LOČENO ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

LOČENO ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
1) AKCIJE ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO
 OBČINA KAMNIK - 2. IN 3. SOBOTA V APRILU + 2. IN 3. SOBOTA V OKTOBRU
 OBČINA KOMENDA - ZADNJA SOBOTA V SEPTEMBRU
 OBČINA POSTOJNA - 1. SOBOTA V APRILU + 1. SOBOTA V OKTOBRU
 OBČINA PIVKA - 1. SOBOTA V APRILU + 1. SOBOTA V OKTOBRU
POMEMBNO: Akcije so izvedene s specializiranim tovornim vozilom, ki je opremljeno s kontejnerjem za
zbiranje nevarnih odpadkov in ima vnaprej določene lokacije ter čas postankov.
2) KATERE NEVARNE ODPADKE LAHKO ODDATE V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO?











Zdravila.
Baterije in akumulatorje.
Jedilna in motorna olja.
Kozmetiko in spreje.
Čistila.
Barvila, lake, lepila in črnila.
Topila, kisline in alkalije.
Pesticide.
Fotokemikalije.
Fluorescentne cevi.
Onesnaženo embalažo.
3) ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV V ZBIRNI CENTER
 ZBIRNI CENTER POSTOJNA - možnost oddaje vseh nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.
 ZBIRNI CENTER PIVKA IN ZBIRNI CENTER SUHADOLE - možnost oddaje samo določenih vrst nevarnih
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu in sicer:
- Jedilno olje in maščobe.
- Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
- Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
- Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo svinca, niklja, kadmija ali živega srebra.
- Zavržena električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi (živo srebro,
klorofluoroogljiki, …).
4) NASVETI ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI
 Nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi
snovmi.
 Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.
 Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršen koli drugačen način, kot le v
organiziranih akcijah.
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana
5) KAKO PREPOZNATI NEVARNE SNOVI – SIMBOLI NA EMBALAŽI
SMRTNO NEVARNO / ZELO STRUPENO
Izdelki, ki so opremljeni s tem znakom, so
zelo nevarni za zdravje in lahko povzročijo
celo smrt, če jih zaužijemo ali vdihavamo. Če
jih uporabljamo brez ustrezne zaščite,
močno poškodujejo kožo.
ŠKODLJIVO / DRAŽLJIVO
Znak opozarja na naslednje nevarnosti, zaradi
snovi v izdelku; draži oči, kožo, dihala; če
pride v prebavno cev lahko draži ali celo
razjede sluznico; ima narkotične učinke.
JEDKO
Izdelek, opremljen s tem znakom, lahko,
zaradi nepravilne uporabe, povzroči razjede
na koži ali hude poškodbe oči.
EKSPLOZIVNO
Znak opozarja, da so v izdelku kemikalije, ki
lahko, zaradi udarca ali trenja, eksplodirajo.
NEVARNO ZA OKOLJE
Z znakom so opremljeni izdelki, ki vsebujejo
kemikalije, ki ogrožajo žive organizme v vodi
in na kopnem.
EKSPLOZIVNO
Znak opozarja, da so v izdelku kemikalije, ki
lahko, zaradi udarca ali trenja, eksplodirajo.
VNETLJIVO
Znak opozarja, da izdelek vsebuje kemikalije,
ki se, če so blizu toplotnega vira ali določene
snovi, hitro vnamejo, oziroma kemikalije, ki v
stiku z vodo ali drugo kemikalijo sproščajo
pline.
OKSIDATIVNO
Fizikalna lastnost izdelka, pripravka ali
kemikalije je lahko »oksidativnost«, kar
pomeni, da se lahko v stiku s kisikom oziroma
zrakom vžge.
RAZLIČNI ŠKODLJIVI VPLIVI NA ZDRAVJE
Znak opozarja na več škodljivih nevarnosti za
zdravje, ki so povezane z uporabo izdelka, ki
vsebuje nevarne kemikalije; na primer:
izdelek vsebuje snov, ki je nevarna pri
vdihavanju, je mutagena (povzroča dedne
spremembe), je rakotvorna, vpliva na
reproduktivno sposobnost, povzroča alergije,
in podobno …
ZELENA POT
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana