Draga stranka, hvala, da ste izbrali izdelek Simfer. Naš cilj je, da

Draga stranka,
hvala, da ste izbrali izdelek Simfer. Naš cilj je, da vam zagotovimo
najvišjo učinkovitost izdelka, ki je narejen v skladu z občutkom za popolno
kakovost in v natančnem delovnem okolju v naših modernih prostorih in
brez kakršnihkoli škodljivih posledic za naravo.
Priporočamo, da pred uporabo grelca Simfer quartz natančno
preberete uporabniški priročnik in ga shranite, da ohranite izvirne
značilnosti izdelka in da vam bo ta služil na čim bolj učinkovit način.
OPOMBA:
Uporabniški priročnik je bil napisan za več modelov. Nekatere
značilnosti, navedene v priročniku, morda ne bodo na voljo na vaši napravi.
Te značilnosti so označene z oznako »*«.
Naprave so namenjene uporabi v gospodinjstvu. Niso namenjene za
komercialno uporabo.
»PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO NAPRAVE PREBERITE
NAVODILA«
Ta izdelek je bil izdelan v modernih in okolju prijaznih prostorih brez
kakršnihkoli škodljivih posledic za naravo.
»V skladu je z Direktivo EEE.«
KAZALO:
Varnostna navodila........................................................... 4
Tehnične značilnosti
Oprema naprave ……………………….......................... 5
Tehnična tabela …………………...........…………………… 6
Upravljalna plošča................................................. 7
Turbo ventilator vlažilec……………...........……….…… 8
Vzdrževanje in čiščenje .................................................... 9
Odpravljanje težav........................................................... 10
VARNOSTNA NAVODILA
Naprava je bila izdelana v skladu z varnostnimi predpisi. Neupoštevanje
pravil pri uporabi naprave lahko privede do poškodb oseb ali naprave.
Pred uporabo naprave natančno preberite uporabniški priročnik. V
uporabniškem priročniku so navedeni pomembni podatki o namestitvi,
varnosti, delovanju in vzdrževanju. Ti vam bodo pomagali, da zaščitite sebe
in preprečite okvaro naprave.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegov servisni center ali ustrezno kvalificirano osebje, saj lahko pride v
nasprotnem primeru do nevarne situacije. Preveriti je treba, da na grelni
cevi naprave ni razpok ali deformacij. Če so steklene cevi poškodovane,
grelca ne smete uporabljati, temveč se obrnite na pooblaščen servisni
center.
Preveriti je treba, ali je glavno električno omrežje 220-240 V AC, 50-60
Hz in ali je povezano na odklopnik tokokroga. Preveriti je treba varnost
omrežja. Odklopnik tokokroga mora biti 16-amperski. Napravo morate
uporabljati z ozemljenim priključkom, ta pa mora biti oddaljen od grelnega
področja in vročih površin. Poleg tega je potrebno preveriti, ali je priključek
dobro pritrjen in nepoškodovan. Slabo pritrjen priključek lahko povzroči
škodo napravi in inštalaciji.
Naprava ne sme biti priključena na isti električni kabel ali odklopnik
tokokroga druge naprave.
Električni kabel ne sme biti na ali v bližini vročega telesa naprave.
Ko naprave dlje časa ne boste uporabljali, ko jo boste premeščali, čistili
ali kalibrirali, morate izključiti vtikač naprave. Prepričajte se, da se je
naprava ohladila.
Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnice, tuša ali plavalnega bazena.
Pod nobenim pogojem ne dovolite, da pride naprava v stik z vodo.
1
VARNOSTNA NAVODILA
Naprave naj ne uporabljajo osebe s fizičnimi, čustvenimi in mentalnimi
omejitvami (vključno z otroki) ali osebe z nezadostnimi izkušnjami in
znanjem, če jih pri tem ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost,
in če od te osebe niso prejeli navodil za uporabo te naprave.
Električna povezava naprave mora biti med namestitvijo in
vzdrževanjem ali popravili izključena iz omrežja. Da napravo izključite iz
omrežja, morate izvleči vtikač.
Pred uporabo se prepričajte, da sta napajalni kabel in priključek čista in
brez prahu.
Med izključevanjem napajalnega kabla ne vlecite.
Ko priključujete ali izključujete napravo, pazite, da kabel držite pravilno.
Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Napajalnega kabla na noben način ne prilagajajte. S tem lahko namreč
povzročite okvaro, električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ne nameščajte pod težke predmete. S tem lahko
namreč povzročite električni udar ali požar.
Grelca ne izklapljajte tako, da izvlečete vtikač in izključite odklopnik
tokokroga, temveč vedno uporabite gumb za funkcijo grelnega elementa.
Ker lahko pokrivanje ali neustrezna namestitev grelca privede do požara,
naprave ne uporabljajte skupaj z avtomatskimi programerji, časovniki ali
kakšnimi drugimi mehanizmi.
Grelec je opremljen z zaščito pred požarom, ki preprečuje neposreden dostop k
grelnim elementom in mora biti nameščena med vsakim delovanjem grelca.
Ne uporabljajte podaljškov, saj lahko to povzroči požar zaradi pregretja.
2
Če je uporaba podaljška nujna, mora biti prerez kabla vsaj 2 mm (14 AWG).
Napravo uporabljajte na ravnih in gladkih tleh.
2
2
VARNOSTNA NAVODILA
Naprave ne uporabljajte v namene, za katere ni bila narejena. (Ne
uporabljajte je za sušenje oblek ali gretje živali ali rastlin.)
Naprave ne čistite s topili ali vnetljivimi tekočinami. (S tem lahko
povzročite električni udar ali požar.)
Naprave ne uporabljajte, medtem ko spite ali ko niste v njeni bližini.
Naprave ne uporabljajte na nestabilnih in nevarnih mestih.
Grelca ne poskušajte razstavljati ali popravljati. Grelca pod nobenim
pogojem ne stresajte.
Med prvo uporabo lahko pride do izpusta dima in vonjav. To je normalen
pojav. Naprave se ne dotikajte med delovanjem ali takoj po izklopu.
Pred čiščenjem morate napravo izključiti iz električnega omrežja.
Naprave ne čistite s parnimi čistilci.
Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Zaščita pred požarom ne
nudi popolne zaščite za majhne otroke in invalidne osebe.
Napravo hranite v suhih in zaprtih prostorih.
Napravo uporabljajte samo v vodoravnem položaju (na nogah).
Razdalja med napravo in stropom mora biti najmanj 0,75 metra.
Če napravo vgrajujete na zid, mora biti razdalja med napravo in tlemi
vsaj 1 meter.
Naprava naj bo vsaj 1 meter oddaljena od zaves, lesa, kartonov, tkanin in
drugih materialov, živih organizmov in drugih naprav.
V zaščitno rešetko ne segajte s prsti ali z drugimi predmeti.
Naprave ne nameščajte neposredno pod kakšen priključek.
3
3
VARNOSTNA NAVODILA
Naprave ne premikajte med delovanjem. Vedno izklopite napravo in
počakajte, da se ohladi, preden se je dotaknete.
Naprave ne pokrivajte, da preprečite pregretje. Ne blokirajte
ventilacijskih vodov in žic.
Z napravo upravljajte več kot 7,60 metra proč od vnetljivih materialov
(bencin, alkohol itd.) ali motornih vozil, za katera ne mislite, da bodo
delovala. V bližino delujočih površin grelnih naprav ne polagajte vnetljivih
materialov, kot so topila, razredčila itd. in ne nameščajte električnih
gospodinjskih aparatov.
44
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Oprema naprave (S1800WT, S2400WT, S2750WT)
Zgornji grelnik
Plastični
nosilec
Prednje
steklene
cevi
A Gumbi za
funkcijo gretja
Zaščitna
rešetka
B
Oprema naprave (S2700WT)
C
Prednje
steklene cevi
Plastični
nosilec
Zaščitna
rešetka
A
Gumbi za
funkcijo gretja
B
5
5
C
Mere
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Tehnična tabela
MODEL
S 1800 WT S 2400 WT S 2750 WT S 2700 WT
Višina (A)
446 mm
446 mm
549 mm
605 mm
Širina (B)
494 mm
494 mm
494 mm
555 mm
Globina (C) 219 mm
219 mm
219 mm
209 mm
Električna
oskrba (V/Hz)
220-240V AC,
50-60 Hz
220-240V AC,
50-60 Hz
220-240V AC,
50-60 Hz
220-240V AC,
50-60 Hz
Električni tok
7,17 A
IP 20
I
550 W
1100 W
1650 W
--------1650 W
9,56 A
IP 20
I
550 W
1100 W
1650 W
2200 W
----2200 W
11,96 A
IP 20
I
550 W
1100 W
1650 W
2200 W
2750 W
2750 W
11,73 A
IP 20
I
900 W
1800 W
2700 W
--------2700 W
Stopnja zaščite
Razred naprave
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3
Stopnja 4
Stopnja 5
Nazivna moč (W)
UPORABA GRELCA
Grelec priključite na ustrezno ozemljen priključek. Nastavite termostat.
Stikalo za VKLOP/IZKLOP obrnite na položaj delovanja.
Pozor! Naprava je opremljena z varnostnim sistemom. Če se naprava prevrne,
se vključi varnostni sistem in prekine električno oskrbo.
Natančno in redno vzdrževanje v skladu s priporočili v tem priročniku je bistveno
za učinkovito in dolgotrajno delovanje naprave. Čistost odsevnika (odsevnega
ogledala) in steklenih cevi quartz je treba preveriti vsaj enkrat na mesec. Če so ti
elementi umazani, sledite navodilom za čiščenje in vzdrževanje.
Omenjeni pregledi se morajo izvajati še pogosteje glede na količino prahu v
delovnem okolju.
En grelnik med delovanjem naprave preventivno deluje
neodvisno od termostata.
66
Upravljalna plošča
Zgornji grelnik
Srednji grelnik
Spodnji grelnik
Grelnik na vrhu
Prednji spodnji in zgornji grelniki
Zadnji spodnji in zgornji grelniki
Srednji spodnji grelnik
Turbo ventilator
Vlažilec
Nastavitev termostata
Uporaba vlažilca
Odprite pokrov, kot je prikazano na sliki.
Preverite nivo vode in napravi dodajte dovolj vode skozi odprtino.
Naprava
lahko drži 330 ml vode.
Pozor!
Dodajanje prevelike količine vode bo privedlo do razlitja, kar
lahko poškoduje električne dele naprave in povzroči električni udar.
Nivo vode ne sme
segati čez točko, ki jo določa indikator vode. Ko se količina vode zmanjša
na ¼, morate napravi dodati vodo. Voda, ki se je zmanjšala na ¼, ne bo
izparela. Delovanje naprave brez vode in v parnem načinu lahko
poškoduje napravo.
Pri dodajanju vode v napravo preverite indikator vode.
77
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Turbo ventilator in vlažilnik
Ventilacijski sistem, ki omogoča pihanje vročega zraka je pri zračnem
vlažilniku izbiren.
Točka za dodajanje vode
1
Točka za praznjenje vode
Turbo ventilator
88
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Vzdrževanje
Natančno in redno vzdrževanje v skladu s priporočili v tem priročniku je
bistveno za učinkovito in dolgotrajno delovanje naprave.
Čistost odsevnika (odsevnega ogledala) in steklenih cevi quartz
preverite vsaj enkrat na mesec. Če so ti elementi umazani, sledite
navodilom za čiščenje in vzdrževanje.
Omenjeni pregledi se morajo izvajati še pogosteje glede na količino
prahu v delovnem okolju.
Med čiščenjem naprave morate pregledati električni kabel in vtikač.
Če pride do deformacije električnega omrežja ali vtikača, se obrnite na
pooblaščen servisni center.
Med čiščenjem naprave morate vizualno pregledati odsevnik, žico in
telo, če je morda prišlo do deformacij. V primeru deformacij je treba za
ustrezne ukrepe poklicati pooblaščen servisni center.
Priporočeno je, da odsevnik zamenjate vsake dve leti, da bo
delovanje naprave učinkovitejše. Zamenjavo odsevnika mora opraviti
pooblaščen servisni center. S čiščenjem odsevnika boste zagotovili
najboljšo grelno učinkovitost naprave.
Čiščenje
Pozor! Ob rednem in natančnem čiščenju bo naprava delovala učinkovitejše in
dlje.
Pred čiščenjem morate napravo izklopiti, izključiti električni kabel in
pustiti, da se naprava ohladi.
Če sta odsevnik (odsevno ogledalo) in steklena cev quartz umazana,
ju je treba s suhim zrakom očistiti od zunaj, ne da bi pri tem odstranili
zaščitno rešetko, če je to mogoče.
Zunanjo površino naprave očistite z mehko bombažno krpo ali
mehko krtačo.
Za čiščenje grelca ne uporabljajte jedkih materialov ali topil. Te
snovi lahko poškodujejo plastične dele.
Naprave ne čistite s parnimi čistilci.
9
ODPRAVLJANJE NAPAK
Nekatere težave pri delovanju naprave lahko odpravite brez pomoči
tehnične servisne službe, in sicer tako, da pregledate naslednje točke.
TEŽAVE
Naprava ne deluje.
REŠITVE
Preverite, ali je vtikač ustrezno priključen. Preverite,
ali naprava stoji pokončno. (Naprava ima varnostno
ravnovesje.)
Preverite, ali sta stikalo in termostat naprave v
ustreznem in odprtem položaju.
Preverite, ali je težava v električni povezavi.
Prepričajte se, da ustrezno izvajate navodila za
delovanje.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji
pooblaščen servisni center Simfer.
10
10