2013-Požarni red

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS 71 / 93, 105/06 in 3/2007, 9/2011) in ZVPoz-D Uradni list RS 83 / 12 in 2. čl.
Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 34/11 in 101/2011) in 25. čl. Stanovanjskega zakona
(SZ-1 Uradni list RS, št. 69/2003 in 87/2011) je
Direktor - odgovorna oseba upravnika večstanovanjskih / poslovno stanovanjskih objektov Komunale
Slovenj Gradec za
VEČSTANOVANJSKI / POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT
sprejel naslednji:
Julij, 2013
POŽARNI RED IZDELAL-A:
Elizabeta Korošec s.p., Pohorska c. 43, 2382 Mislinja
Skladno z 20. in 36. členom Zakona o varstvu pred požarom (uradni list RS št. 3/2007, 9/2011) opravljen posebni in splošni del strokovnega izpita na podlagi Pravilnika o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11).
Št. pooblastila za izvajanje strokovnih nalog iz požarne varnosti:
Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje: Št.: 8450-168/2011-2 DGZR z dne,
4.1.2012.
Požarni red: Večstanovanjski objekt
1.
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Požarni red se uporablja v večstanovanjskem / poslovno stanovanjskem objektu in je obvezen:
za vse stanovalce stanovanjskega bloka, obiskovalce in delavce, ki opravljajo vzdrževalna ali
druga dela v večstanovanjskem/poslovno stanovanjskem objektu, katerih upravnik je
JPK Slovenj Gradec, ne glede na to, če je naročnik del upravnik objekta ali lastniki sami.
za vse druge osebe, ki se začasno zadržujejo v skupnih in zasebnih stanovanjskih prostorih
objekta.
1.2. Požarni red ima namen:
da se varstvo pred požarom v vseh stanovanjskih enotah in skupnih prostorih stanovanjskega
objekta uredi na enoten način,
da se na najmanjšo možno mero zmanjšajo možnosti za nastanek požara,
da se zagotovi čim večja varnost pred posledicami požara,
da se z ustrezno organizacijo varstva pred požarom zavarujejo osebe, živali, naprave in
objekti pred posledicami, ki bi nastopile v primeru požara,
da se morebitni požar pravočasno lokalizira in pogasi.
1.3. S požarnim redom se določa:
Organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti stanovalcev in
obiskovalcev pri preprečevanju nastanka požara.
Ukrepe varstva pred požarom, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali iskrečega
orodja tam, kjer je to prepovedano.
Odstranjevanje vseh gorljivih snovi iz požarno ogroženih prostorov (kleti, kotlovnice).
Podatke o predvidenem številu oseb v objektu.
Ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in
drugih virov vžiga.
Ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo.
Druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh
ukrepov.
Navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje stanovalcev in
obiskovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter
naloge in odgovornosti stanovalcev po požaru.
2. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM
2.1.
Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom v več stanovanjskem / poslovno
stanovanjskem objektu je varovanje življenja in zdravja ljudi in živali (hišnih ljubljenčkov)
ter varovanje premoženja pred požarom.
2.2.
Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom so obvezni in odgovorni vsi stanovalci in
obiskovalci, kot tudi druge osebe, ki se nahajajo v objektu - izvajalci del idr.
2.3.
Osebe morajo izvajati ukrepe za varstvo pred požarom, ki jih določa zakon, predpisi izdani na
njegovi podlagi in požarni red, ter sodelovati pri gašenju požara, reševanju ljudi ter
premoženja s sredstvi za gašenje.
2.4.
Iz požarnega reda se za stanovalce in obiskovalce, pripravi izvlečke v obliki navodil. V
navodilih so določeni:
2
Požarni red: Večstanovanjski objekt
ukrepi za preprečevanje nastanka požara,
naloge in postopki v primeru požara,
naloge in postopki po požaru,
ostali za požarno varnost potrebni podatki (telefonske številke, prepovedi, priporočila).
2.5.
NALOGE IN ODGOVORNOSTI OSEB PRI PREPREČEVANJU NASTANKA POŽARA
2.5.1.
Odgovorna oseba upravnika objekta je odgovorna da, oz. je zadolžena za:
-
-
2.5.2.
Zakonitost izvajanja varstva pred požarom;
Redno obravnavanje programov in ukrepov varstva pred požarom;
Vodenje in organizacijo izvajanja ukrepov VPP;
Zagotavljanje finančnih sredstev (stroške sorazmerno razdeli med lastnike) za izvajanje
programov in ukrepov za požarno varstvo v okviru svojih pristojnosti ter, da se sredstva
porabljajo namensko;
Zagotavljanje periodičnih pregledov gasilnih aparatov, notranjih hidrantov in ostalih sistemov
aktivne protipožarne zaščite;
zagotavlja izpolnjevanje posebnih obveznosti do inšpekcije za zaščito in reševanje,
Za odpravljanje pomanjkljivosti in nevarnosti za požare in druge nesreče, ki so jih ugotovili
inšpekcijski organi in drugi organi oziroma pooblaščene osebe – v sklopu skupnih in javnih
prostorov objekta,
sprejme ukrepe v smislu odprave vzrokov požarov,
nabavi sredstva in opremo za varstvo pred požarom,
organizira pregled in meritve kurilnih in dimovodnih naprav ter skrbi za redno čiščenje
dimnikov v predpisanih rokih,
organizira meritve strelovodnih inštalacij v predpisanih rokih.
organizira čiščenje prostorov in delovne opreme, da prepreči nastanek požara.
po potrebi organizira praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije,
Opozarjanje na izvajanje preventivnih ukrepov, organizacijo celotnega varstva pred požarom
ter zagotavljanje njegovega uspešnega delovanja v okviru pooblastila;
Nadzorovanje stanja varstva pred požarom, nadzorovanje vzdrževanja protipožarne opreme in
sredstev, za njihovo pravilno razporeditev in označevanje, vizualni nadzor elektroinštalacij v
skupnih prostorih;
Opozarjanje na organizacijo izvajanja požarne straže, kot jo določa zakon o požarni varnosti;
Zagotavljanje, da se pri morebitni adaptaciji objekta upošteva in zagotovi takšne
požarnovarnostne pogoje (projektiranje) oziroma izpolnjuje vse zahteve glede gradbenega
materiala in konstrukcij, strelovodov, elektro in drugih instalacij, ventilacijskih, vodovodnih
in kanalizacijskih vodov in naprav za javljanje in gašenje požarov, sredstev in opreme za
gašenje in reševanje, zasilne razsvetljave in zasilnih izhodov, opozorilnih napisov in drugih
ukrepov, s katerimi se zagotavlja varnost ljudi in premoženja pred požarom;
vodi predpisane evidence s področja požarne varnosti, 2 krat letno izpolnjuje kontrolne liste,
ki so v prilogi požarnega reda.
Stanovalci
2.5.4.1. V skupnih prostorih več stanovanjskega / poslovno stanovanjskega objekta stanovalcem
ni dovoljeno:
-
Shranjevati in uporabljati lahko vnetljive, eksplozivne, lahko hlapne snovi in snovi, ki
povzročajo samovžig (mastne krpe).
Kajenje in kakršnakoli uporaba odprtega ognja;
Nenamenska uporaba gasilnih naprav (ročnih gasilnikov ali zidnih hidrantov);
3
Požarni red: Večstanovanjski objekt
-
V kletnih prostorih shranjevati plinske jeklenke zaradi nevarnosti uhajanja plina in posledično
nevarnosti za eksplozijo.
Uporabljati električne, plinske ali druge grelne elemente;
Zalagati vhode, izhode, hodnike, stopnišča, gasilno opremo ter elektroomare;
Puščati na hodnikih pohištvo, prtljago, otroške vozičke in podobno - hodniki morajo biti
vedno prosti.
Stanovalci so odgovorni da:
So izhodi odklenjeni, ali pa mora biti na razpolago ključ.
Da izvajajo vse ukrepe varstva pred požarom, ki so določeni s predpisi, splošnimi akti, sklepi
hišnega sveta in odredbami odgovorne osebe upravnika, ki je pooblaščena za varstvo pred
požarom;
Da se seznanijo s tem požarnim redom, z ukrepi varstva pred požarom v vseh prostorih in
navodili za ravnanje v primeru požara;
Da uporabljajo delovna sredstva in materiale v svojih in skupnih prostorih tako, da način
njihove uporabe ne predstavlja nevarnosti za nastanek ali širjenje požara;
Da se seznanijo z načinom uporabe ter namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična
sredstva in opremo za gašenje in opremo za gašenje in reševanje (ročni gasilniki, notranji
hidranti);
Da obvestijo odgovorno osebo upravnika o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo
in katere bi lahko povzročile nastanek požara;
Da skrbijo za čistočo v svojih in skupnih prostorih in da prehode, dostope, hodnike in
stopnišča ne zalagajo z materialom in predmeti;
V kletnih prostorih shranjevati plinske jeklenke zaradi nevarnosti uhajanja plina in posledično
nevarnosti za eksplozijo.
Da ne zalagajo gasilnih aparatov, hidrantov, elektroomar, hodnikov, stopnišč, izhodov in
drugih prehodov ter, da ne vstopajo v prostore, kjer je vstop nepooblaščenim osebam
prepovedan;
Da sodelujejo pri gašenju, reševanju, prvi pomoči in evakuaciji ljudi v primeru požara ali
druge nesreče;
Da s kakršnimikoli gradbenimi posegi po lastni iniciativi ne spreminjajo funkcionalnosti
objekta, ki bi bil v nasprotju s projektno dokumentacijo.
Da opozarjajo druge prisotne osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega dela, kajenja ali
nespoštovanja drugih določil požarnega varstva;
Da vsak, ki uporabi gasilno sredstvo oziroma opazi, da je bilo uporabljeno, obvesti
odgovorno osebo upravnika;
Za omogočanje inšpekcijskih pregledov, sodelovanje pri njih ter sodelovanje pri ugotavljanju
varstva pred požarom in ugotavljanju vzrokov morebitnih požarov;
2.5.4.2. V stanovanjih so preventivni požarnovarnostni ukrepi za stanovalce naslednji:
-
Če zaznajo v prostoru uhajanje plina, prostor najprej prezračijo. Zaprejo ustrezen ventil za
dovod plina in opozorijo stanovalce;
V primeru požara zaradi vročega olja ali maščob, požar zadušijo z vlažnimi krpami ali
drugimi gasilnimi sredstvi. Za gašenje ne smejo uporabljati vode.
V prostorih ni dovoljeno nestrokovno priključevanje močnejših porabnikov električnega toka
in izvajanje nestrokovnih posegov v električno napeljavo in priključke.
V stanovanju nikoli ne smejo puščati brez nadzora prižganih kuhalnikov, sveč ali drugih
predmetov, ki tlijo ali žarijo (razne dišave), da ne povzročajo nastanka požara ter, da zapustijo
prostore v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara;
4
Požarni red: Večstanovanjski objekt
2.5.5.
Obiskovalci imajo naslednje naloge in odgovornosti :
v skupnih prostorih večstanovanjskega objekta ne smejo kaditi ali uporabljati odprtega
plamena;
Prepovedano je vstopanje v prostore, kjer vstop nezaposlenim in nepooblaščenim osebam ni
dovoljen.
Ob vstopanju v objekt so se dolžni seznaniti in upoštevati napotila na izvlečkih iz požarnega
reda.
V primeru požara morajo takoj zapustiti objekt po evakuacijskih poteh.
3.
UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM
3.5.
UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU
3.5.4.
Pri vzdrževanju in uporabi obstoječih objektov morajo biti upoštevani vsi ukrepi varstva pred
požarom, ki so določeni z zakonskimi in tehničnimi predpisi, standardi ter ukrepi, ki jih
predpiše pristojni upravni organ.
3.5.5.
V vseh skupnih prostorih morajo biti nameščeni ročni gasilniki ter druga priročna sredstva za
gašenje v količinah, ki zadoščajo za gašenje začetnih požarov glede na ugotovljeno stopnjo
požarne ogroženosti in v skladu s študijami požarne varnosti.
3.5.6.
Ob vhodu v večstanovanjski objekt mora biti na vidnem mestu nameščen izvleček
požarnega reda.
3.5.7.
Pregled in meritve kurilnih in dimovodnih naprav ter redno čiščenje dimnikov je potrebno
opravljati 1x letno (zagotovijo lastniki ali upravnik objekta).
3.5.8.
Pri vzdrževanju, remontih ali popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak način, da
se ne povzroči požara ali eksplozije. Izvajalci del morajo poleg splošnih varnostnih ukrepov
zagotoviti:
pri vseh nevarnih delih (varjenju, brušenju, rezanju s kotnim brusilnim strojem, spajkanju in
pri drugih delih, kjer se uporablja odprt plamen, nastajajo iskre in toplota – vroči postopki
dela) je dovoljeno opravljanje teh le v prostorih, ki so za to določeni in izvedeni tako, da so
varna za primer nastanka požara ali eksplozije. V takih prostorih morajo biti zagotovljena
takoj dosegljiva ustrezna gasilna sredstva. Delavci, ki izvajajo vroča dela ali kako drugače
uporabljajo odprt ogenj in orodje, ki iskri, morajo biti poučeni in usposobljeni za uporabo teh
sredstev;
da si delavec, ki opravlja vroča dela v prostorih, ki ne ustrezajo prej navedenim zahtevam ali
se ta dela opravljajo na mestih, ki niso primerno urejena, pred začetkom del mora pridobi
dovoljenje za izvajanje vročih del (priloga). Dovoljenje izda odgovorna oseba upravnika, ki
-
-
iz
odredi tudi potrebne požarno-preventivne ukrepe za varno izvajanje del. V takem primeru je obvezno
izvajanje požarne straže. Požarno stražo lahko izvajajo gasilci ali usposobljene osebe za
-
izvajanje požarne straže.
vzdrževanje in uporabljanje vseh plinskih napeljav in naprav v skladu z veljavnimi tehniškimi
predpisi;
red in čistočo v vseh prostorih;
da se vse mastne krpe in drugi gorljivi odpadki odstranjujejo v za to namenjene ognje varne
kovinske posode.
5
Požarni red: Večstanovanjski objekt
3.5.9.
Vsi zunanji izvajalci so dolžni po končanem delu zagotoviti vse preventivne ukrepe, da ne
pride do požara:
Po končanem delu morajo izklopiti vse električne porabnike, s katerimi so morebiti opravljali
delo.
Upravnik prenaša odgovornost pri vzdrževalnih delih na posameznega naročnika in izvajalce
del. Izvajalci del morajo dosledno upoštevati določila tega požarnega reda.
Upravnik ne nosi odgovornosti in ne odgovarja za materialne posledice, ki so nastale pri delih
zunanjih izvajalcev.
4.
ODSTRANJEVANJE VSEH GORLJIVIH SNOVI IZ POŽARNO OGROŽENIH
PROSTOROV
4.1 Morebitne vnetljive oz. gorljive snovi se mora shranjevati in skladiščiti v zato namenjenih
prostorih, posodah, omarah, ipd. Iz požarno ogroženih prostorov (kotlovnic) se morajo
odstraniti vse gorljive snovi.
4.2 Stanovalci, obiskovalci in izvajalci del, smejo zapustiti prostor v katerem se nahajajo,
samo takrat, ko zagotovijo in se prepričajo, da ni možnosti za nastanek požara.
4.3 Vsi prehodi in izhodi iz objekta ter intervencijske površine zunaj objekta, morajo biti vedno
proste.
4.4 Zasilni izhodi, prehodi, stopnišča in hodniki morajo biti vidno označeni.
4.5 Na določenem mestu morajo biti na razpolago rezervni ključi zaklenjenih prostorov. Ti
ključi morajo biti ustrezno označeni tako, da je možno nedvomno ugotoviti, katere prostore
lahko s posameznim ključem odklenete v primeru požara ali druge nesreče. Dostopi na
podstrešje in druge skupne prostore ne smejo biti zaklenjeni, ali pa mora biti ob vratih
nameščen ključ v stekleni omarici.
4.6 Na vidnih mestih morajo biti izobešene pomembne telefonske številke (gasilci – center za
obveščanje 112, policija 113).
4.7 Komunalni kontejnerji so namenjeni izključno odpadkom in embalaži, omogočen mora biti
nemoten odvoz kontejnerja s komunalnim vozilom.
5
PODATKI O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST
STAVBE OZIROMA PROSTOROV V NJEJ
Za vsak večstanovanjski objekt se na izvlečku iz požarnega reda navede število stanovalcev, ki živijo
v objektu.
6
Požarni red: Večstanovanjski objekt
6
UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH
ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA
ODPADKOV,
6.1 Električne inštalacije je potrebno redno vizualno pregledovati. Vzdrževanje in popravila
električnih inštalacij in naprav lahko opravlja samo delavec, ki je za tako delo ustrezno
usposobljen.
6.2 Odpadna embalaža in ostali odpadki se dnevno odstranjujejo v kovinske zabojnike.
6.3 Vse električne in strojne napeljave in naprave morajo biti redno vzdrževane in izvedene v
skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalcev.
7
UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO
7.1 Vsa vrata, ki vodijo na prosto, se morajo odpirati navzven.
7.2 Evakuacijske poti, prehodi, izhodi, dovozne in pristopne poti morajo biti vedno proste in
prehodne, da je v primeru požara omogočena evakuacija ljudi in gašenje požara.
7.3 Evakuacijske poti morajo biti označene v skladu s predpisi in vedno proste.
7.4 Vrata, ki vodijo iz objekta (tudi iz kleti) ne smejo biti zaklenjena. Na vratih so lahko vgrajena
samozapirala, ki omogočajo izhod iz objekta v vsakem trenutku, ali pa mora biti ob vratih
nameščen ključ v omarici.
8
DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN
KONTROLA IZVAJANJA TEH UKREPOV
8.1 V objektih kjer je v skladu s projektom vgrajena varnostna razsvetljava na hodnikih, je
treba zanjo po vgraditvi oz. po vsaki dograditvi pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
V teh in v vseh ostalih objektih, kjer je vgrajena zasilna razsvetljava in ni predvidena v
projektu, pa jo je treba redno vzdrževati in interno preizkušati vsaj na 6 mesecev. Pri
preizkušanju je potrebno upoštevati normative, da se ob izklopu el. energije v roku 3 sekund
prižgejo vse svetilke varnostne razsvetljave in svetijo vsaj eno uro. Svetilnost mora biti vsaj 1
lx na evakuacijski poti. O internem pregledu in preizkusu se napiše zapisnik (interna evidenca
pri hišniku ali odgovorni osebi upravnika).
8.2 Kjer so objekti varovani s strelovodno inštalacijo, je potrebno le-to redno vzdrževati in
pregledovati, ter v skladu s predpisi izvajati meritve vsaka 4 leta.
8.3 Pooblaščena oseba upravnika objekta mora najmanj 2x na leto izpolniti kontrolne liste iz
tega požarnega reda, s pomočjo katerih se ugotovi stanje opreme, naprav in sredstev za
varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov
varstva pred požarom. Gasilniki morajo biti nameščeni na dobro vidni in dostopni lokaciji –
na hodnikih. V skladu z 8. Členom Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. L.
RS. Št. 67/2005) je potrebno za stanovanjske stavbe v vsaki etaži večstanovanjske stavbe
namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med gasilnikom in vhodom v
7
Požarni red: Večstanovanjski objekt
posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20. Označeni morajo biti z nalepko ter nameščeni
tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom z aktiviranje na višini 80 do 120 cm od tal,
dostop do gasilnika pa mora biti širok najmanj 70 cm in vedno prost.
8.4 Grelne elemente z odprtimi in nezavarovanimi grelnimi površinami kot so nezavarovane
električne spirale, žice in nezavarovani plinski grelniki, ni dovoljeno uporabljati objektu.
8.5 Vsa gasilska tehnična sredstva morajo biti redno servisirana. Servisiranje opravijo
pooblaščeni pregledniki:
prvi pregled ročnih gasilnikov po 24 mesecih, nato pa vsakih 12 mesecev oziroma po vsaki
uporabi.
9
NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA
9.1 SPLOŠNA DOLOČILA
9.2.1
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost za nastanek požara ali kdor požar opazi, mora z
vsemi razpoložljivimi sredstvi nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti ter iz ogroženih
prostorov reševati ljudi, premoženje in odstranjevati nevarne snovi, če to lahko stori brez
nevarnosti zase in za druge osebe, ki se nahajajo v njegovi bližini.
9.2.2 Če sam tega ne more storiti, mora o požaru takoj obvestiti center za obveščanje na tel. št. 112
ali najbližjo gasilsko enoto oziroma osebo, ki je odgovorna za gašenje začetnih požarov in
evakuacijo. Pri tem mu mora pomagati vsakdo, ki razpolaga s sredstvom za zvezo ali
prevoznim sredstvom.
9.2.3 Oseba, ki obvešča Center za obveščanje o nastanku požara, posreduje naslednje podatke:
kdo kliče,
kje gori, kaj gori in obseg gorenja in ali je ogroženo življenje ljudi.
9.2.4 Dolžnost vseh je, da se ob gašenju požara ravnajo po odredbah vodje gašenja s ciljem, da
gašenje poteka čim uspešneje in neovirano ter da se zavarujejo ob požaru ogrožene osebe in
premoženje.
9.2.5 Za preprečitev širjenja požara v prostoru je potrebno takoj zapreti vsa vrata, da se prepreči
dostop zraka do mesta požara, nato pa se pristopi h gašenju z gasilnimi sredstvi, ki so na
razpolago.
9.2.6 Za gašenje električnih instalacij in električnih naprav pod napetostjo do 1000 V je dovoljeno
uporabiti samo tista gasilna sredstva, ki so namenjena in posebej označena za gašenje
požarov pod napetostjo.
9.2.7 Če je potrebno intervenirati z reševanjem oseb in gašenjem v zadimljenem prostoru, smeta to
opraviti le najmanj dve osebi hkrati, ki sta opremljeni z izolirnim dihalnim aparatom, z
obojestranskim varovanjem prostih poti za umik.
8
Požarni red: Večstanovanjski objekt
9.3 NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA
OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA
IN PO POŽARU TER NAČIN
9.3.1 V primeru požara, poskušaj požar pogasiti, če to lahko narediš brez nevarnosti za sebe ali
druge delavce, ki se nahajajo v bližini.
9.3.2 Za gašenje požara uporabi vodo ali aparat za gašenje na prah.
9.3.3 V primeru, da požara ni mogoče pogasiti je potrebno obvestiti Center za obveščanje na št.
112.
9.3.4 Z glasnimi vzkliki »POŽAR« obvesti stanovalce, da je prišlo do požara in jih opozori, da se
čimprej evakuirajo.
9.3.5 V primeru, da se požara ne da pogasiti, se izklopi električni tok z glavnim stikalom, osebe
zapustijo objekt ter počakajo na intervencijo gasilcev na predvidenem zbirnem mestu.
9.3.6 Uporabljene gasilne aparate je potrebno po požaru pustiti na požarišču, odložene na tla.
9.3.7 Vzdrževati je potrebno red in disciplino, zagotoviti dostopne poti, onemogočiti dostop
nepoklicanim ter zavarovati nevarna mesta, ki bi lahko ogrožala ljudi.
9.3.8 Vso poškodovano opremo, naprave in instalacije je potrebno po požaru pregledati, obnoviti
in preizkusiti.
10
KAZENSKE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10.2 KAZENSKE DOLOČBE
10.2.1 Kršitve Požarnega reda in ostalih navodil s področja varstva pred požarom pomeni kršitev
zakonodaje.
10.2.2 Osebo, ki krši določila Požarnega reda se lahko kaznuje z denarno kaznijo.
10.2.3 Vsaka fizična oseba je kazensko in materialno odgovorna za nastalo škodo v primeru, če s
svojim ravnanjem povzroči ali je soodgovorna za nastalo škodo.
10.3 PREHODNE DOLOČBE
10.3.1 Požarni red je narejen v skladu z Zakonom o varstvu pred požari (Ur. l. RS št. 3/2007 in
83/2012) in Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS št. 52/07, 34/2011 in 101/2011).
10.3.2 Določila Zakona o varstvu pred požari in na njegovi podlagi sprejetih izvršilnih predpisov,
standardov in normativov, ki niso zajeta v Požarnem redu, se uporabljajo neposredno.
9
Požarni red: Večstanovanjski objekt
10.3.3 V primeru spremembe zakonodaje in podzakonskih predpisov s področja varstva pred
požari se do spremembe Požarnega reda neposredno uporabljajo spremenjena določila.
10.3.4 Priloge Požarnega reda so:
-
izvlečki požarnega reda z navodili za stanovalce in obiskovalce,
evidenčni list o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in
sredstev za varstvo pred požari,
evidenčni list o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
kontrolni listi,
10.4 KONČNE DOLOČBE
Požarni red s svojimi prilogami začne veljati z dnem, ko ga sprejme odgovorna oseba upravnika
objekta.
Spremembe in dopolnitve Požarnega reda se opravijo po enakem postopku, kot je bil le-ta sprejet.
Direktor: Komunale Slovenj Gradec
Edvard Pušnik
Podpis: __________________
Datum: 30.7.2013
ŽIG:
Požarni red se predloži etažnim lastnikom in drugim stanovalcem v večstanovanjskem/poslovno
stanovanjskem objektu.
10
Požarni red: Večstanovanjski objekt
PRILOGA 1
EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH
Zap.
št.
Podatki o požaru ali eksploziji
1.
Zaporedna številka požara ali eksplozije v tekočem letu
2.
Datum in ura nastanka oziroma odkritja požara ali eksplozije
3.
Kraj oziroma območje, kjer je nastal požar ali eksplozija
4.
Objekt (objekt prometno sredstvo…) oziroma prostor, kjer je
nastal požar ali eksplozija
5.
Kako je bil odkrit požar (npr. ime in priimek, sistem za
odkrivanje in javljanje požara…)
6.
Vzrok nastanka požara ali eksplozije (npr. samovžig, naravni
pojav, odprti ogenj…)
7.
Način povzročitve požara ali eksplozije (npr. malomarnost,
namerna povzročitev…)
8.
Podatki o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (če so v
objektu)
9.
Podatki o pogasitvi požara (npr. gasilnik, hidrant…)
10.
Podatki o sodelujočih pri gašenju (zaposlenih, gasilcih,
reševalcih)
11.
Število poškodovanih, mrtvih, pogrešanih (npr. zaposlenih,
obiskovalcev, gasilcev…)
12.
Podatki o intervenciji (začetek, konec intervencije, vodja
intervencije…)
13.
Ukrepi za odpravo vzroka nastanka požara
IZPOLNIL:
Ime in priimek:
Podpis:
Kraj:
Datum:
PODPIS ODGOVORNE
OSEBE:
Ime in priimek:
Podpis:
Kraj:
Datum:
11
Požarni red: Večstanovanjski objekt
PRILOGA 3
KONTROLNI LIST OPREME, SREDSTEV IN NAPRAV
ZA VARSTVO PRED POŽAROM TER IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM V
VEČSTANOVANJSKEM / POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU.
Objekt:
Dan: ………………...
Ura: ……………........
Lokacija:
Kontrolo izvedel:
List št.:1
……………………….
Ugotavljanje stanja opreme,
Zap. sredstev in naprav za varstvo
Št. pred požarom ter izvajanja
ukrepov varstva pred požarom
Pooblaščena oseba upravnika objekta:
Ustreza
DA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NE
OPOMBE:
1. mesto in vrsta nepravilnosti
2. predlog za odpravo nepravilnosti
3. način odprave pomanjkljivosti
4. odgovorni za odpravo nepravilnosti
5. rok za odpravo nepravilnosti
6. eventualni nadomestni ukrepi
Pregled oznak:
- evakuacijskih poti
- sredstev za gašenje,
- vodnih virov,
- prepovedi kajenja,
- izvlečkov požarnega
reda.
Pregled oznak:
- nevarnost eksplozije
- nevarnosti požara
Ustreznost skladiščenja
vnetljivih tekočin
Ustrezne označbe skupnih
prostorov po namembnosti
(kotlovnica)
Skladiščenje in odlaganje
gorljivih materialov in
odpadkov le v za to
namenjenih prostorih.
Dostopnost gasilnih
sredstev.
Redno čiščenje skupnih
prostorov.
12
Požarni red: Večstanovanjski objekt
PRILOGA 4
EVIDENČNI LIST PREGLEDOV IN MERITEV OPREME, SREDSTEV IN NAPRAV
ZA VARSTVO PRED POŽAROM
Objekt:
Dan: ………………...
Ura: ……………........
Lokacija:
Kontrolo izvedel:
List št.:1
……………………….
Zap.
Št.
Pooblaščena oseba upravnika objekta:
Enoletne kontrole
Dvoletne kontrole
Triletne kontrole
Štiri letne kontrole
Pregled / meritve
Opravljeno:
DA
NE
OPOMBE:
mesto in vrsta nepravilnosti
predlog za odpravo nepravilnosti
način odprave pomanjkljivosti
odgovorni za odpravo
nepravilnosti
rok za odpravo nepravilnosti
eventualni nadomestni ukrepi
4 leta
2 leti
1 leto
Sredstvo
Pregled gasilnih aparatov in
notranjih hidrantov.
Pregled – Potrdilo o
brezhibnem delovanju
zasilne razsvetljave in
javljalnikov požara.
Meritve strelovodnih
inštalacij.
13
Požarni red: Večstanovanjski objekt
DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL
Izdano s strani:
Za podjetje / izvajalca del:
Velja:
Za čas:
Za objekt:
Od
Od
Do
Do
Za opravljanje naslednjih del:
Delo z odprtim plamenom
Varjenje
Odrezovanje
Ustrezno označi z X
Delo s kotno brusilko
Delo z rezalko
Ostalo
Delo se bo opravljalo:
V bližini požarno nevarnih snovi
Na klima in prezračevalnih napravah
in napeljavi
Na vodovodni instalaciji
Ostalo
Ustrezno označi z X
Pred pričetkom del je potrebno:
Odstraniti vse gorljive snovi ali
jih prekriti z negorljivo ponjavo.
Zatesniti vse odprtine v zidovih in tleh,
Skozi katere bi se lahko širili vroči delci
Ustrezno označi z
Pregledati prostore pred varjenjem in
izvajati kontrolo med varjenjem.
Postaviti požarno stražo!
X
Med opravljanjem del morajo biti na razpolago:
Ročni gasilni aparat ( vrsta, količina )
Gasilni prti
Ustrezno označi z
X
Gasilci z gasilskim vozilom
Ostalo
O opravljanju zgoraj so seznanjeni:
1. Predstavnik podjetja:
2. Predstavnik izvajalca del:
3. Odgovorna oseba za
varstvo pred požarom:
OPOMBA: Za obširnejšo obrazložitev ukrepov lahko uporabite hrbtno stran obrazca!
14