Raba alkohola v ljubljanski regiji – projekt Delovno mesto brez

Raba alkohola v ljubljanski regiji –
projekt Delovno mesto brez alkohola
Dr. Tatja Kostnapfel Rihtar, mag.farm.
Regijska konferenca javnega zdravja »PROBLEMATIKA ALKOHOLA V LJUBLJANSKI REGIJI«
ZZV Ljubljana, 12. junij 2012
Alkohol – javno zdravstveni problem
Alkohol je družbeno sprejemljiva droge, do katere vlada visoka toleranca.
1 ENOTA alkohola= 10 gramov
• 1 dcl vina • 2,5 dcl piva • 0,3 decilitra (1 šilce) žgane pijače • 0,5 litra »lahkega« piva
Kaj se dogaja z alkoholom v telesu po zaužitju?
 v krvni obtok učinkuje na vse organe v telesu;
 najbolj dovzetni za njegove učinke pa so možgani alkohol ovira razumno razmišljanje in odločanje
 alkohol se razgrajuje v jetrih (10 gramov/eno uro);  izloča se skozi ledvice v 90%, v manjši meri pa z dihanjem (8%) in znojem (2%);  redno uživanje čezmernih količin alkohola vodi k odvisnosti od alkohola:
• nepremagljiva želja, • oslabljen nadzor nad količino zaužitega alkohola, • povečana toleranca za alkohol, • telesna odvisnost. Število bolnišničnih obravnav (hospitalizacij)
Osrednjeslovenska regija, 2005 ‐ 2009
Glavna diagnoza / leto 2005
F10 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola 393
K70 Alkoholna bolezen jeter
176
2006
548
141
2007
555
152
Vir podatkov: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni
2008
559
163
2009
501
149
Posledice prometnih nesreč – PU Ljubljana
Nesreče
Alkoholizirani povzročitelji 2009
Alkoholizirani povzročitelji 2010
Alkoholizirani povzročitelji 2011
Smrtne
16
7
7
S telesno poškodbo
276
200
226
Z materialno škodo
305
299
253
Skupaj
597
504
486
Škoda, ki jo pri otrocih in mladostnikih povzroči uživanje alkohola
 Otroci in mladostniki so bolj dovzetni za škodljive učinke alkohola kot odrasli.  Že majhne količine alkohola, ki so še varne za odrasle grožnja razvoju, odraščanju in življenju otrok :
• nezgode, nesoglasij, izključenosti, osamljenosti
• škode na zdravju in smrti,
• kršitev zakonov, nasilja, neželenih spolnih izkušenj…
 Otrokov zdrav razvoj pa ogroža tudi odraščanje v družini, v kateri odrasli čezmerno pijejo alkoholne pijače. ESPAD – EVROPSKA RAZISKAVA O ALKOHOLU IN PREOSTALIH
DROGAH MED SREDNJEŠOLSKO MLADINO, 15‐16 LET
 alkohol najbolj razširjena droga;
 Od leta 1995 do leta 2007 se je razširjenost pitja alkoholnih
pijač med dijaki povečala;
 1995: izkušnjo s pitjem alkoholnih pijač 85% dijakov 1.
letnikov
2007: 94% dijakov,
 dobra polovica pa jih je že bila vsaj enkrat v življenju opita,
 pomembne razlike med fanti in dekleti ni,
 porast tistih, ki so pili že 40-krat in bolj pogosto (2007
tretjina).
 na nacionalnem in mednarodnem nivoju. v letih 1995,
1999, 2003, 2007, 2011
 na območju MOL: 1998
 na območju ljubljanske zdravstvene regije: 2003 in 2007
(po primerljivi metodologiji)
Pitje alkoholnih pijač v letih 1995‐2007 (MOL, učenci 1. razredov srednjih šol)
100
90
90
91
91
94
85
80
% anketirancev
70
58
60
58
53
1995
54
1998
48
50
42
45
46
1999
2003
2007
40
31
30
24
20
10
0
Pili alkohol
Bili opiti
Popivanje v zadnjem mesecu
Vir: Jerman, ZZV LJ
Popivanje v zadnjih 30 dneh – izobraževalni program (pitje 5 ali več/1 priložnosti)
(MOL, učenci 1. razredov srednjih šol, 1995‐2007)
60
56
% anketirancev, ki so popivali v
zadnjih 30 dneh
50
47
47
51
49
53
42
49
41
40
36
34
Gimnazijski
29
30
Drugi štiriletni
25
Dve- in triletni
21
20
18
10
0
1995
1998
1999
2003
2007
Vir: Jerman, ZZV LJ
Pitje alkoholnih pijač v zadnjih 30 dneh (MOL, učenci 1. razredov srednjih šol, 1995‐2007)

% anketirancev, ki so pili alkoholne pijače
v zadnjih 30 dneh
70
60
58
55
51
50
50
40
41
38
37
35
fantje
dekleta
30
20


Najpogosteje pili alkopop
pijače (ustekleničene
pijače s približno 5 %
vsebnostjo alkohola – npr.
Bacardi Breezzer,
Smirnoff Ice, Dreamer,
Bandidos)
Dekleta - žgane pijače.
Fantje - pivo (55 %).
Vino.
10
0
pivo
alkopop
vino
žgane pijače
Vir: Jerman, ZZV LJ
AKTIVNOSTI ZZV LJ NA MATURANTSKI PARADI
STOJNICA V CENTRU LJ / POSLANICA ZZV LJ
brez opijanja in uživanja alkohola, pozIv k treznosti, zabavi brez alkohola
 pedagoške delavce, svetovalce, predstavnike občin in starše
smo pozvali, da mladim vsi skupaj s pozitivnimi sporočili in zgledi pokažemo, da se da zabavati brez alkohola.  pozvali smo učitelje, da z dijaki spregovorijo o odgovornem odnosu do alkohola ter da poskrbijo za dobro informiranje o učinkih alkohola na mlad organizem!!
BREZPLAČNO RAZDELJEVANJE VODE!!!
PROJEKT DELOVNO MESTO BREZ ALKOHOLA
Javni razpis Ministrstva za zdravje RS za
sofinanciranje programov varovanja in krepitve
zdravja v letih 2011-2012
(C2711-11-708331)
ALKOHOL NA DELOVNEM MESTU
 Uporaba alkohola na delovnem mestu je povezana z večjo pojavnostjo nezgod, poškodb, obolevnosti, odsotnosti od dela.  Delavci z alkoholnimi problemi 16x pogosteje izostajajo z dela, 2,5‐krat pogosteje zbolevajo, so 3,5‐krat pogosteje udeleženi v obratnih nezgodah.
 Delovna storilnost delavca se zaradi problemov z alkoholom zmanjša za okoli 25%. Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu izrecno prepoveduje alkoholiziranost na delovnem mestu in predvideva kazni za kršitve, tako za delavca, kot tudi delodajalca.
OPREDELITEV CILJNIH JAVNOSTI
 potreba po izobraževanju delavcev v podjetju o problematiki alkohola usposabljanje in izobraževanje za zaposlene v delovnih organizacijah v zasavski regiji: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi. Steklarna Hrastnik
SINET, d.o.o.
ETI Elektroelement d.d
TET (Termoelektrarna Trbovlje d.o.o)
Komunala Trbovlje
Komunala Zagorje
Kmetijska zadruga Izlake
RASTKI HRASTNIK
VSEBINA PROGRAMA
 Delavnice za vodilne delavce v podjetju, delavce, ki opravljajo naloge povezane z varnostjo na delovnem mestu ter druge zaposlene (dr. Karlovšek, dr. Kolšek).
•
•
•
•
Delovanje in posledice vpliva alkohola na organizem in delo;
Tvegano pitje alkohola;
Zmanjševanje škodljive rabe alkohola;
Zakonodaja na področju alkohola na delovnem mestu: pravice in dolžnosti delodajalca in delavca • Testiranje na alkohol na delovnem mestu – etične norme in načela; • Oblike in možnosti ugotavljanja alkoholiziranosti in škodljive rabe alkohola;
 Zloženka: Promocija zdravega delovnega mesta –
delovno mesto brez alkohola. DELODAJALEC
Skrbi za:
 za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 z internim aktom opredeli vsa dela in postopke v zvezi z ugotavljanjem morebitne alkoholiziranosti na delovnem mestu;
 predvidi pogostnost in način opravljanja testiranja (naključno testiranje, testiranje ob utemeljenem sumu, opredeli, kaj pomeni odklonitev, predvidi sankcije za kršitve);
DELAVEC
 Delavec mora biti s pravili reda vnaprej seznanjen.
 Pravila in izvajanje pravil na delovnem mestu ne smejo prekomerno posegati v delavčeve temeljne človekove pravice in svoboščine kot so: svoboda gibanja, zasebnost, osebno dostojanstvo.
 Mora spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu in upoštevati delodajalčeva navodila.
 Ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.  Se mora odzvati na zdravstvene preglede, na katere je bil napoten.
AKCIJSKI NAČRT ZA PREPREČEVANJE TVEGANE IN ŠKODLJIVE RABE ALKOHOLA V LJUBLJANSKI REGIJI
V LETU 2012 ‐ 2013
STRATEGIJA EU ZA PODPORO ČLANICAM PRI ZMANJŠEVANJU ŠKODLJIVE RABE ALKOHOLA V EU
5 prioritetnih področij: Zaščita otrok, mladostnikov in nerojenih otrok.
Zmanjševanje poškodb in smrti v prometnih nesrečah.
Preprečevanje škode, ki je povezana z uporabo alkohola pri odraslih.
Informiranje in izobraževanje in ozaveščanje o vplivu tvegane uporabe alkohola.
Razvijanje in ohranjanje skupne evropske baze podatkov. 1.CILJ: OZAVEŠČANJE SPLOŠNE JAVNOSTI IN POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA
Aktivnosti:
Informacije na spletu.
Okrepiti preventivne dejavnosti v šoli, v družinah in ter v medijih.
Izobraževanje po šolah (prikaz posledic pitja alkohola, obisk zdravstvenih ustanov ipd.).
Priprava in razdeljevanje preventivnih materialov šolam in dijakom (zloženke, letaki ipd.).
Izvedba regijske konference za spodbujanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na zmanjševanju škodljive in tvegane rabe alkohola.
Vključevanje v projekt MOSA.
2.CILJ: PREPREČEVANJE ŠKODE V LOKALNI SKUPNOSTI IN NA DELOVNEM MESTU
Aktivnosti:
1.Promocija delovnega mesta brez alkohola ‐
nadaljevanje projekta Delovno mesto brez alkohola.
2.Pregled delovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) za preprečevanje odvisnosti v regiji: • popis stanja v občinah
• identifikacija problematičnih pivskih okolij/skupin/dogodkov v regiji
• sodelovanje z Zavodom Utrip
3.CILJ: PREPREČEVANJE PITJA PRI MLADOLETNIKIH TER ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVEGA PITJA MED MLADIMI V NOČNEM ČASU
Aktivnosti:
Ukrepi v pivskih okoljih: • identifikacija pivskih okolij v MOL
• dogovor z MOL o prepovedi pitja alkohola v javnosti
• dan brez alkohola – maturantska parada
4.CILJ: PREPREČEVANJE VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA
Aktivnosti:
Akcija 0,0 šofer: okrepiti preventivne dejavnosti v šoli, v družinah ter v medijih, informacije na spletni strani.
Pomagajmo spremeniti odnos družbe do alkohola ‐ zmanjšati toleranco do opijanja!
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!