Rosee brošura (pdf | 1,5MB)

Projekt podpira:
Projekt Rosee - za zmanjšanje žrtev prometnih
nesreč na cestah JV Evrope
ROSEE (Road Safety for South Eastern Europe) je evropski preventivno-izobraževalni projekt, katerega cilj
je prispevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evrope.
Povečanje varnosti ranljivih udeležencev cestnega prometa, na primarnem in sekundarnem cestnem
omrežju, osveščanje različnih udeležencev cestnega prometa o pomembnosti varnosti v cestnem
prometu, posledicah, medsebojnem odnosu in kulturi, s pomočjo različnih programov in vsebin, je bistvo
celotnega konzorcija projekta ROSEE. V projekt je vključenih 27 partnerskih organizacij iz 15 držav. Aktivno
vlogo pri projektu pa imajo Italija, Madžarska, Romunija, Grčija, Bolgarija in Slovenija.
Trajanje projekta: oktober 2012 – september 2014 (24 mesecev).
Proračun projekta: skupaj 2.191,853,44 EUR, 1.863,075,42 prispevka ERDF (85 %).
Dragi starši, dragi otroci!
knjižica je namenjena vam. Otrokom, da boste
skozi igro spoznavali prometno varnost ter
odraslim, da boste malčkom na zabaven način
predstavili nevarnosti, ki prežijo nanje v prometu
in načine, kako se jim izogniti. izziv preberite
skupaj z otrokom in se o njem pogovorite.
Razložite mu situacijo v prometu, ki jo izziv
opisuje in mu pomagajte najti pravo rešitev.
Najpomembneje pa je, da se pravil držite v
prometu. pravilno prečkajte cesto, uporabljajte
varnostne pasove in vztrajajte pri dosledni
uporabi varnostnih čelad in ščitnikov pri
kolesarjenju in rolanju. Da boste v prometu
varni!
V AMZS smo ponosni, da smo skupaj s še petimi državami del projekta Rosee, katerega
cilj je izboljšati prometno varnost v jugovzhodni Evropi.
Naloga: v projektu sodeluje 6 držav, katerih zastave so prikazane zgoraj.
pod posamezne zastave napiši oznako za ime države, ki jo predstavlja.
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
Cesto VEDNO prečkam v spremstvu staršev, na označenih
prehodih za pešce in pri zeleni luči na semaforju. Kljub
rumeni rutici in kresnički MORAM BITI zelo pozoren.
VEDNO POGLEDAM LEVO, DESNO IN SPET LEVO TER SE TAKO
PREPRIČAM, DA JE CESTA RES PRAZNA.
Označi pravilni odgovor:
KAJ STORImo, PREDEN PREČKAMo CESTO?
A) POGLEDAMo gor, saj nikoli ne vemo,
kaj nam lahko pade na glavo
B) POGLEDAMo LEVO, DESNO IN SPET LEVO TER SE
TAKO PREPRIČAMo, DA JE CESTA RES PRAZNA
C)pogledamo dol TER SKRBNO PAZIMo, DA nam
NE SPoDRSNE NA SLADOLEDU
Varnost cestnega prometa na območju Jugovzhodne Evrope
Na območju Jugovzhodne Evrope poškodbe in prometne nesreče povzročajo socialne in gospodarske
izgube. Regije Jugovzhodne Evrope so med najslabšimi v izvajanju cestne varnosti v Evropi: države, kot
so Grčija, Bolgarija, Romunija ter v manjšem obsegu Slovaška in Madžarska, imajo stopnje smrtnih žrtev
v cestnem prometu visoko nad povprečjem EU, ki je v letu 2010 znašalo 62 smrtnih žrtev na milijon
prebivalcev (vir: podatkovna baza CARE in nacionalni podatki).
V državah Jugovzhodne Evrope (JVE), ki trenutno niso članice Evropske unije, je število prometnih nesreč
in prometnih nesreč s smrtnim izidom še višje: v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem je v letu 2009
znašalo več kot 100 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev (vir: OECD-ITF). To stanje zavira razvoj regije JVE
in zahteva nujne izboljšave, da bi dosegli cilj varnosti v cestnem prometu EU za leto 2020.
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
Označi pravilni odgovor:
kako dobro poznam
prometne znake?
1) ustrezno pobarvaj
prometne znake.
2) kateri prometni znak
označuje prehod za
pešce? obkroži ga!
3) kateri prometni znak
je v najbližji okolici
tvojega doma?
Označi ga
z rdečo
kljukico.
Glavni cilj projekta Rosee
Namen projekta ROSEE (ROad safety in South East European regions – Prometna varnost v regijah
Jugovzhodne Evrope) je z dragocenim transnacionalnim pristopom pomagati nacionalnim in regionalnim
vladam držav Jugovzhodne Evrope, da izboljšajo koordinacijo pri spodbujanju, načrtovanju in delovanju
primarnega in sekundarnega cestnega omrežja za boljše izvajanje prometne varnosti in večjo dostopnost
do omrežja. Cilj projekta ROSEE je narediti cestna omrežja Jugovzhodne Evrope varnejša od trenutnih in
primerljiva s povprečno ravnjo varnosti v Evropi.
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
Lepi dnevi kar vabijo v
naravo. Odpravite se z
otrokom na drugačen
izlet - z avtobusom ali
vlakom.
Otrok naj opazuje
promet in prometno
sredstvo, s katerim se
pelje. Naj se nariše na
izletu in pove, kaj mu je
bilo najbolj všeč.
o, kako rad se vozim z
avtobusom! še mamici
pomaham in gremoooo!
ups, na nekaj sem pa pozabil
- na nekaj, s čimer se
pripnem in zavarujem med
vožnjo:
V_______I
P__
Drugi cilji projekta Rosee
-
Okrepiti institucionalno zmogljivost za načrtovanje in delovanje omrežja z vidika varnosti v
cestnem prometu in pomagati, da se v prihodnje poveča financiranje za večjo institucionalno
zmogljivost, izboljšati usklajevanje nacionalnih politik o varnosti v cestnem prometu s politikami
EU, prepoznati razhajanja in priporočiti zakonodajne izboljšave ter izboljšati razumevanje stanja
varnosti v cestnem prometu in glavnih nevarnosti v omrežju, infrastrukturi in vedênju uporabnikov cest.
-
Prispevati k varnejšim cestam in mobilnosti ter izboljšati prihodnje možnosti financiranja za varno
infrastrukturo, izboljšati znanje o zelo nevarnih odsekih na glavnih omrežjih in pilotnih segmentih
sekundarnega omrežja in mogočih korektivnih ukrepih s pomočjo izboljšanja znanja in veščin
načrtovalcev in inženirjev za ceste v prostoru JVE o tem, kako se izvajajo pregledi varnosti v
cestnem prometu, vključitev informacij iz pregledov v sheme načrtovanja, oblikovanja in vzdrževanja.
-
Prispevati k skupnemu stališču strokovnjakov o učinkovitih pristopih, s katerimi je mogoče vplivati
na vedênje uporabnikov cest – populacije in tranzitnih voznikov – prek kampanj za uveljavljanje
cestnoprometnih predpisov in razvijanje ponovljivih orodij za JVE in druge regije z uporabo
obstoječih gradiv, razvitih v okviru prejšnjih projektov v Evropi in drugod v svetu.
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
Jeseni so dnevi že precej
krajši. Včasih je že mrak, ko
se popoldne vračamo iz šole
in vrtca. Zaradi teme nas
tudi vozniki slabše opazijo.
Poskrbeti moramo, da smo
bolje vidni, zato se opremimo
z odsevnikom in odsevnimi
trakovi.
pobarvajte me, da bom na
cesti varen in bodite pozorni
na odsevnike!
Označi pravilni odgovor:
ODSEVNIK IMENUJEMO
TUDI Z IMENOM MAJHNE
ŽIVALI ... KATERE?
A) DEŽEVNIK
B) MEDVEDEK
C)KRESNIČKA
Rosee projekt v Sloveniji
Slovenijo v projektu zastopajo kar trije partnerji (Avto moto zveza Slovenije-AMZS, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo-Prometno tehniški inštitut v Ljubljani – UL FGG PTI, Javna agencija RS za varnost
cestnega prometa-AVP).
AMZS in FGG-PTI sta vodji področnih vsebin ter imata v projektu predpisano izvedbo vsebin, del in nalog
za vse partnerje.
Vsi trije partnerji so v okviru vsebin določili tudi sodelujoča pilotska območja in sicer:
AVP:
Ljubljana - Celovška cesta in
Slovenska cesta
Ukrepi za promocijo varnega
kolesarjenja - namestitev 4
kolesarskih števcev
Maribor - Slomškov trg
Prometno-tehnični ukrep za
večjo varnost kolesarjev uvedba Sharrowa
FGG PTI:
Občina Piran
Občina Vrhnika
Občina Škofja Loka
Občina Litja
Občina Izola
Naprave in ukrepi za umirjanje
prometa z namenom izboljšanja
prometne varnosti predvsem za
pešce in kolesarje
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
AMZS:
Občina Piran, AMD Pinko
Tomažič Piran
Obnašanje udeležencev v
cestnem prometu
komaj sem dočakal sneg. Z družino gremo na smučarski izlet in očku pomagam, da
varno naloživa v avto smuči, sani in drugo smučarsko opremo. ne smemo pozabiti
na čelade!
pravilno nalaganje prtljage v avtomobil je ključnega pomena za varnost potnikov.
kaj menite, zakaj?
Označi pravilni odgovor:
zakaj mora biti prtljaga vedno pravilno naložena v prtljažnik
in V strešni kovček?
1.
DA IMAM NA SEDEŽIH DOVOLJ PROSTORA ZA IGRAČE
2.
DA SE PRI SUNKOVITEM ZAVIRANJU potNIKI NE POŠKODUJEJO
3.
DA SE PRI SUNKOVITEM ZAVIRANJU sMUČI NE POŠKODUJEJO
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
AMZS v projektu
AMZS je zaupana izdelava strokovnih vsebin, gradiv, orodij in nalog s področja upravljanja (management)
varnosti cestnega prometa.
Skozi izdelavo in strokovni razvoj petih izobraževalnih modulov nameravamo v državah partnericah s
pomočjo različnih domačih in tujih strokovnjakov izvesti profesionalne delavnice. Namenjene so različnim
strokovnim javnostim, ki se pri svojem delu srečujejo z varnostjo cestnega prometa na katerikoli ravni
države, regije ali lokalne skupnosti.
Gradiva, ki smo jih skupaj s priznanimi strokovnjaki izdelali zajemajo naslednje vsebine:
- upravljanje prometne varnosti in primerna orodja za njegovo merjenje,
- upravljanje socialno-marketinških aktivnosti na temo varnosti cestnega prometa,
- upravljanje področij in vsebin varnosti cestnega prometa za nevladne organizacije,
- upravljanje vsebin za ranljive udeležence v cestnem prometu,
- upravljanje varnosti cestnega prometa za zaposlene v podjetjih
(standardi obnašanja, ravnanja za zaposlene).
Za pilotsko območje smo v sodelovanju s partnerjem UL FGG-PTI in AMD Pinko Tomažič Piran izbrali
občino Piran. Za uspešno izvedbo projekta smo ustanovili lokalno delovno skupino Rosee.
Sestavljajo jo različni člani lokalnih organizacij (občina Piran, vrtci, osnovne in srednje šole, policija,
občinsko redarstvo, mediji, vzdrževalci cest…). Predseduje ji predsednica AMD Pinko Tomažič Piran ga.
Marjetka Česnik.
Namen lokalne delovne skupine ROSEE je zagotoviti prispevek k zmanjšanju števila prometnih nesreč, in
sicer z izvajanjem ciljno usmerjenih in dobro načrtovanih projektov in nalog. Te so skladne s prednostnimi
nalogami za zagotavljanje varnosti na lokalnih, regijskih in državnih cestah v okviru trajnostne mobilnosti.
Nekaj utrinkov iz strokovnih delavnic v občini Piran:
27.6.2013, OŠ Sečovlje, Občia Piran – uvodno srečanje deležnikov
projekta ROSEE v občini Piran. Organizatorji: AMZS, AMD Pinko
Tomažič Piran, UL FGG-PTI
4.10.2013 – OŠ Sečovlje, Občina Piran; Posvet šolnikov za
večjo prometno varnost otrok. Organizator: AMZS, AMD Pinko
Tomažič Piran; predavanja izvaja mag. Marta Novak, Zavod RS
za šolstvo
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
20.9.2013, Občina Piran, Tartinijev trg; sodelovanje v aktivnostih
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (dogodek namenjen
otrokom). Organizator: AMZS, AMD Pinko Tomažič Piran
udarne jame, ki se pokažejo, ko sneg skopni, so lahko nevarne, zato mi pomagajte in
jih “zakrpajte”. Pa še prometni znak se je podrl, ojoj ... prosim, popravite ga!
Označi pravilni odgovor:
komu so udarne jame nevarne?
A) krtom, saj lahko kdo pade skoznje v njihov dom
B)voznikom vozil, pešcem in kolesarjem
C)čevljem, saj so polne soli, KI LAHKO PUSTI grde
sledove na usnju
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
Izdala: Avto-moto zveza Slovenije
Avtorji: Robert Štaba, Branka Leskovšek, Marjetka Česnik, mag. Jure Kostanjšek, Vesna Marinko, Špela Žužek
Ilustracija: Darja Brečko Poženel
PesmicA: Barbara Gregorič Gorenc
PRODUKCIJA: Solos, realizacija grafičnih idej
Predstavljene vsebine odražajo avtorjev pogled. Program SEE ni odgovoren za napačno uporabo ali interpretacijo predstavljenih vsebin.
Dragi prijatelji!
čeprav gori na semaforju zelena in je prehod za pešce označen, se morate
vedno prepričati, da je varno stopiti na cesto, zato vedno poglejte
levo-desno-levo
Sem zelen,
prometni zmaj,
glej me in
poslušaj zdaj:
Kjer se zebra
vse dni pase,
še posebno
pazim nase:
na prehodu
OBSTOJIM,
se levo, desno,
levo zavrtim!
In kresničke
ob prvem mraku,
družbo
delajo koraku!
Partnerji
LP
ALOT s.c.a.r.l., Agency of East Lombardy for Transport and LogisticsIT
PP1EUCon, Association EU CONCEPTS R&D RO
PP2GRSP Hungary AssociationHU
PP3UnIBS, DICATAM Department of Civil, Architectural, Land, Environmental and mathematicsIT
PP4KTI, Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd.HU
PP5 NTUA, National Technical University of Athens / School of Civil Engineering /
Department of Transportation Planning and Engineering GR
PP6 AMZS, Avto-moto zveza Slovenije
SLO
PP7 AVP, Javna agencija RS za varnost prometa
SLO
PP8UL FGG – PTI, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
SLO
PP9 OY, Open Youth BG
www.rosee-project.eu, www.amzs.si/rosee
piran
VODJA PROJEKTA ROSEE:
ALOT s.c.a.r.l., Agency of East Lombardy
for Transport and Logistics
PARTNER V PROJEKTU:
Avto-moto zveza Slovenije
Via Cipro 16, 25124 Brescia - Italy
+39 (0)30 2477956
www.alot.it, [email protected]
www.rosee-project.eu
Dunajska cesta 128
1000 Ljubljana, Slovenija
www.amzs.si
+ 386 1 530 52 00
Projekt podpira: