Ribniški sejalec, maj 2013

R IBNIŠKI
SEJALEC
MAJ - VELIKI TRAVEN 2013
(YOUCAT – katekizem za mlade)
LETO
VERE
»Žena, glej, tvoj sin (…) Glej, tvoja mati!« ( Jn 19,26-27)
Te besede, ki jih je Jezus s križa povedal Janezu, je Cerkev vedno razumela
kot zaupanje celotne Cerkve Mariji. Tako je Marija tudi naša mati. Smemo
jo klicati in jo prositi za priprošnjo pri Bogu.
glasilo župnije
sv. Štefana,
papeža in
mučenca
MAJ – MARIJIN MESEC
Verovati pomeni: izročiti se Bogu, predati se mu v ljubezni in stopiti z njim v osebni
odnos. Verovati pomeni: sprejeti Božjo voljo in jo izpolnjevati v življenju. Verovati
»pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrditi resnicam, ki jih je on
razodel, kajti Bog je resnica sama,« pojasnjuje Kompendij Katekizma katoliške
Cerkve (27). Verovati torej pomeni: v življenju hoditi v Božji navzočnosti.
In kdo je vse to najbolje izvršil? Marija! Kdo je bil Bogu najbližje, najbolj odprtega
srca za Boga? Marija! Ona je najlepši in najpopolnejši zgled verujočega človeka.
Marija je zato mati vere in mati verujočih. Papež Benedikt XVI. lepo pove: »Na
temelju vere je Marija sprejela angelovo besedo in verovala oznanilu, da bo v
pokorščini svoje podaritve postal Božja mati … Z isto vero je hodila za Gospodom
med njegovim oznanjevanjem in ostala pri njem do gore Kalvarije. V veri je Marija
okusila sadove Jezusovega vstajenja, v svojem srcu je ohranjala vse spomine (Vrata
vere, 13). V vsakem trenutku svojega življenja je bila Marija odprtega srca za Boga,
vedno in v vsem je izpolnjevala Božjo voljo, zato je bila vredna, da postane živi tabernakelj za učlovečenega Božjega Sina.
Marijina vera je vzor naše vere. Kakor ona tako se moramo tudi mi nenehno Bogu
odpirati, ga poslušati, sprejemati in izpolnjevati Božjo voljo, da bomo rasli v veri
in zvestobi Bogu ter tako izpolnili svoje poslanstvo: z
besedo in zgledom pričati zanj in tako evangelizirati
svet, v katerem živimo. Pobožnost do Marije, ki jo
katoličani izražamo na toliko različnih načinov, med
drugim tudi s šmarnicami v mesecu maju, ni le izraz
otroške vdanosti do naše nebeške Matere, ampak je
pomembna za nas, za našo rast v veri.
Zato: Marija, mati vere, naša mati, naša priprošnjica
in vodnica, izprosi nam milost trdne vere in zvestobe
Božji ljubezni!
GOSPODOV VNEBOHOD
Kot beremo v evangeliju na dan Gospodovega vnebohoda, učenci niso obstali očarani na
kraju, kjer se je Jezus poslovil od njih. Gredo
domov, toda čisto spremenjeni: v velikem veselju. V tem veselju lahko zdaj drugače živijo in
delujejo.
Izkušnja vnebohoda nas pošilja v vsakdan, kjer
živimo in delamo. Nebesa moramo prinesti tja,
kjer je puščoba vsakdana, kjer je pekel, kjer je
praznina in vlada nesmisel. Veselje širi srce in
nas odpira za srečanje z ljudmi. Podari nam
krila, da gremo radostni in polni navdušenja na
delo. Kjer ljudje v tem veselju živijo svoj vsakdan, odpirajo nebesa vsem, ki jih srečujejo.
O učencih beremo, da so bili vedno v templju
in so slavili Boga. Pri bogoslužju, pri skupnih
hvalnicah Gospodu – tu so učenci izkusili
nebesa. Tu se je zanje odpiralo okno v nebo.
Izkušnja vnebohoda jih je vedno znova pripeljala v tempelj.
Tudi za nas bi lahko bila sveta maša kraj, ko
vidimo nebesa odprta. Saj so tudi maše, ki se
nam vlečejo, ko nismo prav prisotni … Toda tu
in tam pa se le zgodi, da ob petju, besedi ali pri
obhajilu doživimo posebno vzdušje – in zdi se,
kot da se nam odpirajo nebesa.
Ko imam izkušnjo sodelovanja in skupne
molitve pri nebeški liturgiji, ne bežim več
pred problemi svojega vsakdana, čutim pa, da
izgubljajo na teži. Ne obremenjujejo me več. Tu
so, toda ne dotikajo se me več. Počutim se svobodnega. Tako so nebesa res odprta – in odpre
in razširi se tudi moje srce. Sposobno se je veseliti. Ozko srce namreč ne more izkusiti veselja:
veselje se rojeva le tam, kjer se srca odpro.
In še to: veselje je že v tebi, ni ti ga treba umet-
no ustvarjati. Podarjeno ti je.
2
BINKOŠTI - DAJ NAM SVETEGA
DUHA, DA BOMO GOVORILI
SKUPNI JEZIK
»In napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in
so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je
dajal Duh, da so govorili« (Apd 2,4). Ta slika
seže nazaj v zmešnjavo jezikov, kakor nam o
tem pripoveduje Geneza. V začetku so vsi ljudje govorili isti jezik: »Vsa zemlja je imela en
sam jezik in isto govorico« (1Mz 11,1). To jim
je dajalo veliko moč. Toda v svojem občutku
moči so postali prevzetni in so hoteli sezidati
stolp, ki bi segal do neba. Zato je Bog sklenil:
»Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov
jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug
drugega!« (1Mz 11,7). Če kdo ne razume, kar
mu drugi govori, skupno delo ni več mogoče.
Obratno pa velja: če govorijo ljudje isti jezik,
lahko skupaj veliko naredijo. To izkušnjo imamo danes v mnogih skupinah – v Cerkvi, v
podjetjih, strankah, družinah … Če se skupni
jezik izgubi, skupnost razpade; posamezniki
lahko še kaj velikega ustvarijo, toda povezanosti ni več.
Binkošti so Božji odgovor na babilonsko
zmešnjavo jezikov. Bog želi, da bi ljudje
ponovno govorili skupni jezik in bi bili tako
sposobni ustvariti nekaj novega in trajnega. Po
Svetem Duhu je Bog ljudem podaril ta jezik,
da bi skupaj odgovorno izoblikovali njegovo
stvarstvo, da bi mnoge kulture in ljudstva zrasla
v veliko družino narodov.
Sveti Duh nas uči novega jezika, ki ga vsi ra-
zumemo, in zanosnega govora, ki druge okuži in
navduši. V naši Cerkvi danes trpimo za pomanjkanjem besed. Včasih komaj zmoremo med
seboj kaj reči; govorimo drug mimo drugega,
podobno kot nekoč Babilonci. Po drugi strani
pa se je naš jezik izpraznil: ljudi ne nagovarja
več. Občutek imajo, da je cerkveni jezik le govorica tistih, ki so še znotraj – nikogar pa več ne
navdušujemo in privlačimo. O Bogu očitno
nismo sposobni govoriti tako, kakor je to uspelo učencem na binkošti. Naš jezik se ne dotakne človeških src. Potrudimo se in odprimo
svoje srca Svetemu Duhu, da nas napolni, tako
bomo zmogli tudi mi živo pričevati.
PROŠNJI DNEVI
Dnevi pred vnebohodom se imenujejo prošnji
dnevi, ker v teh dneh še posebej molimo in
prosimo za blagoslov našega vsakdanjega dela
in za dobro letino in odvrnitev vsega hudega.
Živimo v času, ko se dogajajo razne podnebne
spremembe in vemo, kako nemočni smo, ko
nas doletijo poplave, toča, neurja, potresi, razni plazovi itd. V teh dneh bomo s procesijami
in darovanjem svetih maš še posebej prosili
Božjega varstva.
MAŠA V ČAST SV. FLORJANU
Maša v čast sv. Florjanu bo letos v nedeljo, 5.
maja, ob 10. uri pri Sv. Frančišku.
SREČANJE MOLITVENIH
SKUPIN
Že kliče nas venčani maj na tradicionalno
peš romanje k Mariji na Novo Štifto. Zbrali
se bomo v nedeljo, 12. maja, ob 14.00 pred
bivšo tovarno Sukno - Zapuže v Jurjevici. Romanje bomo zaključili s sv. mašo ob 16.00.
Molivce,
ki so organizirani v skupine in
posameznike vabimo, na prav tako tradicionalno molitveno uro za duhovne poklice in
naše družine. Srečanje bo na dan Fatimske
Marije, 13. 5., ob 17.00 v Goriči vasi, sveta
maša pa ob 18h.
Prostovoljci ŽK Ribnica
Procesije
bodo šle po naslednjem vrstnem
redu:
V ponedeljek, 6. maja, se zberemo ob 19h v
Sajevcu in gremo k sv. Frančišku.
V torek, 7. maja, se zberemo ob 19h v Goriči
vasi in gremo v Hrovačo.
V sredo, 8. maja, se zberemo ob 19h v
Brežah in gremo k sv. Križu.
ORATORIJ 2013
Letošnji otratorij z naslovom Bog je z nami,
bo v Ribnici potekal od 1. do 7. julija. Vsi, ki bi
letos radi pomagali pri oratoriju kot animatorji,
se udeležite prvega srečanja, ki bo v petek, 10.
maja, po večerni maši v župnišču.
Vabljeni k procesiji in molitvi za blagoslov
našega vsakdanjega dela!
V petek, 10. maja, pa bo maša v Goriči vasi
ob 20h – črvivi petek – za odvrnitev škode
na polju. To je zaobljubljena maša, ker so se
ljudje ob uničeni letini (bilo je ogromno gosenic in črvov) zaobljubili, da bodo vsako leto
darovali mašo za odvrnitev te nesreče.
PRVO SVETO OBHAJILO
Prvo sveto obhajilo bomo obhajali v nedeljo, 19. maja. Da se bomo na ta praznik lepo
pripravili, vabim starše prvoobhajancev, da se
udeležijo sestanka, ki bo v sredo, 8. maja, ob
19.30. Prosim, da se eden od staršev sestanka
gotovo udeleži!
3
SVETE MAŠE
Maše, ki so napisane “kot druge”, bodo opravljene drugje, če ne bo somaševanja.
Pon. 29. 4.
Katarina Sienska
Dom
Ribnica
10
19
+Marija Benčina, roj. Pirš
++druž. Ruparčič in Darinka Zakrajšek
Tor.
30. 4.
Ribnica
Pij V.
7
19
+Frančiška Andoljšek, obl.
+Avguštin Žulj
Sre.
1. 5. Ribnica
7
Jožef Delavec
19
+Neža Češarek, Nem. vas
+Ivan Andoljšek, Gor. vas
+Jože Mate, Prešernova (odd.)
Čet.
2. 5.
Ribnica
7
Atanazij
19
+Ružica Opačak, obl.
+Jožefa Della Schiava
+Bernarda Pirc (Marta Oražem) (odd.)
Pet.
3. 5.
Ribnica
7
Filip in Jakob
19
Sv. Križ
20
v čast Srcu Jezusovemu
+Janez Malnar, obl.
+Danijela Burger, 7. dan
+Marija Tekavec (obl.)
++druž. Pintar, Slatnik
Sob.
4. 5.
Ribnica
7
Florijan
19
Sv. Križ
20
+Franci in Anton Pogorelec
+Alojz Lušin
++st., brata Ivan, Anton Lovšin, Jurjevica 22
+Ivan Škof, obl. in Ludvik Šilc
NED. 5. 5.
Ribnica
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
Sv. Frančišek
Ribnica
za župnijo
+Frančiška, sin France Mihelič, Sajevec 19
+Frančišek in Albert Gnidica, obl.
v čast sv. Florijanu
+Metod Lisjak, obl.
7
8.30
10
10
19
Pon. 6. 5.
Dominik Savio
Dom
10
Sv. Frančišek 19
+Ivan Tanko
Procesija - urna maša
Tor.
7. 5.
Gizela
Ribnica
Hrovača
7
19
+Alojz Mihič (Viktor Krampelj, Kanada)
Procesija - urna maša
Sre.
8. 5.
Bonifacij IV.
Ribnica
Sv. Križ
7
19
+Frančiška in Franc Lovšin, Otavice 16
Procesija - urna maša
Čet.
9. 5.
Ribnica
7
VNEBOHOD
9
19
Sv. Križ
20
4
++st., sestra in brat Ilc
++st. Mate in sin France, Hrovača
+Franc Kljun, Nem. v. 39, Frančiška Kljun, LJ, obl.
+Leopold Tekavec (odd.)
+Ludvik Kos, obl.
Pet.
10. 5.
Ribnica
7
Job
19
Gor. vas
20
+Jože Novak, obl.
+Leopolda Pavlin
++st. Pucelj, obl. (odd.)
črvivi petek
Sob.
11. 5.
Ribnica
7
Mamert
19
Sv. Križ
20
+st. Tisovec
+Ivana Andoljšek, Gor. vas
+Jože Ivanec
+Janez Mihelič, Kot 2a, obl.
NED. 12. 5.
Ribnica
7
7. VELIKONOČNA
8.30
NEDELJA
10
19
za župnijo
+Anton Gregorič, Mali Log, obl.
++druž. Kožar, Nem. vas 16
+Alojz, Anica Zakrajšek
+Stanko Bojc, Otavice 22, obl.
Pon. 13. 5.
Fatimska Mati
božja
Dom
Gor. vas
Ribnica
10
18
19
+Angela Korošec
+Marija in Janez Bolha, obl
++st. Pogorec in sestra Urška, Gor. vas
Tor.
14. 5.
Ribnica
Bonifacij
Sv. Križ
7
19
20
+Frančiška Vavtar, obl.
++st. Lesar, obl., Sajevec
+Josip Oberstar, 30. dan
Sre.
15. 5.
Ribnica
Izidor
Sv. Križ
7
19
20
+Ivana Vode, obl.
+Andrej Lovšin, Sajevec, obl. (Olga)
+Marjeta Zidar, 30. dan
Čet.
16. 5.
Ribnica
Janez Nepomuk
7
19
+Danica Burger, Opekarska (sosedje)
+Alojz, Angelca, Jure Oražem
Pet.
17. 5.
Jošt
Ribnica
Gor. vas
19
20
+Ignacij Merhar, Stane Benčina
+Jože Mate, obl., Gor. vas 51, st. Debeljak
Sob.
18. 5.
Ribnica
Janez I.
Sv. Križ
7
19
20
+Julijana in druž. Mrak
+st. Lesar, obl., Vinice 18
++st. in brat Janez Košir, Jurjevica 50, obl.
NED. 19. 5.
Ribnica
BINKOŠTI
7
8.30
10
19
+Ivana, obl. in Janez Lovpin, Zapuže
+Lojze Lesar, Podgorska, 1. obl.
za župnijo - prvoobhajilo
+Angela, Franc Lovšin, Dol. Lazi 8
Pon. 20. 5.
Ribnica
7
Binkoštni 9
ponedeljek
Dom
10
Ribnica
19
Sv. Križ
20
+st. Govže in Porenta, Slatnik 26a
++druž. Henigman, Gor. vas 48
+Terezija Šilc
+dr. Alojzij Arko, Dane (Hribarski)
+Franc Lovšin (odd.)
+Ivan in Angela Klun, obl.
5
Tor.
21. 5.
Ribnica
Timotej
7
19
+Danica Burger, Opekar. (sos. Darja, Štefi, Neža)
+Karmen Mihelič, Ciril Andoljšek
Sre.
22. 5.
Ribnica
19
Marjeta Kasijska
+Janez, Ana Bolha, Hrovača
+Danijela Burger, 30. dan
Čet.
23. 5.
Ribnica
7
Servul Tržaški
19
+Alojz Košir, obl. in st. Mihelič, Kot 12
+Janez Pucelj, obl.
+Marija in Anton Žuk (odd.)
Pet.
24. 5.
Ribnica
7
Marija Pomagaj
19
Slatnik
20
+Vincencij Gorše, Topniška, obl.
+Ivana, Franc Kožar, Nem. vas
+Anica Češarek (Ježovi) (odd.)
za sosesko
Sob.
25. 5.
Ribnica
Urban I.
Sv. Križ
za zdravje (Peterlinovi)
+Anton, Marija Gregorič
+Ludvik in Frančiška Lesar, Jurjevica
7
19
20
NED. 26. 5. Ribnica
7
NEDELJA
8.30
SVETE TROJICE
10
Hrovača
10
Ribnica
19
za župnijo
+Janez Trdan, Sušje
+Drago in Marija Cukjati
+Marjeta Zidar (Pečkovi)
za sosesko
+Jože, Marija Lovšin, Gor. vas 15
ODDANE MAŠE
+Janez Grebenc (5 maš - hči Barbara; po 1 mašo - druž. Pattuci, IT; Vaški vrt - Hrovača; Marinka
Krulič; Frenk Žuk; hči Barbara; sin Janez; sin Milan; druž. Kuclar; Milena Lovšin; Ana Grebenc; Jože Osvald); +druž. Bartol, Kanada; ++st. Kaplan, Rakitnica; za zdravje in srečno vožnjo
(Ambrožič, Sušje 6); ++st. in Ludvik Turk; +Ciril Marolt (Burčev); +France, Marija Klavs; ++st.
in France Andoljšek, Jurjevica; +bratje in sestre, roj. Debeljak; +nećaki Debeljak; +st. Debeljak
in Bartol; za zdravje; +Ciril Marolt (1 maša - Ivana Bartol; 3 maše - druž. Oražem); +Berto Mihič
(2 maši - Anica Knavs); +Alojz Mihič (2 maši - Anica Knavs); +Nežka in st. Fabjančič (Mihič);
+Nežka in Jože Osvald, obl., Grajska pot 2; +Andrej Klemenc, Grajska pot 2; v čast Materi Božji
po namenu; +Janez Grebenc (Olga Pucelj); +Danijel Vlahovič; +Franc in Marija Lesar, obl.,
Breže 31; +Janez Grebenc (Pezinova); +Jože Oberstar (2 maši - Šuštarjevi, Breže); +Marjeta Zidar (Šuštarjevi, Breže); +Marjeta Zidar (prijatelj, Krško); +Andreja Ulaga in ++Ambrožič, Sušje
26; +Jože in Marija Čampa, Zapotok 13; +Jože Oberstar (4 maše - sin Dušan, Jurjevica); +Franc
Lovšin (gregorijanske maše - žena); +Alojz Mihič (Franc Mihič)
6
DOBRA DELA
DAROVI
Za pastoralni center: Marija Tanko - 30 €, N. N. - 200 €, Nežka Turk ob smrti +p. Jožeta Grošlja
- 70 €.
Bog povrni!
BRALCI BOŽJE BESEDE
5. maj – 6. velikonočna nedelja
(Apd 15,1-2.22-29; Raz 21,10-14.22-23)
Sv. Križ Zdenka Tomazin Simon Novak
7h
Andreja Pucelj Janez Pucelj
8.30 Leja Trdan
Anamarija Šmalc
10h
Marjan Peteh
Martina Gornik
26. maj – Nedelja Sv. Trojice
(Preg 8,22-31; Rim 5,1-5)
Sv. Križ Eva Gornik
Zdenka Tomazin
7h
Mira Petek
Anica Mihelič
8.30 Vesna Marijan Tjaša Čampa
10h
Ana Podobnikar Martin Podobnikar
12. maj – 7. velikonočna nedelja
(Apd 7,55-60; Raz 22,12-14.16-17.20)
Sv. Križ Lea Bracovič
Natalija Mihelič
7h
Irena Andoljšek Eva Vesel
8.30 Marinka Lovšin Tina Vlašič
10h
Marija Rigler
Andreja Zakrajšek
19. maj – Binkošti
(Apd 2,1-11; Rim 8,8-17)
Sv. Križ Diana Arko
Marija Gornik
7h
Darinka Tanko Damjana Kromar
8.30 Tatjana Perovšek Breda Gornik
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
5. maj – 6. velikonočna nedelja
žene in dekleta iz Dan, Zadolja in Podgorske ul.
12. maj – 7. velikonočna nedelja
žene in dekleta z Bukovške in Kettejeve
19. maj – Binkošti
starši prvoobhajancev
26. maj – Nedelja Sv. Trojice
žene in dekleta z Merharjeve, Levstikove in Vrtnarske
KRSTI IN POGREBI
v aprilu so pri krstu
postali božji otroci:
Etien Merhar, Knafljev trg
Nik Čampa, Prijateljev trg
Lara Mihelič, Otavice
Lar Zidar, Sušje
Jernej Zidar, Sušje
Nik Klun, Bukovica
Maksim Drobnič, Dol. Lazi
Naj jih krstni zavetniki
spremljajo skozi življenje.
v aprilu so bili z molitvijo na
božjo njivo spremljani:
+Ciril Marolt, Gorenjska c.
+Marjeta Zidar, Breže
+Josip Oberstar, Jurjevica
+Danijela Stana Burger, Opekarska
Naj v miru počivajo.
7
NE PREZRITE
• MAŠNI NAMENI ZA MESEC JULIJ – Mašne namene za mesec julij bomo sprejemali v petek, 3. maja.
• PRVI PETEK – Prvi petek v mesecu maju bomo obhajali 3. maja. Dopoldan obhajanje bolnih
in ostarelih. Vabljeni k zakramentom in češčenju Najsvetejšega!
• MAŠA V ČAST SV. FLORJANU – Letos bo maša v čast sv. Florjanu pri Sv. Frančišku v nedeljo, 5. maja, ob 10h.
• PROŠNJI DNEVI – Poljske maša in procesije bodo kot vsako leto ob 19h:
o V ponedeljek, 6. maja: iz Sajevca k Sv. Frančišku
o V torek, 7. maja: iz Goriče vasi v Hrovačo
o V sredo, 8. maja: iz Brež k Sv. Križu
• ČRVIVI PETEK – Zaobljubljena maša bo v petek, 10. maja, v Goriči vasi ob 20h.
• PRVO OBHAJILO – sestanek za starše prvoobhajancev bo v sredo, 8. maja, ob 19.30, prvo
obhajilo pa v nedeljo, 19. maja, ob 10h.
• ORATORIJSKI SESTANEK – Sestanek za oratorijske animatorje bo v petek, 10. maja, po
večerni maši.
• PEŠ ROMANJE K NOVI ŠTIFTI – Peš romanje k Mariji na Novo Štifto bo v nedeljo, 12.
maja, ob 14h izpred bivše tovarne Sukno - Zapuže v Jurjevici. Romanje bomo zaključili s sv.
mašo ob 16h.
• MOLITVENE SKUPINE – Srečanje molitvenih skupin bo na dan Fatimske Matere Božje, 13.
maja, ob 17h v Goriči vasi, sveta maša pa ob 18h.
• MINISTRANTI – Vaje za ministrante bodo pri sv. Križu v soboto, 11. maja, ob 9h, v Ribnici
pa v soboto, 18. maja, za mlajše ministrante ob 9h, za starejše pa ob 10h.
• KRŠČEVANJE – V mesecu maju bo priprava na krst v četrtek, 16. maja, po večerni maši in
krščevanje v nedeljo, 19. maja, ob 11.30.
• ŽEGNANJE – Na praznik Sv. Trojice, 26. maja, bo žegnanje v Hrovači ob 10h.
Kako srečni smo, če izberemo Marijo za svojo Mater. Potem smo
kot sveta Terezija pridni Marijini otroci. Marija je Pomočnica
kristjanov, Pribežališče grešnikov, Zdravje bolnikov, Tolažnica
žalostnih. In če nas ves svet zapusti, nas Marija sprejme.
Mati, bodi nam pozdravljena, še posebej v tem mesecu, ko nas
družijo šmarnice.
po: A. M. Slomšku
ŽUPNIJA RIBNICA
Škrabčev trg 15
1310 Ribnica
tel: 836 99 53
http://zupnija-ribnica.rkc.si/
TRR: 02321-0051592607
DŠ: 58424547
župnik: mag. Anton Berčan
tel.: 041 755 092, e-mail: [email protected]
kaplan: Matevž Mehle
tel.: 041 366 096, e-mail: [email protected]
uradne ure:
PON: 8:30–9:30 in 17–18
TOR: 8:30–9:30
ČET: 17–18
PET: 8:30–9:30 in 17–18
duhovnik v bolnišnici
Ljubljana:
p. Toni Brinjovc
tel.: 041 613 378
Miro Šlibar
tel.: 041 613 378
Novo mesto:
p. Marko Novak
tel.: 041 742 721
Izdaja: Župnija Ribnica, Škrabčev trg 15, 1310 Ribnica Odgovarja: mag. Anton Berčan, župnik Oblikovanje: Helena Ilc
Tisk: Abo grafika, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana