Na 2-3 straneh (Times New Roman, 12) mi prosim napišite:

Projekt XNMP
Informacijsko komunikacijski sistem za vodenje in kontrolo pri izvajanju nujne
medicinske pomoči
Ljubljansko podjetje Computel d. o. o. je v okviru razpisa TP-MIR, ki je potekal pod okriljem Javne
agencije za tehnološki razvoj RS (TIA) in Ministrstva za obrambo, razvilo v partnerskem odnosu z
Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (RP UKC LJ) in Institutom Jožef
Stefan (IJS) moderen informacijsko komunikacijski sistem za vodenje in kontrolo pri izvajanju nujne
medicinske pomoči. V okviru projekta, ki je bil na začetku ovrednoten na dobrih 300 tisoč evrov, je
podjetje Computel dobilo s strani tehnološke agencije TIA sredstva v vrednosti 211.475 evrov.
***
Zametki ideje za razvoj modernega informacijsko komunikacijskega sistema za vodenje in kontrolo
pri izvajanju nujne medicinske pomoči segajo v leto 2000, ko je bil na Reševalni postaji
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ustanovljen klicni center. Postavitev klicnega centra je
potekala brez zapletov in Reševalna postaja je bila z njim zelo zadovoljna. Klicni center je
dokazoval absolutno zanesljivost. Med spremljanjem uporabe klicnega centra je Computel
podrobneje spoznal delovanje Reševalne postaje. Ob tem je vodja RP Andrej Fink kot silen
entuziast želel učinkovito urediti poslovne procese v kolektivu s skoraj 100 zaposlenimi. Raziskal je
delovanje reševalnih postaj v razvitem delu Evrope in si ob tem nabral ogromno znanja. Rešitev si
je zamislil v obliki dispečerskega programa, ki bi omogočal optimalno razporejanje vozil in
reševalcev glede na vrsto nalog, ki izhajajo iz telefonskih klicev in sporočil očividcev s kraja nesreč.
Razvoj dispečerskega programa se je začel leta 2003. Prva različica programa je zaživela leto
kasneje. Zaradi skromnih sredstev je nadaljnji razvoj dispečerskega programa potekal zelo počasi
in je bila celotna funkcionalnost razvita šele leta 2008. Reševalna postaja pa je potrebovala še
program za delo reševalcev na terenu, saj so vse obrazce izpolnjevali na papirju, kar predstavlja
precej zamuden proces. Elektronski obrazci namreč omogočajo, da se vsi podatki, ki jih vpiše
dispečer v program, avtomatično preslikajo v elektronske obrazce. Ti so zato že do polovice
izpolnjeni, kar predstavlja velik korak k debirokratizaciji dela reševalcev.
Kako doseči omenjeni korak s programom za delo reševalcev na terenu, je predstavljalo nov izziv.
Sredstev je bilo leta 2007 žal še manj. Edino možno rešitev je predstavljalo financiranje po
drugačni poti. Ostale opcije so bile predrage, ali pa bi pomenile, da bo potekal razvoj zelo počasi.
Tako bi podjetje zamudilo pravočasen nastop na trgu in ne bi uspelo rešitve multiplicirati, kar
predstavlja v branži razliko med dobičkom in izgubo. Na srečo je Computel s pomočjo
Tehnološkega parka Ljubljana, v katerem deluje, prišel do informacije o razpisu subvencijskih
sredstev prek tehnološke agencije TIA. Delo na projektu XNMP je steklo s polno paro.
Projektne zanimivosti
Projekt XNMP je uradno trajal dve leti in pol. Začetki njegovega izvajanja segajo v leto 2007.
Začetna faza je obsegala izbor konzorcija strokovnjakov. Zelo vidno mesto je tukaj predstavljal
gospod Fink, ki ima po mnenju podjetja Computel največ znanja s področja organizacije dela pri
reševanju človeških življenj. Tudi tehnične sisteme in programske rešitve je najbolje poznal, saj je v
svoji karieri videl in preučil številne dispečerske centre. V tujih sistemih, ki si jih je ogledal, ni videl
samo dobrih stvari! Kritično je znal analizirati slabosti posameznih tujih sistemov in je znal
svetovati, kako se izogniti napakam pri načrtovanju, ki so jih naredili drugi. Tudi glede razvoja
programske opreme ni bilo težav, saj poseduje na tem področju podjetje Computel številna znanja.
Več težav je bilo z drugim znanji. V začetnem obdobju je bilo težko dobiti prosti kader s področja
telekomunikacij. Reševalci se ne morejo zanesti na komercialne brezžične komunikacije, kakršen
je sistem GSM! Slednji lahko ob povečanem prometu (recimo med prazniki) zataji. Kaj bi se šele
zgodilo v primeru naravne katastrofe? Vsi bi klicali svojce in reševalci bi ostali brez komunikacij. To
se je že dogajalo! Poučen primer predstavlja veliki potres v japonskem mestu Kobe. Reševalci
potrebujejo zato zanesljiv in neodvisen sistem. Podjetje se je s tem namenom povezalo z
Institutom Jožef Stefan, kjer so pod okriljem raziskovalne skupine za Komunikacijske sisteme in
prof. dr. Gorazda Kandusa razpolagali z znanjem o tehnologiji TETRA (Terrestrial Trunked Radio).
Lastnosti informacijsko komunikacijskega sistema
Sistem NMP3000mobile, ki je nastal v okviru projekta XNMP, predstavlja uspešno rešitev za lažje
terensko delo reševalcev in zdravnikov. V času, ko se peljejo reševalci na kraj nesreče, jih sistem
vodi z navigacijskim programom. Kasneje lahko reševalci izpolnijo še predpisane obrazce, kjer jim
sistem pomaga z avtomatskimi izračuni medicinskih parametrov, kot so ogroženost pacienta po
GCS lestvici, porodniški APGAR in drugi. Program hkrati opozarja reševalce na medicinske
podatke, ki so izven normalnih vrednosti. Program omogoča, da reševalci dobijo vse obrazce že do
polovice izpolnjene s podatki iz dispečerskega programa. Zato porabijo manj časa za birokracijo in
jim ostane več časa za pacienta. Program rešuje še problem izgube obrazcev, ki občasno ostanejo
pri zdravniku ali pacientu. Elektronski obrazci se namreč nikoli ne izgubijo in so na voljo za
obračun še isti dan. Slednjega ne omogočajo niti ameriške rešitve! S tem postanejo tudi statistične
raziskave organizacijskih in medicinskih dogodkov izvedljive v realnem času. Če se je pred tem
izvajala statistika s preštevanjem iz papirnih obrazcev več mesecev, je sedaj na voljo v sekundi.
Kar omogoča realnejše planiranje kadrov in vozil, pa tudi lažje sledenje učinkovitosti medicinskih
postopkov.
V projektu je bilo namenjene precej pozornosti tudi zanesljivi komunikacij v primeru naravnih
katastrof in najbolj zahtevnih razmer, kot je delovanje v času vojne. V okviru projekta je bil razvit še
telemedicinski sistem, ki omogoča, da lahko zdravniki specialisti iz bolnišnic pomagajo zdravnikom
in reševalcem na terenu.
Sinergije in obeti za prihodnost
Projekt XNMP je v ponudbo podjetja Computel prinesel veliko sinergijskih vplivov, ki jih dokazuje
sistem NMP3000mobile v smislu že razvitih rešitev in proizvodov, kot so klicni center, krmilnik
radijskih zvez, naprava za snemanje pogovorov in dispečerski program NMP3000dispatch. Vsi
skupaj zaokrožujejo portfelj rešitev, ki se medsebojno podpirajo in jih reševalci uporabljajo pri
svojem delu. V prihodnosti zato podjetje Computel računa na uvedbo omenjenih rešitve v večje
število reševalnih vozil in s tem podvojitev letnega prometa. Podjetje je s tem namenom izdelek že
predstavilo na Madžarskem, v Venezueli, Saudski Arabiji in Libiji. Je pa jasno, da je trg
informacijskih rešitev drugačen kot trg klasičnih potrošnih dobrin. Tukaj gre za investicijo z daljšim
rokom razmišljanja, ki traja povprečno dve leti oziroma v času recesije še dlje.
Podjetje Computel
Podjetje Computel d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 2000 v Tehnološkem parku Ljubljana. Med
njihove prve kupce štejeta slovenska distributerja mednarodnih korporacij Alcatel in Siemens, ki
sta izbrala Computelova sistema za glasovno pošto in interaktivne odzivnike. Portfelj je podjetje
dopolnilo kasneje še s klicnim centrom, sistemom za snemanje pogovorov in nato s programom za
upravljanje radijskih zvez ter dispečerskim programom in sistemom za sledenje vozil. Zadnji
dosežek predstavlja program za terensko delo zdravnikov in tehnikov NMP3000mobile.
Computel želi postati vodilno podjetje, ki bo razpoznavno na evropskem in globalnem trgu
informacijskih rešitev za klicne centre in komandno-kontrolne centre. Z že razvito celostno
ponudbo, ki zajema skoraj vse tehnologije, ki jih komandno-kontrolni centri potrebujejo, želi
podjetje vzpostaviti »One-Stop-Shop«, kjer lahko kupci dobijo celostne in integrirane rešitve, ki so
prilagojene individualnim potrebam.
Izjavi o projektu XNMP
Izjavi o projektu XNMP (mag. Aleš Jelovšek, direktor Computel):
»Že vse od leta 2004 sodelujem na vseh javnih dogodkih glede nujne medicinske pomoči in
medicinske informatike. Pogosto me tam kak reševalec ali zdravnik potegne za rokav in pove, da
te rešitve nujno potrebujejo. Na tak način, brez vsake računalniške podpore, kot to pretežno
delamo v Sloveniji, ne delajo več niti na Slovaškem, ne na Hrvaškem in ne v Srbiji. Še manj v
razviti Evropi! Ministrstvo za zdravje pa nič! No ni čisto res, nek gospod z ministrstva se je enkrat
opravičeval, da nimajo dovolj kadra, da so prezasedeni in da bo tudi to enkrat prišlo na vrsto. Pa
sem kasneje, ko sem odhajal, razmišljal, da je ta gospod kot tisti gospodar hiše, ki cele dneve žaga
in cepi drva, da ogreje svojo staro hišo in nima časa, da bi pogledal katalog z najnovejšimi
izolacijskimi materiali, ki bi omogočili manj potratno ogrevanje stavbe. Seveda, tudi to je eden od
načinov gospodarjenja, zakaj pa ne? Ne vem pa, če je pameten.«
»Brez subvencije bi se projekt zelo razvlekel in morda zaradi pomanjkanja sredstev celo nikoli ne
bi bil končan. Mikro in mala podjetja že v osnovi težko dobijo sredstva na banki, kaj šele tako
kakovostna kot so nepovratna.«
Slikovni material
Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 1.: V vozilo vgrajen tablični računalnik.
Slika 2.: Izračun optimalne poti do kraja nesreče.
Slika 3.: Reševalec s programom NMP3000mobile in delno izpolnjenim medicinskim obrazcem s
podatki iz dispečerskega centra.
Slika 4.: Predsednik evropske komisije José Manuel Barroso med razgovorom z direktorjem
podjetja Computel ob obisku Tehnološkega parka v Ljubljani.
Kontaktne informacije
Kontaktni podatki Computel:
Computel d. o. o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Direktor: mag. Aleš Jelovšek
Kontaktna oseba: Aleš Jelovšek
Tel.: 01/620-33-40 ali 041/ 634-530
E-mail: [email protected]
Kontaktni podatki TIA:
Javna agencija za tehnološki
razvoj RS
Dunajska cesta 22
1511 Ljubljana
Direktor: dr. Franc Gider
Kontaktna oseba: Helena Knez
Tel.: 0590 89501
E-mail: [email protected]