klikom na povezavo.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK
Župan Občine Kamnik
Marjan Šarec
In
Svetniške skupine
Kamnik, 19. oktober 2012
Spoštovani Župan Marjan Šarec in svetnice in svetniki!
Sprejem proračuna v Športni zvezi štejemo kot dejanje pri katerem morajo sodelovati vsi
deležniki, ki se jih proračun neposredno ali posredno dotika, saj lahko le tako lokalna
skupnost pripravi celovit proračun, ki poskuša v okviru občinske vizije in strategij na
posameznih področjih upoštevati različne interesne skupine v občini.
Predsedstvo ŠZ Kamnik ugotavlja, da na žalost njeni predstavniki niso imeli možnosti
sodelovati pri pripravi proračuna, na področju športa, še pred prvo obravnavo, zato to smo se
odločili, da vam pošljemo naše predloge na proračun pred prvim branjem proračuna.
V ŠZ Kamnik ugotavljamo, da je proračun za leto 2013 na področju športa boljši, kot je
letošnji, saj se dvigujejo sredstva za delovanje športnih društev in klubov ter namenja
sredstva za nakup zemljišč za potrebe športnih dejavnosti.
V proračunu 2013 je predvidenih več sredstev za izvajanje programov športnih klubov in
društev (PP 8100) za 20.000 € v primerjavi z letom 2012, a še vedno 25.000 € manj, kot je
bilo za programe namenjenih leta 2010 in 2011. Na področju zagotavljanja zunanjih športnih
površin se v proračunu zagotavlja denar (PP 1350 – stroški urejanja zemljišč – nakupi…
380.000 €) za odkup dela zemljišča v Šmarci, kjer je nogometno igrišče ter nakup zemljišča
za športno rekreacijski park v Mekinjah. Poleg tega se predvidevajo tudi sredstva za
izgradnjo športnega igrišča v KS Pšajnovica. To so bil tudi naši predlog, katere smo poslali
na Občino Kamnik v okviru predlogov na Strategijo razvoja športa v občini Kamnik.
V našem predlogu na Strategijo športa,ki smo ga poslali na Občino (predlog ponovno
prilagamo), smo tudi zapisali, da je glavna prioriteta ŠZ Kamnik, da se do leta 2016 v štirih
fazah prenovi, povečava in pokrije z balonom Letno kopališče Kamnik, z vso potrebno
spremljajočo infrastrukturo. Vsa potrebna dokumentacija in finančna konstrukcija naj se
izdela v prvi polovici leta 2013. Za vsakoletno zbiranje sredstev se pri sprejemanju proračuna
2013 odpre posebni proračunski sklad za obnovo letnega bazena Kamnik, v katerega se že v
letu 2013 nameni 300.000 €. Primer dobre prakse glede proračunskega sklada lahko
poiščemo, kar v naši občini, ko je leta 2008 Občina odprla proračunski sklad za gradnjo
mestnih šol in se je od takrat do danes v njemu zbralo preko 6 milijonov € - nekaj sredstev se
je že namenilo za projekte, sanacije, ... Zato smo mnenja, da je potrebno tudi za bazenski
kompleks, katerega ocenjena vrednost je 2,5 milijona €, odpreti poseben proračunski sklad
ter poleg lastnih sredstev iskati tudi državna in EU sredstva.
Športna zveza Občine Kamnik, Kajuhova pot 12, 1240 Kamnik
Matična št.: 5197295000, ID za DDV: SI72772611, TRR: 0231-2001-4883-495
Gsm: 041/760-469, email:[email protected], www.sportnazvezakamnik.si
1
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK
V nadaljevanju vam posredujemo sklepe, ki jih je predsedstvo ŠZ Kamnik, sprejelo na svoji
seji. Športa zveza Kamnik predlaga:
‐ Sredstva na proračunski postavki 8100 - sofinanciranje dejavnosti klubov in društev se
povišajo za 25.000 €. Vsi se zavedamo, da gospodarska in finančna kriza vse močneje
kaže zobe in je vedno težje dobiti sponzorska sredstva v občini. Prispevki staršev, ki so
pomemben vir v finančni konstrukciji vsakega kluba so vedno manjši, saj je kriza udarila
tudi družinske "proračune". Lahko pa smo hvaležni, da še vedno obstajajo podjetja in
obrtnike, ki s svojimi sponzorskimi sredstvi zagotavljajo delovanje športnih društev. Zato
je smiselno, da Občina Kamnik v teh časih nameni več sredstev za izvajanje športnih
programe, predvsem programe za otroke in mladostnike ter na ta način omogoči, da se
raven kvalitete športnih programov za otroke in mladostnike obdrži.
‐ V primeru povišanja DDV za športne objekte iz 8,5% na 20%, to bi bil velik ok za športne
klube, se temu primerno zvišajo tudi proračunska sredstva, ki so namenjena za najem
športnih objektov na postavki 8100 - sofinanciranje dejavnosti klubov in društev.
‐ Odpre se posebni proračunski sklad za prenovo in pokritje Letnega kopališča Kamnik v
višini 300.000 €. V letu 2013 se iz sklada financira izdelava projektov.
‐ Občina Kamnik najkasneje v letu 2013 pripravi model brezplačnega uporaba športnih
objektov v lasti Občine za kamniške športne klube in društva, nameni pavšalni znesek
sofinanciranja za športne objekte tistim športnim društvo, ki nimajo primernih objektov v
občini (vodni športi, …) ter subvencionira razlika v ceni za najem športnega objekta, ki ni
v lasti Občine, a je na območju občine Kamnik (bazen in dvorana CIRIUS, dvorana
ŠCRM).
‐ V letu 2013 se kot prva faza Modela brezplačne uporabe športnih objektov, cena ure
najema športnih objektov v lasti Občine, za športna društva ter klube, ki so registrirani in
imajo sedež v Občini Kamnik za njihovo redno športno rekreativno dejavnost (treninge),
zniža za 50%. Na ta način se pridobi dodatna sredstva za sofinanciranje najema športnih
objektov, ki niso v lasti Občine ter najema športnih objektov izven občine. Predlagamo,
da se pri drugem branju proračuna 2013 sprejema tudi že Pravilnik o merilih za
oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov
V spodnji tabeli je razrez občinskega predloga proračuna za šport za leto 2013 ter primerjava
za leti 2011 in 2012.
program
6630 ZTŠ- VZDRŽEVANJE
OTROŠKIH IGRIŠC
8100 SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI KLUBOV
IN DRUŠTEV
obrazložitev
2011
2012
2013
Sredstva
bodo
namenjena
za 47430
33000
27000
delovanje in vzdrževanje otroških
igrišč
(nujne
zamenjave
igral,
čiščenje, košnja….).
254.939 210.000 230.000
Športna vzgoja otrok in mladine:
‐ interesna
športna
vzgoja
predšolskih otrok
‐ interesna
športna
vzgoja
šoloobveznih otrok
‐ športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
‐ športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami
‐ interesna športna vzgoja mladine
‐ športna
vzgoja
mladine
usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Razvojne in strokovne naloge v
športu:
‐ strokovno
izpopolnjevanje
v
Športna zveza Občine Kamnik, Kajuhova pot 12, 1240 Kamnik
Matična št.: 5197295000, ID za DDV: SI72772611, TRR: 0231-2001-4883-495
Gsm: 041/760-469, email:[email protected], www.sportnazvezakamnik.si
2
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK
‐
‐
‐
‐
8101 SREDSTVA ZA
POSPEŠEVANJE IN
PROMOCIJO ŠPORTA
8116 ZTŠ- VZDRŽEVANJE
ŠPORTNIH OBJEKTOV
8117 ZTŠ- VZDRŽEVANJE
BAZENA
8139 ŠPORTNO IGRIŠCE
PŠAJNOVICA
8175 NOGOMETNI STADION
MEKINJE - SANACIJA
OBJEKTA
športu
športne in promocijske prireditve
ter pospeševanje športa
delovanje društev in zvez na
lokalni ravni
priznanja športnikom in športnim
delavcem
najem dvoran (DDV, ki ga plačajo
klubi šolam za najem dvoran gre
državi)
53.661
50.400
38.000
delovanje drsališča, za sofinanciranje 115.788 85.000
vzdrževanja športnih igrišč po KS-jih
ter za zavarovanje športnih objektov.
Sredstva so namenjena za nakupu 30.056 76.000
materiala za vzpostavitev in pripravo
bazenskega kompleksa, za manjša
investicijska dela na bazenu ter ostale
stroške povezane z delovanjem
bazena (materialni stroški, čiščenje,
kopališki mojstri, podjemne pogodbe
zaposlenih, ki na bazenu opravljajo
dela).
Sredstva so namenjena za pridobitev
10.000
gradbenega dovoljenja za ureditev
športnega
igrišča.
Igrišče
bo
asfaltirano, narejene bodo talne
označbe, sredstva bodo namenjena
tudi za nakup športnih rekvizitov. Vsa
predvidena dela bodo izvedena, v
kolikor bo sprejet OPN.
Sredstva so namenjena za delno 0
0
sanacijo objekta na štadionu, in sicer
za sanacijo strehe in nadzidavo
zgornjih prostorov.
48.000
67.000
20.000
50.000
Ravno tako je v predlogu proračuna predvideno pridobitev zemljišča na Duplici, na katerih se
v naravi nahaja nogometno igrišče s pripadajočimi nepremičninami. Del le-teh bo potrebno
pridobiti od države, del pa od članov zasebnega društva, ki so prav tako lastniki nekaterih
zemljišč, na katerih se nahaja igrišče. Sredstva iz te postavke bodo porabljena tudi v primeru
odkupa zemljišča, na katerem bi se uredilo športno igrišče v Mekinjah, za kar si krajani
prizadevajo že nekaj let.
Za vsa morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo po telefonu ali osebno na
sestanku.
Brane Golubović l.r.
Predsednik Športne zveze
041696482
Športna zveza Občine Kamnik, Kajuhova pot 12, 1240 Kamnik
Matična št.: 5197295000, ID za DDV: SI72772611, TRR: 0231-2001-4883-495
Gsm: 041/760-469, email:[email protected], www.sportnazvezakamnik.si
3