Po certifikate prišli tudi najboljši zaposlovalci

Medij: Dnevnik / Datum: 15.12.2012 / Stran: 11 / Avtor: Jana Petkovšek Štakul / Površina: 410 cm2 / Naklada: 61350
nega podjetja so: komuniciranje z
zaposlenimi, komunikacija z javnostjo,
mnenjske raziskave med zaposlenimi
ter izobraževanje oziroma
informiranje za vodilne. Med šestimi
neobveznimi ukrepi, ki jih je
podjetje uveljavilo, pa so: upravljanje
z delovnim časom, možnost izmeničnega
dela od doma, določitev
pooblaščenca/ke za vprašanja usklajevanja
svetega
Cirila
in
Metoda
Beltinci.
Jana Petkovšek Štakul
poklica in družine ter
Šest podjetij iz generacije 2008 pa
Letos se je v projekt Družini prijazno je prejelo tudi polni certifikat Družini enakih možnosti, dan odprtih vrat,
podjetje na novo vključilo 36 slovenskih
prijazno podjetje, in sicer Abbott obdaritev novorojenca ter otroci v
podjetij in organizacij, ki Laboratories, družba za farmacijo in organizaciji.
skupaj zaposlujejo več kot 13 tisoč diagnostiko, ki je redno med najboljšimiPo načrtih bo podjetje sprejelo
ljudi. Do danes se je v projekt vključilo
zaposlovalci Zlate niti, Skupina tudi ukrepe za polni certifikat,
več kot 140 slovenskih podjetij,
Elektro Ljubljana, Halcom, ki je vendar mora po pravilih certificiranja
ki skupaj zaposlujejo prek 57 tisoč bil najboljši zaposlovalec Zlate niti
vzdrževati osnovni certifikat
zaposlenih. Ekvilib Inštitut je na nedavni
2007, S&TSlovenija, ki je redno med najmanj tri leta. Za ohranjanje certifikata
slovesnosti v Mestnem muzeju finalisti Zlate niti, SRCsistemske integracije, bodo izvajali letne revizijske
Ljubljana podelil osnovne certifikate
preglede, postopoma pa bodo
ki redno sodeluje v Zlati
27 podjetjem in organizacijam, niti, in podjetje Vizija računovodstvo,
sprejemali tudi druge izmed 80
ki so se v projekt vključile letos in
ki je bilo finalist Zlate niti 2011 možnih standardnih ukrepov, ki jih
so v tem času že uvedle ukrepe, šestimv kategoriji srednje velika podjetja. opredeljuje certifikat Družini prijazno
podjetjem pa polni certifikat.
Med podjetji z osnovnim certifikatom podjetje. x
Prejemniki osnovnega certifikata
je torej tudi SAOP,najboljši CertifikatDružiniprijaznopodjetje
Družini prijazno podjetje so: Adria zaposlovalec Zlate niti 2011med srednje
je principorganizacijskega
Mobil (najboljši zaposlovalec Zlate
velikimi podjetji. »V podjetju upravljanja,ki zagotavlja
niti 2011med velikimi podjetji), Aerodrom
kratkoročnein dolgoročnepozitivne
smo se zadnja leta posvetili izboljšavam
Ljubljana (na seznamu 101
pri upravljanju s človeškimi učinkeusklajevanjapoklicnegain
najboljšega zaposlovalca Zlate niti viri, saj se zavedamo, da lahko le s zasebnegaživljenjazaposlenih.Ti
2009), Astec, B&B izobraževanje in sodelovanjem in s kar največjim se kažejov zmanjšanjufluktuacije
usposabljanje, Butan plin (redno prispevkom vsakega zaposlenega med zaposlenimi,zmanjšanju
med najboljšimi zaposlovalci Zlate ohranjamo svojo konkurenčnost in bolniškihodsotnosti,kvotahnege
niti), Javni zavod Cene Štupar
poslovno uspešnost,« je med drugimin manjšemštevilunezgodter v
Center za izobraževanje Ljubljana,
večanjuzadovoljstva,motivacijein
povedala Sonja Šinigoj, direktorica
pripadnostizaposlenih,kar prinaša
Center za razvoj Litija, Dom starejših
SAOP.
Šentjur, Fundacija za izboljšanje
S pridobitvijo certifikata Družini jasne pozitivneekonomskeučinke.
Medletoma2011in 2015pridobitev
zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova,
prijazno podjetje potrjujejo kakovostno
Hoteli Bernardin, Hypo Alpe
delo pri kadrovskem vodenju osnovnegacertifikatasofinancira
Evropskisocialnisklad,in sicerv
Adria Banka. in Hypo Leasing, in po lastnem prepričanju še nadgrajujejo
Interseroh, Javno komunalno podjetje
priznanje najboljši zapos- višini80 odstotkovstroška
LOG, Kobilarna Lipica, Lineal, lovalec. Kot je poudarila Sonja Šinigoj,pridobitveosnovnegacertifikata.
Lipica Turizem, gostinstvo in turizem, podelitev tega certifikata izkazujeCertifikatDružiniprijaznopodjetje
izhajaiz sistemaEuropeanwork&
Messer Slovenija, Metrel, MIŠKA,
visoko družbeno odgovornost familyaudit, ki ga je razvilanemška
izobraževanje in organizacija, podjetja in ima pozitiven in spodbujevalen
organizacijaBerufundfamile.
VSloveniji
NAPREJ,center za osebe s pridobljeno
vpliv na dobrobit širšega
je od leta 2007nosilecpostopka
možgansko poškodbo, RTV okolja.
EkvilibInštitut,ki postopek
Slovenija, SAOPRačunalništvo (najboljšiZa sprejetje osnovnega certifikata
izvajav sodelovanjuz Ministrstvom
zaposlovalec Zlate niti 2010
so sprejeli štiri obvezne in šest
med srednjimi podjetji), Skupina dodatnih ukrepov, ki so zastavljeni za delo, družinoin socialnezadeve
Kolektor, Skupina Panvita, Skupina tako, da so ugodni tudi za zaposlene RSter zainteresiranimizunanjimi
partnerji.
Panvita MIR, Zavarovalnica Triglav
brez družin. Med obveznimi
(finalist Zlate niti 2009) in Zavod ukrepi pri obravnavi družini prijaz-
Po certifikateprišlitudi
najboljšizaposlovalci
1 od 2
Stran 1
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518038, f. +386 59 015502, e-mail: [email protected]
Medij: Dnevnik / Datum: 15.12.2012 / Stran: 11 / Avtor: Jana Petkovšek Štakul / Površina: 410 cm2 / Naklada: 61350
Manj odpovedi,
manj bolniških
odsotnosti in
večja motiviranost
3-.—
l
Osnovni certifikat Druzini prijazno podjetje je pridobilo tudi podjetje 5AOP,
najbotjši zaposlovalec Zlate niti 2010 med srednje velikimi podjetji, ki ga vodi
Sonja ŠinigOJ.Fotografija;
JanaPetkovfek
štekul
2 od 2
Stran 2
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518038, f. +386 59 015502, e-mail: [email protected]