en.vszv-sg.si - Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
SLOVENJ GRADEC
Diplomsko delo
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
ZDRAVSTVENA NEGA
IDENTIFIKACIJA ZNANJA IZVAJALCEV
ZDRAVSTVENE NEGE ZA PREPREČEVANJE
RAZJEDE ZARADI PRITISKA
Mentorica: doc. dr. Danica Železnik
Somentor: viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič
Slovenj Gradec, maj 2013
Kandidatka: Suzana Starc
POVZETEK
Teoretična izhodišča: Razjeda zaradi pritiska (v nadaljevanju RZP) je omejeno področje
poškodbe tkiva, ki nastane tam, kjer so mehka tkiva stisnjena med kost in zunanjo podlago.
Strokovnost in znanje medicinskih sester sta bistvo našega poklica ter se pojavljata kot
zahteva in potreba pri vsakodnevnem delu. V diplomskem delu smo ugotavljali, kakšno je
znanje izvajalcev zdravstvene nege za preprečevanje razjede zaradi pritiska.
Metoda: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov smo kot
instrument uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga oblikovali na podlagi pregleda literature.
Uporabili smo neslučajnostni, priložnostni vzorec, v katerega smo vključili izvajalce
zdravstvene nege v domovih za starejše. Skupno je bilo razdeljenih 50 anket, vrnjenih je bilo
46, kar predstavlja 92-odstotno realizacijo vzorca. Podatki so bili analizirani s pomočjo
računalniškega programa Microsoft Office Excel 2007.
Rezultati: Izvajalci zdravstvene nege imajo dovolj strokovnega znanja za uspešno
preprečevanje RZP v domovih za starejše (PV=4,5). Za ocenjevanje RZP uporabljajo dve
shemi, Nortonovo in shemo Waterlow. V domu Hmelina v Radljah ob Dravi uporabljajo
shemo Waterlow, dom DOSOR v Radencih uporablja Nortonovo shemo ocenjevanja, dom
Tezno v Mariboru pa uporablja obe shemi, in sicer Nortonovo v 53 % in shemo Waterlow v
47 %. V domovih menijo, da imajo dovolj zaposlenega strokovnega kadra za izvajanje
zdravstvene nege za preprečevanje RZP, saj so to trditev cenili s PV 3,8. Z ugotovitvijo se
niso strinjali v domu Tezno v Mariboru, saj so jo ocenili z oceno PV 2,9. Zaposleni se
zavedajo, da morajo svoje znanje kontinuirano nadgrajevati s pomočjo strokovnih
izpopolnjevanj, saj so to izrazili s PV 4,5. Ugotavljamo, da se strinjajo, da RZP v domovih za
starejše predstavlja velik problem (PV=4,3).
Razprava: Ugotavljamo, da zaposleni v zdravstveni negi v domovih za starejše poznajo
preventivne ukrepe za preprečevanje RZP in jih v praksi tudi izvajajo. Znanje izvajalcev
zdravstvene nege za preprečevanje RZP ima velik pomen. Pristojnost medicinske sestre je,
da odloča, načrtuje, izvaja in nadzira zdravstveno nego.
Ključne besede: razjeda zaradi pritiska, zdravstvena nega, preventivni pripomočki, tim
zdravstvene nege, izobraževanje, medicinska sestra.
SUMMARY
Theoretical basis: Pressure ulcer is a localized area of damaged tissue, caused where
pressure is applied to soft tissues between the bone and the external surface. Nurses’
professional competence and knowledge are both, essential in our profession, and are
demanded and needed in everyday practice. The following thesis is based on identifying
nursing care providers’ knowledge on the prevention of pressure ulcers.
Method: The method applied in research was the quantitative method. The data was
collected with the aid of a questionnaire, based on suitably chosen literature and distributed
among the nursing home employees. A total of 50 questionnaires were distributed, of which
46 have been filled out and returned, which represents a 92 % pattern realization. The data
was analyzed in Microsoft Office Excel 2007.
Results: Nursing care providers in nursing homes have a substantial amount of knowledge
for a successful prevention of pressure ulcers, which is clearly shown in that they evaluated
that statement with PV 4.5. In general, two schemes are used for the evaluation of pressure
ulcers - Norton’s and Waterlow’s. At the Nursing Home Hmelina in Radlje ob Dravi, Slovenia,
the Waterlow Scheme is used exclusively; at the Nursing Home DOSOR in Radenci,
Slovenia, the Norton’s Scheme is used exclusively; whereas at the Nursing Home Tezno in
Maribor, Slovenia both schemes are used, namely, in 53 % of the cases Norton’s and in
47 % of the cases, Waterlow’s. It is commonly believed that the number of professional
pressure ulcer prevention nursing care employees is sufficient, since that statement was
evaluated with PV 3.8, except at the Nursing Home Tezno in Maribor, where that statement
was evaluated with PV 2.9. The employees are aware of the fact that they must continuously
upgrade their knowledge by being professionally educated and trained, since they evaluated
that statement with PV 4.5. Based on the evaluation PV 4.3, it is commonly agreed among
the employees that pressure ulcer in nursing homes represents a substantial problem.
Discussion: Our research shows that nursing home employees are familiar with the
pressure ulcer prevention measures and they use them in practice accordingly. Medical care
providers’ knowledge about the prevention of ulcer pressure plays an important role. The
nurse’s tasks are to determine, plan, execute and control nursing care.
Key words: pressure ulcer, nursing care, prevention measures, nursing team, education,
medical nurse.
KAZALO
1
UVOD ....……………………………………………………………….…………………….….1
2
ZNANJE MEDICINSKIH SESTER KOT POMEMBEN ELEMENT ZA
PREPREČEVANJE RAZJEDE ZARADI PRITISKA ……….…………………….…….….2
2.1 Definicija in patofiziologija nastanka razjede zaradi pritiska…….……………………..2
2.1.1 Patofiziologija nastanka razjede zaradi pritiska………………………………......2
2.2 Preventiva za preprečevanje razjede zaradi pritiska……………………………………3
2.2.1 Preventivni program za preprečevanje razjede zaradi pritiska……………….....4
2.2.2 Skrb za zmanjšanje pritiska, trenja in strižne sile………………………………...5
2.2.3 Sedežne razbremenilne blazine……………………………………………………7
2.2.4 Neprimerni pripomočki……………………………………………………………...7
2.2.5 Skrb za nego kože…………………………………………………………………..7
2.2.6 Skrb za pravilno prehrano…………………………………………………………..8
2.3 Ocena in oskrba razjede zaradi pritiska…………………………………………………..9
2.3.1 Ocena razjede zaradi pritiska………………………………………………………10
2.3.2 Zdravljenje razjede zaradi pritiska…………………………………………………11
2.4 Dokumentiranje aktivnosti zdravstvene nege…………………………………………...14
2.4.1 Vzgoja in izobraževanje…………………………………………………………….15
2.4.2 Koncept vseživljenjskega izobraževanja………………………………………….16
2.5 Vloga zdravstvene nege v domovih za starejše občane za preprečevanje razjede
zaradi pritiska………………………………………………………………………………18
3
RAZISKOVALNI DEL………………………………………………………………….……...19
3.1 Namen in cilji raziskovanje……………………………………………………….……….19
3.2 Raziskovalna vprašanja………………………………………………………….………..20
3.2.1 Raziskovalna metoda……………………………………………………………….20
3.2.2 Opis instrumentarija…………………………………………………………………21
3.2.3 Opis vzorca………………………………………………….……………………….21
3.2.4 postopek zbiranja in obdelave podatkov………………………………………….22
3.3 Rezultati…………………………………………………………………………………..…24
3.4 Razprava………………………………………………………………………………….…31
4
ZAKLJUČEK…………………………………………………………………….……….……..35
5
LITERATURA IN VIRI…………………………………………………………..……….……..37
PRILOGE
KAZALO GRAFOV
Graf 1: Oseba, ki opravi oceno ogroženosti stanovalca za nastanek razjede zaradi pritiska.25
KAZALO TABEL
Tabela 1: Demografski podatki…………………………………………………………………….22
Tabela 2: Uporaba znanja zaposlenih v zdravstveni negi o preprečevanju razjede zaradi
pritiska………………………………………………………………………………..…...24
Tabela 3: Lestvice za ocenjevanje razjede zaradi pritiska, ki se uporabljajo v domovih za
ostarele……………………………………………………………….………….………..26
Tabela 4: Uporaba preventivnih ukrepov za preprečevanje razjede zaradi pritiska…............27
Tabela 5: Najpogosteje uporabljeni pripomočki za preprečevanje razjede zaradi pritiska v
Domu Hmelina Radlje…………………………………………………………….….….28
Tabela 6: Najpogosteje uporabljeni pripomočki za preprečevanje razjede zaradi pritiska v
DOSOR domu starejših občanov Radenci…………………………………………....28
Tabela 7: Najpogosteje uporabljeni pripomočki za preprečevanje razjede zaradi pritiska v
Domu starejših občanov Tezno Maribor………………………………………………29
Tabela 8: Razsežnost problematike razjede zaradi pritiska za zdravstveno nego…………...30