SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI!

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI!
Osnovna šola Križevci se je prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje
programov POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015.
Program financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje
izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.
Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«, je
povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne
potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam
ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in
sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi
nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo.
Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo
učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu
Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in
samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.
Predmet programa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, tj.
aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli,
niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev. Osnovne
šole na javni razpis prijavijo program, v okviru katerega bodo, izven izvajanja obveznega
programa osnovne šole, izvajale aktivnosti, namenjene učencem:
1. individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev z namenom doseči
boljše
učne
dosežke
in
uspešnejše
vključevanje
v
socialno
okolje;
2. mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov;
3. počitniške dejavnosti.
V okviru projekta Popestrimo šolo bomo začeli z izvajanjem aktivnosti, v katere se bodo
lahko vključevali učenci.
Vse aktivnosti bodo potekale po pouku, v prostih urah, občasno ob sobotah in počitnicah.
Vsak učenec se na aktivnosti prijavi z prijavnico, ki jo dobi pri razredniku in jo njemu tudi
vrne. Urniki dejavnosti bodo narejeni naknadno, po oddaji prijavnic in glede na interese
učencev. Vse dejavnosti so brezplačne, prav tako se učenci lahko prijavijo na več različnih
aktivnosti.
OŠ Križevci bo program izvajala v sodelovanju s partnersko šolo OŠ Mala Nedelja.
V programu VRTILJAK USTVARJALNOSTI bodo potekale naslednje aktivnosti:
1. UČNA POMOČ
Po pouku in izven šolskih dejavnosti bomo izvajali učno pomoč. Ta bo namenjena
učno in tudi socialno šibkejšim učencem, oziroma tistim, ki niso upravičeni do nobene
oblike učne pomoči. Pomoč se bo navezovala na poglabljanje in utrjevanje učne snovi.
Poleg izvajanja učiteljeve učne pomoči, bomo razvijali tudi tutorstvo. Pri tej obliki
tutorstva bodo nadarjeni učenci iz višjih razredov pomagali učencem nižjih razredov
pri razlagi, pojasnilu nalog iz učne snovi.
2. ŠOLSKA SPLETNA STRAN IN ŠOLSKI ČASOPIS
V okviru te aktivnosti bomo medijsko ustvarjalni. Posodobili bomo šolsko spletno
stran in omogočili, da bodo pri tem aktivni predvsem učenci. Na njej bomo objavljali
sprotne zanimivosti iz delovanja šole in lokalne zanimivosti. Te aktivnosti bomo
nadgradili z izdajo šolskega časopisa. Prispevke bomo objavili tudi v tujih jezikih.
3. PROSTOVOLJSTVO
Aktivnost bomo izvajali z namenom, da bi v današnjem času učencem približali
prostovoljstvo. Spoznali bodo oblike prostovoljstva in organizacije, ki so najbolj
aktivne na tem področju. Vključili se bomo v delovanje teh prostovoljskih skupin in
skupaj z njimi organizirali akcije zbiranja stvari pomoči potrebnim. Organizirali bomo
izmenjavo oblačil, morebitne prostovoljne prispevke pa bomo namenili prav pomoči
potrebnim.
Organizirali bomo medgeneracijske delavnice s starejšimi in pomoči potrebnimi
občani. Obiskali bomo dom starejših občanov, kjer se bomo družili z njimi na
različnih delavnicah. Obiskali bomo tudi nekatere starejše občane, ki živijo sami.
4. VARNA UPORABA INTERNETA
Ker si danes več ne predstavljamo življenja brez interneta, bomo pri tej aktivnosti
pozornost namenili predvsem varni uporabi interneta. Spoznali bomo glavne skupnosti
na internetu in njihovo delovanje. Pozornost bomo namenili temu, kaj lahko sami
naredimo, da zaščitimo sebe in svoje podatke na internetu.
Ker je šola vključena v mednarodni projekt Comenius, bomo izvedli videokonference
z nekaterimi učitelji in učenci iz tujine. Videokonference bomo posneli in objavili na
različnih spletnih straneh, oziroma portalih.
5. DIGITALNA FOTOGRAFIJA
Izvedli bomo fotografske delavnice, na katerih bomo spoznali osnove digitalne
fotografije. Svoje znanje bomo nadgradili s fotografiranjem na terenu, z obiskom foto
studia in organizacijo fotografske razstave na šoli in v nekaterih prostorih lokalne
skupnosti. Izbirali bomo teme, povezane s šolo in lokalno skupnostjo.
6. DRUŽBA
Tu bomo namenjali pozornosti družbenim temam, kot so: nasilje, alkoholizem, droge,
spolnost ... V skupinah bomo na različne načine (knjige, pogovori, filmi ...) spoznali
obravnavano tematiko, debatirali in predstavili različne izdelke (plakati, predstavitve,
govorni nastopi) na to tematiko. V skupinah bo poudarek na socialnih igrah, ki
razvijajo socialne veščine, pozitivno samopodobo, strpnost, sprejemanje drugačnosti
ter spoznavanje načinov reševanja problemskih situacij.
7. LUTKOVNA PREDSTAVA
Z učenci 2. triade bomo pripravili lutkovno predstavo za učence nižjih razredov in
vrtca. Učenci bodo sami napisali dramsko besedilo, načrtovali in izdelali lutke ter
sceno in njeno postavitev. Predstavo bomo izbrali glede na interes in zanimanja
učencev. S predstavo bomo šli gostovat na partnersko šolo.
8. RAZISKOVALNA NALOGA
Na osnovni šoli je bila izvedena energetska sanacija, zato bomo z nadarjenimi učenci
višjih razredov izvedli raziskovalno nalogo, s katero bomo poskušali ugotoviti
učinkovitost le-te. Zbrali bomo potrebne podatke, jih uredili, analizirali in jih
primerjali s podatki pred sanacijo.
9. ŠPORT
S 1. in 2. triado bomo izvajali elementarne igre za razvoj hitrosti, gibljivosti in
koordinacije. S štafetnimi igrami bodo razvijali medosebne odnose in sodelovanje,
dvignili samozavest ter timski duh. Z atletiko, gimnastiko, športi z žogo in igrami
orientacije bomo razvijali vzdržljivost in moč ter tako prispevali k razvoju osnovnih
motoričnih spretnosti. Za sprostitveni aktivnosti bomo uporabili kolesarske izlete. Kot
inovativno dejavnost bomo spoznali supanje in speed badminton.
10. MATEMATIČNA RAZGIBALNICA
Učenci bodo v matematični razgibalnici reševali razvedrilne. Sestavljajo svoje naloge,
izdelujejo plakate, raziskujejo zgodovino, zberejo naloge v zbirko in podobno.
Pripravili bomo matematično tekmovanje med učenci 1. in 2. triade.
11. DELUJEM LOKALNO
Pri tej aktivnosti se bomo povezali z lokalno skupnostjo. Skupaj z njimi bomo
organizirali delavnice, kjer bodo učenci spoznavali lokalne dejavnosti - kmetijstvo,
čebelarstvo, pridelava mleka, olja ... Seznanili se bodo s tradicionalnimi lokalnimi in
slovenskimi izdelki in jih na delavnicah tudi izdelali in predstavili.
Skupaj z lokalnimi kmeti, prodajalci domačih in podobnih izdelkov bomo organizirali
tržnico domačih izdelkov.
12. ŽIVIMO Z NARAVO
V aktivnosti bodo lahko sodelovali učenci, ki jih zanima delo in preživljanje časa v
naravi. Spoznali bomo različne načine pridelovanja hrane in pridobljeno znanje
nadgradili s postavitvijo šolske grede. Zanjo bomo potem ustrezno skrbeli in pobirali
pridelke. Pridelke bomo potem ustrezno pripravili za uporabo. V okviru tega si bomo
tudi ogledali lokalno vrtnarijo in ekološko kmetijo. Organizirali bomo pohode po
občini, kjer bomo spoznavali njeno okolico, živalstvo, rastlinstvo. Na kakšno izmed
teh tem bomo pripravili tudi razstavo. Na temo prehrane bomo organizirali različne
delavnice. Na kuharskih delavnicah bomo pekli in kuhali ter izdali knjižico domačih
receptov
13. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
Med počitnicami bomo organizirali druženje v obliki različnih delavnic. Učenci bodo
kreativni in inovativni pri pustnih delavnicah. Med zimskimi počitnicami bomo
organizirali delavnico na temo pust. V primeru zasneženih počitnic bomo pripravili
tudi aktivnosti na snegu ali pohod. Prav tako bomo v zimskih in pomladnih počitnicah
organizirali ekskurzije in na ta način spoznavali okoliške kraje.
V času poletnih počitnic bomo pripravili delavnice na temo počitnic in z njimi
povezanih aktivnosti. Nekatere počitniške delavnice bomo pripravili skupaj z učenci
partnerske šole, da se bodo učenci med sabo bolje spoznali.
Z izvajanjem programa začnemo po novem letu. Za vse nadaljnje informacije spremljajte
šolsko spletno stran in oglasne deske na šoli.
Izvajalki programa:
Tamara Flegerič in Inga Rajtman