Prisr~no Vam vo{~imo vesele in blagoslovljene bo`i~ne praznike

Po{tnina pla~ana pri po{ti
Sevnica 8290
TISKOVINA
K -MIX beljakovinske me{anice in
vsa krmila ter vitaminsko
mineralne me{anice Jata- Emona
lahko naro~ite v poslovalnicah
Kme~ke zadruge Sevnica.
V mesecu decembru imamo na
zalogi koruzno krmilno moko po
konkuren~ni ceni.
Najpogostej{a beljakovinska krmila na trgu
so razne oljne tropine, pivske tropine, ostanki
mlinske industrije… Vedno je bolj{a
kombinacija razli~nih beljakovinskih krmil,
kot dokrmljevanje le ene same. V JATIEMONA vam zato nudimo zelo pestro izbiro
beljakovinskih krmnih me{anic, vse pa
vsebujejo tudi ustrezno koncentracijo
mineralov in vitaminov. Program MIX je sicer
namenjen za dodajanje v krmilne vozove,
enostavno pa ta krmila tudi potrosimo po
sila`i v jaslih. Za obi~ajne krmne obroke, ki so
sestavljeni iz enakih dele`ev koruzne in
travne sila`e priporo~amo od 1,5 do 3,5 kg
mixa na kravo na dan - vsem enako, dokler
dobivajo koruzno sila`o! Orientacija naj bo
vsebnost uree v mleku!
Priporo~amo se za va{a
povpra{evanja in nakupe pri nas.
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica
[TEVILKA: 119
SAMO ZA INTERNO UPORABO
Tisk: TISKARNA JORDAN, Kr{ko
DATUM: 15. 12. 2010
»Prisr~no Vam vo{~imo vesele in blagoslovljene
bo`i~ne praznike. Novo leto naj bo radodarno z
zdravjem, veseljem, sre~o, uspehi, naj bo v miru,
zaupanju in sodelovanju pre`iveto.«
Kme~ka Zadruga Sevnica, z.o.o.
• K-MIX 32-NM vsebuje
32 % s.
beljakovin iz oljnih tropin, cenovno zelo
ugoden
Za informacije, povpra{evanje in
naro~ila nas pokli~ite !
• K-MIX 35 - vsebuje 35 % s. beljakovin iz
o. tropin, k. glutena, bu~nih poga~, vsebuje
`ive kvasovke
Delovni ~as trgovin
(velja do 28. vebruarja 2011):
• K-MIX 41 - vsebuje 41 % s. beljakovin
Vse te me{anice z visoko koncentracijo
beljakovin in mineralov dopolnjujejo osnovno
krmo, ugodno vplivajo na mle~nost, kakovost
mleka in zdravje va{ih `ivali.
Za vse podrobnej{e informacije se obrnite na
na{o svetovalno slu`bo, z veseljem Vam
bomo svetovali glede na Va{e potrebe !
Silva Bevc, Jata EMONA d.o.o.
4
1
PRIDELANO V POSAVJU:
LOKALNO PRIDELANA HRANA
NAJ IMA PREDNOST
kmetijskega sklada za razvoj pode`elja. Za
vsebino informacij odgovarja LAS Posavje.
Organ upravljanja za program razvoja
pode`elja RS za obdobje 2007-2013 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.«
Evropski kmetijski sklad za razvoj pode`elja
Evropa investira v pode`elje
Projekt Pridelano v Posavju: Lokalno
pridelana hrana naj ima prednost je
nadgradnja vzpostavitve lokalne trajnostne
oskrbe s hrano v Posavju in je nadaljevanje
projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano v
Posavju, ki ga je LAS Posavje izvajala v letu
2009/2010 in uspe{no zaklju~ila. Kme~ka
zadruga Sevnica (nosilec projekta) je s
partnerjema Centrom za razvoj pode`elja
Posavje ter Kostakom Kr{ko pri~ela z
izvajanjem aktivnosti na projektu Pridelano v
Posavju.
POSEBNE PREMIJE ZA BIKE IN
VOLE - 3. obdobje
Rok za oddajo zahtevkov za uveljavljanje
posebne premije za bike in vole (za ~as
prodaje `ivali od 1. oktobra do 31. decembra
2010) je
Projekt je razdeljen v dve vsebinsko
zaklju~eni fazi in se je pri~el izvajati 01. 09.
2010 ter bo trajal do 31. 05. 2012.
od 1. do 31. januarja 2011.
S projektom `elimo spodbuditi tr`enje
lokalnih pridelkov/hrane, ker imajo le-ti
{tevilne prednosti - pridelek ima kratko pot
od njive do kro`nika (kraj{e transportne
relacije, sve`a hrana, ohranjena kakovost,
manj kala, dobra sledljivost, itd.).
Vzpostavitev trajnostne lokalne oskrbe s
hrano bo tako prilo`nost za vklju~itev tudi
manj{ih pridelovalcev.
Predpogoj za vlo`itev zahtevka za premije je
oddana Zbirna vloga za subvencije za leto
2010.
Zahtevek, ki se vlaga samo v elektronski
obliki lahko vlo`ite v Kme~ki zadrugi Sevnica
ali na Kmetijski svetovalni slu`bi.
Cilj predlaganega projekta je povezovanje z
zainteresiranimi ponudniki oz. pridelovalci za
vklju~itev v pogodbeno razmerje, razviti
celostno grafi~no podobo ter novo blagovno
znamko za `ivila, vklju~ena v lokalno
trajnostno oskrbo, dvig prepoznavnosti
lokalnih proizvodov, pove~ati pripravljenost
za nakup lokalno pridelane hrane pri
potro{nikih ter vzpostaviti tr`ne poti za
lokalno pridelano hrano.
Gnojenje praznih njiv s hlevskim gnojem
na {ir{ih in o`jih vodovarstvenih obmo~jih je
prepovedano do 15. februarja. V kolikor so tla
srednje te`a ali te`ka velja prepoved do 31.
januarja.
UPORABA @IVINSKIH GNOJIL V
ZIMSKEM OBDOBJU
Kmetovalcem `elim posredovati nekaj
napotkov o mo`nostih uporabe `ivinskih
gnojil na njivskem in travnatem svetu. Ne
samo tehnolo{ka ampak tudi zakonska
dolo~ila nam prepre~ujejo gnojenje v
zimskem ~asu. Po drugi strani pa nas praksa
zadnjih let sili, da so ravno zgodna
dognojevanja `it in travnikov najbolj
u~inkovita, saj se zadnja leta `e v
spomladanskem ~asu pogosto pojavljajo
su{e in s tem tudi manj{a u~inkovitost
gnojenja.
Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo
du{ik je prepovedano na zemlji{~ih z zeleno
odejo do 31. januarja in na drugih zemlji{~ih
pa do 15. februarja.
Mateja Strgulec, KGZ Novo Mesto
Kot vemo se v zimskem obdobju rast rastlin
ustavi, zato se tudi hranila iz gnojil ne
porabljajo preko rastlin. Nekatera hranila se
oprimejo talnih delcev in ~akajo v obmo~ju
korenin do spomladanske rasti, du{ik pa je
hranilo, ki se hitreje izpira v globlje plasti tal,
kar predstavlja nevarnost tudi za na{o pitno
vodo.
ZIMSKI OBROKI ZA KRAVE
MOLZNICE
Na na{em podro~ju so zimski obroki
(marsikje pa kar celo leto) praviloma
sestavljeni iz nekaj sena, travnih sila` in
prete`no koruzne sila`e. Kakovostno seno je
za zdravje krav in dobro delovanje vampa
nepogre{ljivo. Travne sila`e so letos `al
nasplo{no slab{e kvalitete in po sestavi zelo
razli~ne. Koruza je bila v leto{njem,
vremensko res neugodnem letu, zelo
izpostavljena delovanju najrazli~nej{ih
plesni. Tudi po hranilni vrednosti so koruzne
sila`e slab{e kot lani. Vendarle je pove~ini
glavna krma v prehrani molznic koruzna
sila`a . Le ta pa predstavlja precej
enostransko krmo, ki je sicer bogata z
energijo, vendar zelo revna z vsemi ostalimi
hranilnimi snovmi, ki jih `ivali za dobro
proizvodnjo in zdravje nujno potrebujejo.
Krmne obroke na osnovi koruzne sila`e
moramo vedno dopolnjevati z beljakovinsko
bogatimi krmili, mikro in makro minerali ter
vitamini.
S tem namenom je postavljena zahteva, da
se teko~a `ivinska gnojila, to sta gnojnica in
gnojevka ne uporabljata na kmetijskih
zemlji{~ih brez zelene odeje; torej na golih
njivah, od 15. novembra do 15. februarja.
Prepoved velja tudi izven tega obdobja,
kadar nastopijo razmere, da so tla nasi~ena z
vodo, poplavljena, zamrznjena ali prekrita z
ve~ kot 10 cm debelo sne`no odejo.
[e posebej je raba teko~ih `ivinskih gnojil
prepovedana na najo`jih vodovarstvenih
obmo~jih. Nasploh je gnojenje in raba FFS
prepovedana tudi na priobalnem obmo~ju,
kar pomeni 15 m zra~ne razdalje od voda I.
reda oz. 5 m od voda II. reda.
Na {ir{ih in o`jih vodovarstvenih obmo~jih
velja prepoved gnojenja z gnojnico in
gnojevko v slede~em zimskem obdobju:
V veliko pomo~ rejcem krav molznic glede
koli~ine dodajanja beljakovinskih krmil je
analitski podatek o vsebnosti uree v mleku,
ki se mora vedno gibati med 0,015 in 0,030
%. ^e jo je v mleku manj od 0,015 % pomeni,
da so krave premalo preskrbljene z
beljakovinami, mle~nost je ni`ja, slab{e se
izkori{~a strukturna vlaknina, ni`ja je
vsebnost ma{~ob v mleku in krave imajo ob
telitvah te`ave s ketozami.
- na zemlji{~ih z zeleno odejo do 15.
januarja na srednje te`kih in te`kih tleh, kar
pomeni, da je gnojenje v skladu z gnojilnim
na~rtom `e mo`no, na lahkih tleh pa bo
mo`no gnojiti po 31. januarju.
- na drugih zemlji{~ih (njive) z zaoravanjem
`etvenih ostankov velja prepoved do 15.
februarja, kar se ujema tudi z rokom za
ozelenitve njivskih povr{in.
»Projekt Pridelano v Posavju: Lokalno
pridelana hrana naj ima prednost je
sofinanciran s pomo~jo Evropskega
2
3