Na povezavi

1
PROGRAM
UREJANJA PRIKRITIH VOJNIH
V LETIH 2010 IN 2011
GROBIŠČ
1 Uvod
V nekdanji SFRJ je bilo prepovedano označevanje grobišč vojakov
protirevolucionarnih oboroženih sil in civilistov, ki so bili ubiti
med vojno ali v povojnih pobojih1.
Po osamosvojitvi Slovenije je prepoved označevanja vojnih grobišč
oseb, so jih med vojno ali po njej pobile oborožene enote NOB ali
revolucionarne oblasti, nehala veljati skladno z določbo 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS štev 1/91, po
kateri so se v Sloveniji prenehali uporabljati predpisi prejšnje
države, ki so bili v nasprotju z načeli pravne države. Grobišča
žrtev povojnih in medvojnih pobojev so zdaj varovana tudi s
kazenskim zakonikom2.
Po 25. juniju 1991 se je zato v Sloveniji začelo gibanje za odkritje
in ureditev prikritih grobišč. Posamezniki in društva so odkrili in
označili številne lokacije, kjer so prikriti posmrtni ostanki
pobitih vojnih ujetnikov in civilnih žrtev revolucije. V številnih
občinah so bile ustanovljene posebne komisije za
urejanje teh
grobišč; v dveh mandatih je takšna komisija delovala tudi v Državnem
zboru. V okviru Vlade RS je bila oblikovana medresorska Komisija
Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki je bila do
uveljavitve zakona o vojnih grobiščih v juliju 2003, edini vladni
organ, ki se je ukvarjal s temi vprašanji. Potem so bila tudi prej
prikrita grobišča vključena v enoten sistem urejanja in varstva
vojnih grobišč.
Delo državnih organov je bilo doslej omejeno na odkrivanje lokacij,
kjer ležijo ostanki žrtev teh pobojev, oziroma evidentiranje vojnih
grobišč. Razen v izjemnih primerih še niso bili izvedeni postopki za
identifikacijo žrtev in storilcev.
Še vedno niso urejena grobišča Slovencev in pripadnikov drugih
narodov, ki so bili na slovenskem ozemlju pobiti v množičnih pobojih
ob koncu druge svetovne vojne. Prav tako še niso urejena grobišča
slovenskih vojakov in policistov, ki so med drugo svetovno vojno
padli v boju z NOB ali so bili ubiti v ujetništvu, ter grobišča
civilnih žrtev, ki so jih med vojno pobili partizani, enote VOS, VDV
ali druge paravojaške formacije. Prikrita so bila tudi grobišča
nemških, madžarskih, italijanskih in hrvaških vojakov, ki so na
1
Zvezno ministrstvo za notranja zadeva je izdalo 18. V. 1945 nalog po katerem
morajo NOO ukreniti vse potrebno, da se takoj odstranijo /zravnajo z zemljo/ vsa
pokopališča kakor tudi posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev in tako
izbriše vsaka sled za njimi.
2
Po določbi 297. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in
39/09) se tisti, ki zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali
zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo,
agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kaznuje z zaporom do dveh let.
Če to počne s poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih
znamenj ali grobov, se kaznuje z zaporom do treh let, če pa to stori kot uradna
oseba, se kaznuje z zaporom do petih let.
2
slovenskem ozemlju padli med drugo svetovno vojno oziroma so bili po
njej pobiti ali so umrli kot vojni ujetniki.
Prikrita so ostala tudi grobišča nasprotnikov revolucije, ki so bili
pobiti v oboroženih v prvih letih po vojni in grobovi beguncev, ki
so bili pobiti pri poskusih pobegov prek nekdanje jugoslovanske
meje.
Pravna praznina na področju varstva grobišč vojakov in žrtev vojne
na območju Republike Slovenije, ki niso sodili v nobeno od
kategorij, za katere so veljali prejšnji predpisi o varstvu vojnih
grobišč, je bila izpopolnjena s sprejemom zakona o vojnih grobiščih
(Uradni list RS, štev. 65/03 in 72/09). Po tem zakonu so bila vsa
vojna grobišča izenačena. Za prej prikrita grobišča je bil določen
tudi način za njihovo odkritje in vključitev v sistem varstva vojnih
grobišč.
Zakon o vojnih grobiščih je bil noveliran v letu 2009. Z novelo so
bila rešena vprašanja, ki so ostala odprta ob sprejemu zakona v letu
2003.
Zdaj je jasno določeno, da se na vojna grobišča obvezno postavijo
označbe, ki vsebujejo
identifikacijske podatke o pokopanih, ter o
kraju in času njihove smrti. Na vojna grobišča pa se lahko postavijo
tudi napisi posvetilne narave, ki pa ne smejo imeti druge vsebine,
kot je določena v zakonu. Če se takšni napisi postavijo, se na
vojaških
grobiščih
glasijo:
“Padel(li)
v
vojni,
Republika
Slovenija“, na grobiščih civilnih oseb, umrlih ali usmrčenih med
vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije:
“Umrl(i) kot žrtev (žrtve) vojne, Republika Slovenija“, na grobiščih
žrtev, ki so bile v zvezi z drugo svetovno vojno po 15.5.1945 v
nasprotju z načeli in pravili pravne države, po obsodbi ali po
izvensodnem postopku usmrčene od organov ali predstavnikov takratne
oblasti, pa: “Žrtve vojne in revolucionarnega nasilja, Republika
Slovenija“.
Z novelo je bilo določeno, da se v Ljubljani postavi spomenik vsem
žrtvam vojn, in z vojnami povezanih žrtev na območju Republike
Slovenije, s posvetilnim napisom spominske narave: "Domovina je ena,
nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt" - Župančič.".
Določeno je bilo tudi, da se na območju Spominskega parka Teharje se
postavi osrednja kostnica, kjer se na spoštljiv način poskrbi za
posmrtne ostanke oseb, ki se prekopljejo skladno z določbo 27. člena
oziroma osmim odstavkom 28. člena tega zakona."
V proračunih za leti 2010 in 2011 so zagotovljena zadostna sredstva
za izvedbo obveznosti iz noveliranega zakona o vojnih grobiščih.
Zato je s tem programom predvideno, da se bodo v letih 2010 in 2011
ustrezno uredila vsa
doslej prikrita vojna grobišča, ki so bila
vključena v evidenco prikritih grobišč.
3
2 Razporeditev sredstev za ureditev
grobišč za leti 2010 in 2011
prikritih
V letih 2010 in 2011 se uredijo vsa doslej evidentirana vojna
grobišča. Vsa že potrjena vojna grobišča se uredijo na mestu, kjer
so bile žrtve pokopane, ali pa se posmrtni ostanki prekopljejo v
katero od kostnic ali na izbrano pokopališče.
Za prekope neprepoznanih posmrtnih ostankov, ki se prekopljejo iz
prikritih grobišč, so namenjene kostnice na Dobravi pri Mariboru, ki
je v uporabi od začetka leta 2009, kostnica v Škofji Loki, ki bo
predvidoma končana sredi leta 2010, in kostnica na Teharjah.
Sredstva za ureditev prikritih vojnih grobišč so v proračunih RS za
leti 2010 in 2011 zagotovljena v okviru proračunskih postavk MDDSZ ,
in sicer na postavki 6661 – Grobišče Teharje, Kočevski Rog, Tezno in
druga tovrstna grobišča, ter na postavki PP 7197 – Varstvo grobišč v
Republiki Sloveniji
Z navedenih proračunskih postavk se bodo sredstva, namenjena
prikrita vojna grobišča, razporedila po naslednjih namenih:
z
Proračunska postavka 6661 – Grobišče Teharje, Kočevski Rog, Tezno in
druga tovrstna grobišča
v €
NAMEN
Proračun
Proračun
2010
2011
Izgradnja osrednjega spomenika na Navju
Kostnica v Škofji Loki
250.000
206.000
Kostnica na Teharjah
40.000
Barbara rov– preureditev v grobnico
Spominski park na Teznem pri Mariboru
150.924,00
50.000
Spominski park na Arehu
Ureditev grobišča Žančani.
40.000
20.000
Ureditev vojnih grobišča na mestu, kjer 71.126
so najdena
252.240
SKUPAJ
252.240
808.050
PP 7197 – Varstvo grobišč v Republiki Sloveniji
v €
NAMEN
Barbara rov – preureditev v grobnico
Ugotavljanje obstoja in obsega grobišč
Register in spletna predstavitev
Prekopi posmrtnih ostankov
Proračun 2010 Proračun
279.076
100.000
70.000
50.000
60.924
50.000
Redno vzdrževanje novih grobišč
SKUPAJ
55.047
460.000
175.047
2011
4
2.1 Izgradnja osrednjega spomenika
Skladno z določbo 7.a člena ZVG se v glavnem mestu države postavi
spomenik vsem žrtvam vojn, in z vojnami povezanih žrtev na območju
Republike Slovenije, s posvetilnim napisom spominske narave:
"Domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt" Župančič. Za izgradnjo spomenika je že rezervirana lokacija pri
Navjah v Ljubljani.
Predvidena sredstva:
250.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
2.2 Kostnica v Škofji Loki
Izgradnja kostnice v Škofji Loki se je začela v letu 2009 s
predpostavko, da bo namenjena prekopu posmrtnih ostankov iz grobišč
na območju Škofje Loke. Med gradnjo je bil ta koncept spremenjen
tako, da je bil zgrajen objekt s kapaciteto 3000 žrtev, kar zadošča
za celotno Gorenjsko regijo. Za izgradnjo kostnice je bilo doslej
porabljenih 170.000 €. Od tega je 64.000 € zagotovilo MDDSZ,
preostala sredstva pa Občina Škofja Loka.
Ker se po ZVG vojna grobišča financirajo iz državnega proračuna, se
za financiranje Kostnice v Škofji Loki iz proračunske postavke 6661
uporabnika MDDSZ zagotovijo še preostala sredstva, ki jih je
založila Škofja Loka. S tem bo MDDSZ od občine Škofja Loka v celoti
odkupilo to kostnico.
Potrebna sredstva:
106.000€ s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
Kostnica v Škofji Loki še ni končana, zato se v letu 2010 izvede še
druga faza, ki obsega zunanjo ureditev in notranjo opremo kostnice.
Potrebna sredstva:
100.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
2.3 Kostnica na Teharjah
Že zgrajeni prostori v vznožju spomenika na Teharjah se preuredijo
in opremijo kot kostnico za prekop neprepoznanih človeških posmrtnih
ostankov iz prikritih grobišč.
Predvidena sredstva:
40.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
5
2.4 Barbara rov v Hudi jami – preureditev v grobnico
Grobišče za posmrtne ostanke žrtev v jaških in drugih prostorih
Barbarinega rova, se uredi v jamskih prostorih tega opuščenega
premogovnika kot trajna grobnica.
Pri preureditvi jamskih prostorov v grobnico je nujno opraviti dela,
ki se nanašajo na ureditev prostorov, kjer bodo ostali oziroma bodo
nameščeni posmrtni ostanki žrtev, dela, ki so potrebna za ureditev
dostopa do teh prostorov, ter ureditev spominskega prostora pred
vhodom.
Zaradi oteženega dostopa do objekta je nujno potrebno urediti v
bližini vhoda v Barbarin rov parkirišče, ki bo omogočal tudi dostop
avtobusov.
Nujno je potrebno urediti lastniška razmerja na zemljiščih ob vhodu
v Barbarin rov, oziroma pravice do uporabe jamskih prostorov.
Predvidena sredstva:
– 279,076,00 EUR na proračunski postavki 7197 (proračun 2010) ter
– 150.924,00 EUR na proračunski postavki 6661 (proračun 2010).
2.5 Spominski park na Teznem pri Mariboru
Na
področju
nekdanjega
tankovskega
jarka
pred
Mariborskim
pokopališčem na Dobravi, se uredi spominski park žrtvam povojnega
poboja ujetnikov in civilistov.
Predvidena sredstva:
50.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
2.5.1.1 Spominski park na Arehu
Na planoti vzhodno od Areha na Pohorju, kjer je skupina 15 prikritih
grobišč, se uredi spominski park.
Predvidena sredstva:
40.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
2.6 Ureditev grobišča Žančani.
Ustrezno se uredi grobišča , veliko 90 x 6 do 8 m, ki
gozdu na območju Ježevce v Žančanih.
se nahaja v
Predvidena sredstva:
20.000 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010).
6
2.7 Evidenca prikritih grobišč
Neka lokacija je evidentirana kot prikrito vojno grobišče, če je iz
pričanja oseb, ki so bile udeležene pri poboju ali pokopu žrtev,
oziroma so to videle, iz najdenih dokumentov ali iz drugih dokazil
izkazana velika verjetnost, da so na tej lokaciji pokopani posmrtni
ostanki žrtev vojne ali revolucije.
Z evidentiranjem se postopek ugotavljanja prikritega vojnega
grobišča šele začne. Evidentiranje neke lokacije še ne pomeni, da je
pravno zavarovana kot vojno grobišče, vendar se v praksi upošteva
kot opozorilo vsem, ki mislijo posegati na prostor. Če bodo pri
opravljanju del naleteli na človeške posmrtne ostanke, bodo namreč
morali vsa dela ustaviti za nedoločen čas; če se bo pri preiskavah
ugotovilo, da se tam resnično nahaja vojno grobišče, pa bodo morali
takšna dela trajno opustiti. Zaradi navedenih posebnosti lahko
evidentiranje vojnih grobišč opravlja samo ustrezno usposobljena
pravna ali fizična oseba, društvo ali druga organizacija, ki ima
koncesijo ministrstva3. Strokovni nadzor nad evidentiranjem vojnih
grobišč izvaja ministrstvo.
Doslej je bilo
vojnih grobišč.
na
območju
Slovenije
evidentiranih
594
prikritih
Za vsako evidentirano prikrito grobišče so v računalniški podatkovni
bazi »Evidentiranje prikritih grobišč v RS« navedeni naslednji
podatki:
-
-
-
-
evidenčna številka grobišča, ime grobišča oziroma najbližjega
kraja, sinonimi, datum vpisa v evidenco,
Opis grobišča, ki obsega znane podatke o okoliščinah, v katerih
so umrle oziroma so bile pobite tam najdene žrtve, podatke o
številu pokopanih, o njihovi narodnosti, o njihovem statusu v
času smrti (vojaki, ujetniki, zaporniki, civilisti),
Pisni podatki o lokaciji grobišča obsegajo ime najbližjega
naselja, upravne enota in občine, katastrsko občino in številko
parcele, kjer je grobišče, zemljepisne koordinate grobišča, opis
lokacije in dostopa do lokacije,
Grafični podatki obsegajo zarisan položaj grobišča na Atlasu
Slovenije in na orto foto posnetku Geodetske uprave Slovenije, ki
obsega tudi druge geodetske podatke na spletnem portalu Prostor,
in fotografsko dokumentacijo v zvezi z grobiščem,
Oznaka zanesljivosti lokacije, navedba virov, dokumentacije in
literature o grobišču, navedba prič.
Računalniška aplikacija Evidentiranja prikritih grobišč trenutno
omogoča samo vnaprej določene izpise, in sicer: popoln opis vojnega
grobišča, kratek opis vojnega grobišča in izpis Program ureditve a
vojnih grobišč po občinah.
3
V obdobju od leta 2003 je teklo evidentiranje prikritih vojnih grobišč
na podlagi Dogovora med ministrstvom in Ministrstvom za kulturo o
sodelovanju pri evidentiranju prikritih grobišč v Republiki Sloveniji ter s
tem povezane avtorske pogodbe s profesorjem dr. Mitjo Ferencem. Obe pogodbi
sta bili sklenjeni za obdobje od 1.12.2007 do 31.5.2009.
7
V letu 2010 se računalniška obdelava »Evidentiranje prikritih
grobišč« reprogramira tako, da bo združena z drugo računalniško
obdelavo, ki se nanaša na ostala vojna grobišča. V ta namen se
napravi enoten katalog podatkov in enotni standardi in šifranti.
Poveže se z geodetskim portalom »Prostor« tako, da se lahko
neposredno uporabljajo ažurni podatki o lokacijah, kjer so vojna
grobišča.
Vključi se v enoten informacijski sistem v MDDSZ,povezan z upravnimi
enotami. S sistemom pooblastil se omogoči vpisovanje in popravljanje
podatkov tako, da bo možno sodelovanje upravnih enot in ministrstva.
Pripravi se spletna predstavitev vojnih grobišč.
Ocena potrebnih sredstev:
do 50.000 € s proračunske postavke 7197 (proračunsko leto 2010).
2.7.1
Ureditev evidentiranih vojnih grobišč
Evidentirano prikrito grobišče je formalno vključeno v sistem
varstva vojnih grobišče po dolgem postopku, ki se izvede potem, ko
pristojen državni organ potrdi obstoj človeških posmrtnih ostankov
na določeni lokaciji in ugotovi, da gre za padle ali umrle vojake
oziroma za civilne žrtve vojne ali revolucije. Potem se evidentirano
grobišče vpiše v register vojnih grobišč, na podlagi tega vpisa pa
se nato vpiše tudi v druge javnopravne evidence o zemljiščih in
vključi v sistem urejanja in vzdrževanja vojnih grobišč.
2.8 Preverjanje in urejanje vseh evidentiranih grobišč
v Sloveniji v letih 2010 in 2011
V programu za leti 2010 in 2011 so navedena vsa doslej evidentirana
grobišča,ločeno za posamezne upravne enote.
Za vsako evidentirano grobišče je možno najti lokacijo na spletnem
zemljevidu, na naslovu http://www.geopedia.si/?params=L6056_T1309,
kjer je označena s točko. Za to lokacijo je možno najti vse dodatne
geodetske podatke v drugih slojih. Naveden je tudi opis grobišča z
osnovnimi podatki o številu in narodnosti žrtev.
Za vsako grobišče
naslednjimi pomeni:
je
določena
številčna
oznaka
 1. Prekop,
 2. Ureditev grobišča na kraju, kjer je najdeno.
 3. iskanje grobišča, sondiranje, prekop ali označitev,
programa
z
8
2.8.1
Prekop posmrtnih ostankov
Pri odločitvi za prekop posmrtnih ostankov se upošteva število
najdenih žrtev, narodnost, pa tudi druge okoliščine, zaradi katerih
na kraju najdbe ni možno urediti vojnega grobišča. Prekopi se
izvedejo tudi v primerih, ko gre za večje število posmrtnih
ostankov, vendar so žrtve Slovenci, še posebej pa takrat, ko
obstajajo okvirni podatki za identifikacijo. V tem primeru izda
sklep o prekopu ministrstvo skladno z določbo sedmega odstavka 27.
člena ZVG.
Prekop lahko zahtevajo tudi lastniki zemljišč, kjer je grobišče,
sorodniki pokopanih žrtev, ali drugi subjekti, ki izkažejo upravičen
interes za prekop. V tem primeru se prekop izvede na njihove
stroške.
Ministrstvo
prekopali.
s
sklepom
določi,
kam
se
bodo
posmrtni
ostanki
Če je žrtve možno identificirati, se obvesti sorodnike, ki lahko
zahtevajo izročitev posmrtnih ostankov za prekop v družinski grob.
Neidentificirane posmrtne ostanke z Gorenjske se praviloma prekoplje
v kostnico v Škofji Loki, posmrtne ostanke z območja Štajerske pa v
kostnico v Mariboru. Možen je tudi prekop na posebna grobna polja,
ki se določijo na posameznih pokopališčih4.
V kostnici se posmrtni ostanki namestijo z navedbo lokacije, od kjer
so bili prekopani in označijo z vsemi podatki o legi posameznikov v
grobišču in z drugimi podatki, ki lahko olajšajo kasnejšo
identifikacijo.
Prekop izvedejo strokovno usposobljeni izvajalci, skladno s predpisi
o pokopališki dejavnosti. Posmrtni ostanki se praviloma izkopljejo
tako, da so ločeni posmrtni ostanki posameznikov. Če so v grobišču
najdeni predmeti, se o najdbi obvesti zavod za varstvo kulturne
dediščine, ki zanje poskrbi skladno s predpisi o varstvu kulturne
dediščine.
Skladno z novelo zakona o vojnih grobiščih, ki je bila sprejeta v
letu 2009, se lokacije, od kjer so bili prekopani posmrtni ostanki,
ne štejejo več za vojna grobišča.
Predvidena sredstva:
60.924 € s proračunske postavke 7197 (proračunsko leto 2010),
50.000 € s proračunske postavke 7197 (proračunsko leto 2011).
4
Za prekope nemških vojakov je namenjen del mestnega pokopališča v Celju.
9
2.8.2
Ureditev vojnega grobišča, kjer je najdeno
Če ministrstvo s sklepom odloči, da posmrtni ostanki ostanejo na
lokaciji, kjer so bili najdeni, se to lokacijo uredi kot vojno
pokopališče.
Na lokaciji evidentiranega grobišča se z odstranjevanjem nasute
zemlje ali drugega materiala odkrije celotna površina jam, v katerih
so posmrtni ostanki. Po opravljeni kriminalistični preiskavi
posmrtnih ostankov, se opravi tudi arheološki pregled grobišča, s
katerim se zbere čim več podatkov o številu žrtev, o njihovi
nacionalni pripadnosti, o statusu in o drugih okoliščinah, ki so
pomembne za identifikacijo žrtev in storilcev. Po zaključeni
preiskavi se opravi ponoven pokop najdenih žrtev.
Takoj po potrditvi obstoja in ugotovitvi obsega grobišča, se opravi
geodetska izmera grobišča, skupaj z funkcionalnim zemljiščem, na
katerem se lahko postavijo spominska znamenja, uredi parkirišče in
druge servisne dejavnosti.
2.8.2.1
Vpis grobišča v register vojnih grobišč
Vpis v register vojnih grobišč5 se opravi, ko je v naravi natančno
določeno zemljišče, kjer je vojno grobišče.
5
Register vojnih grobišč je urejen v 18. členu ZVG, ki določa, da so
podatki iz registra javni, razen osebnih podatkov o posmrtnih ostankih
osebe ali oseb, ki ležijo v vojnem grobišču.
Register vojnih grobišč je podrobneje urejen s Pravilnikom o registru
vojnih grobišč (Uradni list RS,št. 79/2004). Pravilnik je bil sprejet že
pred petimi leti, zato je nekaj težav, zlasti v zvezi z informatizacijo,
predstavitvijo na spletu in drugimi ukrepi za racionalizacijo in povečanje
učinkovitosti javne uprave.
Vendar je pravilnik, kljub pomanjkljivemu urejanju teh področij še vedno
uporaben, saj dopušča modernizacijo poslovanja, informatizacijo in
predstavitve na spletu.
Pri tem je koristno predvsem načelo, da so vse računalniške obdelave,
vključno z upravljanjem računalniške baze in spletnimi predstavitvami
koncentrirane v ministrstvu. Ministrstvo vodi računalniško bazo registrske
knjige, kar v praksi predstavlja register, saj v sistemizirani in pregledni
obliki, dostopni najširši javnosti, obsega vse podatke, ki so vpisani v
register vojnih grobišč. Ministrstvo register vojnih grobišč ves čas
posodablja in ga lahko objavlja na svetovnem spletu, kjer je brezplačno
dostopen za uporabo v postopkih prostorskega in razvojnega načrtovanja ter
vključevanja javnosti.
Upravne enote so vključene v vodenje registra, saj so one tiste, ki
ministrstvu sporočajo podatke za vpis v register, oziroma jih preverjajo in
posredujejo spremembe in dopolnitve. Upravne enote tudi hranijo izvirnik
registrske knjige na papirju in izvirno dokumentacijo o vojnih grobiščih.
Vsaka upravna enota mora nadzirati stanje na vojnih grobiščih na svojem
območju in o tem najmanj dvakrat letno poročati ministrstvu, ki na podlagi
teh podatkov dopolni ali spremeni podatke v registru. Po določbi tretjega
odstavka 14. člena ZVG minister predpiše način in pogoje dajanja teh
podatkov.
10
Vpis v register vojnih grobišč ima konstitutivni značaj, saj je v
34. členu ZVG določeno, da so vojna grobišča varovana šele na
podlagi vpisa v register vojnih grobišč ali s pridobitvijo statusa
kulturnega spomenika po predpisih o varstvu kulturne dediščine.
Register vojnih grobišč je javnopravna evidenca, namenjena varstvu
lokacij vojnih grobišč pred gradbenimi ali drugimi posegi, pa tudi
predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju
zavesti javnosti.
Pobudo za vpis na novo odkritih vojnih grobišč v register vojnih
grobišč lahko poda tudi vsaka fizična ali pravna oseba. Pobudi je
potrebno priložiti dokazila o predhodno opravljenem evidentiranju.
Na podlagi mnenja lokalne skupnosti, na katere območju leži
zemljišče, za katerega se predlaga vpis v register (v nadaljnjem
besedilu: lokalna skupnost), minister sporoči odgovor pobudniku.
Odločbo o vpisu v register vojnih grobišč izda minister.
Ko je grobišče vpisano v register vojnih grobišč, služba poskrbi, da
se v zemljiško knjigo na parcelah, kjer leži vojno grobišče,
funkcionalna zemljišča in dostop do javne ceste, vpišejo omejitve,
ki so nujne za urejanje, vzdrževanje in obiskovanje tega vojnega
grobišča.
Takoj po vpisu vojnega grobišča v register vojnih grobišč služba
poskrbi tudi za vpis v druge javnopravne evidence in v ta namen
zagotovi:
–
–
–
Parcelacijo, oziroma določitev novih parcel,
skupaj s funkcionalnim zemljiščem;
Vpis plombe v zemljiški knjigi;
določitev varstvenega režima v OPN in OPPN.
kjer
je
grobišče
2.8.2.2 Označitev vojnega pokopališča
Vojno grobišče se uredi skladno s standardi za ureditev javnih
površin in z upoštevanjem terenskih značilnosti. Praviloma se
območje grobišča ogradi z ustrezno ograjo. Na grobišču se postavi
spominsko znamenje, običajno križ, pred katerim se uredi prostor za
polaganje sveč in cvetja. Pred grobišče se postavi informativna
tabla z osnovnimi informacijami o žrtvah, ki so pokopane v tem
grobišču in druga pojasnila. Uredi se tudi ustrezna pot do javne
ceste in parkirišče za avtomobile obiskovalcev.
V času po osnovni ureditvi se grobišče
vzdrževanja vojnih grobišč.
vključi v sitem rednega
Predvidena sredstva:
71.126 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2010)
252.240 € s proračunske postavke 6661 (proračunsko leto 2011).
11
2.8.3
Ugotavljanje obstoja in obsega grobišča
Če je grobišče v evidenci prikritih grobišč označeno z oznako
zanesljivosti – 2 (lokacija približna – potrebne preiskave), služba
izvede javno naročilo za ugotavljanje obstoja in obsega grobišča
(sondiranje.
Če je grobišče označeno z oznako 3 (lokacija približna – zanesljivi
viri), ali z oznako 4 (lokacija približna – nezanesljivi viri) se
pred izvedbo terenske raziskave za ugotovitev obstoja in obsega
grobišča, opravijo dodatne poizvedbe.
Terenska raziskava, s katero se ugotovi, ali so na določeni lokaciji
človeški posmrtni ostanki se opravi z odstranitvijo zemlje ali
drugega materiala, s katero so bili zasuti posmrtni ostanki žrtev,
vojnega grobišča, ali z odstranitvijo drugih ovir, ki zapirajo
dostop do posmrtnih ostankov. Ker je od pobojev minilo že več kot 64
let, pa tudi zato, ker so storilci opravljali poboje v skritih in
težko dostopnih krajih, in so potem grobišča prikrili, je odkrivanje
teh grobišč zelo zahtevno.
Postopek ugotavljanja obstoja vojnega grobišča na lokaciji, ki je
bila že evidentirana, se začne z dovoljenjem, ki ga izda
ministrstvo. Ministrstvo posreduje to dovoljenje policiji in
državnemu tožilstvu.
Glede na omejitev lastninske pravice iz 24. člena Zakona o vojnih
grobiščih, morajo lastniki ali imetniki drugih stvarnih pravic na
zemljiščih, na katerih so vojna grobišča in zemljiščih, preko
katerih so vojna grobišča dostopna, dopustiti dostop do grobišč in
omogočiti posege, ki so potrebni za varstvo vojnih grobišč. Za
izdajo dovoljenja zato ni potrebno njihovo predhodno soglasje.
Ministrstvo posreduje sklep,
preiskavo, lastnikom parcel,
opravila terenska raziskava,
gre za zemljišča, za katere
obvesti tudi pristojne organe
s katerim izda dovoljenje za terensko
ki so v območju grobišča, kjer se bo
pristojni upravni enoti in občini. Če
veljajo posebni varstveni režimi, se
ali organizacije.
Pred izvedbo terenske raziskave se v dogovoru z lastniki ali
posestniki zemljišč določi čas in način izvedbe tako, da nastane čim
manj škode. Skladno z zakonom imajo lastniki pravico do povračila
dejanske škode, ki nastane v zvezi z vojnim grobiščem, ki je na
njihovi posesti.
Terensko delo pri ugotavljanju prikritih grobišč je zelo zahtevno in
multidisciplinarno, zato ga praviloma opravijo zunanji izvajalci,ki
jih ministrstvo izbere po sistemu javnega naročanja. K sodelovanju
na razpisih terenskih raziskav se povabijo izvajalci, ki lahko
zagotovijo ustrezno strojno opremo in delavce, usposobljene za
izvedbo vseh nalog, ki se lahko pojavijo pri takšni preiskavi. V
primeru, če se najdejo posmrtni ostanki, je namreč nujno poskrbeti
zanje s prekopom v kostnico ali na pokopališče, ali pa jih pokopati
na mestu, kjer so se našli in potem to lokacijo urediti kot vojno
pokopališče.
Javno naročilo za izvedbo terenske preiskave evidentiranih grobišč
se praviloma ne nanaša samo na eno lokacijo, temveč za območje
12
posamezne upravne enote,
istovrstnih grobišč.
ali
za
večje
območje,
kjer
je
več
Na pregledni karti prikritih grobišč na območju Republike Slovenije
je razvidno, da so zgoščena na področjih, kjer so se ob koncu vojne
umikale kolone vojakov poraženih armad skupaj z množicami civilnih
beguncev. Javna naročila se oblikujejo tako, da zajamejo te značilne
skupine grobišč
Lokacije prikritih grobišč po občinah
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%%
% %%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%%%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %%
%
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%% %%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%% %
%% %
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%%
%
%
%
%%% % %
%
%%
% %
%
%
%
% %%
%
%
%
%
%% %
%
% %
%
%
%
%
%
%%
%
%%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
%%
%
%
%%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
% % %
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
%%
%
%
% %%
%
%%%
%
%%
%
%%
%
%
%
%
%%
%%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
% %
%
% %%
%
%%%%
%
%%
%
%
%
%%%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%%
%
% %
%
%% %
%
%
%
%%
% %
%
%
%
%%%
%
%
%
%
%
%%
%
%%
%
%
%
%%
%
%
% %
%
%
%
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
%
% %
% %
%
%
%
%
%
Sondiranja se udeleži predstavnik policije, ki takoj, ko se ugotovi,
da so na evidentirani lokaciji človeški posmrtni ostanki, o najdbi
obvesti javnega tožilca, ki odloči, ali se opravi kriminalistična
preiskava, ali pa ugotovi, da iz že znanih dokazov izhaja, da gre za
vojno grobišče, kjer dodatna kriminalistična oziroma pravosodna
preiskava ni potrebna.
Če javni tožilec odredi kriminalistično preiskavo, se prekinejo vsa
dela razen tistih, ki so povezana s preiskavo. Če javni tožilec
dopusti nadaljevanje terenske raziskave, se z ustrezno metodo dela
ugotovi obseg grobišča.
Takoj, ko so v evidentiranem grobišču najdeni posmrtni ostanki,
oziroma
takoj
po
končani
kriminalistični
oziroma
pravosodni
preiskavi, ministrstvo s sklepom odloči, ali se bodo najdeni
posmrtni ostanki izkopali in premestili v kostnico ali na drugo
urejeno pokopališče, ali pa se bo grobišče uredilo na mestu, kjer so
bili najdeni. Potem se izvedejo naloge, opisane pod 1. ali drugo
točko tega poglavja.
Predvidena sredstva:
100.000 € s proračunske postavke 7197 (proračunsko leto 2010.
70.000 € s proračunske postavke 7197 (proračunsko leto 2011).
13
Program ureditve
prikritih grobišč
UE – JESENICE
EŠD
Ime
50,
195
MOSTE Baudova V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6
ledina 1, 2
– 12 hrvaških domobrancev. Hrvati
1
152
V grobišču Kočna naj bi 7.5. ali 10.5. 1945
usmrtili 28-30 oz. 30-40 nemških vojakov.
Enemu ujetniku je uspelo pobegniti.
1
KOČNA -
Narodnost
Kočna
Program
Grobišče vrnjenih slovenskih domobrancev.
Število neznano. Pri sondiranju 21. oktobra
2008 na globini približno 130 cm naleteli
na ostanke pobitih.
1
502,
503
Hrušica 1, 2
151
MOJSTRANA
Mlačca
156
Prve dni maja 1945 naj bi bila v jami
JAVORNIŠKI ROVT - usmrčena
skupina
devetih
slovenskih
domobrancev iz Selške ali Poljanske doline. 3
Jezerce
195
MOSTE ledina 2
HRUŠICA za Grobišče vrnjenih
hišo Hrušica 56
Število neznano.
slovenskih
501
Hrušica 2
Grobišče vrnjenih
Število neznano.
slovenskih
503
585
MOJSTRANA
Mlačca 2
49
V grobišču naj bi bilo pokopanih 6 hrvaških
SELO
PRI domobrancev, ki so jih usmrtili med 14. in
ŽIROVNICI - Selo 18. majem 1945 nekaj deset metrov stran od
pri Žirovnici
lokacije grobišča.
3
499
VRBA lipa
498
KOČNA
peskokopu
V grobišču Mlačca naj bi bilo pokopanih 14,
- ali 10 do 20 nemških vojakov, lahko pa tudi
civilisti.
3
Baudova V grobišču 1 in 2 naj bi bilo pokopano od 6
– 12 hrvaških domobrancev.
3
domobrancev.
3
domobrancev.
3
neznano
3
Belejeva Grobišče okoli 20 Jeseničanov, pobitih na
poti iz Jesenic proti Begunjam.
3
v Grobišče
okoli
20
nemških
sester, pobitih po koncu vojne.
medicinskih
3
14
Program ureditve
EŠD
prikritih grobišč
Ime
Narodnost
UE – RADOVLJICA
Program
V bližini vasi Zg. Otok, na kraju imenovanem
Pod Koncami, naj bi 6. maja 1945 usmrtili,
- po
izjavah
domačinov,
14
hrvaških
domobrancev.
2
48
ZGORNJI OTOK
Zgornji Otok
128
ZGORNJA LIPNICA
- Lancovo 1
Hrvati
121125
Žrtve bi lahko bile uniformirani vojni
BEGUNJE
NA ujetniki in civilisti, ki so jih usmrtili
GORENJSKEM
- tudi na dveh lokacijah v bližnjem peskokopu
smučišče Krpin
- Vlasovci
2
126
BEGUNJE
NA Grobišče nemške posadka zaporov v Begunjah,
GORENJSKEM
- 49 vojakov, lahko pa tudi civilisti. Datum
Mazevčev pruh
poboja: 29. maj 1945.
1
127
V jarku nekdanje obrambne Rupnikove linije
bi
bila
pokopana
dva
ujetnika
iz
RADOVLJICA
- naj
Andrejčevo polje nekdanjega taborišča v Radovljici.
3
155
SPODNJE GORJE - V breznu, globokem 15 m, naj bi ležala
Brezno na trati trupla treh nemških vojakov, ki so bili
1
zajeti v spopadu pri Fortinu.
1
333
V bližini dveh
RAVNE V BOHINJU Loka - Gorenja
Brezno na neznano število
Jatah
Domneva se, da so
2
bunkerjev pod cesto Škofja
vas naj bi bilo pokopano
nemških vojnih ujetnikov.
3
bili po vojni prekopani.
Na lokacijah grobišč Zgoša, Senožeta in
Lisičji rep, naj bi po virih PU Kranj bilo
med 8. in 15. majem 1945, pokopano okoli 300
nemških vojakov.
3
131
MOŠNJE -
Zgoša
MOŠNJE
Senožeta
-
132
MOŠNJE
Lisičji rep
-
133
153
V bližino grobišč so dne 24. 7. 1945
pripeljali z dvema tovornjakoma ujetnike iz
SPODNJE GORJE - zaporov v Begunjah in jih na treh lokacijah
Na trati 1
usmrtili. Dve lokaciji (1 in 2) sta znani.
3
154
SPODNJE GORJE Na trati 2
-.-
-.-
3
-.-
3
3
15
Program ureditve
prikritih grobišč
Narodnost
UE – KAMNIK
EŠD
Ime
81,
82
Po koncu vojne so v Kamniku in v okolici zbrali
več tisoč nemških vojnih ujetnikov. 15. brigada
15. divizije JA je v bližini Kamnika zajela
tudi večje število beguncev, predvsem Hrvatov,
ki so prišli s štajerske strani preko Črnivca.
Razorožila je tudi nekaj četnikov. Vsega skupaj
naj bi v okolici Kamnika bilo pobitih in
zakopanih okrog 8000 beguncev (četniki, ustaši,
KAMNIŠKA
BISTRICA
- civilisti hrvaške in srbske narodnosti in tudi
osebe slovenske narodnosti)
Kopišča 1, 2
2
96
KAMNIŠKA
BISTRICA
Dolski plac
61,
62,
63,
64
PODGORJE
Podgorje
2, 3, 4
78
KAMNIŠKA
BISTRICA
Macesnovec
95
KAMNIK
Cuzakov
travnik
Na Cuzakovem travniku naj bi 11. maja 1945
- usmrtili
več
sto
ujetnikov;
vojakov
in
civilistov,
večinoma
hrvaške,
deloma
tudi
3
srbske narodnosti.
103
SIDOL
Jevnik
Pri Šmartnem je bilo zajetih več hrvaških
domobrancev, med njimi so bili tudi civilisti
- in slovensko govoreči ljudje. Usmrtili naj bi
jih 13. maja 1945.
3
8
ŽEJE
KOMENDI
Smovc
PRI V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10
- - 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane narodnosti
in statusa.
3
8
ŽEJE
KOMENDI
Kuharjev
boršt
PRI
- V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10
- 15 ujetnikov
iz Kamnika, neznane narodnosti
3
in statusa.
41
KOMENDA
Sveščeva
jelša
- V maju in juniju 1945 naj bi tu usmrtili od 10
do 15 ujetnikov iz Kamnika, neznane narodnosti
in statusa.
3
79
V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi
bilo pokopano večje število hrvaških beguncev.
KAMNIŠKA
BISTRICA
- Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev
Šimnov plaz
10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.
3
80
V grobiščih na območju Kamniške Bistrice naj bi
KAMNIŠKA
bilo pokopano večje število hrvaških beguncev.
BISTRICA
- Opis usmrtitve enega kamiona hrvaških ranjencev
10.5.1945 bi se lahko nanašal na to lokacijo.
3
Kraljev hrib
-.-
Program
2
- Na lokacijah (grobišč Podgorje 2-4) naj bi bili
1, usmrčeni
in
pokopani
ustaški
oficirji
iz
3
ujetniškega taborišča v Kamniku.
Slovenci
3
16
Program ureditve
EŠD Ime
GORIČE
149 Goriče
prikritih grobišč
UE – KRANJ
Narodnost
Program
- Grob 10 nemških vojakov, ki so padli ali pa bili
ubiti maja 1945 v bližini Golnika
1
PREDDVOR
- Leta 1970 so pri gradbenih delih naleteli na
pri
vili človeške kosti in se v nadaljevanju gradnje
505 Danica
izognili nadaljnjemu izkopu.
3
KRANJ
506 Planina
Grobišče neugotovljenega števila po vojni pobitih
oseb (nemški vojaki ali vrnjeni domobranci iz
- Koroške ali pobite aretirane osebe iz Kranja in
okolice).
3
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD
Ime
36
IDRIJSKI LOG - V Ajharjevem breznu so jamarji našli posmrtne
Ajharjevo
ostanke ljudi, ki naj bi bili tu usmrčeni zadnje
brezno
dni maja 1945.
1
37
V Andrejčkovem breznu naj bi konec maja 1945
(po
nekem viru 13.6.1945) usmrtili zapornike prepeljane
IDRIJSKI LOG - večinoma iz Trsta in Gorice. Jamarji so v breznu
Andrejčkovo
dokumentirali človeške kosti. Število žrtev ni
brezno
znano.
1
38,
39
JELIČNI
Brusova
1, 2
93
CERKNO -
181
CERKNO
Zakriž
Narodnost
UE – IDRIJA
Ozn
V Brusovi grapi naj bi na dveh lokacijah junija
VRH - 1945 usmrtili in pokopali od štiri do deset oseb. V
grapa grobišču v Brusovi grapi 1 naj bi bil pokopan Jože
Lazar.
3
V breznu so 6. februarja 1944 usmrtili 14 oseb
(eden se je rešil), osumljencev protikomunističnega
delovanja iz maščevanja za hud poraz (47 padlih)
Lajše partijske šole v Cerknem 27. 1. 1944.
2
V grobišču Zakriž naj bi 21. ali 22. marca 1945
- usmrtili in pokopali 22 ali 23 oseb, privedenih iz
zapora v Cerknem ali pridržanih na prisilnem delu.
2
17
Program ureditve
EŠD Ime
prikritih grobišč
UE – ŠKOFJA LOKA
68
Crngrob 1
Narodnost
Program
Na območju Crngroba se nahaja pet grobišč. Žrtve
(med 200 in 300) naj bi bili nekateri člani
hrvaške vlade NDH in njihovi družinski člani,
2
lahko pa tudi slovenski domobranci.
69
Crngrob 2
-.-
2
CRNGROB
Crngrob 3
-
70
-.-
2
CRNGROB
Crngrob 4
-
71
-.-
3
72
Crngrob 5
2
73
PEVNO
Matjaževa jama
-.Žrtve naj bi bili ujeti domobranski vojaki,
zaprti na Loškem gradu (usmrčeni verjetno med
25. in 30. majem 1945), lahko pa so žrtve tudi
ena od skupin, umorjenih že med vojno.
V
strelskih
jarkih
nekdanje
domobranske
postojanke na Muretovini naj bi po koncu vojne
likvidirali okoli 7 slovenskih domobrancev.
Grobišče
osmih
domobrancev
pripeljanih
iz
zaporov na Škofjeloškem gradu.
Grob Gabrijele Lukanc, ki so jo partizani jeseni
1944 odpeljali iz doma v Puštalu in po nekaj
dneh usmrtili.
Grob domačinke, usmrčene med vojno s strani
terencev.
Grobišče 6-10 domobrancev in civilistov, ki so
bili izpuščeni iz zaporov na škofjeloškem gradu
in so jih ob vračanju domov prestregli in
umorili.
V bližini dveh bunkerjev pod cesto Škofja Loka Gorenja vas naj bi bilo pokopano neznano število
nemških vojnih ujetnikov. Domneva se, da so bili
po vojni prekopani.
V bližini medvojnega partizanskega bunkerja naj
bi l. 1945 umorili skupino osmih domobrancev,
pripeljanih iz zaporov na škofjeloškem gradu.
SOPOTNICA
292 Muretovina 1
VEŠTER
395 Lovrčeva hiša
BREZNICA
POD
LUBNIKOM
407 Breznica
KRIŽNA GORA 409 Križna Gora
VEŠTER
302 Soteska
-
ŠKOFJA LOKA
303 Virško polje
-
VEŠTER
410 Cavrn
-
1
1
3
3
3
3
3
4
18
Ureditev prikritih grobišč
EŠD Ime
90
PREDMEJA Medvedovše
Grob
PREDMEJA
Brezno za Robom
VRHPOLJE ob
324 cerkvi
59
UE – AJDOVŠČINA
Narodnost
Za domačijo Medvedovše leži grob 1 partizana
(domnevno Žakelj, Hruševje pri Postojni), ki
so ga partizani usmrtili med vojno.
V breznu za Robom so jamarji našli posmrtne
ostanke nemških vojakov in oseb, ki jih ni
bilo moč identificirati.
Grob nemškega vojaka padlega med vojno v
okolici Vipave.
V breznu naj bi bila pokopana Marija Krapež iz
Malega Polja pri Colu, po rodu iz Koroške
usmrčena od partizanov novembra 1943.
Po podatkih JZS naj bi Italijani v brezno med
vojno vrgli 7 partizanov.
VRHPOLJE
325 Zavetnikov grunt
PREDMEJA
335 Bratinov brezen
VIPAVA
Princova
Grobišče nemških vojnih ujetnikov, umrlih za
347 baronovka
tifusom v bližnjem taborišču.
V okolici Stomaža so v bližini štiri grobišča
iz jeseni 1943 s skupno 13 ali 14 žrtvami. Za
grobišče Stomaž 1, ki je ob potoku, ni
386 Stomaž 1
podatkov.
V grobišču Stomaž 2 naj bi v treh jamah, ki so
ena od druge oddaljene po nekaj metrov, bilo
11 trupel, od katerih naj bi bilo eno že
387 Stomaž 2
izkopano.
Grob dekleta iz Zalošč pri Dornberku, ki so jo
partizani ubili jeseni 1943.
388 Stomaž 3
Grob učitelja iz Ajdovščine ali Brd in njegove
žene, usmrčena jeseni 1943.
389 Stomaž 4
VIPAVA
na Konec aprila ali v začetku maja 1945 so na del
vojaškem
vojaškega pokopališča pripeljali in pokopali
393 pokopališču
15 padlih četnikov.
VIPAVA
- Na območju Vipavskega polja je pokopana večja
330 Vipavsko polje
skupina nemških ujetnikov umrlih za tifusom.
Kačna 25 nemških vojakov umrlih konec aprila ali
DIVAČA 13 jama
prve dni maja 1945.
SLOPE Jama Jama,
v
kateri
so
jamarji
našli
15-17
pod
Kotarjevo človeških okostij, verjetno nemških vojakov
88 ogrado
in slovenskih civilistov.
program
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
1
19
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD Ime
42
OBROV
Kaserova jama
-
55
NAKLO - Jama na
Prevali 2
SVETO
326 Preserska jama
SKADANŠČINA
344 Jama v Bukovju
PETRINJE - Osje
405 brezno
PRELOŽE
PRI
LOKVI Jama
401 Golobivnica6
TRNOVO 162 Zalesnika
VOGLARJI
Brezno
163 Cvetrežem
Brezno
za
GRGAR Brezno
164 Podgomila
GRGAR - Joščevo
355 brezno
GORENJA
TREBUŠA
143 -Makčeva grapa 2
31
GORENJA
TREBUŠA
-Makčeva grapa 1
32
GORENJA
TREBUŠA
- Petrova grapa
33
Podgrivška grapa
6
UE - SEŽANA
Narodnost
Grob nemških vojakov 97. armadnega zbora, ki
so padli med 2. in 6. majem 1945. Vhod v jamo
so nato minirali.
V Jamo na Prevali 2 naj bi po drugi svetovni
vojni vrgli nekaj, do sedaj neznano število
ljudi. Slovenci
V brezno je bilo pometano večje število ljudi.
Njihovi posmrtni ostanki leže po celotnem
gruščnatem pobočju.
Grobišče
dvanajstih
nemških
vojakov
(pripadnikov SS).
Slovenci
V breznu naj bi bilo med vojno pobitih nekaj
domačinov, po vojni pa civilisti iz Trsta in
okolice. Ocene o številu žrtev do 250.
Tu so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so
jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt,
med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki
so se umaknili proti Gorici.
Po ocenah jamarjev, ki so decembra 1991
dvignili del posmrtnih ostankov na površje, je
v breznu več kot 100 oseb. Slovenci, Italijani
Tu so v maju 1945 usmrtili del tistih, ki so
jih na Goriškem aretirali in obsodili na smrt,
med njimi verjetno tudi zajete domobrance, ki
so
se
umaknili
proti
Gorici.
Slovenci,
Italijani.
Sondiranje 2007)je v tej jami potrdilo obstoj
človeških kosti.
V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi v
začetku septembra 1944
usmrtili okoli 30
ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.
V grobiščih Makčeva grapa 1 in 2 naj bi v
začetku septembra 1944
usmrtili okoli 30
ujetih domobrancev iz postojanke Črni Vrh.
Tu je od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrtil
odsek OZNA za območje IX. korpusa več sto
ljudi.
Tu je od avgusta 1944 do aprila 1945 usmrtil
odsek OZNA za območje IX. korpusa več sto
ljudi.
Program
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
V jami Golobivnica se po odredbi inšpektorja za varstvo okolja izvaja
sanitarna sanacija, s katero bodo iz jame odstranili približno 300 kubičnih
metrov klavniških odpadkov, verjetno iz pršutarn, s katerimi so skušali
dodatno prikriti grobišče.
20
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– Ilirska Bistrica
EŠD Ime
DOLENJE
JELŠANAH 364 hiši št. 8
DOLENJE
JELŠANAH
365 Farbečkina
1
366
1
421
422
423
359
360
361
362
367
369
370
371
372
373
374
377
385
411
412
413
415
Narodnost
PRI grob nemškega vojaka Gregor Rosisberga iz 97.
pri armadnega zbora, padlega v bojih v začetku
maja 1945.
PRI
- Grob dveh nemških vojakov 97. armadnega zbora,
padlih v bojih v začetku maja 1945.
Grobišči
70
in
12
nemških
vojakov
97.
NOVOKRAČINE
- armadnega zbora, ustreljenih v začetku maja
1945.
Kupnica
PREM - Nogradec Grobišče 23 nemških vojakov 97. armadnega
1
zbora, padlih v začetku maja 1945.
PREM
Grob Grobišče
97.
enega
nemškega
oficirja
iz
Nogradec 2
armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.
BRCE
ob Grobišče 8 nemških vojakov 97. armadnega
cerkvi
zbora, padlih v začetku maja 1945.
VELIKO
BRDO
- Grob sedmih nemških vojakov 97. armadnega
Ilovce
zbora, padlih v začetku maja 1945.
Grob nemškega vojaka 97. nemškega armadnega
VELIKO
BRDO
- zbora, padlega v začetku maja 1945. Domačin IU
Hrbe
meni da sta v grobu dva ali trije Nemci.
VELIKO
BRDO
- Grob
sedemnajstih
nemških
vojakov
97.
pri cerkvi
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
DOLENJE
PRI
JELŠANAH
- Grob šestih nemških vojakov 97. armadnega
Brajda
zbora, padlih v začetku maja 1945.
JELŠANE
Branček
(prej Grobišče
enega nemškega vojaka 97. armadnega
Šušnjak)
zbora, padlega v začetku maja 1945.
ŠEMBIJE
- Grobišče 30 nemških vojakov 97. armadnega
Vinograd
zbora, padlih v začetku maja 1945.
Grobišče 12 nemških vojakov 97. armadnega
ŠEMBIJE - Golak zbora, padlih v začetku maja 1945.
DOLNJI ZEMON - Grobišče 2 nemških vojakov 97. armadnega
Hrib
zbora, padlih v začetku maja 1945.
DOLNJI ZEMON - Grobišče dvaindvajsetih nemških vojakov 97.
Ločica
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
DOLNJI ZEMON - Grobišče 30 nemških vojakov 97. armadnega
Zahrib
zbora, padlih v začetku maja 1945.
DOLNJI ZEMON - Grobišče štirih nemških vojakov 97. armadnega
Stajnica
zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.
Grobišče 150 nemških vojakov 97. armadnega
GORNJI ZEMON - zbora, ustreljenih v začetku maja 1945.
Krnice
V treh grobovih pokopanih 84, 8 in 6 nemških
vojakov, ujetnikov iz 97. korpusa, ustreljenih
JASEN - Jasen
v začetku maja 1945.
Grob v začetku maja 1945 padlega nemškega
vojaka.
SMRJE - Rob
SMRJE Ločice Grobišče najmanj dveh nemških vojakov 97.
1
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
Grobišče desetih ali enajstih nemških vojakov
SMRJE Ločica 97. armadnega zbora, padlih v začetku maja
1945.
2
Grobišče treh nemških vojakov 97. armadnega
SMRJE - Ravence zbora, padlih v začetku maja 1945.
Program
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
Grob Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče enega nemškega oficirja 97. armadnega
zbora, padlega v začetku maja 1945.
BRCE - Praput
BRCE - Ograda v Grobišče 9 nemških vojakov 97. armadnega
dolini
zbora, padlih v začetku maja 1945.
BRCE
Grob Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Ograda
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče 16 nemških vojakov 97. armadnega
ZAREČJE - Vrček zbora, padlih v začetku maja 1945.
HARIJE
- Grobišče 4 nemških vojakov 97. armadnega
Vidosovi ceri
zbora, padlih v začetku maja 1945.
ZAREČJE - Grob Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Gmajna
zbora, padlega v začetku maja 1945.
STUDENA GORA - Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Grob Parti
zbora, padlega v začetku maja 1945.
MALA BUKOVICA - Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Grob Zparte
zbora, padlega v začetku maja 1945.
JABLANICA
- Grobišče 4 nemških vojakov, ujetnikov 97.
Solne
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
ZABIČE - Grob na Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
vrtu
zbora, padlega v začetku maja 1945.
JELŠANE - Grob Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Božična vala
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Trije ali štirje grobovi z nemškimi vojaki,
NOVOKRAČINE
- pripadniki 97. armadnega zbora, padlih v
začetku maja 1945.
Sv. Katarina
JASEN - Grob pri Grobišče enega nemškega vojaka97. armadnega
hiši Jasen 4
zbora, padlega v začetku maja 1945.
TRPČANE - Grob Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
pri lipi
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče
4 oziroma okoli 20 (I.J.) nemških
vojakov 97. armadnega zbora, padlih v začetku
maja 1945.
TRPČANE - Breg
Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
FABCI - Grob Hbt zbora, padlega v začetku maja 1945.
DOLENJE
PRI Grob enega nemškega vojaka 97. armadnega
JELŠANAH 1
zbora, padlega v zaključnih bojih maja 1945.
KORITNICE
- partizani so v jamo vrgli nekaj ujetih nemških
Jama pod klancem vojakov.
DOLNJI ZEMON - Grobišče treh nemških vojakov 97. armadnega
Mlačca
zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.
ILIRSKA BISTRICA Na kraju imenovanem »Pod pokopališčem«, je 82
pod nemških vojakov 97. nemškega armadnega zbora,
pokopališčem
padlih v začetku maja 1945.
Grobišče nemških vojakov 97. armadnega zbora,
padlih v bojih v začetku maja 1945. Število ni
znano. Vaščani so morali skopati jamo in v
DOLNJI ZEMON - njej zagrebsti ubite vojake (več kot 8 S.B.),
Dolenji potok
opremo in ubite konje.
8 nemških vojakov 97. armadnega
DOLNJI ZEMON - Grobišče
Dula
zbora, padlih v bojih v začetku maja 1945.
Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
SMRJE - Breg
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče dveh nemških vojakov,
pripadnikov
97. armadnega zbora, padlih v začetku maja
PODBEŽE - Zavrh 1945.
SABONJE
- Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
Podbeže 40
zbora, padlega v začetku maja 1945.
RAČICE
419 Gradac
424
425
426
427
431
433
435
436
437
440
443
450
452
455
456
459
363
334
378
379
383
384
414
416
417
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče 2 nemških vojakov 97. armadnega
zbora, padlih v začetku maja 1945.
Grobišče 4 nemških vojakov 97. armadnega
zbora, padlih v začetku maja 1945.
Grobišče 4 nemških vojakov 97. armadnega
zbora, padlih v začetku maja 1945.
HARIJE - Laze
ZABIČE Mlaka Grobišče 3 nemških vojakov, ujetnikov 97.
pri Jernakovih
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
JELŠANE
- Grobišče 6 nemških vojakov, ujetnikov 97.
Brežine
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
JELŠANE
- Grobišče 6 nemških vojakov, ujetnikov 97.
Kršnjak
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
JELŠANE za
pokopališkim
Grobišče neznanega števila nemških vojakov 97.
zidom
armadnega zbora, padlih v začetku maja 1945.
JELŠANE - Grob
pri mostiču
italijanski oficir
NOVOKRAČINE
- Grobišče
13 nemških vojakov, ujetnikov,
Šušnjak
pobitih v začetku maja 1945.
NOVOKRAČINE
Grob pri desetem Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
križu
zbora, padlega v začetku maja 1945.
JASEN - Grob pri Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
cerkvi
zbora, padlega v začetku maja 1945.
JASEN Pod Grobišče dveh četnikov, ki naj bi jih po
babo
pomoti ustrelili Nemci.
FABCI - Grob pri Grob hlapca Matije iz Grobnika, ki so ga Nemci
cerkvi
ubili ob begu.
SUŠAK pri Grobišče nemških vojakov 97. armadnega zbora,
lovskem domu
padlih v začetku maja 1945.
MEREČE
Grob
pri železniškem Grobišče enega nemškega vojaka 97. armadnega
mostu
zbora, padlega v začetku maja 1945.
HARIJE
- Grobišče enega nemškega vojaka, pripadnika 97.
Studenčin potok
armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.
ZAREČJE
- Grobišče enega nemškega vojaka, pripadnika 97.
Klečet
armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.
Grobišče
10
nemških
vojakov,
ujetnikov,
JABLANICA
- pripadnikov 97. armadnega zbora, pobitih v
začetku maja 1945.
Njivce v gorah
Grobišče okoli 20 nemških vojakov, ujetnikov,
ZABIČE
- pripadnikov 97. armadnega zbora, pobitih v
začetku maja 1945.
Rebrice
Grobišče
8
nemških
vojakov,
ujetnikov,
KUTEŽEVO
- pripadnikov 97. armadnega zbora, pobitih v
Poliščice
začetku maja 1945.
Grobišče 19 nemških vojakov in 1 majorja,
KUTEŽEVO
- ujetih
pripadnikov
97.
armadnega
zbora,
pobitih v začetku maja 1945.
Hadrovec
PODGRAD na Grobišče enega nemškega vojaka, pripadnika 97.
pokopališču
armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.
DOLNJI ZEMON - Grob višjega nemškega oficirja, pripadnika 97.
pri osnovni šoli armadnega zbora, padlega v začetku maja 1945.
PODBEŽE - Grob
418 Čelo
DOBRO
POLJE
428 ob cerkvi
HARIJE ob
429 pokopališču
430
441
444
445
446
447
448
449
453
454
458
460
463
432
434
439
442
457
461
420
375
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
23
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD Ime
BUKOVJE Brezen
v
Martinovih
10 Hrastnicah
POSTOJNA - Brezno
305 v borovcih
PLANINA
314 Lipeljska jama
TRNJE Brezno 1
323 pri Muhovi ogradi
Program ureditve
EŠD Ime
ČRNOTIČE
319 Špirnica
87
SOCERB
Socerbska
za Vrhom7
-
jama
BEZOVICA
336 Bremce
-
PODGORJE
341 Vrženca
-
PODPEČ
345 Vilenica
-
SOCERB Jama
2
nad
socerbskim
404 klancem
PODGORJE
406 Jama Pd6
-
ČRNOTIČE
403 Jama Č12
-
7
UE - POSTOJNA
Opis
Brezno, v katerem so jamarji našli najmanj
sedem človeških okostij, verjetno nemških
vojakov, usmrčenih januarja ali februarja
1945. leta.
Sondiranje v letu 2007 je v tej jami
potrdilo obstoj človeških kosti - Slovenci
Kosti so v jami bile, vendar pa so bile
kasneje bodisi odstranjene ali prekrite.
Grobišče okoli 20 nemških vojakov iz l.
1945.
prikritih grobišč
Program
1
1
3
1
UE – KOPER
Narodnost
Brezno smo evidentirali na podlagi Program
ureditve a jam v katerih so evidentirane
človeške kosti (najmanj 10 oseb). Del posmrtnih
ostankov je bil iznešen l. 1992 in l. 2004
pokopan na koprskem pokopališču.
Verjetno gre za brezno, kjer so med 1. majem in
12. junijem 1945, ko so se umaknile iz Trsta,
jugoslovanske oblasti usmrtile dosedaj neznano
število oseb iz Trsta in okolice.
Brezno je bilo evidentirano na podlagi Program
ureditve a jam z najdenimi človeškimi kostmi.
Tiste, ki so ostale na površju nasutja na dnu
jame so bile pobrane l. 1992 in
l. 2004
pokopane na koprskem pokopališču.
Brezno smo evidentirali na podlagi jamarskih
zapiskov o najdbi človeških posmrtnih ostankov
na dnu dvorane. Ti so bili l. 1992 izneseni in
l. 2004 pokopani na koprskem pokopališču.
Brezno smo evidentirali na podlagi Program
ureditve a jam v katerih so evidentirane
človeške kosti. Na površju vidni posmrtni
ostanki so bili izneseni l. 1992 in l. 2004
pokopani na koprskem pokopališču.
Brezno je grobišče neznanega števila oseb. Na
površju so jamarji evidentirali človeške kosti,
verjetno dveh oseb, ki so bile iznesene leta
1992
in
pokopane
l.
2004
na
koprskem
pokopališču.
Brezno z evidentiranimi posmrtnimi človeškimi
ostanki. Tisti na površju (2 osebi) so bili
izneseni med 13. in 17. 7. 1992 in l. 2004
pokopani na koprskem pokopališču.
Brezno z evidentiranimi posmrtnimi človeškimi
ostanki. Tisti na površju (2 osebi) so bili
izneseni med 13. in 17. 7. 1992 in l. 2004
pokopani na koprskem pokopališču.
Program
1
3
3
3
3
3
3
3
Po odredbi inšpektorja za okolje v breznu poteka sanitarna sanacija, s
katero naj bi odstranili nekaj sto kubičnih metrov organskih odpadkov iz
Luke Koper, ki so bili v jamo vrženi zato, da se prikrije grobišče.
24
Program ureditve
EŠD
prikritih grobišč UE– RAVNE NA KOROŠKEM
Ime
229,
230
Opis
Program
Grobišči 100 pripadnikov avstrijske in slovenske
narodnosti iz območja Avstrije in neznanega število
LEŠE
- slovenskih
državljanov
iz
Mežiške
doline,
Leše 1, 2 pomorjenih 21. in 22. maja 1945.
2
231
Grobišče neugotovljenega števila hrvaških vojakov
POLJANA - in civilistov, padlih v zaključnih bojih ali
Poljana
likvidiranih po vdaji 15.5.1945.
4
Program ureditve
prikritih grobišč po
UE– DRAVOGRAD
EŠD Ime
BUKOVSKA VAS
228 pri hiši 35
SELOVEC
Jeglijenkov
572 travnik
Opis
- Grobišče
nekaj
oseb
hrvaške
narodnosti,
pobitih v drugi polovici maja 1945.
Grobišče dveh oseb; Kozaka in Hrvata, je 50 m
JV nad hišo (Selovec, št. 16 ) na travniku.
Grobišče
je na travniku v Šentjanžu, 300 m
ŠENTJANŽ
PRI zahodno od cerkve. Na koncu polja, pod brezo,
DRAVOGRADU
- naj bi bilo pokopano neznano število vojakov
574 Škitek 1
hrvaške narodnosti.
SELOVEC
575 Zdihov gozd
Grob ene osebe hrvaške narodnosti
OTIŠKI
VRH
580 Pod Bauhom
Grob ene osebe hrvaške narodnosti
ŠENTJANŽ
PRI
DRAVOGRADU
- Na tem mestu naj bi bilo pokopanih vsaj 62
573 Škitek 2
vojakov hrvaške narodnosti.
579 SELOVEC - Bricl tam naj bi jih bilo pokopanih 12 Hrvatov
OTIŠKI VRH - za
589 Monterjem
Hrvati
OTIŠKI
VRH
590 pri Begantu
Hrvati – neznano število
Program
3
3
3
3
3
3
3
3
3
25
Program ureditve
EŠD Ime
LEHEN
NA
POHORJU
396 Lehen
SPODNJA KAPLA pri Breznikovi
488 kapeli
prikritih grobišč
UE– RADLJE OB DRAVI
Opis
Grobišče 8 oseb, ki so se hoteli priključiti
partizanski enoti a jih je poveljstvo osumilo
vohunjenja ter po mučenju 4.1.1944 ubilo in
zažgalo. Domačini so posmrtne ostanke pokopali
v gozdu nad hišo.
Grob šestih oseb, ki jih je maja 1945 zaradi
domnevnega
ovaduštva
likvidiral
Lackov
odred.(P.K.)
Grob osebe avstrijske narodnosti, ki jo je maja
1945 zaradi domnevnega ovaduštva likvidiral
Lackov odred. (P.K.)
SPODNJA KAPLA 489 Sršenovo
ZGORNJA KAPLA pri
Pušnikovi Grob Slovenca( Žlaver), mobiliziranca v nemško
490 kapeli
vojsko, ki ga je likvidiral Lackov odred.
V dveh jamah grobišče okoli 45 oseb madžarske
ZGORNJA KAPLA - narodnosti, ki jih je maja 1945 likvidiral
491 Zgornji Pavlič Lackov odred. (P.K.)
Grob pet članske družine iz Ruš, ki jo je maja
ZGORNJA KAPLA - 1945 likvidiral Lackov odred zaradi domnevnega
487 Četrtnikov križ ovaduštva družinskega poglavarja (P.K.).
Program
1
3
3
3
3
3
26
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– SLOVENJ GRADEC
EŠD Ime
Narodnost
GORNJI
DOLIČ
- Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem
pri
domačiji 1945. Od 20 do 30 žrtev, pobitih na umiku
24 Naveršnik
proti avstrijski meji.
V eni ali treh jamah naj bi bilo med 10. in
15. majem 1945 pokopanih od 10 do 20 ljudi,
ZAVRŠE
pri ki so padli med umikom proti avstrijski
84 domačiji Herlah
meji.
ŠMARTNO
PRI
SLOVENJ GRADCU - Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem
pri
Gortnarjevi 1945. Tu naj bi bilo pobitih in pokopanih od
85 kapelici
30 do 36 ujetih hrvaških vojakov
98
Program
2
2
2
Tu naj bi bilo tu pokopanih od 3.000-5.000
hrvaških
vojakov
in
60-80
pripadnikov
Kulturbunda iz Slovenj Gradca
2
RADUŠE - Žančani
ob
DOVŽE
kapelici
pri Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem
15 domačiji Jevšnik
1945. Število žrtev 3.
V protitankovskem jarku naj bi med 10. in
Movže 15.
majem
1945
pokopali
večje
število
MISLINJA 20 2
hrvaških vojakov in civilistov.
Med 10. in 15. majem 1945 naj bi bilo tu
10
ali
20
vojakov
hrvaške
GORNJI DOLIČ - ob pokopanih
23 cesti na Kozjak
narodnosti.
GORNJI
DOLIČ
pri
domačiji Po navedbah PU Slovenj Gradec pa naj bi bilo
25 Krajcer
pokopanih 20 do 30 žrtev (hrvaških vojakov).
V ozki dolini od soteske Huda luknja do
sedla pri Mislinji so potekali boji med 17.
divizijo JA in umikajočo se vojsko NDH.
GORNJI
DOLIČ
- Žrtev (hrvaških vojakov in civilistov) naj
bi bilo okoli 80 do 100.
26 Gornji Dolič 1
Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj
bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih
GORNJI
DOLIČ
- naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških
27 Gornji Dolič 2
vojakov in hrvaških civilistov.
Vsa tri grobišča v Gornjem Doliču (1-3) naj
bi nastala med 12. in 14. majem 1945. V njih
GORNJI
DOLIČ
- naj bi pokopali med 80 in 100 hrvaških
28 Gornji Dolič 3
vojakov in hrvaških civilistov.
ŠMARTNO
PRI Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem
SLOVENJ GRADCU - 1945. Tu naj bi bilo pokopanih 10 ljudi, ki
86 pri hiši 143
so se umikali proti avstrijski meji.
Grobišče
neznanega
števila
žrtev
v
protitankovskem jarku naj bi nastalo med 10.
in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje,
ki so se umikali proti avstrijski meji
226 GRADIŠČE- Troblje (verjetno hrvaške narodnosti).
GMAJNA - Svetečev Pri bezgu naj bi bilo grobišče ene osebe
hrvaške narodnosti.
576 gozd
Grobišče se nahaja ob domačiji Hribernik, 20
m južno od hiše na vrtu (Pameče 183).
Število umorjenih, katerih največ je bilo
Hrvatov, je neznano. Govori se o nekaj
osebah.
578 PAMEČE - Fuks 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
SREDNJI
581 Kot
DOLIČ
-
17
MISLINJA ob
železniški progi 4
MISLINJA ob
železniški progi 3
18
MISLINJA ob
železniški progi 2
19
MISLINJA ob
železniški progi 1
16
21
MISLINJA - Movže 1
GORNJI
DOLIČ
pri
domačiji
182 Golčman
STARI TRG
drevesnici
224 Gmajni
-
v
na
STARI TRG v
gozdu
za
Novo
225 opremo
GRADIŠČE na
227 domačiji Tretjak
V grobišču Kot naj bi bilo 13 – 14 vojakov.
Grobišče ob železniški progi 4 naj bi
nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število
žrtev ni znano.
Grobišče naj bi nastalo med 10. in 15. majem
leta 1945. Število žrtev ni znano.
Grobišče ob železniški progi 2 naj bi
nastalo med 10. in 15. majem 1945. Število
žrtev ni znano.
Domnevno grobišče ob železniški progi 1 naj
bi nastalo med 10. in 15. majem 1945.
Število žrtev ni znano.
V protitankovskem jarku naj bi med 10. in
15.
majem
1945
pokopali
večje
število
hrvaških vojakov in civilistov.
Pod domačijo Golčman naj bi bili med 10. in
15. majem 1945 pokopani trije vojaki hrvaške
narodnosti.
Domnevno grobišče treh žrtev naj bi nastalo
med 10. in 15. majem 1945. Žrtve naj bi bili
ljudje, ki so se umikali proti avstrijski
meji (verjetno hrvaške narodnosti).
Grobišče 20 žrtev naj bi nastalo med 10. in
15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki
so
se
umikali
proti
avstrijski
meji
(verjetno hrvaške narodnosti).
Grobišče 12 žrtev naj bi nastalo med 10. in
15. majem 1945. Žrtve naj bi bili ljudje, ki
so
se
umikali
proti
avstrijski
meji
(verjetno hrvaške narodnosti).
Grobišče nekaj oseb se nahaja ob domačiji
Hribernik, 5 m zahodno od hiše (Pameče 183),
po domače Fuks.
577 PAMEČE - Fuks 1
KOZJAK
pri
591 kamnolomu
Hrvati
MISLINJSKA DOBRAVA
Mislinjska Grobišče
232 Dobrava
1945.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
vojakov
NDH
ali
Kozakov
iz
maja
3
28
Program ureditve
EŠD
308
343
349
351
391
176,
177,178,179
UE – MOZIRJE
Ime
Opis
GORNJI GRAD - V gozdu naj bi ustrelili in pokopali 7
Tičjek
- 9 oseb, ujetih 1944 v Gornjem Gradu.
V
jeseni
1944
naj
bi
partizansko
poveljstvo 4. oprativne cone obsodilo
in usmrtilo od 100-200 oseb. Grobovi
GORNJI GRAD - naj bi bili v Ravneh, na dveh še ne
V ravneh 1
natančneje določljivih lokacijah.
V
jeseni
1944
naj
bi
partizansko
poveljstvo 4. oprativne cone obsodilo
in usmrtilo od 100-200 oseb. Grobovi
DOL
V naj bi bili v Ravneh, na dveh še ne
ravneh 2
natančneje določljivih lokacijah.
oktobra
Na Zabrinovskem hribu naj bi
GORNJI GRAD - 1944 partizani usmrtili 56 pripadnikov
Wermanschafta iz
Ptujske Gore in
Zabrinovski
hrib
okolice.
BELE
VODE
- Grobišče 6 zajetih Ukrajincev usmrčenih
Bele vode 1
19. 3. 1945.
Grobišče premožnih Šoštanjčanov in do
500
civilistov
hrvaške
in
nemške
ŠOŠTANJ
- (Kočevarji)
narodnosti
in
nemških
Gorica 1
vojakov, pobitih 1945.
Program ureditve
EŠD Ime
prikritih grobišč
prikritih grobišč
Program
3
3
3
3
1
3
UE – VELENJE
Narodnost
Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi
polovici maja 1945 usmrtili
civilne osebe,
predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.)
in
DRUŽMIRJE - večje število oseb, ki so se umikali proti
180 Družmirje 2 Koroški.
Na hribu Gorice nad Šoštanjem naj bi v drugi
polovici maja 1945 usmrtili
civilne osebe,
predvsem premožnejše Šoštanjčane (23. 5.)
in
ŠOŠTANJ
- večje število oseb, ki so se umikali proti
233 Gorica 4
Koroški. Slovenci, nemška manjšina
15. junija 1945 so domnevno iz celjskih zaporov
pripeljali en tovornjak zapornikov, med katerimi
VELENJE
- je bilo veliko Velenjčanov in jih postrelili ter
485 Koželj
zagrebli v gozdu ob potoku.
Program
3
3
3
29
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD Ime
UE– CELJE
CELJE
Grob
pri
288 domačiji Babno 19 B
Opis
V grobišču naj bi med majem in julijem
1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600
oseb,
Celjanov
slovenske
in
nemške
narodnosti.
V grobišču naj bi med majem in julijem
1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600
oseb,
Celjanov
slovenske
in
nemške
narodnosti.
V grobišču naj bi med majem in julijem
1945 usmrtili in pokopali od 400 – 600
oseb,
Celjanov
slovenske
in
nemške
narodnosti.
Šest posmrtnih ostankov, na katere so
naleteli pri izkopu temeljev tovarne
Slovenijales v Medlogu je bilo preneseno
na mestno pokopališče. Pokopani so na
južnem pobočju pokopališča.
Grobišče naj bi nastalo v obdobju od maja
do decembra leta 1945. Ocene o številu
žrtev segajo do 6.000. V bližnji stavbi
(danes Teharje 9) je bil zapor in
zbirališče
Dve grobišči. V enem 9 nemških vojnih
ujetnikov, v drugem 10 vojnih ujetnikov
ruske narodnosti.
Grobišče 4 nemških vojnih ujetnikov in 2
domačinov iz junija 1945.
Grobišče 13 žrtev nemške narodnosti iz
Vojnika iz junija 1945.
V grobu ležita zakonca Šauperl, lastnika
gostilne iz Dobrne, grofica Neta Galle iz
gradu Lemberg, zakonca Mastnak, lastnika
mesarije iz Dobrne in čevljar Lončar iz
Šentjurja.
V jarkih za skladiščenje bencinskih sodov
v bližini letališča Medlog naj bi maja in
junija
1945
usmrtili
večje
število
hrvaških civilistov.
Poleti 1945 naj bi na dveh lokacijah na
Čatrovih
travnikih
pokopali
neznano
število oseb iz celjskih taborišč.
Leta 1945 so v jame velikosti 5x12 m
zakopavali trupla, ki so jih dovažali iz
mestnega parka in samega mesta.
Grobišče nemških vojakov, nemških vojnih
ujetnikov
in
hrvaških
beguncev
ob
pokopališču na Teharjih. Komisija občine
Celje ocenjuje da je žrtev okoli 130.
Grob pobeglega Hrvata iz taborišča pri
Lipovškem travniku, ki so ga našli junija
1945 domačini in pokopali.
106 VOJNIK - Višnja vas 1
Pod nekdanjo leseno barako Hmezada
pokopani hrvaški begunci (okoli 100)
7
KOŠNICA -
3
5
KOŠNICA -
1
6
KOŠNICA -
2
12
CELJE na mestnem
pokopališču 1
TEHARJE 104 Janez
Mlinarjev
ŠMARJETA PRI CELJU 271 Hmezad
CELJEob
Tumovi
272 ulici
273 BOVŠE -
Tudrež
274 BEZOVICA -
MEDLOG
174 Slovenijales
Bezovica
-
BUKOVŽLAK
na
275 Čatrovem travniku 1
CELJE na mestnem
279 pokopališču 3
TEHARJE
282 pokopališču
pri
Program
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
so
3
30
Grobišče 100 do 200 hrvaških beguncev iz
maja 1945.
V taborišču Teharje so umrle pokopavali v
izkopane jame, ki naj bi bile pod
odlagališčem
trdih
odpadkov
Cinkarne
VRHE - Teharje
Celje.
Na lokaciji grobišča naj bi bili maja
1945 pokopani hrvaški begunci, ki so
VOJNIK- Višnja vas 2
bežali proti Dobrni.
Tu naj bi v 4 grobovih 2 x 10 m usmrtili
okoli
400
hrvaških
beguncev.
Ob
melioraciji gozda v travnik in kopanju
jarkov naj bi izvajalci (Nivo Celje)
MEDLOG Lipovškov našli posmrtne ostanke in jih prenesli
neznankam.
travnik
Grobišče okoli 50-100 nemških vojnih
ujetnikov, umrlih julija in avgusta 1946
zaradi
bolezni
v
bližnji
stavbi
CELJE - Sončni park
»Lazaret«.
Masovno
grobišče
hrvaških
beguncev,
pomorjenih maja 1945
MEDLOG - Tirdrož
Na vzhodnem, zamočvirjenem robu Trafo
postaje Selce naj bi januarja 1948
usmrtili in pokopali med 50 in 100 oseb,
CELJE - Selce 1
verjetno žrtev čistk Informbiroja.
ob V domnevnem grobišču naj bi bili posmrtni
TREMERJE
Savinji
ostanki šestih civilistov iz Celja.
Poleti 1945 naj bi na dveh lokacijah na
BUKOVŽLAK
na Čatrovih
travnikih
pokopali
neznano
število oseb iz celjskih taborišč.
Čatrovem travniku 2
107 VOJNIK -
108
158
175
287
289
11
91
223
276
277
278
280
281
284
285
286
Vojnik
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Grobišče
večjega
števila
slovenskih
domobrancev, Celjanov slovenske in nemške
narodnosti, ustašev, kočevskih Nemcev,
nemških vojnih ujetnikov, Romov iz maja,
BUKOVŽLAK - Bežigrad junija in julija 1945.
3
Ob gradnji cinkarniške pregrade l. 1989
BUKOVŽLAK
v naj bi naleteli na kosti, ki jih je
3
pregradi Za travnikom buldožerist porinil v novo pregrado.
Leta 1945 so v jame velikosti 5x12 m
zakopavali trupla, ki so jih dovažali iz
CELJE na mestnem mestnega parka in samega mesta.
pokopališču 2
3
V nekdanjem Strenčanovem in Jožefinskem
gozdu naj bi še l. 1946 in 1947 streljali
CELJE - Selce 2
in pokopavali ljudi.
3
V nekdanjem Strenčanovem in Jožefinskem
CELJE
Žegnani gozdu naj bi še l. 1946 in 1947 streljali
studenec
in pokopavali ljudi.
3
Grobišče povojnih pobojev iz maja in
junija 1945 na območju rudnika Pečovnik z
PEČOVJE - Pečovnik
okoli 50 - 100 žrtvami.
3
Na
območju
kasneje
zgrajenih
vojnih
naj
bi
l.
1945
bilo
več
BUKOVŽLAK - Grobišča skladišč
na območju vojaških prikritih grobišč, katerih lokacije niso
skladišč
znane.
3
BUKOVŽLAK - Grobišča Po nekaterih izjavah so na območju
pod
komunalno sedanje komunalne deponije poleti 1945
deponijo
pokopali neznano število žrtve.
3
31
67
58
PONGRAC
zvončkov
PONGRAC
sele
ZABUKOVICA 109 Liboje
Dolina
Britne
ribnik
MARIJA
REKA
185 Kregarjev graben 5
Program ureditve
EŠD Ime
4
250
44
522
243
249
-
Tu naj bi
okrog 10. junija 1945, v
večernih
urah
usmrtili
okoli
80-100
mladoletnih
domobrancev
iz
taborišča
Teharje.
V grobišču naj bi bile žrtve povojnih
pobojev.
Na območju današnjega ribnika Liboje naj
bi otroci po vojni naleteli na posmrtne
ostanke. Umetni ribnik je nastal po
vojni.
Od maja do avgusta 1945 naj bi tu
usmrtili okoli 2000 oseb iz Trbovelj,
Hrastnika, Zagorja, Laškega, Žalca in
okolice
Celja,
več
sto
hrvaških
civilistov in okoli 100 nemških vojnih
ujetnikov.
prikritih grobišč
Narodnost
TIRNA
328 Blažetova jama
RAVENSKA
VAS
536 Snežet
RAVENSKA
VAS
538 Pod brezo
RAVENSKA
VAS
540 Ravenska vas 1
RAVENSKA
VAS
541 Ravenska vas 2
RAVENSKA
VAS
542 Ravenska vas 3
prikritih grobišč
3
3
Program
V opuščenem rudarskem rovu Sv. Barbare je
- pokopano najmanj 3000 žrtve poboja v maju
1945.
V grobišču je pokopanih okoli 14 ustašev,
ustreljenih maja 1945 nekaj deset metrov višje
OLEŠČE - Olešče ob poti na Drenov grič.
LAŠKO pri Na mestnem pokopališču naj bi bili po drugi
pokopališki
svetovni
vojni
usmrčeni
hrvaški
vojni
vežici
ujetniki.
OBREŽJE
- V zazidanem zaklonišču v pobočju naj bi bilo
Bunker
neznano število domnevno črnogorskih četnikov.
Na neoznačenem delu pokopališča so pokopani
LAŠKO
na posmrtni ostanki nekaterih žrtev, najdeni ob
gradbenih izkopih ali rečnih obrežjih.
pokopališču
Maja 1945 naj bi partizanska enota pri hiši
Reka 20 ustrelila 14 oseb, civilistov hrvaške
REKA
pri narodnosti in jih pokopala v sadovnjaku pod
domačiji Reka 20 domačijo.
Program ureditve
3
UE – LAŠKO
HUDA
JAMA
Barbara rov
EŠD Ime
3
2
2
2
3
2
3
UE – ZAGORJE
Narodnost
V breznu naj bi bilo v maju, juniju in juliju
- 1945
pomorjeno
okoli
150
zapornikov
iz
zaporov v Litiji.
Nemci, Slovenci
Nemci, Slovenci
Nemci
Nemci, Slovenci
Nemci, Slovenci
Program
3
3
3
3
3
3
32
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD Ime
TRBOVLJE
na
opuščenem
397
pokopališču
537
DOBOVEC - Dobovec
535
TRBOVLJE - Retje
DOBOVEC Ustašev
graben
539
Program ureditve
22
DOL
PRI
HRASTNIKU
Stari Hrastnik
54
MARNO
Zgornje Marno
KAL Rajska
518 dolina
DOL
PRI
HRASTNIKU - na
521 pokopališču
65
66
PODKRAJ pri
Brodarskem
društvu
PODKRAJ pri
mostu čez Savo
PODKRAJ bencinskem
97 servisu
HRASTNIK
Senicatov
519 graben
MARNO
520 Krištandol
Hrvati, Nemci
prikritih grobišč
EŠD Ime
pri
UE – TRBOVLJE
Narodnost
Na
območju
nekdanjega
mestnega
pokopališča je bilo pokopanih okoli 30
nemških vojakov. Nemci
Nemci, Slovenci
Nemci, Slovenci
Program
3
3
3
3
UE– HRASTNIK
Narodnost
V odprtih jaških, jamah in razpokah opuščenega
odprtega rudnika na hribu Stari Hrastnik leži
7.000 žrtev srbske narodnosti (usmrčeni v
maju l. 1945) in slovenske narodnosti (usmrčeni
v juniju 1945).
Tu naj bi v začetku junija 1945. leta usmrtili
nekaj sto ljudi, ki so jih pripeljali iz
taborišča Teharje.
Na dnu dolinice naj bi umorili in zakopali do
40 slovenskih družin, pripeljanih iz Dolenjske.
Grobišče se nahaja na začetku smučarske žičnice
Rajska dolina pod brunarico.
Šlo naj bi za skupino 17 padlih vojakov, ubitih
iz
zasede
23.12.1944
v
Bobnu
(zaselek
Hrastnika).
Na obrežju Save, v bližini mosta, naj bi po
koncu druge svetovne vojne, maja 1945, usmrtili
in
pokopali
neugotovljeno
število
nemških
vojakov.
Tu naj bi maja 1945 usmrtili in pokopali okoli
400 nemških ujetnikov.
Na širšem območju bencinske črpalke naj bi bilo
grobišče beguncev, ki so se ob koncu vojne
umikali proti Avstriji in jih je pri Hrastniku
zajela JA.
Program
3
3
3
2
3
3
3
Grobišče nemških vojnih ujetnikov iz maja 1945
3
neznane žrtve
3
-
33
Program ureditve
prikritih grobišč UE– ŠMARJE PRI JELŠAH
EŠD
Ime
Narodnost
Program
pod
PLES
56,57 hribom
Na treh lokacijah Ples 1 in 2 je pokopanih
582
Vinagora 1,2,3 okoli 25 usmrčenih ljudi.
3
BISTRICA
OB Vzhodno od vasi je od pobočja hriba Čehovec
SOTLI
- proti severu potekal strelski jarek. V njem naj
strelski jarek prve dni maja 1945 ustrelili in zagrebli več
pod
hribom sto umikajočih hrvaških
vojakov in tudi
92
Čehovec
civilistov.
3
261
- Grobišče
več
deset
Hrvatov,
morda
tudi
banatskih Nemcev, usmrčenih maja 1945.
3
V Lesičnem so maja 1945 zajeli in razorožili
umikajoče se osebe hrvaške narodnosti. Nekaj
naj bi jih izvensodno usmrtili ob cesti proti
DRENSKO
REBRO Virštajnu in pri križišču cest Lesično - pri hiši 8a Drensko Rebro - Virštajn.
3
V Lesičnem so maja 1945 zajeli in razorožili
umikajoče Hrvate. Nekaj naj bi jih umorili na
DRENSKO
REBRO travniku ki se razteza med potokom Sušica in
ob potoku cesto Virštajn - Pilštajn med električnima
Sušica
drogoma 41 in 42.
3
-
524
ROGATEC
Kutnerjev
greben
ROGATEC
Reharjev kot
-
525
248
260
530
532
TRLIČNO
Trlično
ROGATEC
Špurnova
kapela
ZGORNJA
KOSTRIVNICA
na pokopališču
257
BISTRICA
OB
SOTLI
gasilskem domu
TUNCOVEC
pod
komunalno
deponijo
527
528,
543
ROGATEC v
parku Strmol 1
ROGATEC za
Strmolom
1, 2
531
533
Pobitih je bilo 17 Madžarov in Ukrajincev, ki
so kopali strelne jarke.
V noči na binkoštni ponedeljek l. 1945 so bili
pripeljani štirje mladi fantje 20 do 25 let in
tu ustreljeni zadaj v tilnik.
Na tem mestu sta ležala po vojni ustreljena dva
fanta, ki naj bi bila prijeta na meji ob Sotli.
Maja 1945 je bil na tem mestu ustreljen tudi
avstrijski vojak.
Ob pokopališkem zidu na koncu pokopališča, na
mestu, kjer ni grobov, naj bi bilo pokopanih 17
ljudi.
Maja 1945 naj bi v Bistrici ob Sotli na več
mestih
ustrelili
in
pokopali
več
sto
pripadnikov vojske NDH. Eno večjih grobišč naj
bi se razprostiralo na travniku jugovzhodno od
starega gasilskega doma.
Pod komunalnimi odpadki je domnevno pokopano
neznano število maja 1945 usmrčenih hrvaških
beguncev.
V parku gradu Strmol sta bila v začetku leta
1941
ustreljena
in
pokopana
jugoslovanska
oficirja (oče in sin).
Po vojni je bila za gradom pobita skupina
ujetnikov, ki so bili prej zaprti v gradu.
V grabnu za cerkvijo sv. Hiacinte v smeri proti
Tepešu je grobišče, kjer je pokopanih dvanajst
ujetnikov, ki so bili ustreljeni maja 1945.
3
3
3
3
3
3
3
3
ROGATEC pri
sv. Hiacinti
3
ROGAŠKA
SLATINA
Sovinčev
Maja in junija naj bi polovili 18 do 20 Hrvatov
3
graben
in jih na tem mestu pobili.
34
258
ROGAŠKA
SLATINA
Cvetlični hrib
CEROVEC
PRI
ŠMARJU
Kolen jama
259
CEROVEC
ŠMARJU ribniku
526
ROGATEC parkirišču
534
PRI
na
na
Program ureditve
EŠD
101,
102
398
160
235
236
prikritih grobišč
3
3
3
3
UE– KRŠKO
Ime
Opis
Program
Zajete hrvaške vojake in civiliste so po 15
SAJEVCE
- maju 1945 začeli odvažati v slab kilometer
Krakovski gozd oddaljeni Krakovski gozd, kjer so jih v nekaj
dneh postrelili 3.000 do 4.000.
2
1, 2
STARI GRAD - Grobišče domnevno hrvaških beguncev iz obdobja
Stari Grad
konca 2. svetovne vojne.
3
BRESTANICA
Hafnarjev
graben
VELIKI KAMEN v
Šerbčevem
gozdu
MALI KAMEN Veliki
Kamen
(Čreta)
157
STRANJE
Stranje
MRTVICE
Mrtvice
159
KRŠKO
zaklonišču
399
V dolini pod nekdanjim hotelom Triglav naj bi
bile pokopane neznane žrtve, umorjene po vojni.
Na tem mestu so imeli taborišče Nemci, katerega
so pa po vojni prevzeli domači predstavniki
nove oblasti.
Na travniku naj bi po vojni pokopali neznano
število domačinov (Grad, Leschnigg, Wagner,
Jože Berglez) iz okolice Šmarij pri Jelšah.
Na travniku, kasneje spremenjenem v ribnik, so
po koncu vojne usmrtili in pokopali domačine iz
Šmarja. Do Cerovca, kjer se je cesta končala,
so jih prepeljali, nato pa so šli peš proti
Koln jami.
Maja 1945 je dva zvezana ujetnika ustrelila
partizanka na konju. Pokopana sta na mestu
umora.
V protitankovskem jarku v Hafnerjevem grabnu
je grobišče okoli 180 vojakov iz Hrvaške in
Srbije ter 20-30 slovenskih civilistov.
3
Na robu Šerbčevega gozda naj bi domačini maja
1945 pokopali okoli 20 hrvaških vojakov,
usmrčenih v bližini vasi.
3
Grobišče okoli 20 - 30 ustašev, usmrčenih
sredi maja 1945.
Grobovi 4 ali 5 oseb, ki so se nameravali
- pridružiti partizanom a so jih partizani
zaradi suma izdajanja ustrelili.
- Po podatkih policije so tu umorili več kot sto
pripadnikov vojske NDH in civilistov.
V opuščenem zaklonišču sredi naselja so
v umorili več kot 100 oseb, predvsem Hrvatov,
in zaklonišče nato zaminirali.
3
3
3
3
35
Program ureditve
EŠD
Ime
53,
592
MOSTEC
protitankovskem
jarku
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– BREŽICE
Narodnost
Program
V nekdanjem protitankovskem jarku med Savo
in Dobovo (v dolžini 120 m) je bilo maja in
v junija 1945 usmrčeno do sedaj neugotovljeno
število
oseb
(ustašev,
domobrancev
iz
Teharij, civilistov).
3
prikritih grobišč
UE– SEVNICA
EŠD Ime
Narodnost
PEČJE
- Tu je bilo maja 1945 pobitih okoli 130
mobiliziranih zagrebških študentov.
161 Lončarjev dol 1
Grobišče petih nemških vojakov, ustreljenih ob
237 LEDINA - Ledina koncu vojne.
BREG Breg 1 Na vrtu hiše Breg 1e naj bi bilo pokopanih 9
239 pri hiši Breg 1e ustašev.
BREG Breg 2 Sredi vasi Breg sta na travniku pokopana dva
vojaka NDH.
240 na travniku
PEČJE
513 Lončarjev dol 2
Hrvati
SEVNICA
514 Vrtača
Hrvati
SEVNICA pod
516 Dobravo
Nemci
VRH PRI BOŠTANJU
523 - ob Grahovici
Hrvati
ŠMARČNA
Šmarčna
na Grobišče
vojakov,
domnevno
8
hrvaških
238 Čečkovi njivi
usmrčenih maja 1945 ob umiku proti Avstriji.
Na območju kamnoloma v Boštanju naj bi bilo po
nekem viru pokopanih 14 nemških vojakov, po
242 LOG - Boštanj
drugih pa nekaj ali pa 200 do 300 ustašev.
SEVNICA ob
515 Florjanski cesti
Hrvati
SEVNICA na
517 Hrastah
Hrvati
BREG Breg 3
241 na obrežju Save
Na obrežju Save je grobišče treh vojakov NDH.
Program
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
Program ureditve
EŠD Ime
LJUBLJANA
144 Šentvid 1
-
LJUBLJANA
145 Šentvid 2
-
LJUBLJANA
grobišče
v
147 Kucji dolini
prikritih grobišč
UE– LJUBLJANA
Narodnost
Ob pokopališkem obzidju naj bi ležalo več grobov,
v katerih naj bi bili pokopani nemški vojaki,
ujetniki, ranjenci.
Za pokopališkim zidom je množično grobišče umrlih
iz taborišča v Šentvidu) in več posameznih grobov
nemških vojakov.
V Brezarjevem breznu so 27. maja 1945 usmrtili
večje število (okrog 800-1000) ujetnikov iz
taborišča
v
Šentvidu
(slovenski
in
hrvaški
domobranci, civilisti iz Vojvodine, med njimi
tudi ženske). Od tam so bila trupla prekopana v
Kucjo dolino.
Tu je Loška brigada 27. ali 28. oktobra 1943
usmrtila okoli 40 oseb, pripeljanih iz zaporov v
Ribnici.
Večina
njih
je
bila
iz
bivših
notranjskih posadk vaških straž.
Program
2
2
2
BUKOVEC
2
196 Mačkovec
SETNICA - DEL
Grob V grobu leži častnik Srbskega prostovoljskega
srbskega
korpusa, ustreljen maja 1945 v boju, po pobegu iz
1
203 častnika
taborišča Šentvid.
549 BUKOVEC
Grobišče Romov
V
grobišču
je
pokopanih
20-30
domobranskih
IŠKA - grob ranjencev, ki so bili usmrčeni v mesecu juniju
leta 1945.
34 ranjencev
V maju leta 1942 so partizani na Benkovem
35 IŠKA - Romov travniku usmrtili 43 Romov.
GORNJI IG - V grobišču Koščevo brezno naj bi junija 1945
Koščevo
usmrtili domobranske ranjence in oktobra 1945
94 brezno
okoli 15-20 skrivačev z Rakitne.
Iz Škofovih zavodov v Šentvidu naj bi 26. julija
1945 na kamionih pripeljali 300 – 600 domobrancev
197 GOLO - Golo
in jih v breznu usmrtili.
PLANINCA
Ledenica pri V jami naj bi Italijani med vojno streljali
304 Planinci
domačine.
SEKIRIŠČE
Pavlinovo
V odmaknjenem rovu leži 6 človeških lobanj in več
310 brezno
drugih kosti. Možno, da jih je tja nekdo umaknil.
Grobišče okoli 10 prebivalcev okoliških vasi,
ŽAŽAR v likvidiranih leta 1942 s strani partizanskih
oblasti.
507 Rupah
Grobišče okoli 10 prebivalcev okoliških vasi,
ŽAŽAR
- likvidiranih leta 1942 s strani partizanskih
508 Koprivnik
oblasti.
551 BUKOVEC
V gozdu je grobišče italijanskih vojakov
LOGARJI
552 Jama Oplotje
Neznane žrtve
554 VELIKE LAŠČE
2
1
2
3
3
3
1
3
3
2
3
Grobišče pobitih ujetnikov iz leta 1943
3
Brezno smo evidentirali na podlagi zapisa v
ZAPOTOK
- katastru JZS o najdbi kosti«neznanega izvora,
Ozko
brezno obstaja pa možnost, da so človeške (iz časa NOB
358 pri Zapotoku
?).«
3
37
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– LOGATEC
EŠD Ime
40
45
46
47
Narodnost
Program
V breznu so jamarji našli dva okostnjaka, brez
kakršnih koli drugih predmetov obleke ali
KALCE - Brezno opreme. V jamo naj bi bilo zmetanega precej
na Repišah
skalovja.
1
V njem naj bi bili posmrtni ostanki ljudi iz
LOGATEC
- bližnje vasi Rovte, ki naj bi bili tu usmrčeni
3
Šemonovo brezno v maju ali juniju leta 1945.
LOGATEC
Brezno
na Po 2. svetovni vojni je bilo v jamo vrženih več
Košovcu
nemških ujetnikov.
1
Leta 1958 so se v jamo spustili člani logaškega
jamarskega društva, ki naj bi na melišču oz.
LOGATEC - Jama pobočju našli posmrtne ostanke dveh do petih
1
Gradišnica
ljudi.
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– VRHNIKA
EŠD Ime
Narodnost
Program
V breznu je bataljon Krimskega odreda, ki je
BREZOVICA
PRI imel v bližini tabor spomladi 1942 usmrtil do
BOROVNICI
- sedaj neznano število civilistov iz okoliških
148 Krimska jama
vasi.
1
VRHNIKA pri Grobišče šestih nemških vojakov, zajetih in
509 Pikčevi dolini
pomorjenih po osvoboditvi Vrhnike maja 1945.
3
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– GROSUPLJE
EŠD Ime
MALA
VAS
193 Mala vas
CEROVO
Trontljevo
327 brezno
VELIKE
563 LIPLJENE -
Narodnost
Program
- Grobišče osmih vaščanov Podgore, usmrčenih iz 16.
na 17. junij 1945.
1
Brezno je bilo evidentirano na podlagi zapisa v
katastru JZS - neznane žrtve
3
POLICA
270 Polica
-
POLICA
Bliska
vas
201 nad Polico
GROSUPLJE
204 Koščakov hrib
SPODNJE BLATO
222 - Spehan 1
SPODNJE BLATO
394 - Stehan 2
neznano
V gozdu Bukovje, v okolici prehodnega taborišča
enot II. grupe odredov naj bi bilo v več
posameznih grobovih pokopanih prek 20 oseb iz
Ljubljane in okolice, ki so jih l. 1942
likvidirali kot ovaduhe. Slovenci
V okolici taborišča partizanskega Dolenjskega
odreda so v več posameznih grobovih pokopane
žrtve iz širše okolice in okolice Ljubljana
Moste.
Na Koščakovem hribu naj bi partizani ob začetku
nemške ofenzive med 26. in 28. oktobrom 1943
usmrtili skupino 15 zajetih vaških stražarjev,
domnevno večinoma iz Dobrega polja.
Tu naj bi avgusta 1945 usmrtili nekaj oseb, ki so
bile ob amnestiji izpuščene iz zaporov in so se
vračale proti domu. Žrtve iz širše okolice
Grosuplja in Višnje Gore.
Tu naj bi avgusta 1945 usmrtili nekaj oseb iz
širše okolice Grosuplja in Višnje Gore, ki so
bile ob amnestiji izpuščene iz zaporov in so se
vračale proti domu.
3
3
3
3
3
3
38
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– CERKNICA
EŠD Ime
Program
202
3
252
256
311
340
254
255
339
Narodnost
Med sondiranjem v letu 2007 v tej jami niso
človeških kosti, ter s tem domnevo o
KOZARIŠČE
- našli
Jama Kozlovka
obstoju grobišča.
BEZULJAK
Matevževo
brezno
Človeške kosti so vidne v globini dveh metrov.
Med vojno naj bi partizani iz zasede pobili
DOBEC
- nekaj oseb iz bližnjih vasi in jih vrgli v
brezno.
Vodiško brezno
DOBEC
Cukalovo brezno ni potrjeno, da gre za prikrito grobišče.
KOZARIŠČE
- V jamo naj bi partizani zmetali šest »ta
Grobnica
belih«.
V
breznu
naj
bi
med
vojno
usmrtili
neugotovljeno število domačinov nasprotnikov
NOG (domnevno 3). Ob ogledu jame 14.5.1991
DOBEC
- jamarji niso opazili človeških ostankov. Po
Mihcovo brezno
pripovedovanju naj bi jih iznesli vaščani.
DOLENJA VAS Brezno
v
Balantovih
dolinah
ni potrjeno, da gre za prikrito grobišče.
VRH Nevinje Po pripovedovanju domačinov naj bi jamo po
jama
vojni uporabljali za likvidacijo »ta belih«.
1
3
3
3
3
3
3
39
Program ureditve
prikritih grobišč UE– ČRNOMELJ, METLIKA, KOČEVJE
EŠD Ime
GRADNIK
332 Pintarca
ČRNOMELJ v
548 farovški loži
ROŽIČ
VRH
89 Zagradec
BOJANJA
VAS
315 Šulnovka
GORNJA LOKVICA 547 jama Jastrebenca
ŠKEMLJEVEC
337 Klemenca
GLAŽUTA
Brezno
3
Konfinu 1
GLAŽUTA
Brezno
400 Konfinu 2
Opis
Program
Brezno naj bi bilo grobišče 4-6 oseb, ki so
jih partizani usmrtili oktobra 1943.
3
Slovenci
3
V vrtači naj bi bilo grobišče 61 Romov iz
Kanižarice, usmrčenih 21. julija 1942.
3
med vojno je bil v jamo vržen zakonski par iz
Krašnjega vrha.
3
Slovenci
3
Brezno naj bi bilo grobišče šestih domačinov,
- ki so jih partizani obtožili »belogardizma«
in vrgli v jamo.
3
V Breznu pri Konfinu 1 so 24. junija 1945
88
vojnih
ujetnikov
slovenske,
- usmrtili
pri hrvaške in srbske narodnosti, pripeljanih iz
centralnih zaporov OZNE. Prekop v letu 2007
2
pri Grobišče druge skupine vojnih ujetnikov,
pripeljanih iz Ljubljane.
3
TRNOVEC Jama Glavno grobišče s Koroške vrnjenih slovenskih
pod
Macesnovo domobrancev in pripadnikov drugih narodnosti,
116 Gorico
ki so bili pobiti v maju 1945.
Glede na najdbe jamarjev l. 1990 je Spodmol
pod Macesnovo Gorico grob ene ali morda nekaj
TRNOVEC
- oseb. Verjetno gre za ostanke osebe, ki se je
Spodmol
pri med vojno ali pa med poboji zatekla v
117 Macesnovi Gorici Spodmol.
Masovno grobišče ujetnikov, pobitih v maju
1945. Žrtve srbske narodnosti, morda tudi
ONEK - Jama pod Nemci in Rusi,
prepeljani iz Šentvida in
119 Krenom
Kočevja v Kočevski Rog.
V grobišču v Debliških livadah pri Jami pod
ONEK Debliške Krenom so žrtve, ki niso bile sposobne priti
livade pri Jami peš od kraja, kjer so se ustavili tovornjaki
118 pod Krenom
z ujetniki, do grobišča pri Jami pod Krenom.
KNEŽJA
LIPA
544 nad Vidmom
Slovenci
TRNOVEC pri
115 Žagi Rog
neznane žrtve
120 MOZELJ - Mozelj
KRALJI pod
545 Vidmom
2
2
2
1
3
3
V Mozlju je bilo od 12. do 20. oktobra 1943
ustreljenih 114 oseb, med njimi 85 na smrt
obsojenih četnikov. 5 je bilo že prekopanih. 3
Slovenci
3
40
Program ureditve
EŠD Ime
14
DOBRUŠKA VAS
Dobruška vas
prikritih grobišč
UE– NOVO MESTO
Narodnost
Program
Na tem mestu so v noči iz 17. na 18. maj 1945
usmrtili nad štirideset hrvaških beguncev
(omenja se tudi število 62), ki so jih
nato
pokopali
v
dveh
izkopanih
- domačini
jarkih.
3
PODSTENICE
- Množično
grobišče
po
vojni
usmrčenih
Dvojno
brezno slovenskih domobrancev in jetnikov iz zaporov
112 pri Cink križu
v Novem mestu.
2
V Žepni jami ob Roški cesti naj bi po koncu
PODSTENICE - ob vojne likvidirali zapornike iz novomeških
zaporov.
113 Roški cesti
2
PODSTENICE
- Masovno grobišče oseb, ki so jih s kamioni
Jama v Rugarskih pripeljali iz taborišča v Šentvidu. Slovenci,
114 klancih
Hrvati, civilisti
V grobišču naj bi bilo pokopanih okrog 30
GRIČ
PRI žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in
KLEVEVŽU
- v začetku poletja leta 1942, ko je bil v
165 Klevevž 1
graščini štab Krškega odreda.
V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset
GRIČ
PRI žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in
KLEVEVŽU
- v začetku poletja leta 1942, ko je bil v
166 Klevevž 2
graščini štab Krškega odreda.
V grobišču naj bi bilo pokopanih več deset
GRIČ
PRI žrtev, ki so jih partizani pobili spomladi in
KLEVEVŽU
- v začetku poletja leta 1942, ko je bil v
167 Klevevž 3
graščini štab Krškega odreda.
Tu leži madžarski zdravnik, partizan, usmrčen
BREZOVICA
- leta 1943 s strani partizanov. partizan,
171 Sela
Madžar
V grobu je pokopan približno 13 let star
DOL PRI ŠMARJETI deček, ki so ga po takratnem pripovedovanju
Dol
pri domačinov leta 1942 ustrelili partizani (2.
83 Šmarjeti
bataljon Dolenjskega odreda).
Program ureditve
EŠD Ime
prikritih grobišč
2
3
3
3
3
3
UE– TREBNJE
Opis
Program
V
grobišču
Lukovnik
1
je
2.
bataljon
Dolenjskega odreda spomladi in poleti 1942
ČUŽNJA
VAS
- usmrtil večje število oseb.
V grobišču
168 Lukovnik 1
3
Lukovnik 1 je bilo okrog 20 grobov.
ČUŽNJA
VAS
- partizan obsojen na smrt, ker se je izgubil in
169 Lukovnik 2
se vrnil v bazo šele po dveh dneh.
3
TREBANJSKI VRH
Rojska jama Grobišče okoli 10 oseb iz okolice Roj, ki so
338 1
3
jih pripadniki OZNE umorili v letu 1945.
41
Program ureditve
EŠD Ime
588 RIBNICA - Rebri
587 RIBNICA - Loka
221
556
558
559
313
346
353
354
561
562
UE– RIBNICA
Narodnost
V brezno je med borbo s partizani spomladi 1943
- padlo ali pa bilo vrženih nekaj italijanskih
vojakov.
V jami Žiglovica naj bi bilo pokopanih 14 oseb
(domačinov
iz
vasi
Prigorica,
Žlebič
in
RIBNICA - Jama Struge), ki so bili usmrčeni 28. julija 1942
leta.
Žiglovica
Na Travni gori je Šercerjeva brigada 2.
novembra
1943
usmrtila
okoli
48
oseb,
ujetnikov, pripeljanih iz zaporov v Kočevju, iz
RAVNI
DOL
- maščevanja
zaradi
pobega
10
ujetnikov
po
Travna gora 4
usmrtitvi stražarja blizu Glažute.
RETJE pri Grobišče petih nemških vojakov pripeljanih iz
Bezlju 1
zaporov v Malem Logu
KRŽETI
Petrinjska
Pokopanih okoli 120-150 Vlasovcev, ki so padli
gmajna 1
med napadom na Ribnico.
KRŽETI
Petrinjska
gmajna 2
Grobišče neznane družine ob gozdni meji.
RAVNI
DOL
Globoka jama na Brezno naj bi bilo po govoricah domačinov
Veliki gori
grobišče prebivalcev vasi Gora.
HROVAČA
Brezno
na Brezno je bilo evidentirano na podlagi zapisa
Bašlju 2
jamarjev o najdbi človeških kosti.
OTAVICE
- Brezno je bilo evidentirano na podlagi Program
Otaviško
ureditve a jam dr. Andreja Mihevca s človeškimi
svinjsko brezno kostmi omenjenimi v katastru JZS.
ŠKRAJNEK
Brezno
pri
Škrajneku
neznane žrtve
Grob
neznane
osebe
pod
štorom,
verjetno
KRAČALI 2
raznesen
Grob domobranskega pilota, verjetno raznesen in
BETONOVO
odstranjen ob širitvi ceste
JELENOV
322 Brezno
99
prikritih grobišč
Program
3
3
ŽLEB
1
1
2
1
1
1
3
3
3
3
3
3
42
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– MARIBOR
EŠD Ime
139
464
465
466
467
138
142
567
569
570
571
136
140
Narodnost
Program
V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice
pripeljali na Pohorje približno 3000 civilistov
HOČKO POHORJE - različnih
narodnosti
in
četnikov
ter
jih
usmrtili. Ena takšnih je tudi ta lokacija.
2
Hočko Pohorje
SLIVNIŠKO
POHORJE
Raščenkova
bukva
-.2
SLIVNIŠKO
POHORJE
Lebejeva frata
1
-.2
SLIVNIŠKO
POHORJELebejeva frata
-.2
2
SLIVNIŠKO
POHORJELebejeva frata
3
-.2
SLIVNIŠKO
POHORJE
Slivniško
Pohorje
-.3
Ob gradnji avtoceste so aprila 1999 odkopali
70 metrov nekdanjega protitankovskega jarka in
MARIBOR
- izkopali
1179 trupel. Velika večina izkopanih
Tezenski gozd 1 so moški, vojaki hrvaške narodnosti.
2
DOGOŠE
Tezenski gozd 2 -.2
DOGOŠE
Tezenski gozd 4 -.2
DOGOŠE
Tezenski gozd 5 -.2
DOGOŠE
Tezenski gozd 6 -.2
Po navedbah PU naj bi tu bila pokopana manjša
FRAM - Fram
skupina domačinov.
3
MARIBOR
Spodnje
Radvanje
neznane žrtve
3
MARIBOR 141 ribnikom
za
BOHOVA
555 Bohova
Program ureditve
EŠD Ime
KIDRIČEVO
511 Sterntal 2
neznane žrtve
3
Neznane žrtve
prikritih grobišč
Narodnost
3
UE– PTUJ
Program
- V okolici Tovarne aluminija je več množičnih
3
grobišč jetnikov iz taborišča Šterntal.
43
Program ureditve
EŠD
137,474,
475,476,
477,478,
479,480,
481,482,
564,565
prikritih grobišč
UE – RUŠE
Ime
Opis
Program
V maju in juniju 1945 so iz Maribora in
okolice pripeljali na Pohorje večje
število civilistov nemške manjšine in
vojnih ujetnikov ter jih likvidirali na
različnih
lokacijah.
Na
Arehu
je
LOBNICA pri evidentiranih 13 manjših kotanj. V enem
Ruški koči na grobu, ki je bil odkopan je bilo
Arehu
najdenih 190 trupel.
2
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– SLOVENSKA BISTRICA
EŠD Ime
Narodnost
Program
V maju in juniju 1945 so iz Maribora in okolice
pripeljali na Pohorje večje število civilistov
nemške manjšine in vojnih ujetnikov ter jih
likvidirali na različnih lokacijah. Na Arehu je
FRAJHAJM
- evidentiranih 13 manjših kotanj. V enem grobu, ki
471 Pod Zarjo 1
je bil prekopan, je bilo najdenih 190 trupel.
2
FRAJHAJM
472 Pod Zarjo 2
FRAJHAJM
pri
Ruški
koči na Arehu
483 12
FRAJHAJM
Jurjevo sedlo
468 1
FRAJHAJM
Jurjevo sedlo
469 2
FRAJHAJMJurjevo sedlo
470 3
POKOŠE
486 Velenik
LUKANJA
290 Lukanja
MARKEČICA
263 Portovec
-.-
2
-.-
2
-.-
3
-.-
3
-.-
3
- Grobišče
domačinov
iz
Slovenske
Bistrice,
likvidiranih maja 1945.
3
Grobišče okoli 40 nemških vojakov, ki jih je
- neznana partizanska enota usmrtila v poletnih
mesecih l. 1944.
1
V bližini ribnika Portovec naj bi maja 1945
usmrtili
in
pokopali
zajete
nemške
vojake.
Njihovo število in natančna lokacija nista znani.
- Zajete nemške vojake so vozili iz Slovenskih
Konjic.
3
44
Program ureditve
prikritih grobišč
UE– SLOVENSKE KONJICE
EŠD Ime
Narodnost
Program
Na zunanji strani pokopališča so pokopali 84
hrvaških
vojakov
in
civilistov,
ubitih
v
bližnjem kamnolomu maja 1945 in julija 1945 iz
STRANICE - pri gozda Lisica prekopanih okoli 50 domačinov iz
268 pokopališču
Konjic.
3
Ob koncu vojne so pobili skupino kočevskih
Nemcev
ter
jih
nato
z
najmanj
dvema
tovornjakoma prepeljali do roba gozda in nato
prenesli v izkopane jame. Kasneje so tu
NOVO TEPANJE - usmrtili neugotovljeno število mobilizirancev v
262 Mirnikov gozd
nemško vojsko iz Slovenskih Konjic
3
KAMNA
GORA
264 Kamna Gora
- Grobišče 14 Slovencev mobiliziranih v nemško
vojsko.
V rudniškem rovu naj bi ob koncu vojne usmrtili
POLAJNA
- neznano število umikajočih se hrvaških vojakov
266 rudnik Polajna in civilistov.
Na kraju odlagališča rudniške jalovine so ob
koncu vojne razorožili skupino hrvaških vojakov
POLAJNA pod in civilistov. Manjši del so jih usmrtili na
rudniško
kraju, večji del pa v bližnjem rudniku. Čez
orožje in žrtve so navozili jalovino.
267 jalovino
ZGORNJA
PRISTAVA - nad
graščino
Grobišče okoli 30 - 40 domačinov iz Slovenskih
265 Trebnik
Konjic, usmrčenih maja ali junija 1945.
Program ureditve
EŠD Ime
30
LJUTOMER
Babji Ložič
3
3
3
UE – LJUTOMER
Narodnost
Program
V gozdu Babji Ložič naj bi pripadniki OZNE in
- KNOJA usmrtili 9-12 premožnejših prebivalcev
Ljutomera.
3
Program ureditve
EŠD Ime
ČIKEČKA
VAS
320 Čikečka vas
prikritih grobišč
3
prikritih grobišč
-
HODOŠ Mrzla
306 dolina
SREDIŠČE
316 Središče
PROSENJAKOVCI
317 Prosenjakovci
HODOŠ
pri
309 vojašnici
UE – MURSKA SOBOTA
Narodnost
Grob enega Madžara, ustreljenega ob ilegalnem
prehodu državne meje.
Grobišče
78
oseb,
verjetno
madžarske
narodnosti, usmrčenih ob prihodu Rdeče armade
aprila 1945 (župan). RD domneva da so bili
nemški vojaki.
Grobišče
treh
Madžarov
ustreljenih
ob
ilegalnem prehodu meje.
Grob enega Madžara, ustreljenega ob ilegalnem
prehodu državne meje.
Grob nekaj Madžarov ustreljenih ob ilegalnem
prehodu meje l. 1945.
Program
3
3
3
3
3
45
Program ureditve
prikritih grobišč
EŠD Ime
DOBROVNIK
Grob
493 Štihthaberjevih
pri
DOBROVNIK
Grob
494 križišču za APP-hegy
pri
DOBROVNIK
Grob
pri
495 Gönterjevi kleti Pap-hegy
DOBROVNIK
496 Janos
-
Grob
Szent
497 DOBROVNIK - Grob pri banki
UE – LENDAVA
Narodnost
Grob nemškega vojaka iz bojev med
Rdečo armado in umikajočo nemško
vojsko aprila 1945.
Grob nemškega vojaka iz bojev med
Rdečo armado in umikajočo nemško
vojsko aprila 1945.
Grob nemškega vojaka iz bojev med
Rdečo armado in umikajočo nemško
vojsko aprila 1945.
Grob nemškega vojaka iz bojev med
Rdečo armado in umikajočo nemško
vojsko aprila 1945.
Grob nemškega vojaka iz bojev med
Rdečo armado in umikajočo nemško
vojsko aprila 1945.
Program
3
3
3
3
3