Razpis delovnega mesta

Tehnika prijave delavca v
delovno razmerje:
PDM in M obrazci
Polonca Bezlaj mag.posl.ved
Direktor podjetja EVIDENCA B d.o.o.
1
Postopek zaposlitve delavca
•
•
•
•
•
Ugotovitev potrebe po novih kadrih
Razpis delovnega mesta
Razgovor z ustreznimi kandidati
Podpis pogodbe o zaposlitvi
Prijava delavca v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje
KAKO POISKATI USTREZNE KADRE?
• Podjetja, ki se ukvarjajo s kadrovanjem,
• Podjetja, ki za vas poiščejo ustreznega kandidata,
• Razpis izvedete sami.
2
Razpis delovnega mesta
Objava prostega delovnega mesta je po 25. členu ZDR-1
obvezna razen v nekaterih primerih.
Pred ZUTD je bila objava obvezna in je delodajalec moral
prijaviti potrebo po delavcih na PD-1 obrazcu na Zavodu za
zaposlovanje.
Sedaj je 7. člen ZUTD omehča prejšnjo obveznost in omogoča
delodajalcem, da prosto izbirajo način objave, a jim je
naložil dokazno breme. Za javne zavode je še vedno
obvezna javna objava na Zavodu za zaposlovanje.
KRAJ OBJAVE:
• Prostori in spletne strani Zavoda za zaposlovanje,
• Časopisi, revije,
• Spletne strani podjetja, javno dostopna mesta v podjetju.
3
Kdaj objava potrebe po
delavcih ni obvezna
(26. člen ZDR-1)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sklenitev pogodbe med strankama zaradi novih okoliščin
obveznosti iz naslova štipendiranja
Zaposlitev invalida po zakonu o zaposlovanju invalidov
Zaposlitev za dol. čas največ 3mesece ali čas nadomeščanja
Zaposlitev za nedoločen čas pripravnika ali osebe, je že v
delovnem razmerju pri delodajalcu za določen čas
Zaposlitev zaradi dela v prilagojenem obdobju na podlagi
dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa pri priznavanju
kvalifikacij (Priznavanje poklica delavca iz držav EU in Švice)
Zaposlitev za polni delovni čas, ki je zaposl. za krajši del.čas
Zaposlitev družbenikov v pravni osebi
Zaposlitev družinskih članov delodajalca
Zaposlitev poslovodnih oseb in vodilnih delavcev
Zaposlovanje voljenih in imenovanih funkcionarjev
4
VSEBINA OBJAVE
DELOVNEGA MESTA
•
•
•
Naziv delovnega mesta
Pogoji za zaposlitev
Rok za prijavo (sedaj 3, prej 5 dni) Kandidati, ki pošljejo
prošnjo po pretečenem roku za prijavo, ne izpolnjuje
pogojev.
OBRAZEC ZA PRIJAVO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
• PDM-1_z_navodili.pdf v pisni obliki
• PDM-1 v elektronski obliki preko spletne strani Zavoda za
zaposlovanje
• SKP koda na spletnem naslov http://www.stat.si/skp/
• PDM-2 v pisni obliki
5
Prijava delavca v
zavarovanje M1
Številko potrebe po delavcih.
Pogodba o zaposlitvi, ki vsebuje vse potrebne podatke za prijavo:
• Osebne podatke - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, EMŠO in davčno številko
• Naziv in kodo delovnega mesta in poklica delavca
http://www.stat.si/skp/ (če smo sami oddali PDM1 obrazec že
imamo ta podatek) in
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije
(šifrant poklicbe in strokovne izobrazbe) in
http://www.stat.si/klasius/
• Čas trajanja delovnega razmerja
• Obrazec M1 skupaj s pogodbo o zaposlitvi in potrjenim obrazcem
PDM-1 je potrebno oddati najkasneje v 8 dneh po nastopu dela
delavca na ZZZS. Krajevne pristojnosti ni več.
Izpolnitev M1-obrazca
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/d7535f5472ba8f08c1256e8
b004b93eb/$FILE/Obrazec%20M-1.pdf in podlaga zavarovanja
6
Odjava delavca iz
zavarovanja M-2
Odjavo delavca iz zavarovanja se izvede najkasneje v 8
dneh po končanju delovnega razmerja
• Odjava na obrazcu M-2
• Priložiti izjavo delavca ali podati na vpogled pogodbo
za določen čas.
5.11.2013
7
Sprememba podatkov
delavca M-3
• Obrazec M-3
Na tem obrazcu se sporoča o spremembi na področju:
• matične enote, kjer delavec dela,
• izobrazbe in poklica delavca,
• spremembi številke delovnega dovoljenja in
• roka trajanja le-tega,
• spremembo delovnega razmerja,
• izmenskega dela
• stopnje invalidnosti.
8
Prijava in odjava družinskega
člana M-dč in
nezgode pri delu M1-2b
• Obrazec M-dč
• Do 1. 6. 2013 so bili delodajalci obvezni prijavljati
družinske člane zaposlenih oseb. S tem datumom je ta
obveznost iz delodajalca padla na zavarovanca. Na obrazcu
se naenkrat prijavi lahko samo dva člana.
• Obrazec M1-2b
• Kadar je pri delodajalcu v delovnem razmerju oseba, ki s
podjetjem nima sklenjenega delovnega razmerja. Razlogi
za potrebo prijave/odjave tega zavarovanja so objavljeni na
• Šifrant razlogov za zavarovanje
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/d7535f5472ba8
f08c1256e8b004b93eb/$FILE/%C5%A0ifrant%20razlogov
%20za%20zavarovanje.pdf
9
Poročanje o višini dohodkov in
plačanih prispevkih zaposlenih na M4
Obrazec se od 1. 1. 2008 oddaja v elektronski obliki.
Oddajajo ga vsa podjetja in samostojni podjetniki, zavodi in
druge organizacije, ki zaposlujejo delavce. Za nosilce
dejavnosti, poslovodne osebe zavarovane po 040, poroča
DURS
Obrazec M-4 je namenjen:
• poročanju o dobi zavarovanja zaposlenih oseb,
• višini dohodkov v zavarovalni dobi in
• višini plačanih prispevkov,
• dobi s povečanjem – kadar se izplačujejo nadure
• dobi z zmanjšanjem – kadar je zaposlena oseba prejemala
nadomestilo zaradi bolniške odsotnosti ter
• iz katerega leta je bila osnova za izračun nadomestila.
• dobi ko prispevki ZPIZ niso plačani
10
Poročanje o višini dohodkov
in plačanih prispevkih
zaposlenih na M4/M8
Obrazec M8 je nekoč predstavljal obrazec, ki je popravljal ali
dopolnjeval podatke oddane z M4 obrazcem.
Oddaja M8 obrazca je bila potrebna ko so podjetja prišla v
težave in so izplačevala plače delavcem, prispevkov za to
obdobje pa ne. Ko je prišlo do plačila, se je na M8 obrazcu
poročalo o višini dohodkov za to poročevalsko obdobje.
S prehodom na nov elektronski sistem poročanja, ni več
označbe M8, ampak je enotno ime M4/M8 in se s
01.06.2013 poroča o spremembah za posamezno leto tudi
za nazaj.
Težava pri tem poročanju je, da naknadno sporočijo morebitno
napako, ki jo moraš odstraniti, da so poročanja ustrezna.
Zavarovalne dobe se morajo ujemati z M1 in M2 obrazci
11
Tehnika prijave delavca
v delovno razmerje
PDM in M obrazci
Hvala za pozornost in cvet Sleza za bolj gladko izpolnjevanje
obrazcev.
12