Manual_R75_slo (4

GOCLEVER TAB R75
NAVODILA ZA UPORABO
www.goclever.com
Deklaracija
GOCLEVCER Tehnology potrjuje, da je proizvod skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi
predpisi direktive 199/5/WE.
Okoljevarstvena zaščita
Ta naprava je predmet WEEE direktive 2002/96/EC. To pomeni, da morate napravo odvreči
ločeno in mora biti poslana ustreznemu zbiralcu, kar omogoča zmanjšanje onesnaževanja in
škodljivega vpliva na človekovo zdravje.
Prav tako bi vas radi obvestili, da ima naše podjetje, skladno z zakonom o odpadni elektroniki,
vključno z zbiranjem, odlaganjem, ravnanjem in obnavljanjem, dogovor s podjetjem KARAT
ELECTRO-RECYCLING Ltd. V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, se lahko obrnete
na podjetje Karat in pokličete telefonsko številko 056-623-80-91.
Odgovornost:
GOCLEVER Technology Company in njeni licenčni partnerji niso odgovorni za izgubo
podatkov in dobička ali drugih posrednih ali neposrednih posledic, ki bi izhajale iz uporabe
naprave čez dovoljeno mejo in izven zakonsko dovoljenega. GOCLEVER Technology ni
odgovoren za kakeršnekoli probleme vezane na slabo delovanje operacijskega sistema in
uporabljenih aplikacij.
Spremembe
GOCLEVER Technology si pridržuje pravico spremeniti ta dokument in specifikacije naprave
brez predhodnega obvestila. Lastnosti in izgled se lahko razlikujejo glede na usluge, ki jih
nudi operater in glede na različico programske opreme naprave.
Pred uporabo:
Baterija ni napolnjena. Vsak poskus odpiranja in razstavljanja naprave izniči garancijo.
Google je registrirana trgovska znamka in Google Maps je znamka Google Inc. v Združenih
državah Amerike in ostalih državah. YouTube je blagovna znamka Google Inc.
GOCLEVER Technology Company ni odgovorna za tehnične, uredniške napake ali
pomanjkljivosti in ne odgovarja za posledice in poškodbe, vezane na uporabo le-teh.
Informacije so predstavljene na način, kot jih sprejmete in ne spadajo pod garancijo.
GOCLEVER Technology Company si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
dokumenta brez predhodnega obvestila. Navodila opisujejo osnovne funkcije te naprave.
Varnost
Prosimo, upoštevajte navodila. Neupoštevanje lahko ogrozi vaše življenje ali zdravje in je
lahko nezakonito. Za dodatne informacije preberite navodila v celoti. Naprava deluje z
baterijami in napajanjem. Uporaba naprave na drug način je lahko nevarna in izniči
garancijo.
Polnjenje baterije
Napravo lahko priključite samo na vir energije, ki je naveden v specifikacijah. V primeru
dvoma, kakšno napajanje uporabiti, se posvetujte s pooblaščenim servisom ali lokalnimi
dobavitelji energije. Pri napajanju naprave z baterijami ali drugimi viri ravnajte skladno z
navodili.
1
Vpliv zunanjih dejavnikov in elektromagnetnega polja:
Naprava ni vodoodporna. Zagotovite, da naprava vedno ostane suha. Zaščitite jo pred
nizkimi in visokimi temperaturami, prahom, peskom, pretresom, padcem, saj lahko v
nasprotnem primeru pride do poškodb njenih komponent.
•
•
•
•
•
•
Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju ali pri zelo nizkih ali visokih
temperaturah.
Naprave ne puščajte v vozilu ali na mestih, kjer temperatura presega 50 stopinj
Celzija.
Naprave ne uporabljajte na letalih in drugih mestih, kjer bi bilo elektromagnetno
polje lahko moteče, na primer v bolnišnicah, na bencinskih postajah, skladiščih z
eksplozivnimi snovmi, saj lahko povzroči eksplozijo.
Naprave ne uporabljajte med vožnjo.
Naprave ne uporabljajte poleg virov visokega elektromagnetnega sevanja, kot so
mikrovalovna pečica, zvočniki, TV in radio.
Uporabljajte le originalno dodatno opremo in opremo, ki ne vsebuje kovin.
Servis in popravila
Za popravila se obrnite na pooblaščen servis in usposobljeno osebje. Vsak poskus
lastnoročnega popravila ali popravila v nepooblaščenem servisu izniči garancijo.
2
Varnostna navodila
Naprave ne izpostavljajte udarcem in je ne mečite z višine.
Naprave ne uporabljajte v izjemni vročini ali mrazu, v vlažnem ali prašnem okolju.
Ne izpostavljajte je neposredno sončni svetlobi.
Izogibajte se uporabi naprave poleg močnih magnetnih polj.
Elektrostatika lahko moti normalno delovanje naprave. Če se to zgodi, resetirajte
napravo in jo ponovno zaženite skladno z navodili za uporabo. Med prenosom
datotek z napravo ravnajte pazljivo in izven elektrostatičnega območja.
Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. V primeru, da v napravo
pride voda ali druge tekočine, napravo takoj izklopite in jo očistite.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih sredstev, s tem se izognete koroziji.
Za čiščenje naprave uporabite suho krpo.
Naprave ne nameščajte v zaprte prostore kot so kovčki ali podobno.
Prezračevanje lahko motijo tudi predmeti kot so časopis, namizni prt, zavese, če
pokrivajo prezračevalno odprtino.
Na napravo ne polagajte izvorov odprtega ognja, kot je na primer goreča sveča.
Baterijo odlagajte skladno z okoljevarstvenimi načeli.
Napravo uporabljajte v zmernih klimatskih razmerah.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo ali izgubo podatkov, ki izhajajo iz okvar,
malomarnega ravnanja, napačne uporabe, dodelave naprave ali menjave
baterije.
Naprave ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spreminjati, ker s tem izničite
garancijo.
Če naprave ne uporabljate daljše časovno obdobje, napolnite baterijo vsaj
enkrat mesečno.
Napolnite baterijo če:
a) je ikona za prikaz stanja baterije
(prazna baterija)
b) se naprava avtomatično ugasne, ko jo ponovno zaženemo
c) ni odziva ko pritisnemo odklenjene tipke, prikaz stanja baterije pa je polno.
Ne prekinjajte povezave, ko napravo formatirate ali prenašate datoteke, saj s
tem lahko poškodujete ali izgubite podatke.
Držite se navodil, ko napravo uporabljate kot prenosni HD, v nasprotnem lahko
trajno izgubite podatke.
Prosimo uporabljajte in nameščajte samo priponke/dodatke, ki so priloženi in
skladno z navodili proizvajalca.
Pred namestitvijo in uporabo preverite in upoštevajte električne in varnostne
informacije, ki jih najdete na spodnji strani naprave.
Naprave ne izpostavljate dežju in vlagi, saj to lahko povzroči ogenj ali električni
udar. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljam in brizgom: Nikoli ne postavljajte
na napravo predmetov, ki vsebujejo tekočino.
V primeu, da baterijo zamenjamo napačno, lahko pride do eksplozije.
Nameščajte samo ekvivaletne baterije.
Baterij ne izpostavljajte ekstremnim virom vročine kot so močna sončna svetloba,
3
ogenj ali podobno.
Izrabljeno baterijo odložite skladno s pravili.
Če napajalnik izključite iz naprave, bo le-ta delovala le, če je baterija dovolj
napolnjena.
Napajalnik je aparat CLASS II z dvojno izolacijo in brez zunanje ozemljitve.
Razlaga varnostnih simbolov:
-
-
Simbol s strelo v trikotniku opozarja na prisotnost neizolirane nevarne
napetosti, ki lahko povzroči električni udar.
V primeru tveganja električnega udara, ne odpirajte pokrova (ali zadnjega
dela), ker v napravi ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za servis se
obrnite na strokovno osebje.
Simbol s klicajem v trikotniku opzarja na prisotnost pomembnih navodil za
uporabo in vzdrževanje, ki jih najdete v priloženi literaturi.
Opozarja na pravilno odlaganje naprave. Pomeni, da naprave znotraj
EU ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. S pravilnim ravnanjem z
odpadno opremo preprečite škodljive posledice na okolje in človeško
zdravje. Napravo oddajte zbirnim sistemom, ki so na voljo na vašem
območju ali kontaktirajte trgovca, ki bo produkt oddal v ustrezno okolju
varno razgraditev.
Napravo mora biti nameščena najmanj 20 cm od vira toplote in vašega telesa.
Napravo lahko prosto uporabljate v naslednjih evropskih državah: Nemčiji, Veliki
Britaniji, Italiji, Španiji, Belgiji, Portugalski, Grčiji, Irski, Danski, Luksemburgu,
Avstriji, Švedski, Finski, Islandiji in na Nizozemskem.
V Franciji zakon prepoveduje uporabo kanalov, razen 10 do 13.
-
Opozorila pri poslušanju
Ta proizvod upošteva varnostna pravila za omejeno, varno izhodno jakost audio
naprav. Uporaba slušalk pri velikih jakostih vam lahko okvari ušesa. Tudi če se
vam zdi velika jakost zvoka normalna, lahko poškodujete vaš sluh. Zmanjšajte
jakost, da bi se izognili morebitni okvari sluha. Če slišite zvonjenje v ušesih,
zmanjšajte jakost ali izklopite vašo napravo. Naprava je testirana s priloženimi
slušalkami. Da bi ohranili vaš sluh, priporočamo, da uporabljate samo priložene
slušalke ali slušalke, ki so skladne s tekočo zakonsko ureditvijo. Druge slušalke
lahko proizvedejo večjo jakost zvoka.
Maksimalna izhodna napetost<=150mv
4
Naprave ne uporabljajte, ko vozite motorizirano vozilo. Lahko povzročite nesrečo.
Na mnogih področjih pa je uporaba med vožnjo prepovedana.
Posebno pozorni morate biti pri dolgotrajni neprekinjeni uporabi v situacijah, ki
lahko povzročijo tveganje zaradi zmanjšanega slišanja.
Tudi pri uporabi slušalk, ki so narejene tako, da lahko slišite zunanje zvoke, ne
naravnajte tako visoke jakosti, da bi ne bi slišali, kaj se dogaja v okolici.
Zvok je lahko varljiv. Pretirano poslušanje pri „udobni jakosti” zviša prag
zaznavanja jakosti. Kar zveni normalno, je lahko glasno in škodljivo za vaš sluh.
Zato jakost zvoka nastavite na varno vrednost, še preden se vaš sluh navadi na
višjo jakost.
Doseganje varne jakosti:
a. Začnite z nizko jakostjo
b. Počasi povečujte jakost, dokler ne slišite zvoka udobno in čisto, brez
motenj. Ko ste takšno jakost dosegli, jo obdržite.
Ta priročnik morda ne opisuje dejanskega delovanja vaše naprave. Vse informacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila. Prosimo, sledite dejanskemu delovanju vaše naprave.
5
Kazalo
Varnostna navodila ................................................................................................... 3
Opozorila pri poslušanju ........................................................................................... 5
Lastnosti .................................................................................................................. 7
Oprema.................................................................................................................... 7
Gumbi in vhodi/izhodi ............................................................................................... 7
Polnitev baterije ....................................................................................................... 8
Nameščanje spominske kartice ................................................................................ 8
Prenos datotek ......................................................................................................... 8
Vklop/Izklop ............................................................................................................. 9
Namizje.................................................................................................................... 9
Odklenitev zaslona ................................................................................................. 11
Zaslon na dotik....................................................................................................... 11
Dostop do interneta ................................................................................................ 11
Uporaba virtualne tipkovnice .................................................................................. 13
Čitanje E-knjig ........................................................................................................ 14
Predvajanje glasbe................................................................................................. 15
Predvajanje video posnetkov .................................................................................. 16
HDMI izhod ..................................................................................................... 17
Pregledovanje fotografij .......................................................................................... 18
Uporaba snemalnika in kamere .............................................................................. 19
Iskanje datotek ....................................................................................................... 19
Pošiljanje/prejemanje E-pošte ................................................................................ 21
Uporaba aplikacij drugih proizvajalcev .................................................................... 22
Obvladovanje opravil .............................................................................................. 23
Odpravljanje težav ................................................................................................. 24
Specifikacije ........................................................................................................... 25
6
Lastnosti
Wi-Fi omrežje
Naprava ima vgrajeno Wi-Fi tehnologijo, ki omogoča enostavno povezavo z
internetom.
7.0” Zaslon na dotik
Zaslon se neprestano odziva na dotik ali drsenje prsta.
Aplikacije drugih proizvjalcev
Vgrajeni Android TM OS omogoča namestitev velikega števila aplikacij drugih
proizvajalcev.
Vgrajene leče
omogočajo uporabo naprave kot web kamero ali video snemalnik.
Vgrajeni G-sensor
Omogoča avtomatsko prilagoditev slike, ko se naprava obrača.
Zabava
Lahko uživate v glasbi, filmih, fotografijah in e-knjigah.
Oprema
●~USB kabel
● Garancija
Osnovna enota ~~~~~~~~~~~~
Navodila za uporabo
● AC Adaptor
Gumbi in vhodi/izhodi
h g
k
i
l
b
f
e
c d
a
j
a. Zaslon na dotik
b. Vgrajena leča
c. DC-IN vhod – povezuje AC adaptor s katerimkoli standarnim virom
električnega napajanja.
d. Indikator polnjenja– med polnjenjem zasveti lučka rdeče, ko je polnjenje
končano zasveti zeleno.
e. HDMI vtič – za povezavo z HD TV, ki podpira povezavo HDMI.
7
f. Mikro USB vhod – povezuje s PC preko kabla USB.
g. Vklop –pritisnite in držite za vklop/izklop, kratko pritisnite za
zaklenitev/odklenitev zaslona.
h. VOL+/- – povečanje/pomanjšanje jakosti.
i.
j.
k.
l.
Vhod za slušalke – za povezavo s stereo slušalkami.
Vgrajeni zvočniki
Odprtina za kartico MikroSD
Mikrofon /luknjica za resetiranje – Vhod audio; resetira vašo napravo, če le-ta
zamrzne.
Opomba: ne vstavljate ali odstranite spominske kartice, ko naprava z njo deluje. To lahko
povzroči napako ali druge nepravilnosti.
Polnjenje baterije
Naprava ima vgrajeno baterijo, ki se lahko polni. Napolnite, ko je nivo baterije nizek.
Baterijo napolnimo tako, da naparavo s pomočjo napajalnika preko vhoda DC-In
povežemo s standardno zidno vtičnico. Baterija se polni okoli 5 ur. Ko je baterija
napolnjena indikator zasveti oranžno. Med polnjenjem indikator sveti rdeče.
Opombe:
a. Svetujemo vam, da baterijo napolnite takoj , ko je polnost baterije pade pod 15%.
b. Napravo lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Vendar vam zaradi daljše življenske dobe baterije
priporočamo, da naprave med polnjenjem ne uporabljate.
c. Priporočamo vam, da baterijo napolnite preden napravo prvič uporabite.
d. Baterije lithium-ion se morajo zaradi doseganja najboljšega delovanja pogosto uporabljati. V primeru,
da naprave ne uporabljate pogosto, baterije napolnite vsaj enkrat mesečno.
e. Za polnjenje baterij uporabite samo namenski napajalnik, ki je priložen napravi.
Nameščanje spominske kartice
Naprava lahko čita datoteke neposredno s spominske kartice.
Spominsko kartico vstavite v odprtino. Kliknite „Explorer” tipko in nato izberite „SD
card” direktorij.
Prenašanje datotek
Podatkovne datoteke morate pred čitanjem ali predvajanjem najprej prenesti s
svojega računalnika v napravo.
(1) Povežite napravo in računalnik s pomočjo priloženega kabla USB.
(2) Na napravi se prikaže obvestilo, ko je povezava USB vzpostavljena.
(3) Na vašem računalniku se bosta pokazala dva odstranljiva gonilnika,eden za interni
spomin naprave in eden za vstavljeno spominsko kartico.
Zdaj lahko kopirate iz ali na spominsko kartico na enak način kot to naredite iz
trdega diska.
(4) Napravo varno izključite iz računalnika.
Opombe: 1. Prednastavljene aplikacije in Android OS zavzemajo precejšen del kapacitete, približno 1.2GB, normalno je, da opazite veliko razliko med
razpoložljivim spominskim prostorom in skupno kapaciteto.
2.Prepričajte se, da je aplikacija Windows Media Player na vašem računalniku verzije V10.0 ali novejša, preden povežete vašo napravo s PCjem. .
8
Vklop/izklop
Za vklop naprave pritisnite in zadržite gumb „Power” dokler se ne prižge zaslon. Za
zagon je lahko potrebnih nekaj minut, prosimo počakajte, preden nadaljujete.
Za izklop naprave pritisnite in zadržite gumb „Power” dokler se ne pirkaže možnost
“Power Off”, pritisnite “Power Off” in potem “OK”.
Nasvet: Naprava se prestavi v stanje mirovanja, da bi prihranila energijo; zaslon se zaklene,
ko daljši čas ni dotika (odvisno od dejansko nastavljenega časa). Napravo obudite s kratkim
dotikom gumba „Power”.
Namizje
Pojdi na
Google str.
Iskanje
po zvoku
ura
Pojdi na
aplikacije
Bližnjica k
aplikacijam
Način
zaslon
WiFi
Stanje
baterije
vrnitev
Pojdi
domov
Uporabljene
aplikacije
Povezava s
PC
čas
Razširjeno namizje
Za raširitev namizja s prstom podrsaj levo ali desno po zaslonu.
Ureditev/dodajanje ikon na namizju
S pritiskom na aplikacijsko ikono
prikažete vse aplikacije, nato pritisnete izbrano in
počakate da se nova ikone prikaže na namizju (bližnjice, kratki programčki, datoteke itd.)
9
Pritisnite
Če želite premakniti ikono, pritisnite nanjo, ko je označena, jo lahko prenesete na željeno
lokacijo.
Če želite ikono odstraniti, pritisnite nanjo, ko je označena, jo prenesete v koš “Remove”.
Menjava ozadja
Pritisnite na namizje dokler se ne prikaže meni. Izberite “Wallpaper” in izberite sliko za
ozadje.
Spreminjanje sistemskih nastavitev
Pritisnite
na spodnjem desnem delu in nato “
sistemskih nastavitev.
10
”. “Settings” za prikaz vseh
Prikaz vseh aplikacij
Naprava ima prednameščenih precej uporabnih aplikacij. Za prikaz pritisnite
aplikacijski gumb
.
Nasvet
Za prenos bližnjice na namizje pritisnite in zadržite prst na izbrani aplikaciji.
Odklepanje zaslona
Zaslon se zaklene, če naprava ne deluje nekaj sekund. Pred ponovno uporabo naprave
potisnite ikono
desno.
Nasveti za zaslon na dotik
Pri poslušanju glasbe ali gledanju video posnetka se lahko s pomikom kurzorja
predvajalne paličice pomaknete na kateri koli del poteka
predvajanega posnetka.
Pri različnih iskalnikih (datoteka, glasba, video, foto,
itd.), lahko vsebino prikazujete s premikom prsta
navzdol in navzgor po zaslonu.
Pri nekaterih iskalnikih (datoteka, glasba, video, foto,
Web itd.), lahko s pritiskom na ikono prikažete
možnosti.
Dostopanje do interneta
Ta naprava vsebuje možnost povezave Wi-Fi omrežja, ki omogoča enostaven dostop
do interneta.
Za uporabo Wi-Fi aplikacije morate najprej konfigurirati Wi-Fi omrežje in ostati v Wi-Fi
servisni coni. Naprava bo poskušala vzpostaviti povezavo v kolikor ste znotraj
pokrivanja Wi-Fi omrežja.
Aktiviranje WI-FI povezave
Pred zagonom internetne aplikacije, kot je spletni brskalnik, boste naprej morali
aktivirati Wi-Fi in konfigurirati Wi-Fi omrežje.
(1) Pojdite na prikaz aplikacij in izberite ikono “Settings” , pritisnite in vstopite v zaslon
za nastavitve.
11
(2) Nastavite WIFI stikalo na “ON”.
(3) Vaša naprava bo samodejno poiskala vsa razpoložljiva Wi-Fi omrežja in jih
prikazala na desni ploskvi. Lista vsebuje vsa razpoložljiva brezžična omrežja v
dosegu vaše naprave. Izberite omrežje in za povezavo pritisnite “Connect”.
Nekatera omrežja so lahko zaščitena z geslom, pred povezavo vpišite geslo.
Povezava je uspešno vzpostavljena , ko se pod WIFI nastavitve prikaže sporočilo
“Connected to…(WiFi ime omrežja)”.
Opombe:
a) Lista razpoložljivih omrežij se neprestano samodejno osvežuje.
b) Ko je Wi-Fi povezava omogočena, se bo naprava samodejno povezala na konfiguriran omrežja,
ki so na dosegu.
c) Prikazalo se bo obvestilo, če naprava razpozna omrežje, ki še nikoli ni bilo konfigurirano.
Zagon Web brskalnika
Za zagon Web brskalnika, v aplikacijskem zaslonu pritisnite ikono brskalnika
12
.
Za prikaz menijev pritisnite
.
Nov spletni naslov dodate tako, da pritisnete ploščico “address” in vtipkate naslov.
Opomba: Vsa brezžična omrežja ne omogočajo dostopa do Interneta. Nekatera Wi-Fi omrežja samo
povezujejo več računalnikov, brez internetne povezave.
Uporaba virtualne tipkovnice
Virtualna tipkovnica se lahko prikaže pri katerm koli polju za besedni vnos. S pomočjo
tipkovnice vpisujete spletni naslov ali druge potrebne besedne vnose.
Backspace
Enter
Caps Lock
Spremeni način vnosa
Uporaba spletnega brskalnika
S pritiskom na stran in drsenjem navzgor in navzdol se lahko pomikate po zaslonu.
(ne pritiskajte na povezavo, dokler niste pripravljeni).
Povezavo odprete s pritiskom nanjo.
Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite ikono “Back”
.
Za prikaz menija pritisnite “Menu”
.
Na namizje se vrnete s pritiskom na ikono “Home”
13
.
Čitanje E-knjig
Prenesite E-knjige s svojega računalnika.
Pred čitanjem morate E-knjige prenesti z vašega računalnika na napravo. To lahko
storite z uporabo povezave USB (glejte poglavje Prenos datotek).
Opomba: Prepričajte se, da so e-knjige v formatih PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF ali PDB, ki jih
naprava podpira.
Začetek čitanja
(1) Na aplikacijski strani pritisnite tap “E-book” za vstop v način čitanja.
(2) S pomikom prsta levo in desno na knjižni polici poiščite e-knjigo.
(3) Pritisnite na knjigo in začnite s čitanjem.
Iskanje E-knjige
(1) Pritisnite ikono “Menu”
in potem ikono “Search”
(2) Vpišite ime e-knjige ali avtorja in pritisnite gumb ENTER.
(3) Prikaže se rezultat iskanja.
Listanje strani
S pomikom prsta po zaslonu levo in desno se pomikate po straneh.
Avtomatsko lahko listate knjigo : a) s pritiskom na ikono Menu
nastavitev; b) Pritisnite “Auto Flip”; c) Izberite časovni interval.
Druge nastavitve
Za prikaz e-book nastavitev pritisnite ikono Menu
14
.
za prikaz e-book
Predvajanje glasbe
Na aplikacijski strani pritisnite ikono “Music” in aktivirajte predvajalnik.
Glasbena knjižnjica
Vstopite v glasbeno knjižnjico. Glasbena knjižnjica prikazuje vaše glasbene datoteke
razvrščene po kategorijah (izvajalec, album itd. ) v
kolikor vaše datoteke ta podatek vsebujejo. Če tega
podatka nimajo, se bodo v glasbeni knjižnjici prikazale
kot nepoznane (Unknown). Glasbena knjižnjica se
samodejno posodobi, ko vanjo kopirate novo glasbo.
Po seznamu se lahko pomikate z drsenjem prsta
navzdol in navzgor.
Pritisnite na izbrano pesem.
Izvajalec
Prikaže seznam glasbenih datotek po izvajalcu.
Album
Prikaže seznam glasbenih datotek po albumu
Pesmi
Prikaže vse glasbene datoteke
Priljubljene
Prikaže priljubljene glasbene datoteke
Ravnokar predvajano
Prikaže zaslon ravnokar predvajane glasbe
Premešaj pesmi
V glasbeni knjižnjici izberite ikono Menu
, prikazale se bodo možnosti –
predvajaj vse (Play all), Delno pomešaj (Partly shuffle) ali pomešaj vse (Shuffle all).
Play all – predvajaj posnetke po normalnem vrstnem redu
Party shuffle – vsakič premešaj 7-8 pesmi kot skupino
Shuffle all – premešaj vse pesmi shranjene v napravi.
15
Predvajalni zaslon
a b c
e
f
g
k
h i j
d
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Trenutno predvajana lista
Premešaj pesmi/ne premešaj
Ponovi /ne ponovi
Prikaži besedilo
Ime izvajalca
Ime albuma
Naslov (pritisk in zadržanje naslova - išče
informacijo o posnetku na internetu.
h. Prejšnja pesem/previj nazaj
i. Predvajaj/Odmor
j. Naslednja pesem/hitro previjanje naprej
k. Progress bar
Predvajalni meni
Med predvajanjem glasbene datoteke pritisnite ikono MENU
meni:
in prikazal se bo
Library– vrnitev v glasbeno knjižnjico
Party Shuffle – način delno premešaj
Add to playlist – dodaj pesem na
predvajalno listo.
Delete – izbriše pesem.
Sound Effects – nastavi zvočne efekte
sound effects for the music playback.
Predvajalna lista
Predvajalna lista je lista pesmi, ki ste jih dodajali ročno.
Trenutni posnetek dodate predvajalni listi s pritiskom
med predvajanjem, nato
izberite “Add to playlist” nato izberite obstoječo predvajalno listo ali kliknite “new” za
kreiranje nove predvajalne liste.
Za predvajanje predvajalne liste:
(1) V meniju Music pritisnite ikono Playlist
in prikazal se bo spisek vseh
predvajalnih list. Prikazane so vse pesmi, ki ste jih dodali.
(2) S pritiskom izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Predvajanje video posnetkov
Za zagon video predvajalnika pritisnite ikono Video na aplikacijski strani.
Krmarjenje skozi Video datoteke
Ko vstopite v video predvajalnik, se prikaže lista video posnetkov.
Listo lahko pregledujete z drsenjem prsta navzgor in navzdol.
Pritisnite na video posnetek, ki ga želite predvajati
16
Playback Screen
a
d
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
c
b
e
f
g
h
i
j
k
VOLProgress bar
VOL+
Zaznamek
Svetlost
Prejšnji video/previj nazaj
Predvajaj/Odmor
Naslednji video/previj
naprej
i. Način pregledovanje
j. Izhod
k. Video settings
Opomba: Nekaterih video datotek na tej napravi ne boste mogli predvajati pravilno. V tehničnih
specifikacijah na koncu priročnika preverite ali video naprava podpira video ločljivost, format odkodiranja in
tip datoteke.
Nastavitve video predvajanja:
Nastavitve predvajanja prikažete s pritiskom na ikono
Delete Bookmark and Play
from beginning
Delete Bookmark
Play Mode
Help
Return
.
Izbriše zaznamek in začne predvajati od začetka.
Izbriše zaznamek
Single – predvaja trenutni video in se zaustavi po
končanem predvajanju.
Repeat One – ponovi trenutni video
Repeat All – ponovi vse video datoteke
Prikaže pomoč
Izhod iz menija
HDMI izhod
Naprava vsebuje HDMI vmesnik, s katerim jo lahko povežete z digitalnimi televizorji.
HDMI povezava lahko ponudi visoko kvaliteto audio in video posnetkov.
Uporabao funkcije HDMI na digitalnih televizorjih:
(1) Prepričajte se, da ima digitalna televizija HDMI vmesnik.
(2) Prižgite digitalno televizijo in jo na način delovanja HDMI.
(3) Povežite napravo in digitalno televizijo s kablom HDMI.
17
(4) Prižgite internetno tablico in uživajte v ostri sliki na velikem ekranu televizije.
(5) Prekinite HDMI povezavo, če želite nadaljevati predvajanje na napravi.
Pregledovanje fotografij
Na strani aplikacije za vstop v foto galerijo pritisnite ikono »Gallery«.
Pregledovanje fotografij
(1)
Fotografije morajo biti razvrščene v albumih. S pomikom prsta desno ali levo
lahko slike pregledujete.
(2)
Če želite videti fotografijo na celotnem zaslonu, pritisnite na pomanjšano
fotografijo.
(3)
Za prikaz prejšnje/naslednje slike se s prstom vodoravno pomikajte desno ali
levo.
(4)
Za povečanje/pomanjšanje slike stisnite s prsti na sliki.
18
Meni za prikazovanje
Med pregledovanje slike lahko s pritiskom na ikono
prikažete meni.
7
Uporaba snemalnika in kamere
Na strani aplikacij izberite Camera.
Preview window
Viewfinder
Zoom
Start/Stop
Settings
Photography mode
VCR mode
Za
izdelavo video posnetkov pritisnite gumb Start/Stop
in začnite snemati.
ali fotografiranje prekinite s ponovnim pritiskom na gumb Start/Stop
Snemanje
.
Video
posnetke/fotografije lahhko pregledujete v oknu za
pregledovanje.
Za predvajanje ideo posnetka, ki ste naredili, vstopite v video predvajalnik in
izberite video.
Za pregled posnetih fotografij vstopite v pregledovanik fotografij in izberite sliko.
19
Iskanje datotek
Na strani aplikacije za zagon iskalnika pritisnite ikono Explorer.
Uporaba iskalnika
Navigiraj med datotekami in mapami
seznam datotek pregledujete s pomikom prsta
navzgor in navzdol
Če želite datoteko/mapo odpreti, pritisnite nanjo.
S pritiskom na MANAGE APPLICATIONS, lahko
aplikacije odstranite (podrobnosti poglejte v poglavju
obvladovanje aplikacij).
S pritiskom na ikono Back
ali ikono Next
se pomikate stopnjo naprej
ali nazaj.
.
Eno stopnjo nazaj se lahko vrnete s pritiskom na gumb LevelUp button
Kjerkoli ste že, se lahko s pritiskom ikone
vrnete na domači zaslon.
Pritisk na
Pritisk na
skrije/razkrije orodno vrstico.
vas vrne v osnovni direktorij.
Uporaba orodij
Orodja vam omogočajo navigacijo po internem spominu/spominski kartici vaše
naprave, izbris in kopiranje datotek.
Drsenje s prstom po orodni vrstici prikaže vsa orodja
.
Home
LevelUp
Pojdi na domači zaslon.
Vrni se na prejšnjo stopnjo v direktoriju.
Multi
Izbere več kot eno fatoteko
Kopira, briše, premika, priolepi ali preimenuje datoteko ali
mapo.
Editor
New Folder
Back
Ustvari novo mapo.
Vrni se na prešnjo stopnjo.
Next
Pojdi na naslednjo stopnjo.
Kopiranje/premikanje datotek in map
(1) V listi datotek z drsenjem prsta najdite in izberite datoteko, ki jo
želite kopirati ali premakniti.
(2) Zadržite pritisk na izbrani datoteki, dokler se ne prikaže meni.
(3) Na meniju izberite kopiraj - “Copy” ali premakni - “Move”.
(4) Premaknite se na mesto, kamor želite kopirati ali premakniti
datoteko.
(5) Izberite ikono Editor
na orodni vrstici in nato izberite prilepi - “Paste.”
20
Brisanje datotek in map
(1) V listi datotek z drsenjem prsta najdite in izberite datoteko/mapo, ki jo želite
izbrisati.
(2) Zadržite pritisk na izbrani datoteki/mapi, dokler se ne prikaže meni.
(3) Na meniju izberite briši - “Delete” in ponovno potrdite z briši - “Delete” ali izberite
prekliči - “Cancel” za preklic brisanja.
Preimenovanje datotek in map
(1) V listi datotek z drsenjem prsta najdite in izberite datoteko/mapo, ki jo želite
preimenovati.
(2) Zadržite pritisk na izbrani datoteki/mapi, dokler se ne prikaže meni.
(3) Na meniju izberite preimenuj - “Rename”.
(4) Kliknite v polje za vpis, da se prikaže virtualna tipkovnica in potem vtipkajte novo
ime datoteke/mape.
(5) Z gumbom “OK” potrdite novo ime.
Izbiranje večih enot
Izberete lahko več datotek ali map.
V zgornji orodni vrstici pritisnite ikono Multi icon “ .”
(1) Označite datoteke/mape, ki jih želite izbrati. Datoteka/mapa se obarva rdeče, ko
je izbrana (če želite datoteko odznačiti, ponovno pritisnite nanjo).
brišete,
(2) Ko ste izbor zaključili, lahko s pomočjo ikone uredi - Editor icon
kopirate ali premikate izbrane datoteke.
Pošiljanje /prejemanje pošte
Naprava ima nameščeno E-mail aplikacijo. Preko interneta lahko pošiljate in
prejemate e-maile. Preden uporabite e-mail servis, se prepričajte, da je internetna
povezava vzpostavljena.
Na namizju izberite aplikacije in pritisnite ikono Email.
Nastavitev Email računa
Preden pošiljate in prejemate emaile morate nastaviti email račun.
(1) Zaženite email aplikacijo s pritiskom na ikono Email.
(2) Vpišite svoj email naslov in vtipkajte geslo. Račun lahko nastavite kot privzet z
izbiro možnosti - “Send email from this account by default”.
(3) Pritisnite “Manual Setup” za nastavitev email strežniških informacij.
(4) Izberite tip strežnika POP3, IMAP ali Exchange za vhodne emaile. Z dobaviteljem
storitev, mrežnim administratorjem se posvetujte, kakšen tip email strežnika je na
voljo, ali pa to informacijo poiščite na internetu.
(5) Vnesite zahtevano informacijo (strežnik, vhod itd.). Informacijo lahko dobite pri
dobavitelju storitev, mrežnem administratorju ali jo poiščete na internetu.
(6) Izberite tip strežnika za izhodne emaile in vnesite zahtevano informacijo o
strežniku.
(7) Pritisnite “Next” za nadaljevanje. Vaša naprava bo preverila nastavitve strežnika.
21
Vaš račun je uspešno nastavljen, ko se prikaže obvestilo “Your account is set up,
and email is on its way”.
(8) Vpišite svoje ime in pritisnite “Done”.
Opomba: Če uporabljate več email poštnih računov, pri vklopu vsakič vpišite privzeti email račun.
Obvladovanje poštnih računov
Nastavite lahko več poštnih računov, jih pregledujete, dodajate in brišete.
Dodajanje poštnega računa
Postopek dodajanja novega poštnega računa:
(1) Zaženite email aplikacijo in nato pritisnite ikono Menu
prikaz poštnih računov.
. Izberite “Accounts” za
(2) Pritisnite ikono Menu
za prikaz podrobnosti menija in izberite “Add account”.
(3) Sledite korakom za nastavitev email računa in dodajte nov poštni račun.
Izbris poštnega računa
(1) V email nabiralniku pritisnite ikono Menu
.
(2) Pritisnite “Accounts” za prikaz poštnih računov.
(3) Zadržite pritisk na računu, ki ga želite izbrisati. Pojavi se meni.
(4) Pritisnite “Remove Account” in potrdite izbiro s pritiskom na gumb “OK”.
Preverjanje nastavitev poštnega računa
(1) V poštnem nabiralniku pritisnite ikono Menu
.
(2) Pritisnite “Accounts” za prikaz vseh poštnih računov.
(3) Zadržite pritisk na računu, ki ga želite preveriti. Pojavi se meni.
(4) Pritisnite “Account settings” in prikazale se bodo informacije o nastavitvi poštnega
računa. Nastavitve lahko spremenite skladno z vašimi željami.
Pregledovanje emailov
Pri zagonu email aplikacije vpišite vaš poštni predal.
Email sporočila lahko pregledujte z drsenjem prsta navzgor in navzdol.
Pritisnite sporočilo, ki ga želite odpreti.
Za prikaz menija zadržite pritisk na sporočilu. S pomočjo menija lahko odpirate
sporočila, nanje odgovarjate, jih posredujte in brišete.
Možnosti email menija
Za prikaz menija oritisnite ikono Menu
.
Refresh
Osveževanje sporočil.
Compose
Folders
Ustvarjanje novega sporočila.
Vrnitev v poštni nabiralnik.
Accounts
Account Settings
Pregledovanje vseh poštnih računov.
Preverjanje nastavitev poštnega računa.
22
Obvladovanje aplikacij drugih
proizvajalcev
Vaša naprava podpira številne uporabne aplikacije drugih proizvajalcev. Z nakupom
aplikacij lahko omogočite delovanje dodatnih funkcij. Aplikacije so dosegljive na
internetu ali neposredno na vaši napravi.
Prednastavljene aplikacije
Nekaj aplikcaij je prednastavljenih že pri proizvodnji vaše naprave. Pregledujete jih
lahko s pritiskom na ikono Applications
. Aplikacije so: video predvajalnik, audio
predvajalnik, brskalnik, alarm, računalnik itd.
Nameščanje aplikacij
Aplikacijo namestite upoštevajoč naslednje korake:
(1) Prenesite datoteko za namestitev neposredno iz vgrajene aplikacijske knjižnjice
(npr. SLIDEME) ali interneta. Prepričajte se, da je datoteka v formatu .apk, ki ga
podpira vaša naprava.
(2) S pomočjo povezave USB kopirajte datoteko za namestitev na vašo internet
tablico.
(3) Prižgite vašo internet tablico in z iskalnikom poiščite namestitev.
(4) Ko je aplikacija uspešno nameščena, jo lahko najdete v pregledu aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
(1) Za prikaz vseh nastavitev pritisnite bližnjico »Settings« na namizju.
(2) Izberite “Apps”.
(3) Pritisnite na aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
(4) Pritisnite “Uninstall” za odstranitev aplikacije.
Opombe:
Prednameščenih aplikacij ne morete odstraniti.
Nekatere aplikacije, razvite za Android mobile, morda na vaši napravi ne bodo delovale pravilno. Za
nadaljne informacije se posvetujte z razvijalcem programskega orodja.
Obvladovanje opravil
Naprava podpira delovanje več opravil hkrati. Na primer, lahko pregledujete
fotografije, medtem ko poslušate glasbo. Delovanje več opravil hkrati je koristno,
lahko pa tudi neučinkovito, če deluje sočasno preveč opravil. Če želite izboljšati
delovanje naprave in prihraniti spomin, zaprite opravila, ki jih trenutno ne uporabljate.
(1) Pritisnite
za prikaz trenutno delujočih aplikacij.
23
(2)
Zadržite pritisk na aplikaciji, ki jo želite zapreti in izberite “Remove from list”.
Odpravljanje težav
Ponoven zagon naprave
V primeru, da naprava zamrzne, 15 sekund zadržite pritisk na gumbu Power.
Če to ne pomaga, uporabite luknjico za resetiranje na zadnji strani naprave
(“pinhole reset”).
24
Specifikacije
Opis
CPU
Bazira na Cortex-A8
Frekvenca glavnega CPU 1GHz
DDR
512MB/ 1GB(opcijsko)
Vgrajeni operacijski
sistem
Android OS 4.0 ali sodobnejši
Oprema
Interni spomin
IBM PC ali kompatibilni PC, notesnik ali Macintosh z USB vhodom
4GB(1.2GB za interni sistem ) ali večji
Tip spominske kartice
SD kartica: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC)
Operacijski sistem
Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 ali
sodobnejši
Vmesnik
SD (kompatibilen SDHC)
USB2.0 High Speer
3.5mm slušalke
Povezava
WiFi (802.11 b/g/n)
G-senzor
E-knjiga
Podpira vrtenje 360 stopinj
Format
datoteke
PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF
Format
PDF / EPUB Format: .Open; .Adobe DRM (For License)
kodiranja
TXT / FB2/PDB/RTF Format: .Open
JPEG(Baseline) : 2Mpels Max
BMP
Foto Format
GIF (Static
1000x 1000 (Max.)
PNG
Format
datoteke
MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3
Audio
: 8 48KHZ/8
Format
kodiranja
OGG (Q1- Q10): 8
48KHZ
FLAC(Compress Level 0
8): 8 48KHZ
APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99,normal and fast) : 8
AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8
Format
datoteke
Format
kodiranja
48KHZ
48KHZ
AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,
AVI(MPEG4,XVID,DIV
X3/4/5/6, MS MPEG4
V3)
Video
320Kbps,CBR
and VBR
3GP/MP4(H.264,H.263
,MPEG4,XVID,DIVX3/4
/5/6, MS MPEG4 V3)
1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec
MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6:
1920*1088pixels/30FPS (Max.)
H.264: 1920*1088pixels/30FPS (Max)
Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
RM/RMVB(Real video
8/9)
1920*1088pixels/30FPS (Max)
FLV(Sorenson Spark)
1920*1088pixels/30FPS (Max)
25
Audio Codec: Cook/AAC
Audio Codec: MP3
MOV(H.264,
H.263,MPEG4,XVID,DI
VX3/4/5/6, MS MPEG4
V3)
MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4
V3: 1920*1088 pixels
/30FPS/38.4Mbps(Max.)
H.264:
1920*1088pixels/30FPS/20Mbps(Max)
Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
MPG/DAT/VOB(MPEG1
1920*1088pixels/30FPS/80Mbps(Max.)
/2)
Audio Codec: MP2/MP3
Hitrost čitanja
8-9MB/S (MLC flash)
Hitrost pisanja
4-5MB/S (MLC flash)
Napjanje baterij
Približno 5 ur
Delovanje baterij
Približno 7 ur predvajanja glasbe
Približno 4 ur predvajanja video posnetkov
Približno 5 hours spletnega brskanja
Zaslon
7.0-inch TFT LCD, Touchpad (zmogljiv zaslon na dotik) 800X480
pixels.
SNR
>=80dB
Razpon frekvence
20Hz—20KHz
Napajanje
Napolnjiva lithium-ion polymer baterija;
AC Adapter: AC Input 100-240V 50/60Hz, DC Output 5V/2A
Tempreatura za
shranjevanje
-20℃
Temperatura okolja
delovanja
0℃
Vlažnost okolja delovanja
20%
90% 40℃
Vlažnost okolja za
shranjevanje
20%
93% 40℃
+65℃
+50℃
26