Kmečki glas 18.02.2015

10
Leseni hlevi
18. februar 2015
Eden zadnjih Wolfovih objektov v minulem letu – goveji hlev na kmetiji Dirnberk – Krajnc v Zagajskem Vrhu pri Gornji Radgoni. Ve~ina objektov v kmetijstvu ima prepoznavni izgled in so v barvi Wolfa.
Sre~anje kupcev Wolf System Slovenija
Pogumno po poti najbolj{ih
ejniki za slovensko dru`bo Wolf Sistem so bili postavljeni pred nekaj leti, `e skoraj poldrugo leto pa na na{em trgu uspe{no poslujejo v novi zasedbi. Ker se je v relativno kratkem ~asu nabralo ravno prav{nje {tevilo kupcev njihovih konstrukcij, so se odlo~ili, da na kmetiji Podpe~an v Galiciji v Savinjski dolini izvedejo prvo skupno sre~anje.
M
»Ker se nekaj investitorjev
med seboj ni poznalo, po drugi
strani pa se med njimi vselej
porodi kak{no vpra{anje, misel …, nas je organizacija sre~anja kar klicala,« uvodoma
pove direktorica Mojca Sergo.
Potencialni kupci lahko dru`bo Wolf Sistem kontaktirajo
preko spletnega obrazca, po
elektronski po{ti ali pa pokli~ejo na telefonsko {tevilko. »Veseli smo vsakega klica, tudi ~e
nismo pravi naslov. Potem pa~
poklepetamo in si za`elimo lep
dan. V~asih se nam zdi, da ljudem zmanjka poguma, da bi
nas kontaktirali. Jih pa tudi razumem: nekateri se bojijo, da
jih bomo potem klicali vsak
dan, vendar tega pri nas ne po~nemo,« {e pove Mojca Sergo.
Mojca Sergo, direktorica
Wolf Sistem, d. o. o.: »V letu
2014 smo imeli v dru`bi Wolf
Sistem prilo`nost sodelovati z
razli~nimi izvajalci na gradbi{~ih: od gradbincev, in{talaterjev, elektri~arjev do ponudni-
Mojca Sergo
kov oziroma monta`erjev hlevske opreme. Novih poslovnih
partnerjev smo vedno veseli,
{e posebej lepo je, ko se z njimi
ponovno sre~amo na novem
projektu in imamo na koncu
vsi zadovoljnega kupca oziroma investitorja. Pa {e nekaj: {e
vedno ljudje mislijo, da so objekti blagovne znamke Wolf
System v vi{jem cenovnem
razredu. Vendar praksa ka`e,
da so bili tisti, ki so se opogumili in povpra{ali za ceno, ve~inoma pozitivno presene~eni.
Objekt namre~ izgleda resni~no lepo, dovr{eno, moderno in
je premi{ljeno zgrajen. Kljub
temu ostaja cena dostopna slovenskemu kupcu.«
Andrej La{i~, Miklav` na
Dravskem polju: »S hlevom za
krave molznice in plemenske
telice s 87 le`i{~i – prvih trenutno redimo 50 – smo bili leta 2013 prvi kupec. Izku{nje z
njimi so odli~ne: strokoven in
profesionalen pristop ter velika prilagodljivost glede na prostorske mo`nosti objekta. Za
njihov sistem gradnje sem se
odlo~il iz ve~ razlogov. V prvi
vrsti zaradi izjemne fleksibilnosti glede na na{o utesnjenost
sredi vasi. Na{ hlev je namre~
{irok vsega 21 metrov, dolg pa
dobrih 40 metrov. Kot drugo
zaradi druga~nega na~ina in
trajanja gradnje, pa tudi uporabe lesa kot najbolj sprejemljivega gradbenega materiala za
urbano okolje. Sprejemljiv je
tudi sistem prezra~evanja, kar
je za strnjeno naselje zelo po-
Andrej La{i~
membno. Sre~anje kupcev pa
pozdravljam in ~e mi bo ~as
dopu{~al, se bom vabilom odzval tudi v prihodnje.«
Urban Kramberger, Sp. Partinje pri Lenartu v Slovenskih
goricah: »Od konca lanskega
leta smo ponosni lastniki Wolfovega hleva za 110 govejih pitancev. Zaradi njihovih referenc in profesionalnega pristopa sem kot mladi prevzemnik
kaj kmalu spoznal, kdo bo moje `elje in pri~akovanja lahko
najbolj zadovoljivo re{il. Ob-
jekt v velikosti 35 × 14,5 m so
uresni~ili zelo prepri~ljivo in v
zelo kratkem ~asu. Od naro~ila
do postavitve je namre~ minilo
le nekaj mesecev. Prav ~asovna
komponenta je namre~ prednost monta`ne gradnje, kar pa
nekateri kmetje {e vedno spre-
gledajo. Pri projektiranju so
vse moje `elje in zahteve upo{tevali in na bo~ni strani centralnega objekta – hleva – navezali tudi druge: na eno stran
hleva se namre~ navezuje napu{~ s strojno lopo, na drugi je
koritasti silos.«
Jure Studen, Teneti{e pri
Golniku: »^eprav sem zaposlen, smo se na govedorejski
kmetij s trenutno 65 `ivalmi,
od tega z dobrimi 30 kravami
molznicami, usmerjeni v prirejo mleka, lani odlo~ili za nov
hlev na prosto rejo. Ker smo
vsa potrebna dovoljenja za
gradnjo dobili {ele 8. septembra, bomo `ivali vhlevili ta ali
prihodnji mesec, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale. @e od nekdaj je tovrstni na~in gradnje in uporaba gradbenega materiala zelo sprejemljiv
za na{e okolje, pa tudi sicer so
mi naravni gradbeni materiali,
med katerimi je na prvem mestu les, zelo v{e~. @e v fazi zbi-
Gostitelja Andrej Podpe~an in h~erka Martina, ki ima med drugim tudi dopolnilno dejavnost
predelave mleka, sta slovenske Wolfove kupce lepo sprejela in jim do potankosti predstavila kmetijo in njihove dejavnosti.
Urban Kramberger
Jure Studen
V dru`bi Wolf Sistem ponujajo razli~ne sisteme gradnje –
od kmetijskih objektov (hlevi, gara`e, skladi{~a …), industrijskih proizvodnih ali skladi{~nih hal, individualnih stanovanjskih hi{ … Ob klju~nem gradbenem materialu, lesu, imajo na voljo ve~ vrst materialov razli~nega cenovnega razreda.
Gotovo ni nepomemben podatek, da so njihovi kakovostni
standardi v cenovnem smislu tudi slovenskim investitorjem
popolnoma dostopni. ^eprav vsi monta`ni elementi prihajajo
iz centralne proizvodne linije v kraju Scharnstein v Avstriji in
je od nas oddaljen slabih 250 km, tam pa je tudi njihov sede`
(centralna proizvodnja zagotavlja povsem enako, torej evropsko primerljivo kakovost), objekt ni ni~ dra`ji. Tudi vodilo slovenskega predstavni{tva s sede`em v Radizelu pri Mariboru
ranja ponudb je bila za na{o
kmetijo, ki je investicijo izpeljala brez kandidiranja na sredstva iz razpisa PRP, zelo zanimiva tudi cena. Hlev je bil s
strani ponudnika izdelan po
na{ih `eljah in prostorskih
zmo`nostih. Med {tevilnimi
novostmi, ki jih ponujajo v
svojih objektih, je tudi sistem
prezra~evanja VarioStar oz.
kombinirana uporaba protivetrnih mre` in folije. Prvi smo
se odlo~ili za njihov sistem pametnega avtomatskega zapiranja oz. odpiranja. ^e bi se ponovno odlo~al za izvajalca, bi
vnovi~ izbral njih.«
Milena Ram{ak, Podgorje
pri Slovenj Gradcu: »^e bi
imeli toliko te`av, kot smo jih
imeli pri pridobivanju potrebne dokumentacije za goveji
hlev, {e pri gradnji za 87 `ivali
– od tega je 52 le`i{~ za krave
molznice – bi se zagotovo zlomili. Ko smo po kar devetih letih vendarle uspeli pridobiti
vse potrebno, je vse drugo steklo kot naoljeno. Z gradbenimi
deli smo za~eli marca lani, konec avgusta smo objekt `e predali namenu in kmalu zatem
preselili tudi `ivali. Vse na{e
`elje – tudi o tem, da smo se
namesto za tri raje odlo~ili za
{tiri blatne hodnike, – so pri
Wolfu upo{tevali, sproti in glede na izku{nje so nam tudi
svetovali najbolj{e re{itve. Na{
novi hlev, po eni strani je zaradi lepega izgleda vpadljiv, po
drugi pa se zelo lepo zlije z
okolico, je tar~a velikega zanimanja potencialnih novih investitorjev. Svetujemo jim, da
se pri izbiri za Wolf System
gradnje nimajo ~esa bati.«
Milena Ram{ak
namre~ je, da obstoje~o ponudbo cenovno prilagodijo trgu. A
ne na ra~un kakovosti. Ko se potencialni objekti opremijo s celotnim prezra~evalnim sistemom, lahko investitor dobi dokaj
natan~no oceno stro{ka. »Na{a `elja je, da se `e na za~etku, ko
nekdo razmi{lja o novem objektu, pove`e z nami. Na tak na~in lahko sodelujemo pri oblikovanju arhitekture, ki jo pripravlja projektant in s tem optimalno dru`no zasnujemo novi
objekt,« poudarja direktorica. Projektanti ne poznajo cen, a pri
njih je ta storitev brezpla~na, zato bodo~i investitor tako samo
pridobi. Sicer pa s projektanti dobro sodelujejo in se za vsak
projekt tudi maksimalno potrudijo. ^e je treba, sodelujejo tudi kolegi iz mati~ne dru`be iz Avstrije. Sploh pri kak{nih posebnostih.