Obvestilo o prenosu upravljanja Krovnega sklada Perspektiva

KBM – Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, mat. št. 5822416 in Perspektiva, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št. 5858127, na podlagi 270. člena Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 77/2011, v nadaljevanju ZISDU-2) in
Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS št. 33/12 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Sklep) objavljata naslednje
OBVESTILO O PRENOSU UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA
Obvestilo o prenosu upravljanja se nanaša na Krovni sklad Perspektiva in njegove podsklade:
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad,
Perspektiva: WorldMix,
Perspektiva: EmergingStox,
Perspektiva: WorldStox Developed,
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad in
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad
Prevzemna družba:
KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, matična številka 5822416.
Prenosna družba:
Perspektiva, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, matična št. 5858127.
Skrbnik Krovnega sklada Perspektiva:
Nova Ljubljanska banka, d.d. Trg Republike 2, 1520 Ljubljana, matična 5860571
Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja:
04.02.2015
Razlogi za prenos upravljanja
Uprava družbe Perspektiva, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., je sprejela sklep o
prenosu upravljanja skladov in pozvala druge družbe za upravljanje k izstavitvi ponudbe za
prenos upravljanja skladov. Kot najbolj primerna prevzemna družba je bila izbrana KBM –
Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, ki ima na področju upravljanja
skladov dolgoletne izkušnje, upravlja več kot dvesto šestdeset milijonov evrov sredstev v
devetnajstih vzajemnih skladih in uživa zaupanje skoraj petinosemdeset tisoč vlagateljev. Družba
ima razvejano prodajno mrežo v Sloveniji, prav tako pa posamezne sklade trži tudi v Avstriji in
na Slovaškem in Češkem.
Izvedba prenosa upravljanja
Prenosna in prevzemna družba bosta opravili prenos upravljanja na dan, ki je en mesec oddaljen
od dne javne objave obvestila o prenosu upravljanja, to je dne 14.03.2015. Z iztekom navedenega
roka nastopijo pravne posledice prenosa upravljanja. Vse pravice in obveznosti prenosne družbe
v zvezi z upravljanjem podskladov Krovnega sklada Perspektiva preidejo na prevzemno družbo.
Začasna zaustavitev vplačil in izplačil
Prenosna družba bo tri delovne dni pred izvedbo prenosa upravljanja začasno zaustavila vplačila
in izplačila investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Perspektiva in sicer: Perspektiva:
Resource Flexible, mešani podsklad, Perspektiva: WorldMix, Perspektiva: EmergingStox,
Perspektiva: WorldStox Developed, Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad in
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad, to je od vključno 11.03.2015 do
13.03.2015. Začasna zaustavitev se bo izvedla zaradi prenosa vzajemnih skladov na prevzemno
družbo, zaradi česar bi lahko nastopile tehnične težave, ki bi lahko ogrozile pravice imetnikov
investicijskih kuponov. Ponovni odkup in vplačila bodo mogoča en dan po izvedbi prenosa
upravljanja. Zahtevki, ki bodo prejeti do dne začasne zaustavitve, bodo izvedeni v skladu s
postopki, navedenimi v pravilih upravljanja, ne bodo pa se sprejemali novi zahtevki za izplačilo.
Denarna sredstva prejeta na račune skladov v obdobju začasne ustavitve bodo vrnjena na račune
imetnikov.
Prenos upravljanja podskladov Krovnega sklada Perspektiva ne bo imel posledic z vidika
spremembe tveganja za vlagatelje.
Imetniki investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Perspektiva bodo pisno obveščeni
o prenosu upravljanja skladov. Hkrati z obvestilom bodo prejeli tudi besedilo dokumenta s
ključnimi podatki za vlagatelje, v kolikor bodo to pravico uveljavljali v roku petih dni od te javne
objave. Zahtevo za posredovanje dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje za izbrani sklad
lahko imetniki investicijskih kuponov posredujejo na elektronski naslov [email protected] ali pisno
na naslov KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Besedilo spremenjenega Prospekta Krovnega sklada Perspektiva z vključenimi pravili upravljanja
ter dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje za vsak podsklad, ki je predmet prenosa, bodo od
dne te objave dostopni na spletnem naslovu www.infond.si. Dodatne informacije so vlagateljem
na voljo na elektronskem naslovu [email protected] ali na brezplačni telefonski 080 22 42.
Maribor, 13.02.2015
uprava
Perspektiva DZU, d.o.o.
uprava
Infond d.o.o.
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja – začetek veljavnosti 14. marca 2015
Prospekt z vključenimi pravili upravljanja s pregledom sprememb
Ključni podatki za vlagatelje – začetek veljavnosti 14. marca 2015:
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad
Perspektiva: EmergingStox
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad
Perspektiva: WorldMix
Perspektiva: WorldStox Developed