Molitev v hudi stiski

Za
teike dni
noi sem sanjal:
v Gospodovem spremstvu
sem hodil po peiieni plaii.
Sledovi na pesku so
To
spominjali na prehojeno pot
mojega Zivljenja:
Gospodovi in moji koraki.
Tako sva se oba pomikala
dalje do konca potovanja.
Viasih je bilo zaslediti samo
ene stopinje,
to je bila sled najteZjih dni,
dni najhujSe tesnobe,
najveijega strahu,
najveije boleiine ...
'N
=
Zaklical sem:
>Gospod, rekel si,
da si bil z menoj
vse dni mojega Zivljenja,
D
v
sprejel sem,
da bom Zivel s teboj.
Zakaj si me pustil samega
v najhujSih trenutkih?<
Odgovoril mi je:
>Moj sin, rekel sem ti:
S teboj bom na tvoji poti.
Obljubil sem ti,
da te ne
bom zapustil.
Ali
sem te pustil na cedilu?
Ko vidi5 eno samo sled
v pesku, pomeni, da sem te
tisti dan vzel v narodje.<
:C
MOLITEV
VHUDI STISKI
E.i
N.9
d:r
Ad6mas de Borros
y,z
facques Phillipe, Iiii mir
in mu sledi, Emanuel 20I0.
5
rll
F
Y
N
Kadar si v stiski, Svetopi
semska druZba Slovenije
t996.
Ostaniz namiGospod.
O Henri
f. M. Nouwen,
Notranii glas ljubezni. Pot
skozi trpljenje v svetlobo,
:;b
6.F
Zupnijski urad Ljubljana
:d
Dravlje 2007.
ad
O www.molitev.net
M olitv enik z a b o Inike in
Odgovori na tvoja vpraianja
stareiie, OgnjiSde 2005.
iz nauka Katoliike cerkve
aa
ff
Ko zlo pritiska name
b b';T;;"x::;":;\:;";i:'j "
kako bi mogel dobro moliti,
in viasih
Ti, ki si poznal brezno trpljenja,
Ti, ki si 5el preko tega,
ko se popolnoma stemni. Niiesar vei ne razumemo
se
spraiujemo, ali Bog sploh obstaja.
nilahko izraziti suoje maloduinosti, ialosti,
stiske. Takrat je dobro, da uporabimo besede drugih
ljudi, tistih, ki so - kakor mi - doiiveli podobne
Res
preizkuinje.
Gospod fezus,
ko zlo pritiska name
in ko ne morem nid vei
bodi danes
z
...
menoj.
Ti, ki si do konca kljuboval,
pomagaj mi vztrajati.
Ti, ki si Zivi,
pomagaj mi in moli v meni po svojem Svetem Duhu.
In ko bom prebrodil preizku5njo,
naj gre skozme dih tvojega vstaienia.
Pierre Lyonnet
Ti znai ostati z nami v
naii nesreii
Naudi nas premagati nepomembnost
in neprosojnost trpljenja
svobodo, modjo in vztrajnostjo ljubezni.
Osvobodi nas Zelje,
da bi se izognili teZavam,
kakor tudi samov5ednosti, da bi se vanje potopili.
Daj nam neuiakanost tistih, ki ljubijo,
in vztrajnost tistih, ki razumejo,
da bi postali sposobni posluSanja,
da bi Zeleli ozdraveti in bili vneti za boj.
s
,t
HenriDumas
Blagor tistim, ki mi pomagajo
iiveti
Blagor tistim, ki so obzirni do mojih shuj5anih rok
in mojih iznakaZenih nog.
Blagor tistim, ki se pogovarjajo z menoj,
detudi odslej malo teZe sli5im njihove besede.
Blagor tistim, ki razumejo,
da moje
in
oii
Upam v Gospoda, moja duia upa,
iakam na njegovo besedo,
moja duSa daka na Gospoda
bolj kakor straiarji na j
straiarji na jutro.
peSajo
moje misli izgubljajo.
Blagor tistim, ki ohranijo nasmeh,
ko so izgubili das v pogovoru z menoj.
Blagor tistim, ki me nikoli ne opozorijo:
>Ze tretjid mi to pripovedujete!<
Blagor tistim, ki mi zagotavliaio,
da me imajo radi in
da sem 5e za kaj uporaben.
Blagor tistim, ki mi pomagajo Ziveti
v jeseni mojega Zivlienja ...
se
sv. Vincencii Pavelski
Psalm 130 (12e)
Iz globoiine kliiem k tebi, o Gospod,
Gospod, usliSi moj glas;
tvoja u5esa naj bodo pozorna
na glas moje pro5nje.
ee bo5 pozoren na krivde, o Gospod,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda s teboj je odpuiianje,
da bi te strahoma spoitovali.
Molitev, v dvomih
Ko nas muiijo dvomi,
ko nas obsedajo vpra5ania in ostajajo brez odgovora,
ko
se nam stemni pred odmi,
ko ne sliSimo ved...
Ko nas teZi osamljenost,
ko se nam zdi, da si Ti odsoten,
ko nas skrbi zavedejo na napatno pot...
Ko nas zadenejo preizkuinie,
ko se zdi, da je vse izgublieno,
ko slabost napreduje
in spodkopava navduienje ...
Ko nas zajame upor,
ko nas preplavi ialost,
ko se zdi, da je nod premagala dan,
ko se zdi, da ima smrt zadnio besedo nad iivljenjem ...
Daj mi, Gospod,
da ne bom niti za trenutek podvomil v Tvojo Ljubezen.
Molitev v bolezni
Ti si poloZil vame moino Zeljo iiveti in iti naprej,
ko se mi je vse sesulo
in ko si redem:
"idmu sluZi ta boj?<,
da se takrat 5e morem obrniti k Tebi
molitvi in Te prositi za pomod.
Ti si poloZil vame moino Zeljo iiveti in iti naprej,
izbral si me, da bi zmagalo Zivljenje,
Ti ne more5 dopustiti, da padem.
v
Gospod, bodi moja uteha,
daj mi tisti koiiek upanja,
ki me bo podpiral ves dan.
Ti si moj spremljevalec upanja bolj5ih dni.
S Teboj se bom znova podal na Zivljenjsko pot.
Le spomnite me, da me Ljubezen daka.
Da, Oie nebe5ki, k Tebi prihajam kot otrok.
Prihajam, da bi se vrgel v Tvojo ljubezen ...
v Tvojo ljubezen, ki me iaka.
fezusovi blagti
Mt
s,1-12
Ko je zagledal mnoZice, se je povzpel na goro.
S6del je in njegovi udenci so priSli k njemu.
Odprl je usta in jih udil:
>Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebe5ko kraljestvo.
Blagor Zalostnim,
kajti potolaZeni bodo.
Blagor
krotkim,
In brez prestanka bom razglaial Tvojo ljubezen.
kajti
Ljubezen me iaka ...
Blagor ladnim in Zejnim pravidnosti,
kajti nasiieni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Kai se bo zgodilo na drugi strani,
ko bo zame vse preilo v veinost, tega ne vem.
Verujem.
Samo verujem, da me daka Liubezen.
Zdaj ko je blizu moja ura, ko mi krii naznania prag,
ki ga je treba prestopiti, toreiverujem,
da odhaiajod korakam k tej Ljubezni.
K tej Ljubezni steguiem roke.
Poiasi se spuidam k Zivljenju.
Kobomumrl,ne jokajte.
Ljubezen me bo mirno sprejela.
ee se bojim... in zakaine?
deZelo bodo podedovali.
Blagor distim v srcu,
Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo BoZji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi praviinosti preganjani,
kajti
kajti nfihovo
je nebe5ko kraljestvo.
Blagorvam, kadarvas bodo zaradi mene zasramovali,
preganjali in vse hrido o vas laZnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti va5e plaiilo
v nebesih je veliko. Tako so namrei preganjali
ie preroke, ki
so
bili pred vami.<