric, lahko pa tudi pregled
šolskih torb ob soglasju dijaka. Postopek pregleda je
naslednji:
- učitelj ali kdorkoli od zaposlenih na šoli, ki je
zgoraj omenjeno kršitev zaznal, o tem obvesti
vodstvo šole,
- 37 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
pregled šolske torbe in garderobne omarice se
opravi v navzočnosti dijaka, učitelja ali vodstva
šole,
- o pregledu učitelj ali vodstvo šole napiše zapisnik,
ki ga podpišejo vsi navzoči.
22. Določila hišnega reda se smiselno uporabljajo tudi v
času strokovnih ekskurzij in pri drugih oblikah rednega
izobraževalnega dela zunaj šole. Brez ravnateljeve
vednosti in njegovega dovoljenja v šolskih prostorih ni
mogoče izvajati nobene dejavnosti.
-
23. Ob vstopu v šolo morajo dijaki obvezno izklopiti
mobilne telefone. Uporaba mobilnega telefona v
učilnicah (teorije in prakse) velja za kršitev in bo
sankcionirana.
24. Pri praksi morajo dijaki dosledno upoštevati pravila
varstva pri delu in navodila učitelja v zvezi z varstvom
in delom.
25. V tajništvu šole so uradne ure za dijake med 9.00 in
13.00 uro.
26. Dijakom je prepovedano zadrževanje v Gostišču Bor.
Zadrževanje dijaka v omenjenem gostišču bo ustrezno
sankcionirano.
HIŠNI RED IN NAVODILA ZA POUK
ŠPORTNE VZGOJE


Dijaki se za pouk športne vzgoje zbirajo v prehodu
pred telovadnico in počakajo na prihod profesorja.
Vstop v telovadnico brez spremstva profesorja je
strogo prepovedan, razen v času športnih prireditev.
- 38 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola










Dijaki lahko vstopajo v šolsko telovadnico samo s
čistimi športnimi copati (uporabljajo jih samo v
telovadnici), ki jih prinesejo s seboj v rokah.
Ob vstopu v telovadnico zaprejo vhodna vrata, vse
stvari odložijo v garderobah (mobiteli, denar, nakit
in drugo). Naloga reditelja je, da zaklene garderobe.
Ključ dobi pri učitelju ŠVZ. Učitelj ne odgovarja za
morebitno krajo in odtujene stvari.
Zaradi varnostno-higienskih zahtev je za pouk
športne vzgoje obvezna ustrezna športna oprema
(kratka majica, kratke športne hlače, ČISTI copati
in brisača).
Brez ustrezne opreme dijak zaradi varnostnih
razlogov nima pravice vstopa v telovadnico, dijak se
mora v takem primeru zadrževati v knjižnici (če je
prosta) ali v jedilnici.
Dijaki se preoblačijo v slačilnicah, vsak razred
uporablja največ dve slačilnici, ki sta povezani s
kopalnico.
Po vadbi je dovoljeno umivanje in tuširanje v skladu
z osebnimi higienskimi navadami (dijak lahko v
dogovoru s profesorjem zaradi tuširanja zapusti
vadbo pet minut prej).
Vse poškodbe in okvare v slačilnicah in umivalnicah
morajo dijaki javiti ob začetku uporabe, v
nasprotnem primeru je za poškodbe odgovoren
razred, ki je uporabljal slačilnice in umivalnice
zadnji.
Dijaki lahko uporabljajo orodje in rekvizite v
telovadnici samo v spremstvu profesorja športne
vzgoje.
Strogo prepovedano je prosto obešanje in plezanje
po orodjih.
Vse poškodbe na orodju in rekvizitih je treba javiti
pred začetkom uporabe ali po njej.
- 39 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola




Če dijak namerno poškoduje orodje ali rekvizit, je
dolžan plačati popravilo oziroma nabaviti nov
rekvizit.
Zamujanje k pouku športne vzgoje zaradi varnosti
ni dovoljeno.
Dijak lahko od pouka odide predčasno samo po
predhodnem dogovoru s profesorjem.
Dijak se lahko od pouka športne vzgoje opraviči
samo z zdravniškim opravičilom.
V telovadnici vedno velja načelo lepega športnega
vedenja (»fair play«).
ŠOLSKA PRAVILA
Šolska pravila določi ravnatelj po predhodno
pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, Dijaške
skupnosti in Sveta staršev (8. člen Pravilnika o šolskem
redu v srednjih šolah – Ul RS, 60/2010).
Pripravljena in sprejeta so na osnovi Pravilnika o
šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št.
60/2010, 23. 7. 2010). S šolskimi pravili šola seznani
starše in dijake pred začetkom veljavnosti.
1. člen
-
S šolskimi pravili se določi:
merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad
in drugih priznanj dijakom,
hišni red,
načini sodelovanja s starši,
pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
upravičene razloge za zamujanje ali predčasno
odhajanje od pouka,
- 40 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
-
-
-
način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri
pouku iz zdravstvenih razlogov in način vključitve
dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času
oprostitve sodelovanja pri pouku,
način obravnave dijaka, ki mu je začasno
prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pri
pouku določenega dne in način vključitve dijaka v
vzgojno-izobraževalno delo v času začasne
prepovedi prisotnosti pri uri pouka oziroma pri
pouku določenega dne,
pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.
S šolskimi pravili se lahko določi:
- druge pravice, dolžnosti, prepovedi, kršitve,
alternativne ukrepe ter pravila o varnosti in
zdravju, ki niso določena s tem pravilnikom,
- število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo
oziroma težjo kršitev,
- druga pravila v skladu z drugimi predpisi.
2. člen
Merila in postopek za podeljevanje pohval
Predloge za pohvalo dijaka dajo učitelji, mentorji in
razrednik. Predloge s sklepom potrdi učiteljski zbor.
Kriteriji za pohvalo:
- odličen učni uspeh,
- vzorno vedenje in druge odlike v času izobraževanja,
- uspešnost na tekmovanjih v znanju,
- uspešnost v raziskovalni dejavnosti,
- vidni rezultati na področju šolskih športnih
aktivnosti,
- uspešnost na umetniškem in kulturnem področju,
- uspešnost na tekmovanju lesarskih šol – lesarijadi.
- 41 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Pohvala je lahko izrečena:
v obliki listine,
- kot knjižna ali materialna nagrada.
Pohvalo podeli ravnatelj šole ali pooblaščena oseba na javni
prireditvi šole.
3. člen
Način sodelovanja s starši
Razredniki se o načinih sodelovanja s starši dogovorijo
na prvem roditeljskem sestanku. Sodelovanje poteka na
pogovornih urah, roditeljskih sestankih, s pomočjo
elektronske pošte, če se tako dogovorijo. Obveščanje
staršev ali njihovih zakonitih zastopnikov poteka na
roditeljskih sestankih, govorilnih urah, po potrebi tudi z
individualnimi pisnimi obvestili, lahko tudi s pomočjo
elektronske pošte.
4. člen
Pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti
Odsotnost od pouka se opravičuje v skladu z določbami
Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list
RS 60/2010, ki se prične uporabljati 1. 10. 2010).
Če dijak zamudi pouk iz neopravičenega razloga, je
izostanek od pouka pri tisti šolski uri neopravičen.
Starši oziroma skrbniki o vzroku odsotnosti dijaka
obvestijo razrednika najkasneje v treh delovnih dneh od
prvega dne odsotnosti, v petih delovnih dneh po
prihodu dijaka k pouku pa mora dijak prinesti pisno
opravičilo o vzroku odsotnosti.
Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje
vzroka odsotnosti v opravičilu.
- 42 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Če razrednik o odsotnosti dijaka ni obveščen v treh
dneh od nastanka odsotnosti, razrednik o odsotnosti
dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh
od prvega dneva odsotnosti.
5. člen
Utemeljeni razlogi za zamujanje ali predčasno
odhajanje od pouka
Dijaku se zaradi utemeljenih razlogov (neurejene in
slabe prometne zveze, težak socialno-ekonomski položaj
družine …) lahko dovoli zamujanje ali predčasno
odhajanje od pouka. Utemeljenost razlogov presodi
razrednik. Zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka
ne sme presegati polovico šolske ure. V primeru, da gre
za daljši čas, mora razrednik pridobiti soglasje
razrednega učiteljskega zbora. Če je le mogoče in
izvedljivo, dijak zamujene ure nadomesti bodisi z
individualnim delom, ki ga določi učitelj, kjer zamuja
oz. predčasno odhaja od pouka bodisi s prisotnostjo pri
pouku v okviru drugega oddelka.
6. člen
Način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri
pouku iz zdravstvenih razlogov in način vključitve
dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času
oprostitve sodelovanja pri pouku
Dijaka, ki je iz zdravstvenih razlogov oproščen
sodelovanja pri pouku, lahko učitelj primerno zaposli in
ga vključi v drugo dejavnost. O oproščenosti
sodelovanja presodijo razrednik ali učitelj oz. strokovni
aktiv na podlagi pisnih dokazil. V dnevnik šolskega
dela razrednik v za to določeno rubriko vpiše obdobje,
ko je dijak oproščen sodelovanja pri določenem
predmetu.
- 43 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Dijaki, ki manjkajo pri praktičnem pouku, morajo
manjkajoče ure nadoknaditi. Sem ne sodijo ure, ko so
manjkali zaradi zdravljenja v bolnišnici ali napotitve na
druge obveznosti s strani šole.
7. člen
Način obravnave dijaka, ki mu je začasno
prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pri
pouku določenega dne, in način vključitve dijaka v
vzgojno-izobraževalno delo v času
Dijaku se v primeru, če ogroža življenje ali zdravje
drugih dijakov oz. do take mere moti pouk, da izvajanje
učnega procesa ni mogoče, lahko začasno prepove
prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega
dne.
Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora ostati po
navodilu učitelja pred učilnico ali v drugem šolskem
prostoru in opravljati le tiste aktivnosti, ki jih je določil
učitelj.
Učitelj evidentira dijakovo odsotnost v dnevnik, kršitev
in ukrep pa zabeleži v razrednikovo mapo.
8. člen
Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem
Mobilne telefone morajo dijaki med poukom in drugimi
šolskimi aktivnostmi izklopiti. V primeru, da ima dijak
vklopljen prenosni telefon in z njegovo uporabo moti
učni proces, lahko učitelj prenosni telefon odvzame,
vendar mu ga mora takoj po učni uri vrniti.
S šolskimi pravili se lahko določi:
- druge pravice, dolžnosti, prepovedi, kršitve,
alternativne ukrepe ter pravila o varnosti in
zdravju, ki niso določena s tem pravilnikom,
- 44 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
-
število ur neopravičene odsotnosti, ki šteje za lažjo
oziroma težjo kršitev,
druga pravila v skladu z drugimi predpisi.
9. člen
VZGOJNI UKREPI
Skladno z veljavnim Pravilnikom o šolskem redu v
srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010, 23. 7.
2010) se v primeru kršitev razrednik lahko odloči za
izrek vzgojnega ukrepa ali za alternativni ukrep.
10. člen
Izrek vzgojnih ukrepov:
Kdo
ga
izreče?
razrednik
razrednik
oddelčni
učiteljski
zbor
Vzgojni
ukrep
opomin
ukor
razrednika
ukor
oddelčnega
učiteljskega
zbora
učiteljski
zbor
zavoda
ukor
učiteljskega
zbora
učiteljski
zbor
zavoda
pogojna
izključitev
učiteljski
zbor
zavoda
izključitev
- 45 -
Kršitve
lažje kršitve
težje kršitve
težje kršitve
najtežje kršitveneopravičeno
izostajanje
od
pouka od 20 do
25 ur.
najtežje kršitve,
neopravičeno
izostajanje od 26
do 35 ur
najtežje kršitve,
neopravičeno
izostajanje
nad
35 ur
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Lažje kršitve so:
- neprimeren odnos do pouka (zamujanje pouka ali
drugih šolskih obveznosti, večkratna pomanjkljiva
oprema za šolsko delo; motenje šolskih aktivnosti kljub
opozorilom učitelja; pogosto neizvajanje ali zavračanje
učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom),
- neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih
ter do njihove lastnine (objestno in nespodobno vedenje
do sošolcev, učiteljev in delavcev šole ter nespoštovanje
njihove lastnine),
- neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja
(kršenje hišnega reda, neprimerno vedenje, ki škodi
ugledu šole),
- kajenje,
- uporaba osebnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v
nasprotju z določili šolskih pravil,
- neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja,
- neprimeren odnos do šolske malice.
Težje kršitve so:
- ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku
izrečen opomin,
- uživanje alkohola,
- samovoljna prisvojitev tuje stvari,
- ponarejanje (ponarejanje rezultatov pisnih izdelkov,
ponarejanje
opravičil,
podpisov
staršev;
lažno
prikazovanje
identitete;
goljufanje
pri
pisnem
preverjanju znanja ipd.),
- žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih
(zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v sredstvih
obveščanja – napisi, sporočila v pisnih ali elektronskih
medijih),
- posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri
delu,
- 46 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
- namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje
lastnine.
Najtežje kršitve so:
- ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil
dijaku izrečen ukor,
- snemanje, fotografiranje, dajanje podatkov na
medmrežje brez dovoljenja,
- psihično ali fizično nasilje,
- kajenje na prepovedanih prostorih, uživanje alkohola
ali drugih drog; uživanje oziroma prisotnost pod
vplivom alkohola ali drugih drog,
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje
alkohola ali drugih drog,
- prinašanje ali posredovanje nevarnih predmetov ali
sredstev,
- ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije,
- samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,
- posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo
varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,
- namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri
delu, kar je povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo
materialno škodo,
– neopravičena odsotnost, ki znaša nad 26 ur v šolskem
letu.
Vse kršitve se vpisujejo v mapo oddelka. O primerih
najtežjih kršitev, še posebno o vseh oblikah nasilja in
posedovanja nevarnih predmetov in sredstev, morajo
razrednik, starši ali dijak obvestiti ravnatelja in
svetovalno službo.
- 47 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
11. člen
Alternativni ukrepi so:
- pobotanje oziroma poravnava,
- poprava škodljivih posledic ravnanja,
- opravljanje dobrih del,
- premestitev v drug oddelek istega
izobraževalnega programa.
Razrednik se lahko namesto vzgojnega ukrepa odloči za
alternativni ukrep. Alternativni ukrepi se lahko dijaku
določijo namesto katerega koli vzgojnega ukrepa, razen
premestitve, ki se lahko določi namesto ukora
učiteljskega zbora in pogojne izključitve, ki se lahko
določi le namesto izključitve. Alternativni ukrep se
lahko dijaku določi večkrat.
12. člen
Začasna prepoved prisotnosti pri pouku
Dijaku se v primeru, če ogroža življenje ali zdravje
drugih dijakov, lahko začasno prepove prisotnost pri uri
pouka oziroma pri pouku določenega dne.
Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora ostati po
navodilu učitelja pred učilnico ali v drugem šolskem
prostoru in opravljati le tiste aktivnosti, ki jih je določil
učitelj.
Učitelj evidentira dijakovo odsotnost v dnevnik, kršitev
in ukrep pa zabeleži v razrednikovo mapo.
- 48 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU
ZNANJA
Srednja šola
Šolska pravila ocenjevanja določi ravnatelj po
predhodni obravnavi na učiteljskem zboru (11. člen
Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah - Ul
RS, 60/2010).
Pripravljena in sprejeta so na osnovi Pravilnika o
ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št.
60/2010, 23. 7. 2010) in Pravilnika o šolskem redu v
srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010, 23. 7.
2010) ter obsegajo:
- načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z
učnim načrtom oz. katalogom znanja;
- pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov;
- roke za vračanje izdelkov;
- izpitni red;
- kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepe;
- postopke odpravljanja napak pri ocenjevanju znanj;
- pripravo in hrambo izpitnega gradiva;
- druga pravila in postopke v skladu s tem
pravilnikom in z drugimi predpisi.
1. člen
Namen pravil
S temi pravili se podrobneje ureja ocenjevanje znanja,
spretnosti in veščin dijakov in dijakinj (v nadaljevanju
dijakov) Srednje lesarske šole.
Če s temi pravili ni drugače določeno, se za ocenjevanje
znanja smiselno uporablja Pravilnik o ocenjevanju
znanja v srednjih šolah.
- 49 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
2. člen
Načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z
učnim načrtom oz. katalogom znanja
Če oblike in načini preverjanja znanja niso določeni v
katalogu znanj oz. učnem načrtu, jih na začetku
šolskega leta določi in zapiše strokovni aktiv oz. učitelj,
ki predmet poučuje.
Učitelj ob začetku ocenjevalnega obdobja napove roke
za pisanje pisnih izdelkov, izdelavo praktičnih izdelkov
(v nadaljnjem besedilu: drugi izdelki) oziroma
opravljanje storitev, lahko pa tudi za ustno ocenjevanje.
Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na
teden in enega na dan. Če dijak pisni izdelek piše na
lastno željo, učitelj ni dolžan upoštevati pravila iz
prejšnjega stavka.
Štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco dijaki ne
pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da gre za
ponavljanje pisne naloge, kjer je bilo več kot 45% pisnih
izdelkov ocenjeno z negativno oceno.
Dijak je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen
najmanj enkrat, razen če je s katalogi znanj določeno
drugače. Ustno ocenjevanje pri posameznem predmetu
se izvede najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je s
katalogi znanj oziroma učnim načrtom določeno
drugače.
Pri ocenjevanju ustnih odgovorov učitelj dijakovo znanje
oceni takoj po končanem spraševanju; pri ocenjevanju
pisnih izdelkov in drugih obveznosti, določenih z
izobraževalnim programom, pa najkasneje v sedmih
delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj
lahko iz utemeljenih razlogov določi drug rok.
- 50 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
3. člen
Pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov
Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot 45%
tistih, ki so pisali pisno nalogo, se pisno ocenjevanje
enkrat ponovi. Vpišeta se obe oceni. Pred ponovnim
pisnim ocenjevanjem znanja mora ocenjevalec narediti
pisno analizo o neuspehu. Pravico do ponavljanja imajo
tudi pozitivno ocenjeni dijaki, pri čemer se vpišeta obe
oceni.
4. člen
Ocenjevanje negativno ocenjenih dijakov v
ocenjevalnem obdobju
Dijakom, ki so v ocenjevalnem obdobju negativno
ocenjeni, učitelj na začetku novega konferenčnega
obdobja določi vsaj en datum novega ocenjevanja
znanja
predhodnega
ocenjevalnega
obdobja.
Ocenjevanje mora biti opravljeno najkasneje v treh
tednih po začetku novega ocenjevalnega obdobja. Pri
določitvi zaključne ocene se praviloma upošteva nova
(popravljena) ocena predhodnega obdobja. Kriterije za
določitev negativne ocene ob ocenjevalnem obdobju in
upoštevanje novo pridobljene ocene pri zaključni oceni
ob koncu šolskega leta določi in zapiše strokovni aktiv.
Za dijaka, ki je bil v ocenjevalnem obdobju pri pouku
posameznega predmeta prisoten manj kot 85%, lahko
učitelj določi način in vsebino preglednega ocenjevanja
znanja. Delež prisotnosti se lahko začne ugotavljati 14
dni pred zaključkom ocenjevalnega obdobja, ugotavlja
pa ga učitelj predmeta.
- 51 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Dijak, ki ima ob koncu pouka popravni izpit, v rokih za
popravne izpite tekočega šolskega leta (do 31. 8.)
popravlja le negativno ocenjen del ali sklop predmeta.
Po 31. 8. tekočega šolskega leta pa opravlja popravni
izpit v celoti.
5. člen
Roki za vračanje izdelkov
Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj
dijaka oceni najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem,
ko jih dijak odda.
Učitelj izroči dijakom ocenjene izdelke (tudi pri
praktičnem pouku) po petih dneh oz. najpozneje v 30.
dneh po vpisu ocene v redovalnico. Pri praktičnem
pouku lahko dijaki dobijo izdelke le v primeru, da je
izdelek ocenjen pozitivno in je dijak poravnal materialne
stroške. Zaključne izdelke dijaki pustijo na šoli do
konca šolske razstave zaključnih izdelkov, to je do
konca junija, nato jih odpeljejo.
6. člen
Izpitni red
Roki, pogoji in postopek opravljanja izpitov se določijo z
letnim delovnim načrtom šole v skladu z izobraževalnim
programom in pravilnikom, ki ureja šolski koledar za
srednje šole tako, da dijak lahko opravi vse obveznosti
za napredovanje v naslednji letnik do konca šolskega
leta.
Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v
skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred
odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora.
Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri
dni pred datumom začetka njihovega opravljanja.
- 52 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Sprejemni, popravni, predmetni in dopolnilni izpiti
potekajo v enem ali dveh delih. Kriteriji za določitev
končne ocene izpita so določeni v načrtu ocenjevanja,
ki ga pripravi strokovni aktiv.
Dijak lahko opravlja največ tri popravne izpite. V
spomladanskem roku lahko pristopi največ k dvema
popravnima izpitoma. Na isti dan lahko dijak opravlja
največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. Dijak
mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.
Pisni del izpita traja od 45 do 90 minut, ustni del največ
20 minut s 15-minutno pripravo dijaka na
odgovarjanje. Pisni del izpita vodi nadzorni učitelj, ki ga
ravnatelj imenuje izmed delavcev šole, ustni del izpita
vodi šolska izpitna komisija. Nadzorni učitelj poskrbi za
nemoten in pravilen potek izpita, med drugim prepreči
uporabo nedovoljenih pripomočkov, komunikacijo med
kandidati, vodi zapisnik o odsotnih kandidatih in
morebitnih
kršitvah
izpitnega
reda,
opozorilih
kandidatom. Kandidatu, ki ne upošteva navodil in krši
izpitni red, prepove nadaljevanje opravljanja izpita. To
zabeleži v zapisnik in o tem obvesti ravnatelja. Za
takega kandidata se šteje, da je izrabil pravico do
opravljanja izpita v posameznem roku.
Dijaki se morajo na izpit prijaviti najmanj tri delovne
dni pred izpitnim rokom, dva dni pred rokom se lahko
odjavijo. Razpored izpitov je objavljen tri dni pred
izpitnim rokom.
7. člen
Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepi
Kršitve pravil ocenjevanja znanja so: prepisovanje,
prišepetavanje, uporaba nedovoljenih pripomočkov,
uporaba informacijsko-telekomunikacijskih naprav, ki
- 53 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
omogočajo nedovoljeno komunikacijo ter ostala pravila,
ki jih v začetku šolskega leta določi strokovni aktiv pri
svojem predmetu. Dijaka, ki odkloni ustno ocenjevanje
in ne želi odgovarjati, učitelj oceni z negativno oceno.
Dijaka, ki krši pravila ocenjevanja, se oceni z negativno
oceno, ocena se vpiše v redovalnico.
8. člen
Postopki odpravljanja napak pri ocenjevanju
znanja
Če dijak meni, da je prišlo pri ocenjevanju do napake,
se o tem najprej pogovori z učiteljem, ki ga je ocenjeval.
Če problema dijak in učitelj ne moreta rešiti, ima dijak
možnost ugovora, ki ga v roku treh dni od seznanitve z
oceno pisno naslovi na ravnatelja. Ravnatelj mora v treh
dneh
od
prejema
ugovora
ugotoviti
njegovo
utemeljenost. Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj s
sklepom ugovor zavrne. Če je ugovor utemeljen, mora
ravnatelj najpozneje v treh dneh od ugotovitve
utemeljenosti ugovora imenovati tričlansko komisijo.
Komisija odloča v skladu s 34. členom veljavnega
Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
9. člen
Priprava in hramba izpitnega gradiva
Izpitno gradivo in drugo gradivo, ki je podlaga za
ocenjevanje,
pripravi
strokovni
aktiv
oziroma
ocenjevalec, če na šoli ni strokovnega aktiva.
Vodja strokovnega aktiva ali izpraševalec oziroma
ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najkasneje
en dan pred izpitom. Gradivo se hrani v upravnih
prostorih šole do prevzema. Gradivo prevzame šolska
izpitna komisija najkasneje 15 minut pred začetkom
izpita.
- 54 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
10. člen
Splošni uspeh
Splošni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober
in zadosten.
V skladu s 19. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja
v srednjih šolah (Ul RS, 60/2010) dijak doseže:
- odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici
predmetov ocenjen z oceno odlično (5), pri ostalih pa
z oceno prav dobro (4),
- prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici
predmetov ocenjen z oceno prav dobro (4), pri
ostalih pa z oceno dobro (3),
- dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici
predmetov ocenjen z oceno dobro (3), pri ostalih pa z
oceno zadostno (2),
- zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici
predmetov ocenjen z oceno zadostno (2), pri ostalih
pa z oceno pozitivno.
Na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka uči ali
ravnatelja, oddelčni učiteljski zbor oziroma v
izobraževanju odraslih strokovni aktiv lahko določi:
- odličen uspeh dijaku, ki izpolnjuje pogoje za
določitev odličnega uspeha, ima pa le pri enem
predmetu oceno dobro (3),
- prav dober uspeh dijaku, ki izpolnjuje pogoje za
določitev prav dobrega uspeha, ima pa le pri enem
predmetu oceno zadostno (2).
Pri odločanju o uspehu iz prejšnjega odstavka se
upoštevajo dijakovo znanje in napredek, prizadevnost,
delavnost in samostojnost pri vzgojno- izobraževalnem
in drugem delu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti.
Maribor,16. 9. 2014
Ravnatelj:
Aleš Hus, univ. dipl. inž.
- 55 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
DEŽURSTVO
NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA
1. Dežurstvo je obveznost dežurnih učiteljev, imenovanih
po razporedu, ki ga pripravi ga. Zdenka Berko. Seznam
dežurnih učiteljev je objavljen v obeh zbornicah in v avli
šole.
2. Dežurstvo spremlja in nadzoruje ravnatelj. Zamenjava
dežurnega učitelja je možna le z njegovim soglasjem.
3. Dežurstvo učiteljev se prične ob 800 in konča ob 1500.
4. Naloge dežurnega učitelja so:
- ob nastopu dežurstva preveri prisotnost dežurnega
dijaka,
- dežurnega dijaka seznani z njegovimi dolžnostmi,
- večkrat dnevno, med odmori in prostimi urami, preverja
delo dežurnega dijaka in mu po potrebi daje dodatna
navodila,
- dolžan je skrbeti za red v prostorih šole in pred njo,
- dijake, ki na območju šole kadijo, zapiše in o prekršku
poroča razredniku,
- po opravljenem dežurstvu zapiše svoja opažanja na
dežurni list in ga vloži v dežurno mapo.
5. Dežurni učitelj dvigne dežurni list pri ravnatelju.
PRAVILA DEŽURSTVA DIJAKOV
Med dolžnosti dijakov naše šole spada tudi dežurstvo
dijakov v razredu. V skladu z internimi šolskimi pravili
je neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti
opredeljeno kot lažja kršitev. Dežurstvo bodo opravljali
dijaki višjih letnikov. Razpored dežurstva po dnevih bo
do 12. 1. 2015 naslednji:
PONEDELJEK
- 56 -
2. D
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
2. C
3. A
2. A
1. D
Razpored dežurnih dijakov po abecednem vrstnem
redu naredi razrednik. Dežurstvo vpiše v dnevnik pod
rubriko Pripombe. Z dežurstvom razrednik seznani
dijake en teden pred začetkom dežurstva. Upravičeno
zamenjavo dežurnega dijaka lahko odobri le razrednik
ali dežurni učitelj.
Pravila dežurnega dijaka so naslednja:
1. Dežurstvo je obveznost dijaka, zaradi katere lahko
izostane od pouka največ enkrat mesečno.
2. Za celotno organizacijo dežurstva je odgovorna ga.
Zdenka Berko, za razpored dežurnih dijakov v razredu
pa razrednik, ki dijake tudi obvesti o dežurstvu. Če je
dijak na dan, ko bi moral dežurati, odsoten, to nalogo
opravi po vrnitvi v šolo.
3. Namen dežurstva je skrbeti za varnost in red pri
vhodu v šolsko poslopje in izhodu iz njega, pa tudi za
red in disciplino na šoli. Poskrbeti mora, da v času
trajanja pouka nihče ne moti pouka.
4. Dežurstvo vsak dan izvaja en dijak po razporedu, in
sicer od 800 do 1500. O poteku dežurstva vodi dežurni
list, ki ga ob koncu dežurstva podpiše dežurni učitelj.
5. Dežurni dijak je oproščen pouka samo na dan
dežurstva. Zamenjava dežurstva je dovoljena samo s
soglasjem razrednika ali dežurnega učitelja v
upravičenih primerih (napovedano spraševanje, pisanje
pisnih nalog, neodložljive obveznosti, ki so uradno
dokumentirane).
6. V času pisnega preverjanja znanja v oddelku
dežurnega dijaka nadomesti drug dijak.
7. Za redno opravljanje dolžnosti dežurnih dijakov
odgovarja dežurni učitelj. Dežurni dijak sedi v avli pri
- 57 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
dežurni mizi ob glavnem vhodu v šolo. Dijak je dolžan
nadzirati glavni vhod v avlo šole. Dijake, ki se po
nepotrebnem zadržujejo pri glavnem vhodu, usmeri
drugam. Po potrebi zapira glavna vhodna vrata.
8. Zunanje obiskovalce vljudno povpraša po namenu
obiska in jih usmeri. Vsakega zunanjega obiskovalca
vpiše na dežurni list. Če obiskovalec šole ne bi hotel
dati zahtevanih podatkov, mu dežurni dijak ne sme
dovoliti vstopa v šolo. Če tak obiskovalec ne bi hotel
zapustiti stavbe, takoj obvesti dežurnega učitelja ali
drugo uradno osebo šole. Zunanji obiskovalci nimajo
vstopa v učilnice, razen v spremstvu uradne osebe šole.
9. Dežurni dijak ugaša luči, ki so po nepotrebnem
vklopljene bodisi na hodnikih šole bodisi v drugih njim
dostopnih prostorih.
10. Po glavnem odmoru dežurni dijak pobere smeti v avli
in jedilnici šole. O morebitnih poškodbah ali drugih
nevšečnostih obvesti dežurnega učitelja ali ravnatelja.
Vse zapiše tudi na dežurni list.
11. Opravlja tudi druge dodatne zadolžitve, ki jih prejme
od dežurnega učitelja, ravnatelja ali drugih uradnih
oseb šole.
12. Dežurni dijak poskrbi, da dijaki v oddelkih pravočasno
dobijo okrožnico in druga obvestila. Veljajo samo tiste
okrožnice in obvestila, ki imajo uradni žig šole in
podpis uradne osebe šole.
13. V času razstav in drugih dejavnosti na šoli bomo
dežurstvo okrepili po dodatnem razporedu in urniku.
NALOGE INFORMATORJA ŠOLE
(letos ga na šoli ni)
1. Ob prihodu dijakov v šolo nadzira glavni vhod v šolo.
Obutim dijakom ne dovoli vstopa v avlo šole.
2. Dijake, ki se zadržujejo pri glavnem vhodu v šolo,
napoti drugam.
- 58 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
3. Nadzoruje dogajanje v avli šole, šolskih hodnikih, pred
delavnicami ter na zunanjem območju šole.
4. Zapiše dijake, ki na območju šole kadijo. O tem poroča
dežurnemu učitelju.
5. Posreduje pri nesoglasjih med dijaki. Vsa opažanja
zapisuje v za to določen zvezek.
6. V glavnih odmorih nadzoruje red in disciplino v jedilnici
šole, še posebej v vrsti čakajočih na malico.
7. Je v pomoč dežurnima dijakoma pri nadzorovanju
vstopa in usmerjanju zunanjih obiskovalcev.
USPEH NA POKLICNI MATURI IN
ZAKLJUČNEM IZPITU
-
USPEH NA POKLICNI MATURI 2013/14
V spomladanskem in jesenskem roku je bil uspeh pri:
lesarskih tehnikih 95 % (lani 100 %)
poklicno-tehniškem izobraževanju 68,4 % (lani 81 %)
Skupni uspeh lesarskih tehnikov na poklicni maturi je
82 %, lani 87 %.
USPEH NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2013/14
Mizarji so dosegli 97,5 %, obdelovalci lesa pa 100 %
uspeh.
Veliko uspeha na poklicni maturi in zaključnem
izpitu želimo tudi vsem dijakom letošnjih
zaključnih letnikov.
- 59 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
VOZNI RED MARPROM AVTOBUSA ŠT. 4
Podatki o tej vozni liniji so tudi na Wikipediji na tej
povezavi:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_avtobusna_linij
a_%C5%A1t._4_%28Maribor%29
Vozni red si oglej na tej povezavi:
http://www.marprom.si/fileadmin/dokumenti/vozn
i-redi-solski/Linija-4.pdf
DELAVNIK – ODHODI IZ AP MLINSKA ZA SMER
Studenci – obračališče
05:00
10:00
13:00
17:00
21:00
05:30
10:30
13:30
17:30
21:30
06:00
11:00
14:00
18:00
22:00
06:30
11:30
14:30
18:30
22:25
07:00
12:00
15:00
19:00
07:35 08:00 08:30 09:00 09:30
12:30
15:30 16:00 16:30
19:30 20:00 20:30
ODHODI IZ POSTAJE AP Mlinska ZA SMER
Lesarska šola – obračališče
05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17:0017:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
21:00 21:30 22:00
- 60 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
ODHODI IZ POSTAJE Limbuš
ODHODI IZPRED LESARSKE ŠOLE – OBRAČALIŠČE ZA
SMER AP MLINSKA
04:58
10:58
15:28
19:58
05:28
11:28
15:58
20:28
05:58
11:58
16:28
20:58
06:28
12:28
16:58
21:28
06:58
12:58
17:28
21:58
08:58 09:28 09:58 10:28
13:28 13:58 14:28 14:58
17:58 18:28 18:58 19:28
22:23
ODHODI IZ POSTAJE Lesarska šola – obračališče
ZA SMER AP Mlinska
04:50 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01
ODHODI IZ POSTAJE Studenci – obračališče
ZA SMER AP Mlinska
04:53
10:01
15:04
20:01
05:31
10:31
15:31
20:31
06:01
11:01
16:01
21:01
06:31
11:31
16:31
21:31
07:01
12:01
17:01
22:01
07:31 08:06 08:31 09:01 09:31
12:34 13:04 13:34 14:04 14:34
17:3118:01 18:31 19:01 19:31
22:31
ODHODI IZ POSTAJE Limbuška c. – rondo ZA SMER
AP Mlinska
12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55
- 61 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Zanimive spletne povezave na predlog dijakov:
FB Lesar s srcem in hrbtenico
http://www.lesena-gradnja.si/
http://www.dijaski.net/
http://dominvrt.si/
http://cekin.si/
- 62 -
Lesarska šola Maribor, Srednja šola
Urednica publikacije:
Maja ČEBULJ
Recenzenti in svetovalci:
Aleš HUS,
Zdenka BERKO,
Karel ŽNIDARIČ,
Cvetka SEMLAK
Računalniško oblikovanje: Zdenka STEBLOVNIK in
Marjan PRELOG
Tatjana PERIČ
Lektoriranje:
- 63 -