Šolska pravila v PDF obliki.

OSNOVNA ŠOLA
SIMONA JENKA KRANJ
ŠOLSKA PRAVILA
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
1. Kazalo
PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
1.
Kazalo ................................................................................................................................. 2
2.
POUK .................................................................................................................................. 3
3.
ODMORI ............................................................................................................................ 4
4.
ŠOLSKA KNJIŽNICA ....................................................................................................... 4
5.
ELEKTRONSKE NAPRAVE IN PRIPOMOČKI ............................................................. 4
6.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN SKRB ZA ZDRAVJE............................................. 5
7.
DOMAČE NALOGE .......................................................................................................... 6
8.
UREJANJE PROSTOROV ................................................................................................ 6
9.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI .................................................................................. 7
10.
DNEVI ŠOLSKIH DEJAVNOSTI ................................................................................. 7
11.
TEKMOVANJA.............................................................................................................. 8
12.
ORGANIZIRANOST UČENCEV .................................................................................. 8
13.
NALOGE REDITELJEV ................................................................................................ 8
1.1.
Reditelji za malico ....................................................................................................... 8
1.2.
Reditelja za razred ....................................................................................................... 9
1.3.
Reditelj za garderobo ................................................................................................... 9
14.
RAZREDNA PRAVILA ................................................................................................. 9
15.
INFORMIRANOST ...................................................................................................... 10
16.
ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV .......................... 10
2
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
2. POUK

Pred učno uro učenec pripravi učne pripomočke za delo.

Po zvonjenju za začetek učne ure mora biti učenec v razredu.

Ko pride učitelj v razred, učenec vstane in pozdravi.

Če učenec zamudi k pouku, potrka na vrata, vstopi in se opraviči.

V šoli učenec upošteva točnost, prinaša potrebščine za pouk, posluša učiteljevo
razlago in navodila, dela naloge, ne moti pouka in je spoštljiv do učitelja in sošolcev.

Učenec aktivno sodeluje pri pouku in opravlja svoje delo natančno, vestno in v pravem
času ter tako omogoči, da učna ura poteka učinkovito.

V šolo učenec prinaša šolske potrebščine in ne drugih predmetov, ki s šolskim delom
niso povezani.

Če učenec moti pouk, učitelj o tem obvesti razrednika. Pri reševanju sporov razrednik
sodeluje s starši, svetovalnimi delavkami ali/in ravnateljem.

Zaradi varnosti v specializiranih učilnicah za šport, likovno umetnost, tehniko in
tehnologijo, kemijo, računalništvo učenec upošteva pravila in navodila učitelja.

V času pouka, med odmori in med prostimi urami učenec ne sme zapustiti šolske
stavbe brez dovoljenja učitelja.

Med poukom ni dovoljeno žvečiti, jesti ali piti. Zaradi opravičenih razlogov to ne
velja.

Učenec upošteva pravila spoštljivega govorjenja in nenasilnega vedenja .

Učenec vse odrasle vika in jih naslavlja z uradnimi nazivi.
3
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
3. ODMORI

Med petminutnim odmorom učenec zamenja učilnico, se pripravi za naslednjo uro in
odide na stranišče, če je to potrebno.

Med odmori učenci od 1. do 5. razreda ne obiskujejo učencev od 6. do 9. razreda in
obratno.

V času kosila so v jedilnici le učenci, ki kosijo.

Med odmori učenec upošteva navodila dežurnih učiteljev.

Učenec upošteva pravila nenasilnega vedenja in spoštljivega govorjenja.

Učenec vse odrasle vika in jih naslavlja z uradnimi nazivi.

Nepotrebno zadrževanje na stranišču ni dovoljeno.

S papirjem in vodo učenci ravnajo varčno.
4. ŠOLSKA KNJIŽNICA

V knjižnici učenec tiho bere, ne moti drugih in se ne sprehaja.

Učenec ne sme samovoljno mešati knjig po policah.

Učenec mora upoštevati navodila knjižničarke.

Učenec je dolžan pravočasno vrniti izposojeno knjigo.
5. ELEKTRONSKE NAPRAVE IN PRIPOMOČKI

Učenci od 1. do 5. razreda
Prinašanje telefonov in drugih elektronskih pripomočkov v šolo učencem ni
dovoljeno. Učenec lahko prinese v šolo telefon v dogovoru učitelja s starši.
V nujnih primerih učenec prosi učitelja ali drugega strokovnega delavca, da pokliče
starše.
4
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila

Učenci od 6. do 9. razreda
V šoli in pri drugih šolskih dejavnostih izven šole uporaba telefonov in ostalih
elektronskih pripomočkov ni dovoljena. Če ima učenec telefon s seboj, mora biti ta
izključen in v šolski torbi.
Uporabo telefonov ali drugih elektronskih pripomočkov lahko dovoli učitelj, če to
zahteva vsebina šolskega dela.
Če učenec uporablja telefon ali drugo elektronsko napravo brez dovoljenja, mu jo
učitelj takoj vzame.
Odvzeti telefon ali drugo elektronsko napravo učitelj izroči razredniku ali tajnici, ki jo
izroči staršem.

Prepoved snemanja in raba predvajalnikov ter snemalnikov
V šoli in pri opravljanju drugih šolskih dejavnostih je prepovedana uporaba naprav, ki
izvajajo avdio in video snemanje ter fotografiranje učencev, zaposlenih delavcev in
šolskih prostorov. Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot kršitev
Pravil šolskega reda in kršenja varstva osnovnih človekovih pravic.
6. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN SKRB ZA ZDRAVJE

Prinašanje in uživanje prepovedanih substanc v šolo in k dejavnostim, ki jih
organizira šola, ni dovoljeno. To velja tudi za energijske pijače.

Učitelj vzame učencu predmete in prepovedane substance. Učitelj o dogodku
obvesti starše.

Učenec nosi vredne predmete ali denar v šolo na lastno odgovornost. Za
izgubljene predmete šola ne prevzema odgovornosti.

Učenec v šolo lahko prinese le varno igračo.

Pred jedjo in po uporabi stranišča si učenec umije roke.

Malico učenec položi na papirnati prtiček, kosilo pa na pladenj.

V šoli učenec nosi primerna oblačila in skrbi za svojo osebno higieno.

Če učenec v šoli zboli, učitelj obvesti starše in z njihovim dovoljenjem učenec
odide domov.
5
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
7. DOMAČE NALOGE

Pisanje domačih nalog je obvezno.

Če je učenec pri pouku odsoten, mora sam poskrbeti, da opravi manjkajoče delo.

V primeru daljše odsotnosti se učenec in starši dogovorijo z razrednikom ali s
predmetnim učiteljem, kako bo nadoknadil zamujeno snov.

Če učenec domačega dela ne prinese v šolo, se mora učitelju opravičiti ob začetku ure
in pozabljeno nalogo pokazati naslednjo učno uro.

Če učenec trikrat ne naredi naloge ali ne prinese šolskih potrebščin pri posameznem
predmetu, učitelj ali razrednik obvesti starše.

Če učenec kljub opozorilom in obvestilom staršem prihaja v šolo brez domačih nalog,
se opravi restitucija.
8. UREJANJE PROSTOROV

Za red in čistočo v šoli in njeni okolici so odgovorni vsi.

Učenec skrbi, da vedno pospravi za seboj, da smeti ločeno odvrže v za to namenjene
posode, opozori sošolce na kršitve ter upošteva navodila razrednika ali ostalih
učiteljev in zaposlenih na šoli.

Učenec ne uničuje šolske lastnine z risanjem, rezanjem …

Smeti učenec odlaga v ločene zabojnike tudi izven šolske stavbe.

Učenec sodeluje v zbiralnih akcijah papirja in s tem tudi skrbi za urejenost okolja.

Učenec sodeluje v čistilnih akcijah, ki jih organizira šola.
6
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
9. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Če učenec manjka pri pouku, so ga starši dolžni opravičiti.

Načrtovana odsotnost – lahko traja strnjeno ali v več delih največ 5 dni v letu. Starši
morajo izostanek vnaprej (5 dni pred odsotnostjo) napovedati, ne da bi sporočili vzrok
izostanka.

Izredne načrtovane odsotnosti (nad 5 delovnih dni) lahko odobri le ravnatelj.

Nenačrtovana odsotnost – starši nenačrtovan izostanek opravičijo naslednji dan
razredniku. Ob daljši odsotnosti učenca lahko razrednik zahteva zdravniško opravičilo.

Za odjavo šolske prehrane poskrbijo starši. Način odjave (čas, telefonske številke) je
objavljen v šolski publikaciji in na spletni strani šole.
10. DNEVI ŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Pred odhodom na šolsko dejavnost se učenec obvezno javi vodji skupine.

Morebitno odsotnost morajo starši sporočiti pred odhodom v tajništvo šole ali
razredniku.

Obleka in obutev morata biti primerna dejavnosti, vremenu in navodilom vodje.

Učenec nikoli ne sme zapuščati skupine.

Vodja skupine določi pravila tistega dne in učenec je dolžan delati v skladu s pravili.

Če se učenec ne more udeležiti šolske dejavnosti (obvezni program), mu mora šola
zagotoviti nadomestne dejavnosti.

Učitelji, svetovalna služba in vodstvo šole lahko določijo, da učenec zaradi različnih
vzrokov ne sme obiskovati dejavnosti iz nadstandardnega programa.
7
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
11. TEKMOVANJA
Šolska, področna in državna tekmovanja iz znanja so praviloma v času, ko ni pouka. Če pa so
v času pouka, odsotnost učencev opraviči razrednik. Učenci so opravičeni spraševanja,
kontrolne naloge pa so napovedane in jih zato pišejo. Učenci, ki se udeležijo državnega
tekmovanja, so tisti dan opravičeni pouka. Če je državno tekmovanje v soboto, mora učenec v
petek k rednemu pouku.
12. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčni skupnosti. Vsako leto učenci oddelčne skupnosti
izvolijo dva predstavnika za šolsko skupnost. Predstavnik oddelčne skupnosti
posreduje mnenja, predloge in kritike vseh učencev ter sodeluje s strokovnimi delavci
šole.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti spremljajo življenje in delo na šoli, dajejo pobude,
predloge, kritike in pohvale. Skupaj z razrednikom sledijo načrtovanim vsebinam in se
učijo sodelovanja v javnem življenju.

Učenci ob pomoči razrednika organizirajo medvrstniško pomoč.

Učenci šolske skupnosti pod vodstvom mentorja sodelujejo z določeno temo na
občinskem otroškem parlamentu.
13. NALOGE REDITELJEV
1.1. Reditelji za malico

Razrednik določi štiri reditelje.

Reditelji prinesejo malico, jo razdelijo in po malici odnesejo posodo nazaj v kuhinjo,
ko to dovoli učitelj.

Reditelji so spoštljivi do delavcev v kuhinji.

Če reditelji svoje naloge slabo opravijo, se jim dežurstvo lahko podaljša.
8
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
1.2. Reditelja za razred

Razrednik določi dva reditelja.

Reditelja na začetku ure javita imena odsotnih učencev.

Reditelja brišeta tablo, skrbita za red in čistočo v učilnicah.

Reditelja razdelita prtičke pred malico.

Reditelja zadnja zapustita urejeno učilnico ali telovadno garderobo.

Če reditelja svoje naloge slabo opravljata, se jima dežurstvo lahko podaljša.
1.3. Reditelj za garderobo

Reditelja določi razrednik.

Reditelj skrbi za red v garderobi svojega razreda.

Reditelj zaklepa in odklepa garderobo.

Reditelj opozori na morebitne nepravilnosti dežurnega učitelja ali razrednika.

Reditelj v primeru odsotnosti pri pouku obvesti sošolca ali razrednika.

Če reditelj nalogo slabo opravlja, ga razrednik lahko zamenja.
Vsi učenci so dolžni pomagati rediteljem pri vzdrževanju reda in čistoče v učilnicah,
telovadnici in garderobah, na hodnikih in na straniščih.
14. RAZREDNA PRAVILA
Vsaka oddelčna skupnost oblikuje pravila, ki so lastna njihovi skupini. Razredna pravila
morajo biti v skladu s Hišnim redom in Šolskimi pravili.
9
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Šolska pravila
15. INFORMIRANOST
•
Šolska pravila, Vzgojni načrt in Hišni red so dostopni vsem na šolski spletni strani.
•
Vse novosti, dogodki in spremembe so objavljene na šolski spletni strani.
•
Učence obveščamo s pomočjo šolskega zvočnika, televizijskega zaslona in z obvestili
na oglasnih deskah.
•
Učenci dobijo šolsko publikacijo, kjer so zapisane splošne informacije.
16. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Šola sodeluje z zdravstvenimi ustanovami pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev pri
izvedbi obveznih zdravniških pregledih za otroke vpisane v prvi razred, pri rednih
sistematičnih zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledih v času šolanja. Vsak učenec, ki se
vpiše na našo šolo in prihaja iz tuje države, mora pred vpisom prinesti novo zdravniško
spričevalo pridobljeno v šolskem dispanzerju naše države.
Veljavnost
Svet šole je na svoji 8. seji dne 25. septembra 2014 sprejel Šolska pravila in s tem dnem so
začela veljati. Šolska pravila iz leta 2009 ne veljajo več.
Predsednik/predsednica Sveta šole: _________________________
Kranj, 25. 9. 2014
10