Fazni zamik - Poletno udobje v hiši

Poletno ugodje
z mineralno stekleno volno
URSA
Odkrijte
Varnost in udobje.
Varovanje tistega, kar vam najveè pomeni, še nikoli ni bilo tako privlaèno.
Doživite
Novo dimenzijo vgradnje.
PureOne je mehka,
se manj praši in nima vonja.
Uživajte
V ohranjanju okolja.
PureOne lahko privarèuje preko 350-krat veè energije kot je je potrebno za njeno proizvodnjo, transport in vgradnjo.
... In jo lahko v celoti recikliramo! VRHUNSKA POŽARNA ZAŠÈITA.
In tako čista?
PureOne. Preprosto senzacionalna
Èe želite izvedeti veè o tem, kako lahko PureOne oplemeniti vaše projekte, obišèite www.pureone.si
Mehka, naravna in
široko uporabna mineralna volna
Vaše poletno ugodje z izdelki URSA!
Naša hiša je naš dom, prostor, ki ga imamo srčno radi in v katerem preživljamo najlepše trenutke svojega življenja.
Pa vendar je naša hiša tudi zelo zapleten organizem, sestavljen iz številnih, med seboj povezanih dejavnikov, ki nenehno vplivajo drug na drugega: ko spimo ali smo budni; ko je zunaj mrzlo ali vroče.
Izolacija iz mineralne steklene volne URSA vašemu objektu zagotavlja optimalne notranje temperature in visok nivo ugodja; tako v vročih poletnih dneh, kot tudi v mrzlih zimskih nočeh!
To potrjujejo številni opravljeni testi, pa tudi dolgoletne izkušnje podjetja URSA na evropskih tržiščih.
Izolacijski materiali URSA vašemu objektu zagotavljajo optimalne notranje temperature in visok nivo ugodja, bodisi v vročih poletnih dneh ali pa v mrzlih zimskih nočeh!
Vaša hiša je zapleten organizem, ne spreglejte podrobnosti!
Mnogokrat se ta kompleksnost poenostavlja in pojasni z upoštevanjem samo enega parametra,
denimo èasovnim zamikom enega izmed gradbenih elementov. Vendar pa lahko to pri izraèunu ugodja v prostorih vodi k popolnoma napaènim zakljuèkom.
Medsebojni vpliv posameznih gradbenih elementov: tal, stropov, sten, pohištva, hišnih naprav, itd.
 Filtracija zraka in prezraèevanje.
I nterni in sonèni energetski dobitki.
Senèila.
Kljuèni indikator za analizo ugodja v zgradbah
je temperatura prostorov. Pri tem je potrebno upoštevati številne dejavnike. Pristop z upoštevanjem posameznih gradbenih elementov ni ustrezen, saj nismo upoštevali številnih pomembnih dejavnikov, kot so, na primer:
Za pravilno predstavo je potreben celosten pristop. Èasovni zamik gradbenih elementov in njihove toplotne karakteristike niso edini odloèilen
dejavnik za izraèun prenosa toplote in dejanskih sobnih temperatur.
Pri zagotovljanju primernega ugodja v prostorih, je najpomemembnejša lastnost izolacijskega materiala njegova visoka toplotna upornost, ki jo dosežemo z najnižjo možno toplotno prevodnostjo in visoko gostoto. Mineralna steklena volna URSA med vsemi izolacijskimi materiali iz steklene volne na tržišèu dosega najboljšo toplotno prevodnost, do 0,032 W/(m·K).
Lambda je pomembna! Preizkusite ugodje prave izolacije!
Dokazano je, da nivo ugodja v dobro izolirani hiši, ostaja enak tudi v ekstremno hladnih ali toplih vremenskih razmerah.
Mineralna steklena volna URSA vam v tem pogledu lahko ponudi najveè. Naši proizvodi
zagotavljajo kar štiri prednosti:
1- Najvišjo stopnjo toplotnega ugodja
v poletnih in zimskih mesecih z najboljšo
lambda vrednostjo med vsemi izolacijami iz mineralne volne do 0,032 W/(m·K).
S tem ob uporabi primerne debeline izolacije in prepreèitvi tolotnih mostov dosežemo
visoko toplotno upornost. 2- Visoko toplotno ugodje spremlja tudi izjemno dobra zvočna izolacija.
3 - Odlične požarne lastnosti - proizvodi so
v najboljših požarnih razredih A1 in A2.
3 - Najboljši okoljski profil - okolju najbolj
prijazna proizvodnja, okolju prijazen transport
zaradi visoke stisljivosti, najboljša energetska bilanca (za 1 enoto energije, porabljeno pri proizvodnji nam bo izdelek v svojem življenskem ciklu prihranil kar 600 enot!).
( ) ( ) ( ) ( )
Nižja lambda
= višje ugodje
Izjemne akustiène
lastnosti
Odliène požarne
lastnosti
Najboljša
okoljska bilanca
Izolacija je znanstveno dokazano kljuènega pomena!
Strokovnjaki so opravili raziskavo, v kateri so ugotavljali razliko med vrstami hiš in uporabljenih izolacij ter vpliv teh razlik na ugodje bivalnega prostora. Cilj raziskave je bila meritev in primerjava sobne temperature in bivalnega ugodja v stanovanjski zgradbi na Mediteranu v poletnih mesecih. Poleg tega je strokovnjake zanimala tudi letna poraba energije.
plošèe iz lesenih vlaken z visoko gostoto, ter
merili temperaturo v èasu, ko v hiši ni bilo vkljuèenega ogrevanja ali hlajenja.
V obeh primerih je bil èas, ko je bila temperatura v prostorih še v zahtevanih mejah pod 26 °C, enak, kar pomeni, da oba materiala ponujata enako stopnjo toplotnega ugodja oziroma imata enake
lastnosti toplotne odpornosti (kombinacija toplotne prevodnosti in debeline).
Za raziskavo so uporabili izolacijo iz steklene mineralne volne URSA in izolacijske
Višja gostota izolacije oz. višji èasovni zamik
nima pozitivnega vpliva na toplotno ugodje
v prostorih
ENERGETSKE POTREBE ZA OGREVANJE
Pri hišah, izoliranih s stekleno volno ali
lesnimi vlakni ni razlik v temperaturah
notranjih prostorov.
Avgust: Notranje temperature - projekt Living Facade
30
MODEL S STEKLENO VOLNO
37.62 kWh/m 2
MODEL Z LESNIMI VLAKNI
38.12 kWh/m 2
ENERGETSKE POTREBE ZA HLAJENJE
29
Temperatura ºC
28
MODEL S STEKLENO VOLNO
2.62 kWh/m 2
MODEL Z LESNIMI VLAKNI
2.62 kWh/m 2
27
26
25
24
23
SKUPNE LETNE ENERGETSKE POTREBE
22
21
1
24
47
70
93
116
139
162
185
208
231
254
277
300
323
346
369
392
415
438
461
484
507
530
553
576
599
622
645
668
691
714
737
20
stena z izolacijo iz lesnih vlaken
MODEL S STEKLENO VOLNO
40.24 kWh/m 2
MODEL Z LESNIMI VLAKNI
40.74 kWh/m 2
stena izolirana s stekleno volno
V dobro izoliranih zgradbah gostota in èasovni zamik izolacijskega materiala nimata
vpliva na toplotno ugodje v notranjih prostorih.
Pogoste napaène predstave o toplotnem ugodju
1
Èasovni zamik: Èe je èasovni zamik izolacijskega materiala dovolj velik, bo
sobna temperatura v objektu primerna.
Napačno! Èasovni zamik le enega elementa še ne zagotavlja udobnega bivalnega okolja v objektu. Upoštevati moramo še številne druge parametre: toplotno upornost gradbenega ovoja, povezave med ostalimi gradbenimi elementi, interne in sonène dobitke toplote, sisteme prezraèevanja in senèenja itd. Izraèun
samo z upoštevanjem parametra èasovnega zamika bi lahko primerjali z izbiro avtomobila na podlagi njegovih pnevmatik. Edini naèin za pravilno ocenitev toplotnega ugodja je celosten pristop.
2
Gostota in teža izolacijskega materiala
sta pomembni lastnosti za toplotno ugodje.
Napačno! Znanstveno je dokazano, da izolacijski materiali z razliènimi gostotami lahko zagotovijo enako toplotno ugodje v objektu. Najpomembnejši parameter je toplotna prevodnost izolacijskega materiala, ki mora biti èim nižja. Pri
izbiri izolacije sta kljuèna parametra toplotna prevodnost in debelina!
3
Lahka konstrukcija objekta nima dovolj
toplotne vstrajnosti, zato ni primerna.
Napačno! Dobro izolirana hiša z lahko konstrukcijo lahko zagotavlja enak nivo
toplotnega ugodja kot masivna hiša. Toplotna vztrajnost predstavlja le del zapletenega sistema. Kadar je mrzlo, se bomo v lahkem jopièu iz modernih materialov
poèutili udobneje, kot v težkem krznenem plašèu!