Prenos datoteke na računalnik

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
GOZDARSKA POT 11
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
SLOVENIJA
TELEFON: 02 620 52 70
TELEFAKS: 02 620 52 87
HEALTH PROMOTING
S C H O O L
Elektronska pošta:
[email protected]
Gibanje »Mladi raziskovalci Koroške« (MRK)
Pred vami je razpis regijskega srečanja »Mladi raziskovalci Koroške« (MRK) za osnovne
šole, ki sodeluje z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije – Gibanje znanost mladini in deluje s
pomočjo koroških občin in nekaterih sponzorjev naše regije.
Gimnazija Ravne na Koroškem je nosilka gibanja za srednje šole, OŠ Prežihovega
Voranca Ravne na Koroškem pa je nosilka in organizatorka regijskega tekmovanja
mladih raziskovalcev osnovnošolcev.
K sodelovanju vabimo učence sedmih, osmih in devetih razredov, ki kažejo poglobljeno
zanimanje za določeno področje znanosti in so pripravljeni s pomočjo svojih mentorjev
reševati različna znanstvena vprašanja. Od učencev pričakujemo izvirnost, nevsakdanji
pristop k reševanju problemov, izvajanje poskusov, ustvarjalno razmišljanje in kritičen duh
mladega človeka. Pričakujemo tudi samozavesten nastop na regijski ali državni ravni s
primernim zagovorom svojih rezultatov.
Vabimo vas, da o razpisu premislite in s pomočjo mentorja izberete vam najzanimivejšo
temo, ki jo boste preučevali. Priporočamo aktualne teme in problematiko iz domačega okolja.
RAZPISANA TEMATSKA PODROČJA:
1. astronomija in fizika,
2. biologija,
3. ekologija z varstvom okolja,
4. etnologija,
5. matematika in logika,
6. kemija ali kemijska tehnologija,
7. psihologija ali pedagogika,
8. ekonomija in turizem,
9. geografija in geologija,
10. slovenski jezik in književnost,
11. sociologija,
12. zgodovina in umetnostna zgodovina,
13. interdisciplinarna področja 1,
14. druga področja2,
15. elektrotehnika, elektronika in robotika,
16. arhitektura in gradbeništvo,
17. računalništvo in telekomunikacije,
18. tehnika in tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr.),
19. aplikativni inovacijski predlogi in projekti,
20. varnost v cestnem prometu3.
1
na interdisciplinarno področje prijavljate naloge, katerih vsebina je vezana na vsaj dve raziskovalni področji;
na druga področja prijavljate naloge, katerih področje ni razpisano kot posebno področje v tem razpisu;
3
na področju varnost v cestnem prometu lahko za izhodišče za raziskovalno nalogo uporabite podatke iz
raziskave ICARUS-v tem primeru se obrnite na ZOTKS.
4
na nekaterih področjih (npr. ekologija z varstvom okolja, naravoslovnih ali tehniških področjih), se lahko kot
izhodišče za raziskovalno nalogo uporabijo podatki s pomočjo brezplačne elektronske aplikacije mOIDom.
2
POGOJI IN PRAVILA
1. Samostojno izdelana raziskovalna naloga.
Eno nalogo lahko izdelajo največ trije raziskovalci.
Področje raziskovalnega dela mora biti navedeno na prvi strani naloge. Raziskovalne naloge
morajo biti izdelane v skladu z navodili (glej prilogo).
Vsa navodila in pravilnike o srečanjih najdete tudi na spletni strani www.zotks.si
Avtorji oddajo v predpisanem roku dva tiskana in en elektronski izvod naloge (v pdf
formatu velikosti do 5 MB).
Na prvi strani vsakega izvoda so vsi podatki o avtorjih, naslov naloge, raziskovalno področje,
razred, šola in mentor (glej prilogo).
2. Kratek povzetek naloge za bilten (pošljete ga po elektronski pošti ob oddaji naloge).
3. Predstavitev naloge pred strokovno komisijo na regijskem srečanju. Predstavitev naj
bo prepričljiva, jasno razčlenjena, vsebuje naj dovolj informacij, da bo zanimiva za
poslušalce. Traja naj okrog 10 minut. Predstavitvi lahko sledijo vprašanja komisije ali
poslušalcev. Za predstavitev naloge bo na voljo računalnik in projektor.
OCENJEVANJE NALOG
Ustrezna strokovnjaka nalogo ločeno ocenita (naloga je torej ocenjena dvakrat).
Na regijskem srečanju ocenjujemo samo nastop in prepričljivo ter strokovno predstavitev.
Uporabljamo enotne ocenjevalne liste, na katerih je skupna ocena rezultat obeh ocen
naloge in ocene predstavitve.
ROKI
Rok za prijavo nalog je petek, 14. november 2014.
Rok za oddajo nalog (in povzetkov) je torek, 24. marec 2015.
Predstavitev nalog bo v sredo, 8. aprila 2015 dopoldan!
PRIJAVE:
Šole naslovijo prijave na:
OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Gibanje »Mladi raziskovalci Koroške«
Gozdarska pot 11
2390 Ravne na Koroškem
ali po elektronski pošti: [email protected]
Najbolje ocenjene naloge bodo po pravilniku uvrščene na državno srečanje, ki bo v
ponedeljek, 18. maja 2015, v Murski Soboti.
Državno srečanje poteka v dveh krogih (Glej razpis ZOTKS!!)
1. KROG: pogoj je dosežen rezultat na regijskem srečanju.
2. KROG: izmed nalog uvrščenih na Srečanje strokovne komisije izberejo največ po
šest nalog po področjih, ki so vabljene na javno predstavitev in zagovor, kjer se
potegujejo za srebrno in zlato priznanje. Preostale naloge prejmejo bronasto
priznanje.
Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan od 7. do 8. ure pri Darji Vrhovnik,
učiteljici na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, tel. .02 620 52 72 ali 070891636.
Na Ravnah, 10. oktober 2014
Koordinatorka gibanja MRK za osnovne šole
Darja VRHOVNIK
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
GOZDARSKA POT 11
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
SLOVENIJA
TELEFON: 02 620 52 70
TELEFAKS: 02 620 52 87
HEALTH PROMOTING
S C H O O L
Elektronska pošta:
[email protected]
REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV KOROŠKE (MRK)
PRIJAVNICA
(Rok za oddajo prijavnic je 14. november 2014)
Ime in priimek:___________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Razred: _______________________ Šola: ______________________________________________________
Ime in priimek:___________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Razred: _______________________ Šola: ______________________________________________________
Ime in priimek:___________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Razred: _______________________ Šola: ______________________________________________________
Tematsko področje_______________________________________________________ _________________
Naslov raziskovalne
naloge____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ime in priimek mentorja in morebitnega somentorja:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Šola: _____________________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________________
Elektronski naslov mentorja: __________________________________________________________________
Datum:
Podpis mentorja
Gibanje MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE
(Področje:_____________________________)
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE
Avtor:
Mentor:
Leto izdelave:
Šola:
OBLIKA IN VSEBINA NALOGE – kratka navodila
Raziskovalna naloga mora imeti ustrezno naslovno stran (objavljeno na
spletu).
Obvezni elementi naloge so:
- kazalo,
- povzetek,
- uvod,
- vsebina v skladu s pravili na posameznem raziskovalnem
področju,
- zaključek,
- seznam literature.
Kazalo
Besedilo naloge razdelimo na poglavja in podpoglavja ter ustrezne
odstavke. Takšno razdelitev prikažemo najustrezneje z decimalno
klasifikacijo.
Povzetek
Podamo kratek pregled ali izvleček dela.
Uvod
V njem opredelimo namen naloge in jasno postavimo hipoteze, opišemo
postopke dela. Podamo tudi teoretske osnove problema (dosedanje
raziskave).
Vsebina (teoretični in empirični del naloge; rezultati in razprava)
Teoretični del naloge
V kratkem pregledu opišemo, kako je problem obdelan v literaturi, ki smo
jo zbrali. Navajamo rezultate dosedanjih raziskav. Prikažemo način, kako
smo cilj, ki smo si ga zastavili v opredelitvi problema, želeli doseči.
Upoštevamo pravila citiranja in navajanja virov. Razvidno mora biti, kaj je
rezultat lastnega dela in kaj je povzeto od drugod.
Eksperimentalni ali empirični del
Na kratko opišemo potek dela in ustrezne metode dela.
Rezultati in razprava (poglavji lahko ločimo)
To poglavje zajema analizo predstavljenih rezultatov, eksperimentalnega
dela, določenih hipotez in njihovo povezavo z ugotovljenimi dejstvi oz.
rezultati. Rezultate podajamo čim bolj jasno in pregledno, pri tem si
pomagamo z razpredelnicami, grafi in tabelami. Naloga naj ima ustrezno
razmerje med besedilom in gradivom (grafi, razpredelnice, statistični
podatki, idr.).
Pri pojasnjevanju rezultatov upoštevamo dejstva iz
literature.
Zaključek
V njem je povzetek glavnih rezultatov – avtorjeve ugotovitve, ki morajo
biti kritično preverjene glede na literaturo in rezultate. Navedena so še
odprta vprašanja in možnosti nadaljnjih raziskav.
Seznam literature
Upoštevamo pravila navajanja literature.
Več o navajanju literature in citiranju je objavljeno na spletu.
POVZETEK v elektronski obliki – za objavo v zborniku
V njem podamo, omejeno največ na pol strani, najpomembnejše
ugotovitve oz. kratek pregled dela.
Povzetek mora vsebovati:
- naslov naloge
- avtor
- popolno ime šole, s katere je avtor
- mentor
Sledi besedilo povzetka.
Ob oddaji naloge naj bo zraven priloženo tudi potrdilo mentorja, da je naloga avtorsko
delo raziskovalcev.
Za interno uporabo – pripravila M. Krajnc