LDN 2013/2014 - Spletni portal Druga OŠ Slovenj Gradec

LETNI DELOVNI NAČRT 2013/2014
1
Vsebina
UVOD .............................................................................................................................................................. 4
VIZIJA ŠOLE................................................................................................................................................... 6
SPLOŠNE INFORMACIJE ............................................................................................................................. 7
TEMELJNE PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ..................................................... 8
ŠOLSKI OKOLIŠ .......................................................................................................................................... 10
NAJVIDNEJŠI USPEHI NAŠIH UČENCEV V ŠOL. LETU 2012/13 ........................................................ 11
POGOJI ZA DELO ........................................................................................................................................ 16
POGLED NAZAJ – CENTRALNA ŠOLA ................................................................................................... 17
POGLED NAZAJ – PODRUŽNICA PAMEČE –TROBLJE ........................................................................ 18
PROSTORSKA RAZPOREDITEV ............................................................................................................... 20
CENTRALNA ŠOLA .................................................................................................................................... 20
PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE .......................................................................................................... 21
ŠOLSKI KOLEDAR ...................................................................................................................................... 22
NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) ...................................................................................... 24
KOLEDAR TEKMOVANJ ZA NAŠE UČENCE ......................................................................................... 25
ČAS NAŠEGA DRUŽENJA ......................................................................................................................... 26
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ....................................................................................................... 27
OBVEZNI PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE V ČASU UVAJANJA DRUGEGA TUJEGA
JEZIKA .......................................................................................................................................................... 28
ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH ........................................................................................................ 31
KADROVSKA ZASEDBA............................................................................................................................ 32
PEDAGOŠKA ZASEDBA – CENTRALNA ŠOLA ..................................................................................... 34
PEDAGOŠKA ZASEDBA – PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE ........................................................... 41
RAZREDNA STOPNJA ................................................................................................................................ 41
Podaljšano bivanje .......................................................................................................................................... 41
Jutranje varstvo............................................................................................................................................... 41
DRUGI STROKOVNI DELAVCI ................................................................................................................. 42
DRUGI DELAVCI ŠOLE .............................................................................................................................. 42
OBVEZNI TEČAJ PLAVANJA – 3. RAZRED ............................................................................................ 43
OBVEZNI KOLESARSKI IZPIT – 5. RAZRED .......................................................................................... 43
DOPOLNILNI POUK .................................................................................................................................... 44
DODATNI POUK .......................................................................................................................................... 45
URE INDIVIDUALNE POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI ......................................... 46
URE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI .......................... 47
DSP PO RAZREDIH ..................................................................................................................................... 48
IZBIRNI PREDMETI .................................................................................................................................... 49
VODJE RUZ-ov IN AKTIVOV ..................................................................................................................... 50
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH .................................................................................................... 51
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH V ŠTEVILKAH ......................................................................... 52
FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA OD 4. DO 7. RAZREDA .................................................................... 53
DELNA ZUNANJA DIFERENCIACIJA ...................................................................................................... 54
DRUGE DELITVE IN KOMBINACIJE ....................................................................................................... 55
ORGANIZACIJA ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA .................................................................. 56
PRIJAVE UČENCEV NA CENTRALNI ŠOLI ............................................................................................ 56
KADROVSKA ZASEDBA SLOVENJ GRADEC ....................................................................................... 56
PRIJAVE UČENCEV NA PODRUŽNICI PAMEČE ................................................................................... 57
KADROVSKA ZASEDBA PODRUŽNICA ................................................................................................. 57
POTEK PODALJŠANEGA BIVANJA – PROGRAM.................................................................................. 57
JUTRANJE VARSTVO ................................................................................................................................ 58
PRIJAVE ZA JUTRANJE VARSTVO .......................................................................................................... 58
VARSTVO VOZAČEV IN ČAKAJOČIH UČENCEV ................................................................................. 59
ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................................................... 61
IZVAJANJE KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH ZNANJ V ŠOLSKI KNJIŽNICI ................................... 61
INTERESNE DEJAVNOSTI ......................................................................................................................... 61
ŠOLSKA PREHRANA .................................................................................................................................. 65
PREVOZI UČENCEV .................................................................................................................................. 66
VOZNI REDI V ŠOLSKEM LETU 2013/14 ................................................................................................. 69
DEŽURSTVO UČITELJEV .......................................................................................................................... 70
RAZREDNA STOPNJA ................................................................................................................................ 71
PREDMETNA STOPNJA.............................................................................................................................. 72
2
RAZPORED DEŽURSTEV– PODRUŽNIČNA ŠOLA PAMEČE-TROBLJE............................................. 73
NARAVOSLOVNI DNEVI .......................................................................................................................... 76
ŠPORTNI DNEVI ......................................................................................................................................... 78
TEHNIŠKI DNEVI ....................................................................................................................................... 80
EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI, TABORI ............................................................................................... 83
ŠOLSKA SKUPNOST ................................................................................................................................... 84
NAŠA SKRB ZA LEPO IN ČISTO OKOLJE ............................................................................................... 85
SEZNAM ČIŠČENJA PO ODDELKIH ...................................................................................................... 85
PROMETNA VZGOJA................................................................................................................................. 87
PROGRAM DEJAVNOSTI MLADIH ČLANOV RDEČEGA KRIŽA ........................................................ 88
ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA .................................................................. 89
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA IN KURATIVA ........................................................................... 90
PROJEKTI ..................................................................................................................................................... 93
EVROPSKI PROJEKT ZDRAVA ŠOLA................................................................................................... 94
FIT SLOVENIJA ........................................................................................................................................... 96
SPODBUJANJE VESELJA DO GIBANJA .................................................................................................. 96
PROJEKT IZBOLJŠAJMO BRALNO PISMENOST ................................................................................... 98
PROJEKT: SLOVENSKI UČNI KROGI ...................................................................................................... 99
RASTEM S KNJIGO .................................................................................................................................. 102
PROJEKT UVAJANJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA ................................................... 103
PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2013/2014 ................................................................................ 104
POPESTRIMO ŠOLO .................................................................................................................................. 105
PROJEKT [email protected] ................................................................................................................................ 106
PROJEKT EVROPSKA VAS ...................................................................................................................... 107
BRALNI NAHRBTNIK ............................................................................................................................... 108
BRALNA NOČ ............................................................................................................................................ 109
eTWINNING ................................................................................................................................................ 109
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA ................................................................................................... 110
GOVORILNE IN POGOVORNE URE ....................................................................................................... 112
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA .................................................................................................. 113
CENTRALNA ŠOLA: 6. do 9. razreda – učitelji razredniki ........................................................................ 113
CENTRALNA ŠOLA: 6. do 9. razreda – učitelji nerazredniki .................................................................... 114
PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE ......................................................................................................... 116
RODITELJSKI SESTANKI ......................................................................................................................... 117
VZGOJNI NAČRT ....................................................................................................................................... 119
ŠOLSKA MEDIACIJA ................................................................................................................................ 124
DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE ................................................................................................. 127
UČITELJSKI ZBOR .................................................................................................................................... 127
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR ............................................................................................................... 127
RAZREDNIŠTVO IN SORAZREDNIŠTVO .............................................................................................. 128
STROKOVNI AKTIVI ................................................................................................................................ 130
KOMISIJA ZA SESTAVO INDIVIDUALNIH NAČRTOV ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI
...................................................................................................................................................................... 133
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ............................................................................................................... 134
DELOVNA OBVEZA UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV ŠOLE ..................................................... 135
NAČRT REDNIH DOPUSTOV ............................................................................................................... 135
DELO RAVNATELJICE, POMOČNICE RAVNATELJICE, VODJE PODRUŽNICE,ŠOLSKE
SVETOVALNE SLUŽBE IN ŠOLSKE KNJIŽNICE ................................................................................. 136
RAVNATELJICA ........................................................................................................................................ 136
POMOČNICA RAVNATELJICE ................................................................................................................ 136
VODJA PODRUŽNICE ............................................................................................................................... 136
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .......................................................................................................... 136
PLAN DELA UČITELJSKEGA ZBORA ................................................................................................... 138
NAČRT SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA PEDAGOŠKEGA DELA ............................................... 144
ORGANI ZAVODA..................................................................................................................................... 145
SVET ŠOLE ................................................................................................................................................. 145
ČLANI SVETA ŠOLE ................................................................................................................................. 145
SVET STARŠEV ......................................................................................................................................... 146
POVEZOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI V KRAJU IN REGIJI ............. 148
PREVENTIVNI PROGRAMI V SODELOVANJU S CENTROM ZA SOCIALNO DELO, POLICIJO,
ZDRAVSTVENIM DOMOM IN SREDNJO ZDRAVSTVENO ŠOLO SLOVENJ GRADEC ................. 150
KDO BO SPREMLJAL IN OVREDNOTIL NAŠE DELO? ....................................................................... 151
3
UVOD
4
DRUGA OSNOVNA ŠOLA
Kopališka 29
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 399 40
Telefax: 02 88 399 59
Ravnateljica Nada Duler: 02 88 399 41,
[email protected]
Pomočnica ravnateljice Marta Rubin: 02 88 39 942,
[email protected]
E-mail: [email protected]
Spletna str. šole: www.druga-os.si
Davčna številka: 22973389
Transakcijski račun: 01312-60306 79 756
PODRUŽNICA PAMEČE–TROBLJE
Pameče 134
2380 Slovenj Gradec
Vodja podružnice: Sabina Lorber, [email protected]
Telefon: 02 88 21 410
5
VIZIJA ŠOLE
Želimo ustvarjati okolje, ki bo izjemno spodbudno za učenje. To bomo lahko ustvarili le v
dobrih medsebojnih odnosih. Zanje se bomo ves čas trudili, vlagali veliko energije, kajti
odgovorni smo vsi: delavci šole, učenci in starši. Omogočali bomo pridobivanje pozitivnih
in negativnih izkušenj, ki so pomembne za razumevanje življenja. V sedanjosti in
prihodnosti bomo za učence izvajali kvaliteten pouk, pri katerem bodo lahko pridobivali
odlična znanja ter dosegali izjemne rezultate. Pri vsakem posamezniku bomo poskušali
najti potenciale ter mu pomagali, da sam razvija svoje močno področje, talent.
Naša šola bo še vedno športno in kulturno središče Slovenj Gradca, povezana in umeščena
v življenje v lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem prostoru.
Vsak deležnik šolskega prostora bo sam izbiral, ali bo sodeloval na poti k skupnemu cilju
ter tudi odgovorno sprejemal naravne posledice.
Učenci bodo od nas odhajali z odličnim vseživljenjskim znanjem v okviru svojih
zmožnosti, z različnimi izkušnjami. Znali bodo poiskati informacije in rešitve zase.
Razumeli bodo, kaj so dobri medsebojni odnosi, kako jih ustvarjati in vzdrževati. Poznali
bodo vrednost telesnega, čustvenega in duševnega zdravja. Vedeli bodo, kaj so izjemno
kvalitetne kulturne prireditve. Razumeli bodo pomembnost ukvarjanja s športom ter
vrednost lastnega zdravega življenjskega sloga. Znali bodo živeti v sožitju z naravo.
Razvijali bodo pozitivno samopodobo, spoštovanje do sebe in do drugih. Naučili se bodo,
kako slediti sebi, svojim ciljem. Spoznali bodo, da je za dosežen cilj potrebno vlagati
svojo energijo, da je naporno. Vedeli bodo, da so lahko samostojni, odgovorni in da se
razvijajo v izjemne, neponovljive odrasle
osebnosti.
Znak s stilizirano obliko cveta in barvo
simbolizira dejavnosti in poslanstvo šole.
Sodelovanje in povezanost med učiteljem,
otrokom in starši predstavljajo prepletajoči
se krogi. V celoto jih združujejo stilizirani
listi cveta (šola), ki z živahnimi barvami
nakazujejo povezanost z naravo, zdravje,
zdravo šolo, veselje, rast ...
Listi so zasnovani v obliki, ki lahko spominja
tudi na podobo treh ptic, združenih v gnezdu
(šoli), iz katerega odhajajo v življenje ...
(J. Grabec)
6
SPLOŠNE INFORMACIJE
1. Namen delovnega načrta je:
o zagotoviti sistematično uresničevanje določene naloge, v skladu z zakonom in
izvršilnimi predpisi,
o
določiti obseg, vsebino in organizacijo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
o
določiti program storitev, ki jih bo šola opravila v šolskem letu 2013/2014.
2. Izhodišča za oblikovanje delovnega načrta so:
Zakon o osnovni šoli, Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju, obvezni predmetnik
in učni načrti, obvestila in priporočila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavoda RS za šolstvo in šport.
Upoštevali smo naslednje spremenjene pravilnike in zakone:
Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12)
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS 12-570/1996, RS 33-1842/1997, RS 593147/2001, RS 71-3163/2004, RS 53-2220/2005, RS 60-2541/2006, RS 1025073/2007, RS 107-5585/2010, RS 87-3727/2011, RS 40-1700/2012, RS 632519/2013)
Priprava delovnega načrta se je začela v juliju, osnutek je nastajal v avgustu, predlog pa
v septembru 2013.
3. Postopek sprejemanja letnega delovnega načrta:
o zbiranje in obravnava pripomb v strokovnih organih,
o usklajevanje, predstavitev in potrditev na seji učiteljskega zbora 17. 9. 2013,
o predstavitev na Svetu staršev 24. 9. 2013,
o potrditev na Svetu šole 24. 9. 2013.
4. Pri svojem delu smo zavezani slediti ciljem osnovnošolskega izobraževanja, ki so
zapisani v Zakonu o osnovni šoli (2. člen Zakona o osnovni šoli, U.l., glej zgoraj):
o zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
o spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega
in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
o omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
o pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
o vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
7
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in
družbenega okolja, prihodnjih generacij;
o
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
o
vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske
tradicije;
o
vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
o
razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
o
razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v
italijanskem in madžarskem jeziku;
o
razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
o
razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;
o
doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
o
razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
o
razvijanje podjetnosti
kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo,
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.
Cilje osnovnošolskega izobraževanja uresničujemo z dejavnostmi, navedenimi v
pričujočem Letnem delovnem načrtu. Pri načrtovanju izhajamo tudi iz vizije šole,
Vzgojnega ter Finančnega načrta.
TEMELJNE PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU
2013/2014
Delo posameznih področij usmerjajo sklepi, sprejeti na konferencah ter Svetu staršev v
šolskem letu 2013/2014.
V tem šolskem letu želimo:
doseči še višjo raven kvalitete uporabnega znanja,
izboljšati bralno in informacijsko pismenost,
izboljšati delovne navade učencev – redno opravljanje domačih nalog,
zmanjšati število ur neopravičenega izostajanja,
posvetiti večjo skrb razvoju potencialov pri nadarjenih učencih,
povečati strpnost med učenci in zmanjšati verbalno nasilje,
še izboljšati sodelovanje s starši.
8
Vzgojno-izobraževalno delo
Na osnovi ugotovitev, ki so rezultat spremljanja pouka ter uvajanja novih
programov v devetletki, sprememb pravilnikov in odločb MIZŠ, smo oblikovali
letne priprave dela ter naše temeljne usmeritve, ki so razvidne iz projektov, ki
jih izvajamo (Zdrava šola, Fit pedagogika, filozofija Glasserjeve kakovostne šole,
projekt Izboljšajmo bralno pismenost).
Pozornost bomo posvetili
pridobivanju uporabnega znanja, ustvarjalnosti,
kulturnemu delu, mednarodnemu delovanju in delu z nadarjenimi.
Pri načrtovanju pouka bomo upoštevali minimalne, temeljne in višje standarde.
Posebno pozornost bomo namenili spreminjanju Vzgojnega načrta šole. Želimo, da
postane uporaben in razumljiv vsem na šoli.
Zavestno bomo uporabljali dobre navade.
Več časa bomo namenili vzgoji za lepo vedenje: pozdravljanju, zahvaljevanju,
vljudnosti.
V prvi triadi bomo uvedli tako imenovano črto zaupanja, ki bo pripomogla k večji
samostojnosti naših najmlajših učencev.
Vrednote, ki izhajajo iz vsega naštetega, so zaupanje, spoštovanje, znanje,
vseživljenjsko učenje, kakovostno delo, sodelovanje, usposobljenost, negospodovalno
vodenje, upoštevanje različnosti, strpnost.
Vse to podpiramo z delom v našem vsakdanjem življenju, delom v projektih, kjer je
zapisano, čemu sledimo.
V letošnjem letu smo se odločili, da se poleg pozornosti poglabljanju dobrih navad, ki
poglabljajo odnose (podpiranje, spodbujanje, spoštovanje, zaupanje, sprejemanje,
poslušanje in dogovarjanje), posvetimo tudi lastni odgovornosti in samostojnosti. Rdeča
nit našega celotnega delovanja ostaja: »Zaupam si! Lahko naredim sam!«
9
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš je določen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega izobraževalnega zavoda Druge OŠ Slovenj Gradec. Matična enota je Druga
osnovna šola, kjer je sedež zavoda. V matični enoti vpisujemo otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
Šolski okoliš matične šole
ULICA
PO
0001
Francetova c., Glavni trg, Gosposvetska c., Meškova ul., Partizanska pot,
Pohorska c., Poštna ul., Trg svobode
0002
Celjska c., Glavni trg, Gosposvetska c., Ozka ul., Trg svobode, Vorančev trg
0003
Celjska c., Gosposvetska c., Partizanska pot, Vrunčeva ul.
0004
Celjska c., Partizanska pot, Vrunčeva ul.
0011
Celjska c., Kopališka ul., Partizanska pot
0012
Kopališka ul., Pohorska c., Ronkova ul.
0013
Jaskova ul., Legenska c., Pohorska c., Ul. Pohorskega bataljona
0014
Jaskova ul., Legenska c., Pohorska c.
0015
Legenska c., Pavčkova ul., Pohorska c.
0016
Jakčeva ul., Legenska c., Malgajeva ul., Pavčkova ul., Zidanškova ul.
0017
Francetova c., Jakčeva ul., Kreševa ul., Prešernova ul., Zidanškova ul.
0018
Francetova c., Gradiška ul., Legenska c., Levstikova ul., Prešernova ul.,
Rozmanova ul., Zidanškova ul.
0019
Bernekerjeva ul., Francetova c., Pohorska c.
0020
Francetova c., Gubčeva ul., Kidričeva ul., Sejmiška c., Šolska ul.
0021
Ozare
0022
Ozare
0023
Pod gradom
0024
Cankarjeva ul., Francetova c., Glavni trg, Sejmiška c., Šolska ul.
0032
Celjska c., Lepa pot, Šmarska c.
0035 *
Pod gradom
0038
Čebularjeva ul., Iršičeva ul., Kopališka ul., Pohorska c.
0056
Gmajna
0068
Gradišče
0069
Gradišče
0117
Celjska c.
0121
Ronkova ul.
* STARI TRG (0045) spada pod Prvo OŠ Slovenj Gradec.
Šolski okoliš podružnične šole Pameče-Troblje
NASELJE
PO
Gmajna *
0054, 0055
Pameče
0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066
Gradišče
0068, 0069
Troblje
0067
* Naselje GMAJNA se deli na šolski okoliš Prve (0053) in Druge OŠ (0056).
10
NAJVIDNEJŠI USPEHI NAŠIH UČENCEV V ŠOL. LETU
2012/13
POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME
Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagradimo za uspešno delo pri učenju,
interesnih dejavnostih in delu nasploh.
Razrednik na predlog učiteljskega zbora ali oddelčne skupnosti izroči:
 pohvale učencem za dobro delo v oddelčni skupnosti in interesnih dejavnostih,
 priznanja za dosežen učni uspeh,
 bronasta priznanja, dosežena na različnih tekmovanjih.
Ravnateljica na slovesni prireditvi ob zaključku leta podeljuje:
 posebno priznanje za izjemne rezultate v vseh letih šolanja,
 zlata priznanja za vsa leta pridnega branja,
 priznanja za najboljšega športnika in športnico,
 vsa srebrna in zlata priznanja, dosežena na različnih tekmovanjih.
Župan MO Slovenj Gradec podeli priznanja učencem za izjemne uspehe, katerih
izhodišče je povprečna ocena najmanj 4,5 v 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu ter aktivno delo
na širšem področju vsa leta osnovnošolskega izobraževanja.
NAJVIDNEJŠI USPEHI NAŠIH UČENCEV V ŠOL. LETU 2012/13
PODROČJE
CANKARJEVO
PRIZNANJE
ANGLEŠČINA
RAZ
-RED
2.–9.
8., 9.
PRIZNANJA
ŠTEVILO
PRIZNAN
J
NAJUSPEŠNEJŠI POSAMEZNIKI
BRONASTA
53
/
SREBRNA
4
ZLATA
/
ŽIVA KRAJNC, 8. B, PATRICIJA KAVČIČ, 8. B,
ŽIVA GREGOR, 9. A; GAJA TRIGLAV, 9. A
/
BRONASTA
13
/
SREBRNA
2
EVA ČODERL, 9. A; ALENKA WANGUI
KITHINJI, 9. B
ZLATA
1
MEDNARODNO TEKMOVANJE V KREATIVNEM
PISANJU V ANGLEŠČINI
BRONASTA
4
ŽIVA KRAJNC, 8. B
NEMŠČINA
VITO ABELN, 9. A, KLEMEN ZALOŽNIK, 9. B
MATEMATIKA
VEGOVO
PRIZNANJE
9.
1.–9.
NEJA GRACEJ, 7. A – 1. MESTO
SREBRNA
ZLATA
2
/
BRONASTA
67 RS
31 PS
SREBRNA
12
ZLATA
/
TIA ČEVNIK ARH, 7. A, KLARA KRESNIK, 7.
A, URBAN PEČOLER, 7. A, HANA KLANČNIK,
7. B, ALJAŽ JERAM, 8. B, PATRICIJA
KAVČIČ, 8. B; TINKARA OŠLOVNIK, 8. B;
LUKA GRIL, 9. A; TONE KRNC, 9. A, OŽBEJ
VENE, 8. B; EVA VODOPIJA, 8. C; LEA
ZORMAN, 8. C;
/
11
FIZIKA
STEFANOVO
PRIZNANJE
KEMIJA
PREGLOVO
PRIZNANJE
BIOLOGIJA
PROTEUSOVO
PRIZNANJE
ZGODOVINA
BRONASTA
8., 9.
8., 9.
8., 9.
8., 9.
SREBRNA
4
TINKARA OŠLOVNIK, 8. B; ALJAŽ JERAM, 8.
B, ŽIGA ANDREJC, 9. B, EVA VODOPIJA, 9. C
ZLATA
/
/
BRONASTA
7
/
SREBRNA
/
/
ZLATA
/
/
BRONASTA
7
/
SREBRNA
2
EVA VODOPIJA, 9. C, LEA ZORMAN, 9. C
ZLATA
1
ŽIVA KRAJNC, 8. B
BRONASTA
6
/
3
PATRICIJA KAVČIČ, 8. B, ANŽE PLANINŠEK,
9. A, NIKA JEROMEL, 9. C
/
/
1
/
SREBRNA
1
TINKARA OŠLOVNIK, 8. B
ZLATA
1
TINKARA OŠLOVNIK, 8. B
BRONASTA
31
/
SREBRNA
0
ZLATA
1
HANA KLANČNIK, 7. B
BRONASTA
19
/
SREBRNA
2
ETIJANA LESJAK, 8. A, LUKA GRIL, 9. A;
ZLATA
1
EVA VODOPIJA, 8. C
14
/
SREBRNA
10
PATRICIJA KAVČIČ, 8. B, ŽIGA ANDREJC,
9. B, NIKA JEROMEL, 9. C, LEA ZORMAN, 9.
C, EVA VODOPIJA, 9. C, EVA ČODERL, 9. A,
KATJA BOŠNIK, 9. B, NINA BOŠNIK, 9. B,
KAJA SOVINC, 9. B, OŽBEJ VENE, 9. B
ZLATA
/
BRONASTA
1
Dober reševalec
nalog
7
Zelo dober
reševalec nalog
4
Odličen mednarodni
reševalec
2
BRONASTA
268
SREBRNA
ZLATA
BRONASTA
GEOGRAFIJA
LOGIKA
TEKMOVANJE V
ZNANJU O
SLADKORNI
BOLEZNI
8., 9.
8., 9.
8., 9.
BRONASTA
VESELA ŠOLA
TURIZMU
POMAGA
LASTNA GLAVA
GENIUS
LOGICUS
SKUPAJ
8., 9.
8., 9.
4., 5.,
9.
14
SREBRNA
MIRJAM KAVČIČ, 4. B, EVA VODOPIJA, 9. C
42
ZLATA
5
MEDNARODNA
1
12
ŠPORTNA PODROČJA – DRŽAVNO TEKMOVANJE
ŠT.
IME, PRIIMEK
PANOGA
LOKOSTRELSTVO –
MESTO
1.
SAMUEL BELA HLASTAN
2.
HANNAH TERESA HLASTAN
3.
BARBARA PEJOVNIK
NAMIZNI TENIS
3.
4.
MARE POGORELC
JUDO
1.
5.
ZALA PEČOLER
JUDO
1.
6.
TANJA ANŽELAK
JUDO
2.
7.
ALJOŠA YANKOVSKYY
JUDO
3.
8.
MARE POGORELC
ALJOŠA YANKOVSYKY
JUDO – EKIPNO
1.
9.
TANJA ANŽELAK
ZALA PEČOLER
JUDO - EKIPNO
1.
DVORANSKO
1.
LOKOSTRELSTVO –
DVORANSKO
2.
DATUM TEKMOVANJA
16. 2., KOČEVJE
16. 2., KOČEVJE
30. 5., MUTA
5. 6., KOPER
5. 6., KOPER
5. 6., KOPER
5. 6., KOPER
5. 6., KOPER
5. 6., KOPER
PRIZNANJA ZA ŠPORTNE PROGRAME NA RAZREDNI STOPNJI
ZLATI SONČEK
1. razred
2. razred
3. razred
SKUPAJ
KRPAN
4. razred
5. razred
6. razred
MALA ZLATA KOLAJNA
VELIKA MODRA
KOLAJNA
DIPLOMA
VELIKA ZLATA
KOLAJNA
DIPLOMA
BRONASTA MEDALJA
SREBRNA MEDALJA
ZLATA MEDALJA
53 UČENCEV
59 UČENCEV
9 UČENCEV
51 UČENCEV
15 UČENCEV
187 UČENCEV
56 UČENCEV
34 UČENCEV
39 UČENCEV
129 UČENCEV
13
BRALNO PRIZNANJE
BRALNO PRIZNANJE –
slovenščina
BRALNA ZNAČKA –
angleščina
BRALNA ZNAČKA
NEMŠČINA
Naravoslovna bralna
značka
Bralno priznanje je
osvojilo 358
učencev.
Učencev, ki so brali za BP vseh devet let, je bilo
28.
231 učencev
Učenci so tekmovali za: EPI Reading Badge in
BOOKWORMS.
69 učencev
Učenci so tekmovali za: EPI Lesepreis.
43 učencev
12 učencev
Učenci so tekmovali v 8. in 9. razredu pri kemiji in
v 5. razredu pri naravoslovju in tehniki.
OBČINSKA PRIZNANJA
ZA USPEHE V VSEH LETIH ŠOLANJA
20 učencev
Eva Čoderl, 9. A, Živa Gregor, 9. A, Luka Gril, 9. A, Viktorija Mlinšek, 9. A, Anže Planinšek,
9. A, Maša Sedar, 9. A, Gaja Triglav, 9. A, Žiga Andrejc, 9. B, Katja Bošnik, 9. B, Nina
Bošnik, 9. B, Aleks Jurhar, 9. B, David Leskovar, 9. B, Kaja Sovinc, 9. B, Ožbej Vene,
9. B,Valentina Zdovc Kotnik, 9. B, Barbara Beliš, 9. C, Nika Jeromel, 9. C, Eva Vodopija, 9. C,
Lea Zorman, 9. C, Eva Marčič, 9. C
14
ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA IN
ŽIVLJENJA ŠOLE
15
POGOJI ZA DELO
KADROVSKA ZASEDBA
Na centralni in podružnični šoli imamo ustrezno kadrovsko zasedbo. V okviru letnega
delovnega načrta skrbimo za skupno in individualno strokovno izobraževanje vseh
delavcev šole.
USTREZNI PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Centralno in podružnično šolo vzdržujemo v okviru zmožnosti.
Večina učilnic ustreza prostorskim pogojem za izvajanje pouka. V šolskem letu
2012/2013 smo povečali in obnovili likovno učilnico (št. 9) ter v njej zamenjali dotrajan
pločevinasti strop z razsvetljavo. V celoti smo prebelili učilnice št. 9, št. 11, učilnici 5. a
in 5. b ter jih opremili z novim pohištvom. Za učilnice 1. a in 2. a in št. 38 smo nabavili
Smart table, kjer bo lahko potekal sodobnejši pouk. V kletnih sanitarijah za dečke smo
popolnoma obnovili pisoarje ter keramiko. V učilnici 3. a smo sanirali zid, kjer je odpadel
omet, zaradi vdora talne vlage. V učilnicah 1. a in 1. b ter pripadajočem hodniku smo
sanirali pod in omet zaradi izliva vode. Na celi šoli smo zamenjali vse dotrajane kotne
ventile na vodovodnem omrežju ter dotrajane kotličke v vseh sanitarijah. Ob zaključku
del na notranjem vodovodnem omrežju smo 31. 8. 2013 izvedli tudi dezinfekcijo (kloršok). V kuhinji smo nekaj prostorov prebelili ter sanirali prezračevalni sistem. Zamenjali
smo neustrezna in dotrajana vratna krila na celotnem kletnem - vzhodnem delu šole, ki
sedaj ustrezajo kriterijem priporočil sanitarne inšpekcije. Prav tako smo v jedilnici
zamenjali vrata na požarnem izhodu, ki sedaj ustrezajo standardom požarne varnosti.
Prebelili smo hodnike, kjer je pretok ljudi na šoli največji. Kamnita tla smo generalno
sčistili ter premazali z vzdržljivejšim – triletnim premazom. Postavili smo zaščitno
ograjo z vrati pri razredni stopnji do atletskega stadiona ter ograjo do atletskega
stadiona z vrati pri plinski podpostaji. S tem smo poskrbeli za varnost naših učencev,
zdaj steklovina in drugi nevarni odpadki ne bodo več ogrožajoči in nevarni za učence.
5. 8. 2013 je Mestna občina Slovenj Gradec pričela izvajati 1. fazo investicije - obnove
strehe na centralni šoli. Zaradi ponovitve postopka pri Javnih naročilih bodo dela 1. faze
zaključena do 10. 10. 2013.
Na podružnični šoli Pameče – Troblje smo v letu 2012/2013 sanirali vodovodno omrežje
v telovadnici in pripadajočo keramiko ter menjali armature v tuširnici. Obnovili smo
stopnice, vhod in fasado na severni strani telovadnice, kjer je vhod za krajane. Sanirali
smo tudi stopnice do krajevne knjižnice. Obnovili in prebelili smo učilnice 4. c, 5. c, OPB,
kjer so bile velike razpoke v zidovih. Prebelili smo sanitarije v pritličju in prvem
nadstropju. Zamenjali smo tudi dotrajane žaluzije na štirih južnih učilnicah, kjer je pouk
moten zaradi sonca. S pregradno steno in vrati smo zaprli vhod na galerijo. V telovadnici
smo premazali tudi parket, kar spada pod nujna vzdrževalna dela.
16
NEUSTREZNI PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
Učilnica za tehnični pouk (št. 12) ne ustreza normativom in standardom in je prav
tako premajhna za večje skupine učencev.
Za učilnico AMD (št. 22) in pripadajoče prostore urejamo lastništvo ter trajno
uporabo pri ustanoviteljici šole, MO Slovenj Gradec. V šolskem letu 2013/2014 bo
v njej potekal pouk 3. D-oddelka.
Učilnica 6. razreda (št. 21) je začasno v večnamenskem prostoru (odru), ki je
namenjen za prireditve. Neustrezno je tudi dotrajano pohištvo na celotni
razredni stopnji od 1. do 4. razreda.
Še vedno nimamo primernih prostorov za računovodstvo.
V telovadnici pri podružnici Pameče – Troblje je nujno potrebno sanirati okna,
obnoviti parket in nabaviti pokrivala za parket ob krajevnih in šolskih prireditvah.
POGLED NAZAJ – CENTRALNA ŠOLA
Druga OŠ Slovenj Gradec je bila zgrajena leta 1992. S poukom smo pričeli 1. 9. istega
leta. Kljub novi stavbi je bila večina pohištva na predmetni stopnji pripeljana s Prve OŠ.
Z novim pohištvom smo opremili le specialne učilnice za fiziko, kemijo, računalništvo,
tehniko in gospodinjstvo ter učilnice na razredni stopnji. Kar vrsto let smo se kljub
novozgrajeni šoli soočali s prostorsko stisko zaradi povečanega vpisa učencev. Tako smo
v šolskem letu 1996/97 garderobe razredne stopnje preuredili v učilnico. Za redni pouk
smo občasno uporabljali tudi sejno sobo v športni dvorani. S skrbnim načrtovanjem in
tudi z izredno racionalnim oblikovanjem skupin pri predmetih, pri katerih se učenci
delijo v manjše učne skupine, smo uspeli organizirati pouk le v eni izmeni.
S šolskim letom 1997/98 pa je tudi na naši šoli začelo upadati število vpisanih prvošolcev.
Od tega leta dalje vsako leto vpišemo samo po dva oddelka prvega razreda. V tem letu
smo opremili večjo računalniško učilnico (sredstva MŠŠ). V šolskem letu 2000/01 smo
imeli na centralni šoli le še 24 oddelkov 8-letne osnovne šole, vendar pa je prav
zmanjševanje števila oddelkov v tem šolskem letu omogočilo postopno uvajanje programa
9-letne osnovne šole s 1. razredom.
V šolskem letu 2002/03 smo povečali šolsko knjižnico. V šolskem letu 2007/08 smo
zamenjali talne obloge v upravnih prostorih in posodobili računalniško učilnico s pomočjo
sredstev, ki smo jih pridobili na natečaju MŠŠ, ter namestili več računalnikov v
knjižnico.
V šolskem letu 2008/09 smo s pomočjo razpisov MŠŠ in Evropskih sredstev uspeli
napeljati optično povezavo do Arnesovega vozlišča v Športnem centru Vinka Cajnka ter
tako zagotovili optimalno povezavo s svetovnim spletom (brezžični dostop do svetovnega
spleta je v 80 % šole). Obenem smo uredili tudi brezžični dostop preko Eduroam-a.
Večino učilnic smo opremili z LCD projektorji, 4 pa tudi z interaktivnimi tablami,
medtem ko smo učiteljem priskrbeli prenosne računalnike. V učilnici 36 smo prestavili
vrata in vgradili okno med učilnico za tehniko in tehnologijo ter delavnico. S 1. 1. 2009
je športna dvorana prešla v upravljanje zavoda SPOTUR.
17
V šolskem letu 2009/2010 smo morali zaradi izlitja vode v kletne prostore sanirati
jedilnico, hodnik in dve garderobi (tla smo prekrili s ploščicami in stene na novo
prebelili).
V šolskem letu 2010/11 smo preko javnega razpisa MŠŠ pridobili šest interaktivnih
tabel, dva stacionarna računalnika, tri prenosne računalnike, šestnajst mini računalnikov
za premično računalniško učilnico in šestnajst projektorjev. Iz sredstev amortizacije
smo za potrebe prevoza šolskih kosil na podružnično šolo v Pamečah nabavili tovorni avto.
V šolskem letu 2011/2012 smo iz sredstev osnovne amortizacije MO Slovenj Gradec
nabavili stroj za čiščenje notranjih prostorov šole, čistilne vozičke, kosilnico na nitko,
računalnike za tajništvo, knjižnico in šolsko svetovalno službo. Iz lastnih sredstev smo
nabavili ter zamenjali nekaj dotrajane posode v šolski kuhinji, klimo v pisarni pomočnice
ravnateljice, pohištvo v zbornici, pisarno ravnateljice in pomočnice ravnateljice. V šolski
knjižnici smo obnovili sedežno garnituro. Nabavili smo dve Smart i-tabli za poučevanje
jezikov. Namestili smo tudi računalniško napravo za evidenco prisotnosti na delu. V tem
šolskem letu smo investirali tudi v vodovodno napeljavo ter odtoke v učilnici št. 21 (na
odru), da bo začasno primerna tudi za pouk likovne vzgoje.
S pomočjo MO Slovenj Gradec in v večini lastnimi sredstvi smo večino učilnic na
predmetni stopnji opremili z novim pohištvom (št. 38, 39, 36, 30, 33, 34 in 22),
karnisami, dekorativnimi in zavesami za zatemnitev, ki so nujno potrebne za projekcije
pri pouku. Prav tako smo obnovili elektroinštalacije ter mize v fizikalni učilnici (št. 31)
ter tla v kemijski učilnici (št. 32). Povečali smo tudi gospodinjsko učilnico ter v njej
obnovili pohištvo in gospodinjske aparate, uredili smo tudi primerno prezračevanje in
razsvetljavo. Sedaj ustreza normativom in standardom za izvedbo pouka gospodinjstva
ter izbirnih predmetov s tega področja. V celoti smo prebelili učilnice 38, 39 in 36,
delno pa smo sanirali nekaj podbojev, hodnike, šolsko avlo, jedilnico ter druge učilnice.
Prav tako smo obnovili garderobne omarice za učence predmetne stopnje.
Na centralni in podružnični šoli smo investirali v menjavo termostatskih ventilov, ker
želimo privarčevati. Na centralni šoli smo tudi menjali dotrajan grelnik za sanitarno
vodo. V okviru varčevalnih ukrepov ter racionalnega ravnanja z energetskimi viri smo
nabavili tudi toplotno črpalko ter industrijski pralni stroj v kuhinji, ki omogočata manjšo
porabo energije.
V učilnicah 39 in 37 poteka jezikovni pouk. Prav zato smo nabavili e-tabli znamke Smart,
ki omogočata izvedbo pouka s pomočjo sodobne tehnologije.
Delno smo uredili senzorsko razsvetljavo na straniščih.
POGLED NAZAJ – PODRUŽNICA PAMEČE –TROBLJE
Učenci na podružnični šoli Pameče–Troblje imajo že nekaj let vse pogoje za kvalitetno
delo in tudi tu poteka pouk po novem programu devetletne osnovne šole od 1. do 6.
razreda. Zgodovina investicij na podružnici je naslednja:
1994 je bila izgrajena telovadnica, preurejeno je bilo ogrevanje s trdega goriva na olje,
zamenjana centralna napeljava na levi strani in streha. 1995. leta smo zamenjali okna na
desni strani, zamenjali centralno in električno napeljavo ter luči na desni strani,
preuredili smo sanitarije in prepleskali določene dele šole. 1996. leta smo dokončno
uredili levo stran. Zamenjali smo okna in električno napeljavo, obnovili tla na hodnikih, v
kleti in na stopnišču. Leta 1997 smo preuredili klet. Uredili smo novo šolsko kuhinjo,
18
sanitarije, tla v učilnici in jedilnici, deponijo pa predelali v lepo urejeno knjižnico z
zunanjim dohodom, ki služi tudi krajanom. Obnovili smo tudi fasado, amfiteater s
parkiriščem ter pločnik. 1998. leta smo uredili otroško igrišče v okolici šole za potrebe
šole, vrtca in kraja. Leta 1999 smo tudi za učence naše podružnice uredili primerno
računalniško učilnico; tako lahko tudi ti učenci enakovredno pridobivajo znanja s
področja računalništva. Leta 2000 smo uredili učilnice za mlajše učence (šestletnike). V
šolskem letu 2001/2002 smo prebelili telovadnico in uredili vodovodno napeljavo na
igrišču ter učilnice za devetletko opremili z dodatno opremo. V šolskem letu 2003/2004
smo nabavili učne pripomočke, fotokopirni stroj, opremo za informacijsko tehnologijo v
računalniški učilnici. V šolskem letu 2005/2006 smo belili, popravili fasado na prizidku,
popravili streho na telovadnici, prebarvali napušč na telovadnici, obnovili parket v štirih
učilnicah in nabavili pohištvo za dve učilnici.
V šolskem letu 2006/2007 smo reklamirali premaze parketa, nabavili smo pohištvo in
predalnike v dveh učilnicah, štedilnik v šolski kuhinji in izvedli nujno potrebno beljenje. V
šolskem letu 2007/2008 smo sami prebelili stene in dopolnili opremo v računalniški
učilnici. V šolskem letu 2008/2009 smo generalno očistili in obnovili premaz tal v
telovadnici. V šolskem letu 2008/2009 smo zamenjali ogrevanje in prešli z olja na
ogrevanje z biomaso. V šolskem letu 2009/2010 smo opravili redna vzdrževalna dela. V
šolskem letu 2010/2011 smo prebelili telovadnico, hodnik v prvem nadstropju šole, začeli
smo z obnovo računalniške učilnice. Dokončali smo računalniško učilnico (novo pohištvo,
15 novih stacionarnih računalnikov, 1 interaktivna tabla, 6 projektorjev – razpis MŠŠ),
zamenjali smo tri table v učilnicah ter namestili računalniško odpiranje vrat z zunanjim
nadzorom za potrebe najemnikov telovadnice. V šolskem letu 2011/2012 smo sanirali
parkete v učilnicah 4. c in 5. c, zamenjali radiatorje v učilnici 6. c z močnejšimi,
zamenjali radiatorje v zbornici šole, menjali vse ventile na radiatorjih s termostatskimi,
menjali elektroniko na ogrevalnem sistemu, sanirali vlažne zidove v telovadnici, zarisali
nove črte na parketu telovadnice, pobelili avlo in garderobo s toplimi barvami, nabavili
pohištvo v 6. c in 1. c. Namestili smo aparat za računalniško evidenco prisotnosti na delu
ter na šolski stavbi namestili video nadzor zaradi prisotnega vandalizma. V sanitarijah
smo namestili podajalnike z ekopapirjem ter nove milnike.
19
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
CENTRALNA ŠOLA
PRVO NADSTROPJE – matične učilnice razredov in učilnice predmetov
38
37
TJA
TJA, SLJ
DKE
9. A
8. C
Alenka
Emir Begić Pongrac
36
SLJ
9. B
Janja
Šerbinek
30
MAT
6. A
Helena
Zmagaj
31
FIZ,
MAT,
TJA
32
33
KEM,
BIO,
NEM,
NAR,
SLJ, ZGO
ZGO
8. B
8. A
Petra
Metka Čas
Račnik
34
GEO,
ZGO
39
Stopnišče
SLJ, NEM
PRITLIČJE
3. B
Katja
Jenko
3. A
Olga
Bauer
4. A
Boža
Božena
Lesjak
4. B
Jožica
Vajt
21
6. B
Alenka
Puc
1. A
Katja
Uršič
1. B
Nives
Kodrun
2. A
Branka
Karel
2. B
Anita
Dokl
20
GUM
Jožica
Kastelec
Dominika
Peršak
23
AVLA
računalniš
ka
učilnica
zbornica
in
pisarne
5. A
5. B
Polona
Vajt
Tatjana
Glavič
10
GOS
11
MAT
7. A
Ivanka
Šošter
stopnišče
VHOD
22 AMD
3. D
Helena
Krušič
KNJIŽNICA
KLET
garderobe
5. razredi
STOPNIŠČE
garderobe
RS – 3., 4. razred
VHOD 2
JEDILNICA
garderobe
9
garderobe
LUM
7. B
6.–9. razredi
Katja Perše
Paradiž
VHOD 1
20
12
TIT
PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE
PRVO NADSTROPJE
OPB 3., 4., 5.
razred
VV
Anica Hribernik
6. C
Jožica Oletič
stopnišče
računalniška
učilnica
PRITLIČJE
3. razred
Vesna Vinarnik
5. razred
Sabina Lorber
4. razred
avla
Saša Keserin
zbornica
garderobe
vhod
soba za starše
KLET
1. razred
Branka Strmčnik
JV in OPB 1. in 2. r.
Nataša Naglič
2. razred
kuhinja
stopnišče
jedilnica
knjižnica
21
Cvetka Preglau,
nad. Ksenija
Štifter
ŠOLSKI KOLEDAR
SEPTEMBER
1 NE
2 PO
OKTOBER
NOVEMBER
1 TO
Začetek pouka
1 PE
A
2 SR
DECEMBER
JANUAR
S
1 NE
Dan spomina na mrtve
1 SR
2 SO
2 PO
2 ČE
3 ČE
3 NE
3 TO
3 PE
4 PE
4 PO
4 SR
5 ČE
5 SO
5 TO
6 PE
6 NE
6 SR
7 SO
7 PO
8 NE
8 TO
3 TO
A
4 SR
9 PO
1.rodit.sest.-Pameče
9 SR
Teden otroka
B
Državno prvenstvo v atletiki
A
FEBRUAR
1 SO
NOVO LETO
2 NE
B
3 PO
4 SO
4 TO
5 ČE
5 NE
5 SR
6 PE
6 PO
7 ČE
7 SO
7 TO
8 PE
8 NE
8 SR
9 SO
9 PO
9 ČE
9 NE
10 TO
10 PE
10 PO
10 TO 1.rodit.sest.-RS
10 ČE
10 NE
11 SR
A
11 PE
11 PO
12 ČE
1.rodit.sest.- PS
12 SO
12 TO GU SG -
13 PE
B
13 NE
13 SR
14 SO
14 PO
15 NE
15 TO GU SG
16 PO
16 SR
17 TO
18 SR
B
6 ČE
A
7 PE
8 SO Kulturni praz.
11 SO
11 TO
3. rod. sest. Analiza UVU
12 ČE
12 NE
12 SR
A
13 PE
13 PO
13 ČE
14 ČE
14 SO
14 TO
14 PE
Bralna noč RS, inf. dan
15 PE
15 NE
15 SR
15 SO
Informativni dan
16 SO
16 PO GU P
16 ČE
16 NE
17 ČE
17 NE
17 TO GU SG
17 PE
17 PO
18 PE
18 PO GU P
18 SR
18 SO
18 TO
19 ČE
19 NE
19 SR
A
11 SR
2. rodit. sest.
B
A
B
19 ČE
A
19 SO
19 TO
20 PE
Slov. Grad. skozi čas
20 NE
20 SR
20 PE
20 PO
GU P
20 ČE
21 PO GU Pam.
22 TO
21 ČE
22 PE
21 SO
22 NE
21 TO
22 SR
GU SG
21 PE
22 SO
21 SO
22 NE
23 PO
B
B
A
Zimska šola v naravi
A
B
23 SR
23 SO
23 PO
24 TO
3. razred
24 ČE
24 NE
24 TO
Prosto, nadomestimo 12. 4.
24 PE
25 SR
B
25 PE
25 PO
25 SR
Božič
25 SO
25 TO
ZIMSKE
26 ČE
26 SO
26 TO
26 ČE
Dan samostoj.
26 NE
26 SR
POČITNICE
27 PE
27 NE
27 SR
27 PE
NOVOLETNE P.
28 SO
28 PO jesenske počitnice
28 ČE
29 NE
30 PO
29 TO jesenske počitnice
30 SR jesenske počitnice
29 PE
30 SO
Plavalni tečaj
B
Čajanka s starši in bazar
31 ČE Dan reformacije
21 šolskih dni
19 šolskih dni
MAREC
27 ČE
28 PE
29 NE
30 PO
31 TO
NOVOLETNE
29 SR
30 ČE
POČITNICE
31 PE
1 TO
2 NE
2 SR
2 PE
2 PO
3 PO
3 ČE
3 SO
3 TO
4 TO
4 PE
4 NE
4 SR
5 SO
5 PO Tabor 2. razred
6 NE
7 PO
6 TO NPZ MAT 9.r, 6.r
7 SR CŠOD Peca
8 ČE NPZ SLJ 9.r, 6.r
A
5 SR
6 ČE
7 PE
BRALNA NOČ PS
8 SO
B
8 TO
1 TO
A
3 ČE
3 NE
5 SO
5 TO
Č
6 PE
7 SO
6 NE
7 PO
6 SR
7 ČE
I
8 NE
8 TO
8 PE
9 PE
9 PO
9 SR
10 SO
10 TO
10 ČE
11 PE
11 NE
11 SR
B
12 ČE
P
12 SO
11 PO
13 TO
14 PO GU P
14 SR
14 SO
14 PO
15 SO
16 NE
17 PO GU P
15 TO GU SG
16 SR
17 ČE
15 ČE
16 PE
17 SO
15 NE
16 PO
17 TO
15 TO
16 SR
17 ČE
18 TO GU SG
19 SR
18 PE
19 SO
18 NE
19 PO GU P
18 SR
19 ČE
20 ČE
20 NE
20 TO GU SG
21 PE
21 PO Velikonočni pon.
21 SR
22 SO
23 NE
22 TO
23 SR
22 ČE
23 PE
24 PO
24 ČE
24 SO
24 TO ZAKLJUČEK š.l.
24 ČE
24 NE
25 TO
25 PE
25 NE
25 SR Dan državnosti
25 PE
25 PO
26 SO
26 PO
26 ČE
26 SO
26 TO
27 TO
27 PE
27 NE
27 SR
28 SO
28 PO
28 ČE
29 NE
29 TO
29 PE
30 PO
30 SR
30 SO
31 ČE
31 NE
B
26 SR
B
27 ČE
27 NE
28 PE
28 PO
29 SO
29 TO
PRVOMAJSKE
29 ČE
30 NE
30 SR
POČITNICE
30 PE
Dan upora pr. okup.
A
20 PE
A21
Tabor za nadarjene
B
28 SR
31 PO
Valeta 9.r
Tabor 1. razred Kope
19 šolskih dni
20 šolskih dni
22
N
O
13 SR
I
14 ČE
E
15 PE Marijino vneb.
16 SO
17 NE
E
T
18 PO
19 TO
L
20 NE
20 SR Konec kol. dop.
SO
21 PO
N
21 ČE Prva seja UZ
22 NE
23 PO
22 TO
23 SR
E
22 PE
23 SO
Sončkov dan
31 SO
21 šolskih dni
18 PE
19 SO
T
12 TO
13 NE
A
13 NE
9 SO
10 NE
14 PE
A
13 PE
11 PE
Kol. dopust
13 ČE
B
O
5 ČE
9 SR
12 SO Nadom. 24. 12. 2013 dan zdrav ja 12 PO NPZ-TJA 9.r, 6.r
2 SO
Konferenca
4 PO
10 ČE
B
AVGUST
P
4 PE
4. razred Debeli Rtič
9 NE
12 SR
1 PE
2 SR
Letna šola v naravi
10 PO
11 TO
15 šolskih dni
JULIJ
1 NE
Evropska vas
Zaklj.oc.obd
22 šolskih dni
JUNIJ
1 SO
A
24 PO
28 TO
16 šolskih dni
Praznik dela
23 NE
27 PO
MAJ
1 ČE
6. razred
28 SO
20 šolskih dni
APRIL
B
23 ČE
Tabor 8. razred
17 šolskih dni
Kolektivni dopust 30 dni
Število dni pouka
190 dni – 1.–8. razred
183 dni – 9. razred
1. ocenjevalno obdobje
2. ocenjevalno obdobje
2. ocenjevalno obdobje za 9. r.
2. 9. 2013–31. 1. 2014
1. 2. 2014–24. 6. 2014
1. 2. 2014–14. 6. 2014
98 dni
92 dni
83 dni
Prazniki in pouka prosti dnevi
četrtek
petek
sreda
četrtek
sreda
sobota
ponedeljek
nedelja
četrtek, petek
sreda
petek
31. 10. 2013
1. 11. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
1. 1. 2014
8. 2. 2014
21. 4. 2014
27. 4. 2014
1., 2. 5. 2014
25. 6. 2014
15. 8. 2014
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan državnosti
Marijino vnebovzetje
Delovne sobote
o
V soboto, 12. 4. 2014, (dan zdravja) nadomeščamo prosti torek, 24. 12. 2013
Počitnice
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
letne
28.–30. 10. 2013
27.–31. 12. 2013
24.-28. 2. 2014
28. 4.–30. 4. 2014
26. 6.– 29. 8. 2014
Zaključek pouka
o
za devetošolce:
13. junij 2014 (valeta)
o
za ostale:
24. junij 2014
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6.–30. 6. 2014 – prvi rok za učence 9. razredov
26. 6.–9. 7. 2014 – prvi rok za učence od 1. do 8. razreda
18.-29. 8. 2014 - drugi rok za učence od 1. do 9. razreda
Roki za ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
5. 5.–13. 6. 2014 – prvi rok za učence 9. razredov
5. 5.–24. 6. 2014 – prvi rok za učence od 1. do 8. razreda
18.-29. 8. 2014 – drugi rok za učence od 1. do 9. razreda
23
NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu (slovenščina, matematika, tuji jezik) in v 9.
razredu je od leta 2013/14 obvezno (slovenščina, matematika ter tretji predmet, ki ga
bo določil minister v mesecu septembru. Za našo šolo je tudi v 9. razredu izbrana
angleščina.
Dnevi preverjanja pri posameznih predmetih so določeni s šolskim koledarjem, učenci 6.
in 9. razreda in starši pa si lahko na spletni strani www.ric.si preberejo publikacijo
Informacije za učence in starše , v kateri bodo navedene vse podrobnosti v zvezi z NPZ.
Pomembni datumi za NPZ
6. RAZRED
29. november 2013 - Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo
opravljali NPZ
6. maj 2014 – Matematika
8. maj 2014 - Slovenščina
12. maj 2014 - Tuji jezik
9. junij 2014 - Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
Od 9. do 11. junija 2014 - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu
24. junij 2014 – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda
9. RAZRED
2. september 2013 - Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi
tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje
učencev 9. razreda z NPZ
29. november 2013 - Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo
opravljali NPZ.
6. maj 2014 - Matematika
8. maj 2014 - Slovenščina
12. maj 2014 - Tretji predmet (pri nas angleščina)
2. junija 2014 - Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
Od 2. do 4. junija 2014 - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu
13. junij 2014 - Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda.
24
Za izvedbo NPZ so na šoli odgovorni:
Nada Duler, ravnateljica in predsednica komisije,
Helena Gaberšek, svetovalna delavka in tajnica komisije,
ocenjevalci pisnih izdelkov oz. učitelji predmetov, ki popravijo izdelke v skladu z
danimi navodili RIC-a – po izvedbenem načrtu za NPZ,
organizatorki: Marta Rubin na centralni šoli, Sabina Lorber na podružnični šoli.
Komisija dela v skladu z Zakonom o osnovni šoli in s Pravilnikom o nacionalnih preverjanjih
znanja.
KOLEDAR TEKMOVANJ ZA NAŠE UČENCE
PREDMET
Slovenščina
Matematika
IME TEKMOVANJA
ZA
RAZRED
ŠOLSKO
REGIJSKO
DRŽAVNO
2.–7.
sreda, 4. 12.
2013
/
/
8., 9.
sreda, 4. 12.
2013
četrtek,
23. 1. 2014
sobota,
29. 3. 2014
Cankarjevo tekmovanje
Matematični Kenguru - za
bronasto priznanje
Tekmovanje za Vegovo
priznanje
1.–5.
6.–9.
četrtek,
20. 3. 2014
četrtek,
20. 3. 2014
/
/
sreda,
2. 4. 2014
sobota,
12. 4. 2014
Tekmovanje iz angleščine
9.
četrtek, 21.
11. 2013
sreda,
29. 1. 2014
torek,
25. 3. 2014
Angleški jezik za 8. razred
8.
ponedeljek,
21. 10. 2013
/
ponedeljek,
25. 11. 2013
Angleški jezik za 7. razred
7.
petek,
31. 1. 2014
/
sreda,
26. 2. 2014
Nemščina
Tekmovanje iz znanja
nemščine
9.
torek,
26. 11. 2013
/
četrtek,
6. 3. 2014
Biologija
Tekmovanje za Proteusovo
priznanje
8., 9.
sreda, 23. 10.
2013
/
petek, 6. 12.
2013
Kemija
Tekmovanje za Preglovo
priznanje
8., 9.
ponedeljek,
20. 1. 2014
/
sobota, 8. 3.
2014
sreda,
5. 3. 2014
četrtek, 6. 2.
2014
petek,
21. 3. 2014
sreda,
12. 3. 2014
sobota,
5. 4. 2014
torek,
15. 4. 2014
Angleščina
Fizika
Geografija
Tekmovanje za Stefanovo
priznanje
Tekmovanje iz znanja
geografije
8., 9.
7.–9.
Zgodovina
Tekmovanje iz znanja
zgodovine
8.–9.
torek,
10. 12. 2013
torek,
4. 2. 2014
sobota,
15. 3. 2014
Sladkorna
bolezen
Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni
7.-9.
petek,
4. 10. 2013
/
sobota,
9. 11. 2013
5.–6.
petek,
27. 9. 2013
/
/
7.–9.
petek,
27. 9. 2013
/
sobota,
19. 10. 2013
4.–9.
sreda,
12. 3. 2014
/
sreda,
16. 4. 2014
1.-9.
11.-20. 11.
2013
9.-20. 12.
2013
13.-24. 1.
2014
Finale: 15. 2.
2014
Logika
Vesela šola
Matematika
Tekmovanje iz logike
Tekmovanje iz Vesele šole
Hitro in zanesljivo računanje
25
PREDMET
IME TEKMOVANJA
ZA
RAZRED
Tehnika in
tehnologija
Robobum
9.
Več področij
Mladi raziskovalci Koroške
7.-9.
Prometna
vzgoja
Kaj veš o prometu
8.
Matematika
Genius logicus
1.-9.
ŠOLSKO
REGIJSKO
DRŽAVNO
april 2014
maj 2014
marec 2014
april 2014
maj 2014
marec 2014
april 2014
maj 2014
Za določena tekmovanja datumi še niso znani. Šola se bo vanje vključevala po interesu
učencev in po možnostih zagotavljanja ustreznih mentorjev.
ČAS NAŠEGA DRUŽENJA
ČAS
od 5.30 dalje
7.30- 8.15
8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
AKTIVNOSTI
jutranje varstvo
0. URA, izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk, varstvo vozačev
zajtrk z učence 1. razredov
1. URA POUKA
2. URA POUKA
9.55–10.15
10.15–11.00
malica, rekreacija
3. URA POUKA
11.05–11.50
11.55–12.40
4. URA POUKA
5. URA POUKA; kosilo za 1. razrede
12.45–13.30
13.30–13.45
6. URA POUKA
kosilo (možna tudi popoldanska malica)
13.45–14.30
do 16.00
7. URA POUKA, varstvo vozačev
podaljšano bivanje
26
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Na šoli izvajamo OBVEZNI ZAGOTOVLJENI PROGRAM, ki poteka v skladu s
predmetnikom, učnimi načrti in vključuje ure oddelčne skupnosti in dneve dejavnosti.
Prav tako izvajamo RAZŠIRJENI PROGRAM, ki vključuje dopolnilni in dodatni pouk,
individualno pomoč za učence z učnimi težavami in za nadarjene na posameznih
področjih, šole v naravi in naravoslovne tabore, podaljšano bivanje, jutranje varstvo,
interesne dejavnosti. Kot nadstandardni program pa ponujamo še dve uri tujega jezika
angleščine v 3. razredu. Za učence s posebnimi potrebami, ki pridobijo odločbo Komisije
za usmerjanje pri ZRSŠ, pa izvajamo tudi dodatno strokovno pomoč.
Letošnja generacija devetošolcev je že sedma, ki ves čas izobraževanja dela po
programu devetletne OŠ. Trudimo se, da pri sestavi urnika za učence zahtevnim učnim
predmetom sledijo učni predmeti, ki jih manj obremenjujejo in v premišljenem
menjajočem ritmu omogočajo prijetno počutje otrok v šoli.
Urnik izvajamo po menjajočem A- in B-urniku. Priprava urnika je zelo zahtevna zaradi
delitve otrok na skupine pri športu, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu, likovni
umetnosti, zaradi manjših učnih skupin pri diferenciaciji pouka pri SLJ, MAT in TJA ter
delitvi pri izbirnih predmetih.
Učno-vzgojno delo načrtujemo na osnovi potrjenih učnih načrtov. Spremljamo in sledimo
tudi obvestilom osnovnim šolam, ki jih posredujeta Zavod RS za šolstvo oz. MIZŠ za
šolsko leto 2013/14.
Osnova našega dela so tudi smernice in ideje mednarodnega projekta Zdrava šola, v
katerega vključujemo tudi program FIT Slovenija, projekt Zdrav življenjski slog in
projekt Popestrimo šolo.
27
OBVEZNI PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE V ČASU
UVAJANJA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA
V šolskem letu 2013/14 so se določeni predmeti preimenovali, in sicer likovna in glasbena vzgoja sta postali
likovna in glasbena umetnost (LUM, GUM), športna vzgoja je postala šport (ŠPO), državljanska in domovinska
vzgoja ter etika je postala domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)
A - OBVEZNI PROGRAM
1. R
2. R
3. R
4. R
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R
skupaj ur
predmeta
SLOVENŠČINA
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
1.631,50
MATEMATIKA
4
4
5
5
4
4
4
4
4
1.318,00
2*
2
3
4
4
3
3
656
2
2
2
204
TUJI JEZIK 1
TUJI JEZIK 2
LIKOVNA
UMETNOST
GLASBENA
UMETNOST
2
2
2
2
2
1
1
1
1
487
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
452
2
3
DRUŽBA
175
GEOGRAFIJA
1
2
1,5
2
221,5
ZGODOVINA
1
2
2
2
239
1
1
DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
3
3
70
3
315
FIZIKA
2
2
134
KEMIJA
2
2
134
1,5
2
116,5
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
2
3
210
2
3
3
3
175
3
GOSPODINJSTVO
ŠPORT
3
3
1
1,5
3
3
IZBIRNI
PREDMETI**
1
1
140
87,5
2
2
2
834
2/3
2/3
2/3
204/306
15/1
6/17
29,5
/30,
5
13/1
4/15
29,5
/30,
5
35
32
število predmetov
6
6
6
8
9
11
13/1
4/15
število ur tedensko
20
21
22
23,5
25,5
25,5
29/3
0
število tednov pouka
brez dni dejavnosti
35
35
35
35
35
35
35
* Nadstandardni program zgodnje učenje tujega jezika v soglasju s starši: angleščina v 3.
razredu – 2 PU tedensko; financira MO Slovenj Gradec.
** Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem
soglašajo njegovi starši.
28
Oddelčna
skupnost
Dnevi dejavnosti
(število dni)
Kulturni dnevi
Naravoslovni
dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
SKUPAJ DNEVI
DEJAVNOSTI
Število ur na dan
dejavnosti
Skupno število
tednov pouka
1. R
2. R
3. R
4. R
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
5
3
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4
4
4
5
5
5
6
6
6
38
38
38
38
38
38
38
38
35
B - RAZŠIRJENI PROGRAM
Individualna in
skupinska pomoč
učencem z učnimi
težavami
Dopolnilni in
dodatni pouk
Interesne
dejavnosti
Jutranje varstvo,
podaljšano
bivanje, šola v
naravi
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.
29
675
V šolskem letu 2013/2014 se nadaljuje uvajanje posodobljenih učnih načrtov za
obvezne predmete vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole v naslednjih razredih:
Predmet
Slovenščina
Matematika
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Šport
Tuji jezik (prvi)
Spoznavanje okolja
Geografija
Zgodovina
Tehnika in tehnologija
30
Razred
3., 6. in 9.
6. in 9.
3.
9.
8.
ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH
CENTRALNA ŠOLA
Razred
Razrednik
Moški
Ponav.
Ženske
Ponav.
SKUPAJ
SKUPAJ
1. A
Katja Uršič /Jožica Kastelec
10
14
24
1. B
Nives Kodrun/Dominika Peršak
11
13
24
2. A
Branka Karel
11
7
18
2. B
Anita Dokl
10
9
19
3. A
Olga Bauer
9
10
19
3. B
Katja Jenko
11
9
20
3. D
Helena Krušič
9
10
19
58
SKUPAJ 1. TRIADA
70
73
143
143
4. A
Boža B. Lesjak
12
13
25
4. B
Jožica Vajt
9
14
23
5. A
Polona Vajt
14
9
23
5. B
Tatjana Glavič
13
10
23
46
237
237
SKUPAJ
RS
0
1
118
1
119
0
48
37
48
6. A
Helena Zmagaj
10
6. B
Alenka Puc
11
SKUPAJ 2. TRIADA
69
7. A
Ivanka Šošter
12
13
25
7. B
Katja Perše Paradiž
12
13
25
8. A
Metka Čas
14
9
23
8. B
Petra Račnik
13
8
21
8. C
Emir Begić
12
11
23
9. A
Alenka Pongrac
12
15
27
9. B
Janja Šerbinek
10
15
25
52
SKUPAJ 3. TRIADA
85
169
169
SKUPAJ
106
99
224
218
PS
9
19
1
6
17
36
2
61
130
130
1
1
84
0
0
0
442
1. C
Branka Strmčnik
10
3
13
2. C
Cvetka Preglau
4
9
13
3. C
Vesna Vinarnik
10
5
15
SKUPAJ 1. TRIADA
24
17
41
4. C
Saša Keserin
6
9
15
5. C
Sabina Lorber
7
4
11
6. C
Jožica Oletič
6
4
10
SKUPAJ 2. TRIADA
19
0
17
36
SKUPAJ PAMEČE-TROBLJE
43
0
34
0
77
267
0
252
0
519
DRUGA OŠ SG
31
67
205
POŠ PAMEČE - TROBLJE
SKUPAJ
50
442
OPB
SKUPAJ
ODDELKI
IN OPB
JV
20
4,60
24,60
1,75
0
6
1,54
7,54
1
7
26
6,14
32,14
2,75
ŠT.
ODD.
1.TRIADA
2.TRIADA
3.TRIADA
SKUPAJ
SG
7
6
7
PAM.
3
3
SKUPAJ
9
9
KADROVSKA ZASEDBA
Zaposlenih imamo 80 delavcev, od tega 63 pedagoških (od teh 8 drugih strokovnih
delavcev) in 19 administrativno-tehničnih.
Od tega so na porodniškem dopustu 3 delavke.
Imamo 3 zunanje strokovne sodelavke – specialne pedagoginje.
Delavci po delovnem razmerju in stopnji izobrazbe
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Nedoločen delovni čas
Skupaj
11
69
80
STOPNJE IZOBRAZBE
Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Višja izobrazba
Visoka strokovna izobrazba
Visoka izobrazba - univerzitetna
Magisterij
Skupaj
2
3
9
2
24
5
34
1
80
PREDMETNA STOPNJA
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Nedoločen delovni čas
Skupaj
4
23
27
32
RAZREDNA STOPNJA
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Nedoločen delovni čas
Skupaj
2
26
28
PROJEKT
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Skupaj
3
3
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Nedoločen delovni čas
Skupaj
2
17
19
DRUGI STROKOVNI DELAVCI
DELOVNO RAZMERJE
Določen delovni čas
Nedoločen delovni čas
Skupaj
0
5
5
Večina delovnih mest je sistemiziranih s strani MIZŠ.
Del tehničnega osebja je sistemizirano iz tržne dejavnosti šole.
TJA v 3. razredih financira MO Slovenj Gradec.
33
PEDAGOŠKA ZASEDBA – CENTRALNA ŠOLA
A - RAZREDNA STOPNJA - pouk
Razred
Ime in priimek
1. a
Katja URŠIČ
1. a
Jožica KASTELEC
1. b
Nives KODRUN
1. b
Dominika PERŠAK
2. a
Dop.
pouk
Dod. pouk

Razredništvo
IP/DSP
Pevski zbor,
tečaj
plavanja,
kolesarski
izpit




Branka KAREL


2. b
Anita DOKL


3. a
Olga BAUER


3. b
Katja JENKO


3. d
Helena KRUŠIČ


Zunanji vaditelj

TJA
3. A, B, Dnadstandard
Mojca HRASTELJ BRELIH
4. a
Boža Božena LESJAK
ŠPO
Majda AREH NOVAK
TJA
Zora POGOREVC
4. b
Jožefa VAJT
ŠPO
Helena ZMAGAJ
TJA
Emir BEGIĆ
4.ab
Jerneja VERTAČNIK, nadomešča
TJA - 1. NS
Mojca HRASTELJ BRELIH
SLJ - 1. NS
Emilija POČIČ
MAT - 1. NS
Emilija POČIČ
5. a
Apolonija VAJT
ŠPO
Helena ZMAGAJ
TJA
Zora POGOREVC
GUM
Vladka MORI/Patricija JAKOP

KOL. IZPIT
Irena RIHTARIČ

5. b
Tatjana GLAVIČ
ŠPO
Majda AREH NOVAK
TJA
Alenka PONGRAC
GUM
Vladka MORI/Patricija JAKOP
KOL. IZPIT
Irena RIHTARIČ
TJA-1. NS
Emir BEGIĆ
SLJ-1. NS
Alenka PUC
MAT-1. NS
Irena RIHTARIČ















34
B – RAZREDNA STOPNJA – ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA IN
JUTRANJEGA VARSTVA
PODALJŠANO BIVANJE
SKUPINA
RAZREDI
UČITELJICA
1. SKUPINA
1. a, 1. b
Jožica KASTELEC, Dominika PERŠAK, Irena RIHTARIČ
2. SKUPINA
2. a
Emilija POČIČ
2. SKUPINA
2. b
Jasna JEROMEL
4. SKUPINA
3. a
Metka BERCE
5. SKUPINA
3. b
Jožica JUG
6. SKUPINA
4. a, 4. b , 5. a
5. b
Petra RAČNIK, Tanja GRUM,
7. SKUPINA
dopolnjevanje
Polona VAJT, Angela PANTNER
Jutranje varstvo prvošolcev
SKUPINA
RAZREDI
UČITELJICA
1. SKUPINA
1. A, 1. B
Jožica JUG, Dominika PERŠAK
2. SKUPINA
1. A, 1. B
Tatjana GLAVIČ, Jožica VAJT, Ladislav KUZMA, Vladka MORI/Patricija
JAKOP
35
PREDMETNA STOPNJA
Učitelji razredniki
Učitelj
Razrednik
Poučuje v oddelkih
Št. ur predmeta
na razred/skupino
4. b
3
5. a
3
6. ab ž
3
7. a ž, 7. b ž;
2
8. ab ž
2
9. b ž
2
Šport za zdravje 7. r.
1
Izbrani šport odbojka 8. r.
1
GOS
6. A 2. SK
1,5
SLJ
NS-RS
5. ab-SLJ 1. NS
Predmet
ŠPO
HELENA
ZMAGAJ
6. A
IZP
SLJ
ALENKA
PUC
IVANKA
ŠOŠTER
6. B
METKA
ČAS



1
LUM
6. a, 6. b
1
IZP
Gledališki klub
1
GOS
6. b
1,5
DKE
7. a, 7. b
1
ZGO
6. a, 6. b
1
DSP
Po real.

7. a (1. NS)
4
8. 2. C NS
4
9. ab 1. NS, 3. NS
4
IZP
Sodobna priprava hrane 2. SK
1
DSP
Po real.
MAT
8. A
5
4
7. b (3. NS)
4
8. abc 2. B NS, 2. A NS
4
IZP
Sodobna priprava hrane 1. SK
1
LUM
7. a, 7. b
1
DELITVE LUM
7. a, 7. b
0,33
NAR
6. a, 6. b
2
7. a, 7. b
3
8. a, 8. b, 8. c
1,5
9. a, 9. b
2
IZP
Načini prehranjevanja 1. SK
1
DSP
Po real.
36





6. a (1. NS)
BIO
IP,DSP
1,25
7. ab - 1. NS
7. A
7. B
(2. NS)
Dod.p.
SLJ
MAT
KATJA
PERŠE
PARADIŽ
6. a, 6. b
Dop.p.




Učitelj
PETRA
RAČNIK
Razrednik
8. B
Predmet
Poučuje v oddelkih
NAR
6. c-Pameče
Št. ur predmeta
na razred/skupino
2
KEM
8. a, 8. b, 8. c
KEM
9. a, 9. b
IZP
Poskusi v kemiji -8. R.
1
GOS
6. a 1. SK
1,5
IP
PS - nadarjeni
8. C
TJA
ALENKA
PONGRAC
JANJA
ŠERBINEK
TJA
9. A
9. B
2


2


IP,DSP
4
4. b
2
5. r 1. NS
0,75
7. B (2. A NS, 3. NS – dod.)
4
8. abc
DKE
Dod.p.

OPB
EMIR
BEGIĆ
Dop.p.
(1. NS, 2. B NS)
3
9. ab (2. B NS)
3
8. a, 8. b, 8. c
1



5. B
3

6. r 1. NS
1

7. a, (2. B NS, 1. NS - dod.)
4

8. abc (2. C NS)
3
9. a b (2. A NS, 3. NS)
3


IP
SUT

DSP
Po real.

SLJ
DSP
7. a (1. NS, 2. B NS – dod.)
4
8. abc (1. NS)
3,5
9. ab (2. A NS, 3. NS)
4,5
Po real.




37
Učitelji nerazredniki
Učitelj
MAJDA
AREHNOVAK
Predmet
ŠPO
IZP
TIT
IVO
BRODAR
IZP
LAB
ID9
Št. ur
predmeta na
razred/skupino
4. a
3
5. B
3
6. ab m
3
7. a m, 7. b m
2
8. a m
2
8. c ž
2
9. a ž
2
Šport za sprostitev
1
Sodobna priprava hrane 3. sk.
1
6. a 1, 6. a 2, 6. b
2
7. a, 7. a 2, 7. b, 7. b 2
1
8. a, 8. a 2, 8. b, 8. b 2, 8. c, 8.
c2
1
Elektrotehnika – 8. r
1
Elektronika z robotiko - 9. r
1
Fizika - 8. a, 8. b, 8. c
0,5
Fizika - 9. a, 9. b
0,5
6. r. 6. a 2
1
8. a, 8. b, 8. c
1
9. a, 9. b
1
8. a, b, c 9. a,b
0,33
6. a, 6. b
1
7. a,7. b
2
8. a, 8. b, 8. c
1,5
9. a, 9. b
2
ZGO
9. a, 9. b
2
IZP
Turistična vzgoja 7., 8. ,9. r
1
JOŽE
BRUNČKO
LUM
(Dopolnjuje na OŠ
Ribnica in SŠ
Slovenj Gradec –
Muta)
LUM - delitve
GEO
ALENKA
DULER
Poučuje v oddelkih
IP
GEO
Dod.p.
IP, DSP

6. c
1
IP
TANJA
GRUM
Dop.p.


DSP
Po real.
NE2
7. a, 7. b
2

NE2
8. a, 8. b, 8. c
2

NE2
9. a, 9. b
2

IZP: Načini
prehranjevanja
2. SK
1

4


OPB
38
Učitelj
MOJCA
HRASTELJ
BRELIH
Predmet
TJA
Poučuje v oddelkih
Št. ur
predmeta na
razred/skupino
3. a, b, c, d
2
4. c
2
5. c
3
6. c
4
6. ab NS (2. NS)
1
4. ab NS (1. NS)
0,17
Dop.p.
Dod.p.


SUT

8. a, 8. b, 8. c
2



9. a, 9. b
2



Sonce, Luna, Zemlja
1
Zvezde in vesolje
1
MAT
9. ab 2. A NS
4
ID9
Računalništvo 4. razred
1
4. c
3
5. c
3
6. c
3
8. b m, 8. c m
2
9. a m, 9. b m
2
Izbrani šport nogomet 8. r
1
Šport za sprostitev 9. r
1
FIZ
DUŠAN
KLEMENČIČ
IZP
ŠPO
LADISLAV
KUZMA
IZP
JV
VLADKA
MORI,
nadomešča
PATRICIJA
JAKOP
GUM
PZ
ANGELA
PANTNER
IP, DSP
MAT
2
5. a, 5. b, 5. c
1,5
6. a, 6. b
1
7. a, 7. b
1
8. a, 8. b, 8. c
1
9. a, 9. b
1
JV
0,5
OPZ
1,5
MPZ
4
6. b, 3. NS
4
8. abc 1. NS, 3. NS
4
9. ab 2. B NS)
4
IP USUT




OPB
2
39
Učitelj
predmet
LAB NAR
SUZANA
PLANŠAK
LAB BIO
LAB KEM
Poučuje v oddelkih
Št. ur
predmeta na Dop. p.
razred/skupino
6. a, 6. b
0,5
7. a, 7. b
0,75
8. a, 8. b, 8. c
0,375
9. a, 9. b
0,5
9. a, 9. b
0,5
8. a, 8. b, 8. c
0,5
Dod. p.
IP, DSP
Organizator šolske prehrane
4. a 2NS
2
5. a 2 NS
3
6. a, 6. B (3. NS)
4

8. 2. A NS, 3. NS
3

9. ab (1. NS)
3
7. b, 3. NS
4
8. abc 2. B NS, 2. C NS
3,5
9. ab (1. NS, 2. B NS)
4,5
IZP
Šolsko novinarstvo 7., 8., 9. r
1
DSP
Po real.
RUDOLF
POTOČNIK
ZGO
7. a, 7. b
ZGO
8. a, 8. b, 8. c
2
MARTA
RUBIN
SLJ
8. abc (2. A NS, 3. NS)
3,5
ZORA
POGOREVC
SAŠA
POLANC
TJA
SLJ
pomočnica ravnateljice
7. ab 2. A NS, 2. B NS
1
6. ab 2. NS
1
IZP
Projekti iz fizike in ekologije
1
IZP
Urejanje besedil
1
IZP
Multimedija
1
IZP
Računalniška omrežja
1
ID9
Računalništvo 5., 6. r
1
IZP
Retorika 9. abc
1
MAT
TIMOTEJ
ŽOHAR
NADA
ŽUNEC
2
40



PEDAGOŠKA ZASEDBA – PODRUŽNICA PAMEČETROBLJE
RAZREDNA STOPNJA
A - pouk
Razred
Priimek in ime
1. c
Branka STRMČNIK
Dop. pouk
Dod. pouk
Razredništvo


2. c
Cvetka PREGLAU, nadomešča
Ksenija ŠTIFTER

3. c
Vesna VINARNIK

Tečaj
plavanja
ZUNANJI VADITELJI
TJAnadstandard
Jerneja VERTAČNIK NAD. M.
HRASTELJ BRELIH
4. c
Saša KESERIN
TJA
Jerneja VERTAČNIK, nadomešča
M. HRASTELJ BRELIH
ŠPO
Ladislav KUZMA

Sabina LORBER
SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM
Jerneja VERTAČNIK, nadomešča
M. HRASTELJ BRELIH
TJA
GUM
Vladka MORI, nadomešča Patricija
JAKOP
GOS
Jožica OLETIČ
ŠPO
Ladislav KUZMA
6. c
Jožica OLETIČ
GEO
Tanja GRUM
ŠPO
Ladislav KUZMA
NAR
Petra RAČNIK






SLJ,MAT,LUM,GUM,GOS,TIT,
ZGO
Jerneja VERTAČNIK, nadomešča
M. HRASTELJ BRELIH
TJA
IP
DSP

Nataša NAGLIČ
5. c
Pevski zbor,
tečaj
plavanja,
kolesarski
izpit



B – ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEGA VARSTVA
Podaljšano bivanje
SKUPINA
RAZREDI
UČITELJICA
1. SKUPINA
1., 2.
Nataša NAGLIČ
2. SKUPINA
3., 4., 5.
Anica HRIBERNIK
SKUPINA
RAZREDI
UČITELJICE
1. SKUPINA
1. C
Nataša NAGLIČ, Anica HRIBERNIK, Sabina LORBER, Jožica OLETIČ
Jutranje varstvo
41
DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Delo
Ime in priimek
Knjižničarka
Nada ŽUNEC, višja
knjižničarka
Svetovalna služba
Mag. Helena GABERŠEK,
socialna pedagoginja
Svetovalna služba
Simona LEVC, specialna
pedagoginja logopedinja
Projekt Popestrimo šolo
Projekt Popestrimo šolo
Tanja JESENIČNIK,
nadomešča Nina POPIČ
Irena GABER
Zaposlitev
Knjižnica
Izbirni predmet Retorika
Pomoč učencem z učnimi
težavami in učencem
tujcem
Svetovalno delo
DSP
DSP
Svetovalno delo
Zaposlitev na projektu
Zaposlitev na projektu
DRUGI DELAVCI ŠOLE
ADMINISTRATIVNO-FINANČNI DELAVCI
Računovodkinja: Marta Korošec
Knjigovodkinja, blagajničarka: Dragica Grobelnik
Poslovni sekretarki: Vasiljka Šegel in Simona Rošer
TEHNIČNA SPREMLJEVALNA DELA
CENTRALNA ŠOLA
Hišnik na centralni šoli: Marijan Breznik
Kuharice: Alenka Kranjc (vodja)
Nataša Slemenik
Sladjana Kostić
Kuharica-čistilka: Mateja Laznik
Čistilke: Stanislava Rutnik
Irena Marovšek
Marija Petrej
Alenka Smolnikar
Regina Založnik (v športni dvorani)
Marija Zdovc (delno v športni dvorani), nadomešča Edita Konečnik
Večina drugih delavcev šole je zaposlena po normativih in standardih MIZŠ, del pa jih
zaposlujemo tudi s pomočjo sredstev MO Slovenj Gradec iz tržne dejavnosti.
42
PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE
Vodja: Sabina Lorber
Hišnik čistilec na podružnični šoli: Maks Kotnik
Kuharica-čistilka: Zvonka Poročnik
Čistilka: Betka Kašnik
OBVEZNI TEČAJ PLAVANJA – 3. RAZRED
V letnem fondu ur športne vzgoje je 20 pedagoških ur namenjenih za plavalni tečaj, kar
znese za šolo Slovenj Gradec 2,27 PU na teden za 3 oddelke, za podružnico Pameče pa
0,58 PU na teden.
Tečaj plavanja izvajajo zunanji vaditelji in se izvede v organizaciji Športne zveze
Slovenj Gradec. Cena ure vaditelja je po navodilih MIZŠ. Razredniki imajo zaradi
izvedbe plavalnega tečaja s pomočjo zunanjih vaditeljev zmanjšano število ur športne
vzgoje za 20 PU oz. 0,57 ure tedensko.
Plavalni tečaj bo potekal v mesecu septembru 2013 v bazenu v Velenju.
OBVEZNI KOLESARSKI IZPIT – 5. RAZRED
Za izvedbo kolesarskega izpita je namenjeno 60 ur, ki se črpajo iz ur interesnih
dejavnosti.
Kolesarske izpite bosta izvajali Irena Rihtarič na centralni šoli, Emilija Počič na
podružnici. Delež teorije bodo utrdile in dopolnile učiteljice 5. razreda, Tatjana Glavič,
Apolonija Vajt in Sabina Lorber. Vse navedene učiteljice imajo opravljeno dodatno
izobraževanje za pripravo na kolesarske izpite.
Kolesarski tečaj bo izveden spomladi 2014.
43
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki imajo učne težave ali so bili dalj časa odsotni, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne vsebine. Poteka po urniku,
dogovorjenem v septembru.
CENTRALNA ŠOLA
Dopolnilni pouk razredna stopnja
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
A-urnik
Ura
B-urnik
1. a
1. b
Katja Uršič
Nives Kodrun
SLJ, MAT
SLJ, MAT
sreda
sreda
0. ura
0. ura
2. a
2. b
Branka Karel
Anita Dokl
SLJ, MAT
SLJ, MAT
četrtek
četrtek
0. ura
0. ura
3. a, d
3. b, d
4. a
Olga Bauer
Katja Jenko
Boža Božena Lesjak
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
četrtek
petek
0. ura
0. ura
0. ura
4. b
5. a
Jožica Vajt
Polona Vajt
SLJ, MAT
SLJ, MAT
četrtek
torek
0. ura
0. ura
5. b
5. a, 5. b
Tatjana Glavič
Alenka Pongrac
SLJ, MAT
TJA
torek
sreda
0. ura
0. ura
četrtek
Dopolnilni pouk predmetna stopnja
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
A-urnik
6.
7.
8.
9.
Ura
B-urnik
Alenka Puc
SLJ
četrtek
0. ura
Katja Perše Paradiž
Alenka Pongrac
MAT
TJA
torek
0. ura
0. ura
Alenka Puc
Ivanka Šošter
SLJ
MAT
torek
četrtek
Alenka Pongrac
Janja Šerbinek
TJA
SLJ
Angela Pantner
Emir Begić
Petra Račnik
MAT
TJA
KEM
Dušan Klemenčič
Saša Polanc
FIZ
SLJ
Ivanka Šošter
Zora Pogorevc
MAT
TJA
Petra Račnik
Dušan Klemenčič
KEM
FIZ
sreda
0. ura
0. ura
torek
0. ura
0. ura
torek
sreda
torek
0. ura
0. ura
0. ura
sreda
torek
0. ura
0. ura
četrtek
sreda
četrtek
0. ura
0. ura
torek
0. ura
0. ura
sreda
44
Dopolnilni pouk Pameče-Troblje
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
Ura
A-urnik
B-urnik
torek
0. ura
torek
0. ura
0. ura
ponedeljek
0. ura
1., 2., 3.
Nataša Naglič
SLJ, MAT
torek
4.
5., 6.
Saša Keserin
Jožica Oletič
SLJ, MAT
SLJ, MAT
petek
5., 6.
Mojca Hrastelj Brelih
TJA
DODATNI POUK
Dodatni pouk razredna stopnja
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
A-urnik
4. a
Boža Božena Lesjak
SLJ, MAT
4. b
Jožica Vajt
SLJ, MAT
5. a
Polona Vajt
5. b
Tatjana Glavič
Ura
B-urnik
petek
0. ura
sreda
0. ura
SLJ, MAT
torek
0. ura
SLJ, MAT
torek
0. ura
sreda
Dodatni pouk predmetna stopnja
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
A-urnik
6.
7.
8.
9.
Ura
B-urnik
Alenka Puc
SLJ
torek
0. ura
Angela Pantner
MAT
četrtek
0. ura
Zora Pogorevc
TJA
sreda
0. ura
Alenka Puc
SLJ
torek
0. ura
Katja Perše Paradiž
MAT
četrtek
0. ura
Emir Begić
TJA
sreda
0. ura
Marta Rubin
SLJ
torek
0. ura
Angela Pantner
MAT
četrtek
0. ura
Zora Pogorevc
TJA
sreda
0. ura
Petra Račnik
KEM
ponedeljek
0. ura
Dušan Klemenčič
FIZ
sreda
0. ura
Janja Šerbinek
SLJ
torek
0. ura
Ivanka Šošter
MAT
Alenka Pongrac
TJA
četrtek
0. ura
Petra Račnik
KEM
sreda
0. ura
Dušan Klemenčič
FIZ
sreda
torek
45
0. ura
0. ura
Dodatni pouk Pameče-Troblje
Razred
Učitelj
Predmet
Dan
A-urnik
5.
Sabina Lorber
SLJ, MAT
6.
Jožica Oletič
SLJ, MAT
ura
B-urnik
četrtek
torek
6. ura
0. ura
URE INDIVIDUALNE POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI
POTREBAMI
St. Učitelj
Ure IP
A
1
RAZREDNA STOPNJA
Irena Rihtarič
2,5
2,5
B
SKUPAJ IP RS-SG
RAZREDNA STOPNJA PAMEČE
1
2
Saša Keserin
Anica Hribernik
0,5
3
4.
1.-5.
3
Mojca Hrastelj Brelih
SKUPAJ IP - PAMEČE
0,5
4
TJA
RS - SKUPAJ
PREDMETNA STOPNJA
Alenka Pongrac
Tanja Grum
Angela Pantner
Dušan Klemenčič
6,5
0,5
0,5
0,5
0,5
TJA
NEM
MAT
FIZ
Alenka Duler
PS - SKUPAJ C:
1
3
GEO, ZGO
RS/PS SKUPAJ A+B+C:
9,5
C
1
2
3
4
5
Opombe
IP
1.-5.
IP
IP
D
PS - NADARJENI
IP-nad.
1
2
3
4
5
6
7
Ivanka Šošter
Metka Čas
Petra Račnik
Alenka Pongrac
Janja Šerbinek
Dušan Klemenčič
Saša Polanc
PS - NADARJENI - SKUPAJ D:
Skupaj PS NADARJENI IN USUT
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,5
6
3.
SKUPAJ IP usut+IP-nad.
13
NADARJENI
MAT
BIO
KEM
TJA
SLJ
FIZ
SLJ
*Opombe: USUT – učenci s specifičnimi učnimi težavami
Učitelji skupaj s svetovalno službo pripravijo individualni načrt dela za vsakega učenca
posebej. Ure so po potrebi prerazporedijo. IP in DSP vodi in koordinira Simona Levc,
spec. pedagog logoped.
46
URE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Št.
Strokovni delavci
Št. ur po
sistemizaciji
Št. ur po
realizaciji
Št. ur
Predmet
Razred
Opombe
1.
Helena Gaberšek
1
2
3
Socialni
pedagog
2.
Simona Levc
15
0
15
Logoped
3.
Alenka Panjek
7
0
7
Socialni
pedagog
4.
Zala Zadravec
18
0
18
Specialni
pedagog
5.
Ana Linasi
7
0
7
Specialni
pedagog
6.
Rihtarič Irena
0
5
5
MAT, FIZ, TJA, KEM
5. b, 8. a, 9. a
7.
Alenka Puc
0
2
2
splošno
8. b
8.
Nada Žunec
0
2
2
SLJ
7. b
9.
Nives Kodrun
1
0
1
splošno
1. b
10. Dominika Peršak
1
0
1
splošno
1. b
11. Tanja Grum
0
1
1
NEM, GEO,
ZGO
8. a
12. Janja Šerbinek
0
1
1
SLJ
9. b
13. Emir Begić
0
1
1
TJA
9. b
14. Metka Čas
0
1
1
BI, KE
8. a
15. Saša Polanc
0
1
1
SLJ
8. a
16. Ivanka Šošter
0
2
2
MAT, FIZ
8. a, 9. a
17. Timotej Žohar
0
1
1
MAT
9. a
18. Alenka Pongrac
0
1
1
TJA
8. a
19. Ladislav Kuzma
0
1
1
splošno
5. c P
splošno
20. Mojca Hrastelj
0
1
1
TJA
5. c P
splošno
21. Sabina Lorber
0
3
3
splošno
5. c P
22. Vesna Vinarnik
1
0
1
splošno
3. c P
23. Jožica Oletič
0
2
2
splošno
6. c P
52
27
78
Brelih
Skupaj
47
zunanji
sodelavec
zunanji
sodelavec
zunanji
sodelavec
Začasno (do
vrnitve ge.
Linasi)
DSP PO RAZREDIH
CENTRALNA ŠOLA
PAMEČE
RAZRED
ŠT. UČEN.
ŠT. UR
RAZRED
ŠT. UČEN.
ŠT.
UR
1. razred
1
5
1. razred
0
0
2. razred
1
2
2. razred
1
1
3. razred
1
0
4
3
1
8
3
22
29
2
0
10
12
2
20
7
60
78
3. razred
7
6. razred
3
0
1
2
SKUPAJ
7
18
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
SKUPAJ
SKUP. SG+PAM.
48
4. razred
5. razred
0
5
5
IZBIRNI PREDMETI
Obvezni program devetletne osnovne šole v zadnji triadi dopolnjujejo naslednji izbirni
predmeti:
Humanistično družboslovni
predmeti
Gledališki klub
Oznaka
Učitelj
Razred
GKL
Alenka Puc
7., 8.
Število
skupin
1
Retorika
RET
Nada Žunec
9.
1
Šolsko novinarstvo
ŠNO
Saša Polanc
7., 8., 9.
1
Turistična vzgoja
TVZ
Alenka Duler
7., 8., 9.
1
Elektronika z robotiko
EZR
Ivo Brodar
9.
1
Elektrotehnika
ELE
Ivo Brodar
8.
1
Izbrani šport odbojka
IŠPO
Helena Zmagaj
8.
1
Izbrani šport nogomet
IŠPN
Ladislav Kuzma
8.
1
Multimedija
MME
Timotej Žohar
8.
2
Načini prehranjevanja
NPH
Metka Čas, Tanja Grum
8., 9.
2
Projekti iz fizike in ekologije
PFE
Timotej Žohar
7., 8.
1
Poskusi v kemiji
POK
Petra Račnik
8.
1
Računalniška omrežja
ROM
Timotej Žohar
9.
2
Sonce, Luna, Zemlja
SLZ
Dušan Klemenčič
7., 8.
1
7., 8.
3
9.
2
Tehnično naravoslovni
Ivanka Šošter,
Sodobna priprava hrane
SPH
Katja Perše Paradiž,
Majda Areh Novak
Majda Areh Novak
Šport za sprostitev
ŠSP
Šport za zdravje
ŠZZ
Helena Zmagaj
7.
2
Urejanje besedil
UBE
Timotej Žohar
7., 8.
1
Zvezde in vesolje
ZVE
Dušan Klemenčič
8., 9.
1
Ladislav Kuzma
49
VODJE RUZ-ov IN AKTIVOV
VODJE RUZ-OV
1. RAZRED
Jožica Kastelec
2. RAZRED Branka Karel
3. RAZRED Vesna Vinarnik
4. RAZRED Saša Keserin
5. RAZRED Sabina Lorber
6. RAZRED Alenka Puc
7. RAZRED Katja Perše Paradiž
8. RAZRED Emir Begić
9. RAZRED Janja Šerbinek
VODJE AKTIVOV, koordinatorji dela po vertikali
1. triletje
Katja Uršič
2. triletje
Boža Božena Lesjak
SLJ
Saša Polanc
MAT
Angela Pantner
TJA
Alenka Pongrac
ŠVZ
Ladislav Küzma
NARAVOSLOVJE (BIO, KEM, FIZ, GOS, TIT, RAČ)
Dušan Klemenčič
DRUŽBOSLOVJE (GEO, ZGO, DDE, GVZ, LVZ)
Tanja Grum
OPB
Jožica Jug
Šolska skupnost
Alenka Puc
Svetovalna služba
mag. Helena Gaberšek
Posamezni aktivi se povezujejo na nivoju razrednih, predmetnih, občinskih in
medobčinskih srečanj (študijske skupine).
50
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Po spremembi Zakona o osnovni šoli je po 40. členu šolam prepuščeno, da pri posameznih
predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah. Od 4. do 7.
razreda se lahko pouk v manjših skupinah organizira pri slovenščini, matematiki in tujem
jeziku v obsegu največ četrtine ur, v 8. in 9. razredu pa vse leto. Organizacija pouka v
manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole in ker so različne oblike nivojskega pouka na
naši šoli že večletna praksa, jo izvajamo tudi v tem šolskem letu.
FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA
Na centralni šoli poteka 25 % ur v tednu pri SLJ, MAT, TJA na treh zahtevnostnih
ravneh v treh skupinah.
V 4. razredu (samo v 2. ocenjevalnem obdobju).
V 5., 6. in 7. razredu (celo šolsko leto).
Učenci se s pomočjo učitelja in staršev odločijo za ustrezno nivojsko skupino.
DELNA ZUNANJA DIFERENCIACIJA
V 8. in 9. razredu oblikujemo stalne nivojske skupine (NS) pri vseh urah SLJ, MAT in
TJA na treh ravneh zahtevnosti (v 4 oz. 5 skupinah). Učenci imajo možnost prehajanja
na višjo oz. nižjo zahtevnostno raven v dogovoru s starši in učitelji v 8. in 9. razredu, če
dosegajo standarde znanja na višji oz. nižji stopnji.
Po posvetovanju učencev in njihovih staršev z učitelji slovenščine, matematike in
angleščine otroka s skupnim soglasjem razvrstimo v posamezno nivojsko skupino. Starši
morajo z razvrstitvijo otroka v nivojsko skupino pisno soglašati. Kasneje ima otrok
možnost prehoda na osnovi ocen, mnenja učitelja ter želje in mnenja učenca oz. staršev.
51
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH V ŠTEVILKAH
Centralna šola
Razred
Št.
oddelkov
Št.
učencev
Št. skupin
Št.
dodatnih
skupin
4. raz.
2
48
2
Št. dod.
ur - SLJ
Št. dod.
ur - TJA
Št. dod.
ur - MAT
1
0,43
0,17
0,43
Opombe
5. raz
2
46
2
1
1,25
0,75
1
6. raz.
2
35
2
1
1,25
1
1
7. raz.
2
50
2
2
2
2
2
8. raz.
3
67
3
2
7
6
8
9. raz.
2
52
2
2
9
6
8
SKUPAJ
13
298
13
9
20,93
15,92
20,43
Št. dod.
ur - SLJ
Št. dod.
ur - TJA
Št. dod.
ur - MAT
Podružnica Pameče–Troblje
Razred
Št.
oddelkov
Št.
učencev
Št. skupin
Št.
dodatnih
skupin
4. raz.
1
15
1
0
0
0
0
5. raz.
1
11
1
0
0
0
0
Opombe
6. raz.
1
10
1
0
0
0
0
SKUPAJ
3
36
3
0
0
0
0
Skupaj
SG +
Pameče
16
346
16
8
V času priprave novega zakona o manjših učnih skupinah je potrebno upoštevati veljavni
Pravilnik o normativih in standardih za oblikovanje manjših učnih skupin, ki predvideva
naslednje:
Število skupin se oblikuje na osnovi formule n/16, pri čemer je n število učencev
vseh oddelkov istega razreda. (V skladu s Pravilnikom Ministrstva RS za šolstvo o
normativih in standardih.). Glede na to v nobenem razredu v Pamečah ni možno oblikovati
manjših učnih skupin.
Število učencev
od
do
1
16
17
33
34
50
51
65
66
84
Število skupin
1
2
3
4
5
52
FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA OD 4. DO 7. RAZREDA
Po tem modelu je zunanje diferencirana četrtina ur pri navedenih oddelkih od 4. do 7.
razreda na centralni šoli, na podružnici pa zaradi premajhnega števila učencev delo le
notranje diferenciramo.
4. RAZRED
Pouk se bo izvajal enkrat tedensko v zadnjem redovalnem obdobju (25 % PU).
Nivojska
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
skupina
Mojca Hrastelj Brelih –
1. NS
Emilija Počič – dodatno Emilija Počič – dodatno
dodatno
2. NS
Jožica Vajt
Boža Božena Lesjak
Zora Pogorevc
3. NS
Boža Božena Lesjak
Jožica Vajt
Emir Begić
5. RAZRED
Pouk se bo izvajal enkrat tedensko.
Nivojska
SLOVENŠČINA
skupina
1. NS
Alenka Puc – dodatno
2. NS
3. NS
Polona Vajt
Tatjana Glavič
6. RAZRED
Pouk se bo izvajal enkrat tedensko.
Nivojska
SLOVENŠČINA
skupina
1. NS
Tatjana Glavič - dodatno
2. NS
Alenka Puc
3. NS
Boža Božena Lesjak –
dodatno
7. razred
Pouk se bo izvajal enkrat tedensko.
Nivojska
SLOVENŠČINA
skupina
1. NS
Alenka Puc - dodatno
2. A - NS
Janja Šerbinek
2. B - NS
3. NS
Janja Šerbinek dodatno
Saša Polanc
MATEMATIKA
Irena Rihtarič dodatno
Tatjana Glavič
Polona Vajt
ANGLEŠČINA
Emir Begić - dodatno
Zora Pogorevc
Alenka Pongrac
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
Katja Perše Paradiž
Timotej Žohar dodatno
Alenka Pongrac
Mojca Hrastelj Brelih dodatno
Angela Pantner
Zora Pogorevc
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
Ivana Šošter
Alenka Pongrac dodatno
Timotej Žohar dodatno
Timotej Žohar dodatno
Katja Perše Paradiž
53
Emir Begić
Alenka Pongrac
Emir Begić - dodatno
DELNA ZUNANJA DIFERENCIACIJA
Po modelu nivojskega pouka – delne zunanje diferenciacije se izvaja pouk v 8. in 9.
razredu. Število skupin se oblikuje na osnovi formule n/16, pri čemer je n število
učencev vseh oddelkov istega razreda. (V skladu s Pravilnikom MIZŠ o normativih in
standardih.) Vse ure predmeta potekajo v nivojskih skupinah.
8. RAZRED
Število učencev v 8. razredu omogoča delitev na eno prvo, tri druge in eno tretjo
nivojsko skupino.
Nivojska
SLOVENŠČINA MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
Poteka …
skupina
1. NS
Janja Šerbinek
2. A- NS
Marta Rubin
2. C- NS
Saša
Polanc
2. B- NS
Saša
Polanc
3. NS
Marta Rubin
Ivana Šošter
Katja Perše
Paradiž
Angela Pantner
Katja Perše
Paradiž
Angela Pantner
Emir Begić
Zora Pogorevc
Alenka Pongrac
Emir Begić
Zora Pogorevc
istočasno in
omogoča prehod
med 1. in 2. NS
istočasno in
omogoča prehod
med 2. in 3. NS
9. razred
Število učencev v 9. razredu omogoča delitev na eno prvo, dve drugi in eno tretjo nivojsko
skupino.
Nivojska
skupina
SLOVENŠČINA
1. NS
Saša Polanc
2. A - NS
Janja Šerbinek
2. B - NS
Saša Polanc
3. NS
Janja Šerbinek
MATEMATIKA
Ivana Šošter
Dušan Klemenčič
Angela Pantner
Ivana Šošter
ANGLEŠČINA
Poteka …
Zora Pogorevc
istočasno in
omogoča prehod
med 1. in 2. NS
Alenka Pongrac
Emir Begić
Alenka Pongrac
54
istočasno in
omogoča prehod
med 2. in 3. NS
DRUGE DELITVE IN KOMBINACIJE
DELITEV PRI ŠPORTU
Pri urah športne vzgoje se učenci od 6. do 9. razreda delijo v skupine po spolu, pri tem
se pojavi tudi združevanje po dveh oddelkov, če seštevek učenk ali učencev iz dveh
zaporednih oddelkov ne presega števila 20. Tako se družijo deklice iz 6. a in 6. b, deklice
iz 7. a in 7. b, deklice iz 8. a in 8. b ter dečki iz 6. a in 6. B ter 7. a in 7. b.
DELITEV PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
V 6. a se učenci delijo na dve enakovredni skupini, saj učilnica ne omogoča varnega pouka
za več kot 16 učencev.
V 7. in 8. razredu je število učencev v oddelkih takšno, da presega normativ, zato so tudi
tu delitve. Kombinirajo se s športom in likovno umetnostjo.
DELITEV PRI GOSPODINJSTVU
Zaradi povezave urnika TIT in GOS se učenci v 6. a razredu delijo tudi pri GOS.
DELITEV PRI LIKOVNI UMETNOSTI
Tretjina ur pri likovni umetnosti v 7., 8. in 9. razredu je izvedena v manjših učnih
skupinah. Po urniku se skupine kombinirajo s TIT ali ŠPO.
55
ORGANIZACIJA ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA
PRIJAVE UČENCEV NA CENTRALNI ŠOLI
Šola organizira brezplačno podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so lahko v
podaljšanem bivanju po končanem pouku, najdlje do 16.00. Prijave zbiramo pred koncem
šolskega leta za naslednje šolsko leto in na podlagi prijav nam MIZŠ odobri število ur in s tem
število skupin.
RAZRED
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
3. d
4. a
4. b
5. a
5. b
PRIJAVLJENIH
ŠT. SKUPIN
DO
12.40
24
20
18
18
/(16*)
/(18*)
/(14*)
/(20*)
/(20*)
/
/
80(168*)
4 (7*)
DO
13.30
24
20
18
18
16
18
14
20
20
11
14
193
8
DO
14.20
24
20
18
17
16
17
12
18
17
11
12
182
7
DO
15.10
22
16
16
16
12
10
9
11
11
10
4
137
5
DO
16.00
17
9
6
10
8
3
1
5
7
3
0
69
3
skupaj
24
20
18
18
16
18
14
20
20
11
14
193
* ob petkih
KADROVSKA ZASEDBA SLOVENJ GRADEC
UČITELJICA
Jožica Kastelec
Dominika Peršak
Irena Rihtarič
Emilija Počič
Jasna Jeromel
Metka Berce
Jožica Jug
Tanja Grum
Petra Račnik
Angela Pantner
Polona Vajt
Učiteljice od 1. do 3. razreda
ŠTEVILO UR
TEDENSKO V
OPB
6
6
19
24
19
23
7
4
4
2
1
4
56
ZADOLŽENA ZA
SKUPINO
1. a
1. b
1. a, 1. b
2. a, 4. a, 4. b
2. b, 5. b
3. a, 5. a
3. b
dodatno
dodatno
dodatno
dodatno
dodatno
PRIJAVE UČENCEV NA PODRUŽNICI PAMEČE-TROBLJE
RAZRED
Do 12.40 DO 13.30 DO 14.20 DO 15.10 DO 16.00
1. c
13
13
13
9
7
2. c
14
14
11
8
2
3. c
/(11)
11
9
5
2
4. c
/(10)
10
9
3
0
5. c
/
8
6
4
1
PRIJAVLJENIH 27(48)
56
48
29
12
ŠT. SKUPIN
1
2
2
1
1
skupaj
13
14
11
10
8
48
KADROVSKA ZASEDBA NA PODRUŽNICI
UČITELJICA
Nataša Naglič
Anica Hribernik
ŠTEVILO UR
TEDENSKO V OPB
20,5
18
Zadolžena za skupino
1., 2. r.
3. r., 4., 5. r.
POTEK PODALJŠANEGA BIVANJA – PROGRAM
KOSILO
V času kosila gredo vsi učenci v jedilnico. Za učence 1. razredov je pripravljeno posebno
mesto, kjer kosijo.
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, namenjene počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči
učencev.
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Zajema dejavnosti, namenjene razvedrilu, sprostitvi in počitku ob usmerjenih
aktivnostih. Učenci imajo možnost izbire med likovnimi in tehničnimi zaposlitvami ter
igralnimi kotički. Učenci 3., 4. in 5. razredov pričnejo s pisanjem domačih nalog, s
šolskim delom nadaljujejo v času, namenjenemu samostojnemu učenju.
57
JUTRANJE VARSTVO
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v času od 5.30 do 8.00. Učenci
prvega razreda imajo jutranje varstvo brezplačno. Financirata ga MIZŠ in delno MO SG.
Organizirano je tudi JV za učence od 2. do 5. razreda, financira pa ga MO SG.
PRIJAVE ZA JUTRANJE VARSTVO
Prvi razred od 6.00 do 8.00 financira MIZŠ, od 5.30 do 6.00 MO SG.
Centralna šola
Oddelek
Ob 5.30
OB 6.00
OB 6.30
OB 7.00
OB 7.30
SKUPAJ JV
1. a
0
11
15
20
21
21
1. b
2
7
14
17
19
19
Skupaj 1. r. SG
2
18
29
37
40
40
Ob 5.30
OB 6.00
OB 6.30
OB 7.00
OB 7.30
SKUPAJ JV
3
3+2
5+0
5+1
6
5
5
6
6
Podružnica Pameče-Troblje
Oddelek
1. c
Skupaj 1. r. Pameče 3
2. do 5. razred – od 5.30 do 8.00 – financira MO SG.
Centralna šola
Oddelek
OB 5.30
OB 6.00
OB 6.30
OB 7.00
OB 7.30
SKUPAJ
2. a
3
5
10
13
15
15
2. b
2
3
6
12
14
14
3. a
0
3
5
11
15
15
3. b
1
3
9
13
17
17
3. d
1
1
2
5
9
9
4. a
5
5
9
13
16
16
4. b
1
2
6
15
18
18
5. a
1
2
3
9
11
11
5. b
0
2
3
6
10
10
Skupno število
učencev
14
26
53
97
125
Postopno se do 7.30 oblikujejo 4 skupine, kot je prikazano z barvno shemo.
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
58
Podružnica Pameče-Troblje
ODDELEK
OB 5.30
OB 6.00
OB 6.30
OB 7.00
OB 7.30
SKUPAJ
2. c
1
1
4
6
7
7
3. c
2
2
4
5
10
10
4. c
0
0
0
3
6
6
5. c
0
0
1
5
7
7
Skupno število
učencev
3
5
11
27
29
30
Učenci JV s podružnice so do 7. ure v jutranjem varstvu skupaj z učenci 1. razreda, od 7. ure
naprej pa se za 3., 4. in 5. razred oblikuje dodatna samostojna skupina.
VARSTVO VOZAČEV IN ČAKAJOČIH UČENCEV
V času od 7.00 do 8.15 je organizirano varstvo za učence, ki se v šolo pripeljejo z
organiziranim prevozom. 6. in 7. šolsko uro je organizirano varstvo za učence vozače, ki
čakajo na prevoz, ali za tiste učence, ki 6. uro čakajo na izbirni predmet. Varstvo poteka
v skladu s prijavami staršev in njihovimi dovoljenji za odhod iz šole. Varstvo vozačev
financira MO Slovenj Gradec.
CENTRALNA ŠOLA
K varstvu vozačev pred poukom na centralni šoli prihaja ob različnih dnevih 10 do 28
učencev od 6. do 9. razreda. Število je različno, saj imajo učenci zjutraj izbirne
predmete, uro oddelčne skupnosti ali interesne dejavnosti. Varstvo vozačev pred
poukom poteka v učilnici 9 pod nadzorom dežurnega učitelja.
V varstvu vozačev 6. uro je od 21 do 70 učencev, odvisno od dneva in razporeditve
izbirnih predmetov, 7. uro pa od 3 do 18. Varstvo vozačev in čakajočih učencev po pouku
poteka v knjižnici, učilnici 22 in po potrebi tudi v učilnici 30 pod nadzorom knjižničarke
ali dežurnih učiteljev, ki učencem omogočajo različne načine zaposlitve. Učenci morajo v
varstvu vozačev upoštevati pravila Druge OŠ Slovenj Gradec.
59
Varstvo je organizirano po naslednjem razporedu:
A-urnik
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev od 6. do 9. razreda
2.-5. razred
Ura
7.00-8.15
7.00-8.15
6., 7. ura
Nives Kodrun
Dušan Klemenčič
Suzana Planšak
PON
Jožica Kastelec
Nada Žunec
Alenka Duler*
Boža Božena Lesjak
Zora Pogorevc
Suzana Planšak
TOR
Helena Krušič
Nada Žunec
Helena Zmagaj*
Metka Čas
SRE
Katja Perše Paradiž
ČET
Emir Begić
Katja Uršič
Helena Krušič
Tanja Grum
Suzana Planšak
Majda Areh Novak*
Jožica Vajt
Suzana Planšak
Nada Žunec
Polona Vajt (7.30)
Mojca Hrastelj Brelih
PET
Ivana Šošter
Suzana Planšak
Majda Areh Novak
Nada Žunec
Alenka Puc (7.30)
Polona Vajt*
*Pomoč 6. uro, če je potrebno.
B-urnik
Ura
PON
TOR
Jutranje varstvo 2.-5.
razred
7.00-8.15
Nives Kodrun
Jožica Kastelec
Varstvo vozačev od 6.-9. razreda
7.00-8.15
Dušan Klemenčič
Boža Božena Lesjak
Helena Krušič
Zora Pogorevc
Metka Čas
Helena Krušič
SRE
ČET
Katja Perše Paradiž
Emir Begić
Katja Uršič
Tanja Grum
Polona Vajt (7.30)
Mojca Hrastelj Brelih
PET
6., 7. ura
Suzana Planšak
Nada Žunec
Angela Pantner*
Nada Žunec
Suzana Planšak
Tanja Grum*
Suzana Planšak
Jožica Vajt
Zora Pogorevc*
Suzana Planšak
Nada Žunec
Majda Areh Novak*
Ivana Šošter
Suzana Planšak
Majda Areh Novak
Nada Žunec
Alenka Puc (7.30)
Dušan Klemenčič*
*Pomoč 6. uro, če je potrebno.
PODRUŽNICA PAMEČE
Učenci 6. razreda, ki so vezani na prevoz, se pred poukom od prihoda kombija in po
pouku do odhoda kombija pridružijo skupini podaljšanega bivanja. Prijavljeni so 4 učenci.
60
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica razvija delo učencev po obveznem načrtu pri materinščini in drugih
vzgojno-izobraževalnih vsebinah.
URNIK IZPOSOJE V KNJIŽNICI
Knjižnica je odprta vsak dan:
od 7.50 do 8.20 ter od 10.00 do 13.30.
Opomba: Zaradi pouka v knjižnici je vsako sredo 6. šolsko uro knjižnica zaprta.
Učenci prvih razredov bodo knjižnico obiskovali v dogovoru z razredničarkami.
Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje
učbenikov za redni pouk. Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada je za vse učence
brezplačna. Stroške izposojevalnine krije MIZŠ (1/3 nabavne cene novega učbenika).
V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške le-tega v skladu s
Pravilnikom učbeniškega sklada.
IZVAJANJE KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH ZNANJ V ŠOLSKI
KNJIŽNICI
S kurikularno prenovo šolstva se je prenovila tudi knjižna in knjižnična vzgoja. Medpredmetno
področje KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ) povezuje vse predmete in stopnje
osnovnošolskega izobraževanja.
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojnoizobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ v
osnovni šoli za vseživljenjsko obdobje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje
kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje
čustev, misli in zaznav.
KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti, s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno
pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in
uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se
veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo
informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, s sodobnimi računalniškimi in
komunikacijskimi viri.
Učni načrt KIZ predvideva 4 pedagoške ure v vsakem oddelku, kar pomeni, da vsak učenec opravi
36 ur knjižničnih informacijskih znanj. Cilje in vsebine KIZ izvajata učitelj posameznega
predmeta in knjižničar.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na oddelek sta sistemizirani 2 uri interesnih dejavnosti tedensko. Iz celoletnega fonda ur
financiramo tudi izvedbo kolesarskega tečaja ter predpisane dejavnosti z umetniškega področja
(pevski zbor, likovna vzgoja) in tehnično–naravoslovnega področja (računalništvo, tehnika,
gospodinjstvo).
61
PREGLEDNICA INTERESNIH DEJAVNOSTI
MIZŠ
A
Dejavnost
Mentor
Namenjeno učencem
Plan ur
KULTURNO-JEZIKOVNE DEJAVNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Šolsko glasilo valeta
Saša Polanc
10
Janja Šerbinek
9. razred
10
Pravljični krožek
Branka Karel
1., 2. razred
10
Šolski radio, recitatorji
Nada Žunec
6.-9. razred
35
Knjižničarski krožek
Nada Žunec
1.-9. razred
15
Debatni krožek
Janja Šerbinek
7.-9. razred
20
Krožek za punce
Katja Perše Paradiž
6.-9. razred
15
Likovni krožek
Jože Brunčko
8.,9. razred
15
Likovni krožek
Katja Perše Paradiž
7. razred
6
Ročna dela
Ivana Šošter
3.-6. razred
20
Klekljanje
Majda Areh Novak
6.-9. razred
20
Angleščina za najmlajše
Helena Krušič
1., 2. razred
20
Turistični krožek
Alenka Duler
6.-9. razred
10
Bralna značka
SLJ
učiteljice razrednega pouka
slavistike
1.-9. razred
80
anglisti
Emir Begić
14.
Bralna značka TJA
Zora Pogorevc
3.-9. razred
40
Alenka Pongrac
Mojca Hrastelj Brelih
15.
16.
17.
Bralna značka NEM
Tanja Grum
7.-9. razred
20
Folklora mlajši
Dominika Peršak
1.-3. razred
20
Folklora starejši
Dominika Peršak
3.-9. razred
40
Skupaj
396
TEHNIČNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Računalniški krožek
Katja Jenko
1.-3. razred
25
Računalniški krožek
Timotej Žohar
4.-6. razred
30
Računalniški krožek
Timotej Žohar
7.-9. razred
30
Tehnična ekipa
Ivo Brodar
7.-9. razred
20
Tehnika in tehnologija
Ivo Brodar
7.-9. razred
20
IKT tehnologija
Dušan Klemenčič
7.-9. razred
20
Računanje je igra, Vegovo
tekmovanje
Jožica Vajt
1.-5. razred
10
Logika
Katja Perše Paradiž
5.-9. razred
20
62
MO SG
26.
27.
28.
29.
30.
Matematični krožek
matematik z udel. na državnem
8., 9. razred
Čebelarski krožek
Olga Bauer
1.-6. razred
40
Kuharski tečaj
Suzana Planšak
9. razred
20
Gospodinjski krožek
Petra Račnik, Helena
Zmagaj
6. razred
52
Naravoslovni krožek
Metka Čas
8.-9. razred
20
10
Skupaj
317
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
31.
Planinski krožek
Irena Rihtarič
4.-6. razred
20
Polona Vajt
5. razred
10
Irena Rihtarič
5. razred
10
Tatjana Glavič
5. razred
10
Prometni krožek
Irena Rihtarič
8. razred
10
Šolska športna tekmovanja
Ladislav Kuzma
6.-9. razred
11
ŠŠD
Jožica Jug
1.-5. razred
11
Zlati sonček in Krpan
Tatjana Glavič
1.-5. razred
11
Katja Uršič
3.-5. razred
10
Nives Kodrun
3., 4. razred
10
Abeceda športa
Jožica Jug
1.-5. razred
15
Namizni tenis
Helena Zmagaj
5., 6. razred
22
Rokomet (dečki in deklice)
Alen Mihalj
1.-5. razred
32.
33.
Kolesarski tečaj
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
FIT - športni krožek
Bachovi cvetni plesi
FIT - športni krožek
Bachovi cvetni plesi
Skupaj
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
150
47
Spoznaj sladkorno bolezen
Boža B. Lesjak
8., 9. razred
25
MČ RDEČEGA KRIŽA
Boža B. Lesjak
4.-9. razred
40
Prostovoljno delo
Saša Keserin
5.-9. razred
10
Podjetniški krožek
različni učitelji - po real.
1.-9. razred
27
Delavnice zdrave šole
Nives Kodrun
1.-9. razred
15
Delavnice za nadarjene
različni učitelji - po real.
8., 9. razred
30
Mediacija
Helena Gaberšek idr.
1.-9. razred
35
Delavnice za Evropsko vas
Anita Dokl
1.-9. razred
10
Delavnice za Evropsko vas
Alenka Pongrac
6.-9. razred
10
Vesela šola
Petra Račnik
6.-9. razred
15
Šolska skupnost
Alenka Puc
1.-9. razred
50
Skupaj
267
63
10
27
DRUGO
44.
10
Skupno: A
B
DEJAVNOST
NAMENJENA
UČENCEM
MENTOR
1130
LETNI
PLAN
47
KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
1.
OPZ 1. triade
Jožica Kastelec
1.-3. razred
19
2.
OPZ 2. triade
Vladka Mori
4.-6. razred
57
3.
MPZ
Vladka Mori
7.-9. razred
152
4.
Tehnika in tehnologija
Ivo Brodar
5.
6.
Osnove računalništva 1
Osnove računalništva 2
Kolesarski izpit
TEHNIČNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI
7.
6. razred
38
Dušan Klemenčič
4. razred
Timotej Žohar
5., 6. razred
38
38
Irena Rihtarič
5. razred
48
Skupno: B – po
sistemizaciji
390
Skupno: A in B
1520
Podružnica Pameče Troblje
INTERESNA
DEJAVNOST
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MENTOR
NAMENJENA UČENCEM
PLAN ur
Šolski recitatorji
Sabina Lorber in ostale
razredničarke
1.-6. razred
32
Bralna značka SLJ
Razredničarke
1.-6. razred
20
MČRK in prva pomoč
Cvetka Preglau nad. Ksenija
Štifter
3 .–6. razred
8
Prostovoljno delo
Saša Keserin
5.-6. razred
12
Tekmovanja: CICI VŠ
Cankarjevo, RJI,
Vegovo,Logi
Sabina Lorber
in ostale razredničarke
1.–6. razred
6
Šolska skupnost
Sabina Lorber
2.–6. razred
10
Dramski krožek
Branka Strmčnik
3.–6. razreda
20
Pravljični krožek
Nataša Naglič
1.–3. razred
23
Ustvarjalnica
Ksenija Štifter
4.–6. razred
20
JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE
SKUPAJ
151
PROIZVODNO, NARAVOSLOVNO TEHNIČNO PODROČJE
10.
11.
Prometni krožek
Sabina Lorber
5. razred
10
Računalniški krožek
Timotej Žohar
1.-6. razred
30
SKUPAJ
40
ŠPORTNO PODROČJE
12.
13.
Vesna Vinarnik
Planinski krožek
15
1.–6. razred
Nataša Naglič
64
15
14.
15.
16.
17.
Anica Hribernik
FIT krožek
15
5
15
5
1.–3. razred
Vesna Vinarnik
Igre z žogo- odbojka
Maks Kotnik
4.–6. razred
20
Nogomet
Ladislav Kuzma
4.–6. razred
30
SKUPAJ
100
SKUPAJ A
291
B 1.
Otroški pevski zbor
Jožica Kastelec
1.–6. razred
76
2.
Folklora s pev. zborom
Nataša Naglič
1.–6. razred
57
3.
Prometni krožek s kol.
izpitom
Emilija Počič
5. razred
12
SKUPAJ B
145
SKUPAJ – VSE
456
SKUPAJ CENTRALNA ŠOLA IN PODRUŽNICA
1976
ŠOLSKA PREHRANA
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013) v povezavi z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za
uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012). Zakon o šolski prehrani se uporablja za
osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne
programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih.
Organizacija
Druga osnovna šola zagotavlja prehrano učencem v dneh, ko poteka pouk. Učenci oddajo prijavo
ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto. S prijavo na prehrano se učenci in njihovi
starši zavežejo, da bodo spoštovali pravila, plačevali obroke in jih pravočasno odjavljali.
Na šoli pripravljamo zajtrk (samo za učence 1. razredov), malico, kosilo in popoldansko malico.
Cena šolskih obrokov je naslednja:
malica
0,80 €
kosilo 1.–4. razred
2,70 €
kosilo 5.–9. razred
2,90 €
popoldanska malica
0,55 €
Odjava prehrane: v primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo prehrano za čas
njegove odsotnosti. Starši odjavijo prehrano:
pri knjigovodkinji Dragici Grobelnik, na telefonsko številko 02 88 399 55,
preko naše spletne strani www.druga-os.si,
v primeru odsotnosti knjigovodkinje se preklic lahko odda poslovni sekretarki Vasiljki
Šegel ali Simoni Rošer, na telefonsko številko 02 88 399 40.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 9.
ure zjutraj. V primeru bolezni oz. izrednih okoliščin starši odjavijo šolsko malico, vendar je za ta
65
dan še potrebno poravnati stroške. Za kosilo velja odjava dnevno do 9. ure. Odjava prehrane za
nazaj ni mogoča.
Subvencije
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so
prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
priznana pravica do subvencije.
Vloga za subvencijo se odda na pristojnem centru za socialno delo. Učencem subvencija
pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še pred začetkom
šolskega leta, torej do konca avgusta. Če pravico uveljavljajo kasneje, jim subvencija,
če je vloga odobrena, pripada od naslednjega dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci
iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in
okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube
zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v
rejništvu oziroma prosilci za azil.
za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
Obveznosti učencev in staršev
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bodo:
spoštovali pravila šolske prehrane,
plačali prispevek za šolsko prehrano,
pravočasno odjavili posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,
šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano.
Ukrepi zaradi neplačevanja
Če starši ali zakoniti zastopniki niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti
računa, se učencu lahko onemogoči prejemanje šolske prehrane (kosila) do plačila zaostalih
obveznosti. Šola za dolžnike, ki niso poravnali stroškov prehrane niti po treh opominih, sproži
uradni postopek izvršbe plačila.
PREVOZI UČENCEV
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na svoji 23. redni seji, 19. 3. 2013,
sprejel PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU ŠOLSKIH PREVOZOV IN POVRAČILU
STROŠKOV PREVOZA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC (Uradni list RS, št.
27/2013), s katerim so se enotno uredila merila in postopki za organiziranje šolskih
prevozov v Mestni občini Slovenj Gradec. Dostopen je na strani MO SG
http://www.slovenjgradec.si/javna-obvestila/prevozi-otrok.html .
66
Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok je urejena s 56. členom Zakona o
osnovni šoli, način financiranja pa urejata 81. in 82. člen Zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja.
Zakon pravi tako:
- Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno
več kot štiri kilometre od osnovne šole.
-
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega
prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni
organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na
poti v šolo.
-
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima
pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval
osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Mestna občina Slovenj Gradec tudi v tem šolskem letu, kot je v preteklih, zagotavlja
prevoze, ki so določeni z zakonom, kot tudi t. i. nadstandard.
S sprejetim Pravilnikom so določili kriterije in merila za organiziranje šolskih prevozov,
načine in pravila glede upravičenosti do nadstandarda ter tudi pravico do povračila
stroškov prevoza.
Izvleček iz pravilnika:
I. BREZPLAČEN ORGANIZIRAN PREVOZ
Upravičenec do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je učenec, ki:
1. obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Mestne občine Slovenj Gradec in je njegovo
prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre in je v roku
določenim s Pravilnikom oddal vlogo na predpisanem obrazcu;
2. je učenec prvega razreda in obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu mestne
občine Slovenj Gradec, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pod
pogojem, da ima v šolo in domov spremstvo;
3. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in je pristojni organ za preventivo v
cestnem prometu ugotovil, da je na poti do matične osnovne šole ogrožena njegova
varnost na poti v šolo.
II. ORGANIZIRAN PREVOZ Z DOPLAČILOM
V drugi sklop sodi organiziran prevoz z doplačilom. Upravičenci so učenci, ki na podlagi
56. člena ZOsn do brezplačnega prevoza niso upravičeni. S pravilnikom je tako
opredeljen nadstandard pri prevozih otrok. Prevoz se bo organiziral tudi za tiste, ki po
omenjenem zakonu do prevoza niso upravičeni, a izpolnjujejo pogoje, določene s
pravilnikom.
Upravičenec do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je učenec, ne glede na
njegov socialni status, v kolikor:
1. obiskuje osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu in ni upravičen do brezplačnega
šolskega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot dva kilometra;
2. obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša in je do sprejetja tega
pravilnika vključen na seznam vozačev; a le do zaključka osnovnošolskega izobraževanja.
67
Otrok, ki se ne šola v matičnem šolskem okolišu, odda vlogo za organiziran prevoz z
doplačilom na sedež Mestne občine Slovenj Gradec. Za šolsko leto 2013/2014 je moral
to storiti najkasneje do 19. 4. 2013. Lahko pa uveljavlja tudi pravico do povračila
stroškov prevoza. Tisti, ki se bo za šolanje izven matičnega šolskega okoliša odločil po
sprejetju tega pravilnika, bo lahko uveljavljal le pravico do povračila stroškov prevoza,
kot je določeno na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli;
3. se lahko vključi na obstoječe relacije oz. relacije, ki jih potrdi Strokovna skupina za
organiziranje šolskih prevozov in je na organiziranem prevozu dovolj prostora;
4. je v roku, določenim s Pravilnikom, oddal vlogo za organiziran šolski prevoz in oddal
podpisano pogodbo, ki je priloga k vlogi.
Višina doplačila je enaka za vse učence, ne glede na to ali uporabljajo relacije z
avtobusnim prevozom ali s kombiniranim vozilom in znaša za prvega otroka v družini,
ki obiskuje osnovno šolo, 1,00 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,50 EUR za
vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje osnovno šolo.
Starši, katerih otroci obiskujejo šolo v matičnem šolskem okolišu, mesečno poravnavajo
svoje obveznosti šoli na podlagi prisotnosti otroka v šoli. Starši, katerih otroci
obiskujejo šolo izven matičnega šolskega okoliša, mesečno poravnavajo svoje obveznosti
Mestni občini Slovenj Gradec na podlagi prisotnosti otroka v šoli, katero sporoča šola, ki
jo učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec na Mestno občino
Slovenj Gradec.
III. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA
Upravičenec do povračila stroškov prevoza je učenec, v kolikor:
1. je prvošolček brez spremstva, ki je pogoj za koriščenje brezplačnega organiziranega
prevoza;
2. je upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, vendar ga občina zaradi
odročnega kraja, premajhnega števila otrok za organiziran šolski prevoz, nevarnega
dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz otrok ne more organizirati, starši pa
soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje;
3. obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, v višini, ki bi mu
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem matičnem šolskem okolišu, a le v primeru,
če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva. V kolikor je v
izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša, kot je razdalja od
prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja. V
kolikor je prevoz v bližini prebivališča organiziran do šole v matičnem šolskem okolišu in
se ga učenec ne poslužuje, uveljavljanje povračila stroškov prevoza ni možno;
4. se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim
odstavkom 48. člena ZOsn dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan;
5. je otrok s posebnimi potrebami in je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Glede na pretekla leta so se nekoliko spremenile določene relacije, zmanjšalo pa se je
tudi število privozov in odvozov iz določenih smeri, saj občina v primeru, da je učencev
dovolj samo za eno kombinirano vozilo, ne krije stroškov za dva privoza in dva odvoza.
Zaradi tega prihaja do težav, saj se mora privoz ravnati po učencu, ki pričenjajo pouk ob
7.30, odvoz pa po tistih, ki končujejo ob 14.30. Vsi vozni redi so zato še vedno začasni in
še naprej poteka usklajevanje med MO SG, starši otrok in šolo.
68
Vozni red velja od ponedeljka do petka. Šola ima pravico glede na potrebe izvajanja
šolskega urnika med šolskim letom spremeniti vozni red, če je to v korist učencev
vozačev.
VOZNI REDI V ŠOLSKEM LETU 2013/14
PREVOZNIK KORATUR
SKLOP 3: OŠ PAMEČE-TROBLJE-DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC (podsklopi 3.2., 3.4.,
3.5.,3.7.)
ODHOD
POSTAJALIŠČA
POVRATEK
7:06
7:56
BREZNIK
14:00
14:45
7:11
8:01
PAMEČE OŠ
13:55
14:40
7:16
8:06
DRUGA OŠ SG
13:50
14:35
SKLOP 3.:
ODHOD
6:55
6:58
6:59
7:01
7:02
7:15
SKLOP 4.:
4.2., 4.3.,
ODHOD
7:05
7.08
7:09
7:10
7:11
7:20
7:22
7:23
7:25
RAHTEL KUN-DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC (podsklopi 3.1.,
POSTAJALIŠČA
POVRATEK
7:45
RAHTEL KUN
14:11
7:48
TINA
14:08
7:48
MAJCEN
14:07
7:50
DREVESNICA
14:05
7:52
OZARE
14:03
8:05
DRUGA OŠ SG
13:50
3.3., 3.6., 3.8.)
14:56
14:53
14:52
14:50
14:48
14:35
LEGEN PROŠT-SV. JURIJ-DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC (podsklopi 4.1.,
4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.)
POSTAJALIŠČA
POVRATEK
PROŠT*
14:55
BLATNIK-KOTNIK*
14:52
ANŽELAK*
14:51
7:50
KRIŽIŠČE
13:45
14:50
7:51
GRADIŠKI KRIŽ
13:46
14:49
8:00
SV. JURIJ
13:55
14:40
8:02
LEGEN PINKI
13:53
14:38
8:03
LEGEN BUNDER
13:52
14:37
8:05
DRUGA OŠ SG
13:50
14:35
*OPOMBA; Od Prošta se vrši samo en odvoz in dovoz (zaradi urnika starejših učencev prvi privoz
in drugi odvoz)
SKLOP 5.: SV. ANA-OŠ PAMEČE-TROBLJE* (podsklopi 5.1., 5.7.)
ODHOD
6:38
6:40
6:42
6:44
6:53
POSTAJALIŠČA
SV. ANA
ULBNIK KRIŽIŠČE
FELE
KAŠNIK
PAMEČE OŠ
POVRATEK
15:08
15:06
15:04
15:02
14:53
*OPOMBA: Planiran je samo prvi dovoz (na 0. uro) in drugi odvoz (ko vsi otroci prispejo iz
centralne šole).
69
SKLOP 5.: SV. JEDERT/FUKS-ODER-OŠ PAMEČE (podsklopi 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.)
ODHOD
POSTAJALIŠČA
POVRATEK
6:56
6:59
7:01
BROOKLIN*
SV. JEDERT FUKS*
ODER*
14:49
14:46
14:44
7:05
PAMEČE OŠ
14:40
*OPOMBA: Planiran je samo prvi dovoz (na 0. uro) in drugi odvoz (ko vsi otroci prispejo iz
centralne šole oz. ko se napolni vozilo).
SKLOP 5.: PAMEČE FANCAT - OŠ PAMEČE- DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC (podsklopi
5.3., 5.8.)
ODHOD
7:08
7:11
7:16
7:58
8:01
8:06
POSTAJALIŠČA
PAMEČE FANCAT
PAMEČE OŠ
DRUGA OŠ
POVRATEK
14:03
14:00
13:55
14:56
14:40
14:35
PREVOZNIK PLAMEN
SKLOP 6: JESENK/KREVH – LOVSKA KOČA PODLESNIK - PAMEČE
ODHOD
POSTAJALIŠČA
POVRATEK
Vsak dan
DNEVI:
P, T, S, P
6:15
PODLESNIK
14.55
6:23
SINRAJH
14.40
6:40
PLANSKI KREUH
14.30
6:45
JESENK
14.25
6.50
ZGORNJI KRAKER
14.15
6:55
KRIŽIŠČE
14.10
7:05
PAMEČE ŠOLA
14.05
70
POVRATEK
SAMO V
ČETRTEK
15.40
15.25
15.15
15.10
15.00
14.55
14.50
DEŽURSTVO UČITELJEV
Vsi učitelji so dolžni pred izvajanjem pedagoške ure, med njim in po njem poskrbeti za
red v okolici učilnice, kjer poučujejo.
NALOGE DEŽURNE EKIPE
Dežurstvo – vsi hodniki, avla šole, vhodi za učence (neposredno pred šolo in v
njej), pred garderobami, WC-ji.
Skrb za varen prihod in odhod vozačev.
Dosegljivost za iskanje informacij ter pomoč pri morebitni organizaciji
pedagoškega dela.
Drugo po navodilu ravnateljice.
RAZREDNA STOPNJA
UČITELJICE RAZREDNIČARKE (1.–3. RAZRED)
Učiteljice od 1. do 3. razreda so dolžne poskrbeti za učence svojega oddelka pred
poukom, med njim in po njem – tudi v avli ter pred šolo.
K svojemu oddelku prihajajo ob 8.05 in skupaj z učiteljem jutranjega varstva poskrbijo
za svoje učence v času, ko jutranje varstvo uradno ne poteka več. Če imajo v tem času
interesno dejavnost, dopolnilni ali dodatni pouk, se o dežurstvu dogovorijo z učiteljem
jutranjega varstva. Eno uro dežurstva opravijo učiteljice od 1. do 3. razreda v oddelku
podaljšanega bivanja, in sicer eno šolsko uro na vsakih 14 dni po danem razporedu. Po
končanem pouku učiteljice razredne stopnje dežurajo še od 10 do 15 minut, da odidejo
učenci, ki niso vključeni v OPB. Če je učiteljica ta dan v OPB, za učence njenega oddelka
poskrbi učiteljica iz paralelke.
Prav tako učiteljice razredne stopnje dežurajo pri malici, ena od učiteljic posameznega
oddelka pa dnevno tudi na hodniku, ko učenci odhajajo na WC.
Ob dnevih dejavnosti, na katerih so prisotne tudi učiteljice iz OPB, učiteljice
razredničarke dežurajo 20 minut po končanem dnevu dejavnosti, da imajo učiteljice OPB
kratko pavzo.
UČITELJICE ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA in JUTRANJEGA VARSTVA
1. RAZREDOV
VZGOJITELJICI V PRVEM RAZREDU
Opravita dežurstvo v okviru dela v OPB ter delno v okviru spremstva ob izvajanju dni
dejavnosti.
DRUGI ZAPOSLENI V OPB
Opravljajo dolžnosti dežurnega vsaj 10 minut pred pričetkom in 10 minut po zaključku
pedagoškega dela v oddelku, razen tisti, ki imajo neposredno pred začetkom OPB ure
nivojskega pouka v 4., 5. ali 6. razredu ali ure DSP in IP.
Učiteljice OPB opravijo tudi dežurstvo v obliki SPREMSTVA ODDELKA – PO
PREDHODNEM DOGOVORU Z RAZREDNIČARKO.
71
PREDMETNA STOPNJA
UČITELJI OD 4. DO 9. RAZREDA
Zaradi zelo razgibanega urnika posameznih učiteljev in zaradi dopolnjevanja obveznosti
na podružnici v Pamečah ni mogoče oblikovati celodnevne ekipe za dežurstvo, ker bi bile
razlike med posamezniki pri dežurstvu še večje. Zato velja: učitelji, ki dežurajo 0. uro in
v glavnem odmoru, so ekipa od 0. do konca 3. ure, učitelji, ki dežurajo 5., 6. in 7. uro, so
ekipa od 4. do 7. ure.
SPLOŠNO DEŽURANJE
Učitelji, ki imajo stalne učilnice, v 5-minutnih odmorih v času svoje prisotnosti v šoli
dežurajo v okolici svoje učilnice. To so Alenka Duler, Metka Čas, Petra Račnik, Dušan
Klemenčič, Angela Pantner, Janja Šerbinek, Alenka Pongrac, Vladka Mori, Alenka Puc,
Tatjana Glavič, Polona Vajt, Ivana Šošter, Ivo Brodar, Jože Brunčko (torek in petek),
Katja Perše Paradiž (ponedeljek, sreda, četrtek), Emir Begić. Prav tako športni pedagogi
dežurajo v garderobah pred telovadnico. Učitelji, ki se selijo po različnih učilnicah, med
selitvijo opazujejo dogajanje na hodnikih in posredujejo, če je potrebno.
DEŽURANJE PO RAZPOREDU
Za posamezno uro so navedeni učitelji, ki dežurajo. Na koncu je navedena rezerva, ki v
času odsotnosti posameznega učitelja prevzame njegove dolžnosti.
A-urnik
Ura
Pon
Dežuranje zjutraj
Glavni odmor
Dežuranje 5. ura
Dežuranje 6. ura
Dežuranje 7. ura
7.20-8.15
10.00-10.10
11.50-12.40
12.40-13.40
13.40-14.30
N
Alenka Duler
Petra Račnik
Ivo Brodar
Ladislav Kuzma
P
Alenka Puc
K
Ladislav Kuzma
N
Saša Polanc
Alenka Duler
Angela Pantner
Tor
Tanja Grum
Ivana Šošter
Sre
Rudi Potočnik
Marta Rubin
Čet
Zora Pogorevc
P
Zora Pogorevc
Katja Perše
Paradiž
K
Ivanka Šošter
N
Rudi Potočnik
P
V.Mori/P. Jakop
K
Ivo Brodar
N
Janja Šerbinek
Majda Areh Novak
Petra Račnik
Jože Brunčko
Alenka Puc
Majda Areh
Novak
Tatjana Glavič
Tanja Grum
K
Polona Vajt
Majda Areh
Novak
N
Petra Račnik
P
Tatjana Glavič
K
Jože Brunčko
Saša Polanc
Vladka Mori
Rudi Potočnik
Katja Perše
Paradiž
Ivo Brodar
Helena Zmagaj
Polona Vajt
Alenka Pongrac
P
Pet
Angela Pantner
Janja Šerbinek
Ivo Brodar
Alenka Pongrac
Petra Račnik
Emir Begić
Vladka Mori
Emir Begić
72
Emir Begić
B-urnik
Ura
Pon
Dežuranje avla,
klet
Glavni odmor
Dežuranje 5. ura
Dežuranje 6. ura
Dežuranje 7. ura
7.20-8.15
10.00-10.10
11.50-12.40
12.40-13.40
13.40-14.30
Alenka Duler
N
Angela Pantner
Tor
Saša Polanc
P
Alenka Puc
K
Ladislav Kuzma
N
Saša Polanc
Rudi Potočnik
P
B. Božena Lesjak
K
Ivana Šošter
N
Janja Šerbinek
Majda Areh
Novak
Pet
Rudi Potočnik
Tatjana Glavič
Katja Perše
Paradiž
K
Ivo Brodar
N
Janja Šerbinek
P
Polona Vajt
K
Majda Areh
Novak
N
Petra Račnik
Jože Brunčko
Polona Vajt
P
Tatjana Glavič
Jože Brunčko
Dežurstvo pri malici v jedilnici
9.55-10.15
Pon
Suzana
A-urnik
Planšak
Suzana
Planšak
Jože Brunčko
Vladka Mori/
Rudi Potočnik
P. Jakop
Katja Perše
Paradiž
Ivo Brodar
Janja Šerbinek
Metka Čas
Alenka Pongrac
Katja Perše
Paradiž
Emir Begić
K
Ladislav Kuzma
Ivo Brodar
Alenka Pongrac
Petra Račnik
B-urnik
Saša Polanc
Metka Čas
P
Alenka Duler
Alenka Puc
Zora Pogorevc
Mojca Hrastelj
Brelih
Čet
Alenka Puc
Angela Pantner
Ivana Šošter
Sre
Alenka Duler
Emir Begić
Emir Begić
V. Mori/P. Jakop
Tor
Suzana
Planšak
Vladka
Mori/Patricija
Jakop
Sre
Petra Račnik
Tanja Grum
Čet
Suzana
Planšak
Pet
Majda Areh
Novak
Suzana
Planšak
Suzana
Planšak
RAZPORED DEŽURSTEV – PODRUŽNIČNA ŠOLA PAMEČE-TROBLJE
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Saša Keserin
Sabina Lorber
Jožica Oletič
Vesna Vinarnik
Cvetka Preglau, nad. Ksenija Štifter
73
DNEVI DEJAVNOSTI
IN
DRUGE DEJAVNOSTI IZ
RAZŠIRJENEGA OBSEGA
74
KULTURNI DNEVI
CENTRALNA ŠOLA IN OŠ PAMEČE–TROBLJE
Razred
Zap.
št.
Vsebina
Nosilec
Predvidena
izvedba
1.
1
Sprejem prvošolcev
J. Kastelec
2. 9. 2013
2
V pričakovanju dedka Mraza
J. Kastelec, B. Strmčnik
23. 12. 2013
3
Pustni običaji
D. Peršak, B. Strmčnik
4. 3. 2014
4
Obisk gledališča
N. Žunec
februar/marec
1
V pričakovanju dedka Mraza
B. Karel, A. Dokl, C.
Preglau
23. 12. 2013
2
Pustni običaji
A. Dokl, B. Karel, C.
Preglau
4. 3. 2014
3
Ogled gledališke predstave
N. Žunec
februar/marec
4
Sončkov dan
B. Karel, A. Dokl, C.
Preglau, N. Žunec
23. 6. 2014
1
V pričakovanju dedka Mraza
O. Bauer, K.Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
23. 12. 2013
2
Ogled gledališke predstave
N. Žunec
februar/marec
3
Pustni običaji
O. Bauer, K.Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
4. 3. 2014
4
Sončkov dan
O. Bauer, K.Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič, N.
Žunec
23. 6. 2014
1
V pričakovanju dedka Mraza in
ogled filmske predstave
B. B. Lesjak, J.Vajt, S.
Keserin, N. Žunec
23. 12. 2013
2
LŠVN - Debeli rtič - Voden ogled po
zaščitenem medit. parku z njihovo
vrtnarko; koreografija plesa
B. B. Lesjak
junij
3
LŠVN - Lov za zakladom z veveričko
Hano, podelitev plavalnih diplom,
razglasitev rezultatov discipline in
urejenosti sob,
“ Zaključni večer s plesom na obali”
B. B. Lesjak
junij
2.
3.
4.
75
5.
6.
7.
8.
9.
1
Slovenj Gradec skozi čas
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
20. 9. 2013
2
Novoletno praznovanje in ogled
filmske predstave
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber, N. Žunec
23. 12. 2013
3
Ogled gledališke predstave v Celju
N. Žunec, razredničarke
februar/marec
1
Slovenj Gradec skozi čas
A. Duler
20. 9. 2013
2
Novoletno praznovanje
A. Puc, J. Oletič, H.
Zmagaj
23. 12. 2013
3
Sončkov dan
A. Puc, J. Oletič, H.
Zmagaj, N. Žunec
23. 6. 2014
1
Slovenj Gradec skozi čas
A. Duler
20. 9. 2013
2
Novoletno praznovanje
I. Šošter, K. Perše
Paradiž
23. 12. 2013
3
Gledališka igra
N. Žunec
februar/marec
1
Slovenj Gradec skozi čas
A. Duler
20. 9. 2013
2
Novoletno praznovanje
M. Čas, P. Račnik in E.
Begić
23. 12. 2013
3
Obisk Cankarjevega doma in
Prešernove rojstne hiše
V. Mori, E. Begić
31. 1. 2014
1
Slovenj Gradec skozi čas
A. Duler
20. 9. 2013
2
Baletna predstava Romeo in Julija
V. Mori
14. 12. 2013
3
Novoletno praznovanje
A. Pongrac, J. Šerbinek
23. 12. 2013
NARAVOSLOVNI DNEVI
Razred
Zap.
št.
Vsebina
Nosilec
Predvidena
izvedba
1.
1
Dan zdravja
N. Kodrun
12. 4. 2014
2
Naravoslovni tabor: gozd
K. Uršič
29. 5. 2014
3
Naravoslovni tabor: peka kruha
J. Kastelec
30. 5. 2014
1
Dan zdravja
A. Dokl, B. Karel, C.
Preglau
12. 4. 2014
2.
76
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Naravoslovni tabor: življenje v vodi
B. Karel, A. Dokl, C.
Preglau
6. 5. 2014
3
Naravoslovni tabor: življenje v
gozdu
C. Preglau, B. Karel, A.
Dokl
7. 5. 2014
1
Življenjska okolja: gozdna učna pot
Rahtel
H. Krušič
9. 10. 2013
2
Dan zdravja
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
12. 4. 2014
3
Ekskurzija po Dravski dolini in
Maribor
V. Vinarnik
maj/junij
1
Slovenj Gradec skozi čas šege, navade, legende
B. B. Lesjak, J. Vajt,
S. Keserin
20. 9. 2013
2
Dan zdravja - odnosi ter zdrave
navade in razvade
B. B. Lesjak, J. Vajt,
S. Keserin
12. 4. 2014
3
LŠVN - Ogled Postojnske jame,
sprehod po Debelem rtiču
B. B. Lesjak
junij
1
Duševno in telesno zdravje in
poklicno usmerjanje
ŠSS, M. Učakar,
razredničarke
oktober
2
Dan zdravja - Zdrav način življenja
in sodelovanje na hoji za zdravje
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
12. 4. 2014
3
Panonske pokrajine - Ljutomer,
Gorišnica, Ptuj
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
junij
1
Opazovanje nočnega neba
zunanji predavatelj +
razredničarke
v zimski ŠVN
(januar)
2
Dan zdravja
N. Kodrun
3
Rastlinski svet
M. Čas, P. Račnik
junij
1
Kraljestvo živali
M. Čas, P. Račnik
februar/marec
2
Dan zdravja
N. Kodrun
12. 4. 2014
3
Dan Zemlje
P. Račnik, M. Čas
25. 4. 2014
1
Ekskurzija – Severna Primorska
E. Begić
februar 2014
2
Dan zdravja
N. Kodrun
12. 4. 2014
3
Dan Zemlje
P. Račnik, M. Čas
25. 4. 2014
77
12. 4. 2014
9.
1
Dan zdravja - delavnice za
čustveno zdravje
N. Kodrun
12. 4. 2014
2
Dan Zemlje - ogled čistilne naprave
in ločevanje odpadkov
P. Račnik
25. 4. 2014
3
Ekskurzija – Primorska: Koper,
Lipica, adrenalinski park Postojna
J. Šerbinek
junij 2014
ŠPORTNI DNEVI
Razred
Zap.
št.
Vsebina
Nosilec
Predvidena
izvedba
1.
1
Planinski pohod – Sv. Jurij
J. Jug, B. Strmčnik
september
2
Zimsko veselje - sankanje
J. Jug, V. Vinarnik
januar
3
Atletski troboj/testiranje za ŠVZ
karton
J. Jug
april/maj
4
Sončkov dan
J. Jug
junij
5
Predstavitev šole tenisa
J. Jug, C. Preglau
junij
1
Jesenski pohod - Gradišče
J. Jug
september
2
Zimsko veselje - sankanje
J. Jug
januar/ februar
3
Atletski troboj ; testiranje za
športno-vzgojni karton
J. Jug
april, maj
4
Naravoslovni tabor - športne
dejavnosti: lokostrelstvo,
plezanje, igre z žogo
A. Dokl, B. Karel, C.
Preglau
maj
5
Predstavitev šole tenisa
J. Jug
junij
1
Preverjanje plavanja
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
28. 9. 2013
2
Zimsko veselje
J. Jug
januar
3
Pomladanski pohod in igre z žogo
(Pameče)
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
marec
4
Atletika; testiranje za športnovzgojni karton
J. Jug
april/maj
5
Mala šola tenisa
J. Jug
junij
2.
3.
78
4.
5.
6. a, b
6. c
1
Pohod - Prošt
J. Jug, B. B. Lesjak,
J. Vajt, S. Keserin
september
2
Sankanje in igre na snegu
J. Jug, B. B. Lesjak,
J. Vajt, S. Keserin
jan. / feb.
3
Ekološki športni dan ob dnevu
Zemlje
J. Jug, B. B. Lesjak,
J. Vajt, S. Keserin
april
4
Atletika (troboj) - 4. a, 4. b
Testiranje za športni karton - 4. c
J. Jug, B. B. Lesjak,
J. Vajt, S. Keserin
april
5
LŠVN - Izlet z ladjo v Koper, ogled
mesta, športne igre in plavanje
B. B. Lesjak
junij
1
Pohod - Sele
J. Jug, P. Vajt, T.
Glavič, S. Lorber
september
2
Sankanje in igre na snegu
J. Jug, P. Vajt, T.
Glavič, S. Lorber
januar
3
Ekološki športni dan ob dnevu
Zemlje
J. Jug, P. Vajt, T.
Glavič, S. Lorber
april
4
Atletika (troboj) - 5. a, 5. b
Testiranje za športni karton - 5. c
J. Jug, P. Vajt, T.
Glavič, S. Lorber
maj
april
5
Igre z žogo in pohod do OŠ
Pameče - boj med dvema ognjema,
odbojka na mivki, nogomet
J. Jug, P. Vajt, T.
Glavič, S. Lorber
junij
1
Atletika
H. Zmagaj
september 2013
2
Preverjanje plavanja
L. Kuzma
9. 10. 2013
3
Zimske aktivnosti
H. Zmagaj
zimska ŠN -januar
2014
4
Planinski pohodi (+ Evropska vas)
M. Areh Novak
9. maj 2014
5
Orientacija
M. Areh Novak
začetek junija
2014
Pohod
J. Oletič
26. 9. 2013
Preverjanje plavanja
L. Kuzma
9. 10. 2013
Sistematski zdravstveni in
zobozdravstveni pregled + športne
aktivnosti
J. Oletič
oktober/november
Zimske aktivnosti
L. Kuzma
januar
79
7.-9.
Testiranje za športno vzgojni
karton
J. Oletič, L. Kuzma
april
1
Atletika
H. Zmagaj
26. 9. 2013
2
Igre z žogo
L. Kuzma
9. 10. 2013
3
Zimske aktivnosti
H. Zmagaj
januar 2014
4
Planinski pohod
M. Areh Novak
9. 5. 2014
5
Orientacija
M. Areh Novak
začetek junija
Druge športne dejavnosti
Plavalni tečaji:
 za 3. razred: september 2013 kot obvezni 20-urni tečaj, financira MIZŠ in delno
MO Slovenj Gradec – doplačilo staršev za prevoz,
 za učence neplavalce 7. razredov.
TEHNIŠKI DNEVI
Razred
Zap.
št.
Vsebina
Nosilec
Predvidena
izvedba
1.
1
Oblikovanje iz naravnih
materialov
D. Peršak, N. Naglič
oktober
2
Izdelovanje novoletnih okraskov
N. Kodrun, N. Naglič
20. 11. 2013
3
Dan zemlje - izdelava izdelkov iz
odpadnih materialov
K. Uršič, B. Strmčnik
25. 4. 2014
1
Izdelava lutk iz različnih
materialov
A. Dokl , B. Karel, C.
Preglau
oktober
2
Izdelava novoletnih okraskov
A. Dokl , B. Karel, C.
Preglau
20. 11. 2013
3
Dan zemlje – skrb za čisto okolje
in ločevanje odpadkov
A. Dokl , B. Karel, C.
Preglau
25. 4. 2014
1
Izdelava novoletnih okraskov
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
20. 11. 2013
2
Vreme
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
april
3
Dan zemlje
O. Bauer, K. Jenko, V.
Vinarnik, H. Krušič
25. 4. 2014
2.
3.
80
4.
5.
6.
7.
8.
1
Orientacija in izdelava kompasa
ali vetrovnice
B. B. Lesjak, J. Vajt, S.
Keserin
9. 10. 2013
2
Izdelava novoletnih okraskov,
čestitk
B. B. Lesjak, J. Vajt, S.
Keserin
20. 11. 2013
3
Izdelava makete/pustnih mask
B. B. Lesjak, J. Vajt, S.
Keserin
4. 3. 2013
4
Elektrika – izvajanje poskusov
B. B. Lesjak, J. Vajt, S.
Keserin
februar/marec
1
Knjiga od ustvarjalca do bralca
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
9. 10. 2013
2
Šivanje božične nogavice in
izdelava novoletnih okraskov
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
20. 11. 2013
3
Pustni običaji in izdelava maske
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
4. 3. 2014
4
Sončkov dan
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber
23. 6. 2014
1
Izdelava novoletnih izdelkov za
bazar
A. Puc
20. 11. 2013
2
Pust - šege in navade na
Slovenskem
A. Puc, J. Oletič, H.
Zmagaj
4. 3. 2014
3
Dan Zemlje
A. Puc
25. 4. 2014
4
Poklici, povezani s prehrano
razredničarke in S.
Planšak
junij
1
Izdelava izdelkov za novoletni
bazar
K. Perše Paradiž
20. 11. 2013
2
Poklicno usmerjanje
H. Gaberšek
januar
3
Izdelajmo sami
K. Perše Paradiž
marec
4
Strokovna ekskurzija - Dolenjska
I. Šošter, K. Perše
Paradiž
junij
1
Poklicno usmerjanje
H. Gaberšek
oktober
2
Izdelajmo sami
K. Perše Paradiž
marec
3
Izdelava izdelkov za novoletni
bazar
J. Brunčko
20. 11. 2013
4
Sončkov dan
M. Čas, P. Račnik, E. Begić
23. 6. 2014
81
9.
1
Poklicno usmerjanje
H. Gaberšek
oktober
2
Izdelava izdelkov za novoletni
bazar
H. Brunčko
20. 11. 2013
3
Geometrijska telesa
I. Šošter
januar
4
Izdelajmo sami
K. Perše Paradiž
marec
82
EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI, TABORI
Tabor
Vodja
Kdaj?
Koliko
časa?
1.
Kope
Lukov
dom
Jožica
Kastelec
29., 30. 5.
2014
2 dni
2.
CŠOD
Peca
B. Karel
5.-7. 5.
2014
3 dni
V. Vinarnik
junij 2014
1 dan
B. B. Lesjak
2.-6. 6.
2014
5 dni
S. Lorber
junij 2014
1 dan
A. Puc
20.-24. 1.
2014
5 dni
Dinarsko-kraške
pokrajine (Rakov
Škocjan, Cerkniško
jezero, grad
Snežnik)
A. Duler
junij 2014
1 dan
7.
Dolenjska
I. Šošter
maj 2014
1 dan
8.
Severna Primorska
v okviru tabora –
Kobarid, Tolminska
korita
E. Begić
17.-21. 2.
2014
5 dni
9.
Primorska – Koper,
Lipica, adrenalinski
park Postojna
J. Šerbinek
junij 2014
1 dan
Razred
Ekskurzija
3.
Po Dravski dolini in
Maribor
4.
Ogled Postojnske
jame
5.
Panonske pokrajine
- Ljutomer,
Gorišnica, Ptuj
Šola v naravi
LŠVN Debeli rtič
Zimska šola v
naravi
(Ribniška
koča)
6.
CŠOD
Tolmin
83
ŠOLSKA SKUPNOST
Šolska skupnost predvsem povezuje učence, rešuje težave, sprejema, gradi in snuje
ideje. Vodi nas skupna misel o spoštovanju osebnosti posameznika. Skupaj načrtujemo
cilje, jih uresničujemo in prispevamo k boljšemu počutju.
Splošne naloge šolske skupnosti:
povezovanje oddelčnih skupnosti na šoli,
izražanje mnenj in oblikovanje predlogov,
spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na kršitve
le-teh,
ustvarjanje možnosti medsebojnega strpnega in ustvarjalnega dialoga med učenci
samimi, med učenci in učitelji ter drugimi delavci šole,
sodelovanje na otroškem parlamentu,
oblikovanje zavesti, da prav vsak posameznik pripomore k oblikovanju življenja in
dela na šoli,
aktivno sodelovanje in izvajanje različnih dejavnosti v okviru vzgojnoizobraževalnega dela.
Program dela v šolskem letu 2013/14:
MESEC
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
PREDVIDENE NALOGE
Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti – pregled
hišnega reda in predstavitev programa dela šolske skupnosti.
Izvolitev predsednika in podpredsednika šolske skupnosti.
Pobude in želje ob tednu otroka.
Pravila dežuranja učencev na šoli.
Skrb za čisto okolico.
Teden otroka – različne aktivnosti.
Veliki in majhni prijatelji – prvošolčki poiščejo prijatelja med
učenci predmetne stopnje.
Priprave na šolski in občinski parlament – aktivnosti pri urah
oddelčne skupnosti.
Organizacija šolskega plesa – devetošolci.
Obisk CUDV Črna na Koroškem.
Svetovni dan pozdrava (pozdravi v različnih jezikih) in pomen
pozdravljanja.
DECEMBER
Veseli december – karaoke.
Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost.
Šolski ples v organizaciji devetošolcev.
JANUAR
Šolski parlament na temo Razmere v družbi.
Poročanje o počutju na šoli – ob polletju in analiza vzgojnoizobraževalnega dela.
FEBRUAR
Sodelovanje na občinskem parlamentu.
Praznujemo valentinovo (šolski ples).
84
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
Učenci predstavijo svoja močna področja – razstava v avli
šole.
Očiščevalna akcija.
Aktualne teme na šoli.
Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu in analiza počutja
na šoli ob koncu šolskega leta.
Učenci devetih razredov se poslovijo.
Predlogi za naslednje šolsko leto.
Skozi celo šolsko leto skrbimo za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije;
oddelki tekmujejo v zbiranju pohval, skrbimo za redno in dosledno dežurstvo na šoli,
tedensko čistimo okolico šole, se udeležujemo zbiralnih in humanitarnih akcij; z dobro
mislijo, prijazno besedo, z nasvetom in s pogovorom ohranjamo pozitivne medsebojne
odnose.
NAŠA SKRB ZA LEPO IN ČISTO OKOLJE
RAZREDI
ZADOLŽITVE
Tedensko dežurstvo za čiščenje okolice šole.
1.–3. razred
Urejanje matične učilnice (reditelji).
Dežurstvo pri malici.
Urejanje učilnic (reditelji), čiščenje garderobe, šole, okolice
šole.
4.–9. razred
Dežurstvo pri malici.
Dežurstvo v avli šole.
Pomoč mlajšim učencem pri prinašanju malice.
Skrb za urejene učilnice.
1.–6. razred
Skrb za urejeno in čisto okolico šole.
Pameče
Skrb za cvetje v šoli.
Starejši učenci pomagajo mlajšim.
SEZNAM ČIŠČENJA PO ODDELKIH
MESEC
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
november
Koordinatorica: Alenka Puc, mentorica šolske skupnosti
TEDEN
ODDELEK
RAZREDNIK
1.
4. A
Boža Božena Lesjak
2.
4. B
Jožica Vajt
3.
5. A
Polona Vajt
4.
5. B
Tatjana Glavič
1.
6. A
Helena Zmagaj
2.
6. B
Alenka Puc
3.
7. A
Ivana Šošter
4.
7. B
Katja Perše Paradiž
1.
8. A
Metka Čas
85
november
november
november
december
december
december
januar
januar
januar
januar
januar
februar
februar
februar
marec
marec
marec
marec
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj
junij
junij
junij
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
8. B
8. C
9. A
9. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
8. C
9. A
9. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
8. C
4. A
86
Petra Račnik
Emir Begić
Alenka Pongrac
Janja Šerbinek
Boža Božena Lesjak
Jožica Vajt
Polona Vajt
Tatjana Glavič
Helena Zmagaj
Alenka Puc
Ivana Šošter
Katja Perše Paradiž
Metka Čas
Petra Račnik
Emir Begić
Alenka Pongrac
Janja Šerbinek
Boža Božena Lesjak
Jožica Vajt
Polona Vajt
Tatjana Glavič
Helena Zmagaj
Alenka Puc
Ivana Šošter
Katja Perše Paradiž
Metka Čas
Petra Račnik
Emir Begić
Boža Božena Lesjak
PROMETNA VZGOJA
KAJ?
Risanje plakatov, izdelava prometnovarnostnega načrta šole – seznanimo
učence z najvarnejšo potjo v šolo
KDAJ?
KDO?
avgust, september
T. Glavič,
vsi učitelji, policisti
Evropski teden mobilnosti
22. september
Projektni teden – Mi v prometu
oktober
Preventivne akcije
(obveščanje po šolskem radiu,
razredne ure, roditeljski sestanki)
poudarek
ob začetku šolskega
leta
JUMICAR – spretnostna vožnja
april
Priprava učencev 5. razredov na
kolesarske izpite
spomladi
Varnost (vsi razredi)
celo leto
Tehnična brezhibnost kolesa
– akcija preverjanja
spomladi
Policist Leon svetuje
celo leto
Ponovitev cestno prometnih
predpisov, vožnja s kolesom v
prometu, spretnostna vožnja na
poligonu – 8. razred
Šolsko in občinsko tekmovanje Kaj
veš o prometu - 8. razred
87
K. Uršič – FIT, T.
Glavič
razredničarke 1. in 2.
r.
vsi učitelji,
mentorji prometnega
krožka, šolski radio
T. Glavič in zunanji
izvajalci
I. Rihtarič, P. Vajt, T.
Glavič, E. Počič, S.
Lorber
vsi pedagoški delavci
policisti,
I. Rihtarič, P. Vajt, T.
Glavič, E. Počič, S.
Lorber
P. Vajt, T. Glavič, S.
Lorber, policist
april
I. Rihtarič
maj
I. Rihtarič
PROGRAM DEJAVNOSTI MLADIH ČLANOV RDEČEGA
KRIŽA
Mentorica Boža Božena Lesjak
KAJ?
KDAJ?
Sestanek mentoric
september
Srečanje z MČ RK
september
Delavnice za MČ RK
oktober-maj
Drobtinica, sodelovanje na
evropskem dnevu boja proti
lakoti
Dan OZN, predstavitev
dejavnosti RK
Mesec boja proti
zasvojenosti
Naredimo nekaj dobrega,
pomoč sosedu, dedku,
babici…
Naj dobro ohranjena igračka
vašega otroka dobi novega
lastnika
KDO?
OZ RK SG,
vodja mentoric MČ RK
Boža Božena Lesjak,
mentorice MČ RK OŠ, ki
sodijo pod OZ RK SG
OZ RK,
mentorica MČ RK
Boža Božena Lesjak
predsednica OZ RK
Marinka Lampreht,
MČ RK (3.,4.raz.)
19. 10. 2013
mentorica MČ RK,
MČ RK (4.-9.raz.)
oktober
OZ RK Slov. Grad.,
mentorica MČ RK
november
mentorica in MČ RK
december
mentorica MČ RK,
razredničarke (1.-9. raz.)
5. 12. 2013
Dan boja proti AIDS-u
1. december
Delavnice za MČ RK
oktober-junij
Šolsko tekmovanje
Alkohol, ne hvala
februar-marec
Krvodajalstvo, ogled oddelka
za transfuzijo
marec
Sestanek mentoric
april
Medšolsko tekmovanje
Alkohol, ne hvala
april
dan zdravja
Teden RK
8. 5.–15. 5. 2014
88
razredničarke razredne
stopnje,
MČ RK
mentorica MČ RK in
MČ RK
mentorica MČ RK,
MČ RK (4.–9. raz.)
mentorica MČ RK,
učenci 6. raz.
razredničarki 4. raz.
mentorica MČ RK,
MČ RK 4. raz.
OZ RK,
vodja mentoric MČ RK
Boža Božena Lesjak,
mentorice MČ RK OŠ, ki
sodijo pod OZ RK SG
mentorica MČ RK,
učenci 6. raz.
OZ RK,
mentorice MČ RK OŠ, ki
sodijo pod OZ RK SG,
MČ RK
Delavnica
Zgodilo se je čisto blizu nas,
zgodba o našem odnosu do
drog
september-junij
maj
mentorica MČ RK,
MČ RK 4. raz.
OZ RK Slovenj Gradec
celo šolsko leto
mentorica MČ RK
MČ RK (4.-9. raz.)
Sprejem učencev 4. razredov
v MČ RK
Obeleževanja
svetovnih in mednarodnih dni
mentorica MČ RK,
učenci 6. raz.
ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zdravstveno vzgojo na šoli, v okviru razširjenega vzgojno-izobraževalnega programa, izvaja
zunanja strokovna sodelavka, dipl. med. sestra Mateja Učakar. Omenjeni program se sklada s
preventivnim programom naše šole ter s cilji projekta Zdrave šole.
TEME PO RAZREDIH
1.
razred: Zdrave navade (varna pot v šolo, zdrava telesna aktivnost, osebna higiena, šolska
torba, zdrava prehrana in pijača) – sistematika pred vstopom v šolo in v 1. razredu.
2. razred : Ohranimo zdravje – zdrave in nezdrave navade, redna telesna dejavnost, gibanje
na prostem, pozitivna samopodoba, nalezljive bolezni in cepljenja.
3. razred: Preprečevanje poškodb in varno s soncem – SISTEMATIKA. Dobili bomo
dojenčka.
4. razred: Prehrana, gibanje in prosti čas ter zdravi, varni in srečni v šoli v naravi.
5. razred: Psihoaktivne snovi (zasvojenost).
6. razred: Odraščanje – značilnosti in obdobje pubertete pri fantih in dekletih, skrb za
osebno higieno – SISTEMATIKA.
7. razred: Duševno zdravje in pozitivna samopodoba.
8. razred: Vzgoja za zdravo spolnost, odnosi med spoloma, kontracepcija, spolno nasilje –
SISTEMATIKA.
9. razred: Tvegana vedenja- medosebni odnosi, zasvojenost z alkoholom, z IKT, odločanje in
obvladovanje vplivov. Prva pomoč in ABC oživljanja.
Na podružnični šoli Pameče-Troblje bo ga. Mateja Učakar izvedla enak program zdravstvene
vzgoje od 1.–6. razreda kot na centralni šoli.
Druge aktivnosti v okviru zdravstvene vzgoje
 Projekt ZDRAVO JABOLKO (ozaveščanje o zdravi prehrani za vse razrede; v okviru
razrednih ur).
 Sistematično seznanjanje učencev s prvo pomočjo po NPZ (9. razred).
89
 Sodelovanje v okviru Poklicne orientacije za 8. razrede; predstavitev poklicev v
zdravstvu (zdravstveni tehnik, laborant, rentgenolog, zdravnik, psiholog, logoped,
zobotehnik …).
 DAN ZDRAVJA,
12. 4. 2014, stojnica v mestu, pozitivna telesna in osebna
samopodoba, prva pomoč ...
 Cepljenje proti HPV pri šestošolkah – posvetovalni razgovor za starše 6. razredov v
Zdravstvenem domu SG; dr. Miroslava Cajnkar-Kac.
SISTEMATIČNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
V okviru rednih sistematskih zdravstvenih pregledov bo v sodelovanju z zdravstvenim domom
potekalo tudi cepljenje:
1. razred: cepljenje – HEPATITIS B – tretji odmerek,
3. razred: revakcinacija - DITEPER – peti odmerek,
6. razred: cepljenje deklet proti HPV ob soglasju staršev.
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA IN KURATIVA
Centralna šola
Na šoli deluje zasebna zobna ambulanta, ki jo vodi dr. Tanja Čas – Jeromel. Opravlja vse
zobozdravstvene storitve za naše učence. Zobna asistentka je gospa Majda Mirkac.
Razred
1.–5.
razred
6.–9.
razred
KAJ ?
Obvezen sistematski pregled,
poučevanje o pravilnem
čiščenju zob, zdravi prehrani,
fluoriranju, želiranju,
tekmovanje za čiste zobe,
sanacija.
Obvezen sistematski pregled,
tekmovanje za čiste zobe,
sanacija.
KJE ?
KDO ?
V razredu,
v umivalnici,
v ambulanti.
Zobozdravnica,
medicinska sestra.
V razredu,
v umivalnici,
v ambulanti.
Zobozdravnica,
medicinska sestra.
Na šoli zobna asistentka vsako sredo ali po dogovoru z učitelji izvaja preventivni
zobozdravstveni program za vse učence šole.
90
Podružnica Pameče-Troblje
Za učence podružnične šole deluje zobna ambulanta v ZD v Slovenj Gradcu. V ambulanti
sta zaposleni zobozdravnica višja dentistka Silva Polak in zobna asistentka Meta
Hudrap.
Želiranje bo potekalo po dogovoru.
91
POSEBNOSTI IN PROJEKTI
92
PROJEKTI
1
2
PROJEKT
Mednarodni projekt ZDRAVA
ŠOLA
Mednarodni projekt
FIT – Slovenija
VODJA
projektna skupina, vodja
Nives Kodrun
SODELUJEJO
Katja Uršič
vsi razredi
vsi razredi
3
Izboljšajmo bralno pismenost
Tatjana Glavič, Nevenka
Štraser
4
Slovenski učni krogi
Dušan Klemenčič
5
Rastem s knjigo 2013/14
6
Postopno uvajanje drugega tujega
jezika – nemščina
Tanja Grum
učenci 7.-9.
razreda
7
Nadstandardni program – uvajanje
angleškega jezika v 3. razred
Nada Duler
Jerneja Vertačnik nad.
Mojca Hrastelj Brelih
tretješolci
8
Knjižni nahrbtnik
Nada Žunec
učenci 1.–5.
razreda
9
Zdrav življenjski slog
Jožica Jug
1.–9. razred
10
Popestrimo šolo
Nina Popič, Irena Gaber,
Tanja Jeseničnik
1.-9. razred
11
eTwinnig
Katja Jenko
3. b-razred
12
Shema šolskega sadja
Suzana Planšak
vsi učenci
1
PROJEKTNI DNEVI, TEDNI, MESECI
Slovenj Gradec skozi čas
Alenka Duler, Rudi Potočnik
2
Evropska vas
3
Teden otroka
4
5
6
Nada Žunec
Mesec športa
Mesec požarne varnosti
Mesec boja proti zasvojenosti
Anita Dokl, Alenka Pongrac,
Saša Keserin
Nada Žunec,
Sabina Lorber, vodje aktivov
Ladislav Küzma – PS
Jožica Jug – RS
Nada Duler, Marijan Breznik
Sabina Lorber, Maks Kotnik,
PGD
Helena Gaberšek
Mateja Učakar
Boža Božena Lesjak
Nada Žunec (radijska oddaja)
93
vsi učenci in
učitelji
učitelji, učenci
7.-9. razreda
sedmošolci
vsi razredi,
september
vsi razredi,
maj
vsi razredi,
oktober
vsi razredi,
oktober
vsi razredi,
oktober
vsi razredi,
november
7
8
9
10
11
12
Veseli december
razredničarke in vzgojiteljice
RS, Marta Rubin, Sabina
Lorber v Pamečah
vsi razredi,
december
učenci od 1.–5.
razreda, ki
bodo osvojili
bralno
priznanje
14. 2. 2014
učenci od 6.–9.
razreda, ki
bodo osvojili
bralno
priznanje
8. 3. 2014
Bralna noč za mlajše učence
skupina za pripravo bralne
noči, koordinatorka Nada
Žunec
Bralna noč za starejše učence
skupina za pripravo bralne
noči, koordinatorka Nada
Žunec
Dan zdravja
Nada Duler, Nives Kodrun
Sabina Lorber,
vodje aktivov
vsi razredi
12. 4. 2014
Koordinatorke: Metka Čas,
Petra Račnik;
Sabina Lorber
Jožica Jug,
Alenka Puc
vsi razredi
25. 4. 2014
Koordinatorka Nada Žunec
23. 6. 2013
Dan Zemlje
Sončkov dan
EVROPSKI PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Projekt Zdrave šole poteka na šoli že od ustanovitve.
Naša šola je vključena v EVROPSKO MREŽO ZDRAVIH ŠOL
(THE EUROPEAN NETWORK OF HEALTH PROMOTING
SCHOOLS), ki je prvi skupni projekt treh evropskih
organizacij:
KOMISIJE EVROPSKIH REGIJ COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE EVROPE – WORLD
HEALTH ORGANIZATION EUROPE,
SVETA EVROPE – COUNCIL OF EUROPE.
Naše osnovno vodilo je izboljšati in promovirati zdravje v šolskem okolju in ustvariti
ustrezne pogoje za ustvarjalno delo in osebnostni razvoj učencev in učiteljev. Ideje
94
projekta se trudimo prenašati še na druge slovenske osnovne in srednje šole. Do sedaj
se nam je pridružilo že 52 % vseh slovenskih šol in dijaških domov.
Teme, ki jim bomo namenili posebno pozornost:
V okviru celoletne teme, ki jo je predlagal IVZ RS: Medgeneracijsko sodelovanje,
bomo senzibilizirali mlade za svet starejših.
Za zdravstveno preventivo bomo skrbeli z organiziranjem rednih zdravstvenih
sistematskih pregledov v 3., 5., in 8. razredu s sodelovanjem z ZD Slovenj Gradec
ter z organiziranjem zobozdravstvenih preventivnih pregledov za vse učence naše
šole in z želiranjem za učence od 1. do 5. razreda v sodelovanju s šolsko
zobozdravstveno ordinacijo.
Cilji projekta Zdrave šole se skladajo s cilji projektov SHEMA ŠOLSKEGA
SADJA IN ZELENJAVE, ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG in POPESTRIMO ŠOLO.
Izvajali bomo celoletni preventivni program za preprečevanje zasvojenosti,
razvijali zdrave navade, strpnost do drugačnih in drugače mislečih (razgovori,
predavanja, gledališke predstave). Sodelovali bomo z različnimi institucijami, ki
se ukvarjajo s preventivo: CSD Slovenj Gradec, ZD Slovenj Gradec, Srednjo
strokovno zdravstveno šolo Slovenj Gradec,
MO Slovenj Gradec, IVZ RS
Ljubljana, ZZV Ravne na Koroškem, Društvom invalidov Slovenj Gradec ...
Skrbeli bomo za čustveno in duševno zdravje otrok in vseh zaposlenih na šoli
(delavnice Zdrave šole, delavnice za preprečevanje medvrstniškega nasilja za
učence 3. razredov, delavnice čustvenega in duševnega zdravja za učence 8. in 9.
razredov, predavanja, izobraževanja …).
Spodbujali bomo razvijanje samostojnosti in lastne odgovornosti, in sicer z
uvedbo ČRTE ZAUPANJA, s samostojnim pisanjem domačih nalog, razvijanjem
veščin za samostojno šolsko delo, z reševanjem konfliktnih situacij s pomočjo
restitucije.
V letošnjem delovnem programu si bomo poleg stalnih zastavili še naslednje prednostne
naloge:
Trudili se bomo dobro sodelovati s starši na srečanjih, na govorilnih in pogovornih
urah ter na predavanjih. Konstruktivno bomo reševali težave, pozitivno vrednotili
skupen napredek otroka in vseh vključenih v proces vzgoje in izobraževanja.
V okviru FIT Slovenija bomo otroke spodbujali in jih navajali na zdrav življenjski
slog (peš v šolo, dan brez avtomobila, dan brez televizije, športne igre na zabaven
način).
Celo šolsko leto bomo upoštevali bonton.
Gibalno neaktivne učence bomo spodbujali k dodatnim uram športne vzgoje.
95
FIT SLOVENIJA
SPODBUJANJE VESELJA DO GIBANJA
Cilj projekta: Sistematično razvijanje gibalnih spretnosti ter veselja do gibanja pri
vseh učencih.
AKCIJSKI NAČRT za šolsko leto 2013/14
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
EVROPSKI DAN BREZ
AVTOMOBILA – PROJEKT
FIT HOJA ZA ZDRAVJE
Aktivnost: PEŠ V ŠOLO ali
UPORABA
NEMOTORIZIRANEGA
PREVOZNEGA SREDSTVA
Cilj: Promocija nemotorizirane
oblike transporta.
SVETOVNI DAN SRCA
Aktivnost: TEST HITRE
HOJE
Cilj: Uzaveščanje zdravega
načina življenja za zdravo
srce.
SVETOVNI DAN HOJE –
PROJEKT FIT HOJA ZA
ZDRAVJE
Aktivnost: AKTIVNI POHOD
Cilj: Vključevanje vsebin, ki
govorijo o pomenu hoje za
zdravje, v redni pouk in
izvedba Fit aktivnega sprehoda
v korelaciji z ostalimi področji.
FIT DAN BREZ TELEVIZIJE
IN BREZ RAČUNALNIKA
Aktivnost: DAN BREZ TV IN
RAČUNALNIKA (en dan v
tednu od 20.1.-24.1.)
Cilj: Kakovostno preživljanje
prostega časa brez uporabe
multimedije.
IZVAJALEC/
SODELUJOČI
ČAS
ZADOLŽITVE
20.
SEPTEMBER
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- Marta Rubin
(organizacija prevozov)
- Sabina Lorber
(organizacija na OŠ
Pameče)
- celoten kolektiv šole
- vsi delavci šole
- učenci od 1.-9. razreda
24.
SEPTEMBER
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- Jožica Jug (izvajalka
testa hitre hoje)
- Petra Račnik, Metka
Čas (predavanje o
delovanju srca)
- športni pedagogi
- učiteljice razredničarke
- učiteljice NAR, BIO, ŠPO,
LUM
- učenci
15.
OKTOBER
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- učitelji od 1.–5.
razreda
- športni pedagogi
- učiteljice razredničarke
- učenci od 1.–9. razreda
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- učitelji od 1.–5.
razreda
- učitelji v OPB
- vsi učenci
20.
JANUAR
96
7. april, SVETOVNI DAN
ZDRAVJA – PROJEKT FIT
HOJA ZA ZDRAVJE
Aktivnost: PEŠ V ŠOLO ali
UPORABA
NEMOTORIZIRANEGA
PREVOZNEGA SREDSTVA
Cilj: Peš, z rolerji, s kolesom v
šolo in iz nje. Spreminjanje
življenjskega sloga.
SVETOVNI DAN ŠPORTA
Aktivnost: Šola tenisa za
učence od 1.-4. razreda
Cilj: Izvedba različnih
športnih aktivnosti.
ČUTNA POT IZDELAVA ČUTNE POTI
(otroško igrišče pred šolo) in
učilnice v naravi
Cilj: Otrokom omogočiti čim
boljši razvoj motoričnih
sposobnosti v naravnem okolju.
ČUTNA POT – poligon čutne
poti v športni hali
Cilj: Spodbujanje veselja do
gibanja.
HOPPY ŽOGE PRI POUKU
AKTIVNO SEDENJE –
SEDENJE NA HOPPY ŽOGI
Cilj: Prednosti sedenja na
žogi: preventiva in zdravje
lokomotornega aparata in
psihičnega stanja ter
vedenjske spremembe; manj
vedenjske problematike.
HIDRACIJA PRI POUKU
Cilj: Zadovoljitev dnevnih
hidracijskih potreb pri učencih
v času pouka.
Navajanje na pitje najboljše
naravne tekočine-vode.
12. APRIL
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- Marta Rubin
(organizacija prevozov)
- Sabina Lorber
(organizacija na OŠ
Pameče)
- celoten kolektiv šole
31. MAJ
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- Jožica Jug (vodja
športnih dnevov od 1.–5.
razreda)
- športni pedagogi
- Sabina Lorber
(organizacija na OŠ
Pameče)
SKOZI
CELO ŠOL.
LETO
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- Petra Račnik, Metka
Čas (BIO, NAR)
- TEAM/čutna pot
- vodstvo šole
- učiteljice od 1.– 5. razreda
skupaj z učenci
MAJ,
JUNIJ
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- vodja športnih dni od
1.–5. razreda
- športni pedagogi
-učiteljice od 1.–5. razreda
skupaj z učenci
- učenci predmetne stopnje
SKOZI
CELO ŠOL.
LETO
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- učenci razredne stopnje
- vsi učitelji šole
- vsi učitelji šole, učenci
SKOZI
CELO ŠOL.
LETO
- vsi delavci šole
- učenci od 1.–9. razreda
- razredniki
- učenci od 1.–9. razreda
IZOBRAŽEVANJA
AKTIVI
Prenos informacij in izvedba
praktičnih vsebin z letnih
sestankov MPFS
SKOZI
CELO ŠOL.
LETO
- Katja Uršič
(koordinatorka projekta)
- učiteljice od 1.–5.
razreda
- učiteljice v OPB
- športni pedagogi
INTERNO IZOBRAŽEVANJEpraktični del
DRUGA
POLOVICA
ŠOL. LETA
- vodstvo šole
- koordinatorka projekta
- koordinatorka
projekta
97
PROJEKT IZBOLJŠAJMO BRALNO PISMENOST
Že več let ugotavljamo, da nivo bralne pismenosti pri naših učencih ni tak, kot bi si želeli.
Učenci imajo prepogosto težave pri branju različne vrste besedil, tako leposlovnih kot
strokovnih. To ugotavljamo na podlagi rezultatov pri NPZ in pri samem pouku.
Bralna pismenost je tista zmožnost, ki bo učencem omogočila, da bodo bolje obvladovali
različne vrste pisnih in elektronskih medijev, ki posredujejo informacije in znanje, da
bodo obvladali strategije za delo z besedili, da bodo znali ta besedila interpretirati, ne
glede na to, katere vrste bodo – leposlovna besedila, strokovna besedila z grafi,
tabelami, seznami, diagrami, risbami, zemljevidi. Želimo si, da bi to potekalo v
spodbudnem učnem okolju, v katerem prevladujejo visoka pričakovanja, a nizek stres,
kjer se upošteva različnost učencev. Želimo uporabljati različne oblike in metode
poučevanja, ki bodo omogočile sodelovanje učencev in njihovo učenje iz izkušenj,
metode, ki jih bodo navajale na samostojnost in aktivnost. To želimo toliko utrditi, da se
bodo učenci znašli tudi v novih situacijah, ko se bodo srečali z drugačnimi besedili.
Kaj bodo s tem pridobili učenci?
- Znali bodo samostojno pridobivati informacije,
-
jih povezovati in interpretirati,
-
znali si bodo na osnovi pridobljenih informacij ustvariti celostno pomensko predstavo
in razlago dogodkov in pojavov,
-
informacije bodo znali vrednotiti in kritično primerjati,
-
znašli se bodo v novih situacijah,
-
znali bodo sklepati in predstaviti argumente za sklepe.
Kaj bomo posebej izpostavili?
- Motivacijo za branje (nadaljujemo s pozitivnimi izkušnjami prejšnjih let).
-
Razumevanje prebranega.
Pri motivaciji za branje bomo ohranili naše že utečene dejavnosti in jih še nadgradili:
- branje za bralno priznanje pri slovenščini, angleščini, nemščini in naravoslovju,
-
bralni nahrbtnik,
-
bralna noč za učence razredne in predmetne stopnje,
-
bralne urice in dolgo branje pri slovenščini,
-
branje v povezavi z IKT (SIMOS),
-
obiskovanje šolske in mestne knjižnice,
-
pravljične ure in ure v povezavi s KIZ,
-
redna predstavitev novosti na področju mladinske literature po posameznih oddelkih.
Za razumevanje prebranega smo si kot prioriteto postavili naslednje cilje:
- pri učencih izboljšati bralno tehniko,
-
učenci pri pouku več berejo,
-
učenci pri pouku uporabljajo bralne učne strategije za razumevanje.
98
O vsem navedenem jih bomo osveščali vsi učitelji šole, ki se bomo na to temo tudi
poglobljeno izobraževali. Še posebno skrb pa bo temu namenil ožji projektni tim, ki ga
sestavljajo:
- Branka Karel za 1. VIO
-
Tatjana Glavič za 2. VIO – vodja tima
-
Saša Polanc – slovenščina
-
Alenka Duler – družboslovje
-
Katja Perše Paradiž – naravoslovje
-
Nada Žunec - KIZ
Delo bo pomagala usmerjati in voditi ga. Nevenka Štraser, predstojnica ZRSŠ OE
Slovenj Gradec.
PROJEKT: SLOVENSKI UČNI KROGI
Polno ime projekta je Sodelovalni projekti na daljavo s pomočjo metodologije učnih
krogov ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT.
Kratek opis projekta: Učitelji v pouk vedno bolj vključujemo projektni pristop in
uporabo IKT. Ob tem imajo učenci vlogo aktivnega udeleženca. S pomočjo sodelovalnega
dela na daljavo z uporabo metodologije učnih krogov lahko poučevanje zamenjamo z
učenjem. Nivo znanja se od reprodukcije in ponavljanja dvigne na nivo raziskovanja,
primerjanja, analiziranja in sintetiziranja. Letošnja tema projekta je NAŠE
ŽIVLJENJE. Ta tema je medpredmetno zasnovana in spodbuja timsko delo tako učencev
kot učiteljev ter omogoča vključitev vsebin in ciljev projekta v redni pouk. Učenci
raziskujejo različna predmetna področja, pri tem uporabljajo za posamezno področje
ustrezne raziskovalne metode ter sodelujejo ne samo na ravni šolske projektne skupine
temveč na ravni projektnih skupin vseh v projekt vključenih šol.
Metodologija učnih krogov je osnovna metoda dela v okviru mednarodnega projekta
Global Teenager Foundation (www.globalteenager.org), ki je že vrsto let prisoten tudi v
slovenskih šolah v okviru projekta Slovenski učni krogi (www.sio.si ).
Namen projekta Slovenski učni krogi je :
širjenje smiselne uporabe sodelovalnih projektov na daljavo s pomočjo metodologije
učnih krogov ob uporabi IKT,
dvigniti kvaliteto uporabe projektnega pristopa in
vključevanje v redno šolsko delo, usposobiti učitelje
multiplikatorje za širjenje metodologije in svetovanje
novim šolam pri vključevanju v projekt.
Pojasnila k temi:
Šola se sama odloči, katero podtemo bo izbrala za svoje
glavno področje raziskovanja.
Pri raziskovalnem delu učenci uporabljajo različne
raziskovalne metode in znanja, izsledke s pomočjo IKT
objavljajo in primerjajo s partnerskimi šolami. Vsebine vključujejo v redno šolsko
delo in se povežejo s strokovnjaki širše v kraju. Pri delu razmišljajo, kako lahko s
99
pomočjo IKT opravijo raziskovalni del in se povezujejo s partnerskimi šolami. V
raziskovalno delo je vključeno več učiteljev različnih predmetnih področij, ki
projekt učnih krogov v čim večji meri vključujejo v pouk.
Raziskovalna vprašanja bodo povezana s podtemami
Raziskovanje vseh plati našega življenja, s poudarkom na življenju mladih, njihovih
interesov, problematike, izzivov in okolja (razredniki, učitelji etike ...).
Mladi si postavijo izzive, naloge za izboljšanje kvalitete njihovega življenja v
oddelku, šoli, kraju, družini ... (učitelji družboslovja ...).
Raziskovanje družbenih razmer na šoli, v kraju in regiji za izobraževanje in
kvalitetno preživljanje prostega časa (učitelji družboslovja in naravoslovja).
Raziskovanje biološke raznovrstnosti v povezavi z razvojem (učitelji biologije ...)
Poraba in varčevanje z energijo (učitelji naravoslovja ...).
Spremembe v načinu življenja, prehrana, oskrba, vplivi na odtujenost ljudi,
odseljevanje, priseljevanje, vračanje, ... (učitelji geografije, etike, ...).
Kaj smo že izgubili, kaj bi želeli ohraniti, varovanje kulturne dediščine ... (učitelji
slovenščine, glasbe, likovne vzgoje, arhitekture ...).
Genska tehnologija, prednosti in izzivi (učitelji biologije ...).
Zdravje in naše okolje (učitelji naravoslovja ...).
Strpnost in nestrpnost, sosedska pomoč/ primerjava nekoč in danes.
Drugo... po izboru sodelujočih učiteljev.
Ureditev podatkov v raziskovalno nalogo z uporabo IKT.
Priprava VOX konference s šolami, ki so sodelovale (učitelji računalništva ...).
Skupna e-publikacija vseh sodelujočih šol v projektu Slovenski učni krogi:
september–december 2013 in januar–junij 2014.
Organizacija srečanja sodelujočih partnerjev ob zaključku projekta.
Koordinator projekta je Dušan Klemenčič, v projektnem timu pa sodelujeta še Metka Čas
in Petra Račnik.
ČASOVNICA za Slovenske učne kroge september 2013
Priprava , 16.-22. september 2013
Teden 0
Prejeli bomo vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili
svoje testno sporočilo. Vzpostavili bomo kontakt s
koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov. Svoje učence
bomo pripravili za projektno delo, se z njimi pogovorili o
odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in
organizaciji. Objavili bomo svoje prvo testno sporočilo, da
preverimo, če vse povezave delujejo. V primeru težav se
obrnemo na skrbnika učnega kroga.
100
2. Predstavitve, 23.-29. september 2013
1. teden
Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika
učnega kroga. Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo
predstavitev s fotografijo.
3. Vprašanja, 30.september-13. oktober 2013
2., 3. teden
Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki
je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji in ki
zadovolji vse sprejete kriterije kvalitete.
4. Raziskovanje in odgovori, 14. oktober-17. november 2013
4.-10. teden
Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh
partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih.
5. Raziskovalne naloge, 18. november-8. december 2013
10.-13. teden
Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov,
združenih s svojim znanjem, in ta je vključen v
raziskovalno nalogo.
6. Zaključek, 9.-15. december 2013
14. teden
Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev
izpolni vprašalnik.
Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s
sklepnimi mislimi.
101
RASTEM S KNJIGO –
SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU
V šolskem letu 2013/2014 že osmič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture
Rastem s knjigo 2013 – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga izvaja Javna
agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za
kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za
šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in
Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s
splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami,
osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.
Vir: http://www.emka.si/kot-v-filmu/PR/1493791
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:
- spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne
literature mladim bralcem;
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih
knjižnic;
- motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovja.
Za letošnje šolsko leto je izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Kot v filmu z
ilustracijami Damijana Stepančiča.
Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki
je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Obisk knjižnice vključuje
spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim
leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu
pismenosti, ko so knjige že dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji, kjer željno
čakajo na svoje bralce.
Skupaj se ujemimo v svet branja!
102
PROJEKT UVAJANJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA
V šolskem letu 2009/10 smo se tudi na naši šoli aktivno vključili v projekt uvajanja
drugega tujega jezika - nemščine - kot obveznega predmeta v predmetnik 7. razreda.
Lani je prva generacija otrok zaključila svoje triletno izobraževanje po tem programu. V
letošnjem letu se projekt nadaljuje in tako poteka pouk nemščine v vseh oddelkih 7. , 8.
in 9. razredov.
Učenje še enega tujega jezika bo učencem koristilo pri nadaljnjem šolanju in pri iskanju
zaposlitve v Evropski uniji.
Pouk temelji na dejavnostih, ki razvijajo sporazumevalne zmožnosti (poslušanje, branje,
govorjenje, pisanje) ter razvijanje govornega in pisnega sporazumevanja.
Poleg klasične oblike pouka (razgovor, razlaga, učenje ob slikovnem in slušnem gradivu,
delo z besedilom) so pri drugem tujem jeziku v ospredju t.i. posebna znanja (delo z
izvirnimi besedili – branje za bralno značko Epi Lesepreis, delo z mladinskimi revijami,
različne igre, delo na interaktivni tabli, sodelovanje na natečajih Goethe-Instituta) ter
delo v računalniški učilnici in projektno delo.
Uspešno smo sodelovali tudi na karaokah – zapojmo nemško pesem, ki jih je priredil
Goethe Institut iz Ljubljane. Naša učenka Vanesa Večko je osvojila drugo mesto, učenci
spremljevalci pa so doživeli živi stik z nemško kulturo. Devetošolci so se letos spomladi
udeležili kreativnih delavnic, ki so jih pripravili na Avstrijskem ter Goethe inštitutu v
Ljubljani. Preizkusili so se v aktivni jezikovni interakciji ter spoznali, da je njihovo
znanje nemščine izredno napredovalo in jim komunikacija ne predstavlja posebnih težav.
Kot na številnih drugih tekmovanjih, naši učenci pri izkazanem znanju nemščine dosegajo
visoke rezultate.
Učenje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta je brezplačno dostopno vsem
učencem, pouk pa v primerjavi z izbirnimi predmeti poteka znotraj urnika, med 1. in 6.
učno uro. Pouk poteka po načelih notranje diferenciacije in individualizacije ter se
navezuje na znanje, pridobljeno pri angleščini.
Koordinatorka projekta je Tanja Grum.
103
PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2013/2014
Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževane, znanost in šport.
Cilj projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega
življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti programa želimo aktivno
vključiti 20 do 30 % osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem pet
ur športne aktivnosti na teden, odpraviti posledice negativnih vplivov sodobnega načina
življenja. S tem programom želimo vključenim otrokom zagotoviti priporočeno
vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno
dejavnost, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.
Vadba bo potekala pred poukom in po njem, med počitnicami in ob sobotah.
Priporočila
1. Bodi športno aktiven.
2. Zdravo se prehranjuj.
3. Skrbi za osebno higieno.
4. Upoštevaj ustrezno razmerje med delom, počitkom in zabavo.
5. Izogibaj se škodljivim vplivom okolja.
6. Neguj medsebojne odnose.
PREDVIDEN URNIK
0. 7.30-8.15
1.-4. URA
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13.30
7. 13.35-14.20
8. 14.25-15.10
PON
4., 5. r.
POUK
2. r.
8., 9. r.
TOR
1. r.
POUK
SRE
3. r.
POUK
Pameče
Pameče
6., 7. r.
3. r.
4., 5. r.
6., 7. r.
104
ČET
Pameče
POUK
PET
8., 9. r.
POUK
2. r.
1. r.
POPESTRIMO ŠOLO
Z dvoletnim projektom Popestrimo šolo bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu
(2013/2014). Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Za učence so
dejavnosti brezplačne.
Namen projekta je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost šole hitrega odzivanja
na spremembe v lokalnem okolju. Projekt bo spodbujal uporabo novih pedagoških strategij in oblik
dela, v okviru katerih bodo učenci lahko izbirali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih
kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična
kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in
izražanje. S spodbujanjem teh oblik dela se bo šola lahko v večji meri posvetila vzgojnoizobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, s posebnimi nadarjenostmi
in otrokom iz ranljivih skupin, ter razvijanju prostočasnih dejavnosti.
Dejavnosti bomo izvajali kot individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev,
mentorske oblike dela z učenci, počitniške dejavnosti ter druge oblike vzgojno-izobraževalnega
dela. Pri izvajanju programa se bo v nekatere dejavnosti kot partnerska šola vključevala Tretja
osnovna šola Slovenj Gradec.
Program bo potekal izven šolskega pouka: pred poukom (v času jutranjega varstva), po pouku (v
času podaljšanega bivanja), v času šolskih počitnic ter občasno ob sobotah. Vodile ga bodo Nina
Popič, Irena Gaber in Tanja Jeseničnik.
1. ZNAM IN ZMOREM
o Učenje učenja,
o učna pomoč,
o izboljšanje branja,
o telovadba za možgane (sproščanje med učenjem).
2. ZNAM IN ZMOREM ŠE BOLJE
o Priprave na tekmovanje iz znanja (zgodovina …),
o raziskovalne naloge,
o seminarske naloge,
o priprava tabora za nadarjene.
3. KUL KULTURA
o Spoznavanje domačega kraja (obisk rokodelcev, obrtnikov, galerije, muzeja, spoznavanje
arhitekture, slikarstva in kiparstva),
o ljudske šege in navade,
o turizem v domačem kraju in pohodi po tematskih poteh.
4. USTVARJANJE BREZ MEJA
o Ustvarjalne delavnice (likovne delavnice, izdelovanje nakita, izdelki iz različnih
materialov, izdelovanje lutk),
o priprava razstave in vodstva po razstavi.
5. RAD IMAM SLOVENŠČINO
o Namenjeno učencem tujcem,
o učenje jezika, ogled slovenskih risank in filmov.
105
6. TO BO MOJA KARIERA
o Namenjeno 9. razredom,
o srečanje z ljudmi v poklicih, ki me zanimajo,
o prepoznavanje svojih značilnosti, ki vplivajo na izbiro poklica.
7. KLEPETANJE ZAŽELENO
o Pogovor o vsakdanjih dilemah najstnikov (6-9. razred),
o igre za spoznavanje sebe in drugih,
o vprašalniki za najstnike.
8. MOŽGANČKANJE
o Igranje namiznih družabnih iger,
o reševanje križank in logičnih ugank,
o priprava in sodelovanje na kvizu Male sive celice (6. in 7. razred) in na Abecedo (8. in 9.
razred).
9. ČLOVEK, ZEMLJA, VESOLJE
o Poskusi za otroke (1. – 5. razred),
o zvezdoslovje,
o ureditev cvetlično-zeliščnega vrta,
o načrt in priprava čutne poti (8.- 9. razred),
o učenje v naravi (sodelovanje s taborniki, skavti, gasilci).
10. OBVLADAM RAČUNALNIK
o Urejanje besedila, priprava PowerPoint predstavitev, risanje grafov,
o iskanje informacij na internetu,
o fotografiranje dogodkov na šoli in izbor za arhiv šole,
o pomoč učencev pri računalniškem opismenjevanju odraslih.
11. POČITNICE SO ZAKON!
o Ustvarjalne delavnice,
o gibanje na svežem zraku,
o družabne igre,
o ogled filmov in risank,
o kvizi.
PROJEKT [email protected]
Je vseslovenski prostovoljski projekt, ki bo letos potekal že tretjič in tako ponovno
povezal dve generaciji. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in
internetom.
Po
drugi
strani
med
mladimi
promovira
vrednote
prostovoljstva,
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Vsaka izkušnja,
doživetje namreč šteje. Njegov namen je, s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja
poskrbeti za dvig računalniške pismenosti starejših. V tednu od 21. do 25. oktobra 2013
bodo mladi na delavnicah, ki bodo po vsej Sloveniji, učili starejše računalniških veščin.
Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost in izkušnja, vredna doživetja in
spomina. Naši učenci se aktivno vključujejo v računalniške dejavnosti, zato se bodo člani
izbirnih predmetov multimedija, urejanje besedil in računalniška omrežja aktivno
vključili v projekt. Projekt vodi Timotej Žohar.
106
PROJEKT EVROPSKA VAS
Deveti maj, dan Evrope, je priložnost za prireditve in praznovanja, na katerih se
evropski državljani seznanijo z delovanjem institucij in organov EU, evropski narodi pa
se lahko medsebojno spoznavajo. Dobra priložnost za spoznavanje drugih držav in
narodov je vsakoletna prireditev Evropska vas, ki ne poteka le v Slovenj Gradcu, ampak
tudi v osmih drugih slovenskih mestih. S šolskim letom 2012/2013 je vodenje prevzela
naša šola. Koordinatorica projekta za Koroško je Anita Dokl. Na centralni šoli bo projekt
vodila in usmerjala Alenka Pongrac, na podružnici pa Saša Keserin. Tudi letos se bomo
trudili, da bomo obiskovalcem predstavili čim več zanimivosti drugih evropskih držav.
Aktivnosti koordinatorja za Koroško
ČAS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
AKTIVNOSTI
Pregled dela v preteklem šolskem letu.
Delovno srečanje koordinatorjev programa Evropska vas.
Kontaktiranje: z uradom župana, Spoturjem, upravno enoto, policijo.
Priprava in izvedba delovnega srečanja mentorjev šol Koroške za program
Evropska vas.
Priprava in oddaja naročila za material Šoli za ravnatelje.
Sestanek z ekipo in dogovor o izvedbi zaključne prireditve v Slovenj Gradcu.
Pridobivanje povratne informacije o delu po šolah.
Sestanek z ekipo, preverjanje dokumentacije za prijavo dogodka na upravni enoti,
policiji.
Delovno srečanje koordinatorjev programa Evropska vas, poročanje o delu po
šolah.
Priprava in izvedba delovnega srečanja mentorjev šol Koroške za program
Evropska vas.
Akcijski načrt za zaključno prireditev, prijava na občino, dogovor z upravno
enoto, policijsko postajo.
Sestanek s predstavniki na upravni enoti, Spoturjem.
Priprava osnutka za vabila, zloženko.
Zbiranje točk za uradno otvoritev in načrtovanje programa.
Sprejem in sortiranje materiala za mentorje po šolah, oddaja materiala
mentorjem.
Izdelava načrta razporeditve stojnic za prireditev.
Končno oblikovanje in izdelava zloženke.
Sestanek na občini ter Spoturju, dogovor o prostoru, stojnicah, zastavah,
krasitvi mesta, parkiranju za mentorje.
Sestanek z redarji, gasilci za pomoč na prireditvi.
Priprava časovnice za nastopajoče.
Novinarska konferenca za vse medije na Drugi OŠ Slovenj Gradec.
Zaključna prireditev Evropska vas v mestnem jedru Slovenj Gradca.
Zaključno poročilo o poteku programa Evropska vas, zbiranje poročil mentorjev,
fotografij.
Delovno srečanje koordinatorjev programa Evropska vas, poročanje o poteku dela
skozi celo šolsko leto.
107
Aktivnosti koordinatorja za šolo
Država, ki jo bo na Evropski vasi predstavila centralna šola, je Portugalska, podružnica pa
bo predstavila Latvijo.
ČAS
oktober–maj
AKTIVNOST
november–maj
Raziskovanje geografskih in zgodovinskih značilnosti
Portugalske/Latvije.
november–maj
december–april
december–april
december–februar
januar–april
februar–maj
februar–maj
februar–maj
Izbor in priprava pesmi za nastop na uradnem delu.
Portugalska/Latvija – turistična dežela.
Portugalski/latvijski književniki.
Portugalske/latvijske bajke in povesti.
Portugalska/Latvija v angleškem in nemškem jeziku.
Znane portugalske/latvijske osebnosti.
Kulinarika Portugalske/Latvije.
Portugalsko-slovenski/latvijsko-slovenski slovarček.
Portugalska/Latvija v sliki.
BRALNI NAHRBTNIK
Na naši šoli bomo tudi letos (petič zapovrstjo) nadaljevali s projektom bralni nahrbtnik, in sicer
za učence od 1. do 5. razreda. Z njim želimo učence dodatno motivirati za branje kvalitetne
otroške in mladinske literature. Vsak učenec je lastnik nahrbtnika en teden. Vanj smo vključili tri
leposlovne knjižne naslove in en naslov s področja vzgoje, namenjen staršem. V vsakem nahrbtniku
je tudi mapica, v kateri je vprašalnik za starše o tem, kaj menijo o takem načinu branja, in list z
nalogami za otroka, na katerega lahko napiše svoje doživljanje zgodbice ali pa jo ilustrira.
Cilji, ki jim sledimo z bralnim nahrbtnikom:
učence še bolj navdušiti za branje,
v proces branja pravljic in drugih zgodb vključiti tudi starše,
učence navajati na prevzemanje odgovornosti,
spodbuditi komunikacijo med otrokom in starši o prebrani knjigi,
spodbuditi starše in otroke, da skupaj kreativno preživijo čim več prostega časa,
učenec knjigo, ki je namenjena njemu, bere sam ali pa mu berejo starši,
krepiti besedni zaklad pri učencih in starših,
spoznavati nove literarne junake, ustvarjalce in ilustratorje,
108
skozi zgodbe spoznavati različne življenjske situacije, v katerih se lahko znajde tudi otrok,
ter spodbuditi starše, da se o tem s svojim otrokom pogovorijo,
ob vsaki prebrani zgodbi spodbuditi otrokovo poustvarjanje ali poustvarjanje staršev oz.
izražanje doživljanja prebranega,
z branjem spodbujati nenadomestljivo vajo v rabi maternega jezika,
z branjem spodbujati boljše dosežke pri pisnih izdelkih pri učencih,
z
branjem
krepiti
vsestransko
pismenost
učencev
in
sposobnost
kvalitetnega
sporazumevanja med ljudmi, kar je pomembno za ustvarjanje pozitivnih človeških odnosov v
krogu družine, med prijatelji ali kasneje na delovnem mestu,
zaradi uspešnega sporazumevanja so taki učenci uspešnejši, imajo pozitivno samopodobo.
Koordinatorici uvedbe bralnega nahrbtnika sta Helena Gaberšek in Nada Žunec.
BRALNA NOČ
Bralna noč na naši šoli je za učence od 1. do 5. razreda že stalnica. V lanskem šolskem letu smo jo
prvič izvedli tudi za učence od 6. do 9. razreda. Odzivi med otroki in starši so zelo pozitivni, zato
bomo s takim načinom spodbujanja branja in vzgoje k bralni kulturi nadaljevali.
Cilji bralne noči so podobni ciljem pri bralnem nahrbtniku, izpostavili pa bi še:
-
učence od 1. do 5. razreda navajati na samostojnost in prevzemanje odgovornosti
(preživeti noč na šoli brez prisotnosti staršev, poskrbeti so morali za svoje stvari in
osebno higieno, sami so si pripravili ležišča s pomočjo starejših učenk …),
-
navajanje na zdravo prehrano (zdrav obrok večerje in zajtrka skladno z načeli Zdrave
šole),
-
druženje z vrstniki,
-
neformalno druženje z učiteljicami, učitelji in drugimi strokovnimi delavci,
-
sodelovanje in komunikacija s starejšimi učenkami in učenci, ki so sodelovali kot bralci ter
igralci in pomočniki učiteljev (vključili smo učence zadnje triade, ki izražajo poklicni
interes na področju dela z otroki).
Koordinatorica bralne noči je Nada Žunec.
eTWINNING
Na šoli naši šoli bomo z eTwinningom pričeli v šolskem letu 2013/14, ko bomo skupaj z
Základno školo Sibírska iz Prešova na Slovaškem sodelovali v projektu Za čisto naravo
ločujmo odpadke (For clean nature – separate waste). V projektu bodo na začetku
109
sodelovali učenci 3. b razreda, v nadaljevanju pa si želimo projekt razširiti še med ostale
razrede.
eTwinning je akcija programa Vseživljenjsko učenje, ki jo usklajuje Evropsko šolsko
omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe
sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev,
osnovnih in srednjih šol.
V akciji sodeluje danes že več kot 190.000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih
šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot 100.000 šol iz 31 evropskih držav. eTwinning
je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih
obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja.
Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med
sodelujočimi evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju in to brez večji
obvez, ki jih ponavadi prinaša dolgoročno sodelovanje v okviru drugih projektov (npr.
Comenius projekti).
Prednost eTwinning projektov
1. Preprosta prijava projekta. Prijava ni povezana z nikakršnimi formalnimi
postopki. Vse kar morate storiti je to, da se prijavite na eTwinning portal in tam
poiščete partnerja ali podate predlog za vaš projekt. Z enim samimi klikom boste
povezani s šolo na drugem koncu Evrope, brez neprijetnega izpolnjevanja prijavnih
obrazcev.
2. Projekti niso strogo časovno omejeni. Trajajo lahko 1 šolsko uro ali več šolskih
let. Projekt začneta vedno dve šoli partnerici, pridružijo pa se jim lahko še druge.
Posebnosti projektov: projekti niso neposredno financirani, saj za sodelovanje
uporabljajo obstoječo računalniško tehnologijo. Sodelovanje v projektu je koristno, saj
učitelji in učenci napredujejo, se dodatno usposabljajo, uporabljajo orodja, ki jih nudita
eTwinning nacionalne in evropske službe za podporo.
Koordinatorka projekta je Katja Jenko.
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Na naši šoli že nekaj let poteka projekt Shema šolskega sadja, ki ga financirata Evropska unija in
Republika Slovenija. Projekt je zastavljen tako, da med otroki spodbuja uživanje sadja in
zelenjave. V praksi smo ga najprej izvajali kot projekt JABOLKO, tako da smo omogočili učencem
vsakodnevno uživanje tega sadeža. Košare z jabolki so že stalnica na naši šoli, z evropskim
projektom pa smo spekter sadja in zelenjave še razširili, tako da naši učenci ob različnih dnevih
prejemajo dodaten obrok sadja oz. zelenjave v času malice ali razredne ure.
Namen tega projekta je povečati uživanje sadja in zelenjave in hkrati omejiti pojav naraščanja
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Po anketah, ki smo jih opravili na začetku in ob
koncu preteklih šolskih let, se je med učenci uživanje različnih vrst sadja in zelenjave povečalo,
tako da smo sprejetost projekta med učenci ocenili kot dobro in ga bomo zato tudi nadaljevali.
110
SODELOVANJE S STARŠI
111
GOVORILNE IN POGOVORNE URE
Skupna govorilna ura
CENTRALNA ŠOLA:
vsak tretji torek v mesecu med 17.00 in 18.00 uro,
ŠOLA PAMEČE–TROBLJE:
vsak tretji ponedeljek v mesecu med 17.00 in 18.00 uro.
Predvideni termini
centralna
šola
15. 10.
IZJEMOMA
podružnica
Pameče-Troblje
14. 10.
18. 11.
12. 11.
17. 12.
21. 1.
18. 3.
15. 4.
20. 5.
16. 12.
20. 1.
17. 3.
14. 4.
19. 5.
CENTRALNA ŠOLA: učitelji od 1. do 5. razreda
RAZRED
RAZREDNIČARKA
POGOVORNE
URE ZA UČENCE
Katja Uršič
sreda, 5. ura
1. a
Nives Kodrun
Sreda, 5. ura
četrtek, 11.5512.40
kabinet pri 4. razredu
Dominika Peršak
dnevno 10 min.
pred poukom in po
njem
torek,
11.05-11.50
kabinet pri 1. razredu
dnevno 8.00–8.10
razen ob četrtkih
dnevno 8.00–8.10,
razen ob četrtkih
dnevno po pouku
ponedeljek, 11.55.12.40
ponedeljek, 11.55.12.40
petek, 10.15-11.00
dnevno po pouku
dnevno po pouku
dnevno 10 min. po
pouku
dnevno 10 min.
pred poukom in po
njem
petek, 8.20-9.05
petek, 9.10-9.55
Branka Karel
Anita Dokl
3. a
Olga Bauer
Katja Jenko
Helena Krušič
Boža Božena
Lesjak
4. b
5. a
5. b
kabinet pri 1. razredu
kabinet pri 1. razredu
3. b
3. d
4. a
Kje?
ponedeljek,
11.05-11.50
1. b
2. b
Kdaj?
četrtek, 11.5512.40
dnevno 10 min.
pred poukom in po
njem
Jožica Kastelec
2. a
GOVORILNE URE
Jožica Vajt
Polona Vajt
Tatjana Glavič
sreda, 7.30-8.15
petek 7.30-8.15
112
Sreda, 4. ura
učilnica 2. a ali
kabinet 1. razredov
kabinet 3. razredov
kabinet 3. razredov
kabinet 3. razredov
kabinet 3. razredov
učilnica 4. a ali
kabinet 15
sreda, 11.05-11.50
učilnica 4. b ali
kabinet 15
torek, 9.10-9.50
torek, 9.10-9.50
učilnica 5. a
učilnica 5. b
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA
SKUPINA
POGOVORNE
URE ZA
UČENCE
GOVORILNE URE
ZADOLŽENA
UČITELJICA
Kdaj?
Kje?
ponedeljek,
11.05-11.50
torek, 11.0511.50
kabinet 1.
razredov
kabinet 1.
razredov
kabinet 1.
razredov
1.
Jožica Kastelec
2.
Dominika Peršak
3.
Irena Rihtarič
četrtek, 10.1511.00
4.
Emilija Počič
sreda 110.5-11.50
5.
Jasna Jeromel
torek, 11.5512.40
kabinet 1.
razredov
kabinet 1.
razredov
6.
Metka Berce
7.
Jožica Jug
torek, 11.5512.40
ponedeljek, 9.009.45
kabinet 3.
razredov
kabinet 3.
razredov
Petra Račnik
sreda 10.15-11.00
kabinet pri 32
Tanja Grum
ponedeljek, 9.109.55
kabinet pri 36
dodatno
Angela Pantner
Polona Vajt
petek, 9.10-9.55
10 minut pred
delom v OPB in
po njem
kabinet pri 30
torek, 9.10-9.50
učilnica 5. a
Zaradi navodil Ministrstva za kulturo, znanost, šolstvo in šport moramo skupine že po prvi uri
podaljšanega bivanja združevati. Tako so v skupinah prisotne tudi učiteljice, zadolžene za druge
skupine, in učiteljice razredničarke od 1. do 3. razreda.
CENTRALNA ŠOLA: 6. do 9. razreda – učitelji razredniki
RAZRED
RAZREDNIK
6. a
Helena
Zmagaj
6. b
Alenka Puc
POUČUJE PREDMETE
Športna vzgoja 4.-9.
razred
gospodinjstvo, 6. a
IP: izbrani šport
odbojka, 8. r.,
šport za zdravje, 7. r
slovenščina, 6. r., 7. r
nivo
zgodovina, 6. r.
likovna vzgoja, 6. r.
gospodinjstvo, 6. b
domovinska in državljan.
kultura in etika, 7. r.
IP: gledal. klub 7.,8. r.
POGOVORNA URA
ZA UČENCE
GOVORILNA URA ZA STARŠE
Kdaj?
Kje?
ponedeljek, 7.
ura
petek, 9.10-9.55
kabinet za
ŠPO
dnevna pred
poukom in po
njem
četrtek, 8.209.05
učilnica 21
113
RAZRED
RAZREDNIK
Kje?
torek, 6. ura
ponedeljek,
11.05-11.50
učilnica 11
četrtek, 6.
ura
ponedeljek
11.55-12.40
učilnica 9
Metka Čas
naravoslovje, 6., 7. r.
biologija, 8., 9. r.
IP: raziskovanje
organizmov v domači
okolici 7.–9. r.
sreda, 6. ura
ponedeljek,
11.05-11.50
kabinet pri
učilnici 32
Petra
Račnik
kemija, 8., 9. r
IP: poskusi v kemiji, 8. r.
gospodinjstvo, 6. a
OPB
ponedeljek, 7.
ura
sreda, 10.1511.00
kabinet pri
učilnici 32
sreda, 3. ura
torek, 11.0511.50
kabinet za
angleščino
35
A: četrtek, 0.
ura
B: ponedeljek,
0. ura
ponedeljek,
10.15-11.00
kabinet za
angleščino
35
ponedeljek,
9.10-9.55
kabinet
SLJ pri
učilnici 36
ali učilnica
36
Ivanka
Šošter
7. b
Katja Perše
Paradiž
8. b
8. c
9. a
9. b
GOVORILNA URA ZA STARŠE
Kdaj?
7. a
8. a
POGOVORNA URA
ZA UČENCE
POUČUJE PREDMETE
Emir Begić
Alenka
Pongrac
Janja
Šerbinek
matematika, 6.-9. R.
IP: sodobna priprava
hrane, 7. r.
matematika, 6.–9.
likovna vzgoja, 7. r.
IP: sodobna priprava
hrane, 7. r.
angleščina, 4.–9. r.
domovinska in
državljanska kultura in
etika, 8. r.
angleščina, 5.–9. r.
slovenščina, 7.–9. r.
sreda, 0. ura
CENTRALNA ŠOLA: 6. do 9. razreda – učitelji nerazredniki
UČITELJ
Majda Areh
Novak
Ivo Brodar
Jože Brunčko
PREDMET
športna vzgoja, 4.–9. r.
IP: šport za sprostitev, 9. r.,
sodobna priprava hrane, 7. r.
tehnika in tehnologija, 6.–8. r.
IP.: elektrotehnika, 8. r;
elektronika z robotiko, 9. r.
POGOVORNA
URA ZA
UČENCE
GOVORILNA URA ZA
STARŠE
Kdaj?
Kje?
četrtek, 5. ura
torek, 8.209.05
kabinet ŠPO
četrtek, 7. ura
ponedeljek
11.05-11.50
šolski studio
torek, 6. ura
A: petek
10.15-11.00
B: petek,
9.10-9.55
kabinet za
LUM ali
učilnica LUM
likovna vzgoja, 8., 9. r.
114
UČITELJ
Alenka Duler
Tanja Grum
POGOVORNA
URA ZA
UČENCE
PREDMET
Geografija 6.-9. r., zgodovina
9. r
drugi tuj jezik nemščina, 7.–
9.r.
geografija, 6. c
GOVORILNA URA ZA
STARŠE
Kdaj?
Kje?
četrtek, 13.3014.15
A: četrtek, 6.
ura
B: torek, 6. ura
ponedeljek,
11.55-12.40
učilnica 11
ponedeljek,
9.10-9.55
kabinet
SLJ/NEM
pri učil. 36
torek, 7. ura
sreda, 10.1511.00
kabinet FIZ
pri učilnici
31
zbornica
Dušan
Klemenčič
matematika, 9. r.
fizika, 8. in 9. r
IP: Sonce, Luna, Zemlja, 7.,
8. r, Zvezde in vesolje, 8., 9. r
Ladislav
Kuzma
športna vzgoja, 4.–9. r.
IP: izbrani šport nogomet, 8. r.
in
šport za sprostitev, 9. r.
petek, 5. ura
četrtek,
11.05-11.50
ura
Vladka Mori,
nadomešča
Patricija
Jakop
glasbena vzgoja, 5.–9. r.
otroški pevski zbor 2. triade
mladinski pevski zbor
sreda, 7. ura
ponedeljek,
10.15-11.00
kabinet pri
učilnici 20
matematika, 6.–9. r.
OPB
a: torek, 0. ura
b: sreda, 0. ura
angleščina, 4.–9. r.
petek, 0. ura
petek, 9.109.55
torek, 9.109.55
kabinet pri
učilnici 30
kabinet TJA
35
Saša Polanc
slovenščina 7.-9. r.
IP: šolsko novinarstvo
četrtek, 6. ura
Rudi Potočnik
zgodovina, 7., 8. r.
četrtek, 10.1511.00
ponedeljek,
12.45-13.30
ponedeljek,
10.15-11.00
kabinet pri
učilnici 36
kabinet pri
učilnici 34
Marta Rubin
slovenščina, 8. r.
pomočnica ravnateljice
po dogovoru
po dogovoru
pisarna
pomočnice
Jerneja
Vertačnik,
nadomešča
Mojca
Hrastelj
Brelih
angleščina, 3.–6. r. Pameče
torek, 0. ura v
Pamečah
ponedeljek,
8.20-9.05 v
Pamečah
soba za
starše v
Pamečah
Timotej
Žohar
nivojski pouk matematike 6. in
7. razred
IP: urejanje besedil 7., 8. r.,
multimedija, 8. r.,
računalniška omrežja, 9. r.,
projekti iz fizike in ekologije,
7., 8. r.
organizator računalniških
dejavnosti
petek, 1. ura
petek, 9.109.55
računalniška
učilnica
Nada Žunec
IP: retorika, 9. r
po dogovoru
torek, 11.0511.50
knjižnica
Angela
Pantner
Zora
Pogorevc
115
PODRUŽNICA PAMEČE-TROBLJE
RAZRED
RAZREDNIK
POGOVORNA
URA ZA
UČENCE
1. c
Branka Strmčnik
2. c
GOVORILNE URE
Kdaj?
Kje?
dnevno 8.00–8.10
četrtek, 12.0012.45
soba za starše
Cvetka Preglau,
nadomešča Ksenija
Štifter
dnevno 8.00–8.10
ponedeljek,
11.55-12.40
učilnica 2. c
3. c
Vesna Vinarnik
dnevno 8.00–8.10
četrtek, 11.0011.45
soba za starše
4. c
Saša Keserin
dnevno 8.00–8.10
5. c
Sabina Lorber
dnevno 8.00–8.10
6. c
Jožica Oletič
dnevno 8.00–8.10
OPB
1, 2. r.
Nataša Naglič
dnevno 10 min
pred poukom
OPB
3.–5. r., VV
Anica Hribernik
dnevno 10 min
pred poukom
po dogovoru
soba za starše
TJA
Mojca Hrastelj
Brelih
torek, 0. ura
ponedeljek, 8.209.05
soba za starše
116
četrtek, 9.109.55
torek, 8.20-9.05
torek, 10.1511.00
ponedeljek 8.209.05
soba za starše
soba za starše
soba za starše
soba za starše
RODITELJSKI SESTANKI
Razredniki skličejo roditeljske sestanke najmanj štirikrat letno (september, november, februar
in maj). Prvi sestanek je v septembru. Na njem razredniki starše seznanijo z organizacijo in
programom šole. V sodelovanju s svetovalno službo pa bodo v sklopu roditeljskih sestankov
staršem ponujena predavanja na temo samostojnosti in dobrih medsebojnih odnosov.
Skupna tema: »Zaupam sebi, zaupam svojemu otroku« (november 2013, Tanka črta
odgovornosti, g. Jani Prgič).
PREDVIDENE TEME drugih sestankov, ki smo jih izbrali glede na največje število želja staršev.
Razredi
Razredna stopnja
1.-3. razred
1., 2. razred
2. razred
Tema
Izvajalec
Zaupam si, zmorem sam
Premagujemo začetne težave
opismenjevanja in bralna
kultura
Kako otroku postaviti meje
Simona Levc
Simona Levc
Nada Žunec
Simona Levc
Predmetna stopnja
5.–9. razred
Varna raba interneta
6. razred
NPZ in izbirni predmeti
7. in 8. razred
9. razred
Ohranimo odnos z našim
najstnikom
Poklicno usmerjanje
117
Timotej Žohar in zunanji
izvajalec
Helena Gaberšek
Marta Rubin
Simona Levc
Helena Gaberšek
NAŠE VZGOJNO DELOVANJE
118
VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt je način izvajanja kakovostnih odnosov med učenci, delavci šole in starši.
Temelji na ciljih osnovne šole in je oblikovan na osnovi vizije in poslanstva šole.
Oblikujejo ga strokovni delavci šole v sodelovanju s starši in učenci. Je del letnega
delovnega načrta šole.
Pri osnutku in kasneje tudi pri končni obliki vzgojnega načrta ter pri spremljavi
sodelujemo:
 pedagoški delavci (UZ),
 učenci – predstavniki šolske skupnosti,
 starši,
 predstavniki posamezne triade.
Delo vodi projektna skupina, katere člani so:
 šolska svetovalna delavka Helena Gaberšek,
 pomočnica ravnateljice Marta Rubin,
 šolska svetovalna delavka Simona Levc,
 mentorici šolske skupnosti Alenka Puc in Sabina Lorber,
 učiteljice Katja Jenko, Tatjana Glavič, Metka Čas in Saša Polanc,
 knjižničarka Nada Žunec.
Vizija naše šole:
Osnovna vrednota je ZNANJE IN ODGOVORNOST POSAMEZNIKA DO SAMEGA
SEBE, LASTNIH DEJANJ IN ODGOVORNOST DO DRUGIH. Poudarek je na
MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU IN DELAVNOSTI. Sledimo ciljem ZDRAVE ŠOLE.
Vloga in namen (cilji osnovnošolskega izobraževanja):
spodbujati skladen telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni
razvoj vsakega učenca,
omogočati osebnostni razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi,
vzgajati za medsebojno spoštovanje in strpnost,
povečati pripadnost, odgovornost in sodelovanje učencev, staršev, strokovnih
delavcev šole in lokalnega okolja.
119
1. VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA
VZGOJNI NAČRT
ŠOLE
Vzgojne
vrednote in
načela
Sodelovanje šole
in staršev
Vzgojne
dejavnossti
Preventivne
dejavnosti
Svetovanje in
usmerjanje
Vzgojni postopki
in ukrepi
Pogovor
Povračilo škode
(restitucija)
Nagrade,
pohvale,
priznanja
Vzgojni ukrepi in
opomini
2. VREDNOTE
Vzgoja temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi - zaposleni, učenci in starši.
Vrednote
• ZNANJE
• ODGOVORNOST
• SAMOSTOJNOST
• MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN DELAVNOST
2. 1 VZGOJNA NAČELA
Vzgoja temelji na naslednjih načelih:
oblikovanje optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja v fizičnem, psihološkem,
socialnem in duhovnem smislu,
vključevanje in strpnost, sodelovanje,
skupno reševanje težav, dogovarjanje,
zavzetost za vsakega posameznika, iskanje odličnosti posameznikov,
dobri medsebojni odnosi,
zaupanje in zagotavljanje varnosti.
3. SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV
Strokovni delavci šole, učenci in starši razvijamo vzajemno-sodelovalni odnos.
Sodelujemo pri:
doseganju učno-vzgojnih ciljev,
preventivnih vzgojnih dejavnostih,
vzgojnih projektih šole,
reševanju osebnih in razvojnih težav posameznega otroka,
povrnitvi škode,
izvajanju vzgojnih ukrepov.
120
Kako?
Na pogovornih urah,
na roditeljskih sestankih,
na tematskih srečanjih s starši,
s spodbujanjem medsebojne komunikacije staršev,
na formalnih in neformalnih srečanjih,
na predstavah in prireditvah …
Šola obvešča starše ustno (osebni stik), po telefonu in pisno. Ko je potreben poglobljen pogovor
o otrokovem vedenju ali težavah v šoli, starše pisno povabimo na razgovor (osebni stik s starši).
Pri reševanju problemov šola in starši sprejmejo dogovor o medsebojnem sodelovanju in
vzajemnih odgovornostih.
V reševanje problemov lahko po potrebi vključimo zunanje ustanove: center za socialno delo,
svetovalni center, zdravstveno službo …
4. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
VZGOJNE
DEJAVNOSTI
ŠOLE
PREVENTIVNE
DEJAVNOSTI
SVETOVANJE IN
USMERJANJE
INDIVIDULANI
NAČRT DELA
VZGOJNI UKREPI
in OPOMINI
Z vzgojnimi dejavnostmi oblikujemo tako šolsko okolje, da se učenci v njem počutijo varne,
sprejete, da so pri šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni ter da prevzemajo
odgovornosti za svoje vedenje in sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.
Šola je avtonomna pri načrtovanju in izvajanju preventivnih vzgojnih dejavnosti, ki temeljijo na
oblikovanju okolja, v katerem bodo učenci uspešno zadovoljevali temeljne telesne, duševne,
čustvene in socialne potrebe ter razvijali svojo samostojnost in odgovornost.
4.1 Preventivne dejavnosti:
razvijali bomo dobre medsebojne odnose in sodelovanje,
vsaka oddelčna skupnost bo sprejela pravila oddelka, ki izhajajo iz pravil šolskega
reda; le-ta temeljijo na medsebojni povezanosti, dajanju občutka varnosti in
sprejetosti,
spodbujali bomo razvijanje socialnih veščin, vrstniškega sodelovanja in pomoči
(prostovoljstvo),
poudarjali bomo in nagrajevali zgledno vedenje učencev,
121
razvijali bomo strpnost, zdrav način življenja, sprejemanje drugačnosti,
spoštovanje starejših,
izvajali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in
drugih odklonskih pojavov,
spoznavanje, učenje in razvijanje moralnih vrednot, sprejemanje odgovornosti za
svoje vedenje ter kritično vrednotenje lastnega vedenja in vedenja vrstnikov,
prizadevali si bomo za takojšnje in načrtno reševanje problemov, težav in konfliktov
(tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami),
svetovali učencem pri razvijanju interesov, sposobnosti za nadaljnje izobraževanje
(poklicno usmerjanje).
4. 2 Svetovanje in usmerjanje
Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim razvojem,
šolskim delom, odnosih z vrstniki in odraslimi, pri razvijanju samopodobe in prevzemanju
odgovornosti. Spodbuja razvijanje samovrednotenja, samokontrole in razvijanje odgovornosti za
lastne odločitve in ravnanja.
Učenci se učijo:
oblikovati lastne cilje in strategije njihovega uresničevanja,
organizirati lastno delo za večjo učinkovitost, spremljati lastno uspešnost,
razmišljati in presojati o lastnem ravnanju in ravnanju drugih,
prevzemati odgovornost za svoja dejanja ter sprejemati posledice,
razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in pri drugih,
ustrezno reševati probleme in konflikte,
ustrezno ravnati v situacijah, ko je prisoten stres, strah, čustvena napetost,
neuspeh…,
razvijati pozitivno samopodobo,
dosegati cilje, ki jih zastavi šola.
Kje?
V okviru oddelčne skupnosti,
pogovornih ur,
ob sprotnem reševanju problemov,
ob neformalnih razgovorih.
Kdo?
Strokovni delavci šole, svetovalni delavki šole,
strokovni sodelavci šole.
Kako?
S pogovori (individualno, v okviru razrednih ur …),
z mediacijo,
s socialno interakcijskimi igrami,
v delavnicah,
z igro vlog.
5. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Pogovor je osnovni vzgojni postopek z učencem, kjer učenec sodeluje enakovredno.
122
Po prestopku učitelj opravi z njim pogovor, pri katerem poskušata razrešiti nastali problem.
Restitucija (povračilo škode)
Učenec, ki s svojim ravnanjem povzroči materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, to
tudi popravi. Sooči se s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in
poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oz. se dogovori za način poravnave.
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja
in nagrade. Te predlagajo:
 oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
 razrednik,
 drugi strokovni delavci šole,
 mentorji dejavnosti,
 ravnatelj,
 starši.
6. VZGOJNI UKREPI
Vzgojni ukrepi obsegajo posledice kršitve pravil. Ti se izvajajo, ko učenci niso pripravljeni
sodelovati pri reševanju problemov in so predhodno bile izvedene vse vzgojne dejavnosti.
Učencem pomagajo prepoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni
skupnosti. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca,
iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec,
starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev.
Vzgojni ukrepi so lahko:
Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s kršitvami pravil šole; to so statusi učencev,
ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov.
Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku.
Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov z vednostjo staršev.
Kadar učenec pogosto ogroža svojo varnost in varnost drugih, ne upošteva navodil, šola ne
more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov
šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi ...), šola poskrbi za drugačno obliko učnega
procesa v okviru pouka.
Če učenec moti pouk s svojim vedenjem kljub večkratnim predhodnim dogovorom in
opozorilom, ga lahko učitelj napoti v svetovalno službo.
Cilj tega je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje
resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje
nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času, ko ni pri pouku, opravlja
delo pod nadzorom učitelja, s katerim je imel spor (pomoč pri hišniških opravilih, čiščenju
okolice, urejanju učnih prostorov ...).
V primeru, da je učenec moral zapustiti učno uro, mora učitelj z njim še isti dan opraviti
razgovor. Skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju.
Če se moteče vedenje nadaljuje tudi po razgovoru z učiteljem ali
razrednikom, se v
razreševanje težav vključi šolska svetovalna služba in o tem obvestimo starše.
Po potrebi se šola po pomoč lahko obrne tudi na pristojne strokovne službe (CSD,
Zdravstvena služba, policija …).
O vzgojnih ukrepih vodimo ustrezne zapise v zvezke opažanj.
123
7. VZGOJNI OPOMINI
Izrekanje vzgojnih opominov določa Zakon o OŠ (UL RS, št. 63/2013).
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, na dnevih dejavnosti ali
pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so
opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.
Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat.
O izrečenem opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v
katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.
ŠOLSKA MEDIACIJA
V šolskem letu 2013/14 bomo na šoli pričeli z uvajanjem šolske mediacije (mediacijo vodi za to
usposobljen strokovni delavec) ter postopoma usposobili učence za vrstniško mediacijo.
Šolska mediacija je proces, v katerem tretja, nevtralna, stran pomaga sprtima stranema pri
iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz spora izšli zadovoljni in
opolnomočeni. Murray (2003) definira šolsko mediacijo kot proces, ki pomaga učencem pri
prevzemanju odgovornosti za svoje vedenje, šolski mediatorji pa so usposobljeni za pomoč
udeležencem v sporu pri reševanju spora tako, da prisluhnejo vsem vpletenim stranem in jih
spodbujajo, da se pogovorijo o medsebojnih razlikah.
Strokovne delavke – mediatorke:
mag. Helena Gaberšek, svetovalna delavka,
Tatjana Glavič, učiteljica,
Nives Kodrun, učiteljica,
Nada Žunec, knjižničarka.
Značilnosti in prednosti šolske mediacije:
mediacija predstavlja način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja
konfliktov in sporov med učenci,
v procesu mediacije sta udeležena vsaj dva učenca, med
katerima je prišlo do nesoglasja ali spora,
udeleženci v sporu morajo biti pripravljeni nastalo situacijo
razrešiti na miren, strpen in produktiven način (v temeljnih
pravilih šolske oz. vrstniške mediacije je eno izmed pravil
tudi to, da se udeleženci v sporu zavezujejo h govorjenju
resnice in iskanju rešitve za nastali problem),
pri razreševanju nastalega problema učencema pomaga tretja, nevtralna, oseba, ki jima z
različnimi znanji, veščinami in tehnikami pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju
želja in potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami,
124
proces mediacije je uspešen, če učenca (lahko tudi učitelj in učenec, eden od staršev in
učitelj idr.) prideta do rešitve, ki je taka, da sta z njo zadovoljni obe strani,
s šolsko mediacijo mladostniki usvojijo pomembne življenjske veščine,
pridobljene veščine lahko mladostniki uporabljajo v vsakdanjem življenju,
spodbuja učence, da raje uporabljajo mediacijo, kot da bi spore reševali nasilno,
povečuje samospoštovanje in izboljša samopodobo,
ker mediacija pomaga razumeti različna stališča in čustva, privabi iz učenca opravičilo,
priznanje, željo po odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu,
prispeva k osebnostni rasti tako učiteljev kot učencev,
pomaga učiteljem, da imajo več časa za poučevanje,
deluje tudi preventivno in ni uporabna samo za razreševanje konfliktov,
je proaktivno naravnan vzgojni pristop,
izboljša šolsko klimo,
pripomore k prevzemanju odgovornosti, saj prepusti učencem, da sami avtonomno iščejo
rešitve za probleme, kadar je to v njihovi moči,
vključevanje v proces mediacije je prostovoljen in zaupen,
mediator je nevtralen, ne postavlja se ne na eno ne na drugo stran, daje moč
udeležencem in uravnoteža moči, če je to potrebno, ter ne posega v vsebino in ne
svetuje,
mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev in ustvarja varno pogajalsko okolje in
pospešuje pogajanje,
ker ima mediator v mislih temeljni cilj mediacije, torej sporazumno rešitev, je pozoren
tudi na to, ali sta udeleženca mediacije prišla do poštenega dogovora, ki pomeni za oba
win – win situacijo.
125
STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN
NJIHOVO DELO
126
DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR
Skrbel bo za strokovnost in kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela, sistematično
analiziral pogoje življenja in dela na šoli ter skrbel za poglabljanje pedagoškega znanja
skozi celo šolsko leto.
Učiteljski zbor bo tudi v tem letu predvsem (61. člen ZOFVI):
 zagotovil kvalitetno usvajanje temeljnih učnih ciljev pri pouku, skrbel za
sistematično utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja,
 skrbel za pravočasno napovedovanje pisnega, pri nekaterih predmetih pa tudi
ustnega ocenjevanja znanja,
 z izobraževanjem razvijal in poglabljal svoje znanje,
 iskal nove oblike in metode dela z učenci v smislu individualizacije in
diferenciacije (delo v manjših učnih skupinah - nivojski pouk, integrirane in
projektne oblike dela), problemski pouk,
 dajal poseben poudarek uresničevanju zagotovljenega programa in operativnim
vzgojno-izobraževalnim ciljem,
 krepil vzgojno funkcijo šole v sodelovanju in v skladu s prizadevanji staršev,
 posebno skrb namenil zgodnjemu odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci,
 opravil naloge v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev ter
obvestili o delu šole in drugimi smernicami za delo šol,
 se temeljito pripravljal na doseganje ciljev programa devetletne OŠ,
 sistematično analiziral delo v programu 9-letne OŠ in iskal strokovne rešitve
za izboljšanje svojega dela,
 reševal sprotno problematiko na rednih delovnih sestankih.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR (62. člen ZOFVI)
Obravnaval bo vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku ter usmerjal učence v
dodatni, dopolnilni pouk in individualno oz. dodatno strokovno pomoč. Redno se bo
sestajal najmanj enkrat pred vsakim zaključkom polletja in opravil temeljito analizo
učnega uspeha v redovalnem obdobju. Oblikoval bo program za delo z nadarjenimi
učenci in učenci s specifičnimi učnimi težavami ter odločal o vzgojnih ukrepih.
127
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – OSREDNJE TEME
OBDOBJE
PRVO redovalno
obdobje:
od 2. 9. 2013 do 31.
1. 2014
DRUGO redovalno
obdobje:
od 1. 2. do 24. 6.
2014
TEME:
1. RUZ – oktober:
- predstavitev učno-vzgojne problematike oddelka,
- analiza generacije v oddelku, analiza preverjanja in
ocenjevanja znanja,
- učenci s posebnimi potrebami (učenci z učnimi
težavami) in nadarjeni učenci ter predstavitev
načrtovanega dela z njimi (akcijski načrt, IP, DSP,
raziskovalne naloge …).
2. RUZ – konec januarja:
- poglobljena analiza vzgojno-izobraževalnega dela po
predmetih in oddelkih (razredna in predmetna stopnja),
- delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami
(napredek),
- poseben poudarek na evidentiranju in delu z nadarjenimi
učenci ter pregled realizacije v prvem ocenjevalnem
obdobju.
3. RUZ – junij:
- analiza učnega in vzgojnega uspeha oddelka,
- pregled realizacije dela, usmeritve za naslednje šolsko
leto,
- evalvacija dela z nadarjenimi učenci, novi predlogi.
RAZREDNIŠTVO IN SORAZREDNIŠTVO
RAZREDNIK (63. člen ZOFVI)
Usklajuje delo v oddelku in s posameznimi učenci ter sodeluje z drugimi strokovnimi
delavci in vodstvom šole. Na njegov predlog, predlog učiteljev oddelka ali vodstva šole
se po potrebi sestane oddelčni učiteljski zbor. V skladu s 44. členom Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja ob vsakem redovalnem obdobju skupaj z učenci in
njihovimi starši opravi analizo uspeha za vsak predmet v svojem razredu.
SORAZREDNIK
Nadomešča razrednika v času njegove odsotnosti, pomaga razredniku pri razredni
dokumentaciji, spremlja delo oddelka in o posebnostih poroča razredniku, sodeluje pri
načrtovanju vzgojnega dela za oddelek in za posameznike v oddelku, sooblikuje
načrtovane aktivnosti, ki jih izvaja oddelek, ter pri njih sodeluje ter opravlja druga
dela v dogovoru z razrednikom.
128
Razred
Razrednik
Sorazrednik
1. a
Katja Uršič
Jožica Kastelec
1. b
Nives Kodrun
Dominika Peršak
2. a
Branka Karel
Emilija Počič
2. b
Anita Dokl
Jasna Jeromel
3. a
Olga Bauer
Meta Berce
3. b
Katja Jenko
Natalija Pek (od oktobra)
3. d
Helena Krušič
Helena Gaberšek
4. a
Boža Božena Lesjak
Mojca Hrastelj Brelih
4. b
Jožica Vajt
Irena Rihtarič
5. a
Polona Vajt
Simona Levc
5. b
Tatjana Glavič
Nada Žunec
6. a
Helena Zmagaj
Jožica Jug
6. b
Alenka Puc
Alenka Duler
7. a
Ivanka Šošter
Timotej Žohar
7. b
Katja Perše Paradiž
Tanja Grum
8. a
Metka Čas
Saša Polanc
8. b
Petra Račnik
Dušan Klemenčič
8. c
Emir Begić
Ladislav Küzma
9. a
Alenka Pongrac
Zora Pogorevc
9. b
Janja Šerbinek
Suzana Planšak
1. c
Branka Strmčnik
Nataša Naglič
2. c
Cvetka Preglau (Ksenija Štifter)
Nataša Naglič
3. c
Vesna Vinarnik
Nataša Naglič
4. c
Saša Keserin
Anica Hribernik
5. c
Sabina Lorber
Anica Hribernik
6. c
Jožica Oletič
Anica Hribernik
129
STROKOVNI AKTIVI (64. člen ZOFVI)
Interni strokovni aktivi bodo zajeli učitelje od 1.–9. razreda posameznih triad (razredni
aktivi) in predmetnih skupin MAT, TJA, SLJ, FIZ, KEM, NAR, BIO, TIT, ŠVZ, GOS,
GEO, ZGO, DDE, LVZ, GVZ. Obravnavali bodo problematiko predmeta oz. predmetnega
področja, usklajevali merila za ocenjevanje, se medpredmetno povezovali ter usklajevali
in dajali predloge za izboljšanje rezultatov dela ter obravnavali pripombe staršev in
učencev. O poteku dela bodo vodili zapiske ter jih oddali pomočnici ravnateljice.
Najpomembnejše naloge aktivov so:
 poenotenje kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja,
 poglabljanje znanja na področju bralne pismenosti
 prenašanje pozitivnih izkušenj na kolege,
 skupna priprava učnih pripomočkov za redni in dodatni pouk,
 prenašanje znanja s strokovnih izobraževanj na vse učitelje v skupini,
 posodabljanje učnih načrtov (prednostna naloga v tem šolskem letu je
spremljanje uvajanja sprememb v UN) ter horizontalna in vertikalna povezava
med predmeti in razredi,
 timsko načrtovanje dela, medpredmetno in medrazredno povezovanje,
 vključevanje pedagoških delavcev v strokovna društva ter krajevno sredino,
 skrb za dokumentacijo – zapisniki,
 analiza rezultatov NPZ in predlogi za nadaljnje delo,
 skrb za obveščanje na spletni strani šole in sprotno ažuriranje podatkov – vodje
aktivov.
Vodje aktivov bodo vodili in usklajevali delo posameznih predmetnih in razrednih aktivov
ter poskrbeli za urejenost dokumentacije. Sestajali se bodo po potrebi, najmanj pa
enkrat na mesec.
130
NAČRT DELA RUZ-OV IN STROKOVNIH AKTIVOV
1., 2., 3. razred
Članice RUZ-a bodo načrtovale delo v razredu, sproti dopolnjevale letne priprave na
pouk, usklajevale kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljale učne
pripomočke, se strokovno izpopolnjevale na skupnih in individualnih izobraževanjih,
usklajevale bodo delo s starši in jih seznanjale z vzgojno-izobraževalnim delom. Po
potrebi bodo sodelovale s strokovnimi službami na šoli in izven nje ter z vodstvom šole.
Prav tako bodo usklajevale svoje delo po vertikali. Učiteljice bodo iskale najprimernejše
metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo in delo pri dopolnilnem pouku.
Ob koncu šolskega leta bodo evalvirale svoje delo ter predlagale izboljšave.
4., 5., 6. razred
Člani RUZ-a bodo načrtovali delo v razredu, sproti dopolnjevali letne priprave na pouk,
usklajevali kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke,
se strokovno izpopolnjevali na skupnih in individualnih izobraževanjih, usklajevali bodo
delo s starši in jih seznanjali z vzgojno-izobraževalnim delom. V 4. razredu bodo več
pozornosti posvetili prehodu na številčno ocenjevanje in s tem povezano učenje učenja.
V 5. razredu bodo to delo nadaljevali in navajali učence na samostojno učenje. V 6.
razredu bodo pri urah slovenščine, matematike in tujega jezika sistematično ponovili
pridobljeno znanje ter učence pripravili na nacionalno preverjanje znanja. Po potrebi
bodo sodelovali s strokovnimi službami na šoli in izven nje ter z vodstvom šole. Prav tako
bodo usklajevali svoje delo po vertikali. Učitelji bodo iskali najprimernejše metode in
oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo, delo pri dopolnilnem in dodatnem pouku.
Ob koncu šolskega leta bodo evalvirali svoje delo in predlagali izboljšave.
7., 8. IN 9. RAZRED
Člani RUZ-a bodo načrtovali, usklajevali delo v RUZ-u, reševali učno in vzgojno
problematiko, pripravljali dneve dejavnosti in se medpredmetno povezovali. Prav tako
bodo usklajevali svoje delo po vertikali. Ob koncu šolskega leta bodo evalvirali svoje delo
in predlagali izboljšave.
SLOVENŠČINA
Učiteljice bodo načrtovale letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi
načrti, se medsebojno usklajevale, dopolnjevale glede pridobivanja ciljev, usklajevale
kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljale učne pripomočke, načrtovale
delo v manjših učnih skupinah (nivojski pouk), se medpredmetno povezovale in vodile delo
po vertikali za slovenščino. Analizirale bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku
slovenščine in NPZ ter pripravile predloge za izboljšanje rezultatov. Učiteljice bodo
iskale najprimernejše metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo, delo pri
dopolnilnem in dodatnem pouku. Z učenci bodo kot mentorice sodelovale na različnih
131
tekmovanjih, natečajih in razpisih ter se vključevale v pripravo in izvedbo kulturnih
prireditev na šoli in izven nje.
MATEMATIKA
Učitelji bodo načrtovali letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi načrti,
se medsebojno usklajevali, dopolnjevali glede pridobivanja ciljev, usklajevali kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke, načrtovali delo v
manjših učnih skupinah (nivojski pouk), se medpredmetno povezovali in vodili delo po
vertikali za matematiko. Analizirali bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku
matematike in NPZ ter pripravili predloge za izboljšanje rezultatov. Učitelji bodo iskali
najprimernejše metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo, delo pri
dopolnilnem in dodatnem pouku. Z učenci bodo kot mentorji sodelovali na različnih
tekmovanjih, se vključevali v pripravo in izvedbo tehniških ter naravoslovnih dni.
TUJ JEZIK
Učitelji bodo načrtovali letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi načrti,
se medsebojno usklajevali, dopolnjevali glede pridobivanja ciljev, usklajevali kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke, načrtovali delo v
manjših učnih skupinah (nivojski pouk), se medpredmetno povezovali in vodili delo po
vertikali za angleščino. Analizirali bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku angleščine
in nemščine ter pripravili predloge za izboljšanje rezultatov. Učitelji bodo iskali
najprimernejše metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo, delo pri
dopolnilnem in dodatnem pouku. Z učenci bodo kot mentorji sodelovali na različnih
tekmovanjih, se vključevali v pripravo in izvedbo kulturnih dni.
NARAVOSLOVJE (FIZ, KEM, BIO, NAR, TIT, GOS, RAČ)
Učitelji bodo načrtovali letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi načrti,
se medsebojno usklajevali, dopolnjevali glede pridobivanja ciljev, usklajevali kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke, načrtovali delo v
manjših učnih skupinah (delitve po normativu), se medpredmetno povezovali in vodili delo
po vertikali. Analizirali bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku, če bo potrebno,
analizirali rezultate NPZ pri TIT ter pripravili predloge za izboljšanje rezultatov.
Učitelji bodo iskali najprimernejše metode in oblike dela za uspešno notranjo
diferenciacijo, delo pri dopolnilnem in dodatnem pouku. Z učenci bodo kot mentorji
sodelovali na različnih tekmovanjih, se vključevali v pripravo in izvedbo naravoslovnih in
tehniških dni. Pri načrtovanju in evalvaciji svojega dela se bodo po vertikali povezovali z
učiteljicami na razredni stopnji.
DRUŽBOSLOVJE (GEO, ZGO, DKE, LUM, GUM)
Učitelji bodo načrtovali letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi načrti,
se medsebojno usklajevali, dopolnjevali glede pridobivanja ciljev, usklajevali kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke, načrtovali delo v
132
manjših učnih skupinah (delitve po normativu), se medpredmetno povezovali in vodili delo
po vertikali. Analizirali bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku, če bo potrebno,
analizirali rezultate NPZ ter pripravili predloge za izboljšanje rezultatov. Učitelji bodo
iskali najprimernejše metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo. Z učenci
bodo kot mentorji sodelovali na različnih tekmovanjih, se vključevali v pripravo in
izvedbo kulturnih in tehniških dni ter v pripravo in izvedbo kulturnih prireditev na šoli in
izven nje. Sodelovali bodo na različnih razpisih in natečajih. Pri načrtovanju in evalvaciji
svojega dela se bodo po vertikali povezovali z učiteljicami na razredni stopnji.
ŠPORT
Učitelji bodo načrtovali letne priprave na pouk v skladu s spremenjenimi učnimi načrti,
se medsebojno usklajevali, dopolnjevali glede pridobivanja ciljev, usklajevali kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja, pripravljali učne pripomočke, načrtovali delo v
manjših učnih skupinah (delitve po normativu), se medpredmetno povezovali in vodili delo
po vertikali. Analizirali bodo vzgojno-izobraževalno delo pri pouku, izpeljali aktivnosti za
športno-vzgojni karton ter analizirali rezultate. Učitelji bodo iskali najprimernejše
metode in oblike dela za uspešno notranjo diferenciacijo. Z učenci bodo kot mentorji
sodelovali na različnih športnih tekmovanjih, se vključevali v pripravo in izvedbo športnih
dni ter se vključevali v športne aktivnosti, ki jih prirejajo druge institucije. Svoje delo
bodo povezovali z različnimi športnimi društvi na nivoju občine, regije in države.
Organizirali bodo različna športna tekmovanja na ravni občine, regije in države
(atletika). Pri načrtovanju in evalvaciji svojega dela se bodo po vertikali povezovali z
učiteljicami na razredni stopnji.
KOMISIJA ZA SESTAVO INDIVIDUALNIH NAČRTOV ZA UČENCE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Komisija se bo sestajala v septembru in oktobru.
Člani komisije so:
 svetovalna delavka (Simona Levc),
 učitelji in učiteljice, ki nudijo učencem IP ali DSP,
 specialni pedagog in socialni pedagog.
Člani komisije bodo vsak s svojega strokovnega področja pripomogli k nastajanju individualiziranih
načrtov za posameznega učenca s posebnimi potrebami.
SREČANJA V SKLOPU ŠTUDIJSKIH SKUPIN
Vsi učitelji so vključeni še v organizirano delo študijskih skupin. V letošnjem letu se bodo
vsebinsko navezovale na uresničevanje triletnega programa s poudarkom na uvajanju
posodobljenih
učnih načrtov in primerov uspešne prakse s poudarkom na vrednotenju
kakovostnega znanja. Velik poudarek bo na izboljševanju ravni bralne pismenosti in poučevanju
specifičnih učnih skupin (učenci priseljenci, učenci z učnimi težavami) in individualizaciji.
133
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
KOLEKTIVNO
INDIVIDUALNO
Pomen spoštovanja v šoli in družbi, avgust
Na strokovnih aktivih,
(53 učiteljev), dr. Miro Cerar.
študijskih skupinah.
Izboljšajmo bralno pismenost, avgust in
Priročnik Učenje učenja ter
celo šolsko leto, Nevenka Štraser, ZRSŠ.
literatura, pridobljena na
Slovenska Istra – strokovna ekskurzija, 21.
seminarju Učenje učenja (B. M.
9. 2013.
Požarnik, T. Ažman …).
Tanka črta odgovornosti za starše in
Literatura W. Glasserja (Vsak
učitelje, 12. 11. 2013, Jani Prgič.
učenec je lahko uspešen,
Pozitivna disciplina za učitelje, 19. 11.
Učitelj v dobri šoli, Teorija
2013, Jani Prgič.
izbire, Kontrolna teorija …).
Bralne učne strategije – BUS, december
Jasper Juul (strokovni članki).
2013, dr. Sonja Pečjak.
Dr. T. Ažman (strokovni članki,
Učenje učenja celo leto, še 3 srečanja/53
literatura …).
učiteljev, Šola za ravnatelje.
Sonja Pečjak, Ana Gradišar:
Supervizija celo leto, 4 srečanja/12
Bralne učne strategije.
učiteljev, Irena Pudgar.
Miro Cerar: Pamet v krizi.
IKT svetovanje (T. Žohar, K. Jenko, D.
Marko Juhant, Simona Levc:
Klemenčič) po potrebi delavcev.
Varuh otrokovih dolžnosti.
Izbiram sam/a – vikend za življenje
(DRTS), januar 2014.
Fit interni seminar za učiteljice RS in
športne pedagoge.
134
DELOVNA OBVEZA UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV
ŠOLE
Delovna obveza učiteljev in drugih delavcev šole je v skladu z ZOFVI in Kolektivno
pogodbo za delavce v vzgoji in izobraževanju 40 delovnih ur na teden oz. v šolskem letu
2013/14 2088 DU, kar pomeni za učitelja 22 PU neposrednega dela z učenci na teden
(120 čl.), ki vključuje tudi ostalo delo v skladu s 119. členom ZOFVI. V skladu z 18.
členom ZOFVI pa se določi delovni čas za druge strokovne in administrativno-tehnične
delavce. Delovni čas učiteljev bo med šolskim letom neenakomerno porazdeljen glede na
potrebe učno-vzgojnega procesa.
NAČRT REDNIH
DOPUSTOV
Pedagoški delavci šole bodo redne letne dopuste koristili v času jesenskih, novoletnih,
zimskih počitnic, prvomajskih praznikov in glavnino med letnimi počitnicami (30 dni).
Ostale dni bodo zadelali v času pouka z dežuranjem, dodatnim spremstvom učencev in z
drugimi aktivnostmi (izven 119. člena) oz. z individualnim delom doma. Tudi ostali delavci
šole koristijo večino dopusta v času letnih počitnic (30 dni kolektivnega dopusta), vendar
se točni datumi določijo glede na potrebe in organizacijo dela na šoli.
V času bolniških dopustov in drugih opravičenih odsotnosti organiziramo nadomeščanja. V
skladu z zakonodajo imajo pedagoški delavci v izjemnih primerih pravico do koriščenja
dveh ločenih dni letnega dopusta tudi v času pouka, vendar se morajo za to vnaprej
dogovoriti z ravnateljico in poskrbeti, da zaradi tega ne bo moten pedagoški proces.
Glede na to, da imajo pedagoški delavci različno število dni dopusta (v ZDR 1 – 159. člen
in 187. člen ZUJF-a), se razlika ur zaradi manjšega števila dni dopusta od maksimalnega
(30 dni) nadomesti z drugimi oblikami neposrednega dela z učenci (PU, npr.
nadomeščanja pouka) ali drugimi oblikami dela (DU, npr. spremljanje učencev, česar ne
zajema 119. čl. ZOFVI). Učitelju je potrebno za vsak dan dopusta, manj od
maksimalnega, opraviti 5 PU ali 8 DU. S tem se bomo na šoli vsaj nekoliko približali
enakomerni porazdelitvi dela med vse delavce, predvsem glede na minulo delo.
Razliko dni med dnevi, ko ni pouka, in pripadajočim letnim dopustom, učitelji doprinesejo
z dodatnim delom, ki ni vsebina 119. čl. ZOFVI. Npr.: za učitelja s 30 dnevi letnega
dopusta znaša doprinos 97 DU oz. 12 dni. (2088 DU letno – 1520 DU pouka – 240 DU
dopusta – 96 DU praznikov – 50 ur za izobraževanje – 95 DU za dežuranje = 87 DU/ 11
dni).
Izračun letnega dopusta za koledarsko leto 2014 (2088 DU) pripravi poslovna
sekretarka do 30. marca. Delovno obveznost učiteljev spremlja pomočnica ravnateljice v
skladu z veljavnimi, dogovorjenimi normativi.
135
DELO RAVNATELJICE, POMOČNICE RAVNATELJICE,
VODJE PODRUŽNICE,ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN
ŠOLSKE KNJIŽNICE
RAVNATELJICA
Odgovorna je za pripravo in uresničevanje Letnega delovnega načrta (LDN) šole s
sprotnim mesečnim načrtovanjem dela in realizacijo nalog, ki izhajajo iz ZOŠ. Sproti
spremlja realizacijo na podlagi zbiranja in analize podatkov. Vodi delo učiteljskega
zbora, prisostvuje pouku in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela, svetuje in
pomaga pedagoškim delavcem, skrbi za odpravljanje strokovnih in drugih pomanjkljivosti.
Ravnateljica povezuje šolo z okoljem in opravlja pedagoške, organizacijske in druge
strokovne naloge, ki so določene z Zakonom (49. člen ZOFVI).
POMOČNICA RAVNATELJICE
Pomaga ravnateljici pri izvajanju pedagoških nalog, pripravlja mikroorganizacijo vzgojnoizobraževalnega dela, spremlja vzgojno-izobraževalno delo učiteljev, analizira vsebino,
oblike in metode dela, ureja nadomeščanja, pomaga ravnateljici pri povezovanju in
usklajevanju dela učencev, pomaga ravnateljici pri nabavi učil in učnih pripomočkov ter
izvaja druge strokovne naloge po navodilih ravnateljice (50. člen ZOFVI).
VODJA PODRUŽNICE
Skrbi za izvedbo LDN na podružnični šoli in usklajuje delo, skrbi za povezovanje z
matično šolo, usklajevanje dela na podružnični šoli in še posebej za dobro sodelovanje s
krajani (57. člen ZOFVI).
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Če iščete
nasvet, kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se učiti, kako
priti do subvencionirane šolske prehrane, subvencionirane šole v naravi, se želite vpisati na našo
šolo ... se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bosta pomagali mag. Helena Gaberšek,
soc. ped in logopedinja Simona Levc.
Kdaj ju lahko najdete?
Na razpolago sta vam vsak dan med 7.00 in 14.00 ter po predhodnem dogovoru
tudi v popoldanskem času.
Dosegljivi sta na tel.: (02 88 39 944 ali 02 88 39 958) in na e- pošti:
[email protected]
[email protected]
Zunanje sodelavke, izvajalke dodatne strokovne pomoči so specialni pedagoginji Zala Zadravec
in Ana Linasi ter socialna pedagoginja Alenka Panjek.
136
Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za
optimalni razvoj vsakega učenca v šoli.
V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe: dejavnosti
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči
potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Vse osnovne vrste dejavnosti so za šolsko svetovalno
službo enako pomembne. Pomembne naloge svetovalne službe so navedene v nadaljevanju.
Svetovalno delo z učenci
Delo s šolskimi novinci.
Poklicna orientacija: neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje
za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacije o
štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost.
Svetovanje in nudenje pomoči učencem z učnimi, govornimi, vedenjskimi in osebnostnimi
težavami.
Koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami (učne težave, nadarjeni).
Sodelovanje s starši
Delo s šolskimi novinci: vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o
šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja.
Poklicna orientacija: predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom
v srednje šole, štipendiranje.
Svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami
otrok ...
Priprava in izvedba roditeljskih sestankov in predavanj za starše.
Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami
Timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole.
Sodelovanje na pedagoških konferencah.
Koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami.
Sodelovanje na strokovnih aktivih.
Posredovanje rezultatov analiz, anket.
Sodelovanje z vrtci, zdravstvenimi zavodi, Centrom za socialno delo, Svetovalnim
centrom, Zavodom za zaposlovanje ...
Vodenje socialnih akcij na šoli
Regresiranje šolske prehrane.
Subvencioniranje šole v naravi, plavalnih tečajev …
Strokovno, kontinuirano izobraževanje
V sklopu celotnega kolektiva.
Individualno.
137
PLAN DELA UČITELJSKEGA ZBORA
AVGUST
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
sreda
21.8.2013
Zadnji dan kolektivnega dopusta
četrtek
22.8.2013
petek
23.8.2013
ponedeljek
1. seja učiteljskega zbora za šolsko leto
2013/14
Načrtovanje po aktivih in predmetnih
skupinah
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
26.8.2013
Učenje učenja 4. del
vsi strokovni delavci, ŠR
torek
27.8.2013
Vertikala matematika, slovenščina
vodje aktivov RS in učitelji
matematike, slovenščin
torek
27.8.2013
Etika in morala pri pedagoškem delu
Miro Cerar, vsi strokovni delavci
sreda
28.8.2013
Usklajevanje LDN
vsi strokovni delavci
četrtek
29.8.2013
2. seja učiteljskega zbora pred začetkom
šolskega leta, Bralne učne strategije in dvig
bralne pismenosti
Nevenka Štraser, ZRSŠ,
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
vsi delavci šole
petek
30.8.2013
Individualne priprave na pouk
vsi strokovni delavci
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILCI
ponedeljek
2. 9.2013
Prvi šolski dan (popoldne prvošolčki)
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
vsi strokovni delavci
četrtek
5.9.2013
Roditeljski sestanek za 1. razred
razredničarke in vzgojiteljice
petek
6.9.2013
Zadnji rok za oddajo letnega plana dela
strokovnega delavca za šolsko leto
2013/2014
pomočnica ravnateljice
ponedeljek
9.9.2013
1. roditeljski sestanek OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
torek
10.9.2013
četrtek
12.9.2013
torek
17.9.2013
sreda
18.9.2013
petek
20.9.2013
sobota
21.9.2013
ponedeljek
23. 9. 2013
Tečaj plavanja za 3. razrede
aktiv 3. razredov, Zavod za šport
SG; g. Sušec
torek
24.9.2013
Predstavitev in potrditev LDN-ja
Svet zavoda, Svet staršev,
ravnateljica, pomočnica ravnateljice
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
7.10.2013
Teden otroka
Nada Žunec
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
ravnateljica, mentorica šolske
skupnosti
4. seja učiteljskega zbora: rokovnik oktober,
načrt hospitacij in priprava nanje
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
Nevenka Štraser
Majda A. Novak, ravnateljica,
pomočnica ravnateljice, delavci šole
vsi strokovni delavci
SEPTEMBER
1. roditeljski sestanek OŠ Slovenj Gradec RS
1. roditeljski sestanek OŠ Slovenj Gradec PS
3. seja učiteljskega zbora: Obravnava in
sprejem LDN
Sestanek projektnega tima za izboljšanje
bralne pismenosti
LDN v tisk
Slovenj Gradec skozi čas, občinski praznik
Ekskurzija strokovnih delavcev v slovensko
Istro
vsi strokovni delavci
vsi strokovni delavci
ravnateljica, vsi strokovni delavci
Nevenka Štraser, Tatjana Glavič,
projektni tim
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
računalnikar
ravnateljica, vsi delavci
OKTOBER
torek
8.10.2013
sreda
9.10.2013
Državno tekmovanje v atletiki
138
RUZ – predstavitev vzgojnega programa
posameznega oddelka, OŠ Pameče-Troblje
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
16.10.2013
RUZ- predstavitev vzgojnega programa
posameznega oddelka, SG PS
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
četrtek
17. 10. 2013
RUZ- predstavitev vzgojnega programa
posameznega oddelka, SG RS
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
ponedeljek
21.10.2013
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
Mesec požarne varnosti, predstavitev
olimpijske enote naših učencev PGD Pameče
Komemoracija ob grobnici v mestu (Prva OŠ
SG)
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
PGD Pameče
ravnateljica, pomočnica
ravnateljice, strokovni delavci šole
ponedeljek
14.10.2013
torek
15.10.2013
sreda
četrtek
24.10.2013
petek
25.10.2013
NOVEMBER
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
5.11.2013
1. hospitacija
Nada Duler
ponedeljek
torek
11.11.2013
12.11.2013
2. hospitacija
Nada Duler
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
Tanka črta odgovornosti za starše
vsi delavci in starši, Jani Prgič
ponedeljek
18.11.2013
19.11.2013
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
5. seja učiteljskega zbora
Pozitivna disciplina pri vzgoji
vsi strokovni delavci
Jani Prgič in strokovni delavci šole
četrtek
21.11.2013
3. hospitacija
Nada Duler
torek
26.11.2013
4. hospitacija
Nada Duler
četrtek
DECEMBER
28.11.2013
2. roditeljski sestanek: čajanka, novoletni
bazar
ravnateljica
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
3.12.2013
6. seja učiteljskega zbora: rokovnik, Prva
pokojninska družba
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
finančni svetovalec
četrtek
5.12.2013
Učenje bralnih učnih strategij (za cel
kolektiv + I. skupina učiteljev)
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
dr. Sonja Pečjak
ponedeljek
9.12.2013
5. hospitacija
Nada Duler
četrtek
12.12.2013
Učenje bralnih učnih strategij
(II. skupina učiteljev)
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
dr. Sonja Pečjak
petek
13.12.2013
Zaključno srečanje kolektiva pri Murku
ravnateljica, sindikalna zaupnica, vsi
delavci šole
ponedeljek
16.12.2013
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
torek
17.12.2013
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
vsi strokovni delavci
Srečanje upokojencev Prve in Druge OŠ,
(organizacija Druge OŠ)
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
starejši delavci šole
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
torek
četrtek
19.12.2013
ponedeljek
23.12.2013
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
Dedek Mraz za učence RS in kulturni dan za
PS v popoldanskem času, proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
torek
24.12.2013
Nadomeščamo v soboto, 12.4. 2014
DAN
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
7.1.2014
7. seja učiteljskega zbora, rokovnik
ravnateljica, pomočnica ravnateljice
četrtek
9.1.2014
6. hospitacija
Nada Duler
JANUAR
139
sreda
15.1.2014
7. hospitacija
Nada Duler
ponedeljek
20.1.2014
8. hospitacija
Nada Duler
ponedeljek
20.1.2014
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
torek
21.1.2014
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
vsi strokovni delavci
ponedeljek
27.1.2014
RUZ RS SG
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
torek
28.1.2014
RUZ PS SG
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
sreda
29.1.2014
RUZ Pameče
ravnateljica, pomočnica ravnateljice,
strokovni delavci šole
petek
31.1.2014
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
DATUM
DEJAVNOST
NOSILEC
ponedeljek
3.2.2014
Vpis otrok v 1. razred (poteka cel mesec
februar 2014)
svetovalna služba
torek
4.2.2014
8. seja učiteljskega zbora: Prva redovalna
konferenca
vsi strokovni delavci
petek
7.2.2014
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
vsi strokovni delavci
sobota
8.2.2014
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
torek
11.2.2014
3. roditeljski sestanek: Analiza vzgojno
izobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem
obdobju po vseh oddelkih
vsi strokovni delavci
četrtek
13.2.2014
9. hospitacija
Nada Duler
petek
14.2.2014
Bralna noč RS
skupina za pripravo
ponedeljek
17.2.2014
Nar. tabor 8. raz. (do 21. 2. 2014)
Račnik, Čas, Begić
sreda
19.2.2014
10. hospitacija
Nada Duler
ponedeljek
24.2.2014
ZIMSKE POČITNICE
datum
DEJAVNOST
NOSILEC
ponedeljek
3.3.2014
Svet staršev, Svet zavoda: Analiza vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem
obdobju; Svet zavoda obravnava tudi
finančno poročilo.
člani
torek
4.3.2014
8. seja učiteljskega zbora
vsi strokovni delavci
sreda
6.3.2013
11. hospitacija
Nada Duler
petek
7.3.2014
Bralna noč PS
četrtek
13.3.2013
12. hospitacija
Nada Duler
ponedeljek
17.3.2014
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
torek
18.3.2014
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
vsi strokovni delavci
ponedeljek
24.3.2014
14. hospitacija
Nada Duler
dan
datum
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
1.4.2014
10. seja učiteljskega zbora
Svet staršev, Svet zavoda
Finančni plan
vsi strokovni delavci
člani Sveta staršev in zavoda
četrtek
10.4.2014
15. hospitacija
Nada Duler
sobota
12.4.2014
Dan odprtih vrat - Projektni dan ob dnevu
zdravja; promocija čustvenega in duševnega
zdravja, Tek za zdravje po mestnih poteh za
zdravje in smeh
N. Kodrun in vsi strokovni delavci
ponedeljek
14.4.2014
Skupna govorilna ura OŠ Pameče -Troblje
vsi strokovni delavci
FEBRUAR
DAN
MAREC
dan
APRIL
140
torek
15.4.2014
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
11. seja učiteljskega zbora: NPZ
Roditeljski sestanek: NPZ za starše učencev
6. in 9. razredov.
petek
18.4.2014
16. hospitacija
Nada Duler
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju
Dan Zemlje-ekološki dan
Nada Žunec
pomočnica ravnateljice, Metka Čas,
Petra Račnik
petek
25.4.2014
vsi strokovni delavci
MAJ
dan
datum
DEJAVNOST
NOSILEC
ponedeljek
5.5.2014
CŠOD Peca 2. Razred: hospitacija
(do 7. 5. 2014)
B. Karel, A. Dokl, C. Preglau
torek
6.5.2014
NPZ MAT, 6. in 9. r.
komisija
četrtek
8.5.2014
NPZ SLJ, 6. in 9. r.
komisija
ponedeljek
12.5.2014
NPZ TJA, 6.r. in 9. r.,
komisija
ponedeljek
19.5.2014
Skupna govorilna ura OŠ Pameče-Troblje
vsi strokovni delavci
torek
20.5.2014
Skupna govorilna ura OŠ Slovenj Gradec
vsi strokovni delavci
četrtek
22.5.2013
Tabor za nadarjene
svetovalna služba in ekipa
petek
23.5.2013
Tabor za nadarjene
svetovalna služba in ekipa
četrtek
29.5.2014
Naravoslovni tabor Kope
aktiv 1. razreda
petek
30.5.2014
Naravoslovni tabor Kope
aktiv 1. razreda
JUNIJ
dan
datum
DEJAVNOST
NOSILEC
ponedeljek
2.6.2014
Letna ŠN - Debeli Rtič (do 6. 6. 2014)
učiteljice 4. razredov, športni
pedagogi
torek
3.6.2014
12. seja učiteljskega zbora: rokovnik…
vsi strokovni delavci
torek
10.6.2014
RUZ, 9. razred
1. sestanek za starše bodočih prvošolcev, rojenih
2008
vsi strokovni delavci
šolska svetovalna služba
sreda
11.6.2014
Šolski parlament
šolska skupnost
petek
13.6.2014
Valeta - zaključek 9. razredov in podelitev
spričeval.
vsi strokovni delavci
ponedeljek
16.6.2014
RUZ, 1.-5. razred
vsi strokovni delavci
torek
17.6.2014
RUZ, 6.-8. razred
vsi strokovni delavci
četrtek
19.6.2014
13. seja učiteljskega zbora - Analiza učnovzgojnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega
obdobja
vsi strokovni delavci
ponedeljek
23.6.2014
Sončkov dan
vsi strokovni delavci
ponedeljek
24.6.2014
Zadnji dan pouka, proslava ob dnevu državnosti in
podelitev spričeval
vsi strokovni delavci
petek
28.6.2014
Popravni in razredni izpiti (1. rok)
komisija
ponedeljek
30.6.2014
Analiza projekta Bralna pismenost in načrtovanje
za šolsko leto 2014/2015
vsi strokovni delavci, dr. Sonja
Pečjak in Nevenka Štraser
dan
datum
DEJAVNOST
NOSILEC
torek
1.7.2014
Analiza in načrtovanje po aktivih
vsi strokovni delavci
sreda
2.7.2014
Analiza in načrtovanje po aktivih
vsi strokovni delavci
četrtek
3.7.2014
14. seja učiteljskega zbora - zaključna konferenca
vsi strokovni delavci
petek
4.7.2014
Analiza in načrtovanje po aktivih
vsi strokovni delavci
ponedeljek
7.7.2014
Analiza in načrtovanje po aktivih
vsi strokovni delavci
torek
8.7.2014
1. dan dopusta
JULIJ
141
sreda
9.7.2014
2. dan dopusta
četrtek
10.7.2014
3. dan dopusta
petek
11.7.2014
4. dan dopusta
ponedeljek
14.7.2014
5. dan dopusta
torek
15.7.2014
6. dan dopusta
sreda
16.7.2014
7. dan dopusta
četrtek
17.7.2014
8. dan dopusta
petek
18.7.2014
9. dan dopusta
ponedeljek
21.7.2014
10. dan dopusta
torek
22.7.2014
11. dan dopusta
sreda
23.7.2014
12. dan dopusta
četrtek
24.7.2014
13. dan dopusta
petek
25.7.2014
14. dan dopusta
ponedeljek
28.7.2014
15. dan dopusta
torek
29.7.2014
16. dan dopusta
sreda
30.7.2014
17. dan dopusta
četrtek
31.7.2014
18. dan dopusta
dan
datum
DEJAVNOST
petek
1.8.2014
19. dan dopusta
ponedeljek
4.8.2014
20. dan dopusta
torek
5.8.2014
21. dan dopusta
sreda
6.8.2014
22. dan dopusta
četrtek
7.8.2014
23. dan dopusta
petek
8.8.2014
24. dan dopusta
ponedeljek
11.8.2014
25. dan dopusta
torek
12.8.2014
26. dan dopusta
sreda
13.8.2014
27. dan dopusta
četrtek
14.8.2014
28. dan dopusta
ponedeljek
18.8.2014
29. dan dopusta
torek
19.8.2014
30. dan dopusta
sreda
20.8.2014
1. seja učiteljskega zbora za šolsko leto 2014/15
vsi strokovni delavci
četrtek
21.8.2014
Izobraževanje
vsi strokovni delavci
petek
22.8.2014
Načrtovanje v aktivih; vertikala MAT
Učitelji MAT in RS
ponedeljek
25.8.2014
Načrtovanje v aktivih; vertikala SLJ
Učitelji SLJ in RS
torek
26.8.2014
Usklajevanje LDN RS, Usklajevanje LDN PS
vsi strokovni delavci
sreda
27.8.2014
Izobraževanje
vsi strokovni delavci
četrtek
28.8.2014
2. seja učiteljskega zbora za šolsko leto 2014/2015
vsi strokovni delavci
petek
29.8.2014
Individualne priprave na prvi šolski dan
vsi strokovni delavci
ponedeljek
1.9.2014
Prvi šolski dan v šol. l. 2014/2015
AVGUST
NOSILEC
142
143
NAČRT SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA
PEDAGOŠKEGA DELA
Cilji
Dejavnosti
Izboljšati kvaliteto
pouka:
uporabno znanje
lastna samostojnost
in odgovornost
Hospitacije
učencev pri delu
uporaba bralnih učnih
strategij
Spremljanje,
potrditev, svetovanje
Razgovori
Kdo?
Analiza rezultatov NPZ
in priprava predlogov za
izboljšanje rezultatov
Skrb za spoštovanje
zakonodaje
šolski strokovni
aktivi
šolski strokovni
aktivi
Evalvacija
individualna
sproti,
ravnateljica,
za šolo ob
pomočnica
koncu šolskega
ravnateljice,
celo leto – po
leta
člani strokovnega programu hospitacij
(poročilo na
aktiva
zaključni
Nevenka Štraser
konferenci v
juliju)
ravnateljica,
pomočnica,
svetovalna služba
Pedagoške
ravnateljica,
konference,
pomočnica
Pridobivanje novega
pedagoške
ravnateljice,
znanja, spremljanje
izobraževalne
svetovalna
novosti, konstruktivna
konference,
služba, zunanji
obravnava in reševanje
oddelčni in
sodelavci,
problematike
razredni učiteljski vsi strokovni
zbori (RUZ)
delavci
Spremljanje in uvajanje
novosti, poenotenje dela,
predvsem pa kriterijev
Kdaj?
takoj po
hospitacijah
na letnem
razgovoru z
delavcem
vsak mesec
enkrat
februar, julij
člani predmetnih,
razrednih in
celo leto v skladu z
strokovnih
letnim načrtom dela
aktivov
vodja in člani,
ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice
pedagoška
dokumentacija –
pomočnica
pregled
ravnateljice,
letne priprave na vodja podružnice,
pouk, tedenske in
ravnateljica
dnevne priprave
144
junij, julij
podrobno po
rezultatih NPZ v
juniju po aktivih in
podrobna
predstavitev na
pedagoški
konferenci
junij, julij
september,
november,
marec,
junij;
sproti,
ob hospitacijah
junij, julij,
na konferenci
ORGANI ZAVODA
SVET ŠOLE
bo v šolskem letu 2013/14
 sprejemal Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi (september, julij
oz. avgust),
 odločal o uvedbi nadstandardnih storitev in programa (september),
 obravnaval poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki (januar, april, julij ali
avgust),
 odločal o morebitnih pritožbah v zvezi s statusom učencev in pritožbah,
povezanih s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi sodelavcev iz delovnega
razmerja (po potrebi),
 obravnaval finančno poročilo za leto 2013 in finančni plan za leto 2014,
 opravljal druge naloge, določene z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Pravili zavoda,
 sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole (junij 2014) ter pri potrditvi izbora
učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15,
 oblikoval oceno delovne uspešnosti ravnatelja šole.
Predsednica Sveta šole je Majda Areh Novak.
ČLANI SVETA ŠOLE
Delegati
ustanovitelja
Delegati Sveta
staršev
Delegati delavcev
šole
ZDRAVKO KRAJNC
BOŠTJAN DOMEJ
GORAN RAZGORŠEK
IZTOK PEČOLER
MARTIN TRETJAK
ZRAVKO DORNIK
MAJDA AREH NOVAK
TIMOTEJ ŽOHAR
CVETKA PREGLAU
BRANKA KAREL
KATJA JENKO
145
SVET STARŠEV
Razred
Predstavnik staršev
Razred
Predstavnik staršev
1. a
1. b
Urška Čerče
Simon Halužan
5. a
5. b
Martin Tretjak
Tina Zagernik
1. c
2. a
Maja Peruš
Bernarda Hrovat
5. c
6. a
Tina Štumberger
Suzana Mlakar
2. b
2. c
Simona Jamnikar Pukl
Zdravko Dornik
6. b
6. c
Bojana Podjed
Nataša Skutnik
3. a
3. b
Sladjana Kostić
Romana Petronijevič
7. a
7. b
Tomaž Verčko
Maja Železnik
3. c
3. d
Tomaž Konečnik
Katja Sekolonik
8. a
8. b
Iztok Pečoler
Jože Krevh
4. a
4. b
Sonja Kremžar
Barbara Čoderl
8. c
9. a
Blaž Brglez
Marjan Lužnik
4. c
Simon Zorman
9. b
Alenka Smolnikar
Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in UZ. Sestavljajo ga predstavniki,
izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2013/14 bo obravnaval naslednje
vsebine:
 problematiko učno-vzgojnega dela in dajanje pripomb za obogatitev in izboljšanje
le-tega,
 razpravljal bo o delovnem načrtu šole,
 poseben poudarek bo dal reševanju vzgojne problematike, varnosti šolarjev in
osveščanju staršev na področju vzgoje in prometne varnosti,
 člani bodo poročali o delu na roditeljskih sestankih in prenašali mnenja, stališča in
smernice za nadaljnje delo na druge starše,
 obravnaval bo rezultate sistematskih pregledov,
 sodeloval pri evalvaciji Vzgojnega načrta šole,
 sodeloval pri potrditvi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto
2014/15.
Svet staršev se bo sestal vsaj trikrat letno.
Predsednik Sveta staršev je Iztok Pečoler.
Predsednik oz. člani Sveta staršev Pameče se udeležujejo sestankov Sveta šole
Slovenj Gradcu.
146
v
POVEZOVANJE Z DRUGIMI
USTANOVAMI
147
POVEZOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI
USTANOVAMI V KRAJU IN REGIJI
1. PRVA OSNOVNA ŠOLA
VSEBINA
Sodelovanje učiteljev
v študijskih delavnicah pri
pripravi in posodabljanju
UN, pri pripravi kriterijev
za ocenjevanje znanja,
dokumentacije itd.
Sodelovanje svetovalnih
delavcev
Sodelovanje ravnateljev
OBLIKA, NAČIN
sodelovanje pri urah
nivojskega pouka, posvet
elementark in defektologinje
o učnem načrtu in metodah
dela z otroki s posebnimi
potrebami
ČAS
IZVAJALCI
september,
maj,
junij
učitelji,
svetovalna služba
skupni aktivi, dogovori
trikrat letno
aktivi ravnateljev
po potrebi
vodstvo šole,
učitelji
ravnatelji
2. TRETJA OSNOVNA ŠOLA
VSEBINA
Projekt Popestrimo šolo
OBLIKA, NAČIN
sodelovanje pri skupnih
dejavnostih
ČAS
večkrat
letno
IZVAJALCI
Tanja Jeseničnik, Nina
Popič, Irena Gaber
3. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
VSEBINA
Sodelovanje v mednarodnem
projektu Zdrava šola
Strokovno sodelovanje med
šolskimi svetovalnimi delavci
OBLIKA, NAČIN
dan duševnega zdravja
(delavnice),
predavanje dijakov Srednje
strokovne zdravstvene šole o
aidsu (9. razredi),
skupni program ob
7. aprilu
aktivi, posveti, dogovori,
roditeljski sestanki,
informativni dan za
9. razrede
ČAS
IZVAJALCI
oktober
december
projektni tim
april
celo šolsko
leto
svetovalna služba
januar
4. GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
VSEBINA
Poglabljanje glasbene
vzgoje
5.
DOGOVORI
ogled Wolfove rojstne
hiše in krajši program
za naše učence
ČAS
po programu
kulturnih
prireditev
IZVAJALCI
pedagoški delavci
in učenci glasbene
šole
IZVAJALCI
učiteljice RS,
vzgojiteljice VVZ
ravnateljica,
pomočnica,
učiteljice,
vzgojiteljice
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
VSEBINA
Sodelovanje učiteljic RS
z vzgojiteljicami
OBLIKA, NAČIN
skupno študijsko delo
vzgojiteljic in učiteljic
ČAS
februar,
maj
Spremljanje dela
1. in 2. razredov OŠ
skupno sestajanje,
predstavitev in ovrednotenje
VI-dela
enkrat letno
Sodelovanje otrok VVZ z
učenci 1. razredov
otroci vrtcev spoznajo
učiteljice, obiščejo učence
1. razredov, spoznajo šolo in
pot do nje
maj
148
vzgojiteljice,
učiteljice 1.
razredov
5. KOROŠKI ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC
VSEBINA
OBLIKA, NAČIN
ČAS
Preventivni sistematski
pregledi 3., 6. in 8. razredi
skupinsko, individualno z
razredniki
po dogovoru
Preventivni zdravstveni
program od 1. do 9. razreda
(2 uri na oddelek)
skupinsko predavanje na
določeno temo
vse leto
Zobozdravstvena
preventiva
pregledi, preventiva, želiranje
zob
vse leto
Strokovni posvet
posvetovanje pred vpisom
prvošolčkov
enkrat
letno
IZVAJALCI
šolska ambulanta,
zdravnik, medicinska
sestra
strokovna sodelavka
ga. Učakar
zobozdravnici: ga.
Polak – šola Pameče,
ga. Čas-Jeromel – šola
Slovenj Gradec
šolska svetovalna
služba, psihologinja
ZD
6. DRUGE USTANOVE V OBČINI
KRAJ
Ostale OŠ v
občini in regiji
Srednje šole
Knjižnica
Ksaverja Meška
Zavod za
zaposlovanje
VSEBINA
Povezovanje
ravnateljev in
predmetnih
učiteljev
Poklicno
usmerjanje
Projekt
Rastem s knjigo
Poklicna
orientacija
OBLIKA
skupni aktivi,
dogovori,
hospitacije
posveti, dogovori,
aktivi
obisk knjižnice,
delo z računalnikom
posveti, dogovori,
aktivi,
organizacija tehniških
dni
izvedba tehniških dni,
promocija
podjetništva,
podjetniški krožek
IZVAJALCI
vodja študijske
skupine
vse leto
svetovalna služba
po dogovoru
knjižničarka
vse leto
svetovalna služba,
strokovni delavci
Zavoda za
zaposlovanje
vse leto
PC SG
ogledi in
predavanja
po načrtu
naravoslovnih
in tehniških
dni
strokovnjaki v
delovni
organizaciji
vse leto
svetovalna služba,
delavci UNZ,
pedagoški delavci
vse leto
svetovalna služba,
strokovni delavci
CSD
Delovne
organizacije in
obrtniki v
kraju
Poklicna
orientacija,
razvijanje
podjetništva
Strokovna pomoč
pri izvedbi
naravoslovnih in
tehniških dni
Policija Slovenj
Gradec
Mladinska
kriminaliteta
razgovori,
svetovanja
Center za
socialno delo
Poklicna
orientacija in
svetovanje ob
socialnih stiskah
RK
Krožek MČRK
MOCIS
Sodelovanje s
starši
posveti, dogovori,
aktivi,
organizacija tehniških
dni
aktivi, oddelčne ure,
akcije
predavanje, razgovori,
delavnice
Podjetniški
center
ČAS
na srečanjih
šol v
študijskih
skupinah
149
vse leto
vse leto
Mentorica in
aktivisti RK
strokovni delavci
MOCIS-a
Koroški
pokrajinski
muzej
Galerija likovnih
umetnosti
Župnija Slovenj
Gradec
Kulturni dnevi, ure
predavanje, razgovori,
zgodovine,
večkrat letno
delavnice
projekti
Kulturni dnevi, ure
predavanje, razgovori,
likovne umetnosti,
večkrat letno
delavnice
projekti
Ob kulturnih
Kulturni dnevi
predavanje, ogledi
dneh
strokovni delavci
muzeja
strokovni delavci
galerije
duhovnik
USTANOVE V REPUBLIKI








Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport
Institut za varovanje zdravja in šole, ki so v projektu ZDRAVA ŠOLA
Mednarodni projekt FIT Slovenija
Šola za ravnatelje v okviru izobraževanja »Učenje učenja«
Pedagoški inštitut
Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Mariboru
Filozofska fakulteta v Ljubljani in Mariboru
PREVENTIVNI PROGRAMI V SODELOVANJU S CENTROM ZA SOCIALNO
DELO, POLICIJO, ZDRAVSTVENIM DOMOM IN SREDNJO ZDRAVSTVENO
ŠOLO SLOVENJ GRADEC
VSEBINA
KDO?
strokovni delavci Zdravstvenega
doma
1.
Predstavitev poklicev v
zdravstvu
2.
Preventiva na področju
prometne in osebne varnosti
(promet, nasilna vedenja,
nevarnosti interneta)
strokovni sodelavec
(Robert Kovačič, PP SG)
3.
Predavanje in cepljenje proti
raku na materničnem vratu
strokovna sodelavka ZD SG
(dr. Miroslava Kac)
4.
Zdravstvena vzgoja
strokovna sodelavka ZD SG (M.
Učakar)
150
KOMU?
učencem
(8. r.)
učencem
staršem in
učenkam 6.
razredov
učencem 1.–9.
razreda
KDO BO SPREMLJAL IN OVREDNOTIL NAŠE DELO?
 SVET ŠOLE
 SVET STARŠEV
 STROKOVNE INSTITUCIJE
 ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
 RAVNATELJICA
 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
 STROKOVNI TIMI
151
Ta letni delovni načrt izvajamo od 2. septembra 2013.
Svet šole ga je obravnaval in sprejel na svoji seji dne 24. 9. 2013.
Ravnateljica šole:
Nada Duler
Predsednica Sveta šole:
Majda Areh Novak
Predsednik Sveta staršev:
Iztok Pečoler
152
Vsebinska priprava
Nada Duler
Marta Rubin
Helena Gaberšek
Simona Levc
Strokovni delavci šole – vodje projektov, RUZ-ov, aktivov
Uredili
Marta Rubin
Saša Polanc
Lektorirale
Saša Polanc
Janja Šerbinek
Nada Žunec
Fotografije
Arhiv šole, obdelava Ivo Brodar
Računalniška obdelava
Timotej Žohar
Naklada
7 izvodov tiskano
Spletna objava na www.druga-os.si
153