ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA in VAŠ

Zavezanec za plačilo RTV prispevka:
__________________________________ (ime in priimek)
__________________________________ (naslov)
__________________________________ (pošta)
Sklicna številka zavezanca: _________________________ (zapisana na računu RTV, ki ga prejmete vsak mesec)
RADIO TELEVIZIJA SLOVENIJA
Kolodvorska 2
1550 LJUBLJANA
Datum:_____________________
ZADEVA: PONOVNO UVELJAVLJANJE REKLAMACIJE – ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA in VAŠ NESTROKOVNI ODGOVOR Z DNE ____________________________________________
Spoštovani!
Podpisani zavezanec za plačilo RTV prispevka sem v skladu s 37., 38. in 39. členom Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVP) dne ______________poslal/a
reklamacijo za nezakonito in pristransko izvajanje vaših storitev. Zavrnil/a sem plačilo RTV prispevka in zahteval/a vračilo že plačanih prispevkov za nazaj, in sicer od
dne __________________(ne več kot dve leti nazaj), ko sem izvedel/a za kršitev Ustave in Zakona s strani javnega zavoda RTV SLO, in sicer 39. in 40. člena Ustave
RS, 26. in 42. člena Zakona o medijih ter 4. in 5. člena Zakona o radioteleviziji (ZRTVS-1).
V obrazložitvi sem tudi navedel/a razloge, zakaj vlagam reklamacijo. Odgovor, ki ste ga dne _______________ poslali na reklamacijo, je skrajno nestrokoven in žaljiv,
predvsem pa sploh ni odgovor na reklamacijo.
Naj vam še enkrat obrazložim, da vlagam reklamacijo v skladu z ZVP IN OBLIGACIJSKIM ZAKONIKOM in ne prosim za oprostitev plačila RTV prispevka v skladu z 32.
členom ZRTVS, kot skrajno smešno navajate v vašem odgovoru. Dolžan sem plačati RTV prispevek v skladu z ZRTVS…, imam pa tudi pravico zavrniti plačilo storitev v
skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, če sem s storitvijo nezadovoljen, in v tem primeru gre prav za slednje. Nezadovoljstvo z vašo nestrokovno, pristransko,
manipulativno, nezakonito in tudi neustavno taktiko poročanja in ustvarjanja izkrivljenega javnega mnenja…………..je prešlo vse meje razumnega in zato vlagam
reklamacijo z navedenimi tremi bistvenimi razlogi.
Naj vas, gospoda, spomnim, da tako kot imate vi pravico pobirati RTV prispevek po ZRTVS, imate tudi DOLŽNOSTI, KI SE JIH VSE JAVNE INSTITUCIJE V TEJ
DRŽAVI PREMALO ZAVEDAJO IN TE SO NASLEDNJE - NAVEDENE SPODAJ. PREDLAGAM VAM, DA SI DOBRO PREBERETE 4. IN 5. ČLEN VAŠIH DOLŽNOSTI,
(ZAKON IZRECNO GOVORI O DOLŽNOSTI, DRAGA GOSPODA) IN sicer:
Javni zavod RTV – SLO je dolžan v skladu s 4. in 5. členom Zakona o RTV:
(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:
– zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v
preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost
državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;
- zagotavljati oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih
Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;
– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih; – spoštovati
načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij; – zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost tako, da imajo državljani možnost
svobodnega oblikovanja mnenj; – spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;
– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih.
Kot zavezanec za plačilo ugotavljam, da vi svojih dolžnosti ne izpolnjujete vsaj v skoraj vseh zgoraj naštetih alinejah in vsaj štirih spodaj opisanih točk niste
obravnavali v vaših prispevkih, čeprav ste jih po zakonu dolžni, in zato vlagam reklamacijo. NAJ VAM JIH ŠE ENKRAT NAŠTEJEM in DODAM:
1. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Na spletnih straneh civilne organizacije Gibanje OPS in Zveze Domoljubnih Društev Hervardi sem zasledil/a, da je ekipa RTV Slovenija posnela vložitev Zakona o
Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so bili pridobljeni v času 22 let trajajoče, za večino škodljive tranzicije, v Državni zbor, in sicer že 28. aprila 2011 in nas o
tem pomembnem Zakonu, ki bo, ko bo sprejet, izboljšal življenje večini slovenskih državljank in državljanov, ni informirala in o tem pomembnem zakonu ni bilo od
takrat v nobenem državnem mediju nobenega govora. Očitno je Zakon OPS v Sloveniji kljub njegovi izredni pomembnosti stroga TABU tema. To pa pomeni grobo
kršenje Zakona o RTV in tudi Ustave, ki pravi v 39. členu: (svoboda izražanja) Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska
in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.
2. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Na spletnih straneh iste civilne organizacije sem zasledil/a, da je bila RTV SLO obveščena o škandalu na Državni volilni komisiji v zvezi s predsedniškimi volitvami,
in o tem, da je tam potekala kriminalistična preiskava od 17.12.2012 do 27.08. 2013, o čemer RTV SLO ni obveščala slovenske in mednarodne javnosti. Gre pa za
informacije, ki se tičejo najpomembnejše institucije v državi, ki prešteva naše volilne in referendumske glasove. Vsak tudi najmanjši sum, da je kaj narobe pri teh, za
delovanje demokracije, zelo pomembnih opravil, bi moral biti preko medijev sporočen javnosti. Civilna organizacija OPS oz. trije njeni člani so ugotovili hude
nepravilnosti, ki kažejo na utemeljen sum, da je bilo sporočeno število volilnih podpor za kandidaturo predsedniškega kandidata laž. Med drugim so ugotovili tudi to,
da je volilne podpore kakovostno in količinsko pregledala služba Državne volilne komisije, ki za to ni pristojna, ker ima to pristojnost zgolj in samo Državna volilna
komisija, ki jo imenuje v imenu volivk in volivcev Državni zbor RS. Med pregledovalci volilnih podpor sta bili tudi dve zunanji sodelavki Službe državne volilne
komisije, kar je nezaslišano in tudi kaznivo dejanje, saj sta protizakonito vpogledali v osebne podatke, ki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
3. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Dne 28.01.2014 sem si ogledal/a oddajo na prvem programu nacionalne TV z naslovom »Koalicija sovraštva«, v kateri je novinar gospod Valenčič predstavil
javnosti nekatere, po njegovem prepričanju ekstremistične skupine, med katere je uvrstil tudi Zvezo Domoljubnih Društev Hervardi. Že na prvi pogled je bilo videti,
da je oddaja narejena enostransko, saj na hude obtožbe v »dokumentarnem filmu« predstavniki Zveze Domoljubnih Društev HERVARDI niso odgovorili in jih za
izjave nihče ni prosil. Po oddaji so predstavniki omenjene nevladne organizacije civilne družbe v skladu s 40. členom Ustave RS (pravica do popravka in
odgovora - Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa,
in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.), ter v skladu s 26. in 42. členom Zakona o medijih, podali zahtevek za popravek
in zahtevek za odgovor. Do danes RTV Slovenije ni bila pripravljena objaviti popravka, kar posamezniku ali organizaciji jamči Ustava RS, da o nižjih ustavi
podrejenih pravnih aktih niti ne govorimo. Zakon o medijih in Zakon o RTV natančno govorita, kako morajo pri svojem delu ravnati uredniki in novinarji. Tudi ta
primer kaže na grobo kršitev Ustave RS in zakonov, kar samo potrjuje, da Javni zavod RTV Slovenija ne deluje v skladu s pozitivno slovensko zakonodajo, temveč
jo zavestno krši, in zaradi tega takega javnega servisa nismo dolžni plačevati.
4. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka: Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
24. februarja je civilna organizacija Gibanje OPS ob 11.55 uri sklicala tiskovno konferenco pred stavbo RTV SLO v Ljubljani, da bi javnosti pojasnila razloge za
vložitev pričujoče reklamacije, a noben medij, kot tudi ne povabljena RTV SLO o tem dogodku ni poročala. Niti da je tiskovna konferenca bila, niti kaj je bila tema te
za večino prebivalcev Slovenije pomembne tiskovne konference. RTV SLO večino prihodka (cca 70%) ustvari s pomočjo tega, da cca 630 tisoč zavezancev za
plačilo RTV prispevka tega plača. Še posebej za to skupino ljudi je informacija o tem, da smo vložili reklamacijo posebej pomembna, a odgovorni na RTV SLO niso
in ne čutijo potrebe, da bi o tem obvestili jasnost in plačnike RTV prispevka in bi jim o tem podali koristne informacije. Gre za grobo vnovično kršenje že prej
navedenih različnih členov zakonov in ustave RS, kar je nedopustno in je to novi razlog za zavrnitev plačila že tako vsiljenega RTV prispevka.
S tem je uveljavitev reklamacije obrazložena, zato vas ponovno pozivam, da brez nepotrebnega odlašanja v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov vrnete že
plačano RTV naročnino od dne ______________________________ (ne več kot dve leti nazaj), ko sem izvedel/a za neustrezno in z zakoni ter Ustavo RS
neusklajeno delovanje Javnega zavoda RTV SLO in mi, dokler ne uskladite vašega delovanja z Ustavo RS in zakoni (odpravite napake), ne pošiljate novih zahtev
za plačilo RTV prispevka.
V NASLEDNJEM VAŠEM ODGOVORU PRIČAKUJEM VSEBINSKO ARGUMENTIRANJE RAZLOGOV ZA ZAVRNITEV REKLAMACIJE, KI JE MOJA ZAKONSKA
PRAVICA IN V SKLADU Z ZAKONOM O o varstvu potrošnikov (38. in 39. členu ) PRIČAKUJEM, DA BOSTE ALI:
1.
2.
3.
ODPRAVILI NAPAKE, KI VAM JIH OČITAMO IN STE JIH PO ZAKONU DOLŽNI ODPRAVITI
VRNILI PLAČANI ZNESEK
PONOVNO OPRAVILI STORITEV, ZA KATERO STE PLAČANI V SKLADU Z URS IN ZAKONOM O RTV IN obravnavali štiri zgoraj naštete teme, ki so
pomembne za slovenski narod in celotno slovensko javnost.
Pa v pomoč še dva člena iz zakona o varstvu potrošnikov, predlagam, da si tudi tega dobro preberete.
38. člen
(1) Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: – odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali, – vrne del
plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali, – ponovno opravi storitev ali, – vrne plačani znesek.
(2) Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.
39. člen
(1) Če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.
(2) Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.
Vse dobro in lep pozdrav!
Podpis zavezanca ali pooblaščenca: ________________________________________