הוראות הפעלה - א.ד.י מערכות לרכב חכם

‫הוראות הפעלה למשתמש‬
‫דיבורית לרכב‬
‫‪BURY CC-9040‬‬
‫‪RONLIGHT‬‬
‫סעו בזהירות!‬
‫)בשביל כל האנשים שאוהבים אתכם(‬
‫דיבורית לרכב‬
‫‪BURY CC 9040‬‬
‫לקוח נכבד!‬
‫איחולי על בחירת במערכת דיבורית בלוטוט מבית א‪.‬ד‪.‬י מערכות לרכב‬
‫סנכרו‪:‬‬
‫א ברצונ ליצור חיבור בי המכשיר הנייד לדיבורית ה ‪ ,Bluetooth‬בפע הראשונה‪ ,‬עלי‬
‫להפעיל את פונקצית ה ‪ Bluetooth‬בטלפו הנייד ולחפש מכשירי ‪.Bluetooth‬‬
‫במקרה זה חפש מכשיר שמכונה "…‪."COMP_COMP V‬‬
‫לבקשת קוד החיבור הז את הקוד "‪."1234‬‬
‫חיבור ‪) Bluetooth‬סנכרו( ייווצר בי הטלפו הנייד לערכת הדיבורית‪ .‬א החיבור נוצר‪ ,‬תוצג‬
‫הודעת על המס של הטלפו הנייד‪ .‬לשאלות על הניווט בתפריט של הטלפו הנייד‪ ,‬על הפונקציות‬
‫והתפעול שלו‪ ,‬לדוגמא‪ :‬חיבור אוטומטי של המכשיר לדיבורית בכול הפעלה של הרכב‪ ,‬עיי‬
‫בהוראות ההפעלה של הטלפו הנייד‪ .‬פעולות אלו עשויות להיות שונות באופ משמעותי‪ ,‬בהתא‬
‫ליצר וסוג המכשיר‪.‬‬
‫ערכת הדיבורית שומרת את הזיהוי של עד ‪ 7‬טלפוני ניידי‪ .‬כשמחברי טלפו נייד שמיני‬
‫לערכה‪ ,‬הרשומה הישנה ביותר בזיכרו הערכה תבוטל‪.‬‬
‫א ברצונ לבטל חיבור ‪ ,Bluetooth‬תוכל לנתק אותו בנוחיות דר ערכת הדיבורית או דר‬
‫הטלפו הנייד‪ .‬החיבור ינותק ג א תתרחק מהרכב ותיקח את הטלפו הנייד עמ‪ ,‬תו כדי‬
‫יציאה מרדיוס הקליטה של ערכת הדיבורית‪.‬‬
‫חיבור ‪ Bluetooth‬פעיל ינותק באופ אוטומטי בעת כיבוי הרכב‪ .‬במידה והינ נמצא בשיחה‬
‫והרכב כובה‪ ,‬השיחה בדיבורית תמש עד לסיומה‪.‬‬
‫חיבור ה ‪ Bluetooth‬ייווצר מחדש באופ אוטומטי בעת הדלקת הרכב )מותנה בהגדרה במכשיר(‪.‬‬
‫תפקידי המקשי בלוח הפיקוד‪:‬‬
‫בקרת עוצמת שמע‬
‫מקש ‪Bluetooth‬‬
‫מקש פלוס‬
‫מקש מינוס‬
‫דיבורית לרכב‬
‫‪BURY CC 9040‬‬
‫מצב ‪BT‬‬
‫תאור המצב‬
‫המתנה‬
‫כשהמכשיר אינו‬
‫מחובר לטלפו‬
‫סנכרו‬
‫כשהמכשיר‬
‫מתחבר לטלפו‬
‫כשהמכשיר‬
‫מחובר לטלפו‪,‬‬
‫ללא שיחה‬
‫צלצול‬
‫כשהמכשיר‬
‫מחובר לטלפו‬
‫וקיימת שיחה‬
‫נכנסת‬
‫כשהמכשיר‬
‫מחובר לטלפו‬
‫וקיימת שיחה‬
‫פעילה‬
‫מחובר‬
‫שיחה‬
‫פעילה‬
‫לח‬
‫לחיצה‬
‫אחת על‬
‫מקש‬
‫הפלוס‬
‫לח' למש‬
‫‪ 3‬שנ' –‬
‫הגברת‬
‫עוצמת‬
‫צלצול‬
‫ברירת‬
‫מחדל‬
‫‬
‫לח לחיצה‬
‫אחת על מקש‬
‫המינוס‬
‫לח לחיצה‬
‫אחת על מקש‬
‫ה‪Bluetooth‬‬
‫לח והחזק את‬
‫מקש ה‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫למש ‪ 2‬שניות‬
‫לח לחיצה‬
‫כפולה על מקש‬
‫ה‪Bluetooth‬‬
‫לח' למש ‪3‬‬
‫שנ' –הנמכת‬
‫עצמת צלצול‬
‫ברירת מחדל‬
‫חיבור הטלפו‬
‫האחרו שחובר‬
‫‬
‫‬
‫לח' למש ‪10‬‬
‫שנ' –מחק‬
‫רשימת‬
‫התקני‬
‫מסונכרני‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מקש‬
‫הגברה‬
‫מקש החלשה‬
‫מקש‬
‫הגברה‬
‫מקש החלשה‬
‫בטל חיבור‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫חיוג לתוויות‬
‫הקוליות‬
‫שבטלפו‬
‫)במכשירי‬
‫תומכי בלבד(‬
‫מענה לשיחה‬
‫ניתוק המכשיר‬
‫והטלפו‬
‫חיוג חוזר‬
‫דחיית שיחה‬
‫‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי של‬
‫‪ *DSP‬בטלפו‬
‫)צפצו‪ ,‬אחד כבוי‪,‬‬
‫שני צפצופי‬
‫פועל(**‬
‫‬
‫שינוי מצב‬
‫שיחה פרטית‬
‫למצב ערכת‬
‫דיבורית‬
‫שינוי המצב של‬
‫ערכת הדיבורית‬
‫למצב שיחה‬
‫פרטית‬
‫‪ .1‬מצב "החזק"‬
‫שיחה‪ .2 .‬מענה‬
‫לממתינה‬
‫נכנסת‪ .3 .‬דילוג‬
‫בי שתי שיחות‬
‫פעילות‪.‬‬
‫)במכשירי‬
‫תומכי בלבד(‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי של‬
‫‪ DSP‬במכשיר‬
‫)צפצו‪ ,‬אחד כבוי‪,‬‬
‫שני צפצופי‬
‫פועל(‬
‫*‪ – DSP‬לסינו הד ורעש רקע‪.‬‬
‫**בהתא לטלפו הנייד‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לח והחזק את‬
‫מקש הפלוס‬
‫והמינוס למש ‪4‬‬
‫שניות )מומל לא‬
‫לשנות(‬
‫‬
‫הדיבורית תופיע על צג הטלפו הזמ חיבור כאייקו )צלמית( של אוזניה ‪ /‬רכב – תלוי‬
‫בסוג המכשיר המחובר‪.‬‬
‫בשיחה נכנסת א נשמע צליל "ביפ" לאחר מענה נית לדבר רק לאחריו‬