Prezentacija djinovic

Zavarovanje bodočih terjatev
Marko Djinović,
GZS – Center za mednarodno gospodarsko pravo
Stalna arbitraža pri GZS
VSEBINSKI POUDARKI
• VSEBINA
– Pravilna izpolnitev obveznosti
– Gospodarski pomen instrumentov zavarovanja in utrditve
obveznosti
– Instrumenti zavarovanja in utrditve obveznosti kot del
pogodbe
– Pregled nekaterih pomembnejših instrumentov zavarovanja in
utrditve obveznosti
• POUDARKI
– Predstavitev izbranih instrumentov
– Na kaj je potrebno paziti / najpogostejše napake pri
sestavljanju pogodb
– Odgovor na najpogosteje zastavljena vprašanja
– Prednosti in slabosti posameznih instrumentov
POMEN PRAVILNE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI
#1
• IZPOLNITEV OBVEZNOSTI – reden način prenehanja obveznosti
– Plačilo določenega denarnega zneska (denarne obveznosti)
– Določena druga dajatev (izdelava neke stvari, izvršitev
določenega dela/storitve)
– Gospodarski pomen instrumentov zavarovanja in utrditve
obveznosti
– ***Dopustitev, opustitev
• PRAVILNA IZPOLNITEV – U je predmet obveznosti izpolnjen:
– Na dogovorjen način
– V celoti
– Na pravem kraju
– Ob pravem času
POMEN PRAVILNE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI
#2
• IZPOLNITEV OBVEZNOSTI V CELOTI
– Delne izpolnitve U praviloma ni dolžan sprejeti (npr. 5 ton
namesto 20 ton jekla). Če U odkloni delno izpolnitev pride D v
zamudo
– Izjema so denarne obveznosti: U je dolžan sprejeti delno
izpolnitev (narava denarnih obveznosti)
• IZPOLNITEV OBVEZNOSTI V PRAVEM KRAJU
– Povezan s stroški – nastanek škode
– Izhodišče je dogovor strank, primer klavzule CIF Incoterms
2010: kje pride do dobave blaga in s tem izpolnitve?
– Če kraj ni določen/določljiv s pogodbo ali zakonom:
• Denarne obveznosti: prinosnine
• Ostale obveznosti: Iskovine (EXW)
POMEN PRAVILNE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI
#3
• IZPOLNITEV OBVEZNOSTI V OB PRAVEM ČASU
– Ob dospelosti/zapadlosti
– Izhodišče dogovor strank
– če ni dogovora vsebina pogodbe (problem razlage: “takoj,
promptno, nujno, hitro, v začetku meseca, v ½ meseca, v 2/2
meseca, sredi meseca, konec meseca, pol meseca, kvartal”,
primeri SUBP)
– Če D ne izpolni ob pravem času pride v zamudo (fiksni in
nefiksni posli, primer)
– D zamuda = klasična kršitev pogodbe (če je rok določen, s
potekom roka za izpolnitev; če rok ni določen, z opominom)
POMEN PRAVILNE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI
#4
PRAVNE POSLEDICE ZAMUDE
– Možnost uveljavljanja izpolnitvenega zahtevka
– Možnost uveljavljanja odškodninskega zahtevka
– Prehod nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja
blaga
– Možnost aktivacije instrumentov zavarovanja in utrditve
obveznosti (bančna garancija, pogodbena kazen, poroštvo,
zastavna pravica ipd.)
– Tek zamudnih obresti (denarne obveznosti)
– Pri vzajemnih pogodbah
• Ugovor neizpolnjene pogodbe
• Ugovor ogroženosti
• Prenehanje vzajemne pogodbe (fiksni in nefiksni posli)
GOSPODARSKI POMEN INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA IN
UTRDITVE OBVEZNOSTI
#1
“zavarovanje pred požarom je vedno cenejše kot
njegovo gašenje”
• V ekonomskih transakcijah stranki težita k sočasnosti izpolnitve
• Konkurenca: pritisk na ugodnejše plačilne pogoje, dobavne roke
• V praksi časovna razlika med sklenitveno in izpolnitveno fazo
pogodbe
• v vmesnem času negotovost oz. tveganje za stranko, ki izpolni
prej:
– Stranka, zavezana za plačilo izpolni vnaprej – pred dobavo
(prenumerandni posli);
– Stranka, zavezana za dobavo blaga/storitev prva izpolni svojo
obveznost (postnumerandni posli)
• Gre za neke vrste “kreditiranje”
GOSPODARSKI POMEN INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA IN
UTRDITVE OBVEZNOSTI
#2
• Za prodajalca/dobavitelja je “posel opravljen”, ko prejme celotno
plačilo za dobavljeno blago/opravljeno storitev
• Za kupca/prejemnika je “posel opravljen”, ko prejme
blago/storitev v skladu s pogodbo.
• Nezadostnost z zakonom predvidenih sankcij (razdrtje pogodbe,
odškodnina, zamudne obresti):
– Dolgotrajni sodni postopki
– Insolventnost poslovnega partnerja
• Varovanje interesov strank v primeru kršitve pogodbe, položaja
insolventnosti ipd. – alokacija rizikov
• Poslovanje = tveganje, mednarodno poslovanje = TVEGANJE
• Cilj: tveganje min, koristi max
• Preventiva:
–
–
–
–
predhodna analiza partnerja (bonitetna ocena)
Ocena deželnega tveganja (country risk)
postavitev realnih ciljev in okvirjev sodelovanja
Izbira “prave poti” (izbira ustrezne pravne oblike)
GOSPODARSKI POMEN INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA IN
UTRDITVE OBVEZNOSTI
#2
• Pogodba kot instrument alokacije rizikov
• Profesionalna skrbnost strank (pred in) v fazi sklepanja pogodbe,
–
–
–
Poznati in obvladovati tveganja
da čim bolj (dodatno) zavarujejo rizik neizpolnitve/nepravilne izpolnitve
pogodbe
Prednosti/slabosti, stroškovni vidik posameznih mehanizmov zavarovanja
• Primer slabe prakse:
Avstralski prodajalec–slovenski kupec: žaga za beton (60
% avans – 200EUR), stečaj prodajalca, uveljavljanje
terjatve v stečaju v Avstraliji… Rešitev?
GOSPODARSKI POMEN INSTRUMENTOV ZAVAROVANJA IN
UTRDITVE OBVEZNOSTI
#2
• Poslovna praksa izoblikovala instrumentarij zavarovanja in utrditve
obveznosti:
– Osebna zavarovanja (npr. poroštvo, bančne garancije, pogodbena
kazen, ara ipd.)
– Stvarna zavarovanja (hipoteka, zastavna pravica na premičninah,
pridržek LP)
– Plačilni mehanizmi s poudarjeno zavarovalno funkcijo (menica, ček,
dokumentarni inkaso, dokumentrarni akreditiv)
– Moderne oblike zavarovanja
– Zavarovalniški produkti
• Težave v praksi:
– Premajhno zavedanje o pomenu zavarovanja in utrditve obveznosti
– Pogajalsko izhodišče
– Stroški zavarovanja kot faktor odločitve
INSTRUMENTI ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI KOT
DEL POGODBE
#1
Primeri mednarodne prodajne pogodbe “v prerezu”
prerezu”:
– Natančno opredeljena blago in cena (bistvene sestavine)
---------------------------------INCOTERMS 2010-----------------------------– Kraj in čas dobave
– Prehod nevarnosti naključnega uničenja in poškodovanja blaga s
prodajalca na kupca
– Razporeditev stroškov med stranki (prevoz, zavarovanje,
carinske formalnosti, nakladanje, razkladanje ipd-) – kalkulacija
cene!
– Obveznosti v zvezi z uvoznim in izvoznim carinjenjem +
formalnosti
– obveznosti v zvezi s prevozom blaga
– transportno zavarovanje blaga (obseg kritja)
– Pakiranje blaga
---------------------------------INCOTERMS 2010-----------------------------– Plačilni mehanizem – sočasnost izpolnitve (npr. L/C)
– Zavarovanje terjatev
– Klavzula o reševanju sporov ---- arbitraža ali sodišče?
– Klavzula o merodajnem pravu
INSTRUMENTI ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI KOT
DEL POGODBE
#2
PREGLED NEKATERIH POMEMBNEJŠIH INSTRUMENTOV
ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI
1. OSEBNA ZAVAROVANJA:
-
Poroštvo
Bančna garancija (ICC URDG 758)
Pogodbena kazen
Zamudne obresti
#1
PREGLED NEKATERIH POMEMBNEJŠIH INSTRUMENTOV
ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI
2. STVARNA ZAVAROVANJA:
- Hipoteka
- Ročna/neposestna zastavna pravica na premičninah
- Zastavna pravica na vrednostnih papirjih, terjatvah
- Pridržna pravica
#1
PREGLED NEKATERIH POMEMBNEJŠIH INSTRUMENTOV
ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI
3. PLAČILNI INSTRUMENTI Z ZAVAROVALNO FUNKCIJO:
- Dokumentarni inkaso
- Dokumentarni akreditiv (ICC UCP 600)
#1
PREGLED NEKATERIH POMEMBNEJŠIH INSTRUMENTOV
ZAVAROVANJA IN UTRDITVE OBVEZNOSTI
4. MODERNE OBLIKE ZAVAROVANJA :
- Odstop terjatve v zavarovanje
- Factoring
- Izvedene oblike pridržka lastninske pravice
#1
HVALA ZA POZORNOST!
[email protected]
[email protected]