20140612_210140_Kupoprodajnapogodba.pdf

KUPOPRODAJNA POGODBA
za vsa motorna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, …
PRODAJALEC
KUPEC
Ime in priimek oz. naziv:
Ime in priimek oz. naziv:
Naslov oz. sedež:
Naslov oz. sedež:
Poštna številka in kraj:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Davčna številka:
EMŠO:
EMŠO:
Št. osebnega dokumenta:
Št. osebnega dokumenta:
Telefon:
Telefon:
1. Prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo:
Vrsta vozila:
Status vozila:
Znamka:
Tip:
Številka šasije:
Moč motorja v Kw:
Datum prve registracije:
Prostornina mot. v cm³:
Število prevoženih km:
Barva vozila:
Servisna knjiga:
2. Sporazumno določena prodajna cena za navedeno vozilo po 1. točki je:
Cena v EUR:
Zapis zneska z besedo:
Ob podpisu pogodbe kupec plača prodajalcu plačilo celotne kupnine. Kupnina bo plačana na sledeč način (gotovina, nakazilo na TRR št., …):
3. Takse, overitve in drugo
kupec pa plača
v zvezi z obstoječim motornim vozilom oziroma pogodbo plača prodajalec;
. Prodajalec in kupec sta dolžna ravnati v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom
o davku na dodano vrednost in Zakonom o davku na motorna vozila ter podrejenimi predpisi.
4. S podpisom te pogodbe kupec postane lastnik motornega vozila po 1. točki, katerega prevzame v svojo last in posest od prodajalca.
Datum pridobitve vozila je
.
Prepis lastništva bo dne
.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje
sporov pristojno Okrajno sodišče v/na
.
5. Pogodbeni stranki sta v pogodbi prečrtali vse neustrezno besedilo in vpisali ustrezno dodatno besedilo na vseh izvodih pogodbe enako.
Pogodba je veljavna ob podpisu kupca in prodajalca. Pogodba hkrati velja kot račun za kupljeno vozilo.
6. Priloge k pogodbi: prometno dovoljenje, homologacija, potrdilo o skladnosti,
Kraj:
Datum:
PRODAJALEC:
KUPEC: