ZAPISNIK SVETA STARŠEV - MATURANSTKI

Z A P I S N I K
delnega sveta staršev Gimnazije Litija (predstavniki staršev četrtega letnika), ki je bil v
sredo, 20. 11. 2013, ob 1700 uri, v zbornici Gimnazije Litija, Bevkova 1c.
Prisotni predstavniki staršev v svetu staršev: Alenka Starič, Tanja Mahkovic, Simona Savšek
Ostali starši: Karmen Tršelič, Drago Kopušar
Predsednica sveta staršev: Mateja Šteferl
Ostali prisotni: Vida Poglajen (ravnateljica), Tanja Boltin (svetovalna delavka in
razredničarka 4. a), Mateja Golouh (razredničarka 4. c), Damjan Štrus (predsednik sveta šole)
Odsotni: Špela Novljan Potočnik (razredničarka 4. b)
Dnevni red:
1. Maturantski ples
Predsednica sveta staršev ga. Mateja Šteferl je predstavila sam pomen maturantskega plesa in
povedala, da so se na to temo nekateri starši že srečali na predhodnem sestanku v Matični
knjižnici Litija.
Ravnateljica, ga. Vida Poglajen, je za tovrstne sestanke staršev ponudila prostore šole in v
nadaljevanju na kratko predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo na maturantski ples 2014.
Pojasnila je, da na prvem roditeljskem sestanku v četrtem letniku maturantski ples običajno ni
na dnevnem redu, saj dajejo razredniki prednost organizaciji pouka, urniku, izbirnim
predmetom, maturi, pripravi na maturo, poklicnemu svetovanju ipd. Te teme so takrat
najpomembnejše, kar pa seveda ne pomeni, da se šola kasneje ne posveti tudi pripravam na
maturantski ples. Tudi v letošnjem šolskem letu je postopek potekal tako kot v preteklih letih.
Poudarila je, da je v prihodnje verjetno smiselno biti pozoren na to in že na septembrskem
roditeljskem sestanku podati nekaj osnovnih podatkov o organizaciji plesa ter tako
pravočasno zaznati želje staršev po sodelovanju s šolo.
Povedala je, da so ponudbe za izvedbo maturantskega plesa prihajale do zadnjega dne pred
jesenskimi počitnicami, ko je bil rok za njihovo oddajo. Po tem času je šola pridobila še nekaj
dopolnitev. Pojasnila je, da pri pregledu ponudb vedno sodelujejo razredniki 4. letnikov,
organizator obveznih izbirnih vsebin in ravnateljica.
Prvo vprašanje v zvezi z maturantskim plesom in brezplačnim najemom dvorane v Litiji se je
s strani enega od staršev dijakov 4. b pojavilo po počitnicah in po nekaterih informacijah so
se nekateri starši o tej temi že tudi sami zanimali pri upravitelju dvorane. Takrat je
ravnateljica prosila go. Šteferl, naj pojasni tistim staršem, ki se obračajo nanjo, da se stroški
pri najemu dvorane kljub vsemu plačajo (torej najem litijske dvorane ni v celoti brezplačen).
Nato je ravnateljica poročala, da je zaradi dodatnega vprašanja preko elektronske pošte
zaznala, da očitno obstaja nekaj nejasnosti. V zapisniku sveta staršev (24. 9. 2013) je bil
sprejet dogovor, da šola pridobi več ponudb, ki jih razredniki predstavijo dijakom, ti pa
prenesejo informacije staršem. Ta del zapisnika je ravnateljica na sestanku tudi prebrala.
Dodala je, da so predstavitve ponudb potekale ravno v zadnjih dneh in dokončne odločitve o
izboru ponudnika še ni bilo.
G. Kopušar je rekel, da je že na roditeljskem sestanku povprašal, kako je z dijaki, ki lani niso
mogli priti s starši, ena od dijakinj naj bi prišla sama, po njegovem mnenju verjetno zaradi
finančnih težav, zato je to želel izpostaviti takoj. S cenami kart ne bi pretiravali, da bi se lahko
vsi udeležili maturantskega plesa, zato bi morali izbrati ponudnika, ki je najcenejši. Odziv
staršev je bil po njegovem mnenju pozitiven, zato bi želeli s pogovorom doseči ceno, ki je
najnižja. Morda bi lahko privarčevali pri paketu »all inclusive«. Rekel je, da se je pred tremi
leti odločalo med dvema ponudbama in da je bil s takratno izvedbo zelo zadovoljen, kar je
tudi napisal v pismu ravnateljici. Tudi tokrat želijo najnižjo ceno, seveda pa mora biti izvedba
plesa kvalitetna. Ostali starši, ki si lahko privoščijo, naj dobijo dodatno ponudbo oz. naj
izberejo »all inclusive«. Pričakovanje je, da bi vsi, ki se na šoli pogovarjajo o tem, sodelovali
skupaj s starši.
Ga. Tršelič je povedala, da je bila v soboto povabljena na sestanek, ki so ga organizirali starši.
Povedala je, da imajo nepreverjene informacije glede pridobljenih ponudb za maturantski ples
ter da si želi vedeti, kakšna je vsebina ponudb.
Ga. Mahkovic je rekla, da je od razredničarke dobila odgovor, da bodo starši vse izvedeli
januarja.
Predstavnica 4. c razreda, ga. Savšek, je povedala, da pri organizaciji sestanka, ki so ga
organizirali starši, ni šlo za organizirano obveščanje predstavnikov letnikov in ostalih
zainteresiranih staršev, saj je za sestanek izvedela zgolj naključno. Glede na sprejet dogovor
na sestanku staršev, dne 24. 9. 2013, da se šoli kot organizatorju maturantskega plesa zaupa
pri izbiri najugodnejšega ponudnika, se ji zdi brezpredmetno sklicevanje dodatnih sestankov v
zvezi s tem. Dodala je tudi, da je na omenjenem sestanku predsednica sveta staršev omenila
neformalni dogovor o znižanju najema športne dvorane v Litiji, vendar brez pisnega
zagotovila o vrednosti znižanja najema.
Ga. Starič je povedala, da je bila na zadnjem svetu staršev o maturantskem plesu dolga
razprava in da ne ve, če imajo predstavniki staršev mandat, da se odločijo v imenu vseh
staršev. Rekla je, da je prejela kar nekaj klicev staršev o tem, kdaj bodo odločali, oz. se
pogovarjali o tem. Želja je bila, da bi bili starši seznanjeni s ponudbami, starši so namreč
plačniki in želijo soodločati. S strani razredničarke je bila obveščena, da so bili dijaki v
četrtek obveščeni o ponudbah za maturantski ples, njen sin je bil takrat odsoten. Je pa
informacijo o ponudbah dobila po telefonskem razgovoru z razredničarko dan kasneje.
Zmotilo jo je, da so bile ponudbe dijakom predstavljeno ustno v razredu, pisno pa ne.
Ravnateljica je vprašala prisotne starše o številu staršev, ki so o tem spraševali. Odgovor
staršev je bil: 4. a – malo, oziroma 5, 4. b - 6, 4. c – nič.
Ga. Starič je izpostavila, da za gimnazijo ni dobro, da v okolju velja prepričanje o višji ceni
karte (»all inclusive«), nihče pa ne ve, kaj je vključeno v to. Po njenem mnenju je bolj
smiselno razmišljati, da se ponudi ceno osnovnega paketa, ostalo je po želji.
Razredničarka 4. c, prof. Golouhova, je povedala, da so bile ponudbe predstavljene dijakom
na enak način v vseh oddelkih.
Razredničarka 4. a, prof. Boltinova, je najprej natančno obrazložila, zakaj se lansko šolsko
leto 3 dijaki niso udeležili maturantskega plesa. Prav tako je podala informacijo, da se leta
2012 2 dijaka nista udeležila maturantskega plesa, prav toliko kot leta 2011. Razlogi za to
niso bili ekonomske narave pač pa osebni. Nato je prof. Boltinova razložila, da vsako leto, ko
dijaki vrnejo s strani staršev podpisane prijavne liste, zabeležimo, koliko kart želi dijak
naročiti. Nikoli se še ni zgodilo, da bi dijak naročil eno samo karto, v tem primeru bi
razrednik takoj odreagiral. V povprečju so lani dijaki naročili od 3 do16 kart na dijaka.
Prof. Boltinova je prisotnim staršem razdelila kopijo povpraševanja, ki je bilo dano s strani
Gimnazije Litija, in tabelo s ponudbami, ki so jih predstavili dijakom. Obrazložila je prejete
ponudbe in natančno razložila, kaj pomeni »all inclusive« paket. Gre za to, da imajo
udeleženci plesa brezalkoholne pijače, pivo in vino vključene v ceno paketa do določene ure.
Žgane pijače in peneča vina v tem paketu niso všteta. Pijača se na mizah menja po sistemu
prazno za polno. Če pa starši izberejo osnovni paket, morajo sproti vso pijačo plačati po
veljavnem ceniku. Podrobneje je predstavila ponudbo plesnih tečajev. Dva ponudnika
ponujata tudi gratis udeležbo 2 oz. 3 dijakom na plesnem tečaju. Pri ponudbi št. 2 pobira
denar za plesne vaje v razredu dijak, ki ima zato plesni tečaj zastonj. Ponudba št. 2 omogoča
tudi brezplačni 2-urni osvežitveni plesni tečaj za starše, ki se ga je v preteklih letih udeležilo
42 oz. 51 staršev. Nato je povedala, da je »after party« organiziran od 2. do 5. ure zjutraj,
organizator pa želi seznam morebitnih zunanjih udeležencev. »After party« se organizira, če
se zanj odloči več kot polovica dijakov. Poudarila je, da je bilo vse to predstavljeno dijakom
na razredni uri, ko so se predstavljale ponudbe. Prof. Boltinova je podala tudi podatke o ceni,
številu prodanih vstopnic v preteklih letih, podatke o tem, koliko staršev se je odločilo za
posamezni paket, koliko kart so dijaki v povprečju naročili v zadnjih treh letih ter razmerje
med najmanjšim in največjim številom prodanih vstopnic. Vsi omenjeni podatki so bili tudi
posredovani vsem udeležencem sestanka. Staršem so bile v pregled ponujene tudi vse tri
prispele ponudbe.
S strani staršev se je postavilo vprašanje, kako je s cenejšim najemom dvorane v Litiji.
Predsednica sveta staršev je povedala, da je že na zadnjem svetu staršev ponudila, da bo na
Mestni skupnosti Litija povprašala, ali se da kaj narediti s ceno. 25. 09. 2013 je govorila s
predstavnikom mestne skupnosti, ki je rekel, da bo najem za maturante brezplačen.
Ravnateljica je na pobudo ga. Šteferl naslovila na mestno skupnost prošnjo za brezplačen
najem dvorane, kar so odobrili, plačati bo potrebno le stroške, povezane z najemom v znesku
1.200 EUR + DDV. Predsednica sveta staršev je povedala, da so bili ponudniki (najemniki
dvorane) s to ceno seznanjeni.
G. Kopušar je rekel, da bi bilo po njegovem mnenju smiselno povabiti skupaj 80 ljudi, da bi
vsi vsaj približno vedeli, za kaj gre. Smiselno bi bilo, da bi še enkrat pripravili vse tri ponudbe
na osnovi cene dvorane, ki je zdaj cenejša. Želi vedeti razliko med osnovnim paketom in »all
inclusive« paketom.
Prof. Boltinova je še enkrat pojasnila, kaj pomeni osnovni paket in kaj »all inclusive« paket.
Razlika je samo v tem, da se pri osnovnem paketu pijača sproti plačuje, pri »all inclusive«
paketu, pa je vsa popita pijača, ne glede na količino, (brezalkoholne pijače, pivo, vino) do
določene ure že všteta v ceno karte.
Ga. Staričeva je predlagala, da bi se letos raje pogovarjali o osnovnem paketu.
Ga. Tršelič je predlagala, naj tudi letos pustimo staršem možnost odločanja o vrsti paketa.
G. Kopušar je predlagal, da bi vsi starši dobili isti dokument kot tisti na današnjem sestanku, z
natančno obrazložitvijo, kaj je v katerem paketu.
Prof. Boltinova je želela poudariti, da se o izbiri paketa nikoli ne odločijo na šoli, pač pa so
dijaki in njihovi starši tisti, ki odločajo o tem. Pokazala je tudi obrazec oz. prijavni list za
lansko šolsko leto, na katerem so dijaki in starši označili, kateri paket želijo, koliko kart itd.
Takšno obvestilo bodo starši dobili tudi letos. Dijakom je bilo na razredni uri povedano, naj
informacije o predstavljenih ponudbah posredujejo staršem, naj se o le-teh doma pogovorijo
in na podlagi tega posredujejo razrednikom skupno stališče razreda.
Ga. Savšek je povedala, da so bili dijaki navdušeni za »after party«, in se zahvalila šoli, da
ima toliko posluha ter da ji ni vseeno, kaj se z maturanti dogaja po uradnem zaključku plesa.
Ga. Tršelič in g. Kopušar sta pohvalila plesno šolo Bolero, saj imata z njo iz preteklosti zelo
dobre izkušnje.
Ravnateljica je poudarila, da šola z dijaki sodeluje tudi pri oblikovanju programa. Določi se 3
dijake ali več na razred, ki skupaj z razredniki ter plesno šolo pripravijo scenarij dogodka.
Vse to se dogaja januarja in februarja, pa tudi kasneje se podrobnosti lahko še usklajujejo.
Na podlagi tega scenarija nato plesna šola pripravi vabila.
Ga. Savšek je predlagala, naj bodo razredničarke pozorne pri številu naročenih kart, predvsem
tam, kjer se jih naroči malo ali veliko.
Starši želijo v bodoče dobiti več informacij o maturantskem plesu na roditeljskem sestanku,
kljub temu da jih dobijo tudi dijaki. Šola naj letos za starše pripravi takšno obvestilo, kot je
bilo pripravljeno že lansko šolsko leto. Želijo, da se zapisnik današnjega sestanka čim prej
objavi na spletni strani Gimnazije Litija.
Prof. Boltinova je starše še vprašala, kako ravnati v primeru, če se bo letos za osnovni paket
odločilo bistveno večje število staršev in dijakov kot lansko leto. Lani je bilo le-teh samo
2,5%, ker pa je ponekod finančna stiska velika, obstaja možnost, da bo teh staršev letos več.
Dogovor s starši je bil, da, če bi bil ta odstotek letos bistveno višji, bodo vsi udeleženci v tem
primeru imeli osnovni paket.
Sklep: Izbere se ponudba pod številko 2 (Plesna šola Bolero). Dijake se obvesti, da bo
zapisnik današnjega sestanka objavljen na spletni strani Gimnazije Litija. K zapisniku se
priloži še predstavljeno tabelo ponudb in obrazloži oba paketa (osnovni in »all inclusive«). Po
objavi zapisnika starši in dijaki prejmejo še pisno obvestilo o podrobnostih maturantskega
plesa 2014.
Zapisnik sveta staršev prejme v predogled ga. Šteferl (predsednica sveta staršev), ga
posreduje prisotnim staršem, nato se ga objavi na spletni strani Gimnazije Litija.
Seja je bila zaključena ob 18.55.
Zapisala: Janja Vidgaj
Predsednica sveta staršev:
Mateja Šteferl