CENIK PREVZEMA ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU

CENIK PREVZEMA ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU– VELJAVEN NA DAN 11.12.2014 (brez DDV)
ENOTA
OBČANI
CENA
BREZ DDV (€)
GRADBENI MATERIAL (TRŽNA DEJAVNOST)
Prevzem gradbenega materiala na zbirnem centru in oddaja v
nadaljnjo predelavo
Dostava zabojnika – 4m3 za gradbeni odpad (mešanica betona,
opeke, ploščic in keramike brez primesi lesa, kovin in plastike) in
odvoz predelovalcu
- Poraba časa dostave in prevoza zabojnika
- OBDELAVA
€/t
22,65
€/uro
€/t
36,00
8,25
€/m3
€/t
18,88
94,40
€/t
€/m3
134,80
18,65
€/t
€/m3
134,80
18,65
€/t
192,50
ZELENI REZ IN TRAVA (TRŽNA DEJAVNOST)
Prevzem zelenega reza na zbirnem centru in oddaja na
kompostiranje
KOSOVNI ODPADKI, ki gredo v nadaljno predelavo oz.
odlaganje* (TRŽNA DEJAVNOST)**
Prevzem in oddaja v nadaljnjo predelavo
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (TRŽNA DEJAVNOST)
Prevzem in oddaja v nadaljnjo predelavo
MEŠANI NEKOMUNALNI ODPADKI (TRŽNA DEJAVNOST)
Prevzem in oddaja v nadaljnjo predelavo (mešan gradbeni material –
oddaja na odlagališče v Celje)
PRAVNE OSEBE
Prevzem ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papir, plastika,
kovina, steklo)
Prevzem je
brezplačen
V cenah ni zajet 9,5% DDV.
* KOSOVNI ODPADKI, ki gredo v nadaljnjo predelavo oz. odlaganje so stavbno pohištvo, topli pod, vinaz ploščice, ravno steklo
**Za prevzem kosovnega odpada nudimo tudi storitev odvoza s poltovornjakom. Prevoz in nakladanje se obračuna posebej na
podlagi dejansko porabljenega časa (ura poltovornjaka 27,37 €/h, ura PK delavca 11,60 €/h BREZ DDV)
Ravne na Koroškem, 11.12.2014
Izdelala:
Pregledali:
Odobril:
Olga Iglar
Meta Tasič Bukovec, Irena Škafar
Štefan Šumah
___________
______________________
___________
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.: +386 (0)2 870 57 60, fax: +386 (0)2 870 57 50, e-pošta:
[email protected], splet: www.jkp-log.si; Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pod vložno številko 1/00738/00, matična številka: 5102103,
osnovni kapital: 534.899,00 EUR, ID za DDV: SI23002107, TRR: 25100-9705263184 pri Probanki, d.d.