(papež Frančišek) Kako čudovito bi bilo, če bi konec dneva vsak od

 PREDLOG:»VeselitesevGospodu.«Vadventusebomopotrudili,dabi
vsakegadružinskegačlana,kipridedomov,pozdraviliz:»Veselsemte!«
Namestodagaobsipavamozvprašanji,tarnanjiinkritikami.Tobibilo
preprostodejanjeljubeznidobližnjega,sajzvsakimdružinskim
članom,kisevračadomov,prihajadomovtudiJezus.Torejjepozdrav
namenjenobemainhkrativsem.
Polegjelahkotudistiskroke,objem,poljub.
'VeselitesevGospoduzmeraj...Gospodjeblizu'.(Flp4,4‐5).Danesbivam
radpostavilenovprašanje.Vsaknajgaponesevsvojemsrcudomovkot
nalogo,kijojepotrebnostoriti.Samnajsiodgovori.Kakojezveseljemv
tvojemdomu?Kakojezveseljemvtvojidružini?Visamiodgovoritenato.
(papežFrančišek)
PREDLOGZANAŠODRUŽINO:Enaurazadružino:dasivsakdaneno
urorezerviramozadružino.Nitreba,dasepotemsamoigramo(česo
otrocimajhni)alipogovarjamo...lahkojetotudidelo‐davsi
pomagamonekomu,alisirazdelimodela...sepačmedsabo
dogovorimo,kajvsakvdružinipotrebujeingaposkusimoslišat.Lahko
vsakvdružininapišeželjenalistekinjihpotemodvržejovškatlo,iz
katerevsakdanžrebajointo"željo"izpolnijo.
Kakočudovitobibilo,čebikonecdnevavsakodnaslahkorekel
'danessemnaredilnekajdobregazadruge'.(papežFrančišek)
Nemoremsipredstavljatikristjana,kiseneznanasmehniti.Bodimo
veselioznanjevalcisvojevere,(papežFrančišek)
ZGODBAOSRCU:Nekočježivelomajhnosrce,kijebilozelotoploinživahno.
Pripadalojeotroku.Nekegadnejezvedelo,dabodobiloobisk.Jezusa.Polno
pričakovanjajesrcesprejemalovse,karjeprišlonadenj.Slišalojeotroka,kimu
jerekel:Veselisesrce!Poglej,kajsemvsedobilzaMiklavža,BožičkainDedka
Mraza.
Srcesejenekolikoprestrašilo,potempajesprejelovsadarila.Natojeotrok
rekel:Veselisesrce.Danesboprinasprazničnokosilo.Dobilibomogoste.
Majhnosrcejemočnobilo,kajtisprejetijemoralocelopraznovanje,zjedačoin
pijačoingosti.Srcezabavajse:danesprireditevtu,jutrilutkovnaigricatam,
obiskDedkaMraza,zabava,zabava.Sedajjebilosrcetakopolno,danibilo
sposobnosprejetinikogarinničesarveč.Nastalajepravamučnatišinainsrce
jezačutilo,dašenekdohočepritivanj.Nekolikonejevoljnojevprašalo:Kdosi?
Kajhočeš?Potrebuješmnogoprostora?Slišalojeprijazenglas:Jazsemtvoj
gost,kigačakaš.ImemijeJezus.Potrebujemvelikoprostora.Pravzaprav
potrebujemcelosrce.Kerjeradioigralzeloglasnoinkerjedarilnipapirpreveč
šelestel,srcenislišalo,kajjerekelgost.Nejevoljnojereklo:No,papridi.Toda
tihosestisnivkotinpazi,danebošmotildrugih!
Jezussejekomajprerinilvnajboljoddaljenkotsrca.Vsisoganezaupljivo
gledali,sajnispadalvnjihovodruščino.Jezuspasijemislil:TudivBetlehemu
nibiloprostorazame.Potrpežljivoječepelvkotusrcainčakaldan,kobodobil
vsrcuvečprostora.
Kajbomodanesinjutriizpustiliinnaredili,dabonekajvečprostoraza
Jezusavnašidružini?
Kakoživetidoberzakon?Tako,dasmovednozdruženiz
Gospodom,kivednoprenavljanajinoljubezeninjokrepi,da
lahkopremagavsetežave.(papežFrančišek)
Mamainoče:vtemtednusizadajtanalogo,dabostaobnovila
vajinomolitev,kibosamovajina,komolitasamebrezotrok.
Otroci:dajtestaršemnalogo,davampovesta,kakojebilo,kostase
spoznalainkakojesledilanjunanadaljnjapotspoznavanja,
Svetostpomeni,dasevsakdanžrtvujemozadruge.Življenjevzakonuje
torejodličnapotdosvetosti.(papežFrančišek)
NAPREDVEČER…
»Dragedružine,dobervečer!Žesespuščavečernatanaš
zbor.Tojeura,kosezveseljemvračamodomov,dase
dobimozaistomizo.Vozračjupolnemobčutijopravljenega
terprejetegadobrega,srečanj,kiogrejejosrceter
pospešujejorast.Obdobremvinu,kidajevčlovekovihdnehvnaprej
okušatipraznikbrezzatona.Jepatotudinajtežjaurazatistega,kise
znajdenatizlastnoosamljenostjo,vgrenkemsomrakusanjterstrtih
načrtov.Kolikoosebpreživljadnevevslepiulicivdanostivusodo,v
zapuščenosti,čenecelovmržnji.Vkolikihhišahnivečvinaveseljaintorej
okusamodrostiživljenja.Znašomolitvijobomonocojpostaliglastako
prvihkotdrugih.Tojemolitevzavse.«
(takojepapežFrančišeknagovorilvelikomnožicodružinterdrugihvernikovna
Trgusv.Petramedmolitvenimbdenjempredzačetkomizrednesinodeodružini,
potemkojebiloznanjenevangeljskiodlomekosvatbivKaniGalilejski.)
MOLITEV5‐tihPRSTOV
PALECtijenajbližji,zatozačnimolitizatiste,kisotiblizu,
zaosebe,kijihnosišnajglobljevsebi.Molitizatiste,kijih
imamoradi,jenašasladkadolžnost.
NaslednjiprstjeKAZALEC.Molizaosebe,kipoučujejo,izobražujejo,
zdravijoinsvetujejo.Potrebujejooporeinmodrosti,dabiusmerjali
ljudivpravosmer.Ohranijihvsvojihmolitvah.
NatoprideSREDINEC.Jenajvišji,spominjanasnanaševoditelje,
oblastnikeinnaosebe,kisoprevzeleavtoriteto.Potrebujejobožjega
vodstva.
NaslednjiprstjePRSTANEC.Zanimivoje,dajenajšibkejši.Spominja
nas,damoramomolitizašibke,nebogljeneinzatiste,kijihtarejo
problemi.Potrebnisotvojemolitve.
InkončnoimamoMEZINEC,najmanjšiodvseh.Mezinectemora
spomnitinato,damoliššesamzase,kobošnajprejmolilzaprejšnje
skupineljudi.Tvojepotrebesebodopokazalevpraviluči.Takoboš
pripravljenmolitizasamegasebenanajboljprimerennačin.
(PapežFrančišek)
SPODBUDAZADRUGAČNOSKRITODAROVANJE
Velikostvarizapolnjujenašeživljenje.Bogbiraddelovalinvečkratne
more,kerseukvarjamostolikimistvarmi.Poskušajtatedennekajodvzeti
indarovati.Npr:
‐darujemsvojeoči:
Kajvsevidijovenemdnevu?Prekoočiprihajajovmojonotranjost
mnogečutnepodobe.Kogledamzvečertelevizijo,seduhtudiponoči
»ukvarja«spodobami,kijihmožganipredelujejo.
Kajbomdaroval?Večernoserijo,novice…Namestotegapredspanjem
knjiga.Koberemdelujemojadomišljija.Mojduhsepoglabljain
izpolnjuje.
‐darujemsvojausta:
Kajprihajaizust?Prevečgovorim,govorimneprimerno,lažnivo,
opravljam,kletev,...Zbesedolahkoranim.Kakotodarovati(odstraniti),
česarsetakozelooklepam?Sčimernadomestiti?Kajbidobregalahko
prihajaloizustinkako?Kakomolčati?Kakopustiti,dazaresspregovori
drugi:Bog,otrok,mama,oče…
Kajprihajavusta?Kajjeshrano?Preveč?Nisemspoštljiv?Jenecenim?
Drugezasvojenosti,povezanezusti:alkohol,tobak,...Alilahkoto
odstranim,kerjevmojemživljenjupreveč,mezasičuje?
Zočmiinzustilahkodamprostordrugemu!
BOGNIPOSAMEZNIK,TUDIČLOVEKNIPOSAMEZNIK
Tega, kar Bog je in življenja, ki ga Bog živi, ne moremo
ponazoriti z nobeno primero. Toda od vseh analogij
(podobnosti) je vez med možem in ženo v družini najmanj
neprimerna. Dokončna zaveza med možem in ženo najbolj
odličnoodsevaživljenjeBogaOčetainSinainSvetegaDuha.
(prim.sv.JanezPavelII.)
Priporočitenocojsvojodružinoposebnemuvarstvusv.JanezaPavlaII.,
kijebil»papeždružine«.Priporočitemuvašetežave.Velikoprimerov
govori,dapapežposmrtidelapravečudeže,kosenanjobračajo.Še
posebejmulahkozaupamomlade,kisepripravljajo,dabodonekoč
začeliživetivnovidružini.
TRIKLJUČNEBESEDE
»Zelopomembnoje,dasiznajovdružinahodpuščati,saj
imamovsinapake,vsi.Včasihpočnemostvari,kinisodobre,
kisoslabezadruge.Kovdružinipogrešimo,jepotrebno
imetipogum,daseopravičimo.
Prednekajtednisemnatemtrgurekel,dačehočenekadružinaiti
naprej,morauporabljatitribesede.Želimjihponoviti.Tribesede:smem?,
hvalainoprosti.Triključnebesede.Zadovoljenjeprosimo,davdružini
nismovsiljivi.'Smemtostoriti?Tijevredu,četostorim?',torejstonom
prošnjezadovoljenje.Recímohvala,hvalazaljubezen!'
Toda,povejmi,kolikokrattirečešhvalasvojiženiintisvojemumožu?'
Kolikodnimine,nedabiizgovorilitebesede:'hvala'...Inzadnjaje:oprosti.
Vsipogrešimoinvčasihjevdružini,vzakonukdoužaljen,včasih,kot
pravim,letijokrožniki,izrečenesotežkebesede...Todaprisluhnitetemu
nasvetu:najneminedan,dasenebiprejpobotali.Vdružinijepotrebno
vsakdanobnovitimir,anegrebrezopravičila.'Oprostitemi'.Stemse
začnenanovo.«
(papežFrančišek)
Prav v decembru pred prazniki nastaja med ljudmi veliko napetosti.
Adventna »akcija«: Nikoli spat, ne da bi se z izgovorjeno besedo
pobotali.
MolitevOčenaša,kosmozbraniokolimizeninekajizrednega,
jemožna.Tudimolitiskupajrožnivenecvdružinijezelolepo,
daje veliko moči. Prav tako moliti drug za drugega: mož za
ženo, žena za moža, oba za otroke, otroci za starše, stare
starše... Molíte drug za drugega. Takšna je molitev družine in
molitevkrepidružino.
(papežFrančišek)
MOŠKIINŽENSKESMOZAVEDNO
»Odgovorilje:»Alinistebrali,dajujeStvarniknazačetku
ustvarilkotmožainženo«(MT9,14)
»Obstajatadve,vednonavzočinevarnosti,dveskrajnosti,
ki mrtvičita žensko in njeno poklicanost. Prva je težnja, da se
materinstvo zvede na družbeno vlogo, na določeno nalogo, četudi
morda plemenito. Ženska je z vsem njenim potencialom tako
postavljena na stran, ne da bi se jo v polnosti ovrednotilo pri
oblikovanju družbe. To velja tako za civilno kot cerkveno okolje. Kot
reakcija na to prvo težnjo, obstaja še druga nevarnost, nasprotna prvi.
Gre za spodbujanje neke vrste emancipacijo, ki s tem, ko hoče zavzeti
prostore, ki so si jih prilastili moški, zavrže ženskost z mnogimi njej
lastnimi dragocenimi potezami. Ženska ima posebno občutljivost za
'Božje reči', predvsem da nam pomaga razumeti usmiljenje, nežnost in
ljubezenBogadonas.Všečmije,dajebesedaCerkevženskegaspolain
ne moškega. Cerkev je ženska, je mati, in to je nekaj lepega. Tudi v
Cerkvijepomembno,dasevprašamo:Kakšnajenavzočnostženske?Je
lahkošeboljovrednotena?«(papežFrančišek)
Za adventno vajo bo skušal biti posebej spoštljiv do žensk in moških.
Zahvalise,dasiženska,dasimoško.Bogtejehotel,dasito,karsi.«
(papežFrančišek)
DRUŽINAVARUJEŽIVLJENJE
»Tudi najšibkejši in najranljivejši, bolni, ostareli, nerojeni in
revni so mojstrovine Božjega stvarjenja, ustvarjeni po njegovi
podobi, namenjeni večnemu življenju in vredni največjega
poklona in spoštovanja. Jezus nas uči, da moramo skrbeti za
življenje, kajti to je podoba Boga, ki je absolutno življenje. Ničesar
drugeganemoremooznanjatikotživljenje,intoodzačetkadokonca.Vsi
moramo življenje varovati, ga negovati, z nežnostjo in toplino. Dati
življenje pomeni odpreti srce; varovati življenje pomeni oviti se z
nežnostjointoplinozadruge,vsvojemsrcučutitiskrbzadruge.Skrbeti
za življenje od začetka do konca. Zato ne izgubljaj poguma. Varuj
življenje.Splačase!«(papežFrančišek)
DRUŽINAMOLI
»Oglejmosidvanačinamolitve:napačenfarizejev,terpristen
cestninarjev. Farizej uteleša držo, ki ne izraža zahvaljevanja
Bogu za njegovo dobroto in usmiljenje, temveč zadovoljstvo s
samimseboj.Farizejseimazapravičnega,zadovoljenje,kerje
z njim vse v redu, se s tem šopiri ter druge sodi zviška, s svojega
podstavka. Nasprotno pa je cestninar redkobeseden. Njegova molitev je
ponižna,trezna,prežetazzavestjolastnenevrednosti,lastnerevščine.Ta
človek pa si resnično prizna, da potrebuje Božje odpuščanje, Božje
usmiljenje.Cestninarjevamolitevjemolitevubožca,kijeBoguvšeč,kakor
praviprvoberilo,'njegovaprošnjasegadooblakov'(Sir35,20),medtem
kojefarizejevaobteženaznavlakonečimrnosti.
VlučiteBožjebesedebiželelvprašativas,dragedružine:molitekdajv
družini?Nekaterida,tovem.Todamnogipravijo:kakotonarediti?Jasno,
tosestoritako,kotjestorilcestninar:ponižnopredBogom.Vsaknaj
ponižnopusti,daseBogozrenanjtergazatemprosi,dapridenanj
njegovadobrota.Toda,kakotostoritivdružini?Sajsezdi,dajemolitev
nekajosebnegainpotemnivdružininikoliprimernegatermirnega
trenutka...Da,resje,vendarpagretutudizaponižnost,zapriznanje,da
potrebujemoBožjopomoč,kakorcestninar.Vsedružine,vsi,potrebujemo
Boga,vsi.Potrebujemonjegovopomoč,njegovomoč,njegovblagoslov,
njegovousmiljenje,njegovoodpuščanje.Vendarpajepotrebna
preprostost.Zamolitevvdružinijepotrebnapreprostost.«
(papežFrančišek)
Nekiočejeprednekajdnevidejal.Domanismomoliliskupaj.Samoza
praznikeinprimizi.Potempajeresnozbolelaženinasorodnica.Začeli
smomolitienodesetkovsakvečerzanjenozdravje.Inznavadosmo
nadaljevalitud,kojeminilapotreba.Intojepostalodelnas.Otroci,že
večji,zvečerpridejoinrečejo:»Lahkozmolimo,mibišlispat.«
Bipreprostozačelitudiprinas?
»Dragistarši,naučitesvojeotrokemoliti.Moliteznjimi.«
(papežFrančišek)
VERANIZAVHLADILNIKALIZAMRZOVALNIK
»ApostolPaveljeobkoncusvojegaživljenjanapravilobračun:
'Ohranil sem vero' (2Tim 4,7). Toda, kako jo je ohranil?
Nikakor ne v sefu! Ni je skril v zemljo, kakor rahlo leni
služabnik. Sveti Pavel primerja svoje življenje z bitko in s
tekmo. Vero je ohranil zato, ker je ni samo branil temveč jo je oznanjal,
razširjal, ponesel daleč. Odločno se je uprl tistim, ki so hoteli shraniti,
'balzamirati' Kristusovo sporočilo znotraj meja Palestine. Zaradi tega je
sprejel pogumne odločitve. Šel je na sovražna ozemlja, pustil se je izvati
oddaljenim, različnim kulturam, odkrito in brez strahu je govoril. Sveti
Paveljeohranilvero,kerpotemkojojeprejel,jojepodarjalinšelvsedo
obrobijnedabizavzelobrambnodržo.
Tudiobtemselahkovprašamo,nakakšennačinmivdružiniohranjamo
našovero?Jodržimozase,zanašodružinokotzasebnodobrino,kotračun
v banki ali pa jo znamo s pričevanjem, z gostoljubnostjo, z odprtostjo
deliti z drugimi? Vsi vemo, da družine, predvsem mlade, zelo zaposlene,
dirkajo. Toda, a kdaj pomislite, da bi lahko bila ta dirka tudi dirka vere.
Krščanskedružinesonamrečmisijonskedružine.Včerajsmoslišalituna
trgu, pričevanja misijonskih družin. So misijonske tudi v vsakdanjem
življenju,medvsakodnevnimiopravili,kovvsedodajajosolinkvasvere.
Verosevdružiniohranitako,dasedodajasolinkvasverevvsakodnevne
stvari.«
(papežFrančišek)
Pogovorimose,nakakšennačinprinasvdružiniohranjamovero.
Čistost je težka in dolgotrajna zadeva. Treba je biti
potrpežljiv, da prinese sadove – sadove sreče, ki jih prinese
ljubeča dobrota. Toda hkrati je čistost zanesljiva pot do
sreče.«
(sv.JanezPavelII.)
DRUŽINANEPOVEZUJELEENEGENERACIJE
»Ne moremo mirno spati, medtem ko otroci umirajo od lakote
in ko so ostareli brez zdravniške oskrbe. Gre za »kulturo
odmetavanja«.Se pravi,čekotoseba nisiproduktiven–kotto
niso otroci in ostareli – si izključen. Kultura brezbrižnosti in
odmetavanja dela življenje vseh ljudi grenko. Zatorej moramo ponovno
izpostaviti podobo družine, kateri pripadajo otroci, mladi, odrasli,
ostareli,zdraviinbolni.Vtemoziru,ježivljenje,kiizključujenajmanjšein
ostarele,kotdrevo,kimuodrežejokorenine,sadoveinliste.Ostanesamo
deblo.
NaZahodusevelikogovoriomedgeneracijskemkonfliktu.Prihodnostini
brez generacijskega soglasja. Opozoriti treba na brezno, ki je med
generacijami.Kotdabivsakageneracijabilasamozadostna.Brezpotrebe
po medgeneracijskih vezeh, ki so zgodovina, kultura, življenje nekega
ljudstva.Vresnicitvegamo,dazrušimovprahnašodružbo.Vsakskrbile
zase.Ampakkultura,kipoudarjale»jaz«inne»mi«,jegrozovita,sajne
ustvarjasamobrebrižnosti,ampaktudikrutost.Ravnozaraditegajevez
med generacijami pogoj za razvoj, za srečanje, za mirno življenje. Z
pozornostjogledajmonacelotnodoboživljenja.«
(papežFrančišek)
Zmolitedanesposebejzavašestarestarše.Staristarši,molitezavaše
mladevdružinskemživljenju.
»Dejstvoje,dajetemeljdružinezakon.Zakonjekotprvi
zakramentčloveškosti,kjerčlovekodkrivasamegasebe,
razumevasamegasebevodnosudodrugihinvodnosudo
ljubezni,kijomoreprejematiindajati.Vzakonugrezapopolno
podaritev,brezpreračunavanjainzadržkov;zarazdelitev
vsega,takodarovkottudižrtev,vzaupanjuvBožjoprevidnost.Toje
izkušnja,kateresemorejomladinaučitiodsvojihstarševinstarihstaršev.
GrezaizkušnjoverevBogainzaizkušnjomedsebojnegazaupanja;
globokesvobode,svetosti,sajsvetostpredpostavljazvestopodaritevin
žrtevvsakdanživljenja.Vzakonihsovečkrattežave,različnipogledina
stvariterprepiri.Potrebnojemladoporočencemreči,danikolinesmejo
zaključitidnevanedabisepobotali,sajsetakoobnovizakramentzakona
intopovezujedružino.«(papežFrančišek)
DRUŽINAMOLI
»Oglejmo si dva načina molitve: napačen farizejev, ter pristen
cestninarjev. Farizej uteleša držo, ki ne izraža zahvaljevanja Bogu za
njegovodobrotoinusmiljenje,temvečzadovoljstvossamimseboj.Farizej
seimazapravičnega,zadovoljenje,kerjeznjimvsevredu,sestemšopiri
ter druge sodi zviška, s svojega podstavka. Nasprotno pa je cestninar
redkobeseden. Njegova molitev je ponižna, trezna, prežeta z
zavestjo lastne nevrednosti, lastne revščine. Ta človek pa si
resnično prizna, da potrebuje Božje odpuščanje, Božje
usmiljenje. Cestninarjeva molitev je molitev ubožca, ki je Bogu
všeč,kakorpraviprvoberilo,'njegovaprošnjasegadooblakov'
(Sir 35,20), medtem ko je farizejeva obtežena z navlako
nečimrnosti.
VlučiteBožjebesedebiželelvprašativas,dragedružine:molitekdajv
družini?Nekaterida,tovem.Todamnogipravijo:kakotonarediti?Jasno,
tosestoritako,kotjestorilcestninar:ponižnopredBogom.Vsaknaj
ponižnopusti,daseBogozrenanjtergazatemprosi,dapridenanj
njegovadobrota.Toda,kakotostoritivdružini?Sajsezdi,dajemolitev
nekajosebnegainpotemnivdružininikoliprimernegatermirnega
trenutka...Da,resje,vendarpagretutudizaponižnost,zapriznanje,da
potrebujemoBožjopomoč,kakorcestninar.Vsedružine,vsi,potrebujemo
Boga,vsi.Potrebujemonjegovopomoč,njegovomoč,njegovblagoslov,
njegovousmiljenje,njegovoodpuščanje.Vendarpajepotrebna
preprostost.Zamolitevvdružinijepotrebnapreprostost.«
(papežFrančišek)
Nekiočejeprednekajdnevidejal.Domanismomoliliskupaj.Samoza
praznikeinprimizi.Potempajeresnozbolelaženinasorodnica.Začeli
smomolitienodesetkovsakvečerzanjenozdravje.Inznavadosmo
nadaljevalitud,kojeminilapotreba.Intojepostalodelnas.Otroci,že
večji,zvečerpridejoinrečejo:»Lahkozmolimo,mibišlispat.«
Bipreprostozačelitudiprinas?