Clanek_09062014

20 oglasna priloga
www.finance.si
Ponedeljek, 9. junija 2014, št. 110
Bass prvi informatik za komunalna podjetja
Družba Bass podjetjem že
več kot 20 let ponuja informacijsko podporo. Pri tem
upoštevajo specifične zahteve naročnikov, na katere odgovarjajo z najsodobnejšimi tehnologijami. Tako jim že več kot desetletje zaupa tudi večina slovenskih komunalnih podjetij, ki z njihovimi rešitvami povečujejo konkurenčnost in poslovno uspešnost.
Z naprednimi in zanesljivimi
informacijskimi rešitvami se
jim je v dveh desetletjih delo­
vanja uspelo zavihteti med vo­
dilne sistemske hiše za uved­
bo celovitih računalniških in
informacijskih rešitev na ključ
za zahtevne uporabnike. Kot
pravi direktor podjetja Bass
Aleksander Bastl, imajo komu­
nalna podjetja veliko podatkov,
ki jih je treba zbrati in smiselno
obdelati. Le tako lahko komu­
nalna podjetja vodijo popolno
evidenco, pri čemer je Bass v
Sloveniji najbolj usposobljen
za množične obračune.
»Z večino slovenskih komu­
nalnih podjetij imamo sklenje­
na dolgoročna partnerstva, kar
je edini način za kakovost sto­
ritev in njihovo večjo konku­
renčnost,« pravi Matjaž Cen­
trih iz podjetja Bass in dodaja,
da je trenutno največ potreb in
usklajevanj za obračun meteor­
nih voda in omrežnine, kjer so
cene zaradi pavšalnih ocen in­
""Podjetje Bass
sodeluje z večino
slovenskih
komunalnih
podjetij, za katera
je razvilo osnovne
programske rešitve,
za naročnika
pa razvije tudi
specifično
aplikacijo, ki
je prilagojena
njegovim zahtevam.
frastrukture zelo različne. Prav
tako stalno izpopolnjujejo siste­
me za elektronsko izdajo raču­
nov in elektronsko poslovanje.
Kot da bi dobili vodo in
elektriko
V komunalnem podjetju Roga­
ška Slatina pravijo, da so še pred
petimi leti imeli pet različnih
nekompatibilnih sistemov za
knjigovodske evidence. Zato so
za pridobitev podatkov vloži­
li preveč dela in časa. Direktor
OKP Rogaška Slatina Bojan Pirš
pravi, da je za ureditev tega pod­
ročja pregledal veliko ponudb.
Največ referenc za komunalo je
našel pri podjetju Bass, odloči­
tev za sodelovanje z njimi pa je
sprejel tudi zaradi dobrih izku­
šenj kolegov iz drugih komunal­
Usposoblj
ekološke p
Skupina SGP Pomgrad ima
reference za izvedbo tehnično najzahtevnejših projektov s področja ekologije. Gradijo in urejajo centre
za obdelavo odpadkov, čistilne naprave za odpadno
vodo, čistilne naprave za
pitno vodo, kanalizacije,
vodovode in bioplinarne.
nih podjetij. »Njihov sistem je za
nas pomenil, kot da smo dobili
vodo in elektriko v hišo. Popol­
na preobrazba,« opisuje Pirš ter
poudarja enostavnost postop­
kov in hiter dostop do podat­
kov. Sistem je po njegovih izkuš­
njah dober, ker jim ponudi tis­
to, kar želijo, in ker jim dodaja­
jo vse, kar potrebujejo na novo.
Reference so bile odlične
Danilo Burnač, direktor Ma­
riborskih vodovodov, pa po­
udarja, da dobra organizacija
dela brez sodobnih delovnih
sredstev ni zadosti za uspešno
poslovanje. Informacijsko-ko­
munikacijska tehnologija je po­
dročje, kjer lahko cilje doseže­
mo le s pravo strategijo, organi­
zacijo in dobrimi kadri. S podje­
BASS d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 425 77 77, +386 (0)4 900 900,
faks: +386 (0)3 425 77 66
E-pošta: [email protected], Internet: www.bass.si
Najpomembnejši
posel je en sam – vaš
“
Kakovost in zanesljivost programskih rešitev ter najsodobnejša
informacijska tehnologija v podporo poslovnim procesom so
naše vsakodnevne obveze - za vaše brezskrbno poslovanje.
Zato v podjetju Bass zahtevne sistemske rešitve obravnavamo
tako kot vas – individualno, saj smo prepričani, da so samo
celovite in personalizirane sistemske rešitve pravi ključ do
vašega poslovnega uspeha.
Kot vodilno podjetje z 20-letnimi poslovnimi izkušnjami na
področju personaliziranih sistemskih rešitev, smo postali
neprekosljivi na področju komunalnega gospodarstva,
masovnih obračunov in kompleksnih sistemov.
Ponosni smo, da nam že dve desetletji zaupa večina slovenskih
komunalnih podjetij, založniških hiš in ostalih gospodarskih
družb.
tjem Bass tako odlično sodeluje­
jo že več let. »So eno redkih pod­
jetij, ki ima znanja, izkušnje in
vire za najzahtevnejše poslov­
ne cilje,« razlaga Burnač. Sode­
lujejo že od leta 2011, ko so za­
čeli resneje zmanjševati pora­
bo papirja. Na podlagi dobre­
ga sodelovanja so med prvimi
komunalnimi podjetji podprli
storitev »brezpapirni e-račun«,
kar so njihovi odjemalci spreje­
li z odobravanjem. Takšne in­
formacijske rešitve jih postav­
ljajo na mesto poslovno odlič­
nih podjetij. Podjetje Bass pa je
partner, s katerim si izmenjuje­
jo delovne izkušnje in znanja s
področja informacijske tehno­
logije. »To koristi vsem, najbolj
pa našim zaposlenim,« še doda­
ja Burnač.
Med večjimi projekti, ki so jih
končali lani, je tudi Regijski
center za ravnanje z odpadki
v Pomurju. V Beltincih ima­
jo z njihovo pomočjo po naj­
sodobnejši tehnologiji ureje­
nih 37 kilometrov kanalizaci­
je in čistilno napravo. Zadnje
mesece izvajajo dela pri dveh
največjih ekoloških projek­
tih v državi: v Škofji Loki gra­
dijo in izboljšujejo 13 kilome­
trov kanalov ter postavljajo
čistilno napravo Reteče, po­
sodabljajo pa tudi centralno
čistilno napravo Škofja Loka.
V občinah Dravograd, Mu­
ta, Radlje in Selnica ob Dravi
ter Vuzenici bodo dobili so­
doben sistem za odvajanje in
čiščenje odpadne vode. Pro­
jekt je vreden dobrih 17 mili­
jonov evrov. Zgradili bodo 34
kilometrov nove kanalizaci­
je, učinkovito čistilno napra­
vo, 23 črpališč in deset zadr­
ževalnih bazenov.
Pogled čez mejo
»Z vodo je treba ravnati pre­
udarno. Da to v Sloveniji poč­
nemo, povejo še drugi pro­
jekti, ki jih trenutno izvaja­
mo. Gre za projekte čistilnih
naprav za pitno vodo in vodo­
vodne napeljave v vrednos­
ti dobrih 30 milijonov evrov,
za projekte v občinah Domža­
le in Kamnik, v porečju Dra­
ve, nadgrajujemo pa tudi re­
gijski center za ravnanje z od­
padki Gajke. Večino večjih in
tudi manjših tovrstnih ekolo­
ških projektov je delno finan­
cirala Evropska unija iz kohe­
zijskega sklada. Gre za projek­
te v okviru operativnega pro­
grama razvoja okoljske in pro­
metne infrastrukture za ob­
dobje 2007–2013. Ker pa se je
ta perspektiva z letom 2013
končala, v novi pa ni poudar­
ka na projektih okoljske in­
frastrukture, se skupina SGP
Pomgrad intenzivno priprav­
Zagotavljanje čiste vode
tudi za naše potomce
Na področju vodooskrbe je
podjetje Utris, d. o. o., iz Novega mesta sodelovalo pri
projektiranju električne
opreme in naprav za več
kot sto črpalnih postaj na
Dolenjskem, v Beli krajini
in Posavju.
Dejavnost podjetja Utris
(Usmerniki tristorske regulaci­
je instalacije servis) je sicer pro­
jektiranje in izdelava elektroin­
štalacij za tehnološke rešitve v
industriji, eksplozijsko ogro­
žene prostore, transformator­
ske postaje, cestno razsvetlja­
vo ter poslovne in stanovanj­
ske objekte. Ponujajo rešitve
na področju močnostnih elek­
troinštalacij, požarnega javlja­
nja, ozvočenja, kontrole pristo­
pa, videonadzora in tehnične­
ga varovanja objektov, komu­
nikacijskih povezav in strelo­
vodnih inštalacij. Poskrbijo tu­
di za vzdrževanje in moderni­
zacijo vseh vrst elektroinštala­
cij in naprav. Kot strokovnjaki
za elektroinštalacije izvajajo tu­
di strokovne nadzore in tehnič­
ne preglede.
Sodelujejo tudi z največjimi
slovenskimi podjetji
»Na področju čiščenja odpa­
dnih vod smo v zadnjih letih
""Podjetje Utris je sodelovalo pri opremljanju več kot sto
črpalnih postaj na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju.
sodelovali pri izdelavi pro­
jektnih dokumentacij za re­
konstrukcije ali novogradnje
čistilnih naprav v Dolenjskih
Toplicah, na Otočcu, Mirni
Peči, Velikem Slatniku, Pa­
hi, Škocjanu in črpališču od­
padnih vod Dvor. Zaupali so
nam tudi v največjih sloven­
skih podjetjih, kot so Krka,
Revoz, Lek in Trimo, kjer
smo sodelovali pri projekti­
ranju ali pri izvedbi električ­
nih naprav in opreme za čr­
pališča rečne vode za tehno­
loško vodo, pa tudi za opre­
me hladilne vode in obdela­
vo vode za različne tehnolo­
ške namene. Izvajali smo tu­
di elektroinštalacijska dela
za namakalni sistem Kalce–
Naklo za namakanje inten­
zivnih kmetijskih površin,«
je povedal direktor podjetja