varnostni list

VARNOSTNI LIST
ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1. Identifikator izdelka
Ime snovi
Kobalt
Trgovsko ime snovi
ELECTROLYTIC COBALT
Identifikacijska številka
027-001-00-9
Številka registracije
01-2119517392-44-0014
Sinonimi
Cut cathode (1”x1”), Lugs, Starting Sheets, Ribs
Št. SDS
Co-rev 0-2010
Datum izdaje
01-aprila-2011
Št. različice
02
Datum predelave
09-novembra-2012
Datum zamenjave
01-aprila-2011
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Opredeljene uporabe
Proizvodnja in industrijska uporaba zlitin, jekel in orodij, ki vsebujejo kobalt.
Razvrščene načine uporabe za ta izdelek je mogoče najti v točki 15 tega lista.
Odsvetovane uporabe
-
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Dobavitelj
Ime podjetja
Adress
Xstrata Nikkelverk AS
Vesterveien 31,
N-4606 Kristiansand
Norveška
+47 38 10 10
Technology Director, Xstrata Nikkelverk AS
+47 38 10 10 (during office hours 09:00 - 17:30 CET)
številka telefona:
Oseba za stike
Telefonska številka za
nujne primere
e-mail
[email protected]
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES s spremembami
Razvrstitev
Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R53
Celotno besedilo za vse R-stavke je na razpolago v točki 16.
Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami
Nevarnosti za zdravje
Preobčutljivost dihal
Kategorija 1
H334 - Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z
dihanjem pri vdihavanju.
Preobčutljivost v stiku s kožo
Kategorija 1
H317 - Lahko povzroči alergijski
odziv kože.
Strupeno za razmnoževanje
Kategorija 2
H361f - Sum škodljivosti za
plodnost.
Kategorija 4
H413 - Lahko ima dolgotrajne
škodljive učinke na vodne
organizme.
Nevarnosti za okolje
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajna
nevarnost za vodno okolje
Povzetek nevarnosti
Fizikalne nevarnosti
Ni razvrščeno za fizične nevarnosti.
Nevarnosti za zdravje
Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Možna nevarnost za zmanjšano
plodnost. Zaradi poklicne izpostavljenosti ima zmes ali snov(i) lahko škodljive učinke na zdravje.
Nevarnosti za okolje
Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
1/8
Specifične nevarnosti
Mehanski postopek ali zvišane temperature lahko tvorijo prah in pare, ki lahko dražijo oči, sluznico
in dihala. Segrevanje nad tališče sprošča kovinske okside, ki ob vdihavanju lahko povzročijo
vročico zaradi kovinskih par. Simptomi so drhtavica, slabo počutje in bolečine v mišicah. Akutna
izpostavljenost kobaltu v kovinskem stanju, v prahu ali v parah lahko povzroči razdraženje kože in
oči. Pri osebah, ki so senzitizirane, povzroči izpostavljenost astmi podoben napad, ki ga
spremljajo zasopljenost, bronhialni spazem in dispnea. Posledice lahko da kasnijo. Verjetna
nevarnost raka. Mehanska obdelava lahko tvori prah. Visoke koncentracije prahu lahko z zrakom
tvorijo eksplozivno mešanico. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Glavni simptomi
Razdraženost nosa in grla. Iritacija oči in sluznic. Kašelj. Kratka sapa. Sopenje. Senzibilizacija.
2.2. Elementi etikete
Oznaka v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami
Vsebuje:
Kobalt
Identifikacijska številka
027-001-00-9
Piktogrami za nevarnosti
Opozorilna beseda
Nevarno
Previdnostni stavki
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H361f - Sum škodljivosti za plodnost.
H413 - Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
Stavke o nevarnosti
Preprečevanje
P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par.
P285 - Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odziv
P304 + P340 - V PRIMERU VDIHAVANJA: Premakniti (se) na svež zrak in počivati v udobnem
položaju za dihanje.
P342 + P311 - Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Shranjevanje
Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi.
Odstranjevanje
P501 - Embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi, krajevnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi.
Dodatni podatki za nalepko
Ni po predpisih.
2.3. Druge nevarnosti
Ni snov ali mešanica PBT ali vPvB.
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1. Snovi
Splošne informacije
Kemično ime
Kobalt
Razvrstitev:
%
Št. CAS /št. ES
≥98,5
7440-48-4
-≤100
231-158-0
DSD: Repr. Cat. 3;R62, R42/43, R53
CLP:
Št. registracije REACH
št. INDEKSA
01-2119517392-44-0014
027-001-00-9
Opombe
Skin Sens. 1;H317, Resp. Sens. 1;H334, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 4;H413
#: Ta snov ima mejno(e) vrednost(i) za izpostavljenost na delovnem mestu.
Opombe glede sestave
Ta izdelek je v skladu z Uredbo REACH 1907/2006 razvrščen kot snov z eno samo sestavino.
Celotno besedilo za vse R- in H-stavke je na razpolago v točki 16. Vse koncentracije so v utežnih
odstotkih, razen če ne gre pri sestavini za plin. Koncentracije plinov so v prostorskih odstotkih. Za
bolj natančno kemično sestavo glej potrdilo analize.
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
Splošne informacije
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Če pride do neugodnih občutkov, poiskati
zdravniško pomoč. Za vse opekline, ne glede na to, kako malenkostne so morebiti videti, se
obrniti na zdravnika.
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje
Pri oteženem dihanju prenesti na svež zrak in pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se
občutek neugodja poslabšuje ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
2/8
Stik s kožo
Če pride do stika s staljenim izdelkom, hitro ohladite prizadeto mesto z vodo in poiščite
zdravniško pomoč. Ne poskušajte odstraniti staljenega materiala s kože, ker se koža hitro strga.
Ureznine ali odrgnine je potrebno takoj temeljito očistiti. Stik s prahom: Umiti kožo z milom in
vodo. Če pride do ekcema ali drugih kožnih motenj: Poiskati zdravniško pomoč in s seboj prinesti
ta navodila.
Stik z očmi
Ne drgniti oči. Odstraniti kontaktne leče. Oči temeljito sprati z vodo in pri tem poskrbeti, da se
umiva tudi pod vekami. Če razdraženje ne poneha, nadaljevati še 15 minut s spiranjem in pri tem
od časa do časa splakniti pod vekami. Če neugoden občutek ne odneha, se obrnite na zdravnika.
Zaužitje
Če se je prah užilo, korenito splakniti usta. NE izzvati bruhanja. Če kakršenkoli neugoden občutek
ne poneha, poiskati zdravniško pomoč.
4.2. Najpomembnejši simptomi
in učinki, akutni in zapozneli
Razdraženost nosa in grla. Iritacija oči in sluznic. Kašelj. Kratka sapa. Sopenje. Senzibilizacija.
4.3. Navedba kakršne koli
takojšnje medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja
Zdraviti simptomatiko. Simptomi znajo kasniti.
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
Splošne požarne nevarnosti
Trdna kovina ni gorljiva; fino razdrobljen kovinski prah ali prašek lahko tvori eksplozivno mešanico
z zrakom. Za raztopljeno kovino ne uporabljati vode:pride lahko do nevarnosti za eksplozijo.
5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje
Poseben prah za kovinske požare. Suh pesek. Haloni. Ogljikov dioksid (CO2).
Neprimerna sredstva za
gašenje
Omejitve niso znane.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi
s snovjo ali zmesjo
5.3. Nasvet za gasilce
Posebna varovalna
oprema za gasilce
Požar ali visoke temperature povzročijo: Kovinski oksidi.
V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.
Posebni gasilski postopki
Odstraniti vsebnik iz območja požara, če to ne predstavlja tveganja.
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Za neizučeno osebje
Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se vdihavanju prahu in kontaktu s kožo in očmi.
Uporabljati osebno zaščito, kot jo priporoča točka 8 varnostnega lista.
Za reševalce
Uporabljati osebno zaščito, kot jo priporoča točka 8 varnostnega lista.
6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Preprečiti sproščanje v okolje.
6.3. Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje
Prah odstranjevati s sesalcem, ki je opremljen s filtrom HEPA. Pustiti, da se material strdi, potem
pa ga z lopatami spraskati na kup in preložiti v ustrezen vsebnik za recikliranje ali odstranitev.
6.4. Sklicevanje na druge
oddelke
Za osebno zaščito glej točko 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13
varnostnega lista.
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1. Varnostni ukrepi za varno
ravnanje
Varjenje, žganje, žaganje, spajkanje, brušenje ali strojna obdelava lahko tvorijo pare in prah.
Poskrbeti za ustrezno zračenje. Uporabljati ustrezna orodja. Izogibati se stiku z ostrimi robovi in
vročimi površinami. Izogibati se dviganju in širjenju prahu. Izogibati se vdihavanju prahu in
kontaktu s kožo in očmi. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Kontaminirana delovna oblačila
niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Izogibati se stiku s stopljenim materialom. Za raztopljeno
kovino ne uporabljati vode. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso.
7.2. Pogoji za varno
skladiščenje, vključno z
nezdružljivostjo
Hranite na suhem. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi.
7.3. Posebne končne uporabe
Za podrobno informacijo glejte točko 15. Priporočila v scenariju izpostavljenosti za uporabe se
dostavlja kot poseben dokument, ki je priložen temu varnostnemu listu.
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1. Parametri nadzora
mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti
kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)
Komponente
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Biološke mejne vrednosti
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Tip
TWA
Vrednost
0,1 mg/m3
Oblika
Vdihljiv delež.
Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
3/8
Priporočeni postopki
spremljanja
Držati se standardnih postopkov za nadzor.
Izvedeni nivo brez učinka (DNEL)
Material
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Tip
Pot
Vrednost
Oblika
Delavci
Vdihavanje
40 µg/m³
Dolgoročne lokalne
posledice
Dolgoročne sistemske
posledice
Dolgoročne lokalne
posledice
Splošno prebivalstvo Prek ust
Vdihavanje
Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC)
Material
Tip
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Pot
Aqua (morska voda) Navedba
smiselno ni
potrebna
Aqua (sladkovodna) Navedba
smiselno ni
potrebna
Naprava za čiščenje Navedba
odplak
smiselno ni
potrebna
Usedlina (morska
Navedba
voda)
smiselno ni
potrebna
Usedlina
Navedba
(sladkovodna)
smiselno ni
potrebna
Zemlja
Navedba
smiselno ni
potrebna
9,5 µg/kg
6,5 µg/m³
Vrednost
Oblika
2,36 µg/L
0,51 µg/L
0,37 µg/L
9,5 mg/kg
9,5 mg/kg
7,9 mg/kg
8.2. Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Da nivoje v zraku omejite pod priporočene pragove izpostavljenosti, uporabite digestorije,
ventilacijo prostorov ali podobne tehniške prijeme. Če so możne visoke koncentracije prahu v
zraku, uporabljajte opremo, odporno proti eksplozijam.
Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema
Splošne informacije
Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s
standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.
Zaščita za oči / obraz
Če obstaja nevarnost stika z očmi, nositi proti prahu odporna zaščitna očala. Poleg zaščitnih očal
ali naočnikov je med varjenjem, žganjem ali spajkanjem obvezna uporaba varilne čelade z
ustreznim zatemnjenim ščitnikom. Med žaganjem, brušenjem ali strojno obdelavo je poleg
zaščitnih naočnikov ali očal priporočljivo nositi ščitnik za obraz.
Zaščita kože
- Zaščita rok
Nositi ustrezne zaščitne rokavice, da pride do ureznin ali odrgnin. Nositi rokavice, če je material
segret, da ne pride do termičnih opeklin. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj rokavic.
- Drugo
Nositi primerna varovalna oblačila.
Zaščita dihal
V primeru, da prezračevanje ni ustrezno ali da obstaja nevarnost vdihavanja prahu, je treba
uporabljati dihalno opremo s filtrom za delce (tip P2). Povprašati za nasvet lokalnega nadzornika.
Toplotne nevarnosti
Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno.
Higienski ukrepi
Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se odstrani kontaminante. Ukrepati v zvezi z
vsemi zahtevami glede zdravstvenega nadzora.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Razlitja zajeziti in preprečiti sproščanje ter upoštevati državne predpise o emisijah.
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Izgled
Masivna, trdna kovina.
Agregatno stanje
Trdna snov.
Oblika
Trdna stanja kot recimo: Cuts, Chips and Briquets.
Barva
Srebrno sivo.
Vonj
Brez vonja.
Pragovna vrednost za vonj
Ni po predpisih.
pH
Ni po predpisih.
Tališče/ledišče
1494 °C (2721,2 °F) (1013 hPa)
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
4/8
2927 °C (5300,6 °F) (1013 hPa)
Začetno vrelišče in območje vrelišča
Plamenišče
Ni po predpisih.
Hitrost izparevanja
Ni po predpisih.
Vnetljivost (trdna snov, plin)
Nevnetljiva snov.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti
Meja vnetljivosti - spodnja
(%)
Ni po predpisih.
Meja vnetljivosti - zgornja
(%)
Ni po predpisih.
Parni tlak
Ni po predpisih.
Parna gostota
Ni po predpisih.
Relativna gostota
8,89
Relativna gostota temperatura
20 °C (68 °F)
Topnost(i)
2,94 mg/l (20°C)
Porazdelitveni koeficient
(n-oktanol/voda)
Ni po predpisih.
Temperatura razpada
Ni na voljo.
Viskoznost
Ni po predpisih.
Viskoznostna temperatura
Ni po predpisih.
Eksplozivne lastnosti
Ni eksplozivno.
Oksidativne lastnosti
Ne oksidira.
9.2. Drugi podatki
Nasipna gostota
Ni po predpisih.
Odstotkov hlapljivo
Ni po predpisih.
HOS (utežni %)
Ni po predpisih.
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1. Reaktivnost
Masivna kovina pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza ni reaktivna.
10.2. Kemijska stabilnost
Masivna kovina je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilna.
10.3. Možnost poteka nevarnih
reakcij
Ne pride do nevarne polimerizacije. Do nevarnih reakcij ne pride.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba
izogniti
Stik z nezdružljivimi materiali. Stik s kislinami lahko sprošča vnetljiv vodikov plin. Preprečiti
razmere, pri katerih nastaja prah. Pod določenimi pogoji so oblaki prahu lahko da eksplozivni.
10.5. Nezdružljivi materiali
Kisline. Močno oksidativne učinkovine. Amonijev nitrat.
10.6. Nevarni produkti
razgradnje
Varjenje, žganje, žaganje, spajkanje, brušenje ali strojna obdelava lahko tvorijo prah in pare iz
kovinskih oksidov.
ODDELEK 11: Toksikološki podatki
Splošne informacije
Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi iima lahko škodljive posledice za zdravje.
Podatki o možnih načinih izpostavljenosti
Zaužitje
Užitje lahko povzroči iritacijo in občutek slabosti.
Vdihavanje
Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost. Prah lahko iritira dihala.
Stik s kožo
Lahko povzroči alergijski odziv kože. Prah lahko draži kožo.
Stik z očmi
Prah lahko draži oči.
Simptomi
Razdraženost nosa in grla. Iritacija oči in sluznic. Kašelj. Kratka sapa. Sopenje. Senzibilizacija.
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost
Izdelek
Akutna izpostavljenost kobaltu v kovinskem stanju, v prahu ali v parah lahko povzroči razdraženje
kože in oči. Pri osebah, ki so senzitizirane, povzroči izpostavljenost astmi podoben napad, ki ga
spremljajo zasopljenost, bronhialni spazem in dispnea. Zaužitje kobalta lahko povzroči slabost,
bruhanje, drisko in občutek vročine. Visoke koncentracije sveže nastalih par ali prahu iz kovinskih
oksidov imajo lahko za posledico simptome vročice zaradi kovinskih par.
Vrsta
Rezultatov preskusov
Podgana
7510 mg/kg
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Akutno
Prek ust
LD50
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
5/8
Razdraženost kože/razjedenost
kože
Zaradi mehanskega drgnjenja lahko povzroči razdraženost.
Resna poškodba
oči/razdraženost:
Zaradi mehanskega drgnjenja lahko povzroči razdraženost.
Preobčutljivost dihal
Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
Preobčutljivost v stiku s kožo
Lahko povzroči alergično reakcijo kože.
Mutagenost zarodnih celic
Poznavanje mutagenosti je nepopolno.
Rakotvornosti
Podatki o rakotvornosti so nepopolni.
Monografije IARC Celostna ocena rakotvornosti
Kobalt (CAS 7440-48-4)
2B Lahko da rakotvorno za ljudi.
Strupeno za razmnoževanje
Sum škodljivosti za plodnost.
Posebna toksičnost ciljnih
organov – enkratna
izpostavljenost
Podatki o nevarnosti za zdravje so nepopolni.
Posebna toksičnost ciljnih
organov – ponavljajoča se
izpostavljenost
Testni podatki so dokončni, vendar ne zadoščajo za razvrstitev.
Nevarnost vdiha
Ni klasifikacije.
Podatki o primerjavi med
zmesjo in snovjo
Ni na voljo.
Drugi podatki
Kronična izpostavljenost kovinskemu kobaltu, prahu ali pari lahko povzroči obstruktivno obolenje
pljuč s sopečim dihom, kašljem in kratko sapo, dermatitisom in preobčutljivostjo dihal. Varjenje ali
rezanje kovine ali litin s plazemskim lokom lahko tvori ozon, dušikove okside in ultravioletno
svetlobo. Pretirana izpostavljenost ozonu ima lahko za posledico razdraženost sluznice in
neprijeten občutek v dihalih. UV žarčenje lahko povzroči pordečenje kože in obločni keratitis.
ODDELEK 12: Ekološki podatki
Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
12.1. Strupenost
Izdelek
Vrsta
Rezultatov preskusov
Morski alge
24,1 µg/L, 72 Ure, (Kobaltov diklorid)
Sladkovodne alge
144 µg/L, 72 Ure, (Kobaltov diklorid)
Morski nevrentenčar
2,32 mg/l, 48 Ure, (Kobaltov diklorid)
Sladkovodni nevretenčar
0,61 mg/l, 48 Ure, (Kobaltov diklorid)
Sladkovodna riba
1,5 mg/l, 96 Ure, (Kobaltov diklorid)
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Vodno
Alge
EC50
Invertebrate
EC50
Riba
LC50
12.2. Obstojnost in
razgradljivost
Izdelek biološko ni razgradljiv.
12.3. Zmožnost kopičenja v
organizmih
Potencial za bioakumulacijo je nizek.
Porazdelitveni koeficient
n-oktanol/voda (log Pow)
Ni po predpisih.
Biokoncentracijski faktor (BCF)
Ni na voljo.
12.4. Mobilnost v tleh
Kobalt v masivnih oblikah ni mobilen v okolju.
Mobilnost na splošno
Kobalt v masivnih oblikah ni mobilen v okolju.
12.5. Rezultati ocene
PBT in vPvB
Ni snov ali mešanica PBT ali vPvB.
12.6. Drugi škodljivi učinki
Kobalt lahko reagira z drugimi delci ali pa se adsorbira na delcih v zemlji ali usedlinah v vodi.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Preostali odpadki
Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Zajeti in v kolikor mogoče reciklirati. Kovina v trdnem
stanju in zlitine v obliki delcev so lahko reaktivne.Preden se slov odstrani, je treba določiti njene
karakteristike za nevarnosti, med drugim za požar in eksplozijo.
Kontaminirana embalaža
Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.
EU šifra odpadka
06 04 99
Metode/podatki za
odstranjevanje
Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi.
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
6/8
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
ADR
Izdelek ni vkljuèen v mednarodne uredba za transport nevarnih dobrin.
RID
Izdelek ni vkljuèen v mednarodne uredba za transport nevarnih dobrin.
ADN
Izdelek ni vkljuèen v mednarodne uredba za transport nevarnih dobrin.
IATA
Izdelek ni vkljuèen v mednarodne uredba za transport nevarnih dobrin.
IMDG
Izdelek ni vkljuèen v mednarodne uredba za transport nevarnih dobrin.
14.7. Prevoz v razsutem stanju v Se ne uporablja. Ta izdelek je trdna snov. Zato se prevoz v razsutem stanju ureja po kodi IMSBC.
Snov ni predmet dodatka I.
skladu s Prilogo II k MARPOL
73/78 in Kodeksom IBC
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Odredbe EU
Uredba (ES) št. št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek I
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek II
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih osnaževalih, Dodatek I s popravki
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I , Del 1 z dopolnili
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 2 z dopolnili
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 3 z dopolnili
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz osnaževal
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(1) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA
Ni na seznamu.
Avtorizacije
Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XIV Seznam snovi ki so predmet avtorizacije
Ni na seznamu.
Omejitve uporabe
Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII s popravki Snovi , za katero velja omejitev za trženje in uporabo
Ni na seznamu.
Direktiva 2004/37/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu
Ni regulirano
Uredba 92/85/(ES: za varnost in zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo.
Ni regulirano
Druge uredbe EU
Uredba 96/82/ES (Seveso II) o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi
Ni regulirano
Direktiva 98/24/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Direktiva Sveta 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu
Kobalt (CAS 7440-48-4)
Drugi predpisi
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP uredba), kakor je bila
spremenjena, in ustrezno državno zakonodajo za izvajanje direktiv ES. Ta varnostni list je v
skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Državni predpisi
Po Direktivi EU 94/33/ES o zaščiti pri delu za mlade Mladi ljudje pod 18 let ne smejo delati. Držati
se nacionalnih predpisov za delo s kemičnimi snovmi.
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
7/8
15.2. Ocena kemijske varnosti
Za to snov je ocena kemijske varnosti bila izvedena.
Scenariji izpostavljenosti, ki so za to snov pomembni, se nahajajo v prilogi, dostavlja se jih ločeno
kot dodaten dokument za ta varnostni list.
Identifikacija uporabe:
Uporaba pri delavcih v industrijskih okoljih
Uporaba kobalta v izdelavi neorganskih kobaltovih snovi.
Uporaba kobalta v izdelavi kobaltovih karboksilatov in rezinatov.
Proizvodnja kobalta kot katalizatorja.
Industrijska uporaba kobalta kot katalizatorja.
Proizvodnja in industrijska uporaba zlitin in jekel, ki vsebujejo kobalt.
Industrijska uporaba kobalta v postopkih za obdelavo površine.
Proizvodnja in industrijska uporaba baterij, ki uporabljajo kobalt.
Industrijska uporaba kobalta v proizvodnji neorganskih pigmentov in kalciniranih zmesi, stekla,
keramike, varistorjev in magnetov (kalciniranje/postopki sintranja).
Proizvodnja in industrijska uporaba premazov in črnil, ki uporabljajo kobalt kot sušilo in/ali
pigment.
Industrijska uporaba kobalta v izdelavi diamantnih orodij.
Varjenje v industrijskih in/ali strokovnih pogojih.
Uporaba s strani strokovnih delavcev
Strokovne uporabe premazov in črnil, ki vsebujejo kobalt.
Strokovna uporaba zobnih zlitin, ki vsebujejo kobalt.
Uporaba s strani potrošnikov.
Jih ni.
ODDELEK 16: Drugi podatki
Seznam kratic
DNEL: izvedeni nivo brez učinka.
PKBU: predvidena koncentracija brez učinka.
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.
vPvB: zelo obstojno in zelo bioakumulativno.
DSD: Direktiva 67/548/EGS.
CLP: Uredba št. 1272/2008.
LD50: Smrtna doza, 50%.
Literatura
Monografije IARC Skupna ocena rakotvornosti (deli 1-102)
IUCLID
Poročila o kemijski varnosti.
Podatki o metodi vrednotenja,
ki vodi k uvrstitvi mešanice
Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in
testnih podatkov, če so na voljo.
Popolno besedilo H-izjav ali
R-stavkov v oddelkih 2 do 15
R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R62 Možna nevarnost za zmanjšano plodnost.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H361 - Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
H413 - Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
Informacija o usposabljanju
Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom.
Demanti
Izrecen namen tega varnostnega lista je skladnost z zahtevami Uredbe EU z imenom REACH o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (ES št. 1907/2006 evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006) in ustrezno državno zakonodajo; varnostni list
lahko da ne ustreza zahtevam kakih drugih uredb za varstvo pri delu z izdelkom.
ELECTROLYTIC COBALT
902641 Żtevilka različice: 02
Datum predelave: 09-novembra-2012
Datum izdaje: 01-aprila-2011
SDS Slovenia
8/8