PREDSTAVITEV SKLADOV V UPRAVLJANJU KBM INFOND

PREDSTAVITEV SKLADOV V
UPRAVLJANJU KBM INFOND
marec 2014
PREDSTAVITEV SKLADOV
V UPRAVLJANJU KBM INFOND
Predstavitev KBM Infond
Infond Profili
Infond Pokojnina
Predstavitev posameznih skladov
Infond Alfa
Infond Beta
Infond Bond - Euro
Infond BRIC
Infond Consumer
Infond Delniški Infond Družbeno odgovorni
Infond Dynamic
Infond Energy
Infond €uropa
Infond Frontier
Infond Global
Infond Hrast
Infond Krekov Globalni
Infond Life
Infond Money - Euro
Infond PanAmerica
Infond Technology
Infond PBGS
Infond skladi
Brezplačna telefonska številka 080 22 42
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
KBM INFOND
KAJ SO VZAJEMNI SKLADI
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove
KBM, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja
investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih
upravljavcev skladov v Sloveniji KBM Infond uspešno upravlja
premoženje investitorjev že 20 let. Družba spada v skupino
povezanih družb, ki jih obvladuje druga največja banka v Sloveniji, Nova KBM, d.d.
Vzajemni sklad je primerna oblika varčevanja za doseganje
vaših finančnih ciljev. Je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe
v vrednostne papirje (delnice, obveznice in druge finančne instrumente).
• Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist
vlagateljev.
• Investicija v vzajemni sklad je oblika naložbe ali varčevanje.
• Vzajemne sklade upravlja družba za upravljanje, ki ima za
upravljanje dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev
in je ustanovljena izključno v ta namen.
• Naložbena politika sklada določa, kakšni vrednostni papirji in v
kakšnih razponih deležev lahko sestavljajo portfelj sklada.
• Vlagatelj s pristopom k pravilom upravljanja vzajemnega sklada soglaša, da je seznanjen z naložbeno politiko
sklada, provizijami sklada in vsemi ostalimi za vlagatelja
pomembnimi lastnostmi sklada.
• Vlagatelji vlagajo sredstva v vzajemni sklad tako, da kupujejo enote premoženja sklada.
• Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada dnevno niha.
• Vlagatelji lahko kadarkoli pisno zahtevajo izplačilo dela ali
vseh svojih sredstev v skladu.
• Krovni sklad združuje podsklade. Krovni sklad nima svoje
naložbene politike, ampak je sestavljen iz podskladov, ki
imajo vsak svojo naložbeno politiko, ločeno premoženje,
svojevrstno panožno in geografsko strukturo ter strukturo
sredstev. Sredstva in obveznosti podskladov v okviru istega
krovnega sklada so strogo ločeni.
Danes KBM Infond upravlja premoženje vlagateljev v široki
paleti skladov v okvirni višini 250 milijonov evrov. Družba je
v letih 2011 in 2012 prevzela upravljanje vzajemnih skladov
dveh slovenskih družb za upravljanje in s tem še okrepila tržni
delež in ponudbo. Število skladov in višina sredstev v upravljanju uvrščajo KBM Infond med vodilne in največje upravljavce v Sloveniji z več kot 13 % tržnim deležem.
Kot eden izmed vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov v
Sloveniji KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta
način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno
upravljanje vzajemnih skladov.
Vsi vzajemni skladi v upravljanju KBM Infonda so usklajeni
z evropsko UCITS direktivo in se neposredno tržijo tako na
slovenskem kakor tudi na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška,
Češka…). V prihodnje planiramo širitev ponudbe vzajemnih
skladov v upravljanju KBM Infonda tudi v ostale evropske države.
INFOND SKLADI KOT TEMELJ VAŠEGA
FINANČNEGA PREMOŽENJA
KBM Infond upravlja 18 podskladov različnih naložbenih politik v
Krovnem skladu Infond in vzajemni sklad Infond PBGS, mešani
sklad.
Z njihovo kombinacijo lahko oblikujete dodatno razpršitev
premoženja v skladu z osebno nagnjenostjo k tveganju. Pri
prenosu sredstev med podskladi posameznega krovnega
sklada lahko uravnavate tveganost naložbe brez takojšnje davčne
obremenitve in tako zavarujete dosežene donose ali ob ugodni
situaciji na trgu premaknete sredstva v višje tvegan podsklad.
Kombiniranje skladov v sklopu Krovnega sklada Infond vam
omogoča, da davčno in finančno optimalno:
• dosežete razpršitev naložb v okviru osebnega profila,
• proti koncu naložbe postopno znižujete tveganost portfelja brez takojšnjih davčnih obremenitev,
• dopolnite svojo pokojnino.
KLJUČNE PREDNOSTI NALOŽBE V SKLADE
• Vzajemni skladi omogočajo potencialno doseganje višjih
donosov, kot jih lahko dosežemo s klasičnimi oblikami
varčevanja.
• Tudi z nizkimi zneski (minimalno 10 evrov) lahko vstopite
na svetovne borzne trge.
• Svoboda izbire – sami izberete sklad z naložbeno politiko,
ki vam ustreza.
• Razpršenost naložb – v vsakem vzajemnem skladu je
več deset vrednostnih papirjev, delnic, obveznic in drugih
finančnih instrumentov.
• Profesionalno upravljanje – naši upravljavci so licencirani
borzni posredniki in analitiki, ki vedo, kje najti podatke o
vrednostnih papirjih in kako jih analizirati.
• Varnost – razpršitev in profesionalno upravljanje zagotavljata raven varnosti, ki jo z izbiranjem posameznih naložb
na borzi težko dosežete.
• Prihranek časa – zbiranje in obdelovanje podatkov o
izdajateljih delnic je zamudno; v vzajemnih skladih to
namesto vas počnejo upravljavci.
• Likvidnost - ker je denar na vašem računu najpozneje v petih
dneh od dne, ko vložite zahtevek za prodajo enot premoženja
sklada.
1
Infond Profili
2
Infond Pokojnina
INFOND PROFILI
VRSTA PREDNOSTI!
ZAPOLNITE SVOJO POKOJNINSKO LUKNJO!
Namesto da ugibate, kateri sklad je naprimernejši za vas, izberite
paket skladov na osnovi vaše osebne nagnjenosti k tveganju in
naložbenega cilja. Na spletni strani www.infond.si v Ponudba/
Infond profili najdete kratek vprašalnik, ki vam bo olajšal izbiro.
• razpršitev med različnimi naložbami - geografska, panožna
in valutna
• višja varnost kot pri posamezni naložbi v sklad
• vlagatelj lahko prehaja v drug profil brez stroškov
• najnižji znesek vplačila v posamezni profil je 50 evrov
V 25 letih 40.000 evrov? Dosegljivo. Če vsak mesec nakažete
v sklad samo 60 evrov, bodo to ob zmerni dolgoročni letni
donosnosti v višini 6 % vaša privarčevana sredstva.
AGRESIVNI
ZMERNI
25 % INFOND FRONTIER
25 % INFOND ENERGY
25 % INFOND TEHNOLOGY
25 % INFOND CONSUMER
25 % INFOND BOND – EURO
25 % INFOND ALFA
25 % INFOND DELNIŠKI
25 % INFOND LIFE
Zakaj bi varčevali za pokojnino?
• Ker bo osnovna pokojnina bistveno nižja od plače, ki ste je
navajeni,
• ker bodo vaši prihodki po upokojitvi vedno bolj odvisni od vaših
prihrankov,
• ker boste skoraj gotovo potrebovali dodatna sredstva za
zdravstveno in starostno oskrbo in
• ker danes še imate presežke. Po upokojitvi pa boste
potrebovali prihranke.
3
Infond vam omogoča varčevanje za vašo dodatno pokojnino v
vzajemnih skladih Infond.
5 RAZLOGOV, ZAKAJ VARČEVATI V INFOND
DINAMIČNI
PASIVNI
25 % INFOND BRIC
25 % INFOND BETA
25 % INFOND €UROPA
25 % INFOND PANAMERICA
50 % INFOND BOND – EURO
25 % INFOND HRAST
25 % INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI
POSTOPNO ZNIŽEVANJE TVEGANJA
Vlagatelj, ki se bliža zaključku svojega načrtovanega
naložbenega obdobja, začenja postopno zniževati tveganost
naložbe in s tem zavaruje dotlej dosežene donose. Poglejmo si vlagatelja, ki za pokojnino varčuje 25 let in postopno
znižuje tveganje.
100%
80 %
OBVEZNIŠKI PODSKLAD INFOND
60 %
40 %
DELNIŠKI PODSKLADI INFOND
20 %
0%
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
• Prvih pet let vsa sredstva usmerja v izbrane delniške sklade,
• med petim in desetim letom je vlagatelj postopno začel
vplačevati in seliti portfelj v nižje tvegane, obvezniške sklade
(20 %),
• med desetim in petnajstim letom si vzpostavi razmerje 60 %
v delniških, 40 % v obvezniških skladih,
• med petnajstim in dvajsetim letom 40 % v delniških in 60 %
v obvezniških skladih,
• po dvajsetem letu pa je večina ali proti koncu celo vse v
obvezniških skladih.
Znotraj izbranega krovnega sklada lahko to stori brez
takojšnje davčne obremenitve s postopno selitvijo premoženja
v nižje tvegane podsklade.
SKLADIH ZA VAŠO POKOJNINO:
1. aktivno upravljanje sredstev
- stalno iskanje novih naložbenih priložnosti;
2. vedno veste koliko imate
- vrednosti skladov so dnevno objavljene na www.infond.si
in v slovenskih dnevnikih;
3. brez davka za dolgoročne vlagatelje
- dvig sredstev po 20. letih brez davka na kapitalski dobiček;
4. zamenjava izbranih skladov
- vaša že privarčevana sredstva lahko kadarkoli brezplačno
prenesete v drug podsklad Infond krovnega sklada;
5. brez vezave, brez skritih stroškov
- varčevanje lahko kadarkoli prekinete in dvignete brez
dodatnih stroškov.
POMAGAMO ZAPOLNITI VAŠO
POKOJNINSKO LUKNJO
KOLIKO SPLOH VARČEVATI?
30 let do upokojitve vsak mesec nakažete 50 evrov
mesečno v sklade.
Obiščite spletno stran pokojnina.infond.si
Potrebujete:
•50 evrov mesečno za naložbo
•30 let časa do upokojitve
Rezultat:
Če želite ohraniti enak življenjski standard tudi po upokojitvi,
mora Vaše varčevanje danes pokriti vašo prihodnjo pokojninsko
luknjo. To je razlika med vašo sedanjo plačo in pričakovano starostno pokojnino. Več o vaši pokojninski luknji najdete na spletni
strani pokojnina.infond.si.
•Vsaj 330 evrov doživljenjske rente ob pričakovani
povprečni 8 % letni donosnosti delniških skladov,
•Vsaj 150 evrov doživljenjske mesečne rente ob
pričakovani povprečni 4 % letni donosnosti nižje
tveganih skladov.
Še več, na tej spletni strani najdete tudi informacije o pokojninskem varčevanju ter informativne izračune. Tako si lahko sami
izračunate, koliko in kako varčevati, da boste lahko tudi po upokojitvi ohranili prihodke, ki ste jih vajeni danes.
Pri izračunu smo upoštevali izrazito konzervativne
obračune rent pokojninskih družb.
Infond Alfa
MEŠANI PODSKLAD
Krovni sklad Infond
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple,
Ebay, Coca Cola, Novartis, Nestle, Google...
• Sklad omogoča visoko razpršitev premoženja v delnicah in
obveznicah priznanih družb;
• varčevalec bo z enim podskladom prejel pozitivne učinke
varčevanja v delnicah in obveznicah;
• uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo tveganost
(fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih,
uveljavljenih podjetij);
• profesionalno upravljanje ter visoka likvidnost.
70,00
NALOŽBENA POLITIKA
60,00
5
• Podsklad ima med 35 in 65 % sredstev naloženih v delnice
in enote delniških ciljnih skladov brez panožne in geografske
omejitve;
• do 65 % sredstev podsklada se nalaga v obveznice, instrumente denarnega trga in depozite ter ciljne sklade, ki nalagajo
v prej navedene finančne instrumente;
• podsklad ima lahko do 20 % dodatnih likvidnih sredstev (vloge
na vpogled in sredstva, vezana na odpoklic).
50,00
40,00
30,00
20,00
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
10,00
28.2.2010
Infond Alfa - mešani podsklad
Infond Beta - delniški podsklad razvitih trgov
Infond Bond - Euro - obvezniški podsklad
Infond BRIC - delniški podsklad
Infond Consumer - delniški podsklad
Infond Delniški - delniški podsklad
Infond Družbeno odgovorni - delniški podsklad razvitih trgov
Infond Dynamic - delniški podsklad
Infond Energy - delniški podsklad
Infond €uropa - delniški podsklad
Infond Frontier - delniški podsklad
Infond Global - mešani podsklad
Infond Hrast - mešani podsklad
Infond Krekov Globalni - delniški podsklad
Infond Life - delniški podsklad
Infond Money - Euro - denarni podsklad
Infond PanAmerica - delniški podsklad
Infond Technology - delniški podsklad
Infond PBGS - mešani sklad
ZAKAJ NALAGATI V INFOND ALFA?
28.2.2009
SKLADI V UPRAVLJANJU KBM INFOND
Infond Alfa – mešani podsklad nalaga sredstva v delnice, enote
delniških ciljnih skladov in obveznice brez panožne omejitve
iz vsega sveta. Mešani podsklad ima poudarek na varnosti in
stabilnosti naložb, zato je primerna naložba tako v stabilnih
kot nestabilnih razmerah na kapitalskih trgih, saj z globalno
razpršenostjo in razpršenostjo po naložbenih razredih nudi
precejšnjo stopnjo varnosti. Naložbeni cilj je stabilna kapitalska
rast. Sklad je nastal s preimenovanjem in vključitvijo podsklada
Probanka Alfa – uravnoteženi v Krovni sklad Infond.
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17,9%
6,0%
12,7%
8,0%
-22,9%
9,0%
8,6%
-1,9%
1,7%
-5,5%
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti
naložb. Dosegal se bo z aktivnim upravljanjem sklada.
Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega
sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v
Ključnih podatkih za vlagatelje.
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND ALFA V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Alfa, mešani podsklad
ISIN koda
SI0021400161
Vrsta sklada
mešani uravnoteženi globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0170 635
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,00 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,09 %
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem z zmerno nagnjenostjo k tveganju, ki ne želijo
velikih nihanj enote premoženja, a kljub temu pričakujejo
nekoliko višji donos.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
Infond Beta
Infond Bond - Euro
DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežen
del sredstev v delnice. Beta ponuja vlagateljem prvovrstni
portfelj delnic iz najperspektivnejših panog pretežno iz razvitih
držav sveta. Naložbe so razpršene po vsem svetu v vrednostne
papirje brez panožne omejitve. Sklad je nastal s preimenovanjem in vključitvijo podsklada Probanka Beta – delniški, v Krovni
sklad Infond.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
9,00
7,00
6,00
• Družba za upravljanje išče perspektivne panoge in regije, v
njih pa izbira družbe oz. naložbe, pri katerih pričakujemo vsaj
tri od štirih kriterijev:
-
ugodno razmerje med pričakovanim donosom in ocen-
jenim tveganjem;
-
nadpovprečni potencial za rast dobička in prihodkov;
-
nizka tržna vrednost glede na ocenjene dobičke, knjigo-
vodsko vrednost, denarni tok in prodajo;
-
konkurenčne prednosti, na primer blagovna znamka, baza kupcev, ekonomija obsega…
• Sklad z globalno naloženo strukturo in brez panožnih omejitev
omogoča upravljavcev precejšnjo fleksibilnost upravljanja.
• Infond Beta je bil februarja 2014 razglašen za najboljši delniški
sklad področja globalni razviti trgi za leto 2013 v Sloveniji.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer
McDonald’s Corporation, Apple, Google, Nestle, Novartis,…
5,00
4,00
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad, je za vlagatelja
naložba v več deset različnih obveznic in drugih nizkotveganih naložb. Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev. Primerni so kot samostojni del naložbenega portfelja, pa tudi kot oblika zavarovanja
doseženih donosov v višjetveganih skladih ali za varovanje pred
pričakovanimi nihanji na kapitalskih trgih. Obveznost za prijavo morebitnih kapitalskih dobičkov namreč nastopi šele ob
izplačilu sredstev na račun vlagatelja, ne ob prenosih sredstev
med podskladi krovnega sklada.
GIBANJE VEP SKLADA OD USTANOVITVE DO 28.2.2014
NALOŽBENA POLITIKA
13,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30,1%
19,8%
8,7%
-41,6%
20,5%
16,1%
-3,9%
8,3%
18,5%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND BETA V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
ISIN koda
SI0021400179
Tip sklada
globalni delniški podsklad razvitih trgov
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0171 896
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
Skrbniška provizija
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, dividend in obresti, ob ustrezni
razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim upravljanjem
sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu
Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja
oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2011
2012
2013
-0,5%
9,5%
-9,8%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND BOND - EURO V 100 BESEDAH
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
ISIN koda
SI0021401318
Tip sklada
splošni obvezniški podsklad - EUR
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
Valuta
EUR
NAČIN VPLAČEVANJA
Številka računa
SI56 0291 3025 8783 923
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
2,25 % letno
Upravljalska provizija
1,10 % letno
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,33 %
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
16.2.2014
16.8.2013
16.2.2013
16.8.2012
11,00
Naziv
vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano
dolgoročno naložbo. Ocenjujemo, da je primeren kot jedro
naložb vlagatelja, ki mu dodaja druge, ožje usmerjene sklade.
Posredno vlagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške
obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas
ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.
NALOŽBENA POLITIKA
11,50
16.2.2012
• najmanj 85 % nalaga globalno v delnice in delnice oz. enote
delniških ciljnih skladov, vsaj 80 % sredstev je naloženih v
vrednostne papirje globalne regije razvitih trgov;
• do 15 % sredstev je lahko v obveznicah in enotah obvezniških
ciljnih skladov, v instrumentih denarnega trga in naložbenih
depozitih ter dodatnih likvidnih sredstvih.
16.8.2011
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
0,00
12,00
16.2.2011
1,00
• nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje
naložbenega tveganja;
• primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za
zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim
izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.
• podsklad najmanj 90 % sredstev nalaga v obveznice in
obvezniške ciljne sklade, pri čemer je največ 30 % sredstev
izpostavljenih do trgov v razvoju;
• najmanj 70 % finančnih instrumentov je nominiranih v valuti
evro;
• podsklad ima lahko do 10 % sredstev naloženih v instrumentih denarnega trga in depozitih ter dodatnih likvidnih sredstvih
(vloge na vpogled in vezane vloge).
13,50
16.8.2010
2,00
ZAKAJ NALAGATI V INFOND BOND - EURO?
14,00
12,50
3,00
28.2.2009
6
8,00
ZAKAJ NALAGATI V INFOND BETA?
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 1,23 %
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti
naložb. Dosegal se bo z aktivnim upravljanjem sklada. Več
informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega
sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v
Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki pričakujejo nizko naložbeno tveganje, stalno
unovčljivost naložbe, kot dopolnilni podsklad za zniževanje
naložbenega tveganja v osebnem portfelju in za zavarovanje
donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali v primeru
negotovega okolja na kapitalskih trgih.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
7
Infond BRIC
Infond Consumer
DELNIŠKI PODSKLAD
DELNIŠKI PODSKLAD
Infond BRIC, delniški podsklad nalaga v delnice družb s
sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji
in Kitajski. Te štiri države po mednarodnih ocenah sodijo med
države z najvišjim gospodarskim potencialom v svetu.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
30,00
• prek vloge v en podsklad sodelujete v delnicah družb štirih
najbolj perspektivnih svetovnih gospodarstev;
• Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska rastejo v gospodarske
velesile;
• Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska so novi ustvarjalci
svetovne gospodarske rasti z največjim številom
prebivalstva in visoko stopnjo rasti BDP.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer
Gazprom, China Mobile, Lukoil, Baidu, Vale, Petroleo Brasileiro,
Reliance Industries, Lojas Renner, Belle International,
Sberbank…
Potrošne dobrine porabljamo vsak dan, ne glede na to, ali je
gospodarstvo v recesiji ali razcvetu. Infond Consumer, delniški
podsklad, investira pretežni del sredstev v delnice in delniške
ciljne sklade, ki nalagajo sredstva v delnice izdajateljev, katerih bistveni del poslovanja oz. naložb se nanaša na sektorje
trajnih in osnovnih potrošnih dobrin. Podsklad nima geografske omejitve. Sklad je nastal s preimenovanjem, spremembo
naložbene politike in vključitvijo podsklada Probanka Agriculture – delniški, v Krovni sklad Infond.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
NALOŽBENA POLITIKA
20,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
38,6%
47,2%
-54,5%
69,3%
18,9%
-22,1%
8,4%
-4,5%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND BRIC V 100 BESEDAH
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo v
Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
0,20
vlagateljem, ki so bolj naklonjeni k tveganju in investirajo
na daljši rok. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev
osebnih naložb.
2009
2010
2011
2012
2013
41,7%
28,7%
-19,7%
-0,4%
16,8%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
Naziv
Infond Consumer, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021401219
Tip sklada
delniški podsklad sektorjev trajne in osnovne
potrošne dobrine
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0171 023
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Naziv
Infond BRIC, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400518
Tip sklada
delniški globalni podsklad trgov v razvoju
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3025 5198 609
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,40 %
INVESTICIJSKO TVEGANJE
2
3
28.2.2014
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
INFOND CONSUMER V 100 BESEDAH
KOMU JE NAMENJEN
1
28.2.2013
0,00
28.2.2012
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
0,00
0,40
28.2.2011
5,00
0,60
28.2.2010
10,00
0,80
28.2.2009
15,00
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
Potrošnjo bodo v prihodnje oblikovali štirje trendi:
• novi trgi – vzpon potrošnika v državah v razvoju;
• nove prodajne poti – s poudarkom na spletni prodaji;
• demografske spremembe – staranje prebivalstva in
• nove vrednote – varčnost in okoljska osveščenost.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer
McDonald’s, Nestle, Amazon, Coca Cola, Hyundai Motor, Cia
de Bebidas das Americas, Walmart de Mexico, Brasil Foods.
• Podsklad vlaga najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in
delnice oz. enote ciljnih skladov, najmanj 80 % sredstev podsklada pa je v delnicah in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v
sektorja trajne in osnovne potrošne dobrine;
• do 15 % sredstev podsklada je lahko naloženih v obveznice
in enote obvezniških ciljnih skladov, v instrumente denarnega
trga in denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva.
1,00
• Podsklad vlaga najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in
delnice oz. enote ciljnih skladov, najmanj 80 % sredstev
podsklada je v delnicah in enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, katerih glavnina poslovanja poteka v
skupini t.i. BRIC držav – Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska;
• do 15 % sredstev podsklada je lahko naloženih v obveznice
in enote obvezniških ciljnih skladov, v instrumente denarnega trga in denarne depozite ter dodatna likvidna
sredstva.
ZAKAJ NALAGATI V INFOND CONSUMER?
NALOŽBENA POLITIKA
1,40
1,20
25,00
28.2.2009
8
ZAKAJ NALAGATI V INFOND BRIC?
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,35 %
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano
dolgoročno naložbo.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno)
7
9
Infond Delniški
Infond Družbeno odgovorni
DELNIŠKI PODSKLAD
DELNIŠKI PODSKLAD RAZVITIH TRGOV
Infond Delniški, delniški podsklad, investira pretežni del sredstev v delnice. Naložbe so razpršene globalno v vrednostne
papirje brez panožne omejitve, kar daje upravljavcem veliko
fleksibilnost pri uravnavanju portfelja. Infond Delniški je že
trikrat prejel nagrado Zlati V – najboljši delniški sklad v
Sloveniji.
ZAKAJ NALAGATI V INFOND DELNIŠKI?
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Google, Ebay,
Johnson & Johnson, Volkswagen, Samsung, Novartis…
• Naložbena politika temelji na naložbah v delnice globalnih
korporacij z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in
dolgoročno poslovno vizijo;
• sklad z globalno naložbeno politiko omogoča upravljavcem
fleksibilno strukturo portfelja;
• Infond Delniški je bil trikrat zapored, januarja 2005, januarja
2006 in januarja 2007, razglašen za najboljši delniški sklad na
slovenskem trgu.
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, nalaga
sredstva v delnice svetovno priznanih podjetij, ki poleg finančnih izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega investiranja: s poslovno
strategijo, ki upošteva dolgoročne vplive na naravno, ekonomsko in
družbeno okolje, ki na področju finančnega poslovanja upoštevajo
pričakovanja različnih deležnikov po ustreznem poplačilu, dolgoročni
gospodarski rasti, transparentnem komuniciranju in poslovnih izkazih, ki si prizadevajo za vrhunske standarde vodenja in upravljanja,
zaposlenim omogočajo razvijanje znanj ter ustrezno nagrajevanje
dosežkov. Podsklad nima geografske in panožne omejitve. Sklad je
nastal s preimenovanjem in vključitvijo Krekov Klas Družbeno odgovorni, delniški podsklad, v Krovni sklad Infond.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
2,50
25,00
NALOŽBENA POLITIKA
• podsklad skupaj najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v delnice in
delnice oz. enote delniških ciljnih skladov, pri čemer je vsaj 20
% sredstev v državah trgov v razvoju;
• do 15 % sredstev je lahko naloženih v obveznicah in obvezniških
ciljnih skladih;
• podsklad ima lahko do 15 % sredstev naloženih v instrumentih
denarnega trga in denarnih depozitih;
• podsklad ima lahko do 15 % dodatnih likvidnih sredstev.
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
22,1%
29,3%
-48,6%
23,2%
2,1%
-15,1%
7,6%
4,5%
• Podsklad vlaga najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in
delnice oz. enote ciljnih skladov, najmanj 80 % sredstev podsklada je v delnicah in delniških ciljnih skladih, ki nalagajo
v delnice globalne regije razvitih trgov in izpolnjujejo kriterij
družbene odgovornosti, bodisi prepoznano s strani strokovnih institucij, ki se profesionalno ukvarjajo z ocenjevanjem
po kriterijih družbeno odgovornega investiranja, bodisi so
vključene v katerega družbeno odgovornih indeksov, bodisi
jih upravljavci KBM Infonda v notranji presoji prepoznajo kot
družbeno odgovorne;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali
obvezniške ciljne sklade, instrumente denarnega trga in
denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
10,00
5,00
28.2.2014
28.2.2013
0,00
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo v
Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6,8%
-1,7%
-42,3%
22,9%
7,2%
-10,3%
9,7%
17,3%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
KOMU JE NAMENJEN
INFOND DELNIŠKI V 100 BESEDAH
15,00
28.2.2012
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
28.2.2009
0,50
NALOŽBENA POLITIKA
28.2.2011
1,00
Posredno vlagate v delnice kot so na primer Johnson&Johnson,
3M, IBM, Amazon, DNB NOR, American Express...
20,00
28.2.2010
1,50
• Edini slovenski vzajemni sklad, ki omogoča investiranje
izključno v največja globalna podjetja, ki poslujejo po kriteriju družbene odgovornosti;
• na osnovi zunanjih in notranjih presoj se izbira podjetja,
ki izpolnjujejo kriterije poslovanja glede podnebnih sprememb, porabe energije, razvoja človeških virov, znanja
vodenja projektov, odnosa z zainteresiranimi javnostmi
(lastniki) in znanja upravljanja korporacij;
• v nobenem primeru podsklad ne bo nalagal sredstev v vrednostne
papirje družb iz panog tobačna industrija, proizvodnja alkoholnih
pijač, prirejanje iger na srečo in oborožitvena industrija.
11
2,00
28.2.2009
10
ZAKAJ NALAGATI V TA SKLAD?
INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI V 100 BESEDAH
vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano
dolgoročno naložbo.
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo v
Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
Naziv
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
ISIN koda
SI0021400880
Tip sklada
delniški globalni podsklad razvitih trgov
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0172 187
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
NAČIN VPLAČEVANJA
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Naziv
Infond Delniški, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400468
Tip sklada
delniški globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3025 4606 618
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
Stroški
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,35 %
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,37 %
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki ste naklonjeni tveganju in investirate na
daljši rok. Vsekakor je namenjen vsem, ki se zavedate
družbeno odgovornega poslovanja podjetij in trajnostnega
razvoja celotnega našega planeta.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
Infond Dynamic
Infond Energy
DELNIŠKI PODSKLAD
DELNIŠKI PODSKLAD
Infond Dynamic, delniški podsklad, investira pretežni del sredstev v delnice uspešnih podjetij z dolgoročno poslovno vizijo.
Naložbe so globalno razpršene v vrednostne papirje brez globalne in panožne omejitve. Infond Dynamic je nastal 10. oktobra 2008 v postopku preoblikovanja investicijske družbe Infond
ID 1, d. d., v vzajemni sklad, zdaj pa je vključen v Krovni sklad
Infond, kar vlagateljem omogoča upravljanje z naložbo brez
takojšnjega plačila davka na kapitalske dobičke.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
BISTVENE PREDNOSTI:
• naložbena politika temelji na naložbah v delnice globalnih
korporacij z nadpovprečno pričakovano rastjo prihodkov in
dobičkov;
• sklad z globalno naložbeno politiko omogoča upravljavcem
fleksibilno strukturo portfelja.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Facebook,
Amazon, Apple, Costco, Ebay…
NALOŽBENA POLITIKA
Infond Energy, delniški podsklad, nalaga sredstva pretežno v
delnice panožno omejenega portfelja družb iz industrij nafta
in plini, bazični materiali in oskrba z energijo, s katerimi se
trguje na organiziranih trgih. Sklad nima geografske omejitve.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
16,00
ZAKAJ NALAGATI V INFOND ENERGY?
• Povpraševanje po energiji in poraba energije celotnega
svetovnega prebivalstva in gospodarstva raste. Poraba
izredno hitro raste v državah hitrega gospodarskega razvoja, kot sta Kitajska, Indija... Ni pričakovati, da se bo poraba
energije pričela zmanjševati;
• visoko povpraševanje in poraba energije vplivata na cene
nafte in ostalih energentov, kar posledično vpliva na višje
dobičke energetskih podjetij. Z višjimi prihodki in dobički
energetskih podjetij se višajo tudi cene delnic teh podjetij;
• rastoče zanimanje za obnovljive vire energije daje zagon
celemu segmentu panoge.
6,00
• vzajemni sklad skupaj najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v
delnice in delniške ciljne sklade, pri čemer ima najmanj 20 %
sredstev v vrednostnih papirjev v državah trgov v razvoju;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali obvezniške
ciljne sklade, instrumente denarnega trga in denarne depozite
ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
5,00
4,00
3,00
Posredno vlagate v delnice kakršne so na primer Exxon
Mobil, BP, Chevron, Lukoil, Suncor Energy, E.ON…
14,00
12,00
NALOŽBENA POLITIKA
10,00
8,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2009
2010
2011
2012
2013
18,5%
-4,0%
˝-17,3%
9,0%
2,4%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND DYNAMIC V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Dynamic, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021401136
Tip sklada
delniški globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju in načrtovano
dolgoročno naložbo.
3
4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25,4%
-47,8%
36,7%
1,9%
-7,4%
-0,4%
4,9%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
Naziv
Infond Energy, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400500
Tip sklada
delniški podsklad sektorjev
energetike in javne oskrbe
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3025 7370 439
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3025 5198 803
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Skrbniška provizija
0,03 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,33 %
28.2.2014
28.2.2013
2006
16,5%
INFOND ENERGY V 100 BESEDAH
INVESTICIJSKO TVEGANJE
2
28.2.2012
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
KOMU JE NAMENJEN
1
4,00
28.2.2011
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
0,00
6,00
28.2.2010
1,00
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo v
Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
28.2.2009
2,00
28.2.2009
12
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,35 %
• Podsklad nalaga najmanj 85 % sredstev v delnice in delnice
oz. enote ciljnih skladov, najmanj 80 % v delnice in delnice
oz. enote ciljnih skladov, ki nalagajo sredstva v vrednostne
papirje družb iz sektorjev energetike in javne oskrbe;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali
obvezniške ciljne sklade, instrumente denarnega trga in
denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in investirajo na
daljši rok. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev
osebnih naložb.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
13
Infond €uropa
Infond Frontier
DELNIŠKI PODSKLAD
DELNIŠKI PODSKLAD
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Allianz,
Novartis, Nestle, BMW, GlaxoSmithKline, H&M…
NALOŽBENA POLITIKA
16,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
21,0%
18,1%
10,9%
-51,7%
27,2%
-1,0%
-15,5%
11,6%
12,1%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND €UROPA V 100 BESEDAH
NALOŽBENA POLITIKA
6,00
4,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem z visoko nagnjenostjo k tveganju, z zaupanjem v
evropska podjetja in načrtovano dolgoročno naložbo.
2012
2013
11,2%
-3,1%
Infond €uropa, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400492
Tip sklada
delniški podsklad - Evropa
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
7
INFOND FRONTIER V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Frontier, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021401433
Tip sklada
delniški globalni podsklad trgov v razvoju
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
09.00 delovnega dne
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3025 4551 910
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3025 9481 450
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,50 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,34 %
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
• Podsklad vlaga najmanj 85 % svojih sredstev v delnice in
delniške ciljne sklade. Izpostavljenost do delnic družb in
delniških skladov, ki vlagajo vanje, ki imajo sedež ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja na t.i. mejnih trgih ali v
državah v razvoju, ki pa ne vključujejo Brazilije, Rusije, Indije
in Kitajske, dosega vsaj 80 % naložb podsklada;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali
obvezniške ciljne sklade, instrumente denarnega trga in
denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INVESTICIJSKO TVEGANJE
Naziv
16.1.2014
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
28.2.2009
1,00
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
16.10.2013
1,50
• Mejni trgi so manjši trgi hitro razvijajočih se gospodarstev,
za katere se pričakuje, da bodo rasti BDP-ja in standarda
življenja v prihodnosti presegali rasti razvitih držav; države s
področja mejnih trgov so danes uspešne na mnogih področjih,
in sicer so pomembni izvozniki surovin, na drugi strani veliko
vlagajo v razvoj infrastrukture, kar spodbuja rast sektorjev
gradbeništva in transporta. Krepi se srednji razred kar ugodno vpliva na potrošnjo, finance in telekomunikacije;
• naložbena politika temelji na naložbah v delnice podjetji, ki
izkazujejo dolgoročni potencial rasti in imajo dobre poslovne
rezultate in obetajoč poslovni model;
• prek naložbe v en podsklad sodelujete v delnicah družb
številnih hitro razvijajočih se gospodarstev sveta;
• samostojno investiranje v posamezne delnice teh trgov ni
smotrno, saj je dostop do podatkov za individualnega vlagatelja kompleksen in drag, in hkrati je zaradi visoke volatilnosti
nakup posamezne delnice bistveno bolj tvegan.
8,00
16.7.2013
2,00
16.4.2013
2,50
ZAKAJ NALAGATI V INFOND FRONTIER?
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Ecopetrol,
Mercadalibre, Kazakhmy in Phillipine Long Distance Telephone.
10,00
16.1.2013
3,00
12,00
16.10.2012
3,50
14,00
16.7.2012
• podsklad skupaj najmanj 85 % svojih sredstev vlaga delnice in
delnice oz. enote delniških ciljnih skladov, vsaj 80 % v takšne,
katerih glavnina poslovanja poteka, ali katerih posli se v glavnem vodijo ali primarno kotirajo v Evropi;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali obvezniške
ciljne sklade, instrumente denarnega trga in denarne depozite
ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
4,00
16.4.2012
4,50
GIBANJE VEP SKLADA OD USTANOVITVE DO 28.2.2014
16.1.2012
5,00
14
• Naložbena politika temelji na naložbah v delnice evropskih
korporacij z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom
in dolgoročno poslovno vizijo;
• sredstva se investirajo v evropska podjetja, ki poslujejo globalno - tako je izpostavljenost gospodarskim nihanjem na
evropskih tleh manjša;
Infond Frontier, delniški podsklad, nalaga sredstva pretežno
v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja
na trgih v razvoju (t.i. ‘Frontier Markets’ oz. mejni trgi), ki ne
vključujejo Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Trgi so manjši in
manj razviti od velikih štirih, vendar imajo mnogi visoke gospodarske rasti in nizko raven zadolženosti. Med njih uvrščamo
Indonezijo, Filipine, Egipt, Nigerijo, Čile, Peru in Turčijo, itd...
Danes so tam, kjer so bili BRIC trgi pred 20 leti.
16.10.2011
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
ZAKAJ NALAGATI V INFOND €UROPO?
16.7.2011
Infond €uropa, delniški podsklad, investira sredstva pretežno v evropska podjetja z dobrimi poslovnimi rezultati, ki
poslujejo globalno – tako je izpostavljenost gospodarskim
nihanjem na evropskih tleh manjša. Sklad nima panožne
omejitve.
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,63 %
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki so v pričakovanju višjih donosov pripravljeni na visoko tveganje in investirajo na daljši rok.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
15
Infond Global
Infond Hrast
MEŠANI PODSKLAD
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
0,00
28.2.2009
16
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2009
2010
2011
2012
2013
10,3%
-3,6%
-16,6%
2,6%
-11,5%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND GLOBAL V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Global, mešani podsklad
ISIN koda
SI0021401128
Tip sklada
mešani fleksibilni globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Podsklad ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev
naloženih v katerokoli vrsto navedenih finančnih instrumentov.
Podsklad ima lahko do 20 % svojih sredstev v obliki dodatnih
likvidnih sredstev. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend
in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z
aktivnim upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na
voljo v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
Vzajemni sklad je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni
sprejeti srednje naloženo tveganje z namenom doseganja višje
donosnosti, kot ga prinašajo manj tvegane oblike naložb (bančni
depoziti, obveznice).
3
35,00
4
Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Wells Fargo,
Novartis, Nestle, Goldcorp, Apple, Samsung.
• podsklad ima med 35 % in 65 % sredstev naloženih v
delnice in enote ciljnih skladov, brez osredotočanja na
posamezno regijo ali valuto;
• do 65 % sredstev sklada je lahko naloženih v obveznicah,
instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih in enotah
ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente;
• podsklad ima lahko do 20 % dodatnih likvidnih sredstev.
33,00
31,00
29,00
27,00
25,00
23,00
21,00
19,00
17,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17,3%
16,0%
-40,5%
19,6%
2,9%
-13,0%
2,9%
-0,8%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND HRAST V 100 BESEDAH
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
7
Naziv
Infond Hrast, mešani podsklad
ISIN koda
SI0021400476
Tip sklada
mešani uravnoteženi globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
NAČIN VPLAČEVANJA
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3025 7370 342
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3025 4606 424
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,00 % letno
Upravljalska provizija
2,00 % letno
Skrbniška provizija
0,03 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,07 %
• sklad omogoča upravljavcem veliko fleksibilnosti v strukturi
portfelja v obdobjih, ko predvidevajo spremembe na trgu;
• uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo tveganost
(fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih,
uveljavljenih podjetij – tako imenovanih blue chipov).
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem z zmerno nagnjenostjo k tveganju, ki ne želijo
velikih nihanj v vrednosti enote premoženja, a kljub temu
pričakujejo nekoliko višji donos.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
INVESTICIJSKO TVEGANJE
2
NALOŽBENA POLITIKA
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
KOMU JE NAMENJEN
1
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
28.2.2014
12,00
NALOŽBENA POLITIKA
28.2.2013
Sredstva podsklada so naložena v naslednje vrste finančnih
instrumentov:
• delnice,
• ciljne sklade,
• obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
• instrumente denarnega trga,
• denarne depozite in druge prenosljive vrednostne papirje.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Krka,
Novartis, Royal Dutch Shell.
ZAKAJ NALAGATI V INFOND HRAST?
28.2.2012
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
• sklad omogoča upravljavcem fleksibilno prilagajanje strukture
glede na pričakovano relativno donosnost naložbenih razredov.
Infond Hrast je mešani uravnoteženi globalni podsklad s
poudarkom na varnosti in stabilnosti naložb. Naložbe so
razpršene v delnice in obveznice globalno, brez panožne
omejitve. Zaradi poudarka varnosti naložbe Infond Hrast
nalaga sredstva predvsem v delnice velikih, uveljavljenih
podjetij. 8. oktobra 2010 so bili premoženje in obveznosti
uravnoteženega podsklada Infond Uravnoteženi preneseni
na Infond Hrast. Z oblikovanjem novega Krovnega sklada Infond je bilo v Infond Hrast preneseno premoženje in
obveznosti Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad.
28.2.2011
BISTVENA PREDNOST:
28.2.2010
Infond Global je mešani fleksibilni globalni podsklad. Naložbe
so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne
omejitve. Fleksibilna naložbena politika upravljavcem omogoča
prilagajanje portfelja pričakovani relativni donosnosti posameznih naložbenih razredov in dogajanju na kapitalskih trgih.
Infond Global je nastal 26. septembra 2008 v postopku preoblikovanja investicijske družbe Infond ID, d. d., v vzajemni
sklad, zdaj pa je vključen v Krovni sklad Infond, kar vlagateljem
omogoča upravljanje z naložbo brez takojšnjega plačila davka
na kapitalske dobičke.
28.2.2009
MEŠANI PODSKLAD
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,09 %
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
17
Infond Krekov Globalni
Infond Life
DELNIŠKI PODSKLAD
NALOŽBENA POLITIKA
GIBANJE VEP SKLADA OD USTANOVITVE DO 28.2.2014
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
3,00
2,00
1,00
13.12.2013
13.8.2013
13.4.2013
13.12.2012
13.8.2012
13.4.2012
13.12.2011
13.4.2011
13.8.2011
0,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2011
2012
-26,2%
14,5%
2013
5,6%
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki ste naklonjeni tveganju in investirate na daljši rok.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
7
20,00
NALOŽBENA POLITIKA
10,00
5,00
0,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-13,1%
14,1%
11,2%
4,8%
13,1%
28,7%
INFOND LIFE V 100 BESEDAH
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
Infond Life, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400526
Tip sklada
delniški podsklad sektorja zdravstva
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0171 217
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3025 6518 003
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Infond Krekov Globalni, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021401342
Tip sklada
delniški globalni podsklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,38 %
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
• S staranjem in daljšanjem življenjske dobe se viša tudi poraba
prebivalstva za produkte in storitve zdravstvenega sektorja. V
prihodnosti lahko pričakujemo rast zdravstvenega sektorja.
• Razvoj novih zdravil in tehnologij tudi za najbolj usodne bolezni
sodobnega sveta ustvarja priložnosti, s katerimi ljudje lahko
izboljšajo kakovost življenja.
• Farmacija je defenzivni sektor, ki je manj občutljiv za nihanja
na borzi.
• Infond Life je bil razglašen za najboljši delniški sklad področja
zdravstvo za leti 2011 in 2012 v Sloveniji.
15,00
Naziv
Naziv
ZAKAJ NALAGATI V INFOND LIFE?
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer
Novartis, Novo Nordisk, Roche Holding, Pfizer, Merck, Krka,
Teva, Johnson&Johnson. Sanofi–Aventis, Mylan, Watson
Pharmaceuticals.
25,00
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND KREKOV GLOBALNI V 100 BESEDAH
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
28.2.2009
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
4,00
13.12.2010
18
• najmanj 85% sredstev podsklada je naloženih v delnicah ali v
delnicah oz. enotah delniških ciljnih skladov, najmanj 20 % v
državah trgov v razvoju;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali obvezniške
ciljne sklade, instrumente denarnega trga in denarne depozite
ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
28.2.2014
Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Samsung,
Google, VW, BP, Roche, Nestle, Total…
28.2.2013
• velika razpršenost naložb med globalnimi delnicami;
• naložbe v delnice največjih svetovno priznanih podjetij s
stabilnimi poslovnimi rezultati.
Infond Life, delniški podsklad, nalaga sredstva pretežno v
delnice družb iz panoge zdravstvo ali katere panožnih skupin znotraj zdravstva, kakršne so proizvajalci, distributerji
in prodajalci zdravil, medicinske opreme in pripomočkov,
družbe s področja biotehnologije in bioznanosti ter zdravstvenih storitev. Podsklad nima geografske omejitve.
28.2.2012
ZAKAJ NALAGATI V INFOND KREKOV GLOBALNI?
28.2.2011
Infond Krekov Globalni, delniški podsklad, svoja sredstva vse bolj
usmerja v tuje delnice najbolj stabilnih svetovnih podjetij. Naložbe
podsklada niso omejene niti geografsko, niti panožno. Infond
Krekov Globalni je nastal s preoblikovanjem iz družbe Zvon ena ID
d.d. 11.12.2010, zdaj pa je vključen v Krovni sklad Infond.
28.2.2010
DELNIŠKI PODSKLAD
• najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnice in
delniške ciljne sklade, najmanj 80 % v delnice in enote ciljnih
skladov, ki nalagajo sredstva v širšo panogo zdravstva;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali
obvezniške ciljne sklade, instrumente denarnega trga in
denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva (do 15 %).
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki so bolj naklonjeni k tveganju in vlagajo sredstva
na daljši rok, hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo
manj tvegane oblike naložb. Ocenjujemo, da je zelo primeren za
dopolnitev osebnih naložb.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,33 %
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
19
Infond Money - Euro
Infond PanAmerica
PODSKLAD DENARNEGA TRGA
Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga, nalaga sredstva pretežno v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti evro. Naložbeni cilj je ohranitev glavnice
in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem
trgu. Sklad je optimalen za uravnavanje tveganosti osebnega
portfelja vlagateljev, torej zavarovanje dotlej doseženih donosov, znižanje tveganje v času pred izplačilom, umik v netvegan sklad ob pričakovanih negativnih trendih na borzah.
DELNIŠKI PODSKLAD
ZAKAJ NALAGATI V INFOND MONEY - EURO?
Tovrstni skladi veljajo za najbolj varne med vsemi oblikami
skladov in imajo donosnost, primerljivo depozitom, krajšim od
enega leta.
• Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem
tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice,
• donosi so primerljivi kratkoročnim obrestnim meram depozitov,
• ker imajo vlagatelji denar na računu v petih dneh od zahteve
za izplačilo, je naložba zelo likvidna,
• naložba je primerna tudi za kratek rok (od 30 dni do enega
leta),
• donosi na srednji rok pokrivajo inflacijo.
Infond PanAmerica, delniški podsklad, nalaga sredstva
pretežno v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom
poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike.
Edini sklad s takšno naložbeno politiko na slovenskem trgu
tako združuje razvite borzne trge z volatilnimi, perspektivnimi
hitro razvijajočimi se trgi Latinske Amerike.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
NALOŽBENA POLITIKA
12,00
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Cia
Vale Do Rio Doce, Wells Fargo, Exxon Mobil, Procter & Gamble,
Petroleo Brasileiro, Companhia de Bebidas das Americas,
Chevron…
• Sklad svoja sredstva pretežno nalaga v instrumente denarnega trga in denarne depozite.
• Sklad ima največ 10 % svojih sredstev naloženih tudi v enote
ciljnih skladov denarnega trga.
10,00
11,00
9,00
NALOŽBENA POLITIKA
8,00
7,00
6,00
KOMU JE NAMENJEN
Podsklad je začel s poslovanjem 16. oktobra 2013.
vlagateljem, ki želijo uravnati tveganost osebnega portfelja z
nizkotveganim podskladom, takšnim, ki želijo zavarovati dotlej
dosežene donose z umikom sredstev v nizkotvegani podsklad
bodisi v času pred izplačilom bodisi ob pričakovanih negativnih
trendih na borzah.
Naziv
Infond Money - Euro, podsklad den. trga
ISIN koda
SI 0021401532
Tip sklada
sklad denarnega trga - EURO
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-31,7%
27,8%
14,0%
-6,3%
8,4%
12,5%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND PANAMERICA V 100 BESEDAH
Naziv
Infond PanAmerica, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400534
Tip sklada
delniški podsklad - Amerika
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
Valuta
EUR
Številka računa
SI56 0291 3026 0608 008
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3025 6517 906
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
0,40 % letno
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Ocenjeni CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 0,55 % (sklad ni posloval celo leto)
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
4,00
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA
INFOND MONEY - EURO V 100 BESEDAH
5,00
28.2.2009
Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost,
skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. Več informacij je vlagateljem na voljo v Prospektu Krovnega sklada
Infond z vključenimi pravili upravljanja oziroma v Ključnih
podatkih za vlagatelje.
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
• z naložbo v ta podsklad zajamete skoraj polovico svetovnih
kapitalskih trgov;
• dolar je pomembna svetovna valuta;
• Latinska Amerika je področje nadpovprečnih gospodarskih
in borznih rasti. Med najbolj zanimive države za vlaganja
štejejo Mehika, Brazilija, Argentina in Čile. Države Srednje
in Južne Amerike v zadnjih letih izkazujejo tudi stabiliziranje ekonomskega sistema;
• naložbena politika temelji na investiranju v delnice podjetij z
dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno
poslovno vizijo.
14,00
13,00
20
ZAKAJ NALAGATI V INFOND PANAMERICA?
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,35 %
• podsklad najmanj 85 % svojih sredstev nalaga v delnice in
delniške ciljne sklade, najmanj 80 % v delnice in delniške
ciljne sklade, ki nalagajo v delnice družb s sedežem ali
pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in
Južne Amerike;
• podsklad lahko usmerja sredstva tudi v obveznice ali
obvezniške ciljne sklade, instrumente denarnega trga in
denarne depozite ter dodatna likvidna sredstva (do 15%).
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
vlagateljem, ki so bolj naklonjeni tveganju in vlagajo sredstva na
daljši rok, hkrati pa pričakujejo višje donose, kot jih prinašajo manj
tvegane oblike naložb. Ocenjujemo, da je zelo primeren za dopolnitev portfelja osebnih naložb.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
21
Infond Technology
VZAJEMNI SKLAD
Infond PBGS
DELNIŠKI PODSKLAD
MEŠANI SKLAD
Infond Technology, delniški podsklad, nalaga sredstva
vlagateljev v sektor informacijske tehnologije. Produkti in
storitve informacijske tehnologije so tako vpleteni v vsakdanjik, da življenja brez njih ne bi več prepoznali. Infond
Technology je nastal s preimenovanjem delniškega podsklada Krekov Nano&Tech, delno spremembo naložbene
politike in vključitvijo v Krovni sklad Infond.
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
25,00
ZAKAJ NALAGATI V INFOND TECHNOLOGY?
• Informacijska tehnologija (poslej IT) je eno gonil
tehnološkega napredka: spreminja način, kako komuniciramo, se spoznavamo, zabavamo, preživljamo prosti
čas, nakupujemo in poslujemo;
• uporaba IT in nadgradnja poslovnih procesov omogoča dvig
produktivnosti ter pozitivno vpliva na gospodarsko rast;
• to so razlogi, da je sektor IT ena najbolj prodornih gospodarskih panog, na kar se odzivajo tudi borzni trgi.
Posredno vlagate v delnice kot so na primer delnice podjetij Apple,
Ebay, Google, Samsung, Oracle, IBM, Mercadolibre…
Vzajemni sklad Infond PBGS je mešani fleksibilni globalni
sklad. Upravljavci lahko prilagajajo strukturo naložb sklada
med delnicami, obveznicami in denarjem glede na pričakovano
relativno donosnost med posameznimi naloženimi skupinami
in dogajanjem na kapitalskih trgih.
Sklad je nastal s preoblikovanjem posebne delniške investicijske družbe Zlata moneta 9. novembra 2006.
NALOŽBENA POLITIKA
PETLETNO GIBANJE VEP SKLADA DO 28. 2. 2014
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-38,9%
24,0%
11,2%
-13,8%
18,3%
19,9%
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
INFOND TECHNOLOGY V 100 BESEDAH
Naziv
Infond Technology, delniški podsklad
ISIN koda
SI0021400914
Tip sklada
delniški podsklad sektorja
informacijske tehnologije
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
KOMU JE NAMENJEN
INVESTICIJSKO TVEGANJE
2
3
0,10
DONOS V POSAMEZNEM LETU POSLOVANJA*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20,3%
-30,1%
7,1%
7,2%
-14,8%
1,4%
-3,3%
4
5
6
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• posamična vplačila (minimalno 10 evrov),
• varčevalni načrt (skupaj minimalno 300 evrov letno).
7
INFOND PBGS V 100 BESEDAH
Naziv
Infond PBGS, mešani sklad
ISIN koda
SI0021400039
Tip sklada
mešani fleksibilni globalni sklad
Upravljalec
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Skrbnik
Nova Ljubljanska banka, d.d.
Vrednotenje enote
dnevno
Presečna ura
za vplačila in izplačila
09.00 delovnega dne
Valuta
EUR
SI56 0291 3026 0170 926
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
SI56 0291 3026 0172 090
odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
Številka računa
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Najmanjše vplačilo
10,00 EUR
Stroški
na www.infond.si
Stroški
na www.infond.si
Upravljalska provizija
2,25 % letno
Upravljalska provizija
2,00 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
Skrbniška provizija
0,05 % letno
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 – 2,34 %
28.2.2014
0,00
*donosi v preteklosti niso pokazatelj donosov v prihodnje
vlagateljem, ki ste naklonjeni visokemu tveganju in investirate na daljši rok. Vsekakor je namenjen vsem, ki se zavedate
nadpovprečnega potenciala informacijske tehnologije.
1
0,20
28.2.2013
Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova
prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti,
ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z aktivnim
upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem na voljo
v Prospektu Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili
upravljanja oziroma v Ključnih podatkih za vlagatelje.
0,30
28.2.2012
28.2.2014
28.2.2013
28.2.2012
28.2.2011
28.2.2010
0,00
0,40
28.2.2011
5,00
0,50
28.2.2010
10,00
0,60
28.2.2009
• najmanj 85 % vrednosti sredstev podsklada je usmerjenih v
delnice in enote ciljnih delniških skladov. Vsaj 80 % sredstev
podsklada je v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov
sektorja informacijske tehnologije;
• podsklad lahko ima naložbe tudi v obveznicah, instrumentih denarnega trga in depozitih ter v obliki dodatnih likvidnih
sredstev (največ 15 %).
15,00
NALOŽBENA POLITIKA
Sredstva sklada so naložena v naslednje vrste finančnih
instrumentov brez geografske in panožne omejitve:
• delnice,
• ciljne sklade,
• obveznice in druge oblike olastninjenega dolga,
• instrumente denarnega trga,
• denarne depozite.
0,80
0,70
28.2.2009
22
• sklad omogoča upravljavcem fleksibilno strukturo
portfeljev v obdobjih, ko predvidevajo spremembe na trgu;
• varčevalec bo z enim skladom prejel pozitivne učinke
varčevanja v delnicah in obveznicah;
• profesionalno upravljanje ter visoka likvidnost.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer McDonald’s,
Apple, United Technologies...
0,90
20,00
BISTVENA PREDNOST:
CSP (celotni stroški poslovanja sklada) za obdobje
1.1.2013 do 31.12.2013 - 2,12 %
Infond PBGS ima lahko v kateremkoli trenutku do 100 % sredstev
naloženih v katerokoli vrsto navedenih finančnih instrumentov.
Podsklad ima lahko do 20 % svojih sredstev v obliki dodatnih
likvidnih sredstev. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in
obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. Dosegal se bo z
aktivnim upravljanjem sklada. Več informacij je vlagateljem
na voljo v Prospektu z vključenimi pravili upravljanja oziroma v
Ključnih podatkih za vlagatelje.
KOMU JE NAMENJEN
Vzajemni sklad je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni
sprejeti srednje naložbeno tveganje z namenom doseganja višje
donosnosti, kot ga prinašajo manj tvegane oblike naložb.
INVESTICIJSKO TVEGANJE
1
2
3
4
*sintetični kazalnik tveganja in donosa na dan 28. 2. 2014
NAČIN VPLAČEVANJA
• z enkratnimi pologi
5
6
7
23
INFOND SKLADI
KROVNI SKLAD
VOZNIŠKI IZPIT IN PRVI AVTO
Potrebujete:
•30 evrov mesečno
•10 let časa
10 let vsak mesec nakažete 30 evrov v sklade.
Rezultat:
•Med 4.300 in 5.300 evri (odvisno od tveganosti sklada,
pri povprečni 4 % letni donosnosti za nižje tvegane
sklade in 8 % povprečni letni donosnosti za delniške
sklade).
KROVNI SKLAD –
DAVČNA UGODNOST PRI PRENOSIH
Krovni sklad je vzajemni sklad s podskladi različnih naložbenih
politik. Krovni sklad omogoča vlagateljem prenose sredstev med
podskladi brez takojšnje davčne obveznosti za ustvarjen kapitalski donos.
V Krovnem skladu Infond je združenih osemnajst podskladov:
Infond Alfa, mešani podsklad, Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, Infond Consumer, delniški podsklad, Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov,
Infond Krekov globalni, delniški podsklad, Infond Tehnology, delniški podsklad, Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad, Infond Money - Euro, denarni podsklad, Infond Energy,
delniški podsklad, Infond Frontier, delniški podsklad, Infond
Hrast, mešani podsklad, Infond Life, delniški podsklad, Infond Dynamic, delniški podsklad, Infond Global, mešani
podsklad, Infond BRIC, delniški podsklad, Infond Delniški,
delniški podsklad, Infond €uropa, delniški podsklad, in Infond
PanAmerica, delniški podsklad.
STROŠKI
Preglednice vstopnih in izstopnih stroškov za sklade v
Infondovem upravljanju ter varčevalni načrti so objavljeni na
spletni strani www.infond.si pri vsakem posameznem skladu.
TAKO UPRAVLJAMO
Prodaja
naložb in
unovčevanje
kapitalskih
dobičkov
DAVČNA OBRAVNAVA
Infondovi vzajemni skladi svoje prihodke in dobičke reinvestirajo
in jih v obdobju imetništva ne izplačujejo, zato bodo vlagatelji
ustvarili dohodek od vzajemnih skladov z unovčenjem investicijskega kupona vzajemnega sklada, torej ob prodaji.
ZA FIZIČNE OSEBE IN SAMOSTOJNE
PODJETNIKE
Po Zakonu o dohodnini, ki se uporablja od 1. 1. 2007 dalje, so
dohodki iz vzajemnih skladov obdavčeni kot kapitalski dobiček
- torej razlika med nakupno in prodajno vrednostjo. Obdavčitev
kapitalskega dobička je odvisna od tega, koliko časa je minilo
od dneva pridobitve prodanih investicijskih kuponov:
• do 5 let - 25 % davka,
• nad 5 do 10 let - 15 %,
• nad 10 do 15 let - 10 %,
• nad 15 do 20 let - 5 % davka na kapitalski dobiček.
Po 20. letu od dneva nakupa ustvarjen kapitalskih donos ni
več obdavčen. Pri krovnem skladu, kjer vlagatelj pri prenosih
sredstev med podskladi uveljavlja zamik obdavčitve, se kot
dan pridobitve šteje prvi nakup (izvirno vplačilo), kot datum
odtujitve pa unovčitev investicijskih kuponov.
ZA PRAVNE OSEBE
Razlika med nakupno vrednostjo enot premoženja in prodajno
vrednostjo se v primeru pozitivnega rezultata vpiše med prihodke, ob negativnem pa med odhodke. Obdavčitev je v okviru
davka od dohodka pravnih oseb.
Temeljna
analiza
JAVNA OBJAVA VEP
prvi delovni dan po obračunskem dnevu na spletni strani
www.infond.si, delovni dan za tem v dnevnikih.
Izbira
primernih
vrednostnih
papirjev
Upravljanje
tveganj
Uvrščanje
v portfelj
VEP ZA OBRAČUN VPLAČILA/IZPLAČILA
T (isti obračunski dan) za vplačila, ki prispejo na račun
sklada do presečne ure (9:00), in za zahteve za izplačila,
ki prispejo na družbo za upravljanje do presečne ure.
T+1 za vplačila in zahtevke za izplačila, ki prispejo po presečni
uri obračunskega dne.
25
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove
KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Najvišji vstopni stroški dosegajo do 3 %, najvišji izstopni stroški do 3 %. Navedeni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Prospekti in ključni podatki za vlagatelje, sintetični kazalnik tveganja in donosa posameznega sklada oz. podsklada ter informacije o dejansko
obračunavanih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na
spletni strani www.infond.si, na podstraneh vsakega posameznega sklada oz. podsklada, na vseh vpisnih mestih in sedežu
družbe. Vsi zainteresirani lahko prospekte in ključne podatke
za vlagatelje pridobijo tudi v pisni obliki na vseh vpisnih mestih
in na sedežu družbe. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.
080 22 42
Za vas smo dosegljivi:
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02 229 2080
F: 02 229 2796
[email protected]
www.infond.si
www.infond.si