mnz.gov.si - Informacije za tujce

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
IZBRISANI
Informacije o ureditvi statusa izbrisanih iz
registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije
Ljubljana, julij 2010
Pripravilo in izdalo: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Lektoriranje: Janja Šušteršič-Nučič
Oblikovanje: Služba za upravno poslovanje in grafiko
Tisk: Mond grafika, d. o. o.
Naklada: 30.000 izvodov
Ljubljana, julij 2010
KAZALO
Stran
1.
KDO SO IZBRISANI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.
PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kdo lahko po zakonu pridobi dovoljenje za stalno prebivanje? . . . . . . . . . . . 7
Kdo in kje se vloži prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje? . . . . . 8
Ali se prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži na
posebnem obrazcu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaj mora biti priloženo prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje? . . . 9
Kdaj je izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji? . . . . . . . . 10
V kolikšnem času po izdaji dovoljenja za stalno prebivanje se
mora izbrisani ali otrok izbrisanega preseliti nazaj v
Republiko Slovenijo, če trenutno živi v tujini? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ali se ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje plača upravna taksa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.
PRIDOBITEV POSEBNE ODLOČBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kaj je posebna odločba? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ali je treba za posebno odločbo posebej zaprositi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kako in kje se vloži prošnja za posebno odločbo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ali se prošnja za izdajo posebne odločbe vloži na posebnem obrazcu? . . . 14
Kaj mora biti priloženo prošnji za izdajo posebne odločbe? . . . . . . . . . . . . 15
Ali se ob vložitvi prošnje za izdajo posebne odločbe plača
upravna taksa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.
ROKI ZA VLOŽITEV PROŠNJE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA
STALNO PREBIVANJE IN POSEBNE ODLOČBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.
VEČ INFORMACIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.
SEZNAM UPRAVNIH ENOT, KJER SE LAHKO VLOŽI PROŠNJA . . . . . . . . 19
Republika Slovenija je z Zakonom
o tujcih leta 1991 določila, da za
državljane SFRJ, ki so bili državljani drugih republik in v roku šestih
mesecev od uveljavitve Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije
niso zaprosili za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, začnejo veljati določbe Zakona o tujcih.
Državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli v Republiki
Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, so bili tako izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, saj zakon za njih ni določal posebnih
oziroma drugačnih pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji kot za ostale tujce. Ostalim tujcem
ni bilo treba storiti nič, saj so po poteku roka avtomatično postali
tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 2003 ugotovilo, da
je bil izbris nezakonit. Država je večkrat poskušala urediti vprašanje izbrisanih, vendar neuspešno. Šele v letih 2009 in 2010 je
sprejela ukrepe, s katerimi je v dveh fazah začela sistematično
popravljati krivice, ki so se zgodile izbrisanim, in odpravljati nezakonito stanje.
Prva faza je bilo izdajanje dopolnilnih odločb neposredno na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003,
vsem, ki so si že uredili status. Z izdajo dopolnilnih odločb se je
upravičencem priznalo dovoljenje za stalno prebivanje in uredila prijava stalnega prebivališča vse od izbrisa iz registra stalnega
prebivalstva do dejanske pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. Izdajanje dopolnilnih odločb je bilo zaključeno leta 2010.
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Spoštovani,
5
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
6
Druga faza je bilo sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji – ZUSDDB-B (Uradni list RS,
št. 50/2010; v nadaljevanju: zakon), ki ga je Državni zbor sprejel
leta 2010 in na podlagi katerega bodo vsi drugi izbrisani, ki v Republiki Sloveniji še nimajo dovoljenja za stalno prebivanje in prijavljenega stalnega prebivališča, v treh letih lahko vložili prošnjo
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Na podlagi zakona bodo
izbrisani, ki so bili sprejeti v slovensko državljanstvo, ne da bi jim
bilo pred tem izdano dovoljenje za stalno prebivanje, dobili tudi
posebno odločbo za nazaj. Zakon ureja izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje in posebne odločbe za nazaj tudi za otroke izbrisanih,
ki so se rodili v Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991 in v Republiki
Sloveniji dejansko živijo od rojstva.
Pred vami je brošura, ki vam bo podala celovito informacijo o tem,
kako si lahko, če ste bili izbrisani, v Republiki Sloveniji uredite
status in kako si lahko pridobite posebno odločbo za nazaj.
S spoštovanjem,
Katarina Kresal
ministrica
1. KDO SO IZBRISANI?
1. na dan 25. 6. 1991 so bili državljani SFRJ, vendar niso imeli republiškega državljanstva Slovenije, ampak državljanstvo druge
republike nekdanje SFRJ (to državljanstvo je takrat vsak dobil
po državljanstvu svojih staršev in ne po kraju rojstva),
2. na dan 23. 12. 1990 so imeli v Republiki Sloveniji prijavljeno
stalno prebivališče,
3. po osamosvojitvi Republike Slovenije niso pridobili slovenskega državljanstva in
4. so bili zato izbrisani iz registra stalnega prebivalstva (prijava
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji jim je prenehala
26. 2. 1992, lahko pa tudi na drug datum).
Podatek o prenehanju prijave stalnega prebivališča je mogoče pridobiti pri upravni enoti, na območju katere je imel izbrisani v času
pred izbrisom prijavljeno stalno prebivališče. Upravna enota izda
potrdilo o prijavi stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
2. PRIDOBITEV DOVOLJENJA
ZA STALNO PREBIVANJE
Kdo lahko po zakonu pridobi dovoljenje za stalno prebivanje?
Dovoljenje za stalno prebivanje po zakonu lahko pridobijo:
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Izbrisani so osebe, ki izpolnjujejo vse štiri spodaj navedene pogoje:
1. izbrisani, ki v Republiki Sloveniji dejansko živijo od 23. 12. 1990,
7
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
2. tujci, ki so bili 25. 6. 1991 državljani druge republike nekdanje
SFRJ in od tega dne dejansko neprekinjeno živijo v Republiki
Sloveniji,
8
3. otroci izbrisanih, ki so bili rojeni po 25. 6. 1991 v Republiki
Sloveniji, vsaj eden od njihovih staršev pa je bil izbrisan in je
po rojstvu otroka pridobil dovoljenje za stalno prebivanje ali
je bil sprejet v slovensko državljanstvo in v Republiki Sloveniji
dejansko živi od rojstva otroka.
Kako in kje se vloži prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje?
Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži upravičenec (glej pojasnilo k prejšnjemu vprašanju) ali njegov pooblaščenec. Za mladoletnega otroka vloži prošnjo zakoniti zastopnik, ki
lahko za vložitev prošnje in zastopanje v postopku pooblasti tudi
pooblaščenca.
Prošnja se vloži pri upravni enoti, na območju katere upravičenec
prebiva. Če upravičenec v času vložitve prošnje ne prebiva v Republiki Sloveniji, se prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
vloži pri upravni enoti, na območju katere namerava prebivati po
preselitvi v Republiko Slovenijo (oziroma pri upravni enoti, na območju katere je prebival v času izbrisa). Prošnja se lahko vloži
neposredno pri upravni enoti ali pošlje po pošti.
Ali se prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži
na posebnem obrazcu?
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga določa Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo posebne
odločbe. Obrazec se dobi na upravnih enotah v Sloveniji, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in
na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije www.mnz.gov.si.
Kaj mora biti priloženo prošnji za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje?
1. fotografija;
2. fotokopija dokumenta o izkazovanju istovetnosti: to je fotokopija veljavnega potnega lista. Če upravičenec nima veljavnega
potnega lista, priloži fotokopijo veljavne osebne izkaznice ali
drugega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ
in na podlagi katerega je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost.
Če upravičenec nima veljavnega dokumenta in ima le dokument o izkazovanju istovetnosti, ki mu je pretekla veljavnost,
lahko predloži tega. Istovetnost otroka, ki nima veljavnega ali
neveljavnega dokumenta o izkazovanju istovetnosti, se lahko
dokazuje z drugimi listinami s fotografijo, s pričami ali z izjavo
zakonitega zastopnika;
3. če upravna enota v evidencah, ki se vodijo, nima podatka, da bi
imel upravičenec državljanstvo ene od drugih republik nekdanje SFRJ na dan 25. 6. 1991, je prošnji treba predložiti tudi dokazilo o državljanstvu ene od drugih republik nekdanje SFRJ
na dan 25. 6. 1991 (dokazila ni treba priložiti v primeru vložene prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje otroku
izbrisanega);
4. potrdilo iz kazenske evidence matične države, ki ni starejše
od treh mesecev (če matična država takšna potrdila izdaja).
V skladu z zakonom je razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje med drugim lahko tudi pravnomočna obsojenost
za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh let ali na
zaporne kazni, katerih skupna dolžina presega pet let. Vendar
pa takšna obsodba še ne pomeni, da bo prošnja avtomatično
zavrnjena – upravna enota mora pri odločanju upoštevati dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki ga vežejo na Republiko
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
9
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenijo, ter posledice, ki bi jih za tujca povzročila zavrnitev
izdaje dovoljenja za stalno prebivanje. (Potrdila iz kazenske
evidence ni treba priložiti v primeru vložene prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje otroku izbrisanega);
10
5. dokazila, s katerimi upravičenec dokazuje izpolnjevanje pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji. Če upravičenec
izpolnjevanje pogoja dejanskega življenja dokazuje tudi ali
samo s pričami, v prošnji navede njihove podatke (ime in priimek ter naslov prebivališča).
Sicer pa lahko upravičenec kot dokazila priloži tudi potrdilo o šolanju, pogodbo o zaposlitvi ali delu, najemno pogodbo za stanovanje, delovno knjižico, potrdilo o prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, potrdilo o plačani najemnini, elektriki, dokazilo o plačevanju komunalnih storitev, dokumentacijo o koriščenju zdravstvenih storitev itd.
Kdaj je izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji?
Poleg tistih upravičencev, ki od izbrisa dalje neprekinjeno živijo
v Republiki Sloveniji, ta pogoj izpolnjujejo tudi drugi (kot je razvidno iz nadaljnje obrazložitve).
Izbrisani mora dokazati, da v Republiki Sloveniji dejansko živi
od 23. 12. 1990. Dejansko življenje v Republiki Sloveniji pomeni,
da ima posameznik v Republiki Sloveniji središče življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih osebnih, družinskih,
ekonomskih, socialnih ali drugih vezi, ki kažejo, da med njim in
Republiko Slovenijo obstajajo dejanske in trajne povezave.
Pogoj dejanskega življenja je izpolnjen, tudi če je izbrisani zapustil Republiko Slovenijo neprekinjeno za eno leto ne glede na razlog odsotnosti.
Pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji je izpolnjen tudi
v primeru, če je bil izbrisani odsoten več kot leto dni zaradi enega
od naslednjih razlogov:
2. če je zapustil Republiko Slovenijo, ker ga je pravna oseba iz Republike Slovenije poslala v tujino na delo, študij ali zdravljenje
ali če je bil zaposlen na ladji z matično luko v Republiki Sloveniji. V tem primeru je odsotnost upravičena za čas napotitve na
delo, študij ali zdravljenje oziroma zaposlitve na ladji;
3. če je zapustil Republiko Slovenijo, ker ni mogel pridobiti dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi neizpolnjevanja pogojev in je bila prošnja za izdajo dovoljenja zavrnjena,
zavržena ali je bil postopek ustavljen;
4. če se ni mogel vrniti v Republiko Slovenijo zaradi vojnih razmer v drugih državah, naslednicah nekdanje SFRJ, ali zaradi
zdravstvenih razlogov;
5. če je bil prisilno odstranjen (izgnan) iz Republike Slovenije,
razen če je bila prisilna odstranitev (izgon) posledica izrečene
stranske kazni izgona tujca iz države zaradi storjenega kaznivega dejanja;
6. če mu je bil zavrnjen (onemogočen) vstop v Republiko Slovenijo, razen če je bil vstop zavrnjen (onemogočen) zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države zaradi obsodbe za
storjeno kaznivo dejanje ali zaradi drugih razlogov, določenih
v zakonu.
Če je odsotnost zaradi enega ali več navedenih razlogov trajala do
pet let, se šteje, da je pogoj dejanskega življenja izpolnjen (izjema
je odsotnost, kot jo določa druga alinea, kjer ni časovnih omejitev). Če je odsotnost trajala več kot pet let, je pogoj dejanskega
življenja izpolnjen le, če ravnanja upravičenca v naslednjih petih
letih kažejo na to, da se je med odsotnostjo poskušal vrniti in na-
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
1. če je zapustil Republiko Slovenijo zaradi posledic izbrisa iz registra stalnega prebivalstva;
11
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
12
daljevati z dejanskim življenjem v Republiki Sloveniji. V praksi
to pomeni, da mora upravičenec, ki ga v Republiki Sloveniji ni
bilo manj kot pet let, za izpolnjeni pogoj dejanskega življenja v
postopku dokazati, da je njegova odsotnost posledica enega od
navedenih razlogov, upravičenec, čigar odsotnost je trajala več
kot pet let, pa mora dokazati tudi, da se je v naslednjih petih letih
poskušal vrniti in nadaljevati z dejanskim življenjem v Republiki
Sloveniji.
Za otroka izbrisanega se pogoj dejanskega življenja ugotavlja od
otrokovega rojstva, in sicer na enak način kot za izbrisanega in
tudi ob upoštevanju razlogov upravičene odsotnosti, zaradi katerih so starši skupaj z otrokom zapustili Republiko Slovenijo.
Tujec, ki je bil 25. 6. 1991 državljan druge republike nekdanje SFRJ
in od tega dne dalje dejansko neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji, mora za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje dokazati dejansko neprekinjeno življenje v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991
dalje. Zanj zgoraj navedeni roki in razlogi odsotnosti iz Republike
Slovenije ne veljajo.
V kolikšnem času po izdaji dovoljenja za stalno prebivanje se
mora izbrisani ali otrok izbrisanega preseliti nazaj v Republiko Slovenijo, če trenutno živi v tujini?
Če izbrisani ali otrok izbrisanega v času izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ne živi v Republiki Sloveniji, se mora v enem letu
od vročitve dovoljenja preseliti nazaj v Republiko Slovenijo. Zaradi zdravstvenih, družinskih ali drugih utemeljenih razlogov lahko upravna enota na podlagi prošnje enoletni rok podaljša za čas
trajanja teh razlogov, vendar ne dlje kot za eno leto.
Če se izbrisani ali otrok izbrisanega v določenem roku ne preseli
nazaj v Republiko Slovenijo, mu upravna enota, ki je dovoljenje
izdala, dovoljenje za stalno prebivanje razveljavi.
Ali se ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje plača upravna taksa?
3. PRIDOBITEV POSEBNE
ODLOČBE
Kaj je posebna odločba?
Izbrisanim in otrokom izbrisanih, ki se jim dovoljenje za stalno
prebivanje izda po zakonu, se hkrati z dovoljenjem za stalno prebivanje po uradni dolžnosti izda tudi posebna odločba za nazaj.
Ta odločba potrjuje, da so imeli izbrisani in otroci izbrisanih v
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje od izbrisa iz
registra stalnega prebivalstva oziroma od rojstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje in da so imeli v tem času v Republiki
Sloveniji tudi prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, na katerem so imeli prijavljeno stalno prebivališče ob izbrisu iz registra
stalnega prebivalstva.
Ali je treba za posebno odločbo posebej zaprositi?
Če izbrisani ali otrok izbrisanega dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji pridobi po zakonu, za izdajo posebne odločbe
ni treba vložiti posebne prošnje, ker jo organ izda po uradni dolžnosti ob izdaji dovoljenja za stalno prebivanje.
Državljanu Republike Slovenije, ki je bil ob osamosvojitvi Republike Slovenije državljan druge republike nekdanje SFRJ in je bil
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
V postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje se za prošnjo in
odločbo plača upravna taksa v višini, kot jo določa Zakon o upravnih taksah. Ta taksa na dan 24. 7. 2010 znaša 74,45 evrov.
13
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa sprejet v
slovensko državljanstvo, ne da bi mu bilo pred tem izdano dovoljenje za stalno prebivanje, se posebna odločba izda samo na
prošnjo.
14
Izbrisanemu, ki po uveljavitvi zakona pridobi dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, se posebna odločba izda samo
na prošnjo.
Otrokom izbrisanih, ki so že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali so bili sprejeti v slovensko državljanstvo, se posebna
odločba izda samo na prošnjo.
Kako in kje se vloži prošnja za posebno odločbo?
Prošnjo za izdajo posebne odločbe vloži izbrisani ali njegov pooblaščenec. Za mladoletnega otroka izbrisanega prošnjo za izdajo posebne odločbe vloži njegov zakoniti zastopnik, ki lahko
pooblasti pooblaščenca.
Prošnja za izdajo posebne odločbe se vloži pri upravni enoti,
na območju katere prebiva izbrisani oziroma otrok izbrisanega.
Prošnja se lahko vloži neposredno pri upravni enoti ali pošlje po
pošti.
Ali se prošnja za izdajo posebne odločbe vloži na posebnem
obrazcu?
Prošnja za izdajo posebne odločbe se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga določa Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo posebne odločbe. Obrazec se dobi na upravnih enotah v Sloveniji, na diplomatskokonzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in na
spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije
www.mnz.gov.si.
Prošnji za izdajo posebne odločbe je treba priložiti fotokopijo dokumenta o izkazovanju istovetnosti, to je fotokopijo veljavnega
potnega lista. Če upravičenec nima veljavnega potnega lista, priloži fotokopijo veljavne osebne izkaznice ali drugega dokumenta
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ in na podlagi katerega je
mogoče ugotoviti istovetnost upravičenca. Če upravičenec nima
veljavnega dokumenta in ima le dokument o izkazovanju istovetnosti, ki mu je pretekla veljavnost, lahko predloži tega. Istovetnost
otroka, ki nima veljavnega ali neveljavnega dokumenta o izkazovanju istovetnosti, se lahko dokazuje z drugimi listinami s fotografijo, s pričami ali z izjavo zakonitega zastopnika.
Podatek o izbrisu iz registra stalnega prebivalstva, izdaji dovoljenja za stalno prebivanje oziroma sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in rojstvu otroka v Republiki Sloveniji upravna
enota pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v katerih se
ti podatki vodijo.
Ali se ob vložitvi prošnje za izdajo posebne odločbe plača upravna taksa?
V postopku izdaje posebne odločbe ni treba plačati upravne
takse.
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Kaj mora biti priloženo prošnji za izdajo posebne odločbe?
15
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
16
4. ROKI ZA VLOŽITEV PROŠNJE
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA
STALNO PREBIVANJE IN
POSEBNE ODLOČBE
Zakon določa rok, v katerem se lahko vložita prošnja za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje in prošnja za izdajo posebne odločbe:
1. Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje izbrisanemu
in tujcu, ki je bil 25. 6. 1991 državljan druge republike nekdanje SFRJ in ki v Republiki Sloveniji od tega dne dejansko neprekinjeno živi in ki še nima dovoljenja za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji, se lahko vloži v treh letih od uveljavitve
zakona, to je do 24. 7. 2013.
2. Če je upravičenec iz 1. točke leta 1991 vložil prošnjo za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije in ta postopek še ni končan,
prošnja pa bo zavrnjena, zavržena ali bo postopek ustavljen
z odločbo ali s sklepom, ki bo postal dokončen po uveljavitvi
zakona, se lahko prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži v treh letih od dokončnosti odločbe ali sklepa v
postopku sprejema v državljanstvo.
3. Če izbrisani pridobi dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu
o tujcih po uveljavitvi zakona, to je po 24. 7. 2010, lahko prošnjo za izdajo posebne odločbe vloži v treh letih od uveljavitve
zakona, to je do 24. 7. 2013.
4. Izbrisani, ki je bil sprejet v slovensko državljanstvo, ne da bi
mu bilo pred tem izdano dovoljenje za stalno prebivanje, lahko
5.
nja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje otroku izbrisanega se lahko vloži v treh letih od uveljavitve zakona, to je
do 24. 7. 2013, oziroma do otrokovega 21. leta starosti, če je ta
rok daljši.
6. Prošnja za izdajo posebne odločbe otroku, ki je že pridobil dovoljenje za stalno prebivanje ali je bil sprejet v državljanstvo
Republike Slovenije, se lahko vloži v treh letih od uveljavitve
zakona, to je do 24. 7. 2013, oziroma do otrokovega 21. leta
starosti, če je ta rok daljši.
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
prošnjo za izdajo posebne odločbe vloži v treh letih od uveljavitve zakona, to je do 24. 7. 2013.
17
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
5. VEČ INFORMACIJ
18
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije
Štefanova ulica 2
SI – 1501 Ljubljana
T: + 386 (0)1 428 53 33
F: + 386 (0)1 251 43 30
E: [email protected]
www.mnz.gov.si
www.infotujci.si
Na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve Republike Slovenije www.mnz.gov.si so objavljeni odgovori na najbolj pogosta
vprašanja o izbrisanih v slovenščini in angleščini.
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana
T: + 386 (0)1 475 00 50
Brezplačni telefon: 080 15 30
F: + 386 (0)1 475 00 40
E: [email protected]
http://www.varuh-rs.si
Za informacije so na voljo tudi nevladne organizacije:
Mirovni inštitut
Metelkova ulica 6
SI – 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 234 77 20
E: [email protected] in katarina.
[email protected]
www.mirovni-institut.si
Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC
Metelkova ulica 6
SI – 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 521 18 88
F: + 386 (0)1 540 19 13
E: [email protected]
www.pic.si
Društvo izbrisanih prebivalcev
Slovenije
www.izbrisani.org
(rubrika Informacije za
izbrisane)
Društvo Civilna iniciativa
izbrisanih aktivistov –
združenje za človekove
pravice CIIA
Trubarjeva cesta 72
SI – 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)41 295 249
E: [email protected]
http://sites.google.com/site/
izbrisaniciia
Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11 b
SI – 5270 Ajdovščina
T: + 386 (0)5 364 32 00
F: + 386 (0)5 366 26 49
E: [email protected]
Upravna enota Domžale
Ljubljanska cesta 69
SI – 1230 Domžale
T: + 386 (0)1 722 01 00
F: + 386 (0)1 724 21 04
E: [email protected]
Upravna enota Brežice
Cesta prvih borcev 24 a
SI – 8250 Brežice
T: + 386 (0)7 499 15 50
F: + 386 (0)7 499 15 99
E: [email protected]
Upravna enota Dravograd
Meža 10
SI – 2370 Dravograd
T: + 386 (0)2 872 07 10
F: + 386 (0)2 872 07 13
E: [email protected]
Upravna enota Celje
Ljubljanska cesta 1
SI – 3000 Celje
T: + 386 (0)3 426 53 00
F: + 386 (0)3 426 53 04
E: [email protected]
Upravna enota Cerknica
Cesta 4. maja 24
SI – 1380 Cerknica
T: + 386 (0)1 707 13 00
F: + 386 (0)1 707 13 20
E: [email protected]
Upravna enota Črnomelj
Zadružna cesta 16
SI – 8340 Črnomelj
T: + 386 (0)7 336 10 00,
+ 386 (0)7 336 10 01
F: + 386 (0)7 336 10 04
E: [email protected]
Upravna enota Gornja Radgona
Partizanska cesta 13
SI – 9250 Gornja Radgona
T: + 386 (0)2 564 38 88
F: + 386 (0)2 564 38 42
E: [email protected]
Upravna enota Grosuplje
Taborska cesta 1
SI – 1290 Grosuplje
T: + 386 (0)1 781 09 00
F: + 386 (0)1 781 09 19
E: [email protected]
Upravna enota Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
SI – 1430 Hrastnik
T: + 386 (0)3 564 26 00
F: + 386 (0)3 564 26 20
E: [email protected]
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
6. SEZNAM UPRAVNIH ENOT,
KJER SE LAHKO VLOŽI
PROŠNJA (www.upravneenote.gov.si)
19
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
20
Upravna enota Idrija
Študentovska ulica 2
SI – 5280 Idrija
T: + 386 (0)5 373 43 00
F: + 386 (0)5 377 33 32
E: [email protected]
Upravna enota Koper
Trg Brolo 4
SI – 6000 Koper/Capodistria
T: + 386 (0)5 663 76 00
F: + 386 (0)5 663 76 21
E: [email protected]
Upravna enota Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14
SI – 6250 Ilirska Bistrica
T: + 386 (0)5 711 22 00
F: + 386 (0)5 711 22 09
E: [email protected]
Upravna enota Kranj
Slovenski trg 1
SI – 4000 Kranj
T: + 386 (0)4 201 57 00,
+ 386 (0)4 201 56 00
F: + 386 (0)4 201 56 05
E: [email protected]
Upravna enota Izola
Cesta v Pregavor 3 a
SI – 6310 Izola
T: + 386 (0)5 660 04 00
F: + 386 (0)5 660 04 40
E: [email protected]
Upravna enota Krško
Cesta krških žrtev 14
SI – 8270 Krško
T: + 386 (0)7 498 14 02
F: + 386 (0)7 498 14 07
E: [email protected]
Upravna enota Jesenice
Cesta maršala Tita 78
SI – 4270 Jesenice
T: + 386 (0)4 586 92 81
F: + 386 (0)4 586 93 40
E: [email protected]
Upravna enota Laško
Mestna ulica 2
SI – 3270 Laško
T: + 386 (0)3 733 88 00
F: + 386 (0)3 733 88 33
E: [email protected]
Upravna enota Kamnik
Glavni trg 24
SI – 1240 Kamnik
T: + 386 (0)1 831 81 00
F: + 386 (0)1 831 82 45
E: [email protected]
Upravna enota Lenart
Trg osvoboditve 7
SI – 2230 Lenart v
Slovenskih goricah
T: + 386 (0)2 729 15 00
F: + 386 (0)2 729 15 33
E: [email protected]
Upravna enota Kočevje
Ljubljanska cesta 26
SI – 1330 Kočevje
T: + 386 (0)1 893 83 00
F: + 386 (0)1 893 83 10
E: [email protected]
Upravna enota Lendava
Trg Ljudske pravice 5
SI – 9220 Lendava
T: + 386 (0)2 577 36 00
F: + 386 (0)2 577 36 12
E: [email protected]
Upravna enota Mozirje
Šmihelska cesta 2
SI – 3330 Mozirje
T: + 386 (0)3 839 33 00
F: + 386 (0)3 839 34 02
E: [email protected]
Upravna enota Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
SI – 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 306 30 00
F: + 386 (0)1 306 31 80
E: [email protected]
Upravna enota Murska Sobota
Kardoševa ulica 2
SI – 9000 Murska Sobota
T: + 386 (0)2 513 11 11
F: + 386 (0)2 513 11 03
E: [email protected]
Upravna enota Ljutomer
Vrazova ulica 1
SI – 9240 Ljutomer
T: + 386 (0)2 584 94 20
F: + 386 (0)2 583 12 45
E: [email protected]
Upravna enota Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
SI – 5102 Nova Gorica
T: + 386 (0)5 330 61 00
F: + 386 (0)5 330 62 40
E: [email protected]
Upravna enota Logatec
Tržaška cesta 50 a
SI – 1370 Logatec
T: + 386 (0)1 759 05 00
F: + 386 (0)1 759 05 20
E: [email protected]
Upravna enota Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1
SI – 8000 Novo mesto
T: + 386 (0)7 393 91 68
F: + 386 (0)7 393 91 03
E: [email protected]
Upravna enota Maribor
Ulica heroja Staneta 1
SI – 2501 Maribor
T: + 386 (0)2 220 10 00
F: + 386 (0)2 220 17 91
E: [email protected]
Upravna enota Ormož
Ptujska cesta 6
SI – 2270 Ormož
T: + 386 (0)2 741 54 00
F: + 386 (0)2 741 54 26
E: [email protected]
Upravna enota Metlika
Naselje Borisa Kidriča 14/II
SI – 8330 Metlika
T: + 386 (0)7 363 74 50
F: + 386 (0)7 363 74 90
E: [email protected]
Upravna enota Pesnica
Pesnica pri Mariboru 39 a
SI – 2211 Pesnica pri Mariboru
T: + 386 (0)2 654 23 00
F: + 386 (0)2 654 23 23
E: [email protected]
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Upravna enota Litija
Jerebova ulica 14
SI – 1270 Litija
T: + 386 (0)1 896 23 45
F: + 386 (0)1 896 23 60
E: [email protected]
21
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
22
Upravna enota Piran
Lucija, Obala 114 a
SI – 6320 Portorož
T: + 386 (0)5 671 04 00
F: + 386 (0)5 671 04 03
E: [email protected]
Upravna enota Ribnica
Gorenjska cesta 9
SI – 1310 Ribnica
T: + 386 (0)1 837 27 10
F: + 386 (0)1 836 22 07
E: [email protected]
Upravna enota Postojna
Ljubljanska cesta 4
SI – 6230 Postojna
T: + 386 (0)5 728 06 00
F: + 386 (0)5 728 06 55
E: [email protected]
Upravna enota Ruše
Kolodvorska ulica 9
SI – 2342 Ruše
T: + 386 (0)2 669 06 60
F: + 386 (0)2 669 06 99
E: [email protected]
Upravna enota Ptuj
Slomškova ulica 10
SI – 2250 Ptuj
T: + 386 (0)2 798 01 00
F: + 386 (0)2 798 01 30
E: [email protected]
Upravna enota Sevnica
Glavni trg 19 a
SI – 8290 Sevnica
T: + 386 (0)7 816 38 70
F: + 386 (0)7 816 38 80
E: [email protected]
Upravna enota Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 7
SI – 2360 Radlje ob Dravi
T: + 386 (0)2 887 94 00
F: + 386 (0)2 887 94 28
E: [email protected]
Upravna enota Sežana
Partizanska cesta 4
SI – 6210 Sežana
T: + 386 (0)5 731 27 00
F: + 386 (0)5 731 27 20
E: [email protected]
Upravna enota Radovljica
Gorenjska cesta 18
SI – 4240 Radovljica
T: + 386 (0)4 537 16 00
F: + 386 (0)4 531 43 77
E: [email protected]
Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova ulica 21
SI – 2380 Slovenj Gradec
T: + 386 (0)2 885 05 50
F: + 386 (0)2 885 05 91
E: [email protected]
Upravna enota Ravne na
Koroškem
Čečovje 12 a
SI – 2390 Ravne na Koroškem
T: + 386 (0)2 821 64 40
F: + 386 (0)2 822 28 22
E: [email protected]
Upravna enota Slovenska
Bistrica
Kolodvorska ulica 10
SI – 2310 Slovenska Bistrica
T: + 386 (0)2 805 55 00
F: + 386 (0)2 805 55 66
E: [email protected]
Upravna enota Trebnje
Goliev trg 5
SI – 8210 Trebnje
T: + 386 (0)7 348 22 50
F: + 386 (0)7 348 22 70
E: [email protected]
Upravna enota Šentjur pri Celju
Mestni trg 10
SI – 3230 Šentjur
T: + 386 (0)3 747 12 80
F: + 386 (0)3 747 12 85
E: [email protected]
Upravna enota Tržič
Trg svobode 18
SI – 4290 Tržič
T: + 386 (0)4 595 21 00
F: + 386 (0)4 595 21 40
E: [email protected]
Upravna enota Škofja Loka
Poljanska cesta 2
SI – 4220 Škofja Loka
T: + 386 (0)4 511 23 60
F: + 386 (0)4 512 44 23
E: [email protected]
Upravna enota Velenje
Rudarska cesta 6 a
SI – 3320 Velenje
T: + 386 (0)3 899 57 00
F: + 386 (0)3 899 58 40
E: [email protected]
Upravna enota Šmarje pri
Jelšah
Aškerčev trg 12
SI – 3240 Šmarje pri Jelšah
T: + 386 (0)3 817 17 00
F: + 386 (0)3 817 17 77
E: [email protected]
Upravna enota Vrhnika
Tržaška cesta 1
SI – 1360 Vrhnika
T: + 386 (0)1 750 78 50
F: + 386 (0)1 750 78 80
E: [email protected]
Upravna enota Tolmin
Tumov drevored 4
SI – 5220 Tolmin
T: + 386 (0)5 380 08 00
F: + 386 (0)5 388 18 53
E: [email protected]
Upravna enota Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
SI – 1410 Zagorje ob Savi
T: + 386 (0)3 566 08 11
F: + 386 (0)3 566 08 13
E: [email protected]
Upravna enota Trbovlje
Mestni trg 4
SI – 1422 Trbovlje
T: + 386 (0)3 563 48 00
F: + 386 (0)3 562 79 79
E: [email protected]
Upravna enota Žalec
Ulica Savinjske čete 5
SI – 3310 Žalec
T: + 386 (0)3 713 51 20
F: + 386 (0)1 300 70 73
E: [email protected]
INFORMACIJE O UREDITVI STATUSA IZBRISANIH IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Upravna enota Slovenske
Konjice
Stari trg 29
SI – 3210 Slovenske Konjice
T: + 386 (0)3 758 01 10
F: + 386 (0)3 758 01 13
E: [email protected]
23
REPUBLIKA SLOVENIJA
(upravna enota)
PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE
na podlagi prvega odstavka 1. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)
Sprejeta dne:
prostor za fotografijo
Št. prošnje:
Taksa:
plačana
neplačana
1. EMŠO, če je določena:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:
5. Sedanje državljanstvo:
6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:
7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):
8. Rojstni kraj (država, kraj):
9. Poklic:
TU-3
MNZ RS (PC 2)
10. Naslov prebivališča oziroma kraja prebivanja v Republiki Sloveniji na dan 23.12.1990 oziroma na dan 25.6.19911:
a) kraj, ulica in hišna številka stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 23.12.1990:
b) kraj, ulica in hišna številka začasnega prebivališča ali kraja prebivanja v Republiki Sloveniji na dan 25.6.1991:
11. Država, kraj, ulica in hišna številka prebivališč oziroma krajev prebivanja od 23.12.1990 oziroma od 25.6.1991 do sedaj
(po obdobjih):
12. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
13. Kraj nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji po prihodu v Republiko Slovenijo2:
14. Datum prihoda na območje Republike Slovenije:
15. Dokazilo o državljanstvu druge republike nekdanje SFRJ na dan 25.6.1991:
16. Dokazila o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji za obdobje od 23.12.1990 oziroma od 25.6.1991 dalje:
17. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:
18. Priloge:
19. Datum vložitve prošnje:
20. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
1
V rubriki 10 se točka a) izpolni za osebo, ki je imela na dan 23.12.1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče,
točka b) pa za osebo, ki na dan 23.12.1990 v Republiki Sloveniji ni imela prijavljenega stalnega prebivališča, je pa na dan
25.6.1991 prebivala v Republiki Sloveniji oziroma imela na dan 25.6.1991 prijavljeno začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
2
Rubrika 13. se izpolni v primeru, če oseba, za katero se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, ne prebiva v
Republiki Sloveniji.
Izpolni uradna oseba
Številka izdane tiskovine
oziroma odločbe:
Datum izdaje:
Opombe:
Podatek o prstih in rokah, s katerih sta bila zajeta dva prstna odtisa3:
Prošnjo sprejel:
Prošnjo rešil:
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih v Republiki Sloveniji,
– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register,
– podatke iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek pri pristojnih organih v Republiki
Sloveniji.
3
Rubrika o zajetih prstnih odtisih se izpolnjuje po tem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja za prebivanje
kot samostojno listino, ki vsebuje podobo obraza in dva prstna odtisa imetnika, obdelana in shranjena kot biometrični
podatek.
REPUBLIKA SLOVENIJA
(upravna enota)
PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE
OTROKU OSEBE, KI JE BILA IZBRISANA IZ REGISTRA STALNEGA
PREBIVALSTVA1
na podlagi prvega odstavka 1.a člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)
Sprejeta dne:
prostor za fotografijo
Št. prošnje:
Taksa:
plačana
neplačana
1. EMŠO starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (če je določena):
2. Priimek in ime starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:
3. Rojstni datum (dan, mesec, leto) starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:
4. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva
(država, kraj, ulica in hišna številka):
5. Priimek in ime ter datum rojstva (dan, mesec, leto) drugega starša:
6. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče drugega starša (država, kraj, ulica in hišna številka):
1
V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se vpišejo podatki o otroku osebe, ki je bila izbrisana iz registra stalnega
prebivalstva, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
TU-4
MNZ RS (PC 2)
7. EMŠO otroka, če je določena:
8. Priimek in ime:
9. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
10. Spol:
11. Državljanstvo:
12. Rojstni datum (dan, mesec, leto):
13. Rojstni kraj (država, kraj):
14. Poklic:
15. Kraj, ulica in hišna številka prebivališča oziroma kraja prebivanja ob rojstvu:
16. Država, kraj, ulica in hišna številka prebivališč oziroma krajev prebivanja od rojstva do sedaj (po obdobjih):
17. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
18. Kraj nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji po prihodu v Republiko Slovenijo2:
19. Dokazila o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji za obdobje od rojstva dalje:
20. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:
21. Priloge:
22. Datum vložitve prošnje:
2
23. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
Rubrika 18. se izpolni v primeru, če otrok, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ne prebiva
v Republiki Sloveniji.
Izpolni uradna oseba
Številka izdane tiskovine
oziroma odločbe:
Datum izdaje:
Opombe:
Podatek o prstih in rokah, s katerih sta bila zajeta dva prstna odtisa3:
Prošnjo sprejel:
Prošnjo rešil:
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu, sklenjeni zakonski zvezi na območju Republike
Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register,
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih v Republiki Sloveniji
za otroka in starše in o prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji za starša, ko so
zanj začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in
14/99 – odločba US) – o izbrisu starša iz registra stalnega prebivalstva,
– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za otroka in starše,
– o dovoljenju za stalno prebivanje oziroma o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije za starša,
ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva.
3
Rubrika o zajetih prstnih odtisih se izpolnjuje po tem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja za
prebivanje kot samostojno listino, ki vsebuje podobo obraza in dva prstna odtisa imetnika, obdelana in shranjena kot
biometrični podatek.
REPUBLIKA SLOVENIJA
(upravna enota)
PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE TUJCU,
KI JE BIL IZBRISAN IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA
IN JE DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE PRIDOBIL
PO ZAKONU O TUJCIH
na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)
Sprejeta dne:
Št. prošnje:
1. EMŠO:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:
5. Sedanje državljanstvo:
6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:
7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):
8. Rojstni kraj (država, kraj):
9. Poklic:
10. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
TU-5
MNZ RS (PC 2)
Takse prosto
11. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:
12. Datum vložitve prošnje:
13. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:
Datum izdaje:
Opombe:
Prošnjo sprejel:
Prošnjo rešil:
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ko so za tujca začele veljati določbe Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) – o izbrisu iz registra
stalnega prebivalstva,
– o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
REPUBLIKA SLOVENIJA
(upravna enota)
PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE OTROKU OSEBE,
KI JE BILA IZBRISANA IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA1
na podlagi tretjega odstavka 1.a člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)
Sprejeta dne:
Št. prošnje:
Takse prosto
1. EMŠO starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (če je določena):
2. Priimek in ime starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:
3. Rojstni datum (dan, mesec, leto) starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:
4. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva
(država, kraj, ulica in hišna številka):
5. Priimek in ime ter datum rojstva (dan, mesec, leto) drugega starša:
6. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče drugega starša (država, kraj, ulica in hišna številka):
1
V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se vpišejo podatki o otroku osebe, ki je bila izbrisana iz registra stalnega
prebivalstva, za katerega se vlaga prošnja za izdajo posebne odločbe.
TU-6
MNZ RS (PC 2)
7. EMŠO otroka:
8. Priimek in ime:
9. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
10. Spol:
11. Državljanstvo:
12. Rojstni datum (dan, mesec, leto):
13. Rojstni kraj (država, kraj):
14. Poklic:
15. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
16. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:
17. Datum vložitve prošnje:
18. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:
Datum izdaje:
Opombe:
Prošnjo sprejel:
Prošnjo rešil:
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu otroka na območju Republike Slovenije,
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji za starša, ko so zanj začele veljati določbe Zakona o
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 odločba US) – o izbrisu starša iz
registra stalnega prebivalstva,
– o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije za otroka in starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva.
REPUBLIKA SLOVENIJA
(upravna enota)
PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE DRŽAVLJANU REPUBLIKE
SLOVENIJE, KI JE BIL KOT DRŽAVLJAN DRUGE REPUBLIKE
NEKDANJE SFRJ IZBRISAN IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA
na podlagi 1.b člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)
Sprejeta dne:
Št. prošnje:
Takse prosto
1. EMŠO:
2. Priimek in ime:
3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:
4. Spol:
5. Sedanje državljanstvo:
6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:
7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):
8. Rojstni kraj (država, kraj):
9. Poklic:
10. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
11. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:
12. Datum vložitve prošnje:
TU-7
MNZ RS (PC 2)
13. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:
Datum izdaje:
Opombe:
Prošnjo sprejel:
Prošnjo rešil:
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o prenehanju
prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ko so za stranko začele veljati določbe Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) – o izbrisu iz
registra stalnega prebivalstva,
– o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.